Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden 2015 2016"

Transkript

1 Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden Sosialdemokratisk liste er en partipolitisk uavhengig liste som stiller til valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Listen er sammensatt av medlemmer og sympatisører av Arbeiderpartiet, AUF og andre som identifiserer seg med den sosialdemokratiske ideologien i større eller mindre grad. Til felles har vi at vi er engasjerte studenter som ønsker å gjøre en forskjell slik at alle sider ved studiehverdagen blir bedre. Våre grunnverdier er frihet, likhet og solidaritet. I konteksten av høyere utdanning vil dette si at vi skal jobbe for at alle skal ha en reell mulighet til å realisere sitt potensiale gjennom utdanningen. En forutsetning for dette er at en må sikre studentene sine økonomiske forhold. Gratisprinsippet for utdanning, en bedre finansiering av heltidsstudenten og en mer intensiv bygging av studentboliger er sentrale virkemidler for å oppnå dette. Kvaliteten på studiene og kompetansen i fagmiljøene må holdes oppe, og i en del tilfeller forbedres. Å ha en grad fra Universitetet i Bergen skal tyde på kvalitet og innebære at kandidaten har gode analytiske evner, samt en godt utviklet kritisk sans. Sosialdemokratisk liste har jobbet for og vil fortsette å jobbe for et levende studentdemokrati der alle studenter skal bli hørt. Våre hovedsaker: Varierte vurderings- og undervisningsformer Kortere ventetid og lett tilgjengelige helsetilbud hos SiB Mer praksis i utdanningen Sensorveiledninger for hver enkelt eksamen

2 Fag-, forsknings- og utdanningspolitikk Utdanning God studiekvalitet, tverrfaglighet og solide fagmiljø skal være utdanningsmantraet til UiB. Dette oppnår vi gjennom å fokusere på pedagogisk kompetanse og utdanningskvalitet. Den overordnede organiseringen av utdanningen må også sikre at studentenes interesser ivaretas. varierte vurderings- og undervisningsformer. sensorveiledninger for hver enkelt eksamen. mer praksis i utdanningen der det er relevant. at overbooking av emner ikke skal gå ut over studentenes muligheter til å fullføre emnet. å digitalisere utdanningen gjennom virkemidler som PC på eksamen, flipped classroom og lyd- og videoopptak av forelesninger. kontinuerlig oppdatering av pedagogisk kompetanse for vitenskapelige ansatte, en økt satsning på universitetspedagogikk, samt at det skal stilles strengere krav til undervisningskompetanse ved vitenskapelige ansettelser. at alle studenter ved UiB skal ha tilgang til en faglig mentor. insentivordninger for undervisningskvalitet. Belønne lokale fagmiljø som er gode på pedagogikk og synliggjøre initiativtakere. å legge til rette for at studenter kan ta emner på tvers av fakultetene. konsekvenser hvis UiB ikke følger lover og regler: for eksempel dagbøter for forsinket sensur der midlene går til studentformål. årlige og standardiserte studentevalueringer som kan sammenlignes over tid. å sikre at studentene får grundig tilbakemelding på og oppfølging av innlevert arbeid. Forskning UiB er et forskningsuniversitet og skal drive med selvstendig, fri og uavhengig grunnforskning. Dette må også studentene føle at de er en del av i sin studiehverdag. Gjennom å gi studenter muligheten til å delta i forskning, knytter man studentene tettere opp mot de akademiske fagmiljøene og knytter bånd mellom forskning, utdanning. at UiB først og fremst skal drive med fri og uavhengig grunnforskning. studentaktiv forskning bedre muligheter for studenter å delta i forskningsgrupper. å skape flere forskerlinjer. at all offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig. at bærekraftig utvikling og fornybar energi skal være et av UiBs prioriterte forskningsområder. Læringsmiljø Noe av det viktigste ved et universitet er hvordan studentene har det i sin studiehverdag. For å få et best mulig læringsmiljø er det viktig at UiB styrker sin tilrettelegging for studentene og sikrer at studentdemokratiene har de nødvendige rammer for å kunne drive sitt arbeid.

3 at UiB får bedre og flere lesesalsplasser. at UiB skal være universelt utformet. et krav om lunsjpause for de som har obligatorisk heldagsundervisning. at studenter ikke skal være redd for å varsle om kritikkverdige forhold. at studentutvalgene sikres trygge økonomiske og organisatoriske rammer. at alle fakultet skal kunne få studentlokaler. Fadderuken Fadderuken er det viktigste enkeltstående arrangementet til UiB. Fadderukene setter rammene for det sosiale miljøet for studentene og skal sikre studentene en god start. En satsing på gode fadderuker er en satsing på å etablere sosiale miljøer som kan vare gjennom studietiden. en studentstyrt fadderuke. at det ikke skal være obligatorisk studieaktivitet i fadderuken. tilrettelegging for sosialt samvær i faddergruppene også etter fadderuken er ferdig. å sikre nattbusser i fadderuken. å sikre at faddervaktordningen består. at det skal utarbeides mer faglig innhold på dagtid med hjelp fra de respektive instituttene og fakultetene. Dette arbeidet må koordineres med de lokale fadderstyrene. Velferd Studentøkonomi Studentboligbygging er et viktig enkeltgrep for å bedre studentenes økonomi. En alt for stor del av studentenes budsjett går i dag til bolig, og dersom et tilstrekkelig antall studentboliger blir bygd vil dette påvirke hele boligmarkedet positivt. Samtidig er det viktig å realisere heltidsstudenten, og studiestøtten bør derfor knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G) slik at en sikrer at studentøkonomien får en reell økning hvert år studentboliger, der en stor del av disse blir lagt til Bergen. Bergen kommune må frigjøre sentrumsnære tomter til studentboliger. Målet må være 30% dekningsgrad. at studiestøtten knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G), gradvis økes til 1,5 G og utbetales over 11 måneder. å fjerne nattaksten på buss og bybane for studenter med månedskort. Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) SiB skal yte velferdstilbud til alle studentene i Bergen. Da er det viktig at utdanningsinstitusjonene i Bergen bidrar mer inn i SiB for å sikre studentene et bedre velferdstilbud. SiB sine tilbud bør reflekteres i behovene i studentmassen. Særlig ivaretagelse av studenters mentale helse må ha fokus.

4 å få kortere ventetid og lett tilgjengelige helsetilbud hos SiB. at Bergen kommune og Helse Vest bør bidra mer til å øke kapasiteten for psykiske helsetjenester hos SiB. bedre kapasitet på treningssentrene i sentrum. varierte og rimelige tilbud i SiB sine kantiner, også for allergikere og vegetarianere. at ordningen med halv pris på middag i eksamensperioden blir videreført. utrede muligheter for å benytte kontainerboliger. at Velferdstinget får en ekstra lønnet stilling. Kultur Det er viktig at det tilrettelegges for en aktiv studentkultur i Bergen. Studentkulturen må sikres med tilstrekkelige økonomiske ressurser, slik at studentene får et bredt tilbud. en ny studentvilla, slik at studentkulturen igjen kan samle seg. studentrabatter på kino, teater, utstillinger, konserter og lignende. Organisasjon Studentparlamentet ved UiB skal være spydspissen i et godt organisert og synlig studentdemokrati. Studentdemokratiet skal være like sterkt lokalt som sentralt. en styrking av studentdemokratiene ved fakultetene, samt en forankring av Studentparlamentets arbeid hos disse. honorering av ledelsen i øverste studentorgan på fakultetene, samt honorering av studenter i råd og utvalg på alle nivåer. å styrke samholdet mellom studentorganisasjonene ved UiB, samt mellom studentorganisasjonene i Bergen. Mangfold og likestilling Alle mennesker er forskjellige, men alle skal ha lik tilgang til høyere utdanning. UiB må ta et ekstra ansvar for å sikre likestilling, mangfold og universell tilrettelegging ved universitetet og i akademia. økt rekruttering til studier og forskningsmiljø med skjev kjønnsbalanse. at UiB skal jobbe aktivt mot rasisme, mobbing og andre former for diskriminering. bedre tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse, både i studie-, vurderings- og undervisningssituasjonen. at alle skal fritt kunne bære religiøse klesplagg og symboler, så lenge det ikke er til hinder for gjennomføring av undervisning og praksis. Ved et eventuelt forbud skal det tydeliggjøres hvilke studier dette gjelder. at kjønn, etnisitet, og lignende hensyn skal kunne legges vekt på ved ansettelser ved UiB dersom kandidatene har like gode faglige kvalifikasjoner.

5 Miljø Sosialdemokratisk liste mener at UiB som kunnskapsinstitusjon har et moralsk ansvar for å bidra til et mer miljøvennlig samfunn. UiB må være et forbilde for miljøvennlig drift og redusere sine utslipp. Institusjonen må gjøre det lettere for studenter å opptre miljøvennlig. at UiB skal bli miljøfyrtårn. kildesortering i alle UiBs bygg. låsbare sykkelparkeringer med tak. Internasjonalt Internasjonalisering øker kvaliteten i høyere utdanning. Det skal være enkelt og attraktivt å reise på utveksling, og studentene som kommer til UiB skal inkluderes godt i studiemiljøet. UiB skal fremme demokrati, menneskerettigheter og akademisk frihet i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Norske studenter i utlandet god tilrettelegging for utveksling i alle studieplaner på UiB. at godkjenningsprosedyrene for utdanning tatt i utlandet skal være enkle og forutsigbare. god kvalitetssikring av UiBs utvekslingsavtaler. Utvekslingsstudenter i Norge bedre kapasitet på norskkursene som tilbys av UiB. internasjonale studenter skal ikke måtte betale studieavgift for å studere i Norge. bedre inkludering av internasjonale studenter. opprettholde og videreføre ordningene med Scholars- og Students at Risk.

Blå Liste Program 2014-2015

Blå Liste Program 2014-2015 Blå Liste Program 2014-2015 Samarbeid med næringslivet - Bedre treningstilbud i sentrum - Ny studentvilla Innhold: 1. Innledning 1.1. Programmet 1.2. Listen 2. Grunnsyn 3. Hovedsaker 3.1. Bedre treningstilbud

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2011-2014 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Vedtatt av Studentparlamentet 10.12.2010 INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinspippene som StOr bygger sin politikk

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Likestillingspolitisk plattform

Likestillingspolitisk plattform Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Likestillingspolitisk plattform Likestillingspolitiske virkemidler skal bidra til å sikre et akademia som er åpent,

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning VEDTATT PÅ HØYRES STUDENTERS LANDSMØTE 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget

Arbeidsprogram for Velferdstinget Arbeidsprogram for Velferdstinget DEL I: Organisasjon 1. Innledning Velferdstinget i Oslo er det overordnede velferdspolitiske organet for lærestedene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette inkluderer

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer... ...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...6 Internasjonale studenter...7 Kunnskapsbygg...8... Finansiering...8

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Styringsdokument Politisk dokument

Styringsdokument Politisk dokument Styringsdokument Politisk dokument Sist vedtatt 23. oktober 2013. 1 Automatisk begrunnelse ved karaktersetting. En karakter sier lite om hva studenten har gjort bra/dårlig i løpet av et semester. StorHk

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Velferdspolitisk plattform 2012-2015

Velferdspolitisk plattform 2012-2015 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Velferdspolitisk plattform 2012-2015 Utdanning skal være gratis, og det må finnes gode økonomiske støtteordninger

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning-

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- Av Sigrun Aasland Vi vil ha den beste utdanningen. Til det beste for alle studentene og det samfunnet vi skal bevege oss ut i. Det kan da ikke være

Detaljer

Politisk Plattform. Våre tre kjerneområder er:

Politisk Plattform. Våre tre kjerneområder er: Politisk Plattform Vi i Liberal Liste har sterk tiltro til enkeltmenneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi er opptatt av at alle skal ha like muligheter til å finne sin foretrukne vei i

Detaljer

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Januar 2011 Læringsmiljøutvalget oppnevnte høsten 2004 en arbeidsgruppe som utarbeidet

Detaljer

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape,

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape, Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling v/ Signy Grape, landsstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon og nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Grov disposisjon: Generelt om likestilling

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer