MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: Start kl.: Slutt kl.: Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. Geir Arve Sandvik Britt D Brugrand Rådmann Jarle Skartun, Næringssjef Olav Grov sak 72, 73, 75, 79 og deler av sak 78. Plansjef Arne I Lerum, kommuneplanleggjar Torunn Løne Vinje og planleggjar Inger Handegård i sak 76. Økonomisjef Kjell Sverre Snøtun i sak 77. Medlemene hadde merknad til innkalling og sakliste. *Det er lagt til grunn for omfattande program for møtedagen og med så mykje dokumentasjon til sakene så må sakene leggjast ut tidlegare. Sak 79 vart handsama som tilleggssak i møtet. Saksnr. Tittel 71/14 14/2217 Godkjenning av møtebok SAKLISTE 72/14 14/1566 Norteck Invest - Hafslo Gjestehus. Søknad om finansiering 73/14 14/2228 Norsk takfornying Sogn og Fjordane. Finansiering. 74/14 13/2108 Årsmelding Ungdommen sitt kommunestyre arbeidsåret /14 14/2155 Luster kommune - eigarskapsmelding 76/14 13/1824 Kommuneplanen sin arealdel Drøftingsframlegg

2 77/14 14/1778 Budsjett 2015, økonomiplan , planleggingsprogram /14 14/2218 Referat- og drøftingssaker 79/14 Søknad om lån i næringsfondet i samband med bruksutbygging Underskrifter: Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Møteprotokoll er sendt til: Medlemene, varamedlemer, rådmann, revisor, kontrollutvalet, biblioteka i kommunen, lokalavisene, NRK-Førde og Luster radio.

3 71/14 Godkjenning av møtebok Det var ikkje merknad til møteboka. Møteboka frå møtet den vart godkjent. Underskrifter: Marit Aakre Tennø og Anette Stegegjerdet Norberg. 72/14 Norteck Invest - Hafslo Gjestehus. Søknad om finansiering Norteck Invest AS får eit lån stort kr til delfinansiering av oppgradering av Hafslo Gjestehus. Lånet er rente- og avdragsfritt i to år og skal deretter betalast ned over 6 år. 73/14 Norsk takfornying Sogn og Fjordane. Finansiering. Norsk Takfornying Sogn og Fjordane AS får eit lån stort kr Lånet vert gjeve med to års rente- og avdragsfri periode og skal deretter betalast ned over 3 år. 74/14 Årsmelding Ungdommen sitt kommunestyre arbeidsåret Luster kommunestyre tek den framlagde årsmeldinga for Ungdommen sitt kommunestyre i Luster arbeidsåret til orientering.

4 75/14 Luster kommune - eigarskapsmelding Formannskapet hadde merknader til ajourført melding på desse punkta; Tabell s.11 bør utfyllast noko meir slik at selskap der ein ikkje har eigen omtale er litt betre dokumentert. Punktet om å unngå «dobbeltrollar» vart understreka slik at det ikkje vert stilt spørsmål ved habilitet m.v. Kommunen sitt engasjement i nokre av selskapa, eksempelvis kraftselskapa med store verdiar, bør aukast. Kommunen må i forkant av deltaking i generalforsamlingane i større grade drøfte korleis ein skal/kan fremje kommunen sine interesser. Formannskapet tek eigarskapsmelding 2014, datert , til orientering. Innspel i drøftinga vert teke med i vidare arbeid. 76/14 Kommuneplanen sin arealdel Drøftingsframlegg Rådmann v/plan orienterte om prosess og førebels tilråding. Formannskapet drøfta rådmann sine tilrådingar med fokus på dei områda der formannskapet/kommuneplannemnda har andre vurderingar ev anna tilråding. Endeleg tilråding vil ein kome tilbake til når framlegg til høyringsdokument ligg føre. Saka vart lagt fram for drøfting i kommuneplannemnda/formannskapet. Rådmannen tek formannskapet sine merknader med i vidare arbeid for utforming av høyringsdokument. Endeleg framlegg vert lagt fram for formannskapet for utlegging på høyring i møte /14 Budsjett 2015, økonomiplan , planleggingsprogram Rådmann orienterte om status i økonomiarbeidet. Formannskapet stilte spørsmål og kommenterte saka. Det er ikkje aktuelt å utgreie strukturendringar innan oppvekst i dette budsjettarbeidet. Det vert lagt opp til ekstra «budsjettdag» med fokus på tenesteområda 22.10,(ev 05.11) Formannskapet tek budsjettorienteringa til vitande. Budsjettdrøftingane vert vidareført på neste møte.

5 78/14 Referat- og drøftingssaker Diverse orienteringar: Orientering skrifteleg: Eksternt: Samhandlingsnytt juli. (14/188 dok.8.) referert. SF-revisjon ev fusjon med Indre Hordaland Revisjon. (14/1848.dok1.) referert. Snøscooter informasjon om avvikling av forsøksordning. (13/1624.dok.19) referert. Sogn LMS pr (12/1505.dok.9.)-referert. Medlemskap i Fjordvegen IS Rute 13. (14/2248) referert, ikkje aktuelt med medlemskap no. Kommunaldepartementet, pressemelding. 16 åringar i Luster får stemmerett. -referert. Internt: Rapport delegerte vedtak. -referert Renovering Rådhuset. referert, ingen merknad. Treningssenter. (14/1950 dok.1.) referert, saka vert drøfta nærare i budsjettarbeidet og i sak om utvikling av Lustrabadet. Orientering i møtet: Ordførar: Ulykka v/nigardsbreen. referert, det vert oppfølging av sikringstiltaka mv etter at sesongen er ferdig. Felles formannskapsmøte , program og deltaking. referert. Møte m/hydro, status i prosjekta Øyane og Illvatn. referert, det vert synfaring og høyringsrunde med bakgrunn i tilråding frå NVE som no ligg føre. Rådmann: Anbod Ornesferja. referert, det vert arbeidd med tiltak som kan redusere årlege kostnader. Saka vert lagt fram for politisk handsaming. Spelemidlar, tildeling. Ballbane Hafslo og «friluftstiltak» har fått tildeling. Lustrabadet ser ikkje ut til å nå opp med det første, jf prioritering i fylkesplanen. - Næringssaker, ev ikkje off. - Reiselivssesongen. Generelt god trafikk, god omtale av reiselivsbedriftene i Luster, «godt vertskap». - NTP, fleire utviklingsprosjekt vert arbeidd med. - Bluefjord, samling/seminar om satsinga. Personal administrative saker, ev ikkje off. - Avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune, tilsette v/luster vidaregåande skule. referert, ingen merknad. - Konflikt mellom Utdanningsforbundet og KS., -referert. - Tilsetjingssak, klage. referert. - Personalsak, klage.-referert.

6 Drøfting i møtet: Lustrabadet. ikkje drøfta i dette møte. Status i PLO.- ikkje drøfta i dette møte. Nye NAV-lokale i Nesgården 3 ikkje drøfta i dette møte. Eventuelt/innspel i møte: Status og utvikling innan pleie og omsorg, institusjonane. Det vart stilt spørsmål om status og oppfølging av notat omdelt i fsk Rådmann svara på spørsmål og viste til den planlagde orienteringa som, av tidsomsyn, måtte utsetjast i dagens møte. Orienteringa vert sett opp igjen på neste møte. Dagsorden for møtedagen; Sakshandsaming Grandmo busenter, orientering, synfaring og lunsj Drøftingar. Det vart ikkje gjort vedtak i saka. 79/14 Søknad om lån i næringsfondet i samband med bruksutbygging John Geir Sperle, 6871 Jostedal, får innvilga eit rentefritt lån gjennom næringsfondet på kr ,- til bruksutbygging på Sperle gnr. 189, bnr. 4. Lånet skal vera avdragsfritt første to åra og skal deretter nedbetalast over dei 13 neste. Lånet skal sikrast med pant i eigedomen.

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Kl: 10.30 14.00 Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Forfall: Varamedlemmer: Frå adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Vedtaksprotokoll Masfjorden kommunestyre Møte nr. 4, den 19.09.2013 Side 1 av 16 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Den 19.09.2013 kl 11:45 17.30, heldt Kommunestyret møte på Kommunehuset.

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den 4.6.213 Side 1 av 19 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 4.6.213 kl 9. 16., heldt Formannskapet møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 3. MARS 2011 1300 1645 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 03.02.2015 Tid: 13:30 15:30 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem H Ann-Kathrin (Tine) Storøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 Saknummer: 09/837 Løpenummer: 4323/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 SKRIV OG MELDINGAR Ingen skriv og

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer