KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV"

Transkript

1 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV INNHOLDSLISTE

2 Innledning Side 1 1. Formål Side 1 2. Definisjoner Side Anlegg og områder for friluftsliv side Idrettsanlegg side Nærmiljøanlegg side Kommuneanlegg side 2 3. Status i Kvitsøy idrettslag - befolkningsgrunnlag Side 2 4. Registrering av anlegg Side Fotballbane side Gymnastikksal side Lekeplasser side Badeplass side 3 5. Registrering av aktiviteter Side Fotball side Aerobic side Friidrett side Volleyball side Miniatyrskyting side 4 6. Analyse av langsiktige behov Side Idrettshall side Svømmehall side Friluftsanlegg side Friluftsområde på Grøningen side Friluftsområder i Holmene side 5 7. Analyse av kortsiktige behov Side Nærmiljøanlegg/balløkke side Tursti side Tilrettelegge adkomst til steinkorset & kirkeruinene side Småbåthavn side Leikeplasser/friluftsområde side Lekeplass Nøstvold byggefelt side Lekeplass Leiasundet side Friluftsområde Sandrenna-Hønsevika side Beplantning på kommunens friluftsområder side 8 8. Drift og vedlikehold Side Fotballbane/lekeplasser/nærmiljøanlegg side Svømmehall side Turstier side Småbåthavn side Gjestehavn side 8 Vedlegg Prioritert handlingsprogram (vedlegg 1) Uprioritert lise over langsiktige behov (vedlegg 2) INNLEDNING

3 På bakgrunn av plankrav fra kulturdepartementet, rundskriv V-35/93, utarbeidet oppvekst og kultursektoren en kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv i Kvitsøy kommune. Planen ble sist vedtatt i kommunestyret , da for perioden En slik plan må foreligge for at kommunen i fremtiden skal kunne søke om spillemidler til utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Kommunedelplanen skal være et nyttig verktøy for å styre utbyggingen av anlegg og områder for idrett og friluftsliv. I en samlet plan vil en få god oversikt over behovet på anleggssektoren, og en vil få et godt grunnlag til å foreta nødvendige prioriteringer. Det er viktig at kommunedelplanens hovedmål er i samsvar med de overordnede målene i kommunens planlegging innenfor kultursektoren. Hjemmel for utarbeidelse av kommunedelplanen er nedfelt i plan- og bygningsloven Loven legger i 20-2 og 20-5 rammer for hvordan planarbeidet skal organiseres og hvilket behandlingsprosedyre som skal følges. Kommunedelplanen for anlegg og områder for idrett og friluftsliv er en tematisk plan uten juridisk hjemmel når det gjelder disponering av arealer. For å få juridisk hjemmel, må planen knyttes opp mot kommuneplanens arealdel. 1. FORMÅL "Kommunedelplanen for utbygging av anlegg og områder for friluftsliv i Kvitsøy kommune skal bidra til å:" * Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv. * Sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse. * Følge opp konsekvenser for arealer og anlegg ut fra rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. * Bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnader. Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging av anlegg og områder for idrett, og utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold. Friluftsdelen av den tematiske kommunedelplanen avgrenses til å gjelde områder og anlegg som er berettiget til tilskudd fra staten. Det er et overordnet mål i forbindelse med fysisk tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv at alle grupper i befolkningen får gode arenaer til fysisk aktivitet der hvor de bor. Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og toppidrett. Kommunens mål og ansvar er å tilrettelegge for funksjonelle anlegg. Sportslige og idealistiske målsettinger er klubbenes og foreningenes ansvar. 2. DEFINISJONER 2

4 2.1. ANLEGG OG OMRÅDER FOR FRILUFTSLIV Anlegg og områder for friluftsliv kan klassifiseres ut fra: - beliggenhet i forhold til brukernes bosted - bruksformål Beliggenhet forteller om områdets avstand til hovedtyngden av brukernes bosted. Bruksformål forteller hvilke aktiviteter anlegget, området eller tilretteleggingen er beregnet for, som f.eks. - fotturer - bading - fisking - båtutfart osv. 2.2 IDRETTSANLEGG Nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg er et enkelt eller en samling av flere anlegg for fysisk aktivitet som er tilknyttet boligområder og som en integrert av disse. Anlegget er beregnet for beboerne i området og skal ivareta behov for trim og friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper, barns lekebehov innbefattet. Nærmiljøanlegget trenger ikke å ha anlegg etter konkurranseidrettens regler. Nærmiljøanlegget skal være forbeholdt uorganisert aktivitet. Balløkker, grønnkorridorer med turstier o.l. kan defineres som nærmiljøanlegg. Mindre lekeplasser defineres ikke som nærmiljøanlegg og er derfor ikke berettiget spillemidler Kommuneanlegg Det skilles mellom mindre og større kommuneanlegg. Mindre anlegg er f.eks. idrettsbaner tilknyttet skoler, treningsbaner m.m. Større kommuneanlegg er anlegg som dekker behovet for en eller flere idretter for hele eller større deler av kommunen. Slike anlegg er dimensjonert og utformet slik at de tilfredsstiller kravene for konkurranser på kretsplan og eventuelt på nasjonalt plan. 3. STATUS I KVITSØY IDRETTSLAG - BEFOLKNINGS- GRUNNLAG Det er registret 1 idrettslag i Kvitsøy I de siste fem årene har idrettslaget hatt noe nedgang i antall aktive medlemmer. Det er til tider problem både med å stille fullt mannskap både for A-lags fotball og innen aldersbestemte lag. I 1997 hadde idrettslaget flere lag i aktivitet: A-lag, turneringslag, miniputter, jentelag og oldboys. Idrettslaget har ellers et aktivt skytterlag for innendørs skyting og en aerobic/trimgruppe. Det var tidligere en aktiv friidrettsavdeling. Den eksisterer ikke lenger og det synes vanskelig å få friidrett på banen igjen. Det mangler først og fremst kompetente ledere. Det er dessverre generelt vanskelig å få personer til å påta seg leder-/treneransvar. 3

5 Innendørsidrett som bl.a. håndball er det også vanskelig å etablere først og fremst pga lite egnet lokale. Skolens gymnastikksal holder ikke mål. Trimgrupper bruker gymnastikksalen til volleyball og basketball. Kvitsøy hadde totalt 523 innbyggere pr. 1. januar Aldersgruppene fram til fylte 30 år har følgende sammensetning: 1-5 år ( ): = år ( ): = år ( ) = år ( ) = år ( ) = år ( ) = 31 Til nå i 1998 er det født 2 barn. Det kan ligge an til en økning av aktive medlemmer i idrettslaget i de nærmeste åra. Da er det viktig at idrettslaget har kompetente ledere, at laget har en brukbar økonomi og at anlegga er tilfredsstillende. Her har kommunen en viss forpliktelse. 4. REGISTRERING AV ANLEGG 4.1. FOTBALLBANE Kommunen har en gressbane på 105 X 64 uten tribune og lys. Rundt fotballbanen er det anlagt diskosring, kulering, lengdehoppgrop og sprintbane GYMNASTIKKSAL På skolen har vi gymnastikksal med utstyr til styrketrening, aerobic, lagspill som minifotball, volleyball, basketball og innebandy. Salen er 13 x 8,5 m (110,5 m 2 ) 4.3. LEKEPLASSER Vi har 4 lekeplasser i kommunen: - ved kommunehuset ca. 300 m 2. - ved skolen ca. 150 m 2. - i "Vollsøy byggefelt" ca. 200 m 2 + balløkke ca. 500 m 2. - i "Skjærahaugen byggefelt" ca. 340 m BADEPLASS "Sandrenna" badeplass er utstyrt med brygge, rutsjebane og sandstrand. I tillegg er det bord og benker. 5. REGISTRERING AV AKTIVITETER 4

6 5.1. FOTBALL Vi har ett seniorlag for menn og flere aldersbestemte lag i aldersgruppa 4-16 år, både for jenter og gutter AEROBIC Det eksisterer 2 aerobic-grupper, den ene er for de som ikke ønsker alt for hard trening, og den andre for de som ønsker noe mer aktivitet FRIIDRETT Friidrett har til tider hatt god oppslutning på Kvitsøy. Baneforholdene er ikke gode. For tiden er. For tiden eksisterer det ingen friidrettsgruppe VOLLEYBALL Volleyballtrening for mosjonister i vinterhalvåret MINIATYRSKYTING Skytterlaget holder til i klubbhusets grunnetasje. Oppslutningen er god. 6. ANALYSE AV LANGSIKTIGE BEHOV 6.1. IDRETTSHALL Det er ønskelig med en idrettshall med en størrelse som kan nyttes til de fleste innendørs idretter. Hallen bør helst ha håndballbanemål. I dag er det stort sett bare fotball som blir tilbudt barn og ungdom, og det er ikke tilfredsstillende med tanke på vår målsetting om å tilrettelegge for et allsidig idrettstilbud. Som tidligere nevnt har vi en gymnastikksal. Den blir brukt til fotballtrening i vinterhalvåret, men den har ikke tilfredsstillende mål verken for håndball, volleyball eller basketball. Hallen bør evt. ligge i nærheten av idrettslagets klubbhus. Da vil en også kunne nytte klubbhusets garderobeanlegg Det vil være kort avstand til skole og barnehage. Byggetidspunkt innen år Kostnad ca kroner SVØMMEHALL Planer om svømmehall går langt tilbake i tid (ca. 1975). Svømmeopplæringen foregår nå på Grødem skole i Randaberg kommune. Dette er lang reise for skolebarna og derfor ikke en ønskelig situasjon. Det er vedtatt i kommunestyret at svømmehall skal bygges. Størrelsen på bassenget vil bli 12,5 m X 10,5 m, i tillegg kommer garderober på ca. 200 m 2. En komite i samarbeid med et arkitektfirma har laget planene. Planen er godkjent og spillemidler er lovet. Byggetidspunkt Kostnad kr FRILUFTSANLEGG Friluftsområde på Grønningen 5

7 En del av Grønningen er regulert til friluftsområde. I dette området vil det bli regulert plass for bading og lekeplass. En viss beplantning vil også bli gjort. Byggetidspunkt innen år Kostnad ca. kr Friluftsområder i holmene Rundt Kvitsøy har vi mange holmer som er attraktive fritidsområder både for fastboende og for turister. I holmene finnes spennende natur. Her finner vi plantesorter som en sjelden finner andre steder og det finnes et rikt fugleliv. Noen holmer brukes som beite for sauer i sommerhalvåret. Både natur, fugleliv og beiteområder må beskyttes samtidig som holmene bør være åpne for forsvarlig ferdsel. Kommunen vil legge forhold til rette slik at de forskjellige interesser kan bli ivaretatt. 7. ANALYSE AV KORTSIKTIGE BEHOV 7.1. NÆRMILJØANLEGG/BALLØKKE Utbygging av nærmiljøanlegg som også inneholdt balløkke/treningsfelt har vært under utredning en tid. Behovet for en balløkke/ treningsfelt meldte seg først fordi det ikke var tilfredsstillende treningsmuligheter på vinterstid. Fotball er den største idrettsaktiviteten på Kvitsøy. Det var derfor naturlig å legge forholdene godt til rette for denne idrettsgrenen. Idrettsungdommen ønsket å kunne trene hele året. I Anleggsplan for Rogaland fotballkrets var Kvitsøy kommune satt opp med udekket behov når det gjaldt grusbane. Tanken med å inkorporere denne i et større nærmiljøanlegg har siden kommet opp. Planen for et nærmiljøanlegg, som også inneholder balløkke/treningsfelt, er nå komplett. Planen viser et anlegg på til sammen ca. 2,3 mål, hvor følgende målsetting er lagt til grunn: - et anlegg som innbyr til lek, fysisk aktivitet og kreativitet - sikre og spennende lekeapparater - stimulerer til samlek - aktiviteter hvor barn, ungdom og voksne kan være sammen - trener sanser, motorikk og koordinasjon - stimulerer til aktiviteter som gir lyst til å være ute i alle typer vær og til alle årstider - muligheter for å etablere kjøkkenhage, kompostbinge etc. - treningsmuligheter for fotball, volleyball, tennis m.m. Største delen av anlegget vil bli bygget omkring eksisterende skoleplass. Balløkken/treningsfeltet, som er et eget område, ligger ca. 150 m fra det øvrige anlegget. Den skal forbindes med det øvrige anlegget med gang og sykkelsti. I anleggsdelen rundt skolen, vil det bli satt opp følgende: - Terrasse av tre hvor det vil bli murt opp en grill, benker og bord. 6

8 - I et 11 meter bredt og 44 meter langt belte i vest vil det bli et sandbasseng med: - klatrestativ - balansebommer i ulike høyder - klatretau - tunneler - taubane - tårnhus - lekehytte Rundt dette vil det bli satt opp sittegrupper, og det vil bli laget en liten skolehage og veksthus. Kostnad ca. kr ca. kr i dugnad. Balløkken/treningsbanen, med grusdekke, har et mål på 50 X 30 meter. Kostnad med lysanlegg og gjerde kr kr i dugnad. Området er provisorisk tatt i bruk. Det mangler fortsatt noe dreneringsgrøfting samt gjerde rundt og et lysanlegg. Treningsfeltet er selvfølgelig også disponibelt for alle aldersgrupper. Skolen, som ligger nær ved dette området, vil være en aktuell bruker. Utearealet på skolen er dårlig tilrettelagt for fotball. Kvitsøy kommunestyre har vedtatt at hele nærmiljøanlegget skal bygges. Budsjettet kan settes opp som følger: - fra kommunen kr (inkl. kr i lån fra idrettslaget) - antatt spillemidler kr fra idrettslaget kr fra banken kr dugnadsarbeid fra idrettslaget kr dugnadsarbeid fra foreldregrupper kr Totalt budsjett kr Byggetidspunkt 1998/99. Kostnad ca. kr inkludert dugnad og tippemidler TURSTI Skal folk på øya gå en tur, må det skje langs veiene. Hvis turen legges til terreng, må gjerder (gjerne med piggtråd) forseres. Spesielt på øyas vest- og nordside er det et meget fint og interessant terreng å gå tur i. Mange som utøver friluftsliv føler seg usikre med hensyn til ferdselsrettighetene. Turløyper er et forsømt område. Målet må derfor i første omgang være å tilrettelegge for friluftsliv, først og fremst for fastboende. Enkle turstier med oppmerking/skilting og gjerdeklyvere/selvlukkende grinder er mest aktuelle. 7

9 I forslaget til ny kommuneplan er det foreslått tursti fra fyrtårnet og vestover. Tilrettelegging av denne stien må være et prioritert arbeid for teknisk etat. Byggetidspunkt år Kostnad ca. kr TILRETTELEGGE ADKOMST TIL STEINKORSET & KIRKERUINENE Det er sett på mulighetene for å legge bedre til rette for adkomst til kulturminner. Det er ikke alle det er enkelt å komme fram til. Det gjelder også til de to mest aktuelle kulturminnene, steinkorset og kirkeruinene. Fastboende og turister bør få bedre tilrettelagt adkomst til disse. Det har vært befaring på garden hvor steinkorset og kirkeruinene ligger. Grunneier, nabo, representant fra kommunen og fylket deltok. Siden det allerede er en sti som fører fram, ligger det videre arbeidet i å få gjort denne kjent og få satt opp opplysningsskilter. Grunneier ønsket ikke noe inngjerdet vei. I tillegg bør det settes opp en selvlukkende port/grind. Parkeringsplass i forbindelse med tursti til korset og kirkeruinene er grei. Bilene bør kunne korttidsparkere på kaien. Det må gjøres en endelig avtale med grunneier. Byggetidspunkt år Kostnad ca. kr SMÅBÅTHAVN Det har i lengre tid vært arbeidet med å få bygd småbåthavn i området ved Vollsøy boligfelt. De fleste innbyggerne på Kvitsøy har båt, men det er mangel på tilfredsstillende båtplasser. I reguleringsplanen som er vedtatt i 1998, går kommunen inn for at det bygges anlegg for båtplasser i Vollsøy. Det arbeides også med å få stiftet en båtforening som kan stå for drift av småbåthavner. Byggetidspunkt Kostnad ca. kr LEKEPLASS/FRILUFTSOMRÅDE Lekeplass Nøstvold byggefelt I det nye byggefeltet i Nøstvoldvågen er det mot vanlig planleggingspraksis ikke laget lekeplass. En lekeplass på ca. 300 m 2 må lages. Byggetidspunkt Kostnad ca. kr Lekeplass Leiasundet Det er i dag ingen organisert lekeplass i Leiasundet - dessverre for barna som vokser opp der, selv om det ikke er så mange. I kommuneplanen er det tenkt utbygd et boligfelt i Leiasundet, men det kan gå en tid til dette feltet er klart. Lekeplass bør komme raskt. Byggetidspunkt innen år Kostnad kr Friluftsområde Sandrenna-Hønsevika Det er gjort avtale med grunneiere i forbindelse med regulert friluftsområde på vestsiden av Sandrenna, helt fram til Hønsevika. Det er et fint område med svaberg og lune groper. Dersom området blir lagt godt til rette, vil det kunne bli et populært område sommerstid. Brygge, apparater for vannlek, grillplass, bålplass, bord og stoler er ting som må komme på 8

10 plass. En viss beplantning vil og være bra. Sandrenna er det området som blir mest brukt av øyas befolkning. Området bør være ferdigutbygget innen år Kostnad ca. kr Beplantning på kommunens friluftsområder Kvitsøy har en naken natur uten trær og skog. Det er med å særprege øya. En bør likevel ikke være blind for at trær kan pynte opp og gi live for andre vekster og for folk. Det legges opp til en viss beplantning av kommunens friluftsområder og lekeplasser. Oppstart i Årlig budsjett i 3 år kr DRIFT OG VEDLIKEHOLD 8.1. FOTBALLBANE/LEKEPLASSER/NÆRMILJØANLEGG Vedlikehold av fotballbane er budsjettert med kr for Lekeplassene har vært kraftig nedprioritert med hensyn til vedlikehold, sikkerhet og fornying. Det er bevilget midler og kjøpt inn utstyr for å oppjustere lekeplassene etter de krav som er satt. Dette skal, etter planen, utføres innen utgangen av Til generelt vedlikehold av lekeplassene er det i 1998 satt av kr Når nærmiljøanlegget er sluttført, må vedlikeholdsbudsjettet for dette, samt for fotballbane og lekeplasser oppjusteres til minimum kr SVØMMEHALL På nåværende tidspunkt er ikke driftskostnader og vedlikehold for en evt. svømmehall beregnet TURSTI Kommunen må påta seg å vedlikeholde gjerder og grinder hvor turstien kommer til å gå og holde gjerdeklyvere og skilter i orden. Det trenger ikke bli de store kostnadene, kr 4.000,- antydes SMÅBÅTHAVN På dette tidspunktet er ikke alt omkring småbåthavnene klarlagt. Blir det et fullstendig kommunalt anlegg? Vil anlegget bli drevet av en båtforening? Vil det bli en kombinert drift? Dette må avklares før ansvaret/kostnadene med utleie, vedlikehold og lignende faller på plass GJESTEHAVN Årlige vedlikeholdsutgifter kan anslås til ca. kr

11 10

12 Vedlegg 1 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING OG TILRETTELEGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I KVITSØY KOMMUNE NÆRMESTE 4 ÅR Anleggstart - finansiering Anlegg, Sted Kostnad i tilrettelegging 1000 kr. K SM/FM PR K SM/FM PR K SM/FM PR K SM/FM PR 1. Nærmiljøanlegg Meling Tursti Ydstebø Sti til steinkorset/kirke Leiasundet Lekeplass Nøstvold Friluftsområde Sandrenna /Hønsevika Småbåthavn Vollsøy Beplantning Friluftsområdene Lekeplass Leiasundet K = KOMMUNAL FINANSIERING SM/FM = TIPPEMIDLER/FRILUFTSMIDLER

13 PR = PRIVATE FINANSIERING Vedlegg 2 UPRIORITERT LISTE OVER LANGSIKTIGE BEHOV FOR IDRETTSANLEGG OG FRILUFTSOMRÅDER I KVITSØY KOMMUNE ÅR FRAMOVER Område type Anleggstype/ sted Svømmehall Idrettshall 1) Område Kategori Anleggskategori Ordinære nyanlegg Ordinære nyanlegg - flerbrukshall Lekepl./badepl. 2) Friområde ca m 2 Dimensjonering Eier/utbygger Anslått utbyggingskostnad Anslåtte driftsutgifter pr. år Mål: 12,5m x 8,5m Kvitsøy kommune ikke beregnet Mål: 22 x 44 m Kvitsøy kommune " ) Garderobeanlegg i klubbhuset, som vil ligge like ved, benyttes. 2) Dette er et friareal i følge reguleringsplanen fra

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 I Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Innhold 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Plankrav 2 1.3 Definisjoner og kategorier 2 1.3.1 Idrett 2 1.3.2 Fysisk aktivitet 2 1.3.3

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK Karlsøy kommune 2001 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Definisjoner, klassifisering 2.1 Idrett 2.2 Friluftsliv 2.3 Idrettsanlegg et utvidet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Vedtatt i kommunestyret den 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Kap.1 Innledning og bakgrunn for planen side 1 1.2 Lover og rundskriv side 3

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Formannskapets forslag 27/06 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. INNHOLD SIDE Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Innledning

Detaljer

PROTOKOLL. Driftsstyret. Anne Grethe Dahl Per Magne Jensen Siv O. Gamst Målfrid Hansen SAKSLISTE

PROTOKOLL. Driftsstyret. Anne Grethe Dahl Per Magne Jensen Siv O. Gamst Målfrid Hansen SAKSLISTE Møtested: Breivikbotn samfunnshus Møtedato: 07.06.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Driftsstyret Tilstede var: Harald Isaksen Anne Grethe Dahl Per Magne Jensen Siv O. Gamst Målfrid Hansen Fra administrasjonen

Detaljer

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 1 Forsidebildet er fra Gåseflå - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 2 FORORD Det vises til rundskriv nr V 07/98: Kommunal planlegging

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble vedtatt i Storfjord kommunestyre, desember 2011, sak 109/11.

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 Tinn kommune Enhet for kultur Mai 2012 Høringsforslag Forord Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Tinn kommune 2012-2016

Detaljer

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle!

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Drangedal kommune Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Forord Drangedal har et mangfold av anlegg i kommunen og gir innbyggerne mange forskjellig

Detaljer

INNLEDNING Kommunedelplaner

INNLEDNING Kommunedelplaner 1 SAMMENDRAG Fagplan idrett er en langsiktig plan fram mot år 2029 og er en del av det overordnede plansystemet i kommunen. Plandokumentet ser nærmere på utviklingen av eksisterende og nye idrettsaktiviteter

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Randaberg kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Regelmessig fysisk aktivitet gir: Økt arbeidskapasitet Bedret

Detaljer

Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser

Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser 2012 2015 [Skriv inn tekst] Side 1 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Styringsdokumenter... 3 1.3 Mandat... 5 2 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE Innhold Bakgrunn for plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet... 5 Troms fylkeskommune... 5 Gratangen kommune...

Detaljer

EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014

EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014 EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014 Visjonen for aktivitetspolitikken i Sandnes lød i forrige plan: I Sandnes skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet og opplevelser

Detaljer

Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole

Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole Verdal kommune Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole Bilder øverst: Friidrettsskole 2013 ved Verdal videregående skole. Foto: Erling

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Sektorplan for fysisk aktivitet

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Sektorplan for fysisk aktivitet BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Sektorplan for fysisk aktivitet 2002-2005 INNHOLD: side Vedtak 3 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Hensikten med planen 5 1.3 Planprosessen 5 1.4 Evaluering av forrige plan 5 1.5

Detaljer