KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK"

Transkript

1 KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK Karlsøy kommune 2001

2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Definisjoner, klassifisering 2.1 Idrett 2.2 Friluftsliv 2.3 Idrettsanlegg et utvidet begrep 3. Målsetting 3.1 Generelt 3.2 Utbyggingsmål - delmål 4. Ufordringer - virkemidler 4.1 Målstyrt anleggsutbygging 4.2 Sikring av arealer for idretts- og friluftsliv 4.3 Finansiering av utbyggingskostnader 4.4 Godkjenning av anlegg. Informasjon - rådgiving 4.5 Drift og vedlikehold 4.6. Evaluering av tidligere planer 4.7. Sammenheng med andre kommunaleplaner 5. Prinsipper for en samordnet politikk 6. Anleggsoversikt 7. Beskrivelse av anleggssituasjonen

3 1. Innledning Kulturutvalget i Karlsøy gjorde i møte den 12/1-94 for første gang vedtak om at det skulle utarbeides en tematisk kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Bakgrunnen for vedtaket var at kulturdepartementet påla kommunene å utarbeide en slik plan. Dette er bl.a. et av kravene for å få tildelt spillemidler. Planen er blitt rullert i 1996, 1998 og 2000, mens den ble revidert i I år blir planen revidert. Med rullering menes en fullstendig saksbehandling etter 20-5 i plan og og bygningsloven. Med revidering menes mindre vesentlige endringer. Nærmiljøtiltak kan revideres inn i planen. Denne planen vil i tillegg til idrettsanlegg omfatte nærmiljøanlegg, anlegg og områder for friluftsliv og rehabilitering av idrettsanlegg. Det er sendt ut invitasjon til å komme med innspill til revideringen av planen til idrettslagene, Karlsøy Idrettsråd, undomslagene, utvildingslagene, velforeningene, skolene, bamehagene og de kommunale etater. Der er kommet uttalelser fra Karlsøy Idrettsråd, Hansnes barnehage og Hansnes skole. Den forrige planen ble vedtatt av kommunestyret Planen er endret i henhold til kommunestyrets merknader. Kommunedeiplanen for utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Karlsøy Kommune skal bidra til å: - Gjennomføre en plan- målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv. - Gi god koordinering i forhold til andre virksomheter innen friluftsliv og kultur. - Sikre arealer for leik, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse. - Følge opp konsekvenser for arealer og anlegg u tfra rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. - Bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnader. - Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold.

4 - Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og Økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett og friluftsliv. 2. DEFINISJONER, KLASSIFISERING 2.1. IDRETT Idrettsmeldingen (nr. 41, ) sier følgende om hva begrepet idrett innebærer: Idrett dreier seg om kroppsutfoldelse. Kroppslig aktivitet og bevegelse er endtrale element enten vi driver mosjonsidrett eller konkurranseidrett. Nå skiller kroppsutfoldelsen i idrett seg fra kroppsbruken i arbeid og i hverdagslige gjøremål da den i mindre grad er knyttet til det nødvendige og nyttige. Vi snakker gjerne om idrett som frivillig kroppsutfolde, der ferdigheter, prestasjoner og glede står sentralt FRILUFTSLIV Friluftsliv er definert som opphold og aktiviteter i friluft i fritida med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. I St.meld. nr. 40 (86-87) Om friluftsliv er følgende hovedgrupper av aktiviteter omtalt som friluftsliv når de foregår i fritida og i naturpregede omgivelser: - Fotturer - Skiturer - Bær- og soppturer m. v. - Naturstudier, naturfotografering - Bading og soling utendørs - Roing, padling, seilturer og andre former for bâtliv der naturopplevelsen utgjør den viktigste delen - Fritidsfiske - Jakt - Skøyteløping på islagt vann - Løpe- og joggeturer - Turorientering - Sykkelturer - Rideturer - Lek og mosjon for øvrig I Stortingsmeldingen heter det videre at friluftslivspolitikken bør legge hovedvekt på en kjerne av ikke konkurransepregede, ikkemotoriserte fritidsaktiviteter som drives på allment tilgjengelige naturpregede områder.

5 2.3 IDRETTSANLEGG ET UTVIDET BEGREP Norges Idrettsforbund definerer idrettsanlegg som: - et område, sted eller anlegg som på grunn av sin utforming og beliggenhet egner seg til idrettslig aktivitet. De terrenginngrep som iverksettes for friluftsliv er ofte så beskjedne at begrepet anlegg ikke er naturlig. I disse tilfeller brukes begrepene områder og dels fysisk tilrettelegging eller fysiske tiltak. ANLEGGSTYPE forteller hvilke aktiviteter og idretter anlegget er beregnet for. ANLEGGSKATEGORI forteller hvilket geografisk område anlegget skal betjene, beliggenhet i forhold til brukere og hvilken funksjon anlegget skal ha. Anleggene klassifiseres i følgende kategorier: - Nærmiljøanlegg - Kommuneanlegg - Fylkesanlegg - Riksanlegg NÆRMILJØANLEGG Nærmiljøanlegg er et enkelt anlegg for fysisk aktivitet som ligger i eller i direkte tilknytniag til boligområdet, og som en integrert del av dette. Anlegget er begrenset for befolkningen i boligområdet og skal ivareta behov for trim- og friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper, barnas lekebehov innbefattet. Nærmiljøanlegg er vanligvis ikke beregnet for konkurranser etter konkurranseidrettens regler og bestemmelser. KOMMUNEANLEGG Mindre kommuneanlegg (Iokalanlegg) Disse anleggene dekker behov for konkurranser etter gjeldende regler på lags og kretsplan. Felles anlegg med skole kan være aktuelt. Boligområdet, grenda og skolekretsen vil ofte være det geografiske området et lokalanlegg dekker. Det vil for en del anleggstyper være naturlig å vurdere utbygging av mindre anlegg i sammenheng med skoleanlegg. De minste kommuneanleggene kan ha funksjon som nærmiljøanlegg. Større kommuneanlegg Større kommuneanlegg er anlegg som dekker behovet for en eller flere idretter for

6 hele eller en større del av kommunen. Enkelte større kommuneanlegg kan ha funksjon også for andre kommuner. Disse anleggene dimensjoneres og utformes slik at det tilfredstiller kravene for konkurranser på kretsplan og eventuelt for nasjonale konkurranser. Alle særidretter med stor utbredelse i kommunen, bør ha minst ett slikt anlegg. Betegnelsen kommuneanlegg betyr ikke at kommunen nødvendigvis står som eier av anlegget. FYLKESANLEGG Fylkesanleggene lokaliseres, dimensjoneres og utformes slik at de tilfredstiller kravene for å arrangere norske mesterskap og/eller dekker spesielle konkurranse/treningsbehov for hele fylket eller en større region av fylket. RIKSANLEGG Riksanlegg er et anlegg for en særidrett med en standard som gjør det mulig å arrangere internasjonale mesterskap (VM, EM) i vedkommende idrett. Standarden gjelder så vel rent idrettslige anleggskrav til lokalisering, som arrangementsmessige forhold, fasiliteter for publikum, presse m.m. ANLEGG, OMRÅDER OG FYSISK TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV Anlegg og områder for friluftsliv kan klassifiseres ut fra: - Bruksformål eller - Beliggenhet i forhold til brukernes bosted Bruksformål forteller hvilke aktiviteter anlegget, området eller tilretteleggingen er beregnet for. Beliggenhet forteller om områdets avstand til hovedtyngden av brukernes bosted. 3. MÅLSETTING 3.1 GENERELT Lek, idrett og friluftsliv er viktige faktorer for utvikling og vedlikehold av fysisk, psykisk og sosial helse. Arbeidet innenfor dette virksomhetsområdet har således en klar helsemessig målsetting som omfatter alle aldersgrupper, alle ferdighetsgrupper, funksjonsgrupper og alle sosiale grupper. Foruten denne helsemessige målsettingen er det et klart mål å tilrettelegge for konkurranseidrett og å utvikle idrettsutøvere til nasjonalt nivå.

7 IDRETT OG FRILUFTSLIV FOR ALLE Det er et hovedmål å arbeide for at alle skal få mulighet og rett til å drive idrett og friluftsliv ut fra den enkeltes fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger, interesser, livssituasjon og ressurser. Det er et særlig mål å legge tilrette for de grupper i befolkningen som er lite fysisk aktive. Det kan med styrke hevdes at tilrettelegging for idrett og andre kulturtiltak i distriktene har en sterk stimulerende og stabiliserende effekt i ethvert lokalsamfunn. Trivselsfremmende tiltak vil bli en stadig viktigere faktor for næringslivets mulighet til å kunne trekke til seg arbeidskraft, herunder nødvendig nøkkelpersonell. 3.2 UTBYGGINGSMÅL DELMÅL - Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal en innarbeide arealer og anlegg for lek, idret-t og friluftsliv som en del av bomiljøet. - Skoleverkets, idrettens og friluftslivets behov for arealer og anlegg bør samordnes. - Det bør legges stor vekt på å sikre områder og bygge anlegg som dekker behovet for flere idretter, aktiviteter og brukergrupper (flerbruksanlegg). - Turveger, -stier og -løyper bør tilrettelegges slik at de utgjør et attraktivt nett med grønne ferdselsårer i bebyggelsen, i skogen og i kulturlandskapet. - Turnettet bør gi god og trafikktrygg adkomst til utmarka, sjø og vassdrag og binde sammen boligområder med idrettsanlegg, skoler og barnehager. - Det bør etableres og merkes et hovedsti og løypenett i utmark for bruk sommer og vinter (ski) hvor start og endepunkter kan nås til fots, med.sykkel eller ved kollektiv transport. - Funksjonshemmede skal ha tilgang til alle idrettsanlegg og skal gis gode og varierte muligheter for friluftsliv. - Et svært viktig delmål for bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv er å ivareta landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold ved alle anleggs- og områdetyper. 4. UTFORDRINGER. VIRKEMIDLER. Ved tilrettelegging og utbygging av anlegg om områder for idrett og friluftsliv står både kommunen og frivillige organisasjoner overfor en rekke utfordringer og praktiske oppgaver. I det kommunale planarbeidet er det imidlertid viktig åt klargjøre hva utfordringene lokalt består i og hvilke virkemidler som kan settes inn for å mestre dem. Det kan være aktuelt både med statlige, fylkeskommunale og kommunale virkemidler, og

8 dessuten virkemidler gjennom næringsliv og organisasjoner Målstyrt anleggsutbygging Den store hovedutfordringen på anleggssektoren er å få til en målrettet anleggsutbygging i samsvar med generelle samfunnsmessige målsettinger og de overordnede målsettinger for arbeidet innen idretts- og friluftssektoren. Utarbeidelse av kommunale langtidsplaner Utarbeidelse av kommunale langtidsplaner for anlegg og områder for idrett og friluftsliv er en forutsetning for å kunne gjennomføre en målrettet anleggsutbygging og er således det viktigste virkemiddel for dette. 4.2 Sikring av arealer for idretts- og friluftsliv Å sikre tilstrekkelige arealer og områder for friluftsliv, idrett og lek i kommunens arealplanarbeid er en stor utfordring. Det er behov for større lokal medvirkning i arealplanarbeidet fra idrettsorganisasjoner m.v. Kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan Behov for arealer til lek, idrett og friluftsliv som avdekkes gjennom planarbeidet, må sikres gjennom kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Spesielt i forbindelse med planlegging av nye boligområder og skoler er det viktig at behovene for områder og anlegg blir ivaretatt. Kommunale bestemmelser Det er naturlig at de forhold som angår barn og unges behov for leke- og idrettsarealer, blir vurdert nøye også i kommunedelplanen for utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Spesielt gjelder dette ved vurdering av behov for nærmiljøanlegg. 4.3 Finansiering av utbyggingskostnader Idrettsanlegg kan finansieres ved: Egenkapital, dugnad, tilskott fra kommune/ fylkeskommune, tippemidler, lån, rabatter og gaver. Til friluftsanleggene kan dessuten gis tilskott fra de ordinære friluftslivmidlene. Kommunedelplanens 4-årige handlingsprogram legges til grunn for vurdering og oppfølging av bevilgninger til sikring av arealer og utbyggingsformål ved den årlige rullering av langtidsbudsjettet. 4.4 Godkjenning av anlegg. Informasjon rådgiving Godkjenning av planer for de aller fleste idrettsanlegg er delegert til kommunen. Den

9 kommunale godkjenningen av planer for de enkelte idrettsanlegg omfatter: - idrettspolitiske forhold er behovet for anlegget dokumentert gjennom kommunedelplanens 4-árige handlingsprogram? - idrettsfaglige forhold er anleggetplanlagt I samsvar med idrettens beslemmelser og krav til utforming og dimensjonering? - anleggstekniske forhold: er de tekniske losninger og materialvalg trc.id med bestemmelser og/krav? - er de estetiske og miljømessige sider ved planene tilfredstillende ivaretatt? Godkjenningsutvalg Foruten godkjenning av anleggsplaner, skal kommunen også kontrollere at anlegget under utbygging og ved ferdigstillelse er utført i samsvar med godkjente planer, og ska! attestere dette før tippermidler utbetales i sin helhet. Kulturdepartementet har innskjerpet dette på grunn av at en har registrert mangelfull kontroll i endel tilfeller. Det er et stort behov for anleggsfaglig, idrettsfaglig og friluftslivsfaglig rådgiving i forbindelse med planlegging og utbygging av idretts- og friluftslivsanlegg. Kommunene tilrås derfor å oppnevne et eget godkjenningsutvalg for dette med følgende mandat: - Gi anleggsfaglig informasjon og rådgiving - Godkjenne anleggsplaner for idrett og friluftsliv - Kontrollere at anleggene blir bygd i samsvar med tegninger og beskrivelse. - Utstedeferdigattest for anlegget Utvalget bør bestå av en fra teknisk etat, en fra idrettens kontaktutvalg og en fra kulturetaten. Utvalget oppnevnes av formannskapet med en funksjonstid på 4 år. Alternativt kan det mandat og de funksjoner som er beskrevet for utvalget, pålegges en etat eller en tjenestemann i den kommunale administrasjonen. Informasjon og rådgiving Informasjon og rådgiving om anlegg og områder for idrett og friluftsliv er en offentlig oppgave hvor statlige, fylkeskommunale og kommunale etater og organer innen idretts- og friluftssektoren har ansvar og oppgaver. Denne virksomheten omfatter bl.a. følgende: - Sikring av arealer for friluftsliv og idrett.

10 - Planlegging av anlegg og områder. - Utbygging og gjennomføring av tiltak - Forvaltning, drift og vedlikehold, teknisk, økonomisk og idrettslig. - Finansiering for sikring av arealer, utbygging og tilrettelegging. - Finansiering av driftskostnader. Det vil være naturlig at dette arbeidet ses i sammenheng med kommunens opplegg for godkjenning av anleggsplaner. 4.5 Drift og vedlikehold Det er et krav for tildeling av tippemidler til utbygging av anlegg at søknaden er vedlagt opplysninger om drift og vedlikehold Evaluering av tidligere planer De prioriteringer som er gjort m.h.t. utbygging av anlegg for idretts-og frilufts!iv er blitt fulgt opp og realisert i planlagt rekkefølge. Enkeltanlegg er forskyvet i tid på grunn av manglende tilskudd fra spillemidlene. Det siste anlegget som ble realisert i Karlsøy kommune var lysløypa i Stakkvik som ble ferdigstilt i De to siste årene har kommunal egenandel til anlegg ikke blitt prioritert i kommunens budsjett Sammenheng med andre kommunaleplaner Dette plandokument er en kommunedelplan og en delplan innenfor kulturområdet. Karlsøy has ingen overordnet kommuneplan. 5. PRINSIPPER FORE EN SAMORDNET POLITIKK Ved planlegging og utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv står en overfor spørsmål som bl.a. knytter seg til lokalisering, dimensjonering og ikke minst utforming. Lokaliseringen bestemmes ut fra den funksjon det anlegget skal ha, hvilket geografisk område det er beregnet for og økonomiske og driftsmessige forhold. Miljøforhold, landskapspleie og estetiske forhold må også vurderes. Trivsel, mulighetene for naturkontakt og opplevelser er svært viktige momenter å ivareta ved bygging og tilrettelegging av idrettsanlegg og friluftsområder. Hovedprinsipper: - Nærhet til bomiljø - Trafikksikker og lett adkomst

11 - Koordinering av behov for idreit og andre kulturaktiviteter. - Tilpassing av samme anlegg for flere brukergrupper. - Koordinering av behov for idretts organisasjoner, reiselivsbedrifter og annen næringsvirksomhet. - Estetiske forhold og miljøforhold vektlegges. 6. ANLEGGSOVERSIKT Turhytte m/overnatting Ringvassbu Troms turlag Turløype Simavik Ringvassbu Troms turlag Turløype Skogsfj. vatn Ringvassbu Troms turlag Turløype Rebbenesøy Turløype Bromnes Toftefjord + Baalsrudmarsjen trase over Ringvassøya Turløype Vannareid Kvalkjeften Skipsfjord - Vanntind Natursti / Kultursti Karlsøya Skiløype Hansnes Ringvassøy IL Skiløype Stakkvik Stakkvik IL Skiløype Rebbenes Rebbenes IL Skiløype Vannvåg Vannøy SPK Skiløype Vannahamre Vannøy SPK Småbåthavn Hansnes Hansnes og Omegn båtforening Fotballbane Dåfjord gressbane Ringvassøy IL Fotballbane Hamre stadion Vannøy FK Fotballbane Hansnes grusbane Karlsøy kommune Fotballbane Stakkvik grusbane Stakkvik IL Fotballbane Vannvåg grusbane Vannøy FK Fotball-løkke Vannareid skole Karlsøy kommune Fotball-løkke Rebbenes Rebbenesøya UIL Fotball-løkke Dåfjord RIL Fotball-løkke Gamnes Karlsøy kommune Fotball-løkke Hessfjord Ruth Hansen Fotball-løkke Grunnfjord Fotball-løkke Karlsøy Karlsøy kommune Friidrett Hamre stadion Vannøy FK/SPK Delanlegg friidrett Dåfjord gressbane Ringvassøy IL Idrettshus Dåfjord gressbane Ringvassøy IL Idrettshus Hamre stadion Vannøy FK/SPK Gymsaler/skoleanlegg Ved alle skolene Karlsøy kommune Svømmehall Vannvåg skole Karlsøy kommune Svømmehall Hansnes skole Karlsøy kommune Miniskitrekk Skaret fjellpark Skaret fjellpark Badeplass Sandvika, Karlsøya

12 7. BESKRIVELSE AV ANLEGGSSITUASJONEN Under dette punktet skal vi forsøke å gi en beskrivelse av situasjonen for ulike idrettsaktiviteter, friluftsliv, aldersgrupper og funksjonsgrupper i kommunen. Spørsmålene som stilles er: - Hvilke idretter og friluftsaktiviteter er det et naturlig grunnlag og interesse for, men som ikke har anlegg eller områder? - I hvilke idretter bør anleggskapasiteten utvides for å gi mulighet til aktivitetsøkning? - Er del spesielle grupper i befolkningen som har mangel på anlegg, områder eller annen fysisk tilrettelegging som utgjør barrierer for utviklingen av friluftsliv, lek og idrett. - Er det deler av kommunen hvor det er nødvendig å bedre arealsituasjonen, anleggsforholdene og tilretteleggingen? TURLØYPER Det er merket løyper fra Skogsfjordvatn til Ringvassbu og Simavik, Baalsrudmarsjens trasé fra Bromnes til Toftefjord + over Ringvassøya (fra Mikkeivik til Kopparelv) og ei turløype fra Rebbenesbotn til Breivika. På Vannøya er det merket løyper til Kvalkjeften, Skipsfjord og Vanntind. Det er behov for å få merket flere turløyper. SKI / LYSLØYPER Her er situasjonen god. Vi kan vel si at behovet for ski/lysløyper i en stor grad er dekket. Ny Iøypetrase på Hansnes er ferdigstillet og utbedringer av løypa i Stakkvik ble ferdig i SKITREKK Det finnes i dag et lite barneskitrekk på Grønnliskaret som drives av Grønnliskaret Sportell. Vannøy Spotsklubb planlegger et skitrekk i Vannvåg. FOTBALLBANER Anleggssituasjonen for fotball er bra, men lagene sliter tungt med vedlikehold og drift av sine anlegg. Ringvassøy IL har i sommer brukt Kr på ekstraordinært vedlikehold på Dåfjord gress. Spesielt gressbanen på Hamre er nedslitt. Vannøy FK har søkt om årlig kommunal støtte på kr til drift og vedlikehold. Grusbanene behøver også vanningsanlegg. Det vil også være aktuelt å anlegge en del fotball-løkker for barn i nærmiljøene.

13 FRIIDRETT Aktiviteten på friidretts-sektoren må man vel si er lav, bortsett fra på Ringvassøya hvor aktiviteten har tatt seg opp. Ringvassøy I.L. has ei friidrettsgruppe. De få utøverne has gjort seg positivt bemerket både på krets og nasjonalt nivå. Disse trener en del innendørs i gymsalen ved Hansnes skole og utendørs på grusbanen. Ved Hamre stadion er det gode forhold for friidrett, uten at dette har medført en særlig større oppblomstring av friidrettsmiljøet på Vannøya. SVØMMEHALLENE Hansnes svømmehall (25 m. basseng) har åpent for offentlig bading 11 timer pr. uke. Onsdager er det voksensvømming. Klatrevegg er montert på Hansnes. Vannvåg svømmehall (12,5 m. basseng) er stengt. Våren 99 ble det gjort en tilstandsanalyse av Hansnes svømmehall og i år ved Vannvåg svømmehall ved firmaet Noteby AS. Konklusjonen var at bassengene trenger en omfattende rehabilitering. Etter planen skal denne rehabiliteringen skje i 2002.

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV Vedtatt i Hasvik kommunestyre 20.12.2007 i sak 93/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for arbeidet 2 1.2 Formål og intensjoner

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet»

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer for idrett og friluftsliv «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer GJELDENDE FRA 2013 Retningslinjene omfatter: 1) Årsplan 2) Tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger 3) Utleie kommunale

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 1998-2009 1998-2001 INNHOLDSLISTE Innledning Side 1 1. Formål Side 1 2. Definisjoner Side 2 2.1 Anlegg og områder for friluftsliv

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025 Forslag til planprogram April 2015 Høringsfrist 1/6-2015 1. Bakgrunn for revidering av planen Gjeldende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 01.02.2016 Vedtaksmyndighet: Kommunestyret Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2015. Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Handlingsplan 2009 1. INNLEDNING Etter regelverket er kommunene forpliktet til å lage en tematisk Kommunedelplan for anlegg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 -

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Alvdal kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 2021 Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Innhold FORORD OM ARBEIDSPROSESSEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER...

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram Rollag kommune Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Forslag til planprogram 18. august 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for revideringen av planen... 3 1.2 Plankrav... 3

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Oslo og Omland friluftsråd er i stor grad fornøyd med forslaget til planprogram. Vi har gått grundig gjennom

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Planprogram kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Berlevåg kommune

Planprogram kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Berlevåg kommune Planprogram delplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i 2017-2027 2016 Prioritert handlingsprogram 2017-2020 Uprioritert langtidsprogram 2017-2027 03.08.2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018 Planprogram Høringsframlegg Innledning Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2007 2010, skal rulleres. Selve handlingsdelen

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 NSF målsetning: Ski skal være den viktigste kulturelle faktor vinterstid Støtte idrettslagene i deres arbeid med å bygge og drive snøsikre nærmiljøanlegg

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

Askim kommune Virksomhet kultur. Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forslag til planprogram

Askim kommune Virksomhet kultur. Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forslag til planprogram Askim kommune Virksomhet kultur Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Forslag til planprogram Utkast november 2013 2 Innhold 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for revideringen av planen side 5

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gry Nygård Fredriksen Saksmappe: 2014/1057-14635/2015 Arkiv: G10 Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

Plan for idrett - og friluftsliv

Plan for idrett - og friluftsliv Plan for idrett - og friluftsliv 2016 2019 Vardø kommune I hht. 4.1og 11-14 i Plan- og bygningsloven legges planen ut til offentlig høring og ettersyn på Vardø Rådhus fra 15.oktober 25.november 2015. Vardø

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Vedtatt av kommunestyret sak 2015/3968 Arkivplan for Rana kommune Innholdsfortegnelse VEDTATT AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Nærmiljøanlegg Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Jeg skal si noe om: Hvorfor tenker Gjøvik kommune... Hvordan tenker Gjøvik kommune... Hvem tenker i Gjøvik kommune... når det

Detaljer

HOVEDRULLERING AV KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET. Forslag til planprogram

HOVEDRULLERING AV KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET. Forslag til planprogram HOVEDRULLERING AV KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Forslag til planprogram November 2015 1 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revideringen av planen En kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 I Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Innhold 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Plankrav 2 1.3 Definisjoner og kategorier 2 1.3.1 Idrett 2 1.3.2 Fysisk aktivitet 2 1.3.3

Detaljer

Høringsdokument KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I FLÅ KOMMUNE 2013 2016

Høringsdokument KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I FLÅ KOMMUNE 2013 2016 Høringsdokument KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I FLÅ KOMMUNE 2013 2016 Revidert 2012 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PLANEN... 5 1.2 KOMMUNEDELPLANEN SOM STYRINGSVERKTØY...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Denne høringsuttalelsen er ført i pennen av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). I tillegg stiller Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn seg også bak denne

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Formål med planen... 3 1.3 Klargjøring av begreper... 3 2 Planprosessen... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Medvirkning... 5 3 Føringer...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

VESTBY KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I VESTBY KOMMMUNE 2015 2026

VESTBY KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I VESTBY KOMMMUNE 2015 2026 VESTBY KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I VESTBY KOMMMUNE 2015 2026 1 Innhold 1.0 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 5 2.0 Føringer... 5 2.2 Nasjonale

Detaljer

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Strategi, men også handlingsplan - to sentrale dokument Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Detaljer

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader.

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader. Saksframlegg Prioritering av spillemidler 2011 Arkivsaksnr.: 10/44129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar å prioritere søknader om tilskudd

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter Avdeling for sivilsamfunn og idrett v/fagdirektør Åsmund Berge Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift - endring Lov om pengespill

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN (TEMATISK) 1996-1999 FOR UTBYGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

GAMVIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN (TEMATISK) 1996-1999 FOR UTBYGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV GAMVIK KOMMUNE 12.07.åå TT:28 P/U 's innstilling til kommunestyret KOMMUNEDELPLAN (TEMATISK) FOR UTBYGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 1996-1999 Utarbeidet av kulturkontoret høsten 1995

Detaljer

Presentasjon av områdetyper

Presentasjon av områdetyper Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Sept 16 - oppstartsmøter INNLEDNING Tegn på kart Oversiktskart kommunen Hvor er kommunens store

Detaljer

idrett og fysisk aktivitet 2016-2019

idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Osen kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt av Osen kommunestyre den xx.xx.2015, sak xx/15 Osen kommune Sektor for oppvekst og kultur Adresse: Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Andre Holen Arkiv: 143 C2 14/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Andre Holen Arkiv: 143 C2 14/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Andre Holen Arkiv: 143 C2 14/5661-13 Dato: 01.01.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017 - 1.GANGS RULLERING AV KAP. 5 HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Organisasjon IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET (2012-2024)

2. GANGS BEHANDLING REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET (2012-2024) Arkivsak-dok. 12/00717-19 Saksbehandler Anne Kjendsheim Saksgang Møtedato Stedsutviklingkomite Kommunestyret 25.10.12 2. GANGS BEHANDLING REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET (2012-2024)

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer