OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL"

Transkript

1 OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

2 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner Formål, gyldighetsområde, utgivelse og oppfølging Formål Gyldighetsområde Utgivelse og oppfølging Dokumentkontroll Definisjoner og forkortelser Ansvar og myndighet Kapteinens ansvar HMSK Generelt Rapportering av uønskede hendelser Varsling og rapportering av varslingspliktige hendelser Driftsavvik innenfor sikkerhetssonen Observasjon og rapportering av miljømessige forhold Utslipp og forbrenning innenfor sikkerhetssonen Krav til fartøy, bemanning og utrustning Krav til fartøy Krav til bemanning Krav til IMR/Prosjektfartøy Forsyningstjeneste Dekkslast last i lastebærere Lasting og lossing ved forsyningsbase, kaianlegg, tankanlegg, etc Operasjon i marginale værforhold Operasjonelle krav for operasjon innenfor sikkerhetssonen Personelloverføring med MOB-Båt Beredskapstjeneste Generelt Ansvarsbytte mellom beredskapsfartøy Trening og Kompetanse Øvelser Mann over bord beredskap(nær-standby): MOB Båt/Daughter Craft/Fast Rescue Craft m/utstyr Tankskipsassistanse og Nødslep Oljevern Fartøy på Kollisjonskurs Riggflytt operasjoner Vakttjeneste Rapporteringsrutiner (drifts og operasjonsmessige)... 22

3 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 3 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner Nivå 1 GOMO omo.info Nivå 2 1. NOROG Operasjonsmanual for norsk sokkel Generelle krav for norsk sokkel 2. Selskapsspesifikke krav Krav som ikke er dekket i Operasjonsmanual for norsk sokkel. For eksempel UHF frekvensplan krav til daglig rapportering Datakort for alle offshore innretninger Datakort for hver enkelt forsyningsbase

4 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 4 2 Formål, gyldighetsområde, utgivelse og oppfølging 2.1 Formål Formålet med disse retningslinjene er å gi besetningen om bord på offshore service fartøyer som opererer på norsk sokkel informasjon knyttet til de funksjoner fartøyene skal utføre. Disse retningslinjene må ses i sammenheng med GOMO retningslinjene, og utfyller samt presiserer disse. Ved eventuell ulik presisering/ krav i forhold til beskrivelser i GOMO har tekst i disse retningslinjene fortrinn. 2.2 Gyldighetsområde Disse retningslinjene gjelder for fartøy som er engasjert i forsyning, ankerhåndtering og/eller beredskap i forbindelse med leting, utbygging, produksjon og avvikling offshore. Fartøy som utfører ROV-operasjoner eller oppdrag innen området sub-sea installasjoner, med unntak av dykkerfartøy, dekkes også av disse retningslinjene. 2.3 Utgivelse og oppfølging NOROG og NR er ansvarlig for utgivelse og oppdatering av dette dokumentet. Dokumentet skal være gjenstand for oppdatering med faste intervaller, minimum annet hvert år. Forbedringsforslag og kommentarer til disse selskapsspesifikke tilleggene rettes til:... Note: Dersom en av de ansvarlige for dokumentet, NOROG eller NR, finner det hensiktsmessig og/eller nødvendig, kan dokumentet bli gjenstand for oppdatering utenom de faste intervallene. 2.4 Dokumentkontroll Januar 2010: Nytt dokument Juli 2011: Revisjon nr 1 med følgende endringer: Mars 2014 enerelt: Justeringer av manual ifm med utgivelse av GOMO Avsnitt 1 Oppdatering av nettside og endret navn til GOMO. Avsnitt 2.1 Oppdatering til GOMO, fjernet sær krav for norsk sokkel.

5 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 5 Avsnitt 2.3 Oppdatering til GOMO. Avsnitt 2.4 Justering av manual ifm med utgivelse av GOMO Avsnitt Oppdatering til GOMO, samt forkortelser. Avsnitt Oppdatering til GOMO. Avsnitt 3.1 Oppdatering til GOMO. Avsnitt 5.1 Oppdatering til GOMO, samt tatt inn krav fra operatør. Avsnitt 5.2 Oppdatering til GOMO. Avsnitt Oppdatering til GOMO. Avsnitt Oppdatering til GOMO samt oppdatering av forskrift. Avsnitt 6.2 Oppdatering til GOMO Avsnitt Oppdatering til GOMO, samt tatt vekk norske særkrav Avsnitt Oppdatering til GOMO Avsnitt Oppdatering til NOROG Avsnitt Oppdatering til NOROG Avsnitt 7.1 Oppdatering Avsnitt 7.2 Oppdatering i forhold til handover på felt. Avsnitt 7.5 Oppdatering av navn på kapitel Avsnitt Oppdatering av samøvelser Avsnitt Oppdatering av definisjoner/innsatsleder sjø Avsnitt 8 Nytt kapitel i forhold til riggflytt operasjoner Avsnitt 10(9) Tatt vekk overflødig tekst. 2.5 Definisjoner og forkortelser Definisjoner Ankerhåndteringstjeneste: Beredskapsfartøy: Tjeneste som omfatter oppankring av installasjoner, utskifting av ankre, presetting av ankre, for- og etterarbeid knyttet til oppankring/ ankringsoperasjoner. Fartøy som er tillagt oppgaver med beredskapstjeneste knyttet til definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFU) i petroleumsvirksomheten. Det vises her til Beredskapsplaner for det enkelte felt. Beredskapstjeneste: Tjeneste som omfatter oppgaver i forbindelse med fare- og ulykkessituasjoner i petroleumsvirksomheten, samt vakthold rundt installasjoner. Broprosedyre: Prosedyrer som beskriver oppgavefordeling (ansvar & myndighet) for navigatørene på broen, når det er to eller flere navigatører på vakt samtidig.

6 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 6 DP-operasjon: Fartøy på kollisjonskurs: Forsyningstjeneste: Automatisk posisjonering av et fartøy eller installasjon ved hjelp av et dynamisk posisjonerings system, som opprettholder valgt posisjon innenfor en definert bevegelseskarakteristikk fra en gitt senterposisjon utført med fartøy eller installasjon som møter krav i henhold til IMO regelverk (ref. IMO MSC/Circ.645 Guidelines for vessels with dynamic positioning system). Kurs som skjærer installasjonens sikkerhetssone innen 60 minutt. Tjeneste som omfatter transport av gods inkl. last i bulk til installasjoner på norsk sokkel. Før jobben samtale: Gjennomgang av jobben og risikomoment med involvert personell før arbeidet starter ref GOMO kap. 4,2,3 toolbox talk Innretning: Maksimal bølge- Høyde: Installasjon, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning omfatter også rørledning og kabel når ikke annet er bestemt. Maksimal bølgehøyde svarer til den høyeste bølgen man kan vente ved passasje av 1000 bølger. Maksimal bølgehøyde blir vanligvis ikke oppgitt i varslene, men kan anta at den er 1.5 til 2 ganger høyere enn signifikant bølgehøyde. Laste-/losse operasjon: Tjeneste som omfatter bruk av kran på instalasjon eller overføring av bulklaster mellom fartøy og installasjon, annet fartøy, kai anlegg/base. Nødvendige Sertifikater : fartøy Mannskaper skal til enhvertid inneha gyldige sertifikater som er nødvendig for å føre fartøyet / bekle den stilling vedkommende er mønstret i om bord på fartøyet. Områdeberedskaps- Beredskapsfartøy, som er utrustet for å dekke flere installasjoner innenfor samme geografiske område Operatør: Plattformsjef: Ptil: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleums- virksomheten. Ansvarshavende om bord på en offshore innretning. Petroleumstilsynet

7 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 7 Risiko: Den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Risiko kan uttrykkes kvantitativt på flere måter, men vanligvis ved frekvens av (sannsynlighet for) og konsekvens av de uønskede hendelser Risiko = f (Sannsynlighet x Konsekvens) Risikoelementer: Risikoanalyse: Signifikant bølgehøyde (Hs): Alle forhold som direkte eller indirekte kan forårsake skade på personell, miljø eller materiell under alle faser og aktiviteter som arbeidsoppgaven /operasjonen omfatter. En systematisk analyse, studie, kartlegging av risiko. Risikoanalyse benyttes gjerne i forbindelse med prosjekter, nye anlegg/-fartøy, større modifiseringer av eksisterende anlegg/fartøy, vesentlig endringer på eksisterende utstyr (inkl. fartøy), men ikke begrenset til dette. Signifikant bølgehøyde er definert som middelverdien av den tredjedelen av bølgene som er høyest i en periode på 20minutter. Sikkerhetssonen: Et geografisk avgrenset område med forbud mot eller begrensninger med hensyn til opphold, gjennomfart eller operasjoner av uvedkommende fartøy, det vil si fartøy som ikke inngår i rettighetshaverens petroleumsvirksomhet eller som ikke er gitt full eller begrenset adgang av myndigheter eller rettighetshavere, deriblant også luftfartøy. Note: For flere innretninger på norsk sokkel vil ytterpunkt av innretningen regnes fra konstruksjoner og/eller innretninger på havbunnen. Dvs. at flere felt og innretninger har en sikkerhetssone som er større enn 500m radius. Sikker Jobb Analyse (SJA): Teknisk redundans: En systematisk kartlegging og gjennomgang av alle risikoelementer i forkant av en konkret arbeidsoppgave/operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelsene til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven/operasjonen. Den evne/mulighet som ligger i en komponent eller ett system til å opprettholde eller reetablere sin funksjon når en feil oppstår.

8 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 8 Vaktfartøy: Fartøy som utfører tilsyn/overvåking av skipstrafikk rundt ubemannede installasjoner og/eller undervannsinstallasjoner/rørledninger eller relaterte offshore operasjonerref GOMO kap 12,9 Note: Vaktfartøy er ikke definert som offshore service fartøy i denne håndbok. Varslingspliktig Hendelse: Fare- og ulykkessituasjoner som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne har ført til a) alvorlig og akutt skade, b) akutt livstruende sykdom, c) alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner eller andre barrierer, slik at innretningens integritet er i fare, d) akutt forurensning.

9 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: Forkortelser AHTS Ankerhånterings, slepe- og forsyningsfartøy AIS Automatic Identification System ATA Actual Time of Arrival ATD Actual Time of Departure AT Arbeidstillatelse (Work Permit) CPA Closest Point of Approach (nærmeste punkt for passering) DFU Definerte Fare og Ulykkessituasjoner DP Dynamisk Posisjonering ETA Estimated Time of Arrival (estimer ankomsttid) ETD Estimated Time of Departure (estimert avgangstid) FMEA Feil-Modi-Effekt-Analyse GOMO Guidelines for offshore marine operations HMSK Helse, Miljø Sikkerhet og kvalitet HRS HovedRedningsSentralene HRS SN Hovedredningssentralen, Sør-Norge (sør for 65 nordlige breddegrad, lokalisert på Sola) HRS NN Hovedredningssentralen, Nord-Norge (nord for 65 nordlige breddegrad, vest for 32 lengdegrad, lokalisert i Bodø IMCA International Marine Contractors Association IMGD International Maritime Dangerous Goods code IMR Inspection Maintenance and repair IMO International Maritime Organization ISM Internation Safety Management code ISPS International Ship and Port facility Security code KLIF Klima og forurensningsdirektoratet (Tidligere SFT) n.m. Nautisk mil (def. som 1 meridianminutt ~ 1852 meter NOROG Norsk olje og gass OD Oljedirektoratet OSV Offshore Support VesselPtil Petroleumstilsynet RUH Rapport om Uønsket Hendelse SD Sjøfartsdirektoratet SJA Sikker Jobb Analyse SKR Sentralt Kontroll Rom STCW International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers TCPA Time to Closest Point of Approach (tid til nærmeste punkt for passering) WGS84 World Geodetic System Alle geografiske koordinater i dette dokumentet er oppgitt i WGS84. WOP Waiting On Platform WOW Waiting On Weather

10 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 10 3 Ansvar og myndighet 3.1 Kapteinens ansvar Kapteinen på offshore service fartøy i tjeneste på norsk sokkel har blant annet følgende ansvarsområder: Følge retningslinjene i GOMO - Operasjonsmanual for Offshore Service Fartøy på Norsk Sokkel. og kontraktuelle krav, samt sørge for at mannskap om bord har tilstrekkelig kunnskap om disse. Være proaktiv og fortløpende vurdere forbedringer i forhold til de operasjoner som til enhver tid gjennomføres Påse at mannskap om bord har nødvendig kompetanse for sikker operasjon og håndtering av fartøyet. Note: Intet i denne operasjonsmanual begrenser det ansvar og myndighet som kapteinen er pålagt i henhold til nasjonale og/eller internasjonale lover, forskrifter og konvensjoner, eller reders instrukser/prosedyrer. 4 HMSK 4.1 Generelt Operasjon og drift av offshore service fartøy har som målsetning at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller materielle tap. Om bord i fartøyet skal det finnes dokumenterte prosedyrer som klart uttrykker denne målsetningen. Fartøy og rederi skal være ISM / ISPS sertifisert i henhold til internasjonale regler. 4.2 Rapportering av uønskede hendelser Fartøy skal ha implementert et effektivt system for registrering, oppfølging og forebygging av hendelser og tilløp. Systemet skal dekke alle typer skader på personell, utslipp til ytre miljø, materielle verdier og være dokumenterbart 4.3 Varsling og rapportering av varslingspliktige hendelser Fartøy skal umiddelbart varsle operatørselskapet for det aktuelle område/felt om alle fare- og ulykkessituasjoner som skjer. Når fartøyet er innenfor sikkerhetssonen til en innretning skal også denne varsles. Varselet til operatørselskapet kan innledningsvis meldes muntlig, men skal bekreftes skriftlig så snart som situasjonen tillater det. Hver operatør skal utarbeide spesifikke varslingsmatriser.

11 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 11 Note: Fartøy skal selv kontakte HRS i beredskapssituasjoner for eget fartøy 4.4 Driftsavvik innenfor sikkerhetssonen Ved driftsavvik innenfor sikkerhetssonen til en installasjon, skal fartøy umiddelbart sette i verk tiltak for å avslutte operasjonen og forlate sikkerhetssonen. Plattformsjef og operatør varsles omgående, med informasjon om hvilke konsekvenser avviket medfører. 4.5 Observasjon og rapportering av miljømessige forhold Når fartøy seiler til/fra installasjoner på norsk sokkel har fartøyet plikt til å melde fra dersom det oppdages olje eller gass på havoverflaten. Ved observasjon av olje eller gass skal posisjon for hvor dette er observert rapporteres til operatør og relevante myndigheter. 4.6 Utslipp og forbrenning innenfor sikkerhetssonen Utslipp: Fartøyer innenfor sikkerhetssonen er normalt ikke regulert ihht petroleumsregelverket mht til utslipp av oljeholdig vann. Her er det MARPOLs regelverk og utslippsgrenser for slopvann som gjelder. Det er kun oppankrede borerigger / boreskip, eventuelt fartøyer som bedriver brønnoperasjoner som reguleres ihht til petroleumsregelverket (Ref LOV nr 72: Lov om petroleumsvirksomhet [petroleumsloven], og Ptil veiledning til rammeforskriften 2 Petroleumsvirksomhet til havs ) Forbrenning: For normale forbrenninger som fremdrift, hjelpemotor og pyrokjele legges det ikke restriksjoner innenfor sikkerhetssonen (gitt at overflatetemperatur er under 400 grader og gnistfanger er intakt). Men bruk av forbrenningsovn (incinerator) skal planlegges slik at den ikke brukes innenfor sikkerhetssonen. 5 Krav til fartøy, bemanning og utrustning 5.1 Krav til fartøy (OSV) som planlegges benyttet i forbindelse med offshore relaterte aktiviteter dekket av disse retningslinjene skal minimum møte krav fra myndighet, rederi og operatør. Rederiet skal presentere eventuelle operasjonsbegrensningene for befrakter før kontrakt inngås. Befrakter plikter på sin side å gjøre de aktuelle innretningene oppmerksom på eventuelle operasjonelle begrensninger før fartøyet settes i tjeneste.

12 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: Krav til bemanning Bemanning om bord skal være kvalifisert i henhold til STCW, samt GOMO og NOROG retningslinjer. Det enkelte operatørselskap kan ha krav utover dette. 5.3 Krav til IMR/Prosjektfartøy ROV / Prosjektfartøy skal følge disse etablerte retningslinjene, samt nærmere prosedyrer/arbeidsbeskrivelse gitt av den enkelte operatør. 6 Forsyningstjeneste 6.1 Dekkslast last i lastebærere Før lastebærere settes om bord i et fartøy, skal disse sjekkes for løse gjenstander, sikring av last i åpne lastebærere og at løfteutstyr er i tilfredsstillende stand. Dette skal utføres av det personell som utfører lasting av fartøyet. Fartøyets besetning må så lang som mulig utføre visuell sjekk av lastebærer og annet materiell som fraktes. Dette må skje i det last settes om bord i fartøyet. Når feil avdekkes skal basepersonell/innretning eller de som forestår lasting informeres omgående. Om nødvendig stanses lasting. Last med mangler skal avvises dersom mangler ikke lar seg utbedre på stedet. Det er ikke tillatt å stable flere lastebærerer oppå hverandre Lasteplan og -manifest Det skal utarbeides en lasteplan før det sette last om bord i fartøyet. Fartøyets kaptein, eller hans stedfortreder, skal delta under utarbeidelse av denne (GOMO), kap. 9.2 Cargo plans. Før lasting i havn er det viktig at kaptein eller hans stedfortreder på eget initiativ aktivt søker kontakt med basepersonell, dersom de ikke blir innkalt til lastemøte eller slikt møte ikke blir avholdt. Fartøy skal mota manifest innen de starter lasting Dokumentasjon på farlig og/eller forurensende last All farlig og/eller forurensende last skal ha dokumentasjon i henhold til internasjonale (Solas, IMDG / IBC Code) og nasjonale krav. (FOR Forskrift om

13 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 13 endring i forskrift om hindring av forurensing fra skip (MARPOL-forskriften) og forskrift om transport av farlig last om bord på norske skip ) Dokumentasjon skal overleveres kaptein i henhold til gjeldende regelverk og forskrifter før last settes om bord i fartøyet. Farlig last skal ha deklarasjonsskjema I henhold til gjeldene nasjonale regler (strålevernet/ Miljødirektoratet/Kystverket) Ordinære laste lister og manifest kan leveres i hardkopi eller elektronisk, men skal leveres før lasting starter ref. GOMO Note: Dersom ikke dokumentasjonen kan fremskaffes når lasten er klar for å settes om bord i fartøyet, skal lasten bli stående inntil dokumentasjonen er fremskaffet og kapteinen har gjort seg kjent med innholdet og akseptert lasten. Kapteinen eller overstyrmann skal ta seg tid til å informere besetningen om relevante helse-, miljø- og sikkerhetsmessige forhold før last settes om bord. 6.2 Lasting og lossing ved forsyningsbase, kaianlegg, tankanlegg, etc. I GOMO er retningslinjene for lasting og lossing ved baser er beskrevet under kapittel 9 og 10. Imidlertid er det noen tilleggs punkter for norsk sokkel: Kommunikasjon mellom fartøy og avskiper/mottaker i forbindelse med laste- og losseoperasjoner skal foregå på radio (UHF/VHF). Alle som deltar i laste- og losseoperasjoner skal ha radio som muliggjør tilgang kommunikasjonen som utveksles. Note: Det skal alltid avtales alternativ kommunikasjonsmåte for å kunne håndtere stopp eller en nødssituasjon dersom det oppstår radiosvikt Dersom laste- eller losseoperasjonen ikke er dekket av etablerte prosedyrer, eller involverer eksterne aktører, skal det gjøres en Sikker Jobb Analyse (SJA) i forkant av operasjonen. Vedlikeholdsarbeider inkl. Varmt-Arbeid om bord i fartøyet, som kan komme i konflikt eller på annen måte påvirke lasting og/eller lossing eller skipets mulighet til å kunne forhale, skal kommuniseres og avklares med operatør og base før slik arbeid settes i gang. 6.3 Operasjon i marginale værforhold Dersom været på feltet ikke gjør det mulig å gjennomføre operasjoner på det tidspunkt fartøyet etter plan vil ankomme feltet, bør det foretas en vurdering om når det er hensiktsmessig at fartøyet sendes ut. Vurdering av værvindu for operasjon gjøres i samarbeid mellom kaptein, base, innretning(er) og eventuelt trafikkontrollsenter. Kapteinens vurdering av værforholdene og mulighet for å

14 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 14 begynne seilasen / utføre laste- / losseaktivitet offshore skal vektlegges når avgjørelse eventuelt fattes. Note: Når forholdene blir bedre, bør man ta hensyn til den tid det vil ta for fartøyet å seile ut til innretningen(e). Det vil si at fartøyet forlater havn på nedadgående vær, slik at fartøyet kan ankomme innretningen(e) når man antar at værforholdene vil være akseptable for laste- og losseoperasjoner. 6.4 Operasjonelle krav for operasjon innenfor sikkerhetssonen Generelt Retningslinjer for lasting og lossing av dekks- og bulklaster er beskrevet i GOMO, kap. 9 og 10, med tilhørende vedlegg, samt i NORSOK R-003; Sikkert bruk av løfteutstyr Ved entring sikkerhetssone skal fartøy være bemannet iht GOMO kap 5med minimum to navigatører. En av disse skal være dedikert navigasjonsansvar. Samhandling mellom disse skal være avklart ref GOMO kap 8.2. Relevante sjekklister skal utfylles. Maskinrom/maskinkontrollrom skal være bemannet med vakthavende maskinist Alle som utfører oppgaver på dekk, skal ha gjennomgått et stroppe- og anhuker-kurs"* på et godkjent opplæringssenter eller tilsvarende.. *Sjømenn ombord i fartøy som fører utenlandsk flagg, skal kunne dokumentere kunnskaper om stropping av last og løfteredskaper. Ved slange og dekkslast operasjoner under marginale værforhold skal Norsok R-003 vedlegg K benyttes Radarsystem Radarsystem(er) bør settes i "Standby", dersom dette er praktisk mulig når fartøyet er i posisjon langs innretningen. Dette for å hindre unødvendig bestråling av personell på innretningene Samhandling Dersom 2 eller flere fartøy er innenfor samme sikkerhetssone, er innretning ansvarlig for at de aktivitetene fartøyene utfører ikke kommer i konflikt med hverandre. Alle bevegelser skal godkjennes av innretningen, som skal ha det overordnede oppsyn med aktiviteter innenfor sin egen sikkerhetssone.

15 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: Transport av drikkevann Fartøy som transporterer drikkevann til innretninger offshore skal etablere og implementere rutiner og barrierer som sikrer at kvaliteten på drikkevannet som leveres ikke forringes om bord på fartøyet, fra bunkring på base eller kaianlegg og frem til innretningen. Fartøy som skal levere drikkevann skal ha etablert og implementert en "kvalitetsplan for drikkevann" som beskriver og dokumenterer hvordan vannkvaliteten ivaretas. Kvalitetsplan skal minst omfatte følgende: Referanser: Kompetanse til personell på fartøyet som foretar bunkring og som er ansvarlig for ivaretakelse og etterlevelse av krav til transport av drikkevann Gjeldende kvalitetsmål og krav Omfang og hyppighet av kontroll og prøvetaking o For å få til lik praksis på fartøy som benyttes til transport av drikkevann skal det minimum utføres prøvetaking av vann på drikkevannstanker minst 4 ganger pr år for analyse hos godkjent o laboratorium Vann bør ikke være lagret om bord i fartøyet i mer enn 10 dager. Etter 10 dager bør vannet tømmes og nytt vann fylles på tankene. Det skal ikke bunkres eller etterfylles nytt vann på gammelt vann. Hvor og når prøver skal tas Krav til spyling av rørsystem ved bunkring og levering Inspeksjon, desinfisering og rengjøring av drikkevannstanker og system. Rengjøring skal utføres minst 4 ganger pr. år Loggføring og dokumentasjon (sporbarhet) I tillegg bør det også legges ved eventuelle tilleggskrav fra aktuell operatør FOR nr 9938: Utfyllende forskrift om krav til drikkevannsanlegg på anlegg for produksjon m.v. av undersjøiske petroleumsforekomster, med retningslinjer for desinfeksjon Statens Helsetilsyn, FOR nr. 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann - "Drikkevannsforskriften" Folkehelseinstituttet Nok, godt og sikkert drikkevann offshore. En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger, vedlegg 6 Note: Dette er minimumskrav for fartøy som leverer drikkevann offshore. Hver enkelt operatør kan iverksette krav til oppfølging og behandling utover det som er beskrevet her Transport og håndtering av metanol og giftige produkter Fartøy som transporterer metanol og giftige produkter skal ha prosedyrer for lasting, transport og lossing av denne type last. Alle som er involvert skal ha kjennskap til prosedyrene, og kunne aksjonere dersom det oppstår en situasjon som krever aksjon for å hindre en faresituasjon, ulykke eller spill til ytre miljø.

16 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 16 Ved levering av metanol til installasjon, skal alltid kranfører være i kran inntil slangen er koblet fra og levert tilbake til installasjonen. Ved lossing/lasting av metanol og giftige produkter skal det ikke losses/lastes annen dekkslast eller bulk. Området rundt lossestasjonene skal være merket og fritt for dekkslast (rent dekk) når lasting/lossing av metanol og giftige produkter foregår Spesiell aktsomhet ved frakt av farlige og eller forurensede produkter i bulk. Ved frakting av farlige og eller forurensede produkter i bulk, inkludert våt returbulk fra innretningene presiseres med dette at de rutiner som er beskrevet i GOMO skal følges. For å minimere risikoen for H2S utvikling skal ikke våt returbulk lastes på tanker som inneholder annen væske fra før. Fartøyet skal dessuten ha prosedyrer for alle typer bulkoperasjoner. Prosedyrene skal minimum beskrive: Sikker metode Forholdsregler ved lasting og lossing inkl. kommunikasjon og krav til dokumentasjon Risiko for skadelig avdamping fra utluftinger til tanker skal vurderes. Basert på dette skal det etableres sikker sone ved avluftninger og rutiner for regelmessig måling ved disse, anbefalt til minimum hver 6. time. Bruk av personlig verneutstyr Varslings- og beredskapsrutiner ved personeksponering, skadelig avdamping og/eller søl om bord, eller søl til ytre miljø. Se GOMO kap Personelloverføring med MOB-Båt Mannskapsskifte Mannskapsskifte gjøres fortrinnsvis når fartøyet er under land. For fartøy som har helikopterdekk kan mannskapsskifte gjennomføres ved bruk av helikopter. Dette forutsetter at mannskap har nødvendig trening ref. gjeldende NOROG retningslinjer. Eventuelle mannskapsskifter med MOB-Båt skal være akseptert av rederi, fartøy og operatør. Risikovurdering skal være gjennomgått, og værforholdene skal være akseptable for sikker operasjon.

17 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: Andre forhold Uavhengig av planlagte mannskapsskifter, kan MOB båt ved tungtveiende eller personlige grunner benyttes for å skifte enkeltpersoner i åpen sjø. Dette forutsetter følgende: Operatørselskap skal informeres og gi sin godkjenning. Den/de det gjelder skal være en del av fartøyets faste mannskap, og skal ha gjennomført sikkerhetsopplæring, ref NOROG/NR retningslinjer. Sikker jobb analyse skal gjennomføres og alle involverte parter skal akseptere fremgamgsmåten inkludert værforhold. 7 Beredskapstjeneste 7.1 Generelt Beredskapsfartøyet primære tjeneste er oppgaver i forbindelse med fare- og ulykkessituasjoner i petroleumsvirksomheten, samt vakthold rundt innretninger. Reder skal sørge for at det er utarbeidet en overordnet plan for driften om bord og for de forskjellige beredskapstjenester fartøy med utstyr kan utføre (ref FOR nr 853: Forskrift om beredskapsfartøy) Operatør av det/de felt som inngår i beredskapsfartøyets område, skal utarbeide nødvendig prosedyre for de oppgaver beredskapsfartøyet skal dekke. Kapteinen skal påse at nødvendig beredskapsprosedyrer er på plass om bord i fartøyet før det ankommer feltet. Dersom det ikke mottas beredskapsprosedyre plikter kaptein å kontakte feltoperatør/plattformsjef umiddelbart. 7.2 Ansvarsbytte mellom beredskapsfartøy Ved ankomst til felt skal avløser fartøy kontakte beredskapsfartøy for å få en oppdatert status på installasjoner fartøyet har ansvaret for og planlagt arbeid på eller rundt disse. Avløser fartøy kontakter så først den installasjon som har koordineringsansvaret for å avklare ansvarsforhold og prosedyrer for denne installasjonen. Dersom det er flere installasjoner som inngår i beredskapsansvaret kontakter avløserfartøy alle installasjonene for å verifisere ansvar og prosedyrer. Når avløserfartøy har kontaktet alle installasjonene utføres handover mellom beredskapsfartøy og avløserfartøy. Vikitig informasjon iforhold til handover bør sendes avløserfartøy iforkant av skifte. Videre form for rapportering er beskrevet i de enkelte operatørers spesifikke rutiner.

18 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: Trening og Kompetanse Kapteinen for den enkelte besetning er ansvarlig for at eget mannskap gjennomgår trening i utførelse av alle oppgaver den enkelte vil kunne bli pålagt å gjøre i tjenesten. Kaptein er ansvarlig for at alle besetningsmedlemer er kompetente for alle oppgaver som utføres om bord. Mangler kompetanse, er Kapteine ansvarlig for at nødvendig trening gis Dette betyr at det må gjøres en gjennomgang av alle oppgaver som kan bli påkrevet å utføre, samt kontrollere at nødvendig utstyr er tilgjengelig og i orden. Videre må det legges vekt på at utstyret under trening blir brukt på riktig måte av besetningen. Under trening skal alle detaljer gjennomgås, og utførelse av alle håndgrep prøves ut slik at en er sikker på at tjenesten blir utført på en god og sikker måte. All trening skal loggføres med treningsmomenter, deltakere, vær-, sjø- og vinddata samt opplysninger som er nyttige for videreutvikling av beredskapen om bord. 7.4 Øvelser Kapteinen på beredskapsfartøy er ansvarlig for at eget mannskap gjennomfører forskjellige øvelser mot de DFU-er som er nevnt i beredskapsplanen for aktuell innretning. Fartøy med beredskapsklasse som normalt ikke ligger i beredskapstjeneste skal avtale med operatørselskap for å få avsatt tid til gjennomføring av nødvendige øvelser. Dette kommer i tillegg til øvelser rettet mot fartøyets egne DFU-er. 7.5 Mann over bord beredskap(nær-standby): Ved MOB operasjoner vil fartøyets oppgave være tilknyttet redning av personell i sjøen. Oppsyn av personell i arbeid på innretning skal ivaretas av innretningen selv. Fartøyet skal posisjoneres slik at det ikke representeres risiko for innretning ved tap av fremdrift, fortrinnsvis utenfor sikkerhets sonen. Samtidig skal responskrav i henhold til aktuell DFU imøtekommes. Uhavhengig av hvilke fartøy som blir benyttet til mann over bord operasjoner, skal de kunne operere i 30 knop vind / 3m signifikant bølgehøyde. Ved vær kriterier utover dette, skal det mellom fartøy og innretning avklares hvilke begrensninger som gjelder under de rådende værforhold, tatt i betraktning det aktuelle fartøyets kapasiteter og mannskapets kompetanse Kun godkjente beredskapsfartøy i henhold til norske krav skal benyttes til mann over bord beredskap. 7.6 MOB Båt/Daughter Craft/Fast Rescue Craft m/utstyr Reder skal sikre at alt personell som deltar eller på annen måte er involvert i MOB båt/hurtig gående farkost for redning av personell i sjøen har den nødvendige opplæring og kompetanse for de oppgaver de er satt til å utføre. MOB

19 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 19 båt/hurtiggående farkost med tilhørende utsettingsarrangement skal testes og vedlikeholdes i henhold til produsentens retningslinjer. Testresultat, avvik og vedlikehold skal dokumenteres. På felt hvor det er etablert områdeberedskap, kan aktivitetene og området være forskjellig fra det som er vanlig oppfatning av beredskapstjeneste. For denne type tjeneste er det utarbeidet egne krav til type fartøy, utrustning og kompetanse for personell. Her gjelder de til enhver gjeldende retningslinjer som operatøren har utarbeidet. 7.7 Tankskipsassistanse og Nødslep Operatør er ansvarlig for at fartøy som blir brukt til tankskipassistanse og/eller nødslep har tilgang til og kunnskap om relevante prosedyrer og planer. 7.8 Oljevern Oljevernberedskapen på norsk sokkel er delt inn i fire nivåer. I en tidlig fase av en oljevernaksjon er to nivåer aktuelle; 1. linje og 2. linje Første linje oljevernberedskap Første linje utstyr er beregnet som første innsatsstyrke i bekjempelsen av akutt oljesøl. Det opereres av beredskapsfartøyets eget mannskap og med eget utstyr (lense, skimmer og slepebåt). Alternativt kan 1. linjeutstyr være dispergering. 1. linjeutstyr om bord på offshore service fartøy skal til enhver tid være klart til å bli mobilisert. Kapteinen om bord på beredskapsfartøyer aksjonerer etter ordre fra Plattformsjefen eller den plattformsjefen bemyndiger ved et eventuelt oljeutslipp til sjø. For forberedelser og operasjon, se oljevernplanen for feltet Samøvleser gjennomføres regelmessig i samråd med installasjonens plattformsjef/ operatørselskapet. Rapport fra øvelse skal sende operatørselskap. Rapport skal inneholde agenda fra øvelsen, samt en konklusjon med erfaringsoverføring Andre linje oljevernberedskap (NOFO) Andre. linje utstyr er tyngre oljevernutstyr som står plassert på dedikerte beredskaps-fartøyer i stående beredskap eller på dedikerte baser langs kysten. Sistnevnte utstyr opereres av NOFO personell som mønstrer om bord i NOFO fartøy ved mobilisering av utstyr. Til dette utstyret benyttes slepefartøy, disse leies inn av NOFO.

20 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 2 Rev. dato: Side: 20 For fartøy som er dedikert for NOFO-tjeneste gjelder følgende: Fartøyet skal ha klassenotasjon OIL REC og være godkjent som NOFO-fartøy (NOFO utsteder sertifikat/godkjenningsdokument) Fartøy, skal gjennomføre øvelser i henhold til NOFOs øvelsesplan I en gitt situasjon kan fartøyet bli tatt ut av tjeneste og mobilisert til oljevernaksjoner. Avhengig av utstyr ombord kan dette omfatte at fartøyet blir tatt til land for å mobilisere NOFO-utstyr. Kaptein på OR-fartøy er ansvarlig for å håndtere sitt system (eget fartøy med NOFO utstyr og tildelt slepebåt). NOFO Innsatsleder sjø vil angi posisjon for utsetting av lenser For fartøy i NOFO stående beredskap med NOFO utstyr installert permanent ombord vil kaptein på fartøyet kunne opptre som NOFOs Innsatsleder sjø inntil NOFO Innsatsleder sjø er mobilisert. Mannskap må på egen hånd operere NOFO utstyret. For mer info, se NOFO-manual om bord (NOFO regionalt planverk operativ plan) og Dispergering Dispergering kan være innarbeidet som en del av feltets oljevernberedskapsplan eller det må søkes godkjenning i hvert enkelt tilfelle av operatørens andre. Linje beredskapsorganisasjon. Før dispergering iverksettes skal følgende momenter være avklart fra operatørselskapets andre. Linje beredskapsorganisasjon: Tilstedeværelse av sårbare biologiske ressurser Oljens dispergerbarhet Netto miljøgevinst av tiltakene Operasjonelle betingelser for påføring Tillatelse til bruk av dispergeringsmidler For å få maksimal effekt av dispergeringen skal en dispergeringsaksjon iverksettes så raskt som operativt mulig. 7.9 Fartøy på Kollisjonskurs Dersom et beredskapsfartøy må utføre oppgaver knyttet til å avskjære eller påkalle oppmerksomhet til et fartøy på kollisjonskurs, skal dette rapporteres til operatørselskapet som er oppdragsgiver. Tiltak/aksjoner koordineres med trafikksentral/ prosedyrer eller den aktuelle installasjonen.

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 26.10.2015 Revisjon nr: 3 Rev. dato:26.10.2015 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 4

Detaljer

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF_NO-#104311-v1-Tillegg_til_kapteinsha ndbok.docx Page 1 of 16 Innhold : 1 Generelt... 3 1.1.1 Formål... 3 1.1.2

Detaljer

Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger

Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger Retningslinje for sikker styring av offshore service og ankerhåndteringsoperasjoner ndteringsoperasjoner (Nord( Nord-Vest Europeisk Sokkel) Geir Brandal

Detaljer

Barrierer mot kollisjoner mellom fartøy og innretninger. Ole Steinar Andersen Statoil Marine Operasjoner DPN 1 - Classification: Internal 2011-03-14

Barrierer mot kollisjoner mellom fartøy og innretninger. Ole Steinar Andersen Statoil Marine Operasjoner DPN 1 - Classification: Internal 2011-03-14 Barrierer mot kollisjoner mellom fartøy og innretninger. Ole Steinar Andersen Statoil Marine Operasjoner DPN 1 - Classification: Internal 2011-03-14 Innhold Gjennomgang av rapport utarbeidet av NTNU Studio

Detaljer

Introduksjon. Fartøy - mannskap

Introduksjon. Fartøy - mannskap Introduksjon Fartøy - mannskap 31.08.2016 Agenda 1. Formål 2. Relevante guidelines/retningslinjer 3. Tilgang samarbeidsportaler 4. Statoil Operasjonsenter 5. Synergi (RUH) 6. Varsling 7. Fuel forbruk 8.

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP 096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP Original versjon Nr.: 096 Etablert: 01.01.05 Revisjon nr: 0 Rev. dato: 01.01.05 Side: 2 av 9 INNHOLD 1. Hensikt... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL 074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL Original versjon Nr.: 074 Etablert: 01.09.02 Side: 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Anvendelse 3 3. Målsetting og prinsipper 3

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN

KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN Vedlegg 1 KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN trahes Page 1 Innhold: 1. BESKRIVELSE AV TJENESTEN...3 1.1. KONTRAKTEN...4 1.2. OPPDRAGSBESKRIVELSE OG OMFANG...4 1.2.1. Regulering av prisen...6

Detaljer

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA Nytt barrierenotat Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning

Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning 1.1 Rederiets og skipsfører sitt ansvar og myndighet 1.1.1 Har rederiet etablert et sikkerhetsstyringssystem? Gjennomføring 3 Selskapets ansvar og myndighet. Forskrift

Detaljer

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund FAFO ØSTFORUM «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November 2016 Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund NORGES REDERIFORBUND (NR) NÆRINGS- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR SKIPSFART OG OFFSHORE

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg A.1.19 Sleipner A, R, T og B. Sleipner A (2 sider) Sleipner R (2 sider)

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg A.1.19 Sleipner A, R, T og B. Sleipner A (2 sider) Sleipner R (2 sider) OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg 10.1 A.1.19 Sleipner A, R, T og B Sleipner A (2 sider) Sleipner R (2 sider) Sleipner T (2 sider) Sleipner B (2 sider) Dato: 15.03.2017

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer?

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? engineering, inspection and offshore and energy industry. Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? Torkel Fyrvik ESRA-seminar, Hurdal, 2010-06-08 Agenda Hvem er Axess Hvordan jobber vi?

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING Utgitt xx. September 2017 1 Forord Denne håndboken er utviklet med bransjedeltagelse fra operatørene og i samarbeid

Detaljer

Introduksjon. Fartøy - mannskap. Statoil

Introduksjon. Fartøy - mannskap. Statoil Introduksjon Fartøy - mannskap Statoil Formål Formål med denne presentasjonen er å gi fartøysmannskap en introduksjon til Statoil sine forventninger for operasjon samt sikre at de har kjennskap til retningslinjer.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Tambar 010065004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Gradering: Open Status: Final Side 1 av 17 Tittel: Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Gradering: Open Status: Final Side 1 av 18 Tittel: Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av beredskap og konstruksjonssikkerhet på Statfjord A Aktivitetsnummer 001037025 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Trond Nygård Stasjonssjef Sjøfartsdirektoratet stasjon Sandnessjøen Gjennomgang Bakgrunn og prosess for forskriften Sjøfartsdirektoratets mål med forskriften

Detaljer

Beskrivelse av aktiviteter og risikoreduserende faktorer for sikker rørtransport

Beskrivelse av aktiviteter og risikoreduserende faktorer for sikker rørtransport Stropping skal utføres i henhold til Norsok R003 punkt 6.1.7. og sikres med wireklemmer Enheter på mindre enn 6 meter skal fraktes i lastebærer Rørlast må stroppes på en slik måte at rørbunter er stabile

Detaljer

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel.

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel. 095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk Original versjon Nr: 095 Etablert: 01.01.2005 Revisjon nr: 2 Rev.dato: 29.09.2015 Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Konkurransegrunnlag Del II Bilag 1 Kravspesifikasjon Certeparti A 12 mnd. Slepeberedskap Nord-Norge 2010 004A Slepeberedskap Nord- Norge 2010 Konkurransegrunnlag Del II Bilag 1 Kravspesifikasjon 1 Innhold

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap Vår dato Vår referanse og arkivkode 03.09.2010 201021803-1/ Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Yngve Folven Bergesen 52 74 53 55 Se liste over høringsinstanser Høring Forslag til forskrift

Detaljer

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

T-1 StatoilHydro Arnt-Heikki Steinbakk

T-1 StatoilHydro Arnt-Heikki Steinbakk Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport - StatoilHydro - Njord A - konsernberedskapsøvelsen 2009 Aktivitetsnummer 001107004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

T-3 Sigurd Robert Jacobsen

T-3 Sigurd Robert Jacobsen Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Ekofisk 14. - 17.9.2009 009018004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Deltakere i revisjonslaget Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Deltakere i revisjonslaget Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på Transocean Barents 402009003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO Nordområdekonferansen Narvik 8-9. november 205 Med fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO

Detaljer

Offshore beredskap - helhetsvurdering

Offshore beredskap - helhetsvurdering Offshore beredskap - helhetsvurdering Gjennomgang av konklusjoner Sikkerhetsforum 29. januar 2009 West Vanguard, 85 1 Oversikt Formål, mandat mv. Metodikk for vurderinger Hovedtemaer Konklusjoner 2 Beredskap

Detaljer

Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem Elisabeth Vaagen, Rune Magne Nilsen Lasteskip Fokusområde 2017 sikkerhetsstyring Årlige vurderinger av ulykkesrisikoen på alle

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

StatoilHydro Marin. Tekna beredskapsseminar Tor Egil Hopen Saue, leder StatoilHydro Marin

StatoilHydro Marin. Tekna beredskapsseminar Tor Egil Hopen Saue, leder StatoilHydro Marin Classification: Internal Status: Draft StatoilHydro Marin Tekna beredskapsseminar Tor Egil Hopen Saue, leder StatoilHydro Marin 2 STATOILHYDRO MARIN STATOILHYDRO MARIN ER EN INTERGRERT DEL AV STATOILHYDRO

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på COSLRigmar 418002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles program Vg2 programområde for maritime Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7 Side 1 av 8 Nr. Sjekkpunkt Hjemmel Veiledning til inspektør 1.1. Bemanning og bemanningssertifikat 1.1.1 Er bemanningsoppgave om bord? Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 8, 9

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap ifm. SUT søknad for Deepsea Stavanger 14. - 16.2.2017 - Oppgave 405006002 Aktivitetsnummer 405006002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Visund FPDU Aktivitetsnummer 001120022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) INNHOLD KAP I STYRING AV RISIKO...3 1

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER Revisjon 2 19.11.2007 Denne beste praksis skal ivareta alle faser fra design fase til fjerning av utstyr. (i.e. design, fabrikasjon, pakking, transport,

Detaljer

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING INNHOLDSFORTEGNELSE Koordineringsavtale mellom Oljedirektoratet

Detaljer

Hvordan utføres Risk Assessment (ICR) i dag og hvordan kan det forbedres

Hvordan utføres Risk Assessment (ICR) i dag og hvordan kan det forbedres Hvordan utføres Risk Assessment (ICR) i dag og hvordan kan det forbedres Terje Rødahl Branch manager 21 years of seagoing experience, mainly Coastguard service as Commanding Officer: On scene coordinator,

Detaljer

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Gradering: Open Status: Final Side 1 av 16 Tittel: Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg

Detaljer

Prosedyre for tidsbegrenset kombinasjon av NOFO beredskap og annen virksomhet ombo... Revidert av: Anne R. Slind Dato: 05.01.2012

Prosedyre for tidsbegrenset kombinasjon av NOFO beredskap og annen virksomhet ombo... Revidert av: Anne R. Slind Dato: 05.01.2012 Side 1 av 5 Styrende dokument Prosedyre for tidsbegrenset kombinasjon av NOFO beredskap og annen virksomhet ombord OR fartøy Dagens dato: Dokument-ID: 226 Versjon: 1 Status: Gyldig Opprettet av: Kjell

Detaljer

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om

Detaljer

E-01 Beskrivelse av Aris, Logistikkprosessen og Havovervåkingsprosessen

E-01 Beskrivelse av Aris, Logistikkprosessen og Havovervåkingsprosessen E-01 Beskrivelse av Aris, Logistikkprosessen og Havovervåkingsprosessen 2015-11-24 Til Forsyningsfartøy og beredskapsfartøy på kontrakt med Statoil ASA Kopi Statoil, Marine Operasjoner Fra Statoil ASA,

Detaljer

Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 19. mars 2013 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3.

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3. mai 2017 Formål ( 18-1) og ikrafttredelse Verne det ytre miljø mot forurensning

Detaljer

Sjekkliste for hviletid og bemanning

Sjekkliste for hviletid og bemanning Nr. Sjekkpunkt Hjemmel Veiledning til inspektør 1.1. Bemanning og bemanningssertifikat 1.1.1 Er bemanningsoppgave om bord? norske skip, 8, 9 og 10 Gjelder passasjerskip uansett størrelse og lasteskip med

Detaljer

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Arnt-Heikki Steinbakk

Begrenset Fortrolig. T-1 Arnt-Heikki Steinbakk Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - Åsgard B - beredskap 001094009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon )

1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon ) Innholdsfortegnelse 1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon 19.06.2017) 1.1 Forberedelse før revisjon 1.2 Politikk for sikkerhet og miljøvern - ISM 2 1.3 Selskapets

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Veslefrikk A og B Aktivitetsnummer 001052010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Høringsfristen er 1. desember 2015.

Høringsfristen er 1. desember 2015. Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 01.10.2015 2015/32332-3 Nina Hanssen Åse Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 33-16 52 74 52 51 Høringsinstanser i henhold til liste Høring- Forslag om oppheving

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Roger L. Leonhardsen Deltakere i revisjonslaget Harald Kleppestø, Odd Tjelta, Bryn A. Kalberg

Begrenset Fortrolig. T-3 Roger L. Leonhardsen Deltakere i revisjonslaget Harald Kleppestø, Odd Tjelta, Bryn A. Kalberg Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av lasteoperasjoner fra Petrojarl Varg til tankfartøy Aktivitetsnummer 0130380006 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Årsplan Vg2 Maritime fag

Årsplan Vg2 Maritime fag ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.07 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Heidi Brastad Side 1 av12 Felles programfag / Beskrivelse av hovedområder / Opplæringssted

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2017 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav 1 GENERELT

Detaljer

Forretningsprosess Klassifisering Dokumentref. Versjon. Logistics Internal

Forretningsprosess Klassifisering Dokumentref. Versjon. Logistics Internal ARBEIDSINSTRUKS Forretningsprosess Klassifisering Dokumentref. Versjon Logistics Internal 868479 1 Tittel Servicefartøy på Norsk sokkel Godkjenning av dokument Oppdatert Verifisert Godkjent Navn Knut Arne

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/55/EF. av 17. juli 1998

RÅDSDIREKTIV 98/55/EF. av 17. juli 1998 Nr.7/94 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 10. 2. 2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/55/EF av 17. juli 1998 om endring av direktiv 93/75/EØF om minimumskrav til fartøyer som har kurs for

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING 63 Myndighetenes adgang til innretninger og fartøy Første punktum skal lyde: Representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Nytt barrierenotat PTIL/PSA

Nytt barrierenotat PTIL/PSA Nytt barrierenotat Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle barrierer HP - Barrierer HP - Barrierer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Gullfaks B 001050044 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMOhva, hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMO; SAFE, SECURE AND EFFICIENT SHIPPING ON CLEAN OCEANS IMO er FN's organisasjon for skipsfartssaker IMO's

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg 10.1

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg 10.1 OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg 10.1 A.1.19 Sleipner A, R, T og B Sleipner A (2 sider) Sleipner R (2 sider) Sleipner T (2 sider) Sleipner B (2 sider) Dato: 29.1.2015

Detaljer

Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU)

Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU) 1 Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU) Clarion Hotel Stavanger 10-11 Mars 2010 Ole-Henrik Andressen Agenda. Sertifisering av kran og løfteutstyr på skip og MOU er - Hvor

Detaljer

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april nr. 19 om havner og

Detaljer

E-01 Beskrivelse av Aris, Logistikkprosessen og Havovervåkingsprosessen

E-01 Beskrivelse av Aris, Logistikkprosessen og Havovervåkingsprosessen E-01 Beskrivelse av Aris, Logistikkprosessen og Havovervåkingsprosessen 2013-07-09 Til Forsyningsfartøy og beredskapsfartøy på kontrakt med Statoil ASA Kopi Statoil, Marine Operasjoner Fra Statoil ASA,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T1-Statoil Deltakere i revisjonslaget RS, JSS, AEl

Begrenset Fortrolig. T1-Statoil Deltakere i revisjonslaget RS, JSS, AEl Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Troll B 001085011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Full City 2009 Morten Meen Gallefos Leder av IUA Telemark Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Sikkerhetsdokument og sikkerhetskoordinator Overordnet ROS og Sikker

Detaljer

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director Norwegian Maritime Authority Lasse Karlsen technical director Kraner, laste- og losseinnretninger mv. Forskrifter Virkeområde Sakkyndige ordning Sakkyndig A1, A og B1 og B Planlagte endringer Sakkyndig

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

Kampanjesjekklisten 2018

Kampanjesjekklisten 2018 Kampanjesjekklisten 2018 Årets kampanjesjekkliste er spisset inn mot operasjonelle forhold om bord på fartøyet. Det har vist seg at denne delen av sikkerhetsstyringssystemene er mangelfulle, og Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Læreplan i dekk, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i dekk, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i dekk, valgfritt programfag programområde for maritime fag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet. NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service

Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet. NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service Bistår sjøtrafikken Kystverket er en nasjonal etat for: Kystforvaltning Sjøsikkerhet Sjøtransport

Detaljer

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig Fase: Design Lyskasteren ble ansett som en potensiell fallende gjenstand ved montering, men den ble ikke dimensjonert i forhold til de kreftene som kunne oppstå. Gjennomgå alle fastmonterte gjenstander

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - logistikk og konstruksjonssikkerhet Songa Dee 415001001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Emne: Lasting, lossing og stuing på det operative nivået Fremdrift /Undervisningsplan Fra Emneplan FTM01C

Emne: Lasting, lossing og stuing på det operative nivået Fremdrift /Undervisningsplan Fra Emneplan FTM01C Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01C - Kontroll av skipets drift og omsorg Utgave: 2.01 Skrevet av: Jarle Johansen Gjelder fra: 31.10.2017 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.3

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Frakt av bulk og kjemikalier Statoils utfordringer

Frakt av bulk og kjemikalier Statoils utfordringer Frakt av bulk og kjemikalier Statoils utfordringer Innlegg på møte hos SDIR 29.08.2013 Classification: Internal 2013-08-23 Statoil s behov for bulktransport 2 Leteboring og produksjon av olje forutsetter

Detaljer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer «Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer Entreprenørdagen 2013 Kristen Kjeldstad Ledelse og storulykkesrisiko Ptil har gjennom flere år fulgt opp hvordan ledelsen i selskapene arbeider med å redusere

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn Aril Kalberg. Sigmund Andreassen og Bryn Aril Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn Aril Kalberg. Sigmund Andreassen og Bryn Aril Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Mongstad - Oppfølging av hendelser 8. og 11.6.2016 Aktivitetsnummer 001902036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer

Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer SAFE HMS konferanse 5. og 6. mai 2009. Hotel Residence, Sandnes Kjetil Vea, Sr Ingeniør StatoilHydro Marine Operasjoner 2 FARTØY-VIRKSOMHET

Detaljer