MØTEINNKALLING SAKLISTE. 91/15 Terje Torgersen - søknad om lån i næringsfondet til påbygg driftsbygning gnr. 141 bnr. 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. 91/15 Terje Torgersen - søknad om lån i næringsfondet til påbygg driftsbygning gnr. 141 bnr. 9"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : Tid: Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf Varamedlemer får særskilt innkalling dersom nokon melder forfall. SAKLISTE Sak Tittel 86/15 Godkjenning av møtebok 87/15 Skjolden hotell AS. Finansiering 88/15 Sigbjørn Skjerdal - søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging 89/15 Simon James Page - søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging 90/15 Kjetil Ruud - søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging 91/15 Terje Torgersen - søknad om lån i næringsfondet til påbygg driftsbygning gnr. 141 bnr. 9 92/15 Vigdøla kraftverk, i Sogn og Fjordane. Søknad om planendring. Høyring 93/15 Høyring - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 94/15 TV-AKSJONEN NRK Regnskogfondet Kommunal løyving 95/15 Kommunal plan for trafikktrygging gongs handsaming 96/15 Status og utviklingsplan for Sogn Kulturskule /15 Kommuneplanmelding /15 Rekneskapsrapport pr. 2. tertial Budsjettendringar.

2 99/15 Budsjett 2016, økonomiplan , planleggingsprogram /15 Referat- og drøftingssaker LUSTER KOMMUNE Gaupne, Ivar Kvalen Ordførar Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

3 Sak 86/15 86/15 Formannskapet og næringsutvalet Godkjenning av møtebok 15/2566 Anita Bjørk Ruud 033 Godkjenning av møteboka frå møtet den Underskrifter:

4 Sak 87/15 87/15 Formannskapet og næringsutvalet / Kommunestyret Skjolden hotell AS. Finansiering 15/2559 Olav Grov 252 U6 Skjolden hotell AS får eit tilskot stort kr til marknadsutvikling. Tilskotet vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Skjolden hotell AS får eit lån stort kr 1 mill kr til finansiering av oppgradering av bygget. Lånet vert gjeve med rente- og avdragsfri periode på to år og skal deretter betalast ned over 10 år. Lånet er eit pantelån.

5 Sak 88/15 88/15 Formannskapet og næringsutvalet Sigbjørn Skjerdal - søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging 15/2583 Jarle Skartun 252 V22 Sigbjørn Skjerdal, 6875 Høyheimsvik, får innvilga eit rentefritt lån på kr ,- gjennom næringsfondet til bruksutbygging på Skarhaug gnr. 72, bnr. 11 på Nes. Lånet er avdragsfritt første to åra og skal deretter nedbetalast over dei 13 neste. Lånet skal sikrast med pant i eigedomen.

6 Sak 89/15 89/15 Formannskapet og næringsutvalet Simon James Page - søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging 15/2268 Steinulf Skjerdal 252 V22 Simon James Page får innvilga eit rentefritt lån på kr ,- gjennom næringsfondet til bruksutbygging på Bolstad gnr. 20, bnr. 9 i Skjolden. Lånet er avdragsfritt første to åra og skal deretter nedbetalast over dei 13 neste. Lånet skal sikrast med pant i eigedomen.

7 Sak 90/15 90/15 Formannskapet og næringsutvalet Kjetil Ruud - søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging 15/2479 Steinulf Skjerdal 252 V22 Kjetil Ruud, 6871 Jostedal, får innvilga eit rentefritt lån på kr ,- gjennom næringsfondet til bruksutbygging på Alsmo gnr. 92, bnr. 3. Lånet er avdragsfritt første to åra og skal deretter nedbetalast over dei 13 neste. Lånet skal sikrast med pant i eigedomen.

8 Sak 91/15 91/15 Formannskapet og næringsutvalet Terje Torgersen - søknad om lån i næringsfondet til påbygg driftsbygning gnr. 141 bnr. 9 15/2582 Steinulf Skjerdal 252 V22 Terje Torgersen, 6869 Hafslo, får innvilga eit rentefritt lån på kr ,- gjennom næringsfondet til bruksutbygging på Alme gnr. 141, bnr. 9. Lånet er avdragsfritt første to åra og skal deretter nedbetalast over dei 13 neste. Lånet skal sikrast med pant i eigedomen.

9 Sak 92/15 98/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret /15 Formannskapet og næringsutvalet Vigdøla kraftverk, i Sogn og Fjordane. Søknad om planendring. Høyring 11/1273 Steinulf Skjerdal S11 &18 styre meiner at omsøkt endring er ei klår forbetring i høve opprinneleg alternativ når det gjeld miljøkonsekvensar for tilleggsutbygging av Vigdøla. Endringa vil imidlertid gje langt dårlegare økonomisk kompensasjon for inngrepet og styre meiner at utbyggjar må påleggjast kompenserande tiltak som tydeleg tilgodeser både grenda Vigdalen og kommunen elles. Kommunestyret kan med slik bakgrunn tilrå konsesjon for bygging av Vigdøla kraftverk etter justert plan med følgjande endring og vilkår: 1. I periodane 1. mai 30. juni og 15. august 30 september skal kravet til minstevassføring setjast til 540 l/s. 2. Frå enden av bilvegen ved Vårstølen er det planlagt ein traktorveg på om lag m mot Fjellstølen, med bru over mot Breisete. Realisering av dette vegprosjektet vil til ein viss grad vega opp for ulemper med dyr som i dag kjem over i feil område på grunn av fråføring av vatn i forrige utbygging. Utbyggjar må påleggjast å kosta denne vegen. 3. Utanfor kraftstasjonen ved Ormbergstøl er det planlagt etablert eit deponi med m3 tunnelstein. vil gjera seg nytte av desse massane til ålmennyttige føremål i Gaupneområdet og utbyggjar må påleggjast å transportera dei dit etter nærare avtale. 4. Utbyggjar må påleggjast oppgradering av eksisterande bilveg til Vigdalen etter avslutta anleggsdrift: a. Nytt dekke b. Fjellrensk og sikring av øvre tunnelopning c. Tetting av vasslekkasje i tunnel 5. Kraftlinja til inntak må byggjast som jordkabel og dimensjonerast og tilretteleggjast for straumforsyning til hytter i området 6. Det må avsetjast eit næringsfond til på 10 mill. kroner.

10 Sak 93/15 93/15 Formannskapet og næringsutvalet Høyring - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 15/1940 Jan Kåre Norberg 232 &13 viser til høyringsnotat frå Finansdepartementet datert vedk. endringar i utskriving av eigedomsskatt på arbeidsmaskiner m.v. i verk og bruk. ser det som positivt og sjølvsagt at eigedomsskatt frå kraftverka er halde utanfor endringsforslaga, men må understreka at kraftlinjer og telenett som i forslaget vil verta trekt ut frå skattlegging vil utgjere eit tap i årlege inntekter for Luster kommune i storleiksorden 2.2 mill. kr. Dette er sers negativt og ein uheldig konsekvens av forslaget. For er det mest urimelege utslaget av ordninga at kraftlinjer og teleanlegg, som vert rekna som produksjonsutstyr installasjonar som tenar produksjonen- ikkje under noko alternativ kan skattleggjast. Eigedomsskatten er stadbunden og den einaste inntektskjelda for slike anlegg. Kommunen ser det som svært urimeleg at dei store kraftlinjene som går gjennom kommunen ikkje skal kunne gje årlege inntekter i form av eigedomsskatt. Svikt i eigedomsskatten, som følgje av endringsforslaga, samstundes som det kan sjå ut til at låge kraftprisar reduserer eigedomsskatten frå kraftverka og gevinsten frå konsesjonskraftsalet, utgjer eit vesentleg inntektstap for kommunen og ein sterkt forverra kommuneøkonomi. viser til uttale frå LVK datert og uttale frå KS av støttar opp om desse uttalane. ber om at regjeringa forkastar forslaget om at produksjonsutstyr/ produksjonsinstallasjonar ikkje lenger skal inngå i skattegrunnlaget og forkastar forslaget om avvikling av verk og bruk som utskrivingsalternativ for eigedomsskatt.

11 Sak 94/15 94/15 Formannskapet og næringsutvalet TV-AKSJONEN NRK Regnskogfondet Kommunal løyving 15/2482 Anita Bjørk Ruud 223 F08 løyver kr ,- til TV-aksjonen 2015 til Regnskogfondet. Midlane vert løyvd av konto

12 Sak 95/15 68/15 Formannskapet og næringsutvalet /15 Kommunestyret /15 Formannskapet og næringsutvalet Kommunal plan for trafikktrygging gongs handsaming 15/1199 Jan Magne Svåi 143 Q8 Formannskapet legg Kommunal plan for trafikktrygging , datert , ut til offentleg ettersyn i perioden til

13 Sak 96/15 83/14 Formannskapet og næringsutvalet /14 Kommunestyret /15 Formannskapet og næringsutvalet Status og utviklingsplan for Sogn Kulturskule /1253 Erling Bjørnetun 026 A30 styre vedtek Status og utviklingsplan for Sogn kulturskule med handlingsprogram ( ).

14 Sak 97/15 97/15 Formannskapet og næringsutvalet Kommuneplanmelding /2588 Torunn Løne Vinje Kommuneplanmelding 2015 Kommunestyret tek status for kommuneplanarbeidet 2015 til orientering. 2. Råd for Planstrategi Med bakgrunn i gjeldande kommuneplan, erfaringar og oppsummering, og nasjonale føringar for kommuneplanarbeidet, rår kommunestyret at nytt kommunestyre i arbeid med planstrategi legg fylgjande til grunn: Samfunnsdelen: Struktur og oppbygging av gjeldande samfunnsdel bør vidareførast. Arealdelen: Struktur i gjeldande arealdel bør vidareførast Tematiske kommunedelplanar: «Kommunedelplan for folkehelse» bør trekkast ut av planstrategi. Viktige tema i Planstrategien bør vera: Bustadareal Næringsareal Risiko og Sårbarheit (ROS) Det vert lagt opp til ei samordning av planstrategi med Sogn og Fjordane Fylkeskommune og dei andre sognekommunane.

15 Sak 98/15 73/15 Formannskapet og næringsutvalet /15 Kommunestyret /15 Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet og næringsutvalet Rekneskapsrapport pr. 2. tertial Budsjettendringar. 15/1689 Kjell Sverre Snøtun Kommunestyret tek framlagt tertialrapport T til orientering. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet 2015: Driftsbudsjettet; Auka eigedomsskatt, Lønsoppgjeret Lågare pensjonskostnader Barnehage, auka drift Gaupne skule, løn Oppvekst felles, auka utg Helse, auka utg Luster sjukeheimsteneste, auka utg Luster heimeteneste, mindre innt, auka netto utg

16 Sak 99/15 83/15 Formannskapet og næringsutvalet /15 Formannskapet og næringsutvalet Budsjett 2016, økonomiplan , planleggingsprogram /2420 Kjell Sverre Snøtun 151 Budsjettdrøftingane vert tekne vidare på neste møte i formannskapet. Rådmann tek med seg innspela frå formannskapet i sitt arbeid..

17 Sak 100/15 100/15 Formannskapet og næringsutvalet Referat- og drøftingssaker 15/2567 Anita Bjørk Ruud 033 Skrifteleg orientering; Eksternt: KS, «Nyhetsbrev,1.sept » Interkommunalt; Referat rådmannsgruppa (vedlagt) Internt: Møteprotokoll PFS Møteplan, opplæring skisse, jf vedlagt notat. Rapport frå kontrollutvalet; Samhandlingsreforma Referat frå styremøte i Lustrabadet KF (15/322-12) Orientering i møtet: Ordførar: Flytting av møte i fsk til Møte i SR avlyst. Rådmann: Ny leverandør av BHT-tenester. Frivilligsentralen. Sogn barnevern. Meistrings- og Læringssenteret. Næringssaker, ev ikkje off.; Personal og administrative saker, ev ikkje off.: Bemanningsendringar. Lokale lønstingingar Drøfting i møtet: Budsjettarbeidet. (jf eiga sak.) Møteplan/opplæring. (jf notat ovanfor.) Open post: Eventuelt/innspel i møte:

18 Dagsorden for møtedagen; ; Sakshandsaming ; Lunsj ; T2 og Budsjettarbeidet ; Rapport RO