Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Styrets beretning m/ Resultat og Balanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Styrets beretning m/ Resultat og Balanse"

Transkript

1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Styrets beretning m/ Resultat og Balanse

2 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS VIRKSOMHETSOMRÅDE SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring og innen porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. Selskapet har sin forretningsadresse i Oslo og driver factoringvirksomhet fra Ålesund og Tromsø. SpareBank 1 Gruppen Finans AS er 100 % eier av Conecto AS som har sin virksomhet innen utenomrettslig og rettslig inkasso. Selskapene er organisert som et underkonsern i SpareBank 1 Gruppen hvor eierselskap og ledelse ligger i SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Selskapene gjorde store omorganiseringer i 2010 og gjennom fjoråret ble det jobbet med å realisere de fordeler omorganiseringen ga muligheter for, herunder en bedre samlet utnyttelse av selskapets og datterselskapets samlede ressurser. Leder for SpareBank 1 Gruppen Finans AS er administrerende direktør Jarle Haug. Konsernet SpareBank 1 Gruppen Finans har en ledergruppe som for øvrig består av direktør for forretningsområdet Factoring Jon Olav Ødegård, direktør for forretningsområdet Portefølje Rolf Eek-Johansen samt administrerende direktør for Conecto AS Sverre Helsem. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING I SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS Virksomheten i SpareBank 1 Gruppen Finans AS har i 2011 vært preget av arbeid med konsolidering og fokus på vekst for å styrke selskapets markedsposisjon. Selskapets samlede inntekter i 2011 var 78,9 millioner kroner, og resultatet før skatt ble på 12,2 millioner kroner. Selskapet kan vise til fortsatt god vekst i både factoring- og porteføljevirksomheten. Inntektsveksten er ikke i tråd med volumveksten for øvrig, pga. sterkt marginpress. Resultatet før skatt er redusert med 8,1 mill. kroner i forhold til 2010, som forklares med at selskapet i 2010 mottok et konsernbidrag fra datterselskapene på i alt 26,0 mill. kroner. Samlet forvaltningskapital har siste år økt med 116 mill. kroner, eller 13,7 % til 959,3 mill. kroner. Utlånene har hatt en vekst på 122,3 mill. kroner, eller 25 %. Av utlånsveksten står porteføljevirksomheten for 48 mill. kroner. Forretningsområde Factoring - resultater og nøkkeltall Forretningsområdet Factoring hadde i 2011 netto driftsinntekter på 58,1 mill. kroner tilsvarende en økning på 5,7 mill. kroner, eller 10,9 %. Forretningsområdet merker press på marginene både på utlån og factoringvirksomheten. Klientomsetningen viser en god økning på 29,9 %. Driftskostnadene viser en økning på 3,3 mill. kroner, eller 8,0 % etter en styrking av organisasjonen siste halvdel av Dette har medført en sterk kostnadsvekst i Resultat før skatt ble i 2011 på 14,6 mill. kroner mot 2,0 mill. kroner i Hovedårsaken er en reduksjon i utlånstapene. Tap på utlån og garantier ble i 2011 på 0,4 mill. kroner mot 10,4 mill. kroner i av 10

3 Forretningsområde Portefølje resultater og nøkkeltall Forretningsområdet Portefølje driver med oppkjøp og innfordring av porteføljer av pengekrav, refinansiering av misligholdte pengekrav og virksomhet som er beslektet med dette. Forretningsområdet er lokalisert i Oslo. Omsetningsøkningen i 2011 ble på 4,3 mill. kroner, eller 46,4 %. Porteføljevolumet økte i 2011 med 86 % til mill. kroner. Den bokførte verdien ved årsskiftet var 78,3 mill. kroner, som er en økning fra i fjor på 43,8 mill. kroner, eller 127 %. Forretningsområdet oppnådde et resultat før skatt på 3,5 mill. kroner i 2011, som tilsvarer en bedring på 1,9 mill. kroner. Administrasjon resultater og nøkkeltall Det er etablert en sentral ledelse og administrasjon i selskapet for å ivareta og koordinere både factoring-, portefølje- og inkassovirksomheten. Inkassovirksomheten er organisert i et eget AS. Funksjonen er lagt til Oslo, og er organisert som en egen enhet i selskapet. Denne delen av virksomheten genererer ikke inntekter fra kunderelatert virksomhet, og hadde i 2011 kostnader på i alt 8,1 mill. kroner, som er 1,2 mill. kroner lavere enn i Resultatet før skatt ble i 2011 på 6,0 mill. kroner etter rentekostnader og blant annet honorarinntekter på konsulentoppdrag for SpareBank i Gruppen. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen viser netto reduksjon i likvider på 6,5 mill. kroner, slik at likviditetsbeholdningen ved utgangen av 2011 var 12,5 mill. kroner. Hovedpostene fra oppstillingen viser netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på -9,2 mill. kroner, fra finansieringsaktiviteter på -15,0 mill. kroner og fra operasjonelle aktiviteter en netto likviditetsinngang på 17,7 mill. kroner. De største postene fra investeringsaktiviteter er investering eiendommer og anlegg med 9,2 mill. kroner. Finansieringssiden svekkes på grunn av nedbetaling av ansvarlig lån på 15,0 mill. kroner. De operasjonelle aktivitetene består av flere støtte poster som økte utlån med 108,3 mill. kroner, økte innlån fra kunder og kredittinstitusjoner på 161,7 mill. kroner samt øvrige tidsavgrensninger på som reduserer likviditeten med 37,0 mill. kroner. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Selskapet oppnådde et resultat etter skatt på 9,3 mill. kroner. Selskapet har underskudd til fremføring, og det er kun avsatt 0,7 mill. kroner til betalbar skatt. Styret foreslår at overskuddet i sin helhet tilføres selskapets egenkapital. RISIKOFORHOLD Eierrisiko Selskapets eierrisiko er knyttet til den risiko som selskapet og datterselskapene påtar seg i sin drift, og risikoen for at det må tilføres ny kapital i ett eller flere av disse selskapene. Det foreligger ingen hendelser i driften som tilsier behov for tilførsel av ny kapital. Selskapet arbeider imidlertid kontinuerlig med utvikling av forretningsområdene, og ytterligere vekst av betydning vil kreve tilførsel av ny kapital fra morselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. 2 av 10

4 Kredittrisiko Selskapets kredittrisiko er knyttet til finansierings- og utlånsrisikoen, kundekredittgarantier i forbindelse med driften i forretningsområdet Factoring, samt kredittrisiko knyttet til overtagelse av misligholdsporteføljer i Porteføljeområdet. Det er også knyttet konsentrasjonsrisiko til noen få større engasjementer. Etter forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer kan en finansinstitusjon ikke på noe tidspunkt ha høyere samlet engasjement enn 25 % av institusjonens ansvarlige kapital mot en kunde. Det er stillet avlastningsgarantier fra morselskapet i noen få større saker. Utlånstapene i selskapet er lave, og det forventes ikke betydelig forverring av tapssituasjonen til tross for at effektene av finanskrisen har fått en stigende betydning for fler av selskapets kunder. Regulatoriske endringer fra myndigheter Med virkning fra 1. januar og 24. januar 2011 ble det gjort endringer i forskrift om store engasjementer. Endringene fikk ingen betydning for selskapet, da det allerede var etablert en ordning hvor morselskapet stiller avlastningsgarantier på saker med engasjement større enn 25 % av selskapets ansvarlige kapital. Ansvar for risikostyring og kontroll Den operasjonelle risikoen i selskapet og i datterselskapene dokumenteres internt i forbindelse med det arbeid som gjøres for å oppfylle Forskrift om risikostyring og internkontroll. Ledergruppene gjennomfører prosesser for å kartlegge hovedrisiko for operasjonell risiko før og etter gjennomførte tiltak. Internrevisjon utføres av revisjonsselskapet Ernst & Young. Det er laget handlingsplan for 2012 for oppfølging og etterkontroll av de funn som ble gjort i Arbeidet med å samordne internkontroll og riskostyring vil fortsette ut i FORSKNING OG UTVIKLING SpareBank 1 Gruppen Finans AS har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsprosjekter. ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ Organisasjon SpareBank 1 Gruppen Finans AS hadde ved utgangen av kalenderåret 2011 i alt 50 ansatte som utgjør 48,1 årsverk. Tilsvarende tall for 2010 var 50 ansatte tilsvarende 44,4 årsverk. Selskapet benytter SpareBank 1 Gruppen AS som leverandør av administrative fellestjenester og støttetjenester der disse kan leveres. Levering av slike tjenester forutsetter kvalitet og konkurransedyktige priser innenfor hvert område. Dette reduserer den administrative belastning og risiko, sikrer kvalitet og reduserer de totale kostnadene. HR-strategi SpareBank 1 Gruppen Finans AS HR-strategi bygger på SpareBank 1 Gruppens visjon og verdier. HR-strategien tilrettelegger for å tiltrekke de rette medarbeiderne gjennom fokus på nær og dyktig, beholde de beste gjennom ansvarliggjøring, kommunikasjon og belønning for gode prestasjoner samt utvikling gjennom involvering, klare mål og oppfølging. HR-strategien følger ansettelsessyklusen til medarbeiderne og inneholder rammer og retningslinjer for 3 av 10

5 hvordan selskapet som arbeidsgiver skal forvalte og utvikle medarbeiderne. Sentrale områder innenfor HR-strategien er kompetanseutvikling, karrieremuligheter, lønn og belønning, livsfasepolitikk, friskvern (HMS) og likestilling. Arbeidsmiljø og sykefravær Arbeidsmiljøet i SpareBank 1 Gruppen Finans AS vurderes å være meget godt. Det gjennomføres årlige organisasjonsundersøkelser i selskapet med videre systematisk oppfølging av de svakheter som måtte fremkomme gjennom undersøkelsen. Det har ikke vært alvorlige arbeidsuhell i SpareBank 1 Gruppen Finans AS i Sykefraværet i SpareBank 1 Gruppen Finans AS har vært 4,5 % mot 3,1 % i Likestilling - diskriminering Ansatte i SpareBank 1 Gruppen Finans AS fordeler seg med 56 % på kvinner og 44 % på menn. I selskapets ledelse er det ingen kvinner. I styret er 4 kvinner og 6 menn. Selskapet er opptatt av å motvirke diskriminering, herunder på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion og nedsatt funksjonsevne. Rekruttering skjer på bakgrunn av kompetanse. Det er ikke iverksatt særlige tiltak etter diskrimineringsloven eller diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Miljøet, klimaregnskap og miljøfyrtårn Selv om SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper ikke forurenser på samme måte som tradisjonell industri, har konsernet en påvirkning på miljøet rundt seg både direkte og indirekte. Dette gjelder blant annet gjennom avfall, energibruk, reisevirksomhet, transport, materialvalg, innkjøp og vannforbruk. SpareBank 1 Gruppen vil for fjerde år på rad utarbeide et klimaregnskap basert på det samlede energiforbruket knyttet til daglig drift av virksomheten. Det er også i gangsatt et arbeid for at SpareBank 1 Gruppen skal bli miljøfyrtårnsertifisert fra Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Klimaregnskapet blir publisert på: Datterselskap SpareBank 1 Gruppen Finans AS hadde ved utgangen av 2011 ett datterselskap; Conecto AS. Selskapets virksomhet er innen inkasso, og driver sin virksomhet innen inndrivelse av fakturakrav samt innen fordringsforvaltning, prosessuell gjeldsforfølging og juridisk rådgivning som i større grad retter seg mot banker og finansieringsselskaper. Selskapet oppnådde et resultat etter skatt i 2011 på 18,4 mill. kroner mot 23,0 mill. kroner i Selskapets resultat ble i 2010 preget av en inntektsføring av varer i arbeid på 9 mill. kroner. Ser vi bort fra denne posten var omsetningsveksten tilnærmet uforandret fra Til tross for reduserte salærsatser og noe fallende saksinngang har selskapet holdt omsetningen oppe gjennom engangsinntekter, høyere løsningsgrad og en større andel næringssaker. Styret i Conecto har foreslått at resultatet i sin helhet gis i form av sirkelkonsernbidrag til Sparebank 1 Gruppen AS. Dette innebærer at resultatet forblir i selskapet, men at SpareBank 1 Gruppen vil kunne utnytte sitt fremførbare underskudd. 4 av 10

