FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon Overordnet analyse Hvordan den overordede analysen er gjennomført - datainnsamling Vurdering av risiko og vesentlighet Resultater fra overordnet analyse: Identifisering av risikofaktorer og forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter Videregående opplæring Veg Kollektivtransport innkjøp og/eller brukertilfredshet Regionale utviklingsmidler Kulturminneforvaltningen Forvaltningsreformen Folkehelse Saksbehandling knyttet til nye forvaltningsoppgaver Økonomi kostnadseffektivitet, administrasjonsutgifter og økonomistyring Innkjøp Investeringer Del 2 Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon Miljø og klima Referanser Tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter Nord-Trøndelag fylkeskommune fra Forslag til tema for forvaltningsrevisjon

3 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultater fra en overordnet analyse av Nord-Trøndelag fylkeskommune, og som danner grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon for Kapittel 5 inneholder revisors forslag til plan for forvaltningsrevisjon med prosjekter i uprioritert rekkefølge. Kontrollutvalget skal gjøre en prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter før saken legges fram for behandling i fylkestinget. Listen over forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter inneholder flere prosjekter enn hva som normalt vil kunne gjennomføres i løpet av 4-årsperioden. Basert på erfaringstall tidligere år, blir det lagt fram 2-3 rapporter per år for fylkeskommunen, men dette avhenger av størrelsene på de ulike prosjektene. 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er et viktig verktøy for å føre tilsyn og kontroll med kommuners og fylkeskommuners forvaltning og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon blir satt i gang for å redusere risiko for avvik, peke på utfordringer og eventuelt gi forslag til forbedringer. 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon Ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 10, skal det minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget. Ifølge forskriften kan kommunestyret/fylkestinget delegere til kontrollutvalget å gjennomføre endringer i planen i løpet av planperioden. 1.3 Overordnet analyse Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av fylkeskommunens virksomhet. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet betydelig risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke nærmere. Eksempler på risiko kan være: Risiko for at kvaliteten på en tjeneste ikke er god nok Risiko for at lovpålagte krav ikke blir oppfylt Risiko for at ressursene ikke utnyttes godt Risiko for at mål fastsatt av fylkestinget ikke blir fulgt Risiko for at økonomistyringen ikke er tilfredsstillende Risiko for at fylkeskommunens eierinteresser ikke forvaltes på en god måte (denne type risiko kan også gi grunnlag til forslag til selskapskontroller) Risiko knyttet til fylkeskommunens omdømme 3

4 1.4 Hvordan den overordede analysen er gjennomført - datainnsamling Revisor har vektlagt å sikre bred involvering i datainnhentingen. Hovedkilder for informasjon som har blitt benyttet for å kartlegge og identifisere risiko har vært følgende: Sentrale dokumenter for Nord-Trøndelag fylkeskommune er gjennomgått, se referanseliste på side 12. Revisor har analysert fylkeskommunens nøkkeltall i KOSTRA-databasen. Vi har sett på utviklingen over tid og sammenliknet nøkkeltall opp mot andre fylkeskommuner. Vesenlige avvik i forhold til sammenliknbare fylkeskommuner eller store svingninger over tid, er faktorer vi har tatt hensyn for å identifisere risikoområder. Vi har gjennomført samtale med administrasjonssjefen og fylkesrådet om hvilke utfordringer og mulige risikofaktorer fylkeskommunens virksomhet står overfor. De har også fått mulighet til å komme med konkrete forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter. Erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon ligger også til grunn for vurderinger av risikofaktorer. Et revisjonsteam har gjennomgått et spørreskjema som omhandler mulige risikofaktorer i fylkeskommunal sammenheng. I desember 2011 ble det sendt ut en nettbasert spørreundersøkelse til alle faste representanter i kommunestyrer/fylkesting i KomRev Trøndelags eierkommuner. Spørreundersøkelsen besto av en kombinasjon av standardiserte spørsmål med avkryssingsmuligheter og åpne spørsmål, hvor representantene kunne gi vurderinger av behovet for forvaltningsrevisjon innen ulike områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet. Vi har hatt problemer med den tekniske gjennomføringen av undersøkelsen, og svarprosenten er for lav til at vi kan trekke generelle slutninger om hvilke tema/områder fylkestinget samlet sett mener det er størst behov for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. 1 Vi har imidlertid tatt hensyn til alle konkrete innspill og kommentarer som har kommet inn i forbindelse med denne undersøkelsen, og disse er vurdert i forhold til risiko og vesentlighet. Kontrollutvalget har underveis i arbeidet med overordnet analyse gitt vurderinger av mulige risikoområder i fylkeskommunen og kommet med forslag til tema/områder som bør undersøkes nærmere. I kontrollutvalgets møte den fikk kontrollutvalget framlagt et diskusjonsgrunnlag hvor revisor presenterte foreløpige resultater fra analysearbeidet. På bakgrunn av dette notatet, ga kontrollutvalgsmedlemmene signaler på hva de mener er relevante prosjekter for planperioden På grunn tekniske problemer i gjennomføringen av spørreundersøkelsen og lav svarprosent, sendte vi en e-post til de partipolitiske gruppelederne i forkant av fylkestingets møte februar. Gruppelederne som ikke hadde svart på spørreundersøkelsen, fikk her mulighet til å gi innspill til mulige vinklinger til forvaltningsrevisjonsprosjekter. 4

5 1.5 Vurdering av risiko og vesentlighet Data som er samlet inn har blitt systematisk vurdert i forhold til risiko. Risikovurdering er sammensatt både av vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer og sannsynligheten for at den inntreffer. I vurderingen av risiko må det tas hensyn til eventuelle risikoreduserende tiltak, for eksempel at fylkeskommunen selv har satt i verk tiltak for å redusere avvik. For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er vesentlige. Vesentlighet, det vil si hva som har størst (negativ) betydning kan vurderes ut fra ulike perspektiver, eksempelvis: brukerperspektiv politisk perspektiv samfunnsperspektiv økonomisk perspektiv medarbeidernes perspektiv omdømmeperspektiv miljøperspektiv Ifølge Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i 2011, vil vesentlighet innenfor regnskapsrevisjon være knyttet til konkrete beløpsstørrelser, mens vurdering av vesentlighet innen forvaltningsrevisjon i mindre grad kan fastsettes etter objektive kriterier. Ofte vil vurdering av vesentlighet være skjønnsmessig hvor ulike forhold veies opp mot hverandre. 2 Resultater fra overordnet analyse: Identifisering av risikofaktorer og forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter Kapittelet beskriver sentrale utfordringer, utviklingstrekk og mulige risikoområder både innen de ulike tjenesteområdene/sektorer og forhold som går på tvers av tjenesteområder. Forslag til vinklinger til forvaltningsrevisjon er fremhevet i fet skrift i kulepunkter. 5

6 2.1 Videregående opplæring En av de største oppgavene til fylkeskommunen er å drive videregående opplæring, og hvor primæroppgaven er å utdanne flest mulig med best mulig resultat. Etter gjennomgang av dokumenter, først og fremst Kvalitetsmeldingen for 2010, er det identifisert en rekke utviklingstrekk og utfordringer i den videregående opplæringen: Lav gjennomføringsgrad, men positiv utvikling de siste årene Begrenset tilgang på lærlingplasser innen fagopplæringen innenfor enkelte områder Økt behov for spesialundervisning. Kan delvis ses i sammenheng med økning i antall minoritetsspråklige elever Tilbudsstruktur. Nedgang i elevtallet framover innen flere regioner. På kort sikt forventes en økning i elevtallet, mens det på lang sikt forventes en nedgang Gjennomført store investeringer i skole de siste årene Samarbeid mellom den videregående skolen og grunnskolen De siste årene har det vært mange klager på PCer til elever. Innen området videregående utdanning er det rom for ulike vinklinger til forvaltningsrevisjonsprosjekter. Med bakgrunn i disse utfordringene, foreslås følgende vinklinger til prosjekter: Gjennomgang av oppfølgingstjenesten og tiltak som skal bedre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Fylkeskommunen skal i henhold til opplæringslovens 3-6 ha en oppfølgingstjeneste for ungdom som har rett til opplæring, men som ikke er i opplæring eller i arbeid. Problemstillinger: Hvordan er opplæringstjenesten organisert? Eksisterer det rutiner for oppfølgingstjenesten, følges disse, og er praksis i tråd med opplæringslov, forskrifter og eventuelt andre føringer på området? På hvilken måte og i hvilken grad sikrer fylkeskommunen best mulig overgang mellom opplæring i grunnskolen og den videregående skolen? Hvilken kunnskap har fylkeskommunen om effekten av tiltak? Gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever, herunder praktisering av særskilt språkopplæring, utvida tid til videregående opplæring og spesialundervisning. I hvilken grad eksisterer det system rutiner som ivaretar minoritetsspråklige elever sine rettigheter, og følges disse i praksis? I pågående forvaltningsprosjekt om fagopplæringen ser vi på hvordan lærlingkandidatene blir forberedt på lærlingtiden, rutiner for oppfølging, ordningen med alternativ fagopplæring i skolen og forholdet mellom tilbud og etterspørsel av læringer. En oppfølging av denne rapporten kan være å gå mer i dybden på enkelte spørsmål, eksempelvis samhandling mellom Avdeling for videregående opplæring, opplæringskontorene og skole for å bidra til økt kvalitet på fagopplæringen. Hvilken kunnskap har fylkeskommunen om effekten av tiltak og hvordan blir dette fulgt opp? 6

7 2.2 Veg Vegreformen som ble gjeldene fra , innebar en betydelig i økning i antall kilometer fylkesveg. I forbindelse datainnhentingen til den overordnede analysen, har flere informanter sagt at de opplever det som noe uklart hva som er fylkeskommunens handlingsrom og rolle i forhold til Statens vegvesen. Statens vegvesen har utfordringer med å gjennomføre alle veginvesteringene som fylkeskommunen overfører midler til. Årsaken er knyttet til kapasitetsproblemer, spesielt i forhold til geoteknisk ekspertise. Enkelte av våre informanter stiller spørsmål om også andre regioner/fylkeskommuner opplever disse utfordringene, og hvordan disse utfordringene blir løst andre steder. Det er gjort politiske vedtak de siste årene som legger en rekke føringer for veg-området. Det er endret strategi med økt vektlegging av asfaltdekke på fylkesvegnettet og økt prioritering av drift og vedlikehold. 2 Mulig vinkling til forvaltningsrevisjon kan være rolleavklaring og samhandling med Statens vegvesen etter at forvaltningsreformen ble iverksatt. Dette blir en oppfølging av rapport fra 2009 som omhandlet vegvedlikehold og intern kontroll. 2.3 Kollektivtransport innkjøp og/eller brukertilfredshet Fylkeskommunen har ansvar for det lokale bil- og båtrutetilbudet i fylket, herunder rutetilbudet, tilskudd og takster. Det er igangsatt prosjekt med bestillingstransport i hele fylket. Bestillingstransporten skal også samordnes med TT-transporten. Mulige vinkinger til forvaltningsrevisjon kan være: Gjennomgang av fylkeskommunens kjøp av kollektivtjenester. Eksisterer det system og rutiner for kjøp av kollektivtjenester? Er praksis og rutiner i tråd regelverket om offentlige innkjøp? Evaluering av måloppnåelse og brukertilfredshet etter omlegging av kollektivtilbudet. Prosjektet må ses i sammenheng med hvordan fylkeskommunen planlegger å gjennomføre egne evalueringer. 2 Sak 10/31 i fylkestinget i forbindelse med behandling av økonomistrategi

8 2.4 Regionale utviklingsmidler Det regionale utviklingsprogrammet for 2012 har en økonomisk ramme på om lag 150 millioner kroner. Innenfor dette området er det knyttet risiko til selve effekten av virkemiddelbruken, men disse effektene er svært vanskelig å måle. Det pågår arbeid med effektvurderinger. I 2011 ble det levert to eksterne evalueringer, et om stedsutvikling og et av innovasjonsselskapene. I fylkestingets behandling av Regionalt utviklingsprogram for 2012 den 8. desember 2011, framgår det av vedtak (punkt 10): Fylkestinget er tilfreds med at det arbeides med resultatog effektmåling av virkemidler i RUP, og ber fylkesrådet ha fortsatt fokus på dette. Det fremgår av saksframlegget at KRD har utviklet konkret opplegg for rapportering av resultater og effekter, og at fylkeskommunen har innarbeidet dette i vilkårene for tilskudd fra Ved behandling av fylkeskommunens økonomistrategi gjorde fylkestinget vedtak hvor næringslivsperspektivet ble vektlagt som det overordnede (sak 10/31). 3 Mulige vinkling til forvaltningsrevisjon kan være: Gjennomgang av system, rutiner og praksis for oppfølging og rapportering fra tilskuddsmottakere og aktører som forvalter midler på vegne av fylkeskommunen. Og videre vurdere hvordan fylkeskommunen har fulgt opp fylkestingets vedtak om at næringslivsperspektivet skal bli vektlagt som det overordede i tilskuddsforvaltningen. 3 Det er overordnet viktig at regionale uviklingsmidler brukes der effekten er størst, og et tydeligere næringslivsfokus må være riktig. For at midlene skal brukes der de har størst virkning, er det svært viktig at det utvikles gode redskaper for måling av resultater 8

9 2.5 Kulturminneforvaltningen Fylkeskommunen er regional myndighet på kulturminneområdet. Kulturavdelingen har ansvar for å legge til rette for at kulturminner 4 og at kulturmiljøer i landskapet blir tatt vare på. I saksutredning til fylkestinget (sak nr. 11/35) fremgår det at Nord-Trøndelag er et fylke med svært mange kulturminner, men med få ansatte innen kulturminneforvaltningen. Brutto driftsutgifter til kulturminner var på om lag 11 millioner kroner i Ifølge Stortingsmeldingen nr. 16 ( ) 6, Leve med kulturminner, har den regionale kulturminneforvaltningen oppgaver knyttet til kunnskapsformidling, veiledning og samarbeid med kommunene og private aktører om skjøtsel, tilrettelegging og bruk av kulturminner. Mulig vinkling til forvaltningsrevisjon: Gjennomgang av mål og resultater i kulturminneforvaltningen? 2.6 Forvaltningsreformen Forvaltningsreformen som trådte i kraft fra , har gitt en rekke nye oppgaver til fylkeskommunene. Kort oppsummert innebærer dette blant annet endringer på følgende områder: 7 Folkehelsearbeid Ansvaret for det meste av riksveiene og ansvaret for nye ferjesamband Samordningsavsvar for en helhetlig grunnopplæring Overtakelse av drifts- og finansieringsansvaret for fagskolene Virkemidler knyttet til styrking av rekruttering, kompetanseheving og likestilling i landbruket Økt ansvar for å forvalte tilskuddsmidler innen friluftsliv og viltforvaltning Fylkeskommunene skal samarbeide gjennom sju nyopprettede regionale forskningsfond Forslag til forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i forvaltningsreformen er omtalt i kapitlene:2.2, 2.7, Kulturminner er konkrete spor etter menneskers liv og virke. De omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 5 Kilde: KOSTRA-tall 2011, ureviderte tall tatt ut Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750), konsern 6 /9.html?id= (basert på brev fra KRD datert ): 9

10 2.7 Folkehelse Ny folkehelselov, som trådde i kraft fra , gir kommuner og fylkeskommuner et mer helhetlig ansvar for forebyggende helsearbeid, og hvor forebyggende arbeid berører alle sektorer. Det fremgår av folkehelseloven ( 20 og 21) at fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. Videre skal fylkeskommunen understøtte folkehelsearbeidet i kommunene samt ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket. Fylkestinget vedtok strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag Mulig vinkling til forvaltningsrevisjon: Hvordan og på hvilke arenaer jobber fylkeskommunen for å møte kravene om forebygging av helseproblemer? 2.8 Saksbehandling knyttet til nye forvaltningsoppgaver Ifølge økonomiplanen for 2012 er fylkeskommunen gitt nye oppgaver gjennom forvaltningsreformen som vil kreve utvikling av kompetanse på områdene innen landbruk/ miljø og fiskeri/havbruk. Eksempelvis overtok fylkeskommunene myndighet og forvaltningsoppgaver knyttet til Akvakultur- og Havressursloven samt bestandsforvaltning av høstbare, ikke-truete viltarter og innlandsfisk. Mulig vinkling til forvaltningsrevisjon kan være gjennomgang av fylkeskommunens saksbehandling knyttet til disse nye oppgavene. Hvilke rutiner er etablert, følges disse og er saksbehandlingen i tråd med regelverk? 10

11 2.9 Økonomi kostnadseffektivitet, administrasjonsutgifter og økonomistyring Nord-Trøndelag fylkeskommune har levert positivt netto driftsresultat sammenhengende siden 2002, og hvor regnskapene de tre siste årene ( ) har vist et mindreforbruk på henholdsvis 80, 110 og 63 millioner kroner. Det er de siste årene gjort store investeringer i skolebygg og veg, hvor det i økonomiplanen for legges opp til investeringer på 1,752 milliarder kroner (investeringer i fylkesveger utgjør 1,414 milliarder kroner). Det fremgår av økonomiplanen at disponible driftsrammer kommende år vil gå ned, som i hovedsak er knyttet til økte renter/avdragsutgifter, omlegging av momskompensasjon og befolkningsutvikling. Med dette som bakteppe, kan en mulig vinkling til forvaltningsrevisjon være effektivitet/produktivitets-analyse med utgangspunkt i KOSTRA tall. Flere informanter har gitt innpill til prosjekter som omhandler effektivitet/produktivitet og sammenlikningsanalyse opp mot andre fylkeskommuner. Som en del av et pågående forvaltningsrevisjonsprosjekt om økonomistyring, gjennomgås en rekke nøkkeltall fra KOSTRA, men det også være relevant å gjennomføre et eget forvaltningsrevisjonsprosjekt med KOSTRA og enhetskostnader som hovedtema. Videre viser vår gjennomgang av KOSTRA-tall relativt store svingninger i utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter for Nord-Trøndelag fylkeskommune, jamfør figuren under. Brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter per innb. Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Gj. Alle u/oslo En videre oppfølging av det pågående prosjektet om økonomistyring, kan være å vurdere økonomistyring og rapportering på mer detaljert nivå innad i utvalgte virksomheter. Den enkelte virksomhet har totalansvar for sin egen økonomi innenfor budsjettrammen, og er gitt stor frihet både organisatorisk, faglig og økonomisk. Utvalget av virksomheter må ses i sammenheng med ressursbruk og eventuelle merforbruk i løpet av perioden ( ). Innen tema økonomi og ressursutnyttelse, forelås følgende vinklinger til forvaltningsrevisjon: Økonomigjennomgang for utvalgte virksomheter. Utvalget av virksomheter må ses i sammenheng med ressursbruk og eventuelle merforbruk i løpet av perioden ( ). KOSTRA-prosjekt. Gjennomgang av enhetskostnader og kvalitet i rapporteringen. Hvordan har utviklingen i produktivitetsindikatorer innenfor ulike områder av fylkeskommunens virksomhet vært over tid og sammenliknet med andre fylkeskommuner? Blir utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter ført riktig? Hva er årsakene til svingninger i disse utgiftene? 11

12 2.11 Innkjøp Investeringer Del 2 Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon Innkjøp- Investeringer Del 2 står oppført som prioritert prosjekt i perioden , men er foreløpig ikke igangsatt. Det er en oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon: Nye Steinkjer videregående skole - Vedtaksetterlevelse i planleggingsfasen Miljø og klima Fylkestinget vedtok klima- og energiplan i februar Klima- og energiplanen omhandler både reduksjon av klimagassutslipp i egen virksomhet og reduksjon i hele fylket. Vurdere mål, ressursbruk og resultater i miljøarbeidet. Forvaltningsrevisjon med miljø som tema kan også vinkles opp mot måloppnåelse innen kollektivtrafikken. 12

13 2.13 Utvalgte nøkkeltall fra KOSTA, fylkeskommuner - nivå 1. Ureviderte tall for Kilde SSB 8 1. Finansielle nøkkeltall Sør- Trøndelag Nordland Sogn og Fjordane Nord- Trøndelag Landet u/ Oslo Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 8,7 3,2 10,8-1,4 3,6 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 8,1 3,5 12,9 4,6 5,5 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 150, ,5 136,7 131 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 11 24,2 20,7 18,1 16,5 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger år Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr Økonomisk belastning videregående opplæring i skole per elev Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat Dekningsgrad Andelen av personer år som er i videregående opplæring, bostedsfylke 92,6 89,3 92,1 91,9 91,7 Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 96,9 95,8 97,1 96,2 96,9 Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten 88,2 87,1 86,1 77,1 88,8 4. Produktivitet/enhetskostnader Korr bto driftsutg videregående opplæring i skole, per elev Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. kjøp fra private, per lærling/lærekandidat Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler 8,7 7 7,1 7,6 8,5 Andel beståtte fag- og svenneprøver 88,9 90,9 92, ,8 Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen Lovanvendelse Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner Disse dataene er tatt ut 16. mars Ureviderte tall for 2011 ble publisert 15. mars. Opprettede tall publiseres 15. juni

14 3 Referanser Budsjett 2012 og Økonomiplan Kvalitetsmeldingen 2010 Oppvekstkommisjonen for Nord Trøndelag fylke 2010, sluttrapport utarbeidet av PWC Årsmelding 2009 og 2010, Årsberetning 2011 (foreløpig ikke vedtatt per 18.04) Årsmelding for de videregående skolene i 2010 Årsmelding for kultur 2010 Regionalt utviklingsprogram 2011 Ot. Prp nr. 10 ( ) Saker til fylkestinget 2010, 2001 og fram til desember 2012 Lysark i forbindelse med folkevalgtopplæringen 7 og 8. november 2011 Strategi for tilbudsstruktur i videregående opplæring 2020 Strategiplan for kulturnæringer Handlingsprogram for kulturminnepolitikk KOSTRA , SSB Vedlegg til fylkesrådsnotat; Gjennomgang av ressursbruken på alle områder. Sektorutredninger. Gjennomgang av tilskuddsforvaltningen i fylkeskommunene (kapittel 551 post 60 og 61). PW, Tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter Nord-Trøndelag fylkeskommune fra 2007 NTE Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon 2011 Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten 2011 Varslingsrutiner (notat) 2011 Vedlikehold bygningsmassen 2010 Innkjøp - Nye Steinkjer videregående skole Vedtaksetterlevelse i planleggingsfasen 2010 System for kvalitetsutvikling i videregående skole Foranalyse til forvaltningsrevisjon 2010 Regionalt utviklingsprogram. Foranalyse til forvaltingsrevisjon 2009 Vegvedlikehold og intern kontroll Nord-Trøndelag fylkeskommune 2009 Den offentlige tannhelsetjenesten. Rekruttere og beholde tannhelsepersonell 2008 Intern kontroll innkjøpsområdet 2007 Journalføring av post (notat) 2007 Pågående forvaltningsrevisjonsprosjekter: Fagopplæringen Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS Økonomistyring Innkjøp- Investeringer del 2. Steinkjer videregående skole (står oppført i planen for , men er foreløpig ikke igangsatt) 14

15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 5 Forslag til tema for forvaltningsrevisjon Prioritet Prosjekttema Mulige vinklinger til prosjekter og forslag til problemstillinger Oppfølgingstjenesten og overgang mellom ungdomskole og videregående skole Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever Fagopplæring samhandling Kvalitet saksbehandling nye forvaltningsoppgaver Gjennomgang av oppfølgingstjenesten og tiltak som skal bedre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Fylkeskommunen skal i henhold til opplæringslovens 3-6 ha en oppfølgingstjeneste for ungdom som har rett til opplæring, men som ikke er i opplæring eller i arbeid. Problemstillinger: Hvordan er opplæringstjenesten organisert? Eksisterer det rutiner for oppfølgingstjenesten, følges disse, og er praksis i tråd med opplæringslov, forskrifter og eventuelt andre føringer på området? På hvilken måte og i hvilken grad sikrer fylkeskommunen best mulig overgang mellom opplæring i grunnskolen og den videregående skolen? Hvilken kunnskap har fylkeskommunen om effekten av tiltak? Andelen elever med spesialundervisning har gradvis økt, hvor økningen delvis har sammen med økningen i minoritetsspråklige elever. Mulig vinkling til forvaltningsrevisjon kan være gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever, herunder praktisering av særskilt språkopplæring, utvida tid til videregående opplæring og spesialundervisning. I hvilken grad eksisterer det system rutiner som ivaretar minoritetsspråklige elever sine rettigheter, og følges disse i praksis? En oppfølging av pågående forvaltningsrevisjon om fagopplæring kan være å gå mer i dybden på enkelte spørsmål, eksempelvis samhandling mellom Avdeling for videregående opplæring, opplæringskontorene og skolene for å bidra til økt kvalitet på fagopplæringen. Hvilken kunnskap har fylkeskommunen om effekten av tiltak og hvordan blir dette fulgt opp? I forbindelse med forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene myndighet og forvaltningsoppgaver innen en rekke områder, herunder akvakultur og viltforvaltning. Hvilke rutiner for saksbehandling er etablert, følges disse og er saksbehandlingen i tråd med gjeldende regelverk? Samferdsel administrasjon Rolleavklaring og samhandling med Statens vegvesen etter at forvaltningsreformen ble iverksatt. Kjøp av transporttjenester Transporttjenester Gjennomgang av fylkeskommunens kjøp av kollektivtjenester. Eksisterer det system og rutiner for kjøp av kollektivtjenester? Er praksis og er rutiner i tråd regelverket om offentlige innkjøp? Evaluering av måloppnåelse og brukertilfredshet etter omlegging av kollektivtilbudet, men prosjektet må ses i 15

16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON måloppnåelse og brukertilfredshet RUP næringslivsperspektiv og tilbakerapportering Kulturminneforvaltningen Folkehelse sammenheng med hvordan fylkeskommunens planlegger å gjennomføre egne evalueringer. Første del: Gjennomgang av system, rutiner og praksis for oppfølging og rapportering fra tilskuddsmottakere og aktører som forvalter midler på vegne av fylkeskommunen. Andre del: Gjennomgang av hvordan fylkestingets vedtak om at næringslivsperspektivet skal bli vektlagt som det overordede i tilskuddsforvaltningen, har blitt fulgt opp. Nord-Trøndelag er et fylke med mange kulturminner. Fylkeskommunen har ansvar for registrering og bevaring av kulturminner. Mulig vinkling til forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være å vurdere mål og resultater i kulturminneforvaltningen. Ny folkehelselov trådde i kraft fra , hvor fylkeskommunen er gitt nye oppgaver for forebyggende helsearbeid. Hvordan og på hvilke arenaer jobber fylkeskommunen for å møte kravene om forebygging av helseproblemer? Gjennomgang av utvalgte virksomheter - økonomi KOSTRA 9 - sammenlikningsanalyse og kvalitet i rapportering Innkjøp Investeringer del 2. Steinkjer videregående skole Miljø og klima Den enkelte virksomhet har totalansvar for sin egen økonomi innenfor budsjettrammen. Videre er virksomhetene gitt stor frihet i måten de internt styrer økonomien. Mulig vinkling til forvaltningsrevisjon kan være gjennomgang for utvalgte virksomheter med fokus på økonomisk styring og effektiv ressursbruk. Utvalget av virksomheter må ses i sammenheng med ressursbruk og eventuelle merforbruk i løpet av perioden ( ). KOSTRA-prosjekt. Gjennomgang av enhetskostnader og kvalitet i rapporteringen. Hvordan har utviklingen i produktivitetsindikatorer innenfor ulike områder av fylkeskommunens virksomhet vært over tid og sammenliknet med andre fylkeskommuner? Blir utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter ført riktig? Hva er årsakene til svingninger i disse utgiftene? Innkjøp- Investeringer Del 2 står oppført som prioritert prosjekt i perioden , men er foreløpig ikke igangsatt. Det er en oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon: Nye Steinkjer videregående skole - Vedtaksetterlevelse i planleggingsfasen. Vurdere mål, ressursbruk og resultater i miljøarbeidet. 9 KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Tilgjengelige tall finnes på: 16

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 - FROSTA KOMMUNE - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE -

RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - Innholdsfortegnelse 1 Hjemmel for forvaltningsrevisjon... 2 2 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon... 2 3 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - LEKA KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 023/14 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - RULLERING Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 11.6.2014 Liv Tronstad 023/14

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - NAMSOS KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - NAMDALSEID KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram (RUP)

Regionalt utviklingsprogram (RUP) Regionalt utviklingsprogram (RUP) Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2009 Sammendrag og revisors konklusjon KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en foranalyse av Regionalt

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. (sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. (sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 2. desember 2014 TID: 15:00 STED: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll Prosjektplan Bergen kommune Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhold

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fylkesrådets vurdering

Fylkesrådets vurdering Fylkesrådets vurdering Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Rekordstore investeringer foreslås i budsjettet for 2010 og økonomiplanen fram til 2013. De neste fire åra skal det brukes 1,9 milliarder kroner

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 28. april 2015 TID: 14.30 STED: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE VESTFOLD FYLKESKOMMUNE. Innholdsfortegnelse

OVERORDNET ANALYSE VESTFOLD FYLKESKOMMUNE. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Vestfold fylkeskommune... 4 4.1 Produktivitet... 4 4.2 Oppfølging av vedtak... 4 4.3 Økonomistyring...

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Levanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Levanger kommune Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Vedtatt av kommunestyret den 25.6.2008, sak PS 59/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Aust-Agder Fylkeskommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2015. Denne skal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Røyrvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Røyrvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Røyrvik kommune Behandlet i kontrollutvalget den 9.9.2008, sak 19/08 Vedtatt av kommunestyret den 20.11.2008-2008, sak 78/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 24. april 2012 TID: kl 13.30 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Overhalla kommune Behandlet i kontrollutvalget den 5.juni 2008, sak 018/08 Vedtatt av kommunestyret den 24.6.2008, sak 52/08 Fylkets

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Steinkjer kommune Behandlet i kontrollutvalget den 17. juni 2008 sak 017/08 Vedtatt av kommunestyret den 15.10.2008, sak PS 08/171 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE HOLMESTRAND KOMMUNE. Innholdsfortegnelse

OVERORDNET ANALYSE HOLMESTRAND KOMMUNE. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Holmestrand kommune... 4 4.1 Produktivitet... 4 4.2 Oppfølging av vedtak... 5 4.3... 5 4.4 Måloppnåelse...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 FORSLAG TIL: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 HORTEN KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget i Horten kommune, den 19. april 2012, sak 18/12. FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Gran kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 21. september 2012. Vedtatt av kommunestyret: INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. PLANPROSESSEN...3

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 29.11.2012 Varighet: 1200-1335

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 29.11.2012 Varighet: 1200-1335 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 29.11.2012 Varighet: 1200-1335 Møteleder: Sekretær: Svein Jonny Albrigtsen Bjørn-Harald Christensen

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Gjøvik kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012 2015 Behandlet i kontrollutvalget: 19. oktober 2012. Vedtatt av kommunestyret: INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. PLANPROSESSEN...3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2004-2007 - SILJAN KOMMUNE - 2004 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Siljan

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Årsberetning Kommuneloven Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering 48 Årsregnskapet og årsberetningen Pkt.5 I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 22. september 2014 TID: Kl 12.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet Møte i kontrollutvalet 17.11.2011 Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet 2. Kontrollutvalet si rolle i forhold til kommunestyret og administrasjonen, jamfør tilrådingar frå KRD 1. Regelverket

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å

Detaljer

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget.

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget. MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom NB! Det vil bli servert en juletallerken og møtestedet kan bli endret. Nærmere beskjed kommer via e-post. 02.12.2008 kl. 19.00 Møtet

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA analyse for Vest-Agder fylkeskommune

KOSTRA analyse for Vest-Agder fylkeskommune KOSTRA tall for fylkeskommune 14.10.2015 KOSTRA analyse for Vest fylkeskommune 2014tall Side 1 av 38 KOSTRA tall for fylkeskommune 14.10.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Valg av sammenligningskommuner

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Sted: Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Harald

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

3 Hvordan analysen er utført identifisering av risikoområder

3 Hvordan analysen er utført identifisering av risikoområder PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2012-2015 - HØYLANDET KOMMUNE - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer