MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 149/13 13/2949 Sørsida Eigedom AS. Lånevilkår Søknad om reduksjon av lån til Fjordatunet, Kroken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 149/13 13/2949 Sørsida Eigedom AS. Lånevilkår Søknad om reduksjon av lån til Fjordatunet, Kroken"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: Start kl.: Slutt kl.: Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar Kvalen, Ernst Veum, Jon Ove Lomheim, Anette Stegegjerdet Norberg, Morten Johan Vigdal. Geir Arve Sandvik, Marit Aakre Tennø. Britt Brugrand, Kjersti Eikum Tang. Rådmann Jarle Skartun. OG sak 149, 150 og del av sak 158. JKN sak 156 og del av sak 158. Anders Molland sak 156. KSS sak 156 og sak 157. Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste. Saksnr. Tittel 148/13 13/3140 Godkjenning av møtebok SAKLISTE 149/13 13/2949 Sørsida Eigedom AS. Lånevilkår Søknad om reduksjon av lån til Fjordatunet, Kroken 150/13 13/3113 Sogndal Fotball AS. Lånevilkår. 151/13 13/3131 Suppleringsval til Klagenemnd for eigedomsskatt 152/13 13/2689 Framlegg på kandidatar til styra i helseføretak under Helse Vest RHF 153/13 13/3053 Søknad om skjenkeløyve 154/13 13/3062 Kommunal overtaking av vass- og avløpsanlegg i Hestehagen, Fortun. Avtale mellom Luster kommune og Hydro Aluminium AS 155/13 13/3085 Standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup

2 156/13 13/3162 Konsesjonskraftuttak /13 13/2147 Budsjett 2014, økonomiplan , planleggingsprogram /13 13/3141 Referat- og drøftingssaker Underskrifter: Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Møteprotokoll er sendt til: Medlemene, varamedlemer, rådmann, revisor, kontrollutvalet, biblioteka i kommunen, lokalavisene, NRK-Førde og Luster radio.

3 148/13 Godkjenning av møtebok Det var ikkje merknad til møteboka. Møteboka frå møtet den vert godkjent. Underskrifter: Anette Stegegjerdet Norberg og Jon Ove Lomheim. 149/13 Sørsida Eigedom AS. Lånevilkår Søknad om reduksjon av lån til Fjordatunet, Kroken Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Luster kommune skriv ned næringslånet til Sørsida Eigedom AS i næringsfondet frå kr til kr Lånet skal betalast ned over 15 år etter nedskrivinga. Det vert føresett ny aksjekapital inn i selskapet. 150/13 Sogndal Fotball AS. Lånevilkår. Rådmannen si tilråding vart vedteken mot ei røyst. (JOL) Sogndal Fotball AS får avdragsfritak for lånet sitt i Luster kommune i åra 2014 og 2015, rentene vil løpe i perioden. Attendebetalingsperioden for lånet vert ikkje forlenga, slik at lånet skal vere ferdig nedbetalt i Ein føresetnad er at Sparebanken Vest og Sogndal kommune gjev avdragsutsetjing på sine lån i 2014 og /13 Suppleringsval til Klagenemnd for eigedomsskatt Formannskapet gjorde framlegg om Harald Hess som ny medlem. Kommunestyret vel Harald Hess som ny medlem i Klagenemnda for eigedomsskatt i staden for Per Birger Lomheim som er medlem i Kontrollutvalet. 152/13

4 Framlegg på kandidatar til styra i helseføretak under Helse Vest RHF Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke. Ordføraren får fullmakt til å føreslå kandidatar til styra i helseføretak under Helse Vest RHF. 153/13 Søknad om skjenkeløyve Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Med grunnlag i ruspolitisk handlingsplan får Joars Catering v/joar Søhoel generelt løyve til skjenking av alkoholhaldige drikkar. Løyvet gjeld for drikk som inneheld opp til 60%, volumprosent alkohol Gruppe 3. (tidlegare under nemninga øl og vin og brennevin). Løyvet gjeld for selskapslokale «Villa Solvi» med eit areal innandørs på 250 m2 med plass til ca 150 gjester. Løyve gjeld for perioden fram til 31. mars Skjenkestyrar: Joar Søhoel Reservestyrar: Berit Søhoel. Skjenketid: Skjenking av brennevin skal vere avslutta kl Skjenking av øl og vin skal vere avslutta kl

5 154/13 Kommunal overtaking av vass- og avløpsanlegg i Hestehagen, Fortun. Avtale mellom Luster kommune og Hydro Aluminium AS Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 1. Kommunestyret godkjenner avtale om overtaking av Hydro sitt private vass- og avlaupsanlegg i Hestehagen. 2. Luster kommune overtek anlegget til drift og vedlikehald på lik linje med andre kommunale anlegg og i samsvar med kommunale forskrifter. 3. Anlegget gjev Luster kommune 12 nye abonnentar på avlaup og 14 nye på vasstilførsel. Desse vert frå abonnentar i kommunalt VA-system og betalar ordinære årsgebyr for VA. 155/13 Standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Luster kommune vedtar «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» utarbeida av kommunenes sentralforbund (KS) oktober 2008 del 1 og 2. Del 1: Administrative bestemmelser Del 2: Tekniske bestemmelser Standard abonnementsvilkår for vann og avløp vil gjelde frå Kommunestyret vedtek ev endringar i dei administrative bestemmelsane. Kommunestyret delegerer mynde til rådmannen til å vedta ev endringar i dei tekniske bestemmelsane.

6 156/13 Konsesjonskraftuttak 2014 Anders Molland (LE) og Jan Kåre Norberg orienterte om status og prognosar i høve kraftprisar. Rådmannen tilrådde på grunnlag av orienteringane og drøftingane at ein førebels ikkje sikrar pris på sal av konsesjonskraft i 2014 og Formannskapet støtta denne tilrådinga. Kommunestyret tek til vitande avvik frå vedteken sikringsstrategi ved at pris på sal av konsesjonskraft i 2014 og 2015 ikkje vert sikra. Saka vert vurdert på nytt dersom marknadsmessige tilhøve aukar prisnivået. Kommunestyret vedtek at det i 2014 vert føreteke ein gjennomgang av sikrings- og forvaltnings-strategi for konsesjonskrafta. 157/13 Budsjett 2014, økonomiplan , planleggingsprogram Framlagt i møtet: -Hefte med innspel og merknader. -«Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2014.» Rådmann kommenterte endringane i høve opprinneleg statsbudsjett og konsekvensane for formannskapet sitt budsjettframlegg. Eit par mindre rettingar vart referert. Formannskapet drøfta aktuelle tiltak og innspel til budsjettet. Til tiltaket omkring sentralkjøken vert rådmann bedd om å svare opp nokre sentrale spørsmål. Notat skal liggje med saka/ev ettersendast til kommunestyret. Ev endra tilråding i budsjett 2014, økonomiplan , planleggingsprogram vert lagt fram i kommunestyret etter drøftingar i partigruppene. Tilråding frå 27.11; 1)Kommunestyret godkjenner økonomiplan for og årsbudsjett for 2014 for Luster kommune slik det ligg føre i samsvar med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. 2)Driftstilskot til Lustrabadet KF, til skulesymjing og generelt tilskot, vert sett til kr 3,36 million kroner. 3)Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter høgste gjeldande satsar. Eigedomsskatten, jf. lov av , vert utskriven med 7 kr for kvar 1000 kr i takstverdi. Skatten vert utskriven på verk og bruk. 4)Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå , eller så snart råd er dersom det ligg føre krav om varslingstid ut over

7 5)Planleggingsprogrammet vert godkjent slik det ligg føre. 6)Kommunestyret vedtek slik bruk av fond i 2014 Disposisjonsfond (drift): 5, mill.kr. Funksjon 171 Premieavvik tidlegare år :8,406 mill.kr. Næringsfond (drift);funksjon 325 Generell bruk til næringstiltak 10,000 mill.kr Heimfallsfond (drift); Funksjon 870 Rente lån Gullringen 3,800 mill.kr Bruk av ubunde investeringsfond (til investeringar) 3,200 mill.kr. Bruk av næringsfond (til investeringar) 3,0 mill.kr. Renter og avkasting av kommunen sine omløpsmidlar, gevinstar på finansielle instrument inkl. fond og sal av kraft vert å sjå samla. Avkastinga avsett til fond vert sett til 2 mill kr. Ev. meir-/mindreavkasting vert ført mot bufferfond. 7)I samsvar med behov for lånefinansiering får rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår for låneopptak til investeringar i 2014 på 29,6 mill.kr. med ei avdragstid på 20 år. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken med 3 mill.kr. til vidare utlån av formidlingslån til innbyggarane. 8)Fullmakter elles: -Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til å disponere tilleggsløyvingar og nye løyvingar. -Rådmannen får likevel fullmakt til å fordele tilleggsløyvingar løn og aktivitetsbasert utjamningstilskot barnehage og grunnskule. -Kommunestyret gjev formannskap/rådmann fullmakt til å gjennomføre investeringar innanfor dei rammer/presiseringar som ligg i budsjettet. -Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om grunnkjøp innafor dei kostnadsrammer og presiseringar som ligg i budsjettet. -Kommunestyret gjev kyrkjeleg fellesråd fullmakt til å disponera løyvinga på kr til investeringar kyrkje. 9)Rådmannen rapporterer slik til kommunestyret (2014) -Årsrapport og rekneskap i samsvar med kommunelova sine reglar. -Rapportar pr 1. og 2. tertial med tilråding og naudsynte budsjettendringar. -Separate byggje- og anleggsrekneskap for definerte investeringsprosjekt (kontoklasse 0 ) med eit samla kostnadsoverslag på minimum 2,5 mill.kr. -Med grunnlag i vedteke reglement for finansforvaltninga, jf. k-sak 42/10. 10) Godtgjersla til ordførar/folkevalde vert regulert med 3,5% frå Det vert vist til formannskapet sitt arbeid med økonomiplan for Plandokumentet skal leggjast ut på høyring i 14 dagar før handsaming i kommunestyret.

8 158/13 Referat- og drøftingssaker Orientering skrifteleg: Eksternt: Brev frå Johannes Hauge av , m/vedlegg og (jf drøfting i fsk m/notat og protokoll.) referert, saka vert handsama vidare som dispensasjonssak i høve reguleringsplan. Internt: Rapport over delegerte vedtak. referert. Brukarundersøkelse SFO, notat. referert. Eigedomsskatt 2014, notat. referert, oppdatert tabell; eigedomsskatt 2014 kraftanlegg vart lagt fram. Årsrapport nettsidene.- referert. Orientering i møtet: Diverse orienteringar: Møte i kontrollutvalet referert, forvaltningsrevisjon habilitet og etikk i Luster kommune vert først lagt fram for kommunestyret på nyåret. Møte i AMU Sak 20/13: Meldingar og informasjon. Velferdstiltak. AMU drøfta innspel frå hovudtillitsvalde om at i staden for julegåve til tilsette, vert det i år sendt pengar til Filippinane. AMU støtter dette og vil oppmode Luster kommune om at det i år vert sendt pengar for hjelpe dei som er råka på Filippinane. Rådmannen vert beden om å ta saka vidare til formannskapet. Formannskapet støttar oppmodinga og løyver kr til hjelpearbeidet på Filippinane. Ordførar: Sogn Regionråd. referert frå møte 06.12; Ny anbodsrunde for riksvegferjene i regionen, ny plan for ambulansetenesta i fylket, karrieremesser, struktur på reisemålsselskapa mv. Møteplan formannskapet i januar og februar referert. Formannskapet sitt møte planlagt til vert flytta til Det vert planlagt felles formannskapsmøte i regionen, med tema «Helse/samhandlingsreforma/Sogn LMS» Rådmann: Finansielle aktiva, utvikling aksjefond, nedsalg, notat. referert, positiv utvikling vert nytta til styrking av fond. Sogn LMS. referert, ikkje kommunestyresak i Luster i saka no, jf og plan om felles formannskapsmøte i slutten av januar. Næringssaker, ev ikkje off. Fjordglas.-Ny produksjonsline, jf synfaring, er teke i bruk. LMI. Ref. frå møte, god aktivitet/utvikling. Turtagrø, ny dagleg leiar er under tilsetjing.

9 Auksjon av restfrekvensar på 800 mhz-båndet. NTP-Paxar, ny leiing. Arrangement. (ikkje off.) Rådmann har fullmakt til å støtte tiltaket, jf drøftingar i møte og informasjon om løyving frå Sogn næring. Personal administrative saker, ev ikkje off. Drøfting i møtet: Eventuelt/innspel i møte: Dagsorden for møtedagen; Sakshandsaming, drøftingar Lunsj Drøftingar /budsjett, innkomne merknader Møte i valstyret. Møte slutt Formannskapet løyver kr til hjelpearbeidet på Filippinane.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 20.06.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim

MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 91/15 Terje Torgersen - søknad om lån i næringsfondet til påbygg driftsbygning gnr. 141 bnr. 9

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 91/15 Terje Torgersen - søknad om lån i næringsfondet til påbygg driftsbygning gnr. 141 bnr. 9 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 16.09.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Kl: 10.30 14.00 Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Forfall: Varamedlemmer: Frå adm.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01737-6 Arkivkode. 150 Saksbehandler Morten Mastrup Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 31.10.13 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30

Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30 Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 01.03.2011 Møtetid: Kl. 13.00 14.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/11-007/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer