MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf Varamedlemer får særskilt innkalling dersom nokon melder forfall. Tidsskjema: Kl Ev. gruppemøte Kl Temamøte om økonomi Kl Gruppemøte, gruppearbeid og lunsj Kl Startar handsaming av saklista SAKLISTE Saks Tittel nr 46/13 Godkjenning av møtebok 47/13 Reguleringsplan Verket 2 48/13 Kommuneplanen - samfunnsdelen /13 Opprydding av køyretydeponi i Flåten 50/13 Lustrabadet - symje- og badeanlegg Godkjenning av byggerekneskap 51/13 Bustadområde Beheim 2 - Utbyggingsstrategi 52/13 Vidare utvikling av Heggmyraneområdet 53/13 Rekneskapsrapport pr. 1.tertial Budsjettendringar. 54/13 Næringseigedom Gaupne hotell - sal 55/13 Referat- og drøftingssaker 56/13 Forvaltningsrevisjon val av revisor. LUSTER KOMMUNE Gaupne, Ivar Kvalen ordførar Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

2 Sak 46/13 46/13 Kommunestyret Godkjenning av møtebok 13/1657 Anita Bjørk Ruud 033 Godkjenning av møteboka frå møtet den Underskrifter.

3 Sak 47/13 19/11 Formannskapet og næringsutvalet /13 Plan- og forvaltningsstyret /13 Rådet for funksjonshemma /13 Plan- og forvaltningsstyret /13 Kommunestyret Reguleringsplan Verket 2 - PlanID /554 Torunn Løne Vinje L12 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar seg til rådmannen sine tilrådingar for det som gjeld handsaming av innkomne fråsegner. 2. Reguleringsframlegg med plankart datert og oppdatert planomtale med føresegner datert , vert oversendt kommunestyret. 3. Plan- og forvaltningsstyret rår til at kommunestyret gjer slikt vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova, godkjenner styre reguleringsplan for «Verket 2» Plan- og forvaltningsstyret Sak : 32/13 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Plan og forvaltningsstyret si tilråding til kommunestyret: I medhald av i plan- og bygningslova, godkjenner styre reguleringsplan for «Verket 2»

4 Sak 48/13 2/13 Rådet for funksjonshemma /13 Formannskapet og næringsutvalet /13 Rådet for funksjonshemma /13 Formannskapet og næringsutvalet /13 Kommunestyret Kommuneplanen - samfunnsdelen /2458 Torunn Løne Vinje Kommuneplannemnda sluttar seg til rådmannen sine tilrådingar for det som gjeld handsaming av innkomne fråsegner. 2. Planframlegg datert vert oversendt kommunestyret. 3. Kommuneplannemnda rår til at kommunestyret gjer slikt vedtak: I medhald av 3-3 og i Plan- og bygningslova, godkjenner Luster kommunestyre Kommuneplanen Samfunnsdelen » Formannskapet og næringsutvalet Sak : 83/13 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken med følgjande tillegg: 9.2 Intrastruktur, pkt 1, nytt strekpunkt: «Etablere ladestasjon for el-bil i Gaupne». Vedtak: 1. Kommuneplannemnda sluttar seg til rådmannen sine tilrådingar for det som gjeld handsaming av innkomne fråsegner. 2. Planframlegg datert vert oversendt kommunestyret. 3. Kommuneplannemnda rår til at kommunestyret gjer slikt vedtak: I medhald av 3-3 og i Plan- og bygningslova, godkjenner Luster kommunestyre Kommuneplanen Samfunnsdelen , med følgjande tillegg: 9.2 Intrastruktur, pkt 1, nytt strekpunkt: - etablere ladestasjon for el-bil i Gaupne» Kommuneplannemnda si tilråding til kommunestyret: I medhald av 3-3 og i Plan- og bygningslova, godkjenner styre Kommuneplanen Samfunnsdelen , med følgjande tillegg: 9.2 Intrastruktur, pkt 1, nytt strekpunkt: - etablere ladestasjon for el-bil i Gaupne»

5 Sak 49/13 11/13 Plan- og forvaltningsstyret /13 Formannskapet og næringsutvalet /13 Kommunestyret Opprydding av køyretydeponi i Flåten 13/324 Inger Moe K23 Espen Flåten får støtte frå til fjerning av køyretydeponi i Flåten med eit tilskot på kr ,- eitthundreogtjuefemtusen. Løyvinga vert dekka av post 36001/11232 «miljøtiltak». For tilskotet gjeld fylgjande vilkår: Samtlege køyrety som ikkje er i bruk, samt deler av køyrety og anna skrot innanfor og utanfor inngjerda område skal fjernast. Det skal også ryddast langs kommunal veg som går forbi eigedomen. Køyretya skal leverast godkjend mottak, farleg avfall skal leverast mottak som er godkjend for slikt. Det skal leggjast fram skriftleg stadfesting på at køyretya er tekne hand om av godkjend mottak. I takt med at Flåten kan syna til framgang i ryddinga, og på skriftleg førespurnad, kan inntil 75 % av tilskotet utbetalast før oppryddinga er avslutta og ferdiggodkjend av kommunen. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 78/13 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

6 Sak 50/13 82/13 Formannskapet og næringsutvalet /13 Kommunestyret Lustrabadet - symje- og badeanlegg Godkjenning av byggerekneskap 07/1145 Harald Fimreite 614 D2 1. Kommunestyre godkjenner byggerekneskap for Lustrabadet, med ein kostnad på 100 mill. kr. I tillegg vert det avsett 0,85 mill. kr. til oppfølging og utbetringar som kommunen sin eigendel i garantitida. 2. Kostnaden vert finansiert slik: -Bruk av heimfallsfondet, 20 mill. kr. -Spelemidlar,10,8 mill. kr. -Bidrag frå lokalt næringsliv og nabokommunar, 3,65 mill. kr. -Kompensasjon mva, 17,3 mill. kr. -Låneopptak, 48,1 mill. kr. Låneopptaket vert dekka av 14,2 mill. kr frå ordninga «rentekompensasjon for skole og svømmeanlegg» og ved ordinært låneopptak på 34,9 mill. kr. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 82/13 Rådmannen informerte om at Skatt Vest har teke opp spørsmål omkring mva-ordning for anlegget. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

7 Sak 52/13 81/13 Formannskapet og næringsutvalet /13 Kommunestyret Bustadområde Beheim 2 Utbyggingsstrategi 13/1436 Jan Magne Svåi 611 L7 1. Kommunestyret godkjenner utbygging/utbyggingsstrategi av bustadområdet Beheim 2 på Hafslo i to byggjesteg i tråd med saksutgreiing. a) Byggjesteg 1: Veg 4 Veg 3, inkludert va tilknyting opp til veg 2. Bygging overvassleidning. Eventuelt avkøyrsle veg 2 og omlegging av forsyning av Stemningo b) Byggjesteg 2: Veg 2 Veg Forsterkningsanlegg for vassforsyning/nytt høgdebasseng vert prioritert over investeringstiltak VA, og vert teke med i anbod. 3. Opprusting av Bakkingavegen vert prioritert i ØP med løyving til kommunale vegar. 4. Kommunestyret godkjenner førebels kostnadsoverslag slik: Grunnerverv; 3,5 mill.kr. Byggjesteg 1 inntill 15 mill.kr. Forsterkingsanlegg vatn; 4,5 mill.kr. Byggjesteg 2 om lag 10 mill. kr. (vert ikkje med i anbod no) 5. Vidare arbeid vert finansiert med avsette budsjettmidlar, ev tilleggsløyving i T2 og endeleg finansiering vert fastsett i B Tomteprisene vert førebels sett til kr ,-. Eks. tilknytingsavgift, oppmålingsgebyr, tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Salsinntektene inngår i endeleg finansieringsplan. 7. Rådmann får fullmakt til gjennomføring av saka i samsvar med vedtak og saksutgreiing. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 81/13 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

8 75/13 Formannskapet og næringsutvalet /13 Kommunestyret Vidare utvikling av Heggmyraneområdet 13/1484 Olav Grov 252 D11 1. løyver eit næringslån stort kr 3 mill til etablering av Modvoheisen. Lånet er rente- og avdragsfritt i to år og skal deretter betalast ned over 10 år. Lånet er eit pantelån. løyver kr 1 mill i tilskot til Sogn Skisenter til etablering av Modvoheisen. Tilskotet vert løyvd av næringsfondet 2. løyver kr til å finansiere ein prosjektleiar og prosjektarbeid som skal arbeide med utvikling i Heggmyraneområdet i ein periode på om lag to år. Det vert føresett medverknad med kr frå Sogn Skisenter. Prosjektleiaren vert tilsett i og det vert oppretta eiga styringsgruppe. Tilskotet vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. 3. vil yte eit årleg tilskot til Sogn Skisenter i perioden på min. kr I løpet av 2016 skal nivået vurderast på ny. 4. vil medverke til utbygging av veg og hovudanlegg for vatn og kloakk til regulerte hyttefelt på Heggmyrane i samsvar med saksutgreiing: -kommunalt tilskot til utbetring av Modvovegen, 50% av anleggskostnad inntil kr kommunal utbygging og finansiering av VA-anlegg, anleggskostnad på kr , mot avtale om innbetaling av anleggsbidrag mv. Finansiering vert godkjent når avtale ligg føre og vert innarbeidd i T2 ev budsjett/økonomiplan Formannskapet og næringsutvalet Sak : 75/13 Ivar Kvalen og Ernst Veum gjekk frå som ugilde. Geir Arve Sandvik leia møtet etter at Ivar Kvalen gjekk frå. Formannskapet vedtok å handsame punkt 4 som eiga sak. Formannskapet vurderte deretter at Ivar Kvalen og Ernst Veum var habile til å delta i vidare drøftingar i sak 75/13. Ivar Kvalen leia møtet vidare. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken på punkt 1,2 og 3. Punkt 4: Sjå sak 89/13. Vedtak: 1. løyver eit næringslån stort kr 3 mill til etablering av Modvoheisen. Lånet er rente- og avdragsfritt i to år og skal deretter betalast ned over 10 år. Lånet er eit pantelån.

9 løyver kr 1 mill i tilskot til Sogn Skisenter til etablering av Modvoheisen. Tilskotet vert løyvd av næringsfondet 2. løyver kr til å finansiere ein prosjektleiar og prosjektarbeid som skal arbeide med utvikling i Heggmyraneområdet i ein periode på om lag to år. Det vert føresett medverknad med kr frå Sogn Skisenter. Prosjektleiaren vert tilsett i og det vert oppretta eiga styringsgruppe. Tilskotet vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. 3. vil yte eit årleg tilskot til Sogn Skisenter i perioden på min. kr I løpet av 2016 skal nivået vurderast på ny.

10 Sak 53/13 84/13 Formannskapet og næringsutvalet /13 Kommunestyret Rekneskapsrapport pr. 1.tertial Budsjettendringar. 13/1571 Kjell Sverre Snøtun Kommunestyret tek framlagt tertialrapport T til orientering. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet 2013: Budsjettregulering Pensjonskostnader Red. utgifter 2,00 mill.kr. Administrasjon, tilleggsløyving Overføring til grunnskule 1,00 mill.kr. Grunnskule Auka utgifter; -1,00 mill.kr. Helse Auka utgifter; - 0,05 mill.kr. Sosial/barnevern Auka utgifter; - 1,50 mill.kr. Pleie og omsorg, heimetenester Auka utgifter; - 1,00 mill.kr. Pleie og omsorg, avsett løyving Overføring til heimet. 0,50 mill.kr. Tekniske tenester, veglys Auka utgifter - 0,10 mill.kr. Tekniske tenester, brann og ulukkesvern Auka utgifter - 0,10 mill.kr. Kultur, kulturskule Auka utgifter; - 0,25 mill.kr. Kultur, bord/stolar Auka utgifter; -0,14 mill.kr. Sum netto auke drift Auke netto utgifter 0,64 mill.kr. Jf nærare omtale i rapporten T1. Netto auke i drifta vert dekka ved bruk av generelt disposisjonsfond, unnateke kultur,bord/stolar der 0,1 mill.kr. vert dekka fond avsett til seneutstyr. (disposisjonsfond 0,54 mill.kr/ fond 0,1 mill.kr.) 3. Kommunestyret vedtek slike endringar i investeringsbudsjettet 2013: Investeringsbudsjettet: Kjøp av utleigebustader, Hafslo 5,60 mill.kr. Sum netto auke investeringar Auka utg. 5,60 mill.kr. Auke i investeringsbudsjettet vert dekka ved tilskot 1,12 mill kr og auka låneopptak 4,48 mill kr. 4. Kommunestyret har ikkje merknader til at prissikring av konsesjonskraftsal for 2014 og 2015 førebels ikkje er gjennomført. Det vert teken ny avgjerd om sikring ved handsaming av 2. tertial.

11 Formannskapet og næringsutvalet Sak : 84/13 Rådmannen gjorde merksam på tilråding frå styret i Lustrabadet KF. Det er naturleg å ta inn tilrådinga frå styret i Lustrabadet KF som pkt. 5 i tilrådinga til kommunestyret. I samband med bustadbygging i Fortun, vert rådmannen beden om og å utgreie kommunal bygging i tidlegare felt Drægni. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Formannskapet si tilråding til kommunestyret: 1. Kommunestyret tek framlagt tertialrapport T til orientering. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet 2013: Budsjettregulering Pensjonskostnader Red. utgifter 2,00 mill.kr. Administrasjon, tilleggsløyving Overføring til grunnskule 1,00 mill.kr. Grunnskule Auka utgifter; -1,00 mill.kr. Helse Auka utgifter; - 0,05 mill.kr. Sosial/barnevern Auka utgifter; - 1,50 mill.kr. Pleie og omsorg, heimetenester Auka utgifter; - 1,00 mill.kr. Pleie og omsorg, avsett løyving Overføring til heimet. 0,50 mill.kr. Tekniske tenester, veglys Auka utgifter - 0,10 mill.kr. Tekniske tenester, brann og ulukkesvern Auka utgifter - 0,10 mill.kr. Kultur, kulturskule Auka utgifter; - 0,25 mill.kr. Kultur, bord/stolar Auka utgifter; -0,14 mill.kr. Sum netto auke drift Auke netto utgifter 0,64 mill.kr. Jf nærare omtale i rapporten T1. Netto auke i drifta vert dekka ved bruk av generelt disposisjonsfond, unnateke kultur,bord/stolar der 0,1 mill.kr. vert dekka fond avsett til seneutstyr. (disposisjonsfond 0,54 mill.kr/ fond 0,1 mill.kr.) 3. Kommunestyret vedtek slike endringar i investeringsbudsjettet 2013: Investeringsbudsjettet:

12 Kjøp av utleigebustader, Hafslo 5,60 mill.kr. Sum netto auke investeringar Auka utg. 5,60 mill.kr. Auke i investeringsbudsjettet vert dekka ved tilskot 1,12 mill kr og auka låneopptak 4,48 mill kr. 4. Kommunestyret har ikkje merknader til at prissikring av konsesjonskraftsal for 2014 og 2015 førebels ikkje er gjennomført. Det vert teken ny avgjerd om sikring ved handsaming av 2. tertial. Styret i Lustrabadet KF si tilråding til kommunestyret: Styret vedtek justert budsjett for Lustrabadet KF for Styret tilrår at me tek omsyn til kommentarane frå rådmann, men presiserer at me legg fram eit budsjett som er realistisk for Lustrabadet.

13 Sak 55/13 87/13 Formannskapet og næringsutvalet /13 Kommunestyret Næringseigedom Gaupne hotell - sal nyttar ikkje forkjøpsretten til gnr 83 bnr 56 (Gaupne hotell). avskriv Gaupne hotell sitt resterande lån i næringsfondet. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 87/13 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.

14 55/13 Kommunestyret Referat- og drøftingssaker 13/1660 Anita Bjørk Ruud 033 Plan og forvaltningsstyret, handsaming/uttale i sak 45/13 i møte den : Det vart halde synfaring i Luster. Finn Roald Skare orienterte som kjentmann. Utvalet møtte først i byggefeltet i Bringebakkane. Utvalet drøfta utfordringa i høve til sal av dei resterande tomtane. Terrenget er bratt, tilkomsten er varierande og det har vakse til med mykje skog rundt feltet. Utvalet gjekk forbi eigedomen til Tomas Dalsøren. Det vart vist til Plan- og forvaltningsstyret sitt vedtak i sak 5/2011. Deretter gjekk turen gjennom Dale sentrum frå Døsen forbi brannstasjonen, kyrkjegarden, skulen og ned til Ekservollen. Utvalet drøfta aktuelle tiltak i høve til sentrumsplanen bl.a. plassering av båthamn. Skal Bringebakkane bustadfelt bli vidare utbygd må det leggjast til rette og marknadsførast betre. Plan- og forvaltningsstyret vil i høve til dette oppmode kommunestyret på det sterkaste å leggja til rette for at dei resterande tomtane i Bringebakkane byggefelt vert lagde ut for sal som «gratistomtar» der kjøpar kun betalar tilknytingsavgifter. Viser til at det same er gjort i andre byggefelt i kommunen. Framlagt: Framlegg til møteplan 2. halvår 2013.

15 Sak 56/13 3/13 Kontrollutvalet /13 Kontrollutvalet /13 Kommunestyret Forvaltningsrevisjon val av revisor. 13/412 Anita Bjørk Ruud 216 Saka skal handsamast i kontrollutvalet den Saksutgreiing fylgjer vedlagt. Tilråding derifrå vil bli lagt fram for kommunestyret den

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Kl: 10.30 14.00 Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Forfall: Varamedlemmer: Frå adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Vedtaksprotokoll Masfjorden kommunestyre Møte nr. 4, den 19.09.2013 Side 1 av 16 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Den 19.09.2013 kl 11:45 17.30, heldt Kommunestyret møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den 4.6.213 Side 1 av 19 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 4.6.213 kl 9. 16., heldt Formannskapet møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer