Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland"

Transkript

1 Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland

2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Nasjonal og internasjonal satsing... 4 Kulturnæringer... 6 Begrepsavklaringer og definisjoner... 6 Avgrensinger og presiseringer... 7 Formål, organisering og målgrupper... 8 Formål... 8 Hovedmål... 8 Målgrupper... 8 Organisering... 9 Organisasjonskart... 9 Møtefrekvens Hovedinnsatsområder Kompetanse Nettverk/arenaer og samarbeid Pilotprosjekt Tiltak Kompetanse Nettverk/arenaer og samarbeid Pilotprosjekt Fremdrift

3 Innledning Oppsummering Nordland fylkeskommune startet med fylkestingssak 112/10 Satsing på kulturnæringer i Nordland opp et mer systematisk arbeid for å tilrettelegge for god utvikling av kulturnæringene i Nordland. Som en del av vedtaket i denne saken ba fylkestinget fylkesrådet om å utarbeide en handlingsplan for satsingen for perioden som legges fram til fylkestinget for vedtak. Denne saken representerer en oppfølging av dette. Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland konkretiserer tiltak innenfor hovedaktivitetene: 1. Kompetanseutvikling 2. Nettverk og arenabygging 3. Pilotprosjekter Bakgrunn I fylkestingssak 39/2008 Kulturbasert næringsutvikling i Nordland ble det vedtatt mål og strategier for arbeidet med kulturbasert næringsutvikling. Følgende strategier ble lagt til grunn for denne satsingen: Mobilisering av aktører som vil samarbeide mot et felles mål om å utvikle kulturbaserte næringer i Nordland. Utvikling av kompetanse knyttet til kultur og næring i bedriftene, hos veilederapparatet og i kunnskapsinstitusjonene. Nettverk og arenabygging hvor ulike aktører både bedrifter, kompetansemiljøer og det offentlige kan møtes. Gjennomføring av lokale og regionale pilotprosjekter i et samspill mellom næringslivet, kulturlivet, kommunene, Innovasjon Norge og fylkeskommunen. Internasjonalisering og utvikling av ett eller flere fyrtårnsprosjekter med oppmerksomhet ut over Nordland i et samspill mellom næringsliv, kulturliv og offentlige myndigheter. Sak 112/10 Satsing på kulturnæringer i Nordland er en oppfølging og konkretisering av arbeidet som er gjort så langt og strategier fremover. Dette arbeidet skal sees i sammenheng med øvrige 3

4 satsinger på reiseliv, opplevelsesnæringer, bolyst og stedsutvikling. Kulturnæringene har stor betydning og ringvirkninger for andre næringer. Gjennom satsingen ønsker man å gjøre lokalsamfunnene i Nordland mer attraktive og spennende som bosted og arbeidssted. Følgende vedtak ble fattet: Vedtak: 1. Fylkestinget er tilfreds med at fylkesrådet styrker arbeidet med å få realisert potensialet for vekst innen kulturnæringene i Nordland gjennom en systematisk satsing hvor det tilrettelegges for kulturelt entreprenørskap. Det etableres nettverk og arenaer for å øke verdiskapningen knyttet til kulturnæringer i Nordland og for å styrke samarbeid og koordinering av innsatsen. Økt kunnskap om næringen er viktig for å få dette til. 2. Erfaringene fra Den verdifulle kystkulturen i Nordland videreføres i satsingen med fokus på kulturarv, opplevelser og attraktive steder. 3. Økonomiske rammer for satsingen er innarbeidet i økonomiplanen, avdeling for næring og regional utvikling. 4. Fylkestinget ber fylkesrådet om å utarbeide en handlingsplan for satsingen for perioden Handlingsplanen legges fram til fylkestinget for vedtak. Handlingsplanen skal konkretisere tiltak som skal stimulere til næringsutvikling og bidra til en positiv lokal og regional utvikling i Nordland. Handlingsplanen skal bidra til å styrke lønnsomheten i kulturnæringene og bidra til å gjøre lokalsamfunnene i Nordland mer attraktive og spennende som bosted og arbeidssted. Nasjonal og internasjonal satsing Statlig fokus på området kultur og næring er sterkt. I 2007 lanserte Nærings- og handelsdepartementet handlingsplanen Kultur og næring. Denne inneholder 25 konkrete tiltak som grupperes under følgende overskrifter: Utvikle den forretningsmessige kompetansen til aktører innen kultur og næring Konkrete næringsutviklingstiltak Styrke kulturbasert næringsutvikling stedsutvikling, tradisjonshåndverk, matkultur mv. Satsing på utlandet Kunnskapsformidling Utvide kunnskapsgrunnlaget forskning, utredninger og statistikk 4

5 Internasjonalt satses det også på kulturnæringer innen EU-program og andre internasjonale samarbeidsallianser. Det vil være naturlig å koble satsingen i Nordland opp mot relevante internasjonale satsinger hvor kulturnæringer er prioritert. 5

6 Kulturnæringer Begrepsavklaringer og definisjoner Ulik begreper brukes om sammenhengen mellom kultur og næring: kreative næringer, opplevelsesnæringer og opplevelsesindustri, kulturbasert næringsutvikling og kulturnæringer. Østlandsforskning har de senere år gjennomført flere nasjonale kartlegginger og analyser blant annet på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet. Det er naturlig å bruke modellen nedenfor, som er utviklet av Østlandsforskning, som grunnlag for begrepsavklaringer og definisjoner i satsingen på kulturnæringer i Nordland. østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Kulturnæringer, kulturbaserte næringer og øvrig næringsvirksomhet Annen næringsvirksomhet Kulturbaserte næringer Tjenester Småskala mat Annonse- og reklamevirksomhet, arkitektur, biblioteker, museer, etc. (ivaretakelse av kulturarv og kulturminner), bøker, aviser, blader, Etc., design, film, video, foto, Kunstnerisk virksomhet, musikk, TV og radio. Reiseliv og rekreasjon Industri Restauranter Arrangementer Landbruk og fiskeri Handlingsplanen omhandler først og fremst kulturnæringen slik det er definert under: Kulturnæringer har utgangspunkt i kulturelle produkter og omfatter arkitektur, design, film, video og foto, TV og radio, musikk, kulturarv, kunstnerisk virksomhet og markedskommunikasjon. Begrepet er ofte sammenfallende med kreative næringer som benyttes mye internasjonalt. Kulturbasert næringsutvikling omfatter i tillegg reiseliv og rekreasjon, småskala-mat, arrangementsutvikling og restauranter. Opplevelsesnæringene omfatter også naturbaserte opplevelser. 6

7 I satsingen i vil det legges vekt på: Kulturarv, fokus på helhetlige kulturmiljøer og tilknytning til øvrige satsinger (stedsutvikling, bolyst, lokalsamfunnsutvikling og lignende). Tilrettelegge for økt verdiskaping innen øvrige kulturnæringer, spesielt knyttet til kunstnerisk virksomhet, design, musikk, film og video. I tillegg til dette vil også deler av reiselivet, småskala mat, arrangementer, opplevelsesnæringen og festivaler være relevante deltakere i satsingen. Avgrensinger og presiseringer Grensene mot kunstnerisk virksomhet og kulturbaserte næringer vil være flytende. Det viktigste i forhold til sistnevnte vil være å se tiltak i sammenheng og styrke samhandlingen i de ulike satsingene. I forhold til kunstnerisk virksomhet vil hovedskillet gå på at kulturnæringer dreier seg om kommersiell virksomhet. Kulturarbeid og kunstnerisk virksomhet følges opp av kultur og miljøavdelingen i fylkeskommunen. Satsingen på kulturnæringer skal ha lønnsomhetsfokus og være en del av arbeidet med næringsutvikling. Tiltak som retter seg direkte mot enkeltbedrifter og etablerere skal følges opp av Innovasjon Norge. Kulturnæringene omfatter også større bedrifter som faller godt inn under vilkårene for støtte i dagens virkemiddelapparat. Dette gjelder for eksempel bedrifter tilknyttet media, arkitektur og design (TV, aviser, arkitekter, reklame- og kommunikasjonsbyråer). Disse vil ikke være den primære målgruppen for fylkeskommunens satsing, men kan være interessante nettverkspartnere for mindre foretak. 7

8 Formål, organisering og målgrupper Formål 1. Øke sysselsetting og antall etableringer med basis i kulturnæringer. 2. Utvikling av attraktive steder. Skape opplevelsestilbud for fastboende og tilreisende, med utgangspunkt i kulturnæringer. 3. Videreutvikle det offentlige støtteapparatet, aktuelle innovasjonsmiljøer og virkemidler slik at de blir relevante, forstått og funksjonelle for kulturnæringene og dermed bidrar til at verdiskapingspotensialet utløses. Hovedmål Målet med satsingen er å bidra til flere bedrifter, stabil utvikling og flere arbeidsplasser innen kulturnæringen i Nordland. Målgrupper Ut fra at kulturnæringer er et relativt nytt satsingsområde og handlingsplanen er vedtatt som en treårig satsing er det hensiktsmessig å definere målgrupper for planen. Kulturnæringer spesielt knyttet til kunstnerisk virksomhet, design, musikk, film og video Regionale partnerskap Innovasjonsmiljøer Kulturmiljøer I tillegg til dette vil også deler av reiselivet, småskala mat, arrangementer, opplevelsesnæringen og festivaler være relevante deltakere i satsingen. Større bedrifter tilknyttet media, arkitektur og design (TV, aviser, arkitekter, reklame- og kommunikasjonsbyråer) vil ikke være den primære målgruppen for fylkeskommunens satsing, men kan være interessante nettverkspartnere for mindre foretak. Grensene mot kunstnerisk virksomhet og kulturbaserte næringer vil være flytende. Satsingen på kulturnæringer i Nordland vil være en del av arbeidet med næringsutvikling, skal rette seg mot kommersielle virksomheter og skal ha et lønnsomhetsfokus. Som gjennomgående arbeidsmetodikk vil også legges vekt på å ta utgangspunkt i lokalt engasjement og lokale initiativ. 8

9 Organisering Arbeidet med iverksetting og koordinering av handlingsplanen organiseres i hovedsak hos Nordland fylkeskommune avdeling for næring og regional utvikling. For at arbeidet skal implementeres og samordnes internt i Nordland fylkeskommune opprettes det et Fagteam. For implementering og iverksetting eksternt opprettes det et samarbeidsforum satt sammen av representanter fra Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, kommuner og regioner og relevante kompetansemiljø. Senter for opplevelsesbasert verdiskaping (OVE-senteret), plassert hos Nordlandsforskning, skal være Norges fremste kunnskapsmiljø for verdiskaping på fremmøtebaserte opplevelser. OVE-senteret skal gjennom å utføre, formidle og koble FoU og omgjøre FoU basert kunnskap til praktisk innovasjon og utvikling, øke verdiskapingen i opplevelsesbaserte næringer. OVE-senteret kan være en operativ part for å gjennomføre noen av tiltakene i handlingsplanen og vil dermed være en aktuell representant i samarbeidsforumet. Samarbeidsforumet ledes av Nordland fylkeskommune, avdeling for næring og regional utvikling. Organisasjonskart Fylkesrådet Avdeling for næring og regional utvikling Fagteam (Internt) Samarbeidsforum (Eksternt)) Ressursgruppe Reiseliv Nettverk Nettverk Nettverk (Eksternt)) 9

10 Møtefrekvens Fagteamet gjennomfører 4 møter i året. Samarbeidsforumet gjennomfører 2 møter i året. Planperiode og tidshorisont Handlingsplanen for satsingen på kulturnæringer i Nordland skal gjelde for perioden Økonomiske rammer for satsingen er innarbeidet i økonomiplanen, avdeling for næring og regional utvikling. Hovedinnsatsområder 10

11 Kompetanse Kulturnæringen har vært gjenstand for stor interesse og satsing de senere år, allikevel mangler det fortsatt kompetanse og kunnskap om kulturnæringen. Det er derfor et behov for å styrke kunnskapen om kulturnæringen gjennom forskning og utreding. En av de største utfordringene for mange kunstnere og kulturentreprenører er mangel på kommersiell og administrativ kompetanse. Det er derfor behov for å styrke den forretningsmessige kompetansen hos aktørene. Arbeidsmetodikken som er brukt i Verdiskapingsprogrammet for kunnskaps- og kompetanseutvikling har stor overføringsverdi til det videre arbeidet med kulturnæringene. Nettverk/arenaer og samarbeid Kulturnæringene har stor betydning og gir ringvirkninger til andre næringer. Det er viktig å se handlingsplanen i sammenheng med andre relevante satsinger i Nordland og Nord-Norge. Relevante satsinger: - Den verdifulle kystkulturen i Nordland Verdiskapningsprogrammet er gjennomført med hovedmålet å ta i bruk kystens kulturarv i utvikling og verdiskaping i Nordland og integrere kulturarv i de viktigste utviklingsarenaene i fylket. Dette har så langt vært den tyngste satsingen i Nordland på kulturnæringer. Erfaringene fra dette programmet har vært svært positive, og søkes videreført i det videre arbeidet med kulturnæringer. - Reiselivsstrategi for Nordland opplevelser langs verdens vakreste kyst Visjonen er at Nordland leverer opplevelser i verdensklasse og hovedmålet for satsingen er at Nordland skal være det foretrukne reisemålet innen natur- og kystopplevelser. Mangfoldet mellom fjell og hav skal være grunnlaget for opplevelsesproduksjon i Nordland. - Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) LUK er et prosjekt som skal styrke kommunenes arbeid med å bygge attraktive lokalsamfunn. Satsingen skal være med på å gjøre kommunene bedre til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingsprosjekt som skal bidra til mer attraktive lokalsamfunn. - Strategi for visuell kunst i Nord-Norge Det er her vedtatt strategier for økt produksjon og formidling av visuell kunst i Nord-Norge. Visjonen er at det nordnorske kultursamarbeidet skal bidra til et profesjonelt kulturliv som er 11

12 mangfoldig, inkluderende, med høy kvalitet og er en drivkraft for utvikling og vekst i landsdelen. Kultursamarbeidet skal være en basis for internasjonalt samarbeid med hovedvekt på Nordområdene. - Satsingsområder for entreprenørskap i fagopplæring Satsingen på entreprenørskap i fagopplæring videreføres for å skape en innovasjons- og entreprenørskapskultur i utdanning og opplæring. Relevante satsingsområder for kulturnæringer her er utvikling av et opplæringsopplegg i entreprenørskap for ungdommer og voksne innenfor gamle håndverksfag og etablering av reiselivsbedrifter for elever i VG2 og VG3 som alternativ til læreplass. I tillegg til dette er også satsingene på internasjonalisering, bolyst og stedsutvikling relevante. Alle disse satsingene har elementer i seg som vil kunne forsterke satsingen på kulturnæringer i Nordland og visa versa. Andre relevante tjenester hos virkemiddelapparatet Innovasjon Norge ivaretar støtten til bedriftsutvikling og tilbyr bedriftsrettede tjenester innenfor finansiering, rådgivning, kompetanse, nettverk, profilering og diverse programmer. En god samordning mellom Innovasjon Norges tjenester og satsingen på kulturnæringer vil ivaretas gjennom Innovasjon Norges deltakelse i samarbeidsforumet. Tiltak som retter seg direkte mot enkeltbedrifter og etablerere skal følges opp av Innovasjon Norge. Gjennom verdiskapingsprogrammet har en erfart at det er enklere å realisere verdiskapingspotensialet gjennom å satse på helhetlige kulturmiljøer enn enkeltprosjekter. For å styrke satsingen innen kulturnæringen er det behov for å legge til rette for økt nettverksbygging og samarbeid både internt i næringen, mellom de ulike næringene og i virkemiddelapparatet. Det vil også være et behov for å etablere godt fungerende arenaer for å stimulere til samarbeid og kompetanseoverføring. Pilotprosjekt For å styrke næringsfokus og rammebetingelser for kulturnæringene, tas det sikte på å iverksette pilotprosjekter på områder hvor det foreligger et verdiskapningspotensial. Prosjektene skal knyttes til 12

13 rammebetingelser og utvikling av attraktive steder og enkeltgrupper. I første omgang vil handlingsplanen ta utgangspunkt i og konsentrere seg om de etablerte miljøene og sentrene hvor lokale miljøer er drivkraften. Tiltak Kompetanse Mål: Få frem kunnskap om regionale fortrinn og clustre. Styrke etablererkunnskap, forretningsutvikling og markedsorientering for å fremme entreprenørskap. Styrke kompetansen om kulturnæringens særtrekk og bidrag i økonomien på alle nivå i Nordland. Samt videreutvikle det offentlige støtteapparatet, aktuelle innovasjonsmiljø og virkemidler slik at de blir relevante, forstått og funksjonelle for kulturnæringene. Tiltak: Kompetansen om kulturnæringens særtrekk og bidrag i økonomien på alle nivå i Nordland skal styrkes gjennom en kartlegging i hele Nordland, herunder økonomiske virkninger, sysselsatte, antall foretak innenfor kulturnæringer, type foretak, regionale særpreg, nettverk etc. Det vil utarbeides målbare indikatorer for kulturnæringssatsingen. Prosjektet Kompetanseheving og nettverksbygging for opplevelsesnæringene på Helgeland, i regi av Kunnskapsparken Helgeland, vil være en pilot som skal utvikle en metode som kan tilpasses og implementeres i andre regioner i Nordland. Hovedaktivitetene i prosjektet er: A. Kartlegging og registrering av kultur- og opplevelsesnæringene herunder bl.a. kartlegging av kompetansebehov, avdekke utviklingstrekk og utfordringer og eventuelt følgeforskning. B. Kompetansetiltak for kultur- og opplevelsesnæringene med utgangspunkt i byer og etablerte miljøer herunder kurs og workshops. C. Nettverkstiltak for å styrke samhandlingen innen kultur- og opplevelsesnæringene herunder nettverkssamlinger som skal bidra til samarbeid og koordinering, økt innovasjon og utvikling. 13

14 D. Dialogsamlinger mellom opplevelsesnæringene, FoU-miljøer, annet næringsliv, offentlig forvaltning og virkemiddelapparat. Flere land har satset målbevist og langsiktig på kulturnæringer. Det vil planlegges og gjennomføres en studietur til en region som har lykkes med sin satsing. Dette for å få innsikt i andre land og regioners erfaringer, knytte til seg internasjonale nettverk og kompetanseoverføring. Innovasjon Norge og andre kompetansemiljøer i fylket besitter spesialkompetanse innen etablererveileding. Etter gjennomført kartlegging av næringens kompetansebehov vil eksisterende tjenester eventuelt forbedres og synliggjøres ytterligere. Beskrivelse tiltak Kartlegging av kulturnæringer i hele Nordland Kompetanseheving og nettverksbygging for opplevelsesnæringene på Helgeland - pilotprosjekt Studietur til aktuelle miljøer Tilpassede kompetanseprogram Mulige samarbeidsparter Kompetansemiljøer Innovasjon Norge, kommuner og regioner, kompetansemiljø, nettverk og næringsaktører Kommuner, regioner, næringsaktører og kompetansemiljøer Innovasjon Norge og andre relevante kompetansemiljø Nettverk/arenaer og samarbeid Mål: Etablere samordning/kobling med andre relevante satsinger. Sikre sterkere koordinering mellom de regionale partnerskapene og Nordland fylkeskommune på kulturfeltet slik at en får felles strategi og prioriteringer knyttet til satsinger i de ulike regionene. Bidra til videreutvikling av eksisterende innovasjonsmiljø som ønsker å utvikle sin kompetanse om kulturnæringer. 14

15 Tiltak: Kulturnæringene har stor betydning og gir ringvirkninger til andre næringer. Det er viktig å se handlingsplanen i sammenheng med andre relevante satsinger i Nordland og Nord-Norge. En slik samordning/kobling vil virke gjensidig forsterkende på satsingene og virkemidlene. Det vil derfor skapes arenaer for samarbeid mellom disse satsingene. Gjennom satsingen på kulturnæringer i Nordland er det et mål å styrke det interne samarbeidet mellom avdelingene i Nordland fylkeskommune for å sikre en god utvikling av satsingen, samt forankre prosesser og resultater intern i organisasjonen. Det opprettes derfor et internt fagteam for å koordinere innsatsen. En vil også sikre en god kobling mot ressursgruppe reiseliv. For implementering og iverksetting eksternt opprettes det et samarbeidsforum satt sammen av representanter fra Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, kommuner og regioner og relevante kompetansemiljø. Beskrivelse tiltak Samordning/kobling med andre relevante satsinger samt arenaskaping for samarbeid Samordning med partnerskapene Videreutvikling av kompetansemiljø innenfor kulturnæringer Etablering av samarbeidsforum Etablering av fagteam Kobling mot ressursgruppe reiseliv Møteplasser for nettverksbygging, erfaringsutveksling og kompetanseheving Mulige samarbeidsparter Regionale utviklingsaktører, kompetansemiljø, partnerskap, Innovasjon Norge Nordland fylkeskommune, regionale partnerskap Relevante kompetansemiljø Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, kommuner, regioner og relevante kompetansemiljø Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune, relevante kompetansemiljø, Innovasjon Norge, kommuner, Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdelingen og relevante bedriftsnettverk Pilotprosjekt Mål: 15

16 Videreutvikle eksisterende kulturarvmiljøer og bidra til utvikling av flere kulturarvmiljøer gjennom å styrke næringsfokus og rammebetingelser for kulturnæringene. Det tas sikte på å iverksette pilotprosjekter på områder hvor det foreligger et verdiskapingspotensial. Prosjektene skal knyttes til rammebetingelser, utvikling av attraktive steder og enkeltgrupper. Tiltak: Kulturnæringene er ofte en kilde til innovasjon i annet næringsliv, samtidig som annet privat næringsliv er viktige samarbeidspartnere for aktører innenfor kulturnæringene. Det vil satses på en sterkere kobling mellom kulturnæringer og annet næringsliv for økt innovasjon og entreprenørskap. Det vil settes fokus på kulturarv og kulturminner herunder også utvikling av verneverdige fag. Gjennom verdiskapingsprogrammet har en erfart at det er noe lettere å få til gode prosesser hvis det etableres nettverk som jobber sammen om å ta vare på større kulturmiljøer (eks. Vega, Henningsvær, Nyksund, Rognan). Verdiskapingspotensialet lar seg lettere realisere gjennom å satse på helhetlige kulturmiljøer enn enkeltprosjekter. En vil derfor velge ut fire kulturarvmiljøer i samarbeid med stedsutvikling hvor det jobbes med verdiskaping. Nyksund, Rognanfjæra, Meløygården og Kjeøy i Lødingen fortsetter ut Det vil gjøres årlige vurderinger av nye prosjekter. Beskrivelse tiltak Fokus på kulturarv og kulturminner Nettverk og næringsmiljøer Kulturarvmiljøer i samarbeid med stedsutvikling Mentor-/lærlingordning hos kulturnæringen i Nordland gjennom satsingen Entreprenørskap i fagopplæringen. Mulige samarbeidsparter Riksantikvaren, etablerte miljøer og sentra. Etablerte miljøer og satsninger. Innovasjonsmiljøer Etablerte miljøer og sentra. Relevante avdelinger hos Nordland fylkeskommune. Utdanningsinstitusjoner, etablerte miljøer og relevante avdelinger hos Nordland fylkeskommune. 16

17 17

18 Fremdrift ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Mobilisering og implementering Kompetanseheving Nettverksbygging og møteplasser Kartlegging av kulturnæringer i Nordland Etablering og strategisk forankring gjennom samarbeidsforumet Studietur, kompetanseheving Etablering og forankring fagteam Mentor-/lærlingordning Videreføring av piloter Vurdering nye piloter Oppsummering og videre implementering Ny planperiode? 18

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 050/11 Fylkestinget 12.04.2011. Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland 2011-2013

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 050/11 Fylkestinget 12.04.2011. Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland 2011-2013 Journalpost.: 10/34952 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 050/11 Fylkestinget 12.04.2011 Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland 2011-2013 Sammendrag Nordland fylkeskommune

Detaljer

Politisk forankring. Satsing på kulturnæringer i Nordland

Politisk forankring. Satsing på kulturnæringer i Nordland Politisk forankring FT sak 39/2008 : Kulturbasert næringsutvikling i Nordland Hovedstrategier for satsingen mobilisering av aktører Utvikling av kompetanse Nettverk og arenabygging Lokale og regionale

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Kulturnæringa som identitetsbygger å sponse kulturlivet/lokalsamfunnet for å gjøre seg mer attraktiv Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Synnøve Aabrekk, senior bedriftsrågjevar/partner

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Trøndelagsrådet vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag

Trøndelagsrådet vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag Bakgrunn Trøndelagsrådet vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag Felles prosjekt - Innovasjon Norge i Nord- og Sør-Trøndelag, Trondheim kommune, Nord- og Sør-Trøndelag

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland

Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021 Liv Rask Sørensen Bodø 30. november 2016 Foto: Ernst Furuhatt Fra reise til opplevelse en næring

Detaljer

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 1 Hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken Reell frihet til bosetting Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Handlingsplan for kulturnæringer i Trøndelag 2014-2016

Handlingsplan for kulturnæringer i Trøndelag 2014-2016 Handlingsplan for kulturnæringer i Trøndelag 2014-2016 1 Innledning Strategiplanen for kulturnæringer 2009-16 ble utarbeidet for å se helheten i det arbeidet som gjøres på dette området regionalt og legge

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Foto: - Rock City - Inga Frøseth Rossing fra Circus Activities - Eli Gjerde fra filmen Jag etter vind

Foto: - Rock City - Inga Frøseth Rossing fra Circus Activities - Eli Gjerde fra filmen Jag etter vind Foto: - Rock City - Inga Frøseth Rossing fra Circus Activities - Eli Gjerde fra filmen Jag etter vind Innledning Strategiplanen for kulturnæringer 2009-16 ble utarbeidet for å se helheten i det arbeidet

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag Arkivsaksnr.: 09/21862

Saksframlegg. Trondheim kommune. Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag Arkivsaksnr.: 09/21862 Saksframlegg Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag 2009-2016 Arkivsaksnr.: 09/21862 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Strategiplan for kulturnæringer

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

REISELIVSMØTE HELGELAND

REISELIVSMØTE HELGELAND REISELIVSMØTE HELGELAND september 2017 TORBJØRN AAG MOB. 90520561 E-POST taa@kph.no Virksomhetsområder Kompetanse Nettverk Innovasjon Inkubator Kurs og studier Konferanser Trainee Klyngesamarbeid Synliggjøre

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST Røst, 15 juni 2016 Regional plan for kulturminnevern Planprogram godkjent i fylkesutvalget mars 2015 Ønsker fokusendring fra vern til bruk Økt

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Trine Gansmoe fra Innovasjon Norge, Hanne Jakhelln og Stig Olsen fra Nordland fylkeskommune.

Trine Gansmoe fra Innovasjon Norge, Hanne Jakhelln og Stig Olsen fra Nordland fylkeskommune. Børs eller katedral? en byråkratisk performance Trine Gansmoe fra Innovasjon Norge, Hanne Jakhelln og Stig Olsen fra Nordland fylkeskommune. Ordspillet først: - Æ har en ide! (Trine) - Korsn kan æ realisere

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Distriktssenteret ny utviklingsaktør utvikler sin rolle og form Ingvill Dahl Avdelingsleder avdeling Alstahaug

Distriktssenteret ny utviklingsaktør utvikler sin rolle og form Ingvill Dahl Avdelingsleder avdeling Alstahaug Distriktssenteret ny utviklingsaktør utvikler sin rolle og form Ingvill Dahl Avdelingsleder avdeling Alstahaug Vi skal bli distriktenes kompetansesenter finne fram til ildsjelene og gjødsle dem! Vi skal

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 15/1154-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner KULTURNÆRINGER Kulturnæringer blir definert som de næringene som framstiller produkt

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Visjon: Verdier: Forretningsidé: Hovedmål: Oi! skaper mersmak og merverdi Glede - Oppfinnsomhet - Dyktighet Oi! utvikler og selger kunnskap om trøndersk

Detaljer

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 NÆRINGSSTRUKTUR PÅ HELGELAND Industri, vannkraft, sjømat, olje/gass, mineraler, reiseliv og store offentlige virksomheter

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11.

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11. «Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan Regional formannskapskonferanse, 11.april 2014 Temaer i dag 1 Idrettsbasert næringsutvikling 2 Film-, TV- og spillproduksjon

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling. 13.februar 2014. Opplevelsesøkonomi

Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling. 13.februar 2014. Opplevelsesøkonomi Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling 13.februar 2014 Opplevelsesøkonomi Opplevelsesnæring Opplevelsesindustri Kulturnæring.kjært barn har flere navn...med

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer