KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV"

Transkript

1 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV INNHOLDSLISTE

2 Innledning Side 1 1. Formål Side 1 2. Definisjoner Side Anlegg og områder for friluftsliv side Idrettsanlegg side Nærmiljøanlegg side Kommuneanlegg side 2 3. Status i Kvitsøy idrettslag - befolkningsgrunnlag Side 2 4. Registrering av anlegg Side Fotballbane side Gymnastikksal side Lekeplasser side Badeplass side 3 5. Registrering av aktiviteter Side Fotball side Aerobic side Friidrett side Volleyball side Miniatyrskyting side 4 6. Analyse av langsiktige behov Side Idrettshall side Svømmehall side Friluftsanlegg side Friluftsområde på Grøningen side Friluftsområder i Holmene side 5 7. Analyse av kortsiktige behov Side Nærmiljøanlegg/balløkke side Tursti side Tilrettelegge adkomst til steinkorset & kirkeruinene side Småbåthavn side Leikeplasser/friluftsområde side Lekeplass Nøstvold byggefelt side Lekeplass Leiasundet side Friluftsområde Sandrenna-Hønsevika side Beplantning på kommunens friluftsområder side 8 8. Drift og vedlikehold Side Fotballbane/lekeplasser/nærmiljøanlegg side Svømmehall side Turstier side Småbåthavn side Gjestehavn side 8 Vedlegg Prioritert handlingsprogram (vedlegg 1) Uprioritert lise over langsiktige behov (vedlegg 2) INNLEDNING

3 På bakgrunn av plankrav fra kulturdepartementet, rundskriv V-35/93, utarbeidet oppvekst og kultursektoren en kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv i Kvitsøy kommune. Planen ble sist vedtatt i kommunestyret , da for perioden En slik plan må foreligge for at kommunen i fremtiden skal kunne søke om spillemidler til utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Kommunedelplanen skal være et nyttig verktøy for å styre utbyggingen av anlegg og områder for idrett og friluftsliv. I en samlet plan vil en få god oversikt over behovet på anleggssektoren, og en vil få et godt grunnlag til å foreta nødvendige prioriteringer. Det er viktig at kommunedelplanens hovedmål er i samsvar med de overordnede målene i kommunens planlegging innenfor kultursektoren. Hjemmel for utarbeidelse av kommunedelplanen er nedfelt i plan- og bygningsloven Loven legger i 20-2 og 20-5 rammer for hvordan planarbeidet skal organiseres og hvilket behandlingsprosedyre som skal følges. Kommunedelplanen for anlegg og områder for idrett og friluftsliv er en tematisk plan uten juridisk hjemmel når det gjelder disponering av arealer. For å få juridisk hjemmel, må planen knyttes opp mot kommuneplanens arealdel. 1. FORMÅL "Kommunedelplanen for utbygging av anlegg og områder for friluftsliv i Kvitsøy kommune skal bidra til å:" * Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv. * Sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse. * Følge opp konsekvenser for arealer og anlegg ut fra rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. * Bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnader. Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging av anlegg og områder for idrett, og utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold. Friluftsdelen av den tematiske kommunedelplanen avgrenses til å gjelde områder og anlegg som er berettiget til tilskudd fra staten. Det er et overordnet mål i forbindelse med fysisk tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv at alle grupper i befolkningen får gode arenaer til fysisk aktivitet der hvor de bor. Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og toppidrett. Kommunens mål og ansvar er å tilrettelegge for funksjonelle anlegg. Sportslige og idealistiske målsettinger er klubbenes og foreningenes ansvar. 2. DEFINISJONER 2

4 2.1. ANLEGG OG OMRÅDER FOR FRILUFTSLIV Anlegg og områder for friluftsliv kan klassifiseres ut fra: - beliggenhet i forhold til brukernes bosted - bruksformål Beliggenhet forteller om områdets avstand til hovedtyngden av brukernes bosted. Bruksformål forteller hvilke aktiviteter anlegget, området eller tilretteleggingen er beregnet for, som f.eks. - fotturer - bading - fisking - båtutfart osv. 2.2 IDRETTSANLEGG Nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg er et enkelt eller en samling av flere anlegg for fysisk aktivitet som er tilknyttet boligområder og som en integrert av disse. Anlegget er beregnet for beboerne i området og skal ivareta behov for trim og friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper, barns lekebehov innbefattet. Nærmiljøanlegget trenger ikke å ha anlegg etter konkurranseidrettens regler. Nærmiljøanlegget skal være forbeholdt uorganisert aktivitet. Balløkker, grønnkorridorer med turstier o.l. kan defineres som nærmiljøanlegg. Mindre lekeplasser defineres ikke som nærmiljøanlegg og er derfor ikke berettiget spillemidler Kommuneanlegg Det skilles mellom mindre og større kommuneanlegg. Mindre anlegg er f.eks. idrettsbaner tilknyttet skoler, treningsbaner m.m. Større kommuneanlegg er anlegg som dekker behovet for en eller flere idretter for hele eller større deler av kommunen. Slike anlegg er dimensjonert og utformet slik at de tilfredsstiller kravene for konkurranser på kretsplan og eventuelt på nasjonalt plan. 3. STATUS I KVITSØY IDRETTSLAG - BEFOLKNINGS- GRUNNLAG Det er registret 1 idrettslag i Kvitsøy I de siste fem årene har idrettslaget hatt noe nedgang i antall aktive medlemmer. Det er til tider problem både med å stille fullt mannskap både for A-lags fotball og innen aldersbestemte lag. I 1997 hadde idrettslaget flere lag i aktivitet: A-lag, turneringslag, miniputter, jentelag og oldboys. Idrettslaget har ellers et aktivt skytterlag for innendørs skyting og en aerobic/trimgruppe. Det var tidligere en aktiv friidrettsavdeling. Den eksisterer ikke lenger og det synes vanskelig å få friidrett på banen igjen. Det mangler først og fremst kompetente ledere. Det er dessverre generelt vanskelig å få personer til å påta seg leder-/treneransvar. 3

5 Innendørsidrett som bl.a. håndball er det også vanskelig å etablere først og fremst pga lite egnet lokale. Skolens gymnastikksal holder ikke mål. Trimgrupper bruker gymnastikksalen til volleyball og basketball. Kvitsøy hadde totalt 523 innbyggere pr. 1. januar Aldersgruppene fram til fylte 30 år har følgende sammensetning: 1-5 år ( ): = år ( ): = år ( ) = år ( ) = år ( ) = år ( ) = 31 Til nå i 1998 er det født 2 barn. Det kan ligge an til en økning av aktive medlemmer i idrettslaget i de nærmeste åra. Da er det viktig at idrettslaget har kompetente ledere, at laget har en brukbar økonomi og at anlegga er tilfredsstillende. Her har kommunen en viss forpliktelse. 4. REGISTRERING AV ANLEGG 4.1. FOTBALLBANE Kommunen har en gressbane på 105 X 64 uten tribune og lys. Rundt fotballbanen er det anlagt diskosring, kulering, lengdehoppgrop og sprintbane GYMNASTIKKSAL På skolen har vi gymnastikksal med utstyr til styrketrening, aerobic, lagspill som minifotball, volleyball, basketball og innebandy. Salen er 13 x 8,5 m (110,5 m 2 ) 4.3. LEKEPLASSER Vi har 4 lekeplasser i kommunen: - ved kommunehuset ca. 300 m 2. - ved skolen ca. 150 m 2. - i "Vollsøy byggefelt" ca. 200 m 2 + balløkke ca. 500 m 2. - i "Skjærahaugen byggefelt" ca. 340 m BADEPLASS "Sandrenna" badeplass er utstyrt med brygge, rutsjebane og sandstrand. I tillegg er det bord og benker. 5. REGISTRERING AV AKTIVITETER 4

6 5.1. FOTBALL Vi har ett seniorlag for menn og flere aldersbestemte lag i aldersgruppa 4-16 år, både for jenter og gutter AEROBIC Det eksisterer 2 aerobic-grupper, den ene er for de som ikke ønsker alt for hard trening, og den andre for de som ønsker noe mer aktivitet FRIIDRETT Friidrett har til tider hatt god oppslutning på Kvitsøy. Baneforholdene er ikke gode. For tiden er. For tiden eksisterer det ingen friidrettsgruppe VOLLEYBALL Volleyballtrening for mosjonister i vinterhalvåret MINIATYRSKYTING Skytterlaget holder til i klubbhusets grunnetasje. Oppslutningen er god. 6. ANALYSE AV LANGSIKTIGE BEHOV 6.1. IDRETTSHALL Det er ønskelig med en idrettshall med en størrelse som kan nyttes til de fleste innendørs idretter. Hallen bør helst ha håndballbanemål. I dag er det stort sett bare fotball som blir tilbudt barn og ungdom, og det er ikke tilfredsstillende med tanke på vår målsetting om å tilrettelegge for et allsidig idrettstilbud. Som tidligere nevnt har vi en gymnastikksal. Den blir brukt til fotballtrening i vinterhalvåret, men den har ikke tilfredsstillende mål verken for håndball, volleyball eller basketball. Hallen bør evt. ligge i nærheten av idrettslagets klubbhus. Da vil en også kunne nytte klubbhusets garderobeanlegg Det vil være kort avstand til skole og barnehage. Byggetidspunkt innen år Kostnad ca kroner SVØMMEHALL Planer om svømmehall går langt tilbake i tid (ca. 1975). Svømmeopplæringen foregår nå på Grødem skole i Randaberg kommune. Dette er lang reise for skolebarna og derfor ikke en ønskelig situasjon. Det er vedtatt i kommunestyret at svømmehall skal bygges. Størrelsen på bassenget vil bli 12,5 m X 10,5 m, i tillegg kommer garderober på ca. 200 m 2. En komite i samarbeid med et arkitektfirma har laget planene. Planen er godkjent og spillemidler er lovet. Byggetidspunkt Kostnad kr FRILUFTSANLEGG Friluftsområde på Grønningen 5

7 En del av Grønningen er regulert til friluftsområde. I dette området vil det bli regulert plass for bading og lekeplass. En viss beplantning vil også bli gjort. Byggetidspunkt innen år Kostnad ca. kr Friluftsområder i holmene Rundt Kvitsøy har vi mange holmer som er attraktive fritidsområder både for fastboende og for turister. I holmene finnes spennende natur. Her finner vi plantesorter som en sjelden finner andre steder og det finnes et rikt fugleliv. Noen holmer brukes som beite for sauer i sommerhalvåret. Både natur, fugleliv og beiteområder må beskyttes samtidig som holmene bør være åpne for forsvarlig ferdsel. Kommunen vil legge forhold til rette slik at de forskjellige interesser kan bli ivaretatt. 7. ANALYSE AV KORTSIKTIGE BEHOV 7.1. NÆRMILJØANLEGG/BALLØKKE Utbygging av nærmiljøanlegg som også inneholdt balløkke/treningsfelt har vært under utredning en tid. Behovet for en balløkke/ treningsfelt meldte seg først fordi det ikke var tilfredsstillende treningsmuligheter på vinterstid. Fotball er den største idrettsaktiviteten på Kvitsøy. Det var derfor naturlig å legge forholdene godt til rette for denne idrettsgrenen. Idrettsungdommen ønsket å kunne trene hele året. I Anleggsplan for Rogaland fotballkrets var Kvitsøy kommune satt opp med udekket behov når det gjaldt grusbane. Tanken med å inkorporere denne i et større nærmiljøanlegg har siden kommet opp. Planen for et nærmiljøanlegg, som også inneholder balløkke/treningsfelt, er nå komplett. Planen viser et anlegg på til sammen ca. 2,3 mål, hvor følgende målsetting er lagt til grunn: - et anlegg som innbyr til lek, fysisk aktivitet og kreativitet - sikre og spennende lekeapparater - stimulerer til samlek - aktiviteter hvor barn, ungdom og voksne kan være sammen - trener sanser, motorikk og koordinasjon - stimulerer til aktiviteter som gir lyst til å være ute i alle typer vær og til alle årstider - muligheter for å etablere kjøkkenhage, kompostbinge etc. - treningsmuligheter for fotball, volleyball, tennis m.m. Største delen av anlegget vil bli bygget omkring eksisterende skoleplass. Balløkken/treningsfeltet, som er et eget område, ligger ca. 150 m fra det øvrige anlegget. Den skal forbindes med det øvrige anlegget med gang og sykkelsti. I anleggsdelen rundt skolen, vil det bli satt opp følgende: - Terrasse av tre hvor det vil bli murt opp en grill, benker og bord. 6

8 - I et 11 meter bredt og 44 meter langt belte i vest vil det bli et sandbasseng med: - klatrestativ - balansebommer i ulike høyder - klatretau - tunneler - taubane - tårnhus - lekehytte Rundt dette vil det bli satt opp sittegrupper, og det vil bli laget en liten skolehage og veksthus. Kostnad ca. kr ca. kr i dugnad. Balløkken/treningsbanen, med grusdekke, har et mål på 50 X 30 meter. Kostnad med lysanlegg og gjerde kr kr i dugnad. Området er provisorisk tatt i bruk. Det mangler fortsatt noe dreneringsgrøfting samt gjerde rundt og et lysanlegg. Treningsfeltet er selvfølgelig også disponibelt for alle aldersgrupper. Skolen, som ligger nær ved dette området, vil være en aktuell bruker. Utearealet på skolen er dårlig tilrettelagt for fotball. Kvitsøy kommunestyre har vedtatt at hele nærmiljøanlegget skal bygges. Budsjettet kan settes opp som følger: - fra kommunen kr (inkl. kr i lån fra idrettslaget) - antatt spillemidler kr fra idrettslaget kr fra banken kr dugnadsarbeid fra idrettslaget kr dugnadsarbeid fra foreldregrupper kr Totalt budsjett kr Byggetidspunkt 1998/99. Kostnad ca. kr inkludert dugnad og tippemidler TURSTI Skal folk på øya gå en tur, må det skje langs veiene. Hvis turen legges til terreng, må gjerder (gjerne med piggtråd) forseres. Spesielt på øyas vest- og nordside er det et meget fint og interessant terreng å gå tur i. Mange som utøver friluftsliv føler seg usikre med hensyn til ferdselsrettighetene. Turløyper er et forsømt område. Målet må derfor i første omgang være å tilrettelegge for friluftsliv, først og fremst for fastboende. Enkle turstier med oppmerking/skilting og gjerdeklyvere/selvlukkende grinder er mest aktuelle. 7

9 I forslaget til ny kommuneplan er det foreslått tursti fra fyrtårnet og vestover. Tilrettelegging av denne stien må være et prioritert arbeid for teknisk etat. Byggetidspunkt år Kostnad ca. kr TILRETTELEGGE ADKOMST TIL STEINKORSET & KIRKERUINENE Det er sett på mulighetene for å legge bedre til rette for adkomst til kulturminner. Det er ikke alle det er enkelt å komme fram til. Det gjelder også til de to mest aktuelle kulturminnene, steinkorset og kirkeruinene. Fastboende og turister bør få bedre tilrettelagt adkomst til disse. Det har vært befaring på garden hvor steinkorset og kirkeruinene ligger. Grunneier, nabo, representant fra kommunen og fylket deltok. Siden det allerede er en sti som fører fram, ligger det videre arbeidet i å få gjort denne kjent og få satt opp opplysningsskilter. Grunneier ønsket ikke noe inngjerdet vei. I tillegg bør det settes opp en selvlukkende port/grind. Parkeringsplass i forbindelse med tursti til korset og kirkeruinene er grei. Bilene bør kunne korttidsparkere på kaien. Det må gjøres en endelig avtale med grunneier. Byggetidspunkt år Kostnad ca. kr SMÅBÅTHAVN Det har i lengre tid vært arbeidet med å få bygd småbåthavn i området ved Vollsøy boligfelt. De fleste innbyggerne på Kvitsøy har båt, men det er mangel på tilfredsstillende båtplasser. I reguleringsplanen som er vedtatt i 1998, går kommunen inn for at det bygges anlegg for båtplasser i Vollsøy. Det arbeides også med å få stiftet en båtforening som kan stå for drift av småbåthavner. Byggetidspunkt Kostnad ca. kr LEKEPLASS/FRILUFTSOMRÅDE Lekeplass Nøstvold byggefelt I det nye byggefeltet i Nøstvoldvågen er det mot vanlig planleggingspraksis ikke laget lekeplass. En lekeplass på ca. 300 m 2 må lages. Byggetidspunkt Kostnad ca. kr Lekeplass Leiasundet Det er i dag ingen organisert lekeplass i Leiasundet - dessverre for barna som vokser opp der, selv om det ikke er så mange. I kommuneplanen er det tenkt utbygd et boligfelt i Leiasundet, men det kan gå en tid til dette feltet er klart. Lekeplass bør komme raskt. Byggetidspunkt innen år Kostnad kr Friluftsområde Sandrenna-Hønsevika Det er gjort avtale med grunneiere i forbindelse med regulert friluftsområde på vestsiden av Sandrenna, helt fram til Hønsevika. Det er et fint område med svaberg og lune groper. Dersom området blir lagt godt til rette, vil det kunne bli et populært område sommerstid. Brygge, apparater for vannlek, grillplass, bålplass, bord og stoler er ting som må komme på 8

10 plass. En viss beplantning vil og være bra. Sandrenna er det området som blir mest brukt av øyas befolkning. Området bør være ferdigutbygget innen år Kostnad ca. kr Beplantning på kommunens friluftsområder Kvitsøy har en naken natur uten trær og skog. Det er med å særprege øya. En bør likevel ikke være blind for at trær kan pynte opp og gi live for andre vekster og for folk. Det legges opp til en viss beplantning av kommunens friluftsområder og lekeplasser. Oppstart i Årlig budsjett i 3 år kr DRIFT OG VEDLIKEHOLD 8.1. FOTBALLBANE/LEKEPLASSER/NÆRMILJØANLEGG Vedlikehold av fotballbane er budsjettert med kr for Lekeplassene har vært kraftig nedprioritert med hensyn til vedlikehold, sikkerhet og fornying. Det er bevilget midler og kjøpt inn utstyr for å oppjustere lekeplassene etter de krav som er satt. Dette skal, etter planen, utføres innen utgangen av Til generelt vedlikehold av lekeplassene er det i 1998 satt av kr Når nærmiljøanlegget er sluttført, må vedlikeholdsbudsjettet for dette, samt for fotballbane og lekeplasser oppjusteres til minimum kr SVØMMEHALL På nåværende tidspunkt er ikke driftskostnader og vedlikehold for en evt. svømmehall beregnet TURSTI Kommunen må påta seg å vedlikeholde gjerder og grinder hvor turstien kommer til å gå og holde gjerdeklyvere og skilter i orden. Det trenger ikke bli de store kostnadene, kr 4.000,- antydes SMÅBÅTHAVN På dette tidspunktet er ikke alt omkring småbåthavnene klarlagt. Blir det et fullstendig kommunalt anlegg? Vil anlegget bli drevet av en båtforening? Vil det bli en kombinert drift? Dette må avklares før ansvaret/kostnadene med utleie, vedlikehold og lignende faller på plass GJESTEHAVN Årlige vedlikeholdsutgifter kan anslås til ca. kr

11 10

12 Vedlegg 1 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING OG TILRETTELEGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I KVITSØY KOMMUNE NÆRMESTE 4 ÅR Anleggstart - finansiering Anlegg, Sted Kostnad i tilrettelegging 1000 kr. K SM/FM PR K SM/FM PR K SM/FM PR K SM/FM PR 1. Nærmiljøanlegg Meling Tursti Ydstebø Sti til steinkorset/kirke Leiasundet Lekeplass Nøstvold Friluftsområde Sandrenna /Hønsevika Småbåthavn Vollsøy Beplantning Friluftsområdene Lekeplass Leiasundet K = KOMMUNAL FINANSIERING SM/FM = TIPPEMIDLER/FRILUFTSMIDLER

13 PR = PRIVATE FINANSIERING Vedlegg 2 UPRIORITERT LISTE OVER LANGSIKTIGE BEHOV FOR IDRETTSANLEGG OG FRILUFTSOMRÅDER I KVITSØY KOMMUNE ÅR FRAMOVER Område type Anleggstype/ sted Svømmehall Idrettshall 1) Område Kategori Anleggskategori Ordinære nyanlegg Ordinære nyanlegg - flerbrukshall Lekepl./badepl. 2) Friområde ca m 2 Dimensjonering Eier/utbygger Anslått utbyggingskostnad Anslåtte driftsutgifter pr. år Mål: 12,5m x 8,5m Kvitsøy kommune ikke beregnet Mål: 22 x 44 m Kvitsøy kommune " ) Garderobeanlegg i klubbhuset, som vil ligge like ved, benyttes. 2) Dette er et friareal i følge reguleringsplanen fra

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet Planprogram Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet 2012 2020 FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftsstyret, sak 9/12 Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revidering av planen...3 1.2 Krav

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK Karlsøy kommune 2001 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Definisjoner, klassifisering 2.1 Idrett 2.2 Friluftsliv 2.3 Idrettsanlegg et utvidet

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET 12/1757-12 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2013-2016 Idrettsanlegg Klubbhus KIL skiavdeling Hemne skisenter 2.300.000 0 1 Strategi 3 og 4. Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 2 Strategi 1.

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet "

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 12.12.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ådne Røkkum Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2018" Sakens

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Q1 Er du jente eller gutt? Sett bare ett kryss

Q1 Er du jente eller gutt? Sett bare ett kryss Q1 Er du jente eller gutt? Sett bare ett kryss Besv art: 108 Hoppet ov er: 0 Jente Gutt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sv arv alg Jente Gutt Sv ar 42,59% 46 57,41% 62 Totalt 108 1 / 34 Q2 Alder: Besv art: 108

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Handlingsplan 2009 1. INNLEDNING Etter regelverket er kommunene forpliktet til å lage en tematisk Kommunedelplan for anlegg

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Innhold Planprogram 1. Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Formål med planprogram... 2 2. Føringer... 2 2.1. Kommunale føringer... 2 2.2.

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall.

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Til: Kommunalstyret for Byutvikling Kommunalstyret for Kultur SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Dette skriv er utarbeidet

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013 Handlingsprogram for anlegg 2011 Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig søker Total Kostnad kr: År (+/1 år) Krav til plan før bygging og søknad om tilskudd: STATUS: 1. ORDINÆRE NYANLEGG 1.1. Flerbrukshall Lagård,

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Innholdsfortegnelse TILLEGGSSAKSLISTE FOR MØTE I FORMANNSKAPET 19.01.2018 PS 4/18 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET 12/1757-1 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2012-2015 Idrettsanlegg Klubbhus KIL skiavdeling Hemne skisenter 2.300.000 0 1 Strategi 3 og 4. Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 2 Strategi 1.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2015. Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET 13/1987-8 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2014 2017 Uprioritert Idrettsanlegg Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 TIDSRAMME 2014 1 Strategi 1. Sanitæranlegg og garderobe KIL Skiavdeling Hemne

Detaljer

Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012

Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012 Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012 Innhold Bakgrunn Fokus og problemstillinger Aktivitetsbilde i endring Finansiering, forvaltning og bruk

Detaljer

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,-

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,- Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak /dugnad Gapahuk ved Komsa skileik anlegg. Komsa Vel 50.00 30.00 Ønsker å sette opp en laftet gapahuk ved Komsa

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet»

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer for idrett og friluftsliv «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer GJELDENDE FRA 2013 Retningslinjene omfatter: 1) Årsplan 2) Tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger 3) Utleie kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Idrett og fysisk aktivitet i befolkningen - status, trender (og utfordringer) Synovate MMI, v/håkon Kavli 27. september 2007

Idrett og fysisk aktivitet i befolkningen - status, trender (og utfordringer) Synovate MMI, v/håkon Kavli 27. september 2007 Idrett og fysisk aktivitet i befolkningen - status, trender (og utfordringer) Synovate MMI, v/håkon Kavli 7. september 007 7.09.007 Gjennom 0 år har vi i Norsk Monitor målt nordmenns utfoldelser og vaner

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kultur og idrett Saksmappe: 2010/9816-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Askøyhallene KF. Årsberetning Askøyhallene KF Årsberetning 2004 Side 1

Askøyhallene KF. Årsberetning Askøyhallene KF Årsberetning 2004 Side 1 Askøyhallene KF Årsberetning 2004 Side 1 1. Virksomhetens art Selskapet ble etablert 10 juni 2004, selskapets formål er å -sikre effektiv og rasjonell drift av Askøyhallen og Askøy Forum. Eier av foretaket

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

GULLHAUG IDRETTSPARK. - Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne

GULLHAUG IDRETTSPARK. - Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne GULLHAUG IDRETTSPARK - Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne For å underbygge at Gullhaug IL er en seriøs samarbeidspartner for Holmestrand kommune har vi i klubben utarbeidet en liten oversikt

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland

Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland 1 Bakgrunn Området Sædalen og Nattland har hatt en voldsom utbygging og befolkningsvekst de siste ti årene. Aktivitetstilbud for barn og unge har dessverre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre Saksmappe: - Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift 14.01.09 Service 15.01.09 styre 29.01.09 Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007 2010. Rådmannens innstilling

Detaljer

Møte om egenorganisert trening

Møte om egenorganisert trening Innspill til Møte om egenorganisert trening 27.Mars 2017 Et stort steg i riktig retning. Med mål om å nå en organisering og ressursfordeling som reflekterer de faktiske forhold i den totale befolkningens

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2010, HØRING

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2010, HØRING RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2010, HØRING Vedlagt følger kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012 som ble vedtatt i kommunestyret 11. desember 2008. Dette

Detaljer

Klubbhus Harestua IL

Klubbhus Harestua IL Klubbhus Harestua IL Oppsummering Harestua er det største tettstedet i Lunner og hadde 2658 innbyggere ved inngangen til 2017. Harestua Idrettslag er den største frivillige organisasjonen med 1040 medlemmer.

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Handlingsprogram 2011 2014 Nybygging av anlegg i Kåfjord

Handlingsprogram 2011 2014 Nybygging av anlegg i Kåfjord 8.0HANDLINGSPROGRAM 8.1 Prioritert handlingsprogram for anlegg Handlingsprogram 2011 2014 Nybygging av anlegg i Kåfjord KT = kommunale tilskudd SM = spillemidler EK = byggherres egenkapital Oppstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Referat fra dialogmøte 2016

Referat fra dialogmøte 2016 Saksnr./Arkivkode 15/11904-053 Referat fra dialogmøte 2016 Dialogmøte for: Natur og idrett Dato: 10. mars 2016 Tid: 17.00 19.00 Sted: Til stede: Fra brukerrådene: Fra komiteen: Fra administrasjonen: Asker

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Denne høringsuttalelsen er ført i pennen av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). I tillegg stiller Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn seg også bak denne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Tematisk kommunedelplan

Tematisk kommunedelplan Tematisk kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2012 2019, handlingsprogram 2012-2016 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 2.0 Generelle opplysninger 3.0 Resultatvurdering av forrige

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser

Høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser Stavanger, 15. august 2009 Stavanger kommune Bymiljø og utbygging Postboks 8001 4068 Stavanger Høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-2022 Vi

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2015 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE. Plan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2012-2019

KVITSØY KOMMUNE. Plan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2012-2019 KVITSØY KOMMUNE Plan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2012-2019 Revidert utgave: 02.09.2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Innledning og bakgrunn for planen.. s. 1 1.2 Prosessbeskrivelse s.

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller. v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft

Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller. v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft Strategi for svømmehallsatsing > Aktiv befolkning: ca 25 000 medlemskap i idrettslag

Detaljer