6 SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS KONSERN Samhandling mellom forretningsområdene SpareBank 1 Gruppen Finans har i 2011 vært en virksomhet i vekst og i endring. Det oppstår utfordringer i forhold til å definere roller og arbeidsoppgaver i de ulike forretningsområdene. I tillegg er det en utfordring å skape synergier på tvers og internt i forretningsområdene på grunn av den geografiske spredningen. Konsernet har i 2011 hatt fokus på videreutvikling, kvalitetsforbedring og kapasitetsforbedring for å håndtere vekst. SpareBank1 Gruppen Finans AS ledelsesmodell for virksomhetene er utviklet for å rendyrke og organisere likelydende ansvar (tjenesteyting versus eierskap) samt likelydende virksomhet i egne strukturer (f.eks. faktura og bankinkasso i ett selskap). Det arbeides kontinuerlig med å forbedre samordningen i de forskjellige forretningsområdene med sikte på å ta ut synergier på felles- og støtteområder. Samordningsfunksjoner blir i stor grad ivaretatt gjennom samarbeidsorganer og prosjekter med basis i kapasitet og kompetanse i forretningsområdene. Sentralt i ledelsen av selskapet ligger det styrings- og kontrollfunksjoner. Administrerende direktør og ledere for forretningsområdene i SpareBank 1 Gruppen Finans AS, samt administrerende direktør i Conecto AS møtes jevnlig i et konsernforum for å ivareta samordningsfunksjoner og rapportering. Det er også etablert et forretningsutviklingsteam med deltakere fra de ulike forretningsområdene. Teamet skal vurdere hvilke tjenester de ulike selskapene tilbyr, hvordan SpareBank 1 Gruppen Finans skal fremstå mer helhetlig som ett fordringshus, samt hvordan markedsplaner, kundeplaner og salg kan koordineres bedre mellom forretningsområdene. Konsernresultat Samlet oppnådde SpareBank 1 Gruppen Finans konsern et resultat før og etter skatt på hhv. 27,9 mill. kroner og 19,1 mill. kroner. Resultatet fremkommer som følger: 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i 1000 kroner *) SpareBank 1 Gruppen Finans AS Ledelse Forretningsområde Factoring Forretningsområde Portefølje Conecto AS Sum resultat før skatt Merverdiavskrivninger Resultat før skatt Skattekostnad Resultat *) Tallene for 2010 er proforma, og er gjort sammelignbare med Som følge av oppkjøpet av Conecto økte merverdiavskrivningene med 3,7 mill. kroner til 9,0 mill. kroner. Resultatet ga en egenkapitalavkastning etter skatt på 6,7 %. Konsernets forvaltningskapital var ved utgangen av året 998 mill. kroner, og er tilnærmet uendret fra utgangen av av 10

7 KAPITALDEKNING Selskapets ansvarlige kapital var ved utgangen av året 389,9 mill. kroner. Selskapet har ingen tilleggskapital, og kapital- og kjernekapitaldekning utgjorde 37,1 %, som innebærer en overdekning i forhold til kapitaldekningskravet på 306 millioner kroner ved årsskiftet. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern hadde ved utgangen av 2011 en ansvarlig kapital på 103,5 mill. kroner. Kapital- og kjernekapitaldekning for konsernet utgjorde 9,5 %, som innebærer en overdekning av ansvarlig kapital ved årsskiftet på 17 millioner kroner. FREMTIDSUTSIKTER Inkassomarkedet er relativt stabilt, men med svak vekst. Markedet ser ut til å levere betydelig lavere resultater som følge av reduserte salærsatser. Conecto AS har bedret løsningsgrad, endring i porteføljemiks, som i stor grad kompenserer for reduserte salærsatser har vært et fusjonsår, og mye oppmerksomhet fra ledelse og ansatte har vært mot å etablere betryggende styring, kvalitet og kontroll for den sammenslåtte virksomheten. I 2012 vil fokus være å kapitalisere på den strukturkapital som er bygget i løpet av fjoråret gjennom øket markedsarbeid og topplinjevekst, betryggende kostnadskontroll, slik at økt vekst kan skje uten vesentlig kapasitetsøkning vil også bli et år med viktig sluttføring av utviklingsarbeidet med nytt Inkassosystem. Factoringvirksomheten har hatt god vekst, men også her merkes press på marginene. Konsernet har hatt fokus på videreutvikling, kvalitetsforbedring og kapasitetsforbedring for å håndtere vekst. Utlånstapene i selskapet er lave, og det forventes ikke betydelig forverring av tapssituasjonen til tross for at effektene av finanskrisen har fått stigende betydning for fler av selskapets kunder. Fokus i 2012 vil være på topplinje og fortsatt sterk vekst, uten at dette går på bekostning av kostnadseffektivitet og risiko i porteføljen. Porteføljevirksomheten har styrket bemanning, og er godt posisjonert for å fortsette den sterke og positive volumutvikling forretningsområdet har vist gjennom Fokus blir i tillegg utvikling av nye produktområder, samt innføring av forbedrede prosedyrer for budgiving og oppfølging av porteføljelønnsomhet, herunder gode SLA-er med Conecto AS. Samlet sett vurderer styret at selskapets fremtidsutsikter er gode. FORTSATT DRIFT Etter styrets vurdering gir årsregnskapet tilfredsstillende informasjon om selskapets stilling ved årsskiftet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret finner at forutsetningene for fortsatt drift er ivaretatt gjennom det fremlagte årsregnskapet for Utover forhold som er nevnt i beretningen, er det ikke inntrådt hendelser etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning vurdering av selskapets stilling og resultat. 6 av 10

8

9 Resultatregnskap SpareBank 1 Gruppen Finans AS Alle beløp i NOK Noter *) Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld og kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra kunder Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Andre gebyr og provisjonskostnad Andre driftsinntekter Utbytte / konsernbidrag Sum andre inntekter Sum netto rente og andre inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum driftskostnader Tap på utlån Tap på garantier Sum tap på utlån og garantier Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Utvidet Resultatregnskap Resultat av ordinær drift etter skatt Estimatavvik pensjon ført rett mot egenkapitalen Skattekostnad Utvidet resultat *) Tall per er noe omarbeidet for å få sammenlignbarhet i tallene 8 av 10

10 Balanse SpareBank 1 Gruppen Finans AS Eiendeler Alle beløp i NOK Noter Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 11,16,17, Utlån til og fordringer på kunder Fordringer factoring Utlån factoring Andre utlån Spesifiserte tapsavsetninger Sum utlån til og fordringer på kunder 12, 16, 17, Aksjer ( og andre verdipapirer med variabel avkastning) 18, Immaterielle eiendeler Goodwill 26, Utsatt skattefordel 10, Andre immaterielle eiendeler Sum imaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Forretningseiendom Sum varige driftsmidler 21, Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Opptjente ikke betalte inntekter og forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Andre periodeavgrensninger Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 17, Sum eiendeler *) Balansetall per er noe omarbeidet for å få sammenlignbarhet i tallene 9 av 10

11

12 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Kontantstrøm NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad Avskrivninger og nedskrivninger Tap på utlån/garantier Netto renteinntekter/rentekostnader Betalte rentekostnader Mottatte renteinntekter Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Økning av utlån til kunder Økning innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Økning av egne eiendom anlegg og utstyr Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital Innbetalinger av ny egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per

13 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Egenkapitaloppstilling Endring i egenkapital Morselskapet NOK Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per Årsresultat Årets utvidede resultat Estimatavvik pensjon Årets totalresultat Kapitalforhøyelse Utbetalt utbytte Sum transaksjoner med aksjeeiere Egenkapital per Årsresultat Årets utvidede resultat Estimatavvik pensjon Årets totalresultat Kapitalforhøyelse Utbetalt utbytte Sum transaksjoner med aksjeeiere Egenkapital per

14 Note 1 Generell informasjon SpareBank 1 Gruppen Finans AS er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS. Sparebank1 Gruppen AS har forretningskontor i Tromsø. Konsernregnskapet er tilgjengelig på SpareBank 1 Gruppen Finans AS har sitt hovedkontor i Oslo, Hammersborggt. 2. Årsregnskapet ble vedtatt av selskapets styre den 15. mars Noter SB1GF as v4

15 Note 2 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar internasjonale regnskapsprinsipper ("forenklet IFRS"), jfr. Årsregnskapsforskriften for banker og finansieringsforetak 1-3. Selskapet har benyttet seg av unntaksregelen i regnskapsloven 3-7, og har ikke utarbeidet konsernregnskap. Aksjer i datterselskap Investeringer i datterselskaper er vurdert i henhold til kostmetoden. Dersom det finner sted en verdinedgang som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av aksjene. Foretatte nedskrivninger reverseres i den grad grunnlaget for nedskrivninger ikke lenger er tilstede. Kjøp av portefølje Kjøp av langtidsovervåkede porteføljer måles til amortisert kost i samsvar med IAS 39. Amortisert kost er anskaffelseskost minus tilbakebetalinger på hovedstolen, pluss eller minus kumulativ amortisering som følger av en effektiv rente-metode, og fratrukket eventuelle beløp for verdifall. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontante inn- eller utbetalinger over det finansielle instrumentets forventede levetid. Utlån og fordringer Ervervede porteføljer Ervervede porteføljer er ikke-derivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette, og som ikke er notert i et aktivt marked. Disse regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Kundefordringer factoring Kundefordringer factoring vurderes på to måter. I tilfeller hvor factoring ikke har overtatt kredittrisikoen (risiko for debitors manglende betalingsevne) balanseføres kun det forskudd som er utbetalt på fordringer som er overdratt til factoringselskapet, som "Utlån factoring". I tilfeller hvor factoring overtar kredittrisikoen føres fordringene med bruttobeløp under post "Fordringer factoring". Den ufinansierte delen av disse kundefordringene er oppført under post "Margintrekk og annen mellomregning med kunder". Tapsavsetning Tapsavsetninger på utlån er oppført under postene individuelle tapsavsetninger og gruppevise tapsavsetninger. Tapsavsetninger på garantier (debitorer) er oppført under postene spesifiserte avsetninger på garantiansvar og uspesifiserte avsetninger på garantiansvar. Andre fordringer Andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Utenlandsk valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Selskapets varige driftsmidler består av maskiner, inventar, IT utstyr og forretningseiendom som benyttes av selskapet til egen virksomhet. Bygninger revalueres til virkelig verdi årlig. Verdsettelsen testes regelmessig mot eksterne takster. Bygninger avskrives i ettertid. Øvrige varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Etterfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte selskapet, og utgiften kan måles pålitelig. Balanseført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Driftsmidler avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost, eller verdiregulerte verdi avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid, som er: Forretningseiendom Maskiner og inventar IT utstyr 50 år 5-10 år 5 år Varige driftsmidler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare eiendelens balanseførte beløp. Forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp resultatføres som nedskriving. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivinger på ikke-finansielle eiendeler.

16 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer kontanter og bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. Kassekreditt er presentert under linjen Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner. De andre er presentert under linjen "Andre eiendeler". Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Pensjoner SpareBank 1 Gruppen Finans AS sine ansatte har enten en innskuddsbasert og/eller ytelsesbart ordning. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidrag til forsikringsselskapet. Selskapet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere tilskudd hvis forsikringsselskapet ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Innskuddene regnskapsføres som pensjonskostnader i takt med at de forfaller. En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Når det gjelder den ytelsesbaserte ordningen har selskapet den kollektive pensjonsordningen for sine ansatte i Nordea Liv, samt i SpareBank 1 Livsforsikring AS. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med norsk 10 års statsobligasjons- rente på balansedagen med et tillegg for å hensynta relevant løpetid for forpliktelsene. Aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik) som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene blir ført mot egenkapitalen i den perioden de oppstår. Endringer i pensjonsplanens ytelser resultatføres løpende i resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen er betinget av at arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en spesifisert tidsperiode (opptjeningsperioden). I dette tilfellet amortiseres kostnaden knyttet til endret ytelse lineært over opptjeningsperioden. Ansvarlige lån Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan telle med 50 % av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån kan telle med inntil 100 % av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost. Avsetninger Selskapet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, og det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av overføring av økonomiske ressurser og forpliktelsen kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetninger vurderes ved hver balansedato og justeres for å reflektere oppdatert beste estimat. I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at forpliktelsene vil komme til oppgjør ved å vurdere forpliktelser av denne typen under ett. Det gjøres derfor en avsetning selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til det enkelte forholdet kan være lav. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en estimert risikofri rente som diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes leverandørgjelden til amortisert kost, fastsatt ved bruk av effektiv rente - metode. Leverandørgjeld og andre kortsiktige betalingsforpliktelser hvor effekten av amortisering er neglisjerbar, regnskapsføres til kost. Inntekter og kostnader Andre renter, provisjoner og gebyrer inntektsføres og kostnadsføres i takt med opptjeningen, uavhengig av betalingstidspunktet. Opptjente ikke innbetalte inntekter er oppført i balansen under " Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter" Påløpte rentekostnader og driftskostnader samt forskuddsbetalte rente og provisjonsinntekter er oppført i balansen som gjeld Aksjeutbytte inntektsføres når det mottas.

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET. 04 Årsberetning. 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET. 04 Årsberetning. 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 2014 ÅRSRAPPORT 02 ÅRSBERETNING 2014 04 Årsberetning ÅRSREGNSKAP 2014 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 13 Note 1 Regnskapsprinsipper 14 Note 2 Finansiell risikostyring

Detaljer

Årsberetning 2013 3. Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2013 3. Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2013 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2013 3 Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsberetning 2010 3. Årsregnskap 2010 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2010 3. Årsregnskap 2010 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2010 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2010 3 Årsregnskap 2010 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Gruppen Årsrapport 2013 2 Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 14 Utvidet resultat 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Endring i egenkapital 18 NOTER Note 1 Generell informasjon 19 Note 2 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 8. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 8. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 8. regnskapsår 2014 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA 1 Styrets årsberetning 2014 VERDIBANKEN ASA SIN VIRKSOMHET 2014 har vært et krevende år for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 2 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 2 Innholdsfortegnelse Side Styrets beretning for 2014... 3 Resultatregnskap 2014... 8 Balanse 2014... 9 Kontantstrøm 2014... 11 Noter... 12

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår 2013 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår 2014 Landkreditt Boligkreditt AS Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 2. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 2. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2012 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS

ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS Årsberetning 2011 for Terra Finans og Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Terra Finans og Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2012 Verdibanken ASA Året 2012 Verdibanken har i 2012 har hatt en positiv utviking driftsmessig, blant annet ved at utlånene har økt og at rentenettoen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 STYRETS BERETNING FOR 2010 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Terra BoligKreditt AS

ÅRSRAPPORT 2009 Terra BoligKreditt AS ÅRSRAPPORT 2009 Terra BoligKreditt AS Hovedtall 2009 Driftsresultat før skatt på 48 millioner kroner, mot et driftsresultat før skatt på 8,6 millioner kroner i 2008. Samlet utlån på 22 041 millioner kroner,

Detaljer