Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Styrets beretning m/ Resultat og Balanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Styrets beretning m/ Resultat og Balanse"

Transkript

1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Styrets beretning m/ Resultat og Balanse

2 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS VIRKSOMHETSOMRÅDE SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring og innen porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. Selskapet har sin forretningsadresse i Oslo og driver factoringvirksomhet fra Ålesund og Tromsø. SpareBank 1 Gruppen Finans AS er 100 % eier av Conecto AS som har sin virksomhet innen utenomrettslig og rettslig inkasso. Selskapene er organisert som et underkonsern i SpareBank 1 Gruppen hvor eierselskap og ledelse ligger i SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Selskapene gjorde store omorganiseringer i 2010 og gjennom fjoråret ble det jobbet med å realisere de fordeler omorganiseringen ga muligheter for, herunder en bedre samlet utnyttelse av selskapets og datterselskapets samlede ressurser. Leder for SpareBank 1 Gruppen Finans AS er administrerende direktør Jarle Haug. Konsernet SpareBank 1 Gruppen Finans har en ledergruppe som for øvrig består av direktør for forretningsområdet Factoring Jon Olav Ødegård, direktør for forretningsområdet Portefølje Rolf Eek-Johansen samt administrerende direktør for Conecto AS Sverre Helsem. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING I SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS Virksomheten i SpareBank 1 Gruppen Finans AS har i 2011 vært preget av arbeid med konsolidering og fokus på vekst for å styrke selskapets markedsposisjon. Selskapets samlede inntekter i 2011 var 78,9 millioner kroner, og resultatet før skatt ble på 12,2 millioner kroner. Selskapet kan vise til fortsatt god vekst i både factoring- og porteføljevirksomheten. Inntektsveksten er ikke i tråd med volumveksten for øvrig, pga. sterkt marginpress. Resultatet før skatt er redusert med 8,1 mill. kroner i forhold til 2010, som forklares med at selskapet i 2010 mottok et konsernbidrag fra datterselskapene på i alt 26,0 mill. kroner. Samlet forvaltningskapital har siste år økt med 116 mill. kroner, eller 13,7 % til 959,3 mill. kroner. Utlånene har hatt en vekst på 122,3 mill. kroner, eller 25 %. Av utlånsveksten står porteføljevirksomheten for 48 mill. kroner. Forretningsområde Factoring - resultater og nøkkeltall Forretningsområdet Factoring hadde i 2011 netto driftsinntekter på 58,1 mill. kroner tilsvarende en økning på 5,7 mill. kroner, eller 10,9 %. Forretningsområdet merker press på marginene både på utlån og factoringvirksomheten. Klientomsetningen viser en god økning på 29,9 %. Driftskostnadene viser en økning på 3,3 mill. kroner, eller 8,0 % etter en styrking av organisasjonen siste halvdel av Dette har medført en sterk kostnadsvekst i Resultat før skatt ble i 2011 på 14,6 mill. kroner mot 2,0 mill. kroner i Hovedårsaken er en reduksjon i utlånstapene. Tap på utlån og garantier ble i 2011 på 0,4 mill. kroner mot 10,4 mill. kroner i av 10

3 Forretningsområde Portefølje resultater og nøkkeltall Forretningsområdet Portefølje driver med oppkjøp og innfordring av porteføljer av pengekrav, refinansiering av misligholdte pengekrav og virksomhet som er beslektet med dette. Forretningsområdet er lokalisert i Oslo. Omsetningsøkningen i 2011 ble på 4,3 mill. kroner, eller 46,4 %. Porteføljevolumet økte i 2011 med 86 % til mill. kroner. Den bokførte verdien ved årsskiftet var 78,3 mill. kroner, som er en økning fra i fjor på 43,8 mill. kroner, eller 127 %. Forretningsområdet oppnådde et resultat før skatt på 3,5 mill. kroner i 2011, som tilsvarer en bedring på 1,9 mill. kroner. Administrasjon resultater og nøkkeltall Det er etablert en sentral ledelse og administrasjon i selskapet for å ivareta og koordinere både factoring-, portefølje- og inkassovirksomheten. Inkassovirksomheten er organisert i et eget AS. Funksjonen er lagt til Oslo, og er organisert som en egen enhet i selskapet. Denne delen av virksomheten genererer ikke inntekter fra kunderelatert virksomhet, og hadde i 2011 kostnader på i alt 8,1 mill. kroner, som er 1,2 mill. kroner lavere enn i Resultatet før skatt ble i 2011 på 6,0 mill. kroner etter rentekostnader og blant annet honorarinntekter på konsulentoppdrag for SpareBank i Gruppen. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen viser netto reduksjon i likvider på 6,5 mill. kroner, slik at likviditetsbeholdningen ved utgangen av 2011 var 12,5 mill. kroner. Hovedpostene fra oppstillingen viser netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på -9,2 mill. kroner, fra finansieringsaktiviteter på -15,0 mill. kroner og fra operasjonelle aktiviteter en netto likviditetsinngang på 17,7 mill. kroner. De største postene fra investeringsaktiviteter er investering eiendommer og anlegg med 9,2 mill. kroner. Finansieringssiden svekkes på grunn av nedbetaling av ansvarlig lån på 15,0 mill. kroner. De operasjonelle aktivitetene består av flere støtte poster som økte utlån med 108,3 mill. kroner, økte innlån fra kunder og kredittinstitusjoner på 161,7 mill. kroner samt øvrige tidsavgrensninger på som reduserer likviditeten med 37,0 mill. kroner. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Selskapet oppnådde et resultat etter skatt på 9,3 mill. kroner. Selskapet har underskudd til fremføring, og det er kun avsatt 0,7 mill. kroner til betalbar skatt. Styret foreslår at overskuddet i sin helhet tilføres selskapets egenkapital. RISIKOFORHOLD Eierrisiko Selskapets eierrisiko er knyttet til den risiko som selskapet og datterselskapene påtar seg i sin drift, og risikoen for at det må tilføres ny kapital i ett eller flere av disse selskapene. Det foreligger ingen hendelser i driften som tilsier behov for tilførsel av ny kapital. Selskapet arbeider imidlertid kontinuerlig med utvikling av forretningsområdene, og ytterligere vekst av betydning vil kreve tilførsel av ny kapital fra morselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. 2 av 10

4 Kredittrisiko Selskapets kredittrisiko er knyttet til finansierings- og utlånsrisikoen, kundekredittgarantier i forbindelse med driften i forretningsområdet Factoring, samt kredittrisiko knyttet til overtagelse av misligholdsporteføljer i Porteføljeområdet. Det er også knyttet konsentrasjonsrisiko til noen få større engasjementer. Etter forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer kan en finansinstitusjon ikke på noe tidspunkt ha høyere samlet engasjement enn 25 % av institusjonens ansvarlige kapital mot en kunde. Det er stillet avlastningsgarantier fra morselskapet i noen få større saker. Utlånstapene i selskapet er lave, og det forventes ikke betydelig forverring av tapssituasjonen til tross for at effektene av finanskrisen har fått en stigende betydning for fler av selskapets kunder. Regulatoriske endringer fra myndigheter Med virkning fra 1. januar og 24. januar 2011 ble det gjort endringer i forskrift om store engasjementer. Endringene fikk ingen betydning for selskapet, da det allerede var etablert en ordning hvor morselskapet stiller avlastningsgarantier på saker med engasjement større enn 25 % av selskapets ansvarlige kapital. Ansvar for risikostyring og kontroll Den operasjonelle risikoen i selskapet og i datterselskapene dokumenteres internt i forbindelse med det arbeid som gjøres for å oppfylle Forskrift om risikostyring og internkontroll. Ledergruppene gjennomfører prosesser for å kartlegge hovedrisiko for operasjonell risiko før og etter gjennomførte tiltak. Internrevisjon utføres av revisjonsselskapet Ernst & Young. Det er laget handlingsplan for 2012 for oppfølging og etterkontroll av de funn som ble gjort i Arbeidet med å samordne internkontroll og riskostyring vil fortsette ut i FORSKNING OG UTVIKLING SpareBank 1 Gruppen Finans AS har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsprosjekter. ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ Organisasjon SpareBank 1 Gruppen Finans AS hadde ved utgangen av kalenderåret 2011 i alt 50 ansatte som utgjør 48,1 årsverk. Tilsvarende tall for 2010 var 50 ansatte tilsvarende 44,4 årsverk. Selskapet benytter SpareBank 1 Gruppen AS som leverandør av administrative fellestjenester og støttetjenester der disse kan leveres. Levering av slike tjenester forutsetter kvalitet og konkurransedyktige priser innenfor hvert område. Dette reduserer den administrative belastning og risiko, sikrer kvalitet og reduserer de totale kostnadene. HR-strategi SpareBank 1 Gruppen Finans AS HR-strategi bygger på SpareBank 1 Gruppens visjon og verdier. HR-strategien tilrettelegger for å tiltrekke de rette medarbeiderne gjennom fokus på nær og dyktig, beholde de beste gjennom ansvarliggjøring, kommunikasjon og belønning for gode prestasjoner samt utvikling gjennom involvering, klare mål og oppfølging. HR-strategien følger ansettelsessyklusen til medarbeiderne og inneholder rammer og retningslinjer for 3 av 10

5 hvordan selskapet som arbeidsgiver skal forvalte og utvikle medarbeiderne. Sentrale områder innenfor HR-strategien er kompetanseutvikling, karrieremuligheter, lønn og belønning, livsfasepolitikk, friskvern (HMS) og likestilling. Arbeidsmiljø og sykefravær Arbeidsmiljøet i SpareBank 1 Gruppen Finans AS vurderes å være meget godt. Det gjennomføres årlige organisasjonsundersøkelser i selskapet med videre systematisk oppfølging av de svakheter som måtte fremkomme gjennom undersøkelsen. Det har ikke vært alvorlige arbeidsuhell i SpareBank 1 Gruppen Finans AS i Sykefraværet i SpareBank 1 Gruppen Finans AS har vært 4,5 % mot 3,1 % i Likestilling - diskriminering Ansatte i SpareBank 1 Gruppen Finans AS fordeler seg med 56 % på kvinner og 44 % på menn. I selskapets ledelse er det ingen kvinner. I styret er 4 kvinner og 6 menn. Selskapet er opptatt av å motvirke diskriminering, herunder på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion og nedsatt funksjonsevne. Rekruttering skjer på bakgrunn av kompetanse. Det er ikke iverksatt særlige tiltak etter diskrimineringsloven eller diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Miljøet, klimaregnskap og miljøfyrtårn Selv om SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper ikke forurenser på samme måte som tradisjonell industri, har konsernet en påvirkning på miljøet rundt seg både direkte og indirekte. Dette gjelder blant annet gjennom avfall, energibruk, reisevirksomhet, transport, materialvalg, innkjøp og vannforbruk. SpareBank 1 Gruppen vil for fjerde år på rad utarbeide et klimaregnskap basert på det samlede energiforbruket knyttet til daglig drift av virksomheten. Det er også i gangsatt et arbeid for at SpareBank 1 Gruppen skal bli miljøfyrtårnsertifisert fra Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Klimaregnskapet blir publisert på: Datterselskap SpareBank 1 Gruppen Finans AS hadde ved utgangen av 2011 ett datterselskap; Conecto AS. Selskapets virksomhet er innen inkasso, og driver sin virksomhet innen inndrivelse av fakturakrav samt innen fordringsforvaltning, prosessuell gjeldsforfølging og juridisk rådgivning som i større grad retter seg mot banker og finansieringsselskaper. Selskapet oppnådde et resultat etter skatt i 2011 på 18,4 mill. kroner mot 23,0 mill. kroner i Selskapets resultat ble i 2010 preget av en inntektsføring av varer i arbeid på 9 mill. kroner. Ser vi bort fra denne posten var omsetningsveksten tilnærmet uforandret fra Til tross for reduserte salærsatser og noe fallende saksinngang har selskapet holdt omsetningen oppe gjennom engangsinntekter, høyere løsningsgrad og en større andel næringssaker. Styret i Conecto har foreslått at resultatet i sin helhet gis i form av sirkelkonsernbidrag til Sparebank 1 Gruppen AS. Dette innebærer at resultatet forblir i selskapet, men at SpareBank 1 Gruppen vil kunne utnytte sitt fremførbare underskudd. 4 av 10

6 SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS KONSERN Samhandling mellom forretningsområdene SpareBank 1 Gruppen Finans har i 2011 vært en virksomhet i vekst og i endring. Det oppstår utfordringer i forhold til å definere roller og arbeidsoppgaver i de ulike forretningsområdene. I tillegg er det en utfordring å skape synergier på tvers og internt i forretningsområdene på grunn av den geografiske spredningen. Konsernet har i 2011 hatt fokus på videreutvikling, kvalitetsforbedring og kapasitetsforbedring for å håndtere vekst. SpareBank1 Gruppen Finans AS ledelsesmodell for virksomhetene er utviklet for å rendyrke og organisere likelydende ansvar (tjenesteyting versus eierskap) samt likelydende virksomhet i egne strukturer (f.eks. faktura og bankinkasso i ett selskap). Det arbeides kontinuerlig med å forbedre samordningen i de forskjellige forretningsområdene med sikte på å ta ut synergier på felles- og støtteområder. Samordningsfunksjoner blir i stor grad ivaretatt gjennom samarbeidsorganer og prosjekter med basis i kapasitet og kompetanse i forretningsområdene. Sentralt i ledelsen av selskapet ligger det styrings- og kontrollfunksjoner. Administrerende direktør og ledere for forretningsområdene i SpareBank 1 Gruppen Finans AS, samt administrerende direktør i Conecto AS møtes jevnlig i et konsernforum for å ivareta samordningsfunksjoner og rapportering. Det er også etablert et forretningsutviklingsteam med deltakere fra de ulike forretningsområdene. Teamet skal vurdere hvilke tjenester de ulike selskapene tilbyr, hvordan SpareBank 1 Gruppen Finans skal fremstå mer helhetlig som ett fordringshus, samt hvordan markedsplaner, kundeplaner og salg kan koordineres bedre mellom forretningsområdene. Konsernresultat Samlet oppnådde SpareBank 1 Gruppen Finans konsern et resultat før og etter skatt på hhv. 27,9 mill. kroner og 19,1 mill. kroner. Resultatet fremkommer som følger: 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i 1000 kroner *) SpareBank 1 Gruppen Finans AS Ledelse Forretningsområde Factoring Forretningsområde Portefølje Conecto AS Sum resultat før skatt Merverdiavskrivninger Resultat før skatt Skattekostnad Resultat *) Tallene for 2010 er proforma, og er gjort sammelignbare med Som følge av oppkjøpet av Conecto økte merverdiavskrivningene med 3,7 mill. kroner til 9,0 mill. kroner. Resultatet ga en egenkapitalavkastning etter skatt på 6,7 %. Konsernets forvaltningskapital var ved utgangen av året 998 mill. kroner, og er tilnærmet uendret fra utgangen av av 10

7 KAPITALDEKNING Selskapets ansvarlige kapital var ved utgangen av året 389,9 mill. kroner. Selskapet har ingen tilleggskapital, og kapital- og kjernekapitaldekning utgjorde 37,1 %, som innebærer en overdekning i forhold til kapitaldekningskravet på 306 millioner kroner ved årsskiftet. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern hadde ved utgangen av 2011 en ansvarlig kapital på 103,5 mill. kroner. Kapital- og kjernekapitaldekning for konsernet utgjorde 9,5 %, som innebærer en overdekning av ansvarlig kapital ved årsskiftet på 17 millioner kroner. FREMTIDSUTSIKTER Inkassomarkedet er relativt stabilt, men med svak vekst. Markedet ser ut til å levere betydelig lavere resultater som følge av reduserte salærsatser. Conecto AS har bedret løsningsgrad, endring i porteføljemiks, som i stor grad kompenserer for reduserte salærsatser har vært et fusjonsår, og mye oppmerksomhet fra ledelse og ansatte har vært mot å etablere betryggende styring, kvalitet og kontroll for den sammenslåtte virksomheten. I 2012 vil fokus være å kapitalisere på den strukturkapital som er bygget i løpet av fjoråret gjennom øket markedsarbeid og topplinjevekst, betryggende kostnadskontroll, slik at økt vekst kan skje uten vesentlig kapasitetsøkning vil også bli et år med viktig sluttføring av utviklingsarbeidet med nytt Inkassosystem. Factoringvirksomheten har hatt god vekst, men også her merkes press på marginene. Konsernet har hatt fokus på videreutvikling, kvalitetsforbedring og kapasitetsforbedring for å håndtere vekst. Utlånstapene i selskapet er lave, og det forventes ikke betydelig forverring av tapssituasjonen til tross for at effektene av finanskrisen har fått stigende betydning for fler av selskapets kunder. Fokus i 2012 vil være på topplinje og fortsatt sterk vekst, uten at dette går på bekostning av kostnadseffektivitet og risiko i porteføljen. Porteføljevirksomheten har styrket bemanning, og er godt posisjonert for å fortsette den sterke og positive volumutvikling forretningsområdet har vist gjennom Fokus blir i tillegg utvikling av nye produktområder, samt innføring av forbedrede prosedyrer for budgiving og oppfølging av porteføljelønnsomhet, herunder gode SLA-er med Conecto AS. Samlet sett vurderer styret at selskapets fremtidsutsikter er gode. FORTSATT DRIFT Etter styrets vurdering gir årsregnskapet tilfredsstillende informasjon om selskapets stilling ved årsskiftet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret finner at forutsetningene for fortsatt drift er ivaretatt gjennom det fremlagte årsregnskapet for Utover forhold som er nevnt i beretningen, er det ikke inntrådt hendelser etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning vurdering av selskapets stilling og resultat. 6 av 10

8

9 Resultatregnskap SpareBank 1 Gruppen Finans AS Alle beløp i NOK Noter *) Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld og kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra kunder Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Andre gebyr og provisjonskostnad Andre driftsinntekter Utbytte / konsernbidrag Sum andre inntekter Sum netto rente og andre inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum driftskostnader Tap på utlån Tap på garantier Sum tap på utlån og garantier Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Utvidet Resultatregnskap Resultat av ordinær drift etter skatt Estimatavvik pensjon ført rett mot egenkapitalen Skattekostnad Utvidet resultat *) Tall per er noe omarbeidet for å få sammenlignbarhet i tallene 8 av 10

10 Balanse SpareBank 1 Gruppen Finans AS Eiendeler Alle beløp i NOK Noter Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 11,16,17, Utlån til og fordringer på kunder Fordringer factoring Utlån factoring Andre utlån Spesifiserte tapsavsetninger Sum utlån til og fordringer på kunder 12, 16, 17, Aksjer ( og andre verdipapirer med variabel avkastning) 18, Immaterielle eiendeler Goodwill 26, Utsatt skattefordel 10, Andre immaterielle eiendeler Sum imaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Forretningseiendom Sum varige driftsmidler 21, Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Opptjente ikke betalte inntekter og forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Andre periodeavgrensninger Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 17, Sum eiendeler *) Balansetall per er noe omarbeidet for å få sammenlignbarhet i tallene 9 av 10

11

12 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Kontantstrøm NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad Avskrivninger og nedskrivninger Tap på utlån/garantier Netto renteinntekter/rentekostnader Betalte rentekostnader Mottatte renteinntekter Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Økning av utlån til kunder Økning innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Økning av egne eiendom anlegg og utstyr Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital Innbetalinger av ny egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per

13 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Egenkapitaloppstilling Endring i egenkapital Morselskapet NOK Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per Årsresultat Årets utvidede resultat Estimatavvik pensjon Årets totalresultat Kapitalforhøyelse Utbetalt utbytte Sum transaksjoner med aksjeeiere Egenkapital per Årsresultat Årets utvidede resultat Estimatavvik pensjon Årets totalresultat Kapitalforhøyelse Utbetalt utbytte Sum transaksjoner med aksjeeiere Egenkapital per

14 Note 1 Generell informasjon SpareBank 1 Gruppen Finans AS er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS. Sparebank1 Gruppen AS har forretningskontor i Tromsø. Konsernregnskapet er tilgjengelig på SpareBank 1 Gruppen Finans AS har sitt hovedkontor i Oslo, Hammersborggt. 2. Årsregnskapet ble vedtatt av selskapets styre den 15. mars Noter SB1GF as v4

15 Note 2 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar internasjonale regnskapsprinsipper ("forenklet IFRS"), jfr. Årsregnskapsforskriften for banker og finansieringsforetak 1-3. Selskapet har benyttet seg av unntaksregelen i regnskapsloven 3-7, og har ikke utarbeidet konsernregnskap. Aksjer i datterselskap Investeringer i datterselskaper er vurdert i henhold til kostmetoden. Dersom det finner sted en verdinedgang som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av aksjene. Foretatte nedskrivninger reverseres i den grad grunnlaget for nedskrivninger ikke lenger er tilstede. Kjøp av portefølje Kjøp av langtidsovervåkede porteføljer måles til amortisert kost i samsvar med IAS 39. Amortisert kost er anskaffelseskost minus tilbakebetalinger på hovedstolen, pluss eller minus kumulativ amortisering som følger av en effektiv rente-metode, og fratrukket eventuelle beløp for verdifall. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontante inn- eller utbetalinger over det finansielle instrumentets forventede levetid. Utlån og fordringer Ervervede porteføljer Ervervede porteføljer er ikke-derivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette, og som ikke er notert i et aktivt marked. Disse regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Kundefordringer factoring Kundefordringer factoring vurderes på to måter. I tilfeller hvor factoring ikke har overtatt kredittrisikoen (risiko for debitors manglende betalingsevne) balanseføres kun det forskudd som er utbetalt på fordringer som er overdratt til factoringselskapet, som "Utlån factoring". I tilfeller hvor factoring overtar kredittrisikoen føres fordringene med bruttobeløp under post "Fordringer factoring". Den ufinansierte delen av disse kundefordringene er oppført under post "Margintrekk og annen mellomregning med kunder". Tapsavsetning Tapsavsetninger på utlån er oppført under postene individuelle tapsavsetninger og gruppevise tapsavsetninger. Tapsavsetninger på garantier (debitorer) er oppført under postene spesifiserte avsetninger på garantiansvar og uspesifiserte avsetninger på garantiansvar. Andre fordringer Andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Utenlandsk valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Selskapets varige driftsmidler består av maskiner, inventar, IT utstyr og forretningseiendom som benyttes av selskapet til egen virksomhet. Bygninger revalueres til virkelig verdi årlig. Verdsettelsen testes regelmessig mot eksterne takster. Bygninger avskrives i ettertid. Øvrige varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Etterfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte selskapet, og utgiften kan måles pålitelig. Balanseført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Driftsmidler avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost, eller verdiregulerte verdi avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid, som er: Forretningseiendom Maskiner og inventar IT utstyr 50 år 5-10 år 5 år Varige driftsmidler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare eiendelens balanseførte beløp. Forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp resultatføres som nedskriving. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivinger på ikke-finansielle eiendeler.

16 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer kontanter og bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. Kassekreditt er presentert under linjen Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner. De andre er presentert under linjen "Andre eiendeler". Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Pensjoner SpareBank 1 Gruppen Finans AS sine ansatte har enten en innskuddsbasert og/eller ytelsesbart ordning. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidrag til forsikringsselskapet. Selskapet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere tilskudd hvis forsikringsselskapet ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Innskuddene regnskapsføres som pensjonskostnader i takt med at de forfaller. En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Når det gjelder den ytelsesbaserte ordningen har selskapet den kollektive pensjonsordningen for sine ansatte i Nordea Liv, samt i SpareBank 1 Livsforsikring AS. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med norsk 10 års statsobligasjons- rente på balansedagen med et tillegg for å hensynta relevant løpetid for forpliktelsene. Aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik) som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene blir ført mot egenkapitalen i den perioden de oppstår. Endringer i pensjonsplanens ytelser resultatføres løpende i resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen er betinget av at arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en spesifisert tidsperiode (opptjeningsperioden). I dette tilfellet amortiseres kostnaden knyttet til endret ytelse lineært over opptjeningsperioden. Ansvarlige lån Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan telle med 50 % av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån kan telle med inntil 100 % av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost. Avsetninger Selskapet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, og det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av overføring av økonomiske ressurser og forpliktelsen kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetninger vurderes ved hver balansedato og justeres for å reflektere oppdatert beste estimat. I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at forpliktelsene vil komme til oppgjør ved å vurdere forpliktelser av denne typen under ett. Det gjøres derfor en avsetning selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til det enkelte forholdet kan være lav. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en estimert risikofri rente som diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes leverandørgjelden til amortisert kost, fastsatt ved bruk av effektiv rente - metode. Leverandørgjeld og andre kortsiktige betalingsforpliktelser hvor effekten av amortisering er neglisjerbar, regnskapsføres til kost. Inntekter og kostnader Andre renter, provisjoner og gebyrer inntektsføres og kostnadsføres i takt med opptjeningen, uavhengig av betalingstidspunktet. Opptjente ikke innbetalte inntekter er oppført i balansen under " Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter" Påløpte rentekostnader og driftskostnader samt forskuddsbetalte rente og provisjonsinntekter er oppført i balansen som gjeld Aksjeutbytte inntektsføres når det mottas.

17 Note 3 Finansiell risikostyring Eierrisiko Eierrisiko er definert ved risikoen som oppstår som følge av å være eier av et selskap. Selskapets eierrisiko i datterselskaper er knyttet til den risiko som datterselskapene påtar seg i sin drift, og risikoen for at det må tilføres ny kapital i et eller flere av disse selskapene. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at en part i et finansielt instrument vil påføre den annen part et finansielt tap ved ikke å kunne innfri en plikt. For SpareBank 1 Gruppen Finans AS er dette spesielt knyttet til forretningsområdet Factoring, og risikoen for at selskapets låntakere, mellomledd og reassurandører ikke klarer å innfri sine forpliktelser. Kredittrisikoen knyttet til forretningsområdet Factoring sin portefølje består primært av ratede engasjementer. Det er en relativt stabil utvikling fra foregående år hva gjelder total risikoeksponering innenfor kredittrisiko. Det er i tillegg liten "migrering" mellom risikoklassene innen factoring. I den grad slik "migrering" skjer vil våre rutiner innebære evt. endringer av betingelsene overfor klientene, uavhengig av markedsrenten ellers. Videre er forretningsområdet Portefølje er eksponert mot risiko knyttet til forventet inntjening fra underliggende porteføljer i selskapet, som vil falle inn under definisjonen kredittrisiko. Forretningsområdet Portefølje forvalter innkjøpte porteføljer av utestående fordringer (i all hovedsak ervervede misligholdte krav). Porteføljeverdiene utgjør 6,8 % av porteføljenes totalsaldo. Den løpende verdivurdering av porteføljene er basert på forventet fremtidig innfordring av de misligholdte fordringene og det er knyttet konjunkturrisiko til skyldnernes evne til å innfri sine forpliktelser i forhold til disse forventninger. Innfordring av selskapets porteføljer forestås av SpareBank1 Gruppen AS egen inkassovirksomhet. Innfordringen består i å etablere og vedlikeholde utleggspant, lønnstrekk og betalingsordninger. På denne måten sikrer vi en god oppfølgning av selskapets fordringer og reduserer dermed tapsrisikoen knyttet til virksomheten. Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser. Element som påvirker markedsrisiko er svingninger i blant annet valutakurser og renter. SpareBank 1 Gruppen Finans AS er ikke spesielt utsatt for markedsrisiko, annet enn svikt i nysalg og forsinkelser i endring av eksisterende engasjementers rentebetingelser. Forretningsområdet factoring har ikke noen utlån med rentebinding. Rentebinding ligger ikke i konseptet til factoring, idet factoringutlån er kortsiktige kreditter som vil kunne variere fra dag til dag. Operasjonell risiko Operasjonell risiko kan defineres som risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelig feil, eller eksterne hendelser. Definisjonen omfatter her også juridisk risiko. Operasjonell risiko dokumenteres i dag i forbindelse med arbeid som gjøres i henhold til internkontrollforskriften. Selskapet gjennomfører prosesser for å kartlegge hovedrisikoen for operasjonell risiko før og etter gjennomførte tiltak. Det arbeidet som gjennomføres er godt egnet til å avdekke behov for tiltak for å redusere risikoen. Det er ikke gjort endringer i metodikk for kvantifisering av kapitalbehovet for operasjonell risiko i Den operasjonell risikoen er svakt stigende. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko kan defineres som risikoen for at selskapet ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. Likviditetsrisiko kan sies å oppstå primært som følge av uventede tap eller inntekstssvingninger som følge av andre risikotyper eller som følge av større, eksterne markedsforstyrrelser. For SpareBank 1 Gruppen Finans AS knytter dette seg i hovedsak opp mot forretningsområdet Factoring sin likviditetsrisiko knyttet mot innlån, samt til daglig drift i factoringvirksomheten. Likviditetsrisikoen er relativt lav, idet brutto utlån per er MNOK 612 med en tilgjenglige driftskredittrammer på MNOK 550, hvorav MNOK 206 (37,4 % av tilgjengelig rammer) er benyttet pr Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende og evt. ytterligere likviditetsbehov, utover dagens driftskredittrammer, vil bli dekket inn via økning av driftskredittrammene samt evt. tilførsel av egenkapital fra konsernet. Fra 2012 er selskapet kommet med i SpareBank 1 Gruppen's konsernkontoordning, og er således ikke lengre avhengig av eksterne kredittrammer. SpareBank 1 Gruppen Finans har idag en ramme for driftskreditten i SpareBank 1 Gruppen på MNOK 500, men morselskapet har god likviditet, og det er rom for å kunne trekke ytterligere på likviditeten i konsernkontoordningen. Strategisk og forretningsmessig risiko Strategisk og forretningsmessig risiko er risikoen for tap som følge av forandringer i eksterne forhold utenfor selskapets kontroll, som regulatoriske forhold, svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og omdømme i markedet.

18 Note 4 Segmentinformasjon Factoringvirksomhet Porteføljevirksomhet Øvrig virksomhet Sum NOK Sum inntekter 1) Øvrige kostnader Nedskrivninger Segmentresultat før skatt ) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert.

19 Note 5 Netto renteinntekter NOK p11 Renteinntekter Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter av utlån til og fordringer på kunder p94(h)i Sum renteinntekter p12 Rentekostnader Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter på innskudd fra og gjeld til kunder Renter på ansvarlig lånekapital p94(h)i Sum rentekostnader Sum netto renteinntekter

20 Note 6 Netto provisjons- og andre inntekter NOK p103 c) Provisjonsinntekter Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Andre gebyr og provisjonskostnader Andre inntekter Andre driftsinntekter For mye avsatt earn out Konsernbidrag Andre inntekter Sum netto provisjons- og andre inntekter

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 3. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 3. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 3. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2013 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 2. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 2. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2016

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2016 Delårsrapport Per 3. kvartal 2016 1 Rapport per 3. kvartal 2016 har sin virksomhet innen finansiell factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Selskapet kan vise

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2016

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2016 Delårsrapport Per 2. kvartal 2016 1 Rapport per 2. kvartal 2016 har sin virksomhet innen finansiell factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Selskapet kan vise

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS

Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Styrets beretning /Resultat og Balanse 1 av 36 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS VIRKSOMHETSOMRÅDE SpareBank 1 Gruppen Finans AS

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2014

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2014 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2014 1 Rapport per 1. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 2. kvartal 1.halvår Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 137.499 121.162 265.359 234.140 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2015

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2015 Delårsrapport Per 2. kvartal 2015 1 Rapport per 2. kvartal 2015 har sin virksomhet innen finansiell factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. Selskapet samarbeider med Conecto AS som driver inkassovirksomhet.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsregnskap Q1 2016

Kvartalsregnskap Q1 2016 Kvartalsregnskap Q1 2016 1 Kvartalsregnskap Q1 2016 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. Volkswagen Møller Bilfinans har som

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2015

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2015 Delårsrapport Per 3. kvartal 2015 1 Rapport per 3. kvartal 2015 har sin virksomhet innen finansiell factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. Selskapet samarbeider med Conecto AS som driver inkassovirksomhet.

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsregnskap Q3 2015

Kvartalsregnskap Q3 2015 Kvartalsregnskap Q3 2015 1 Kvartalsregnskap Q3 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2016

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2016 Delårsrapport Per 1. kvartal 2016 1 Rapport per 1. kvartal 2016 har sin virksomhet innen finansiell factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Selskapet kan vise

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Styrets beretning /Resultat og Balanse

ÅRSRAPPORT 2014 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Styrets beretning /Resultat og Balanse ÅRSRAPPORT 2014 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Styrets beretning /Resultat og Balanse STYRETS ÅRSBERETNING 2014 FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS VIRKSOMHETSOMRÅDE SpareBank 1 Gruppen Finans AS har sin

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer