Informasjonsblad fra Trains Naturvern. februar. i; ç. Bildet viser prosjektleder Lygre scm her kontor i Máiseiv kommunehus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsblad fra Trains Naturvern. februar. i; ç. Bildet viser prosjektleder Lygre scm her kontor i Máiseiv kommunehus."

Transkript

1 Troms Naturyern Informasjonsblad fra Trains Naturvern februar 1982 i; ç A Bildet viser prosjektleder Lygre scm her kontor i Máiseiv kommunehus. Han vii p rsniøtet til Troms Naturvern orientere om forurensing eq opprensingstiitak i Mâiselvvassdraget.

2 2 Informasjonsbiad fra Troms Naturvern Utgitt av Troins Naturvern, Redaksjon op uttegninp: Eilif Nilssen, Skolegata 41, Age Skøelv, 9 Troinsø. Sigmund Spjelkavik. Trykt hos Kvnangstrykk, Burfjord Opplag 1 INNKALLING IlL I TROMS NATURVERN STED: BARDUFOSS HTELL ANDSELV lid: LØRDAG 2. FEBRUAR KL 15 - jyqo :. Kjere mediernmer. Her er et nytt nummer av mediemsbiadet til Troms Naturvern. Dette mediemsbiadet som ogs 8 er 6rsmeidin for 1981 op innkaiiing til drsrnøtet 1982 p6 Bardufoss Hotel, AndseIv, lardag 2. februar ki. 15.oo 19.oo, q6r ogsd ut til de som ikke bar betolt rnediemskontigenten for 1981 fqr De som ikke bar giordt dette vii finne en ring markert med blyont p6 adresselappen. For disse er dette m6diemsbladet det siste de f6r fra Trorns Naturvern og ivorges Noturvern forbund dersom.de ikke melder seq inn p6 nytt. I en tid do naturvernorganisasonene viser sin berettigelse opplever vi ot mediemstollet er i ferd med 8 g6ned. Men det er mediemmene corn er ryggraden i slike orgonisasjoner. A gjfre en innsats for naturvernet er ogsd 6 oppretthoide medlemskapet sitt op forsøke 6 verve nye mediemmer Godt nytt 6r. Redaksjonen. Q18 SAKSLISTE, 15 1) Apning 2) yelp av møteleder op referent. 3) odkjenning av innkalling op saksliste. 4) Prarnlegg av eventuelle resolusjoner eller forslag til uttalelser. 5) Arsmeldinp. odkjenning av brsmeldinp. 6) Pegnskap. Godkjenning av regnskap. 7) Forslag om navneendring fra Troms Naturvern til Trorns Natur op Miljøvern. 8) Va]g: a) Foriuann. b) 3 styrerepresentanter (derav 1 fra NU) c) 6 varareoresentanter (derav 1 fra NU) 8) 2 revisorer e) 2 utsendinper med person] ige varamenn til NNVs landsmøte. f) 3 representanter til valgnemda, inkludert formann. 9) Debatt om op godkjenning av resolusjoner op uttalelser. 1) Eventuelt. 17 Orientering om forurensing op oporensingstiltak i 173 Pause. Milselvvassdraget ved pros-iektleder Lygre. ArsmØteforedraq. Poredragsholder er ikke avklart enda. 1I

3 4 ARSMELDING FOR Arbeidet I styret: Styret og andre tillitsrepr. I Sigmund Spjelkavik, Tromsø, formann, valgt 1981 Roif E. Haugerud, Kvnangen, nestformann, valgt 198 Eilif Nhlssen, Tromso, sekretar, valgt 1981 Age Skoelv, TromsO, kasserer, valgt 198 Tone Henriksen, MAlselv, styremedlem, valgt i8i Vidar Lillebo, Balsfjord, styremedlem, valgt 1981 Gunnar Stra, Nordreisa, styremedlem, valgt 1981 (repr. for NtJ) Vararepresentanter: Troms Naturvern: Styret fikk etter Arsmotet 1. mars 1981 folgende sammensetning Halyard Fuhr, Harstad Gunnveig Dahl, TromsO Oyvind Stenvold, MAlselv Oyvind Rundberg, KAfjord Sverre Monsen, MAlselv Ola Solvang, Nordreisa (vararepr. for NU) Gunnar Smtra reiste fra fylket 1 august og Ola Solvang ble styre representant. Som representanter fra Troms Naturvern pa NNV s landsmote, ble for mannen og riestformannen valgt. PA samme Arsmøtet ble Terje Dahi og Magnus Elvevold, begge MAlselv, gjenvalgt til revisorer, Det bar I perioden fra Arsmtet og fram til Arsmotet 1982, vrt holdt 5 styremoter. Styret har I denne perioden behandlet 3 styresaker I tillegg til et stort antall referatsaker. Styret bar bl.a. behandlet folgende saker: Verna vassdrag. Styret fulgte opp Arsmatevedtaket med brev til Miljoverndeparte-. mentet med foresporsel om hva vern av et vassdrag innebar. Svaret fra Olje og Energidepartementet viser at vassdrag vernet IfOlge Verneplan for vassdrag, er begrenset til A gjelde vern rnot inngrep som folge av kraftutbygging. - Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, dispensasjonsregler. I brev til NNV uttaler styret bl.a. at loven praktiseres aitfor liberalt i mange kommuner. Dolomittbrudd pa TN vu ga mot at det blir igangsatt utvinning av dolomitt/kalk stein pa Karlsoy. NOU 81:21 Hytter og fritidshus. Styret har I brev til Naturvernforbundet, bedt de papeke flere aider ved den framlagte utredningen. Stortlngsmelding 83 (198/81) FritidsbAten. En mer gjennomdiskutert batlivspolitikk etterlyses. Energikomite for Troms fylke. Styret vii folge det arbeidet som gjores i den fylkeskommunale energikomiteen noye. Valgnemnd ble Eilif Nilssen (formarin), Halyard Fuhr og Asbjern Elvevold. Arsmøtet 1981: Arsmotet ble holdt lordag 11. mars 1981 pa Aiskog jestgiveri, Olderbakken I KAfjord. For selve motet holdt journalist og delvis energikonsuient I NNV, Jan Borring, et foredrag om energi situasjonen I Norge. Denne delen av motet var Apent og samlet fiere interesserte fra KAf jord. Etter at Arsmelding og regnskap var gocikent og valgene unnagjort, orienterte organisasjonssekretmr I NNV, Per Valset, om lokal1ags arbeidet i kretsforeningene. Medlemstall: De slate medlemsoversiktene viser at en ogsa I Troms bar hatt en tilbakegang I lopet av I dag er det a. 87 hovedoedlemrner og a. 5 familiemedlemmer mot 99 hovedmedlemmer i februar I flor. Tilbakegangen kan nok delvis tilbakefores til oknings i mealemskon_ tingenten fra kr. 5, til kr. 75,. Fjernvarmeanlegg I Breivika, TromsO. Styret bar I sin uttalelse ikke gatt mot det planlagte anlegget, men stilt visse krav til dette. Avlastningsruter/hytter I Dividalen. Styret bar gatt mot at det bygges flere hytter I denne delen av Indre Troms. Kraftutbygging I Nord-Troms. Styret har nedsatt en arbeidagruppe son skal vurdere o foresla en uttaleise fra Troms Naturvern for frister utloper. Formannen og nestfortnannen deltok I juni pa Naturvernt orhundeta iandsmote I VAgA I Oppland fylke. Ellif Nilssen og Hans Petter Dahl Hansen deltok i september pa det Arlige formanna og sekretrmotet pa See i Asker. Formannen bar representert Trorns Naturvern PA folgende moter: Energikonferanse I Narvik, mote om Dividalen Nasjonalpark pa Holt I Overbygd 1. okt. (her deltok ogsa Oyvind Stenvold for Trorns Naturvern), mote om videre utbygging av totruter I fjellet I Troms 2, des.

4 6 REGNSKAPSOVERSIKT FOR TROMS NATURVERN FOR ARET 1981: Utadrettet virksomhet: debet kredlt Verving: Bde vren og hosten 1981 kiorte NNV en vervekampanje som skulle folges opp med kampanjer i kretsforeningene. TN fulgte delvis opp med en brevaksjon i host. Denne ga et 1-tails nye medlemmer. MØ t e r: * I september arrangerte TN i samarbeid med NNV et pent mote i Tromso med politikere som deltok i stortingsvalget denne hosten. Det deitok represnetanter fra I alt 8 partier. MØtet bie godt be sokt og hadde bra pr esseomtale bde for og etter motet. 1. des. arrangerte TN I samarbeid med TromsØ Arkitektlag et by miijomote I Tromsø. Arkitekt Jan Gehi fra Danmark holdt her et lysbildeforedrag med tema Byfornyelse og bylivet. a. 5 stk. motte app I Universitetablbijotekets lokaler i Tromsø. q Stands: I forbindeise med begge motene ble det arrangert stands I TromsO. I desember ble ogs Naturkalenderen 1982 solgt fra stand I TromsO. Responsen p det som bie delt ut/solgt var forhoidsvis god. Organisasjonsarbeidet: Det har I perioden Ira forrige rsmote og fram til dette rsmotet, butt sendt Ut 3 medlemshefter, det siste med innkalulng til rs motet. Vjdere er det butt sendt Ut skriv til mediemmene I Tromso og Harstad I forbindeise med forsok p starte iokaulag. Lokallagsarbeidet gr fortsatt druig. Nr dette skrives, er det bare et fungerende lokaulag I Troms. Dette er Kvmnangen Naturvern lag. 21. jan ble det holdt et mote I Harstad for gjenopp live Harstad Miljovern. Kontingent, egenverving Kontingent, kommuner Tilskudd Ira Troms fylke Saig av materiell Annonse I Nord Norsk Magasin, refuajon Ira Nordiand og Finnmark Naturvern Renter av bankinnskudd Diverse inntekter Kontingentandel og stotte til lokallag Husleie Strom ( Telefon Porto Kontormater jell Kopimaskin Med lemsblad og med lemsskriv Annonser Reise og opphoidsutgifter, lands og styre moter, Apne moter Kjop av saigsmateriell Aksjon mot forsopling Abonnementer Diverse utgif ter Underskudd , 2.614, 96, , , ,2 s.q88, ,2 2.55, , 1.8, 8., 2.393, 2.75, 1.629, 8, , , 326,5 28,5 3 1, , , , , ,1 Status pr : Status pr : FORSLAG TIL UTVIDELSE AV NAVNET TROMS NATURVERN NYTT NAVN: TROMS NATtJP- OR MILJØVERN. Argumenter for endringa: 1) Naturvern kan ikke sees isolert fra miijøvern. 2) Ordet miijø er et positivt lada ord sam er godt innarbeidd og aile moter det da9iig, bade i by og pa land. 3) En vil appeliere mere til de som er mindre engasjert ved A ta med ordet miijd. En vii dermed fa et mere positivt 1 Behoidning i kassa Postgirokonto Bardu Sparebank Tilgode hos NNV Inventar: skrivemaskin 6.8, arkivskap 1.2, kontorutatyr 3, Materiell for saig 31, , , ,96 8.3, 3, ,15 Beholdning I kassa Postgirokonto Sparebanken Nord, Bardu I nventar: skrivemaskin arkivskap kopimaskin kontorutstyr 13.1, Materiell for saig 6., - t.1, 5.7, - 3, TromsO, , , , , 2, ,5 og aktueit navn. 4) For de som ailerede er mest engasjert er en endring av mindre betydning, men det er vel viktig A fa med mange liar? Kommentar til regnskapet: Age Skoelv (sign.) 5) Ordet naturvern virker kanskje noe siett? Øyvind Stenvod Regnskapet for TN viser dette Aret et forhoidavis stort underskudd (kr ,1). Dette sky1es smrlig at vi enn4 ikke bar mottatt oppgjor Ira NNV for kontingentandeler m.v. TN s andel av medlems kontingenten for 1981 utgjor ca. kr. 21., som imidlertid kommer p regnskapet for 1982.

5 8 9 Kurset ORGANISASJONSKURS I TRS NATURVERN Sr Pdmeiding 9 Tromsø. Det sd det ru dpent for aiie interesserte mediemmer. skjer heist skriftiig tii vbr adr. Skoiegt. er skt rim økonomisk 41, støtte tii kurset, sannsyniigvis dii gitt tiiskudd til reise oppholdsuvpi tene til dettokerne. op NATUR OG UNGDOM Noe TROMSØ NATUR 6 UNGDOM for deg? Kurseri i9rdag vii dii hoidt rid 2. op søndag 21. Fcsshgda februor Dora, Kursieder: Per Voiset, orpanisasjonssekreter i Fredag 19.: 1Vaturve roforbu rid. PROGRAM 19. Ankomst. Apning av 2.oo: 2.15: Per Vaiset: Lørdaq 2, utvikiinq. 8. Frokost. Kveldsrnat. kurset. Presentasjon Norges av Naturvernorbund, 9.oo: Per Valset: lokailsgsarbeidet i Andselo, fredog 19., NIP!. Norpes deitakerne. 1.oo: (Zruppearheid: lokailapsarbeid i oraksis. 11.3: 12.: Lunsj. 13 Oppsumnering cv Studiearbeidet 1 gruopearbeid, diskusjon. 1oai1agerri Orie te g for stotte til studievirksonthet. 15.oo 19.oo ARSMØTET I TPOMS NATUPVEPN ph Potell, Andseiv. 2.oo: Lvsbilder, sosialt samvair oppbvgqinq op cv Bardufoss reole s Natur i og Ungdom (NNV s TromsØ. Vi et ressursbevarende sentrum. I Vi arbeider for drar pa ncr framtid blir vi energi og og naturvern. vi planlegger Synes do 26 Ar, sa A ungdomsorganisasjon) her lokallag skape en fly samfunn med mennesker og turer, her temakveider A UtpA starte arrangere en studiesirkel varparten skal vi en dette høres interessant stikk innom nedenfor Gyilenborg orsdag klokka 2. VAr adresse er: TromsØ natursti. Ut og er kjelleren i Skolegata gymsal). Der Du kan Skolegata Natur 9 Tromsø. kl PP FK.4 treffer utvikling for miljø i og mye pa on annet. økologi, sykkeltur mellom 13 og 41 ( du rett oss hver ogst kontakteosspr.brev. og Ungdom, 41, 1 W)5.EL3L?ID Søndaq oo: Frokost 1.oo: 11.3o: 12.3: 13.: 14.oo: Bnørn Johansen, naturverrikonsuerit offentlige naturvernarbeidet. Arbeidt pianene j Spørsrnh] Troms. op diskuejon. Pruppearbeid: Saksbehandling. arbeide med en Oppsummering av LUnsj. oppsumrnering op besternt sak? gruppearbeid. avsiutning. J-Tvordan ken Pet Trorns: med verne et lokailap Okokrise? VEL MUTT

6 1 MØTE OM BYMI LJØ MED JAN GEHL Nytt liv i Harstad Miljøvern Tirsdag 1. desember arrangerte Trains Naturvern i samarbeid med TrojnsØ Arkitektiag et møte am bymiijo pa Universitetsbibiio teket i Breivika. Som innieder nadde vi invitert den danske arkitekten Jan Gehi. Gehi har sr1ig arbeidet med utemiijo elier Livet meliom husene som han kaite foredraget, Omrâdene rneiiom husene og hvordan disse brukes ble vist oppmerksomhet. Gjennom lysbilder viste Gehi eksempler pi bruk av plassar, torg op andre ipne rorn op hvor dan disse fungerer for bynes brukera. Jan Gehi banyttet noe av si tid her j TroinsØ til I kjkke pi byen, Gehi kommentarte noe av dat han oppievde. Formllet med motet var I skape interesse for bymiijosporsmli i TrornsO. Debatten etter f ore draget ble da ogsl preget av lokale bymiljospørsmli. Gehis foredrag hadde tydelig inspirart forsainlingen. Engasjerte inn iegg, sporsmli og kommentarer fuigte i rask rekkeføige, Vi noterer oss for et veiiykket møte med god oppsiutning. Men interessn for bymiljospbrsmil er ikke inent a vre et tilfeldi blaff lait 19 personer var interessert i I jobbe videre med bymiijo i T.romsO, og dat vii i lopet av februar bli innkait til et mote for I pianlegge arbeidet framover. Dersom det finnes noen etternolere, kan disse henvande sep til Troms Naturvern, adr. Skoiegt. 41, 9 TromsØ. H. P. Dahi-Hansen Torsdag 21. lanuar ble det blast liv i Harstad MiijOvern. Det var fylkesforeninga, Troms Naturvern ved formannen Sigmund Spjelkavik, som sammen med en del rnedlemmer i det tidligere Harstad MiljOvern arrangerte et I-oent mote pi Bergsang skole. Harstad MiljOvern som var et lokaliag av Troms Naturvern, var et aktivt lag for at par Ir siden, men i det siste bar arbeidet liggat nede. Selv on Troms Naturvern har ca 13 medlemmer i Harstad omrldet var det bare stk som motte fran. Den tidligere formannan i 1-Tarstad MiljOvern, BjOrn OlssOn, gay an orientering cm dat arbeidet sam ble cr-iordt den gang. Pa møtet bla dat diskutart arbeidsformer op arbeidsoppgaver for det vidare arbejdet. MØtet bla avsluttet mad at lvsbildaforedrag av Sigmund Spjaikavik. Han vista qlimt fra dan mangfoidiga naturen p1 Svelbard med hovedvakt ol vagetasion op flora. 1 5 Bildet visor en ishre inrerst i en fjord p1 crd Vest Snitsbergen. Samme dude die vist i lysbildeforedreget p1 møtet i Harstad.

7 Anleggssâr Grustak Anleggssr Anleggssar Uttalelse Hyttebygging Kraftutbygging -- Tatt Etterlyst Natur Alta. MASSEKORSBAND Petur til: Troms Naturvern, Skolegt 41, 9 Troxnsø. Kvnangen Naturverniag, 99 Burfjord. ARSMELDING FOR 1981 Sammenserning av styret: Jan lsaksen, Burfjord, formann Valter Olsen, a nestformann Reidar Breivik, a kasserer Ase Andersen, SOrstraumen, styremedlem Severin Vangen, Kvnangsbotn, styremedlem Vararepresentanter: Kjell Andersen, Sørstraumen Gerda Vangen, Kvnangsbotn Eivind Johansen, Badderen Revisor: Andor Enoksen, Kjkan Medlemstall: Medlemstallet for 1981 var 44. Dette er en nedgang p 17 fra ret før. Dette tallet er noe usikkert Vi m( ister over familiemedlemmer, og listen over hovedmedlemmer virker noe ufulistendig. Arbeld I styret. Det har vrt avviktet 6 styremoter 9 behandlet 4 saker, foruten endel referatsaker. Av saker styret h-ar behand let kan nevnes: langs veien rundt Kvnangsbotn. Oppndd at Vegvese,net har lovet a utbedre noen anleggssar til sommeren. i Badderen Naturminne. Har fatt stoppet ulovlig uttak. pa Spildra I forbindelse med hamneutbygging. pa Spildra og Laukviktangen, kommunale veier, om kraftledning Kvnangen. til denne og andre uttalelser. Päpekt i senere skriv at NVE I sine planer ikke har tatt hensyn i Kvnangen, dlv. skriv til flere instanser. I kommunen foregâr det en planlos hyttebygging som ma komme under offentlig kontroll. i Sandeselva. Bekjentgjort de foreløpige planene for interessenter. Kommçr til a sette ned en arbeidsgruppe for det videre arbeidet. opp problemene med forsøpling langs R6. verneplaner for Skorpa/Nøkland. Utadrettet virksomhet. Laget har deltatt I Kvnangsdagene med lysbildeserie. Serien er ogsa vist ved skolene i kommunen. Vi ar beider videre med flere serier. Det fjerde informasjonsheftet Kraft. er klart til trykking, og vil komme ut lopet av vinteren. Økonomi. økonomien I laget er god. lnntektene er kommet fra kulturstyret, fylkeslaget, lokale gayer og fylkestilskott. Store utgifter har vi hatt med lysbildeserien og med innkjøp av arkivskap. Burfjord den 28/1-81 Jan lsaksen form,

((11)111. BareENjoiti TROMS NATURVERN (-4. Informasjonsblad fra Troms Naturvern. nr.2 1987 AV LNNHOLDET: REFERAT ERA ARSMØTET

((11)111. BareENjoiti TROMS NATURVERN (-4. Informasjonsblad fra Troms Naturvern. nr.2 1987 AV LNNHOLDET: REFERAT ERA ARSMØTET TROMS (-4 NATURVERN Informasjonsblad fra Troms Naturvern ((11)111 nr.2 1987 BareENjoiti REFERAT ERA ARSMØTET AV LNNHOLDET: ARSMELDIER FRA EYLKES- OG LOKALLAG UTTALESLER FRA ARSMØTET VERDENSKOMMISJONEN

Detaljer

TROMS NATURVERN. Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter fra noen av Lokallagene. Arsmøte for NIT, 2. mars 91.

TROMS NATURVERN. Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter fra noen av Lokallagene. Arsmøte for NIT, 2. mars 91. :jj. Nr. 1 Febru 1991. TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms \ (!t VANN/) / Wolfgang Brunner LIVETS HJUL Romskipet Jorda Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter

Detaljer

Bruk Natur vern àret!

Bruk Natur vern àret! Bruk Natur vern àret! Naturvernret 1995 er her. La oss bruke det i arbeidet for natur og miljø i Nord-Norge! Dette kan st som ei enkel opp summering av inniedninga og diskusjonen om det europeiske Naturvernâret

Detaljer

TROMS NATURVERN. nrl 1989. Medlemsblad for Troms Naturvern INNKALLING TIL RSMOTE RSMELD INC ER

TROMS NATURVERN. nrl 1989. Medlemsblad for Troms Naturvern INNKALLING TIL RSMOTE RSMELD INC ER TROMS NTURVERN Medlemsblad for Troms Naturvern nrl 1989 - NNKLLNG TL RSMOTE RSMELD NC ER Qc, c.) TROMS NTURVERN Mediemsblad for Norges Naturvernforbunds iemmer i Troms, nr. 1 1989. redaksjon: Eilif Niiss

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK

ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2012: 1. Motorferdsel i utmark 2. Utbygging av småkraft, Klubbvikvassdraget i Narvik kommune 3.

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

I over de nordlige strøk. I tillegg kom de gamle problemene -

I over de nordlige strøk. I tillegg kom de gamle problemene - z 0 zz I i i (D 00 z -I 0 INNECLDSFORTEGNELSE i -1- ret 198S. A. Organisasjonen ÅRET 1986. Landsmøtet Landsstyret stvreurvalget Sekretariatet Organi sas j onsutviki ing Det som slår en sterkest ved et

Detaljer

NATURVERNFORBUNDETS MELDINGSBLAD NR. 5 NOVEMBER 1992. Natur & MiØ. IHf

NATURVERNFORBUNDETS MELDINGSBLAD NR. 5 NOVEMBER 1992. Natur & MiØ. IHf NATURVERNFORBUNDETS MELDINGSBLAD NR. 5 NOVEMBER 1992 Natur & MiØ IHf 2 Nedregate 5B 55 Oslo før. sekretariat.. utvalg. Organisasjonen -Fagsaker Medlemsoppsiutning sammenhenger. til optimisme for fremtiden.

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING OSLO 1975 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI

NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING OSLO 1975 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI OSLO 1975 1974 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING de før Året 1974 Året 1974 har i høy grad vært preget av ressursdebatt, med stikkord som olje og atornkraft, vern om dyrka

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 25. januar 2007 47. årgang Juletrefest i døvesenteret lørdag 6. januar 2007... og så kom julenissen Nyttårsintervju

Detaljer

rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014

rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014 rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014 Nei til EU feirer dobbeltjubileum I år er Grunnloven som garanterer folkestyre i Norge 200 år, og samtidig er det 20 år sidan me i 1994 vant folkeavstemninga

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer