FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon Overordnet analyse Hvordan den overordede analysen er gjennomført - datainnsamling Vurdering av risiko og vesentlighet Resultater fra overordnet analyse: Identifisering av risikofaktorer og forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter Videregående opplæring Veg Kollektivtransport innkjøp og/eller brukertilfredshet Regionale utviklingsmidler Kulturminneforvaltningen Forvaltningsreformen Folkehelse Saksbehandling knyttet til nye forvaltningsoppgaver Økonomi kostnadseffektivitet, administrasjonsutgifter og økonomistyring Innkjøp Investeringer Del 2 Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon Miljø og klima Referanser Tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter Nord-Trøndelag fylkeskommune fra Forslag til tema for forvaltningsrevisjon

3 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultater fra en overordnet analyse av Nord-Trøndelag fylkeskommune, og som danner grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon for Kapittel 5 inneholder revisors forslag til plan for forvaltningsrevisjon med prosjekter i uprioritert rekkefølge. Kontrollutvalget skal gjøre en prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter før saken legges fram for behandling i fylkestinget. Listen over forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter inneholder flere prosjekter enn hva som normalt vil kunne gjennomføres i løpet av 4-årsperioden. Basert på erfaringstall tidligere år, blir det lagt fram 2-3 rapporter per år for fylkeskommunen, men dette avhenger av størrelsene på de ulike prosjektene. 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er et viktig verktøy for å føre tilsyn og kontroll med kommuners og fylkeskommuners forvaltning og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon blir satt i gang for å redusere risiko for avvik, peke på utfordringer og eventuelt gi forslag til forbedringer. 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon Ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 10, skal det minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget. Ifølge forskriften kan kommunestyret/fylkestinget delegere til kontrollutvalget å gjennomføre endringer i planen i løpet av planperioden. 1.3 Overordnet analyse Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av fylkeskommunens virksomhet. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet betydelig risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke nærmere. Eksempler på risiko kan være: Risiko for at kvaliteten på en tjeneste ikke er god nok Risiko for at lovpålagte krav ikke blir oppfylt Risiko for at ressursene ikke utnyttes godt Risiko for at mål fastsatt av fylkestinget ikke blir fulgt Risiko for at økonomistyringen ikke er tilfredsstillende Risiko for at fylkeskommunens eierinteresser ikke forvaltes på en god måte (denne type risiko kan også gi grunnlag til forslag til selskapskontroller) Risiko knyttet til fylkeskommunens omdømme 3

4 1.4 Hvordan den overordede analysen er gjennomført - datainnsamling Revisor har vektlagt å sikre bred involvering i datainnhentingen. Hovedkilder for informasjon som har blitt benyttet for å kartlegge og identifisere risiko har vært følgende: Sentrale dokumenter for Nord-Trøndelag fylkeskommune er gjennomgått, se referanseliste på side 12. Revisor har analysert fylkeskommunens nøkkeltall i KOSTRA-databasen. Vi har sett på utviklingen over tid og sammenliknet nøkkeltall opp mot andre fylkeskommuner. Vesenlige avvik i forhold til sammenliknbare fylkeskommuner eller store svingninger over tid, er faktorer vi har tatt hensyn for å identifisere risikoområder. Vi har gjennomført samtale med administrasjonssjefen og fylkesrådet om hvilke utfordringer og mulige risikofaktorer fylkeskommunens virksomhet står overfor. De har også fått mulighet til å komme med konkrete forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter. Erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon ligger også til grunn for vurderinger av risikofaktorer. Et revisjonsteam har gjennomgått et spørreskjema som omhandler mulige risikofaktorer i fylkeskommunal sammenheng. I desember 2011 ble det sendt ut en nettbasert spørreundersøkelse til alle faste representanter i kommunestyrer/fylkesting i KomRev Trøndelags eierkommuner. Spørreundersøkelsen besto av en kombinasjon av standardiserte spørsmål med avkryssingsmuligheter og åpne spørsmål, hvor representantene kunne gi vurderinger av behovet for forvaltningsrevisjon innen ulike områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet. Vi har hatt problemer med den tekniske gjennomføringen av undersøkelsen, og svarprosenten er for lav til at vi kan trekke generelle slutninger om hvilke tema/områder fylkestinget samlet sett mener det er størst behov for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. 1 Vi har imidlertid tatt hensyn til alle konkrete innspill og kommentarer som har kommet inn i forbindelse med denne undersøkelsen, og disse er vurdert i forhold til risiko og vesentlighet. Kontrollutvalget har underveis i arbeidet med overordnet analyse gitt vurderinger av mulige risikoområder i fylkeskommunen og kommet med forslag til tema/områder som bør undersøkes nærmere. I kontrollutvalgets møte den fikk kontrollutvalget framlagt et diskusjonsgrunnlag hvor revisor presenterte foreløpige resultater fra analysearbeidet. På bakgrunn av dette notatet, ga kontrollutvalgsmedlemmene signaler på hva de mener er relevante prosjekter for planperioden På grunn tekniske problemer i gjennomføringen av spørreundersøkelsen og lav svarprosent, sendte vi en e-post til de partipolitiske gruppelederne i forkant av fylkestingets møte februar. Gruppelederne som ikke hadde svart på spørreundersøkelsen, fikk her mulighet til å gi innspill til mulige vinklinger til forvaltningsrevisjonsprosjekter. 4

5 1.5 Vurdering av risiko og vesentlighet Data som er samlet inn har blitt systematisk vurdert i forhold til risiko. Risikovurdering er sammensatt både av vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer og sannsynligheten for at den inntreffer. I vurderingen av risiko må det tas hensyn til eventuelle risikoreduserende tiltak, for eksempel at fylkeskommunen selv har satt i verk tiltak for å redusere avvik. For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er vesentlige. Vesentlighet, det vil si hva som har størst (negativ) betydning kan vurderes ut fra ulike perspektiver, eksempelvis: brukerperspektiv politisk perspektiv samfunnsperspektiv økonomisk perspektiv medarbeidernes perspektiv omdømmeperspektiv miljøperspektiv Ifølge Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i 2011, vil vesentlighet innenfor regnskapsrevisjon være knyttet til konkrete beløpsstørrelser, mens vurdering av vesentlighet innen forvaltningsrevisjon i mindre grad kan fastsettes etter objektive kriterier. Ofte vil vurdering av vesentlighet være skjønnsmessig hvor ulike forhold veies opp mot hverandre. 2 Resultater fra overordnet analyse: Identifisering av risikofaktorer og forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter Kapittelet beskriver sentrale utfordringer, utviklingstrekk og mulige risikoområder både innen de ulike tjenesteområdene/sektorer og forhold som går på tvers av tjenesteområder. Forslag til vinklinger til forvaltningsrevisjon er fremhevet i fet skrift i kulepunkter. 5

6 2.1 Videregående opplæring En av de største oppgavene til fylkeskommunen er å drive videregående opplæring, og hvor primæroppgaven er å utdanne flest mulig med best mulig resultat. Etter gjennomgang av dokumenter, først og fremst Kvalitetsmeldingen for 2010, er det identifisert en rekke utviklingstrekk og utfordringer i den videregående opplæringen: Lav gjennomføringsgrad, men positiv utvikling de siste årene Begrenset tilgang på lærlingplasser innen fagopplæringen innenfor enkelte områder Økt behov for spesialundervisning. Kan delvis ses i sammenheng med økning i antall minoritetsspråklige elever Tilbudsstruktur. Nedgang i elevtallet framover innen flere regioner. På kort sikt forventes en økning i elevtallet, mens det på lang sikt forventes en nedgang Gjennomført store investeringer i skole de siste årene Samarbeid mellom den videregående skolen og grunnskolen De siste årene har det vært mange klager på PCer til elever. Innen området videregående utdanning er det rom for ulike vinklinger til forvaltningsrevisjonsprosjekter. Med bakgrunn i disse utfordringene, foreslås følgende vinklinger til prosjekter: Gjennomgang av oppfølgingstjenesten og tiltak som skal bedre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Fylkeskommunen skal i henhold til opplæringslovens 3-6 ha en oppfølgingstjeneste for ungdom som har rett til opplæring, men som ikke er i opplæring eller i arbeid. Problemstillinger: Hvordan er opplæringstjenesten organisert? Eksisterer det rutiner for oppfølgingstjenesten, følges disse, og er praksis i tråd med opplæringslov, forskrifter og eventuelt andre føringer på området? På hvilken måte og i hvilken grad sikrer fylkeskommunen best mulig overgang mellom opplæring i grunnskolen og den videregående skolen? Hvilken kunnskap har fylkeskommunen om effekten av tiltak? Gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever, herunder praktisering av særskilt språkopplæring, utvida tid til videregående opplæring og spesialundervisning. I hvilken grad eksisterer det system rutiner som ivaretar minoritetsspråklige elever sine rettigheter, og følges disse i praksis? I pågående forvaltningsprosjekt om fagopplæringen ser vi på hvordan lærlingkandidatene blir forberedt på lærlingtiden, rutiner for oppfølging, ordningen med alternativ fagopplæring i skolen og forholdet mellom tilbud og etterspørsel av læringer. En oppfølging av denne rapporten kan være å gå mer i dybden på enkelte spørsmål, eksempelvis samhandling mellom Avdeling for videregående opplæring, opplæringskontorene og skole for å bidra til økt kvalitet på fagopplæringen. Hvilken kunnskap har fylkeskommunen om effekten av tiltak og hvordan blir dette fulgt opp? 6

7 2.2 Veg Vegreformen som ble gjeldene fra , innebar en betydelig i økning i antall kilometer fylkesveg. I forbindelse datainnhentingen til den overordnede analysen, har flere informanter sagt at de opplever det som noe uklart hva som er fylkeskommunens handlingsrom og rolle i forhold til Statens vegvesen. Statens vegvesen har utfordringer med å gjennomføre alle veginvesteringene som fylkeskommunen overfører midler til. Årsaken er knyttet til kapasitetsproblemer, spesielt i forhold til geoteknisk ekspertise. Enkelte av våre informanter stiller spørsmål om også andre regioner/fylkeskommuner opplever disse utfordringene, og hvordan disse utfordringene blir løst andre steder. Det er gjort politiske vedtak de siste årene som legger en rekke føringer for veg-området. Det er endret strategi med økt vektlegging av asfaltdekke på fylkesvegnettet og økt prioritering av drift og vedlikehold. 2 Mulig vinkling til forvaltningsrevisjon kan være rolleavklaring og samhandling med Statens vegvesen etter at forvaltningsreformen ble iverksatt. Dette blir en oppfølging av rapport fra 2009 som omhandlet vegvedlikehold og intern kontroll. 2.3 Kollektivtransport innkjøp og/eller brukertilfredshet Fylkeskommunen har ansvar for det lokale bil- og båtrutetilbudet i fylket, herunder rutetilbudet, tilskudd og takster. Det er igangsatt prosjekt med bestillingstransport i hele fylket. Bestillingstransporten skal også samordnes med TT-transporten. Mulige vinkinger til forvaltningsrevisjon kan være: Gjennomgang av fylkeskommunens kjøp av kollektivtjenester. Eksisterer det system og rutiner for kjøp av kollektivtjenester? Er praksis og rutiner i tråd regelverket om offentlige innkjøp? Evaluering av måloppnåelse og brukertilfredshet etter omlegging av kollektivtilbudet. Prosjektet må ses i sammenheng med hvordan fylkeskommunen planlegger å gjennomføre egne evalueringer. 2 Sak 10/31 i fylkestinget i forbindelse med behandling av økonomistrategi

8 2.4 Regionale utviklingsmidler Det regionale utviklingsprogrammet for 2012 har en økonomisk ramme på om lag 150 millioner kroner. Innenfor dette området er det knyttet risiko til selve effekten av virkemiddelbruken, men disse effektene er svært vanskelig å måle. Det pågår arbeid med effektvurderinger. I 2011 ble det levert to eksterne evalueringer, et om stedsutvikling og et av innovasjonsselskapene. I fylkestingets behandling av Regionalt utviklingsprogram for 2012 den 8. desember 2011, framgår det av vedtak (punkt 10): Fylkestinget er tilfreds med at det arbeides med resultatog effektmåling av virkemidler i RUP, og ber fylkesrådet ha fortsatt fokus på dette. Det fremgår av saksframlegget at KRD har utviklet konkret opplegg for rapportering av resultater og effekter, og at fylkeskommunen har innarbeidet dette i vilkårene for tilskudd fra Ved behandling av fylkeskommunens økonomistrategi gjorde fylkestinget vedtak hvor næringslivsperspektivet ble vektlagt som det overordnede (sak 10/31). 3 Mulige vinkling til forvaltningsrevisjon kan være: Gjennomgang av system, rutiner og praksis for oppfølging og rapportering fra tilskuddsmottakere og aktører som forvalter midler på vegne av fylkeskommunen. Og videre vurdere hvordan fylkeskommunen har fulgt opp fylkestingets vedtak om at næringslivsperspektivet skal bli vektlagt som det overordede i tilskuddsforvaltningen. 3 Det er overordnet viktig at regionale uviklingsmidler brukes der effekten er størst, og et tydeligere næringslivsfokus må være riktig. For at midlene skal brukes der de har størst virkning, er det svært viktig at det utvikles gode redskaper for måling av resultater 8

9 2.5 Kulturminneforvaltningen Fylkeskommunen er regional myndighet på kulturminneområdet. Kulturavdelingen har ansvar for å legge til rette for at kulturminner 4 og at kulturmiljøer i landskapet blir tatt vare på. I saksutredning til fylkestinget (sak nr. 11/35) fremgår det at Nord-Trøndelag er et fylke med svært mange kulturminner, men med få ansatte innen kulturminneforvaltningen. Brutto driftsutgifter til kulturminner var på om lag 11 millioner kroner i Ifølge Stortingsmeldingen nr. 16 ( ) 6, Leve med kulturminner, har den regionale kulturminneforvaltningen oppgaver knyttet til kunnskapsformidling, veiledning og samarbeid med kommunene og private aktører om skjøtsel, tilrettelegging og bruk av kulturminner. Mulig vinkling til forvaltningsrevisjon: Gjennomgang av mål og resultater i kulturminneforvaltningen? 2.6 Forvaltningsreformen Forvaltningsreformen som trådte i kraft fra , har gitt en rekke nye oppgaver til fylkeskommunene. Kort oppsummert innebærer dette blant annet endringer på følgende områder: 7 Folkehelsearbeid Ansvaret for det meste av riksveiene og ansvaret for nye ferjesamband Samordningsavsvar for en helhetlig grunnopplæring Overtakelse av drifts- og finansieringsansvaret for fagskolene Virkemidler knyttet til styrking av rekruttering, kompetanseheving og likestilling i landbruket Økt ansvar for å forvalte tilskuddsmidler innen friluftsliv og viltforvaltning Fylkeskommunene skal samarbeide gjennom sju nyopprettede regionale forskningsfond Forslag til forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i forvaltningsreformen er omtalt i kapitlene:2.2, 2.7, Kulturminner er konkrete spor etter menneskers liv og virke. De omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 5 Kilde: KOSTRA-tall 2011, ureviderte tall tatt ut Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750), konsern 6 /9.html?id= (basert på brev fra KRD datert ): 9

10 2.7 Folkehelse Ny folkehelselov, som trådde i kraft fra , gir kommuner og fylkeskommuner et mer helhetlig ansvar for forebyggende helsearbeid, og hvor forebyggende arbeid berører alle sektorer. Det fremgår av folkehelseloven ( 20 og 21) at fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. Videre skal fylkeskommunen understøtte folkehelsearbeidet i kommunene samt ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket. Fylkestinget vedtok strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag Mulig vinkling til forvaltningsrevisjon: Hvordan og på hvilke arenaer jobber fylkeskommunen for å møte kravene om forebygging av helseproblemer? 2.8 Saksbehandling knyttet til nye forvaltningsoppgaver Ifølge økonomiplanen for 2012 er fylkeskommunen gitt nye oppgaver gjennom forvaltningsreformen som vil kreve utvikling av kompetanse på områdene innen landbruk/ miljø og fiskeri/havbruk. Eksempelvis overtok fylkeskommunene myndighet og forvaltningsoppgaver knyttet til Akvakultur- og Havressursloven samt bestandsforvaltning av høstbare, ikke-truete viltarter og innlandsfisk. Mulig vinkling til forvaltningsrevisjon kan være gjennomgang av fylkeskommunens saksbehandling knyttet til disse nye oppgavene. Hvilke rutiner er etablert, følges disse og er saksbehandlingen i tråd med regelverk? 10

11 2.9 Økonomi kostnadseffektivitet, administrasjonsutgifter og økonomistyring Nord-Trøndelag fylkeskommune har levert positivt netto driftsresultat sammenhengende siden 2002, og hvor regnskapene de tre siste årene ( ) har vist et mindreforbruk på henholdsvis 80, 110 og 63 millioner kroner. Det er de siste årene gjort store investeringer i skolebygg og veg, hvor det i økonomiplanen for legges opp til investeringer på 1,752 milliarder kroner (investeringer i fylkesveger utgjør 1,414 milliarder kroner). Det fremgår av økonomiplanen at disponible driftsrammer kommende år vil gå ned, som i hovedsak er knyttet til økte renter/avdragsutgifter, omlegging av momskompensasjon og befolkningsutvikling. Med dette som bakteppe, kan en mulig vinkling til forvaltningsrevisjon være effektivitet/produktivitets-analyse med utgangspunkt i KOSTRA tall. Flere informanter har gitt innpill til prosjekter som omhandler effektivitet/produktivitet og sammenlikningsanalyse opp mot andre fylkeskommuner. Som en del av et pågående forvaltningsrevisjonsprosjekt om økonomistyring, gjennomgås en rekke nøkkeltall fra KOSTRA, men det også være relevant å gjennomføre et eget forvaltningsrevisjonsprosjekt med KOSTRA og enhetskostnader som hovedtema. Videre viser vår gjennomgang av KOSTRA-tall relativt store svingninger i utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter for Nord-Trøndelag fylkeskommune, jamfør figuren under. Brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter per innb. Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Gj. Alle u/oslo En videre oppfølging av det pågående prosjektet om økonomistyring, kan være å vurdere økonomistyring og rapportering på mer detaljert nivå innad i utvalgte virksomheter. Den enkelte virksomhet har totalansvar for sin egen økonomi innenfor budsjettrammen, og er gitt stor frihet både organisatorisk, faglig og økonomisk. Utvalget av virksomheter må ses i sammenheng med ressursbruk og eventuelle merforbruk i løpet av perioden ( ). Innen tema økonomi og ressursutnyttelse, forelås følgende vinklinger til forvaltningsrevisjon: Økonomigjennomgang for utvalgte virksomheter. Utvalget av virksomheter må ses i sammenheng med ressursbruk og eventuelle merforbruk i løpet av perioden ( ). KOSTRA-prosjekt. Gjennomgang av enhetskostnader og kvalitet i rapporteringen. Hvordan har utviklingen i produktivitetsindikatorer innenfor ulike områder av fylkeskommunens virksomhet vært over tid og sammenliknet med andre fylkeskommuner? Blir utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter ført riktig? Hva er årsakene til svingninger i disse utgiftene? 11

12 2.11 Innkjøp Investeringer Del 2 Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon Innkjøp- Investeringer Del 2 står oppført som prioritert prosjekt i perioden , men er foreløpig ikke igangsatt. Det er en oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon: Nye Steinkjer videregående skole - Vedtaksetterlevelse i planleggingsfasen Miljø og klima Fylkestinget vedtok klima- og energiplan i februar Klima- og energiplanen omhandler både reduksjon av klimagassutslipp i egen virksomhet og reduksjon i hele fylket. Vurdere mål, ressursbruk og resultater i miljøarbeidet. Forvaltningsrevisjon med miljø som tema kan også vinkles opp mot måloppnåelse innen kollektivtrafikken. 12

13 2.13 Utvalgte nøkkeltall fra KOSTA, fylkeskommuner - nivå 1. Ureviderte tall for Kilde SSB 8 1. Finansielle nøkkeltall Sør- Trøndelag Nordland Sogn og Fjordane Nord- Trøndelag Landet u/ Oslo Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 8,7 3,2 10,8-1,4 3,6 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 8,1 3,5 12,9 4,6 5,5 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 150, ,5 136,7 131 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 11 24,2 20,7 18,1 16,5 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger år Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr Økonomisk belastning videregående opplæring i skole per elev Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat Dekningsgrad Andelen av personer år som er i videregående opplæring, bostedsfylke 92,6 89,3 92,1 91,9 91,7 Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 96,9 95,8 97,1 96,2 96,9 Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten 88,2 87,1 86,1 77,1 88,8 4. Produktivitet/enhetskostnader Korr bto driftsutg videregående opplæring i skole, per elev Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. kjøp fra private, per lærling/lærekandidat Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler 8,7 7 7,1 7,6 8,5 Andel beståtte fag- og svenneprøver 88,9 90,9 92, ,8 Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen Lovanvendelse Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner Disse dataene er tatt ut 16. mars Ureviderte tall for 2011 ble publisert 15. mars. Opprettede tall publiseres 15. juni

14 3 Referanser Budsjett 2012 og Økonomiplan Kvalitetsmeldingen 2010 Oppvekstkommisjonen for Nord Trøndelag fylke 2010, sluttrapport utarbeidet av PWC Årsmelding 2009 og 2010, Årsberetning 2011 (foreløpig ikke vedtatt per 18.04) Årsmelding for de videregående skolene i 2010 Årsmelding for kultur 2010 Regionalt utviklingsprogram 2011 Ot. Prp nr. 10 ( ) Saker til fylkestinget 2010, 2001 og fram til desember 2012 Lysark i forbindelse med folkevalgtopplæringen 7 og 8. november 2011 Strategi for tilbudsstruktur i videregående opplæring 2020 Strategiplan for kulturnæringer Handlingsprogram for kulturminnepolitikk KOSTRA , SSB Vedlegg til fylkesrådsnotat; Gjennomgang av ressursbruken på alle områder. Sektorutredninger. Gjennomgang av tilskuddsforvaltningen i fylkeskommunene (kapittel 551 post 60 og 61). PW, Tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter Nord-Trøndelag fylkeskommune fra 2007 NTE Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon 2011 Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten 2011 Varslingsrutiner (notat) 2011 Vedlikehold bygningsmassen 2010 Innkjøp - Nye Steinkjer videregående skole Vedtaksetterlevelse i planleggingsfasen 2010 System for kvalitetsutvikling i videregående skole Foranalyse til forvaltningsrevisjon 2010 Regionalt utviklingsprogram. Foranalyse til forvaltingsrevisjon 2009 Vegvedlikehold og intern kontroll Nord-Trøndelag fylkeskommune 2009 Den offentlige tannhelsetjenesten. Rekruttere og beholde tannhelsepersonell 2008 Intern kontroll innkjøpsområdet 2007 Journalføring av post (notat) 2007 Pågående forvaltningsrevisjonsprosjekter: Fagopplæringen Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS Økonomistyring Innkjøp- Investeringer del 2. Steinkjer videregående skole (står oppført i planen for , men er foreløpig ikke igangsatt) 14

15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 5 Forslag til tema for forvaltningsrevisjon Prioritet Prosjekttema Mulige vinklinger til prosjekter og forslag til problemstillinger Oppfølgingstjenesten og overgang mellom ungdomskole og videregående skole Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever Fagopplæring samhandling Kvalitet saksbehandling nye forvaltningsoppgaver Gjennomgang av oppfølgingstjenesten og tiltak som skal bedre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Fylkeskommunen skal i henhold til opplæringslovens 3-6 ha en oppfølgingstjeneste for ungdom som har rett til opplæring, men som ikke er i opplæring eller i arbeid. Problemstillinger: Hvordan er opplæringstjenesten organisert? Eksisterer det rutiner for oppfølgingstjenesten, følges disse, og er praksis i tråd med opplæringslov, forskrifter og eventuelt andre føringer på området? På hvilken måte og i hvilken grad sikrer fylkeskommunen best mulig overgang mellom opplæring i grunnskolen og den videregående skolen? Hvilken kunnskap har fylkeskommunen om effekten av tiltak? Andelen elever med spesialundervisning har gradvis økt, hvor økningen delvis har sammen med økningen i minoritetsspråklige elever. Mulig vinkling til forvaltningsrevisjon kan være gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever, herunder praktisering av særskilt språkopplæring, utvida tid til videregående opplæring og spesialundervisning. I hvilken grad eksisterer det system rutiner som ivaretar minoritetsspråklige elever sine rettigheter, og følges disse i praksis? En oppfølging av pågående forvaltningsrevisjon om fagopplæring kan være å gå mer i dybden på enkelte spørsmål, eksempelvis samhandling mellom Avdeling for videregående opplæring, opplæringskontorene og skolene for å bidra til økt kvalitet på fagopplæringen. Hvilken kunnskap har fylkeskommunen om effekten av tiltak og hvordan blir dette fulgt opp? I forbindelse med forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene myndighet og forvaltningsoppgaver innen en rekke områder, herunder akvakultur og viltforvaltning. Hvilke rutiner for saksbehandling er etablert, følges disse og er saksbehandlingen i tråd med gjeldende regelverk? Samferdsel administrasjon Rolleavklaring og samhandling med Statens vegvesen etter at forvaltningsreformen ble iverksatt. Kjøp av transporttjenester Transporttjenester Gjennomgang av fylkeskommunens kjøp av kollektivtjenester. Eksisterer det system og rutiner for kjøp av kollektivtjenester? Er praksis og er rutiner i tråd regelverket om offentlige innkjøp? Evaluering av måloppnåelse og brukertilfredshet etter omlegging av kollektivtilbudet, men prosjektet må ses i 15

16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON måloppnåelse og brukertilfredshet RUP næringslivsperspektiv og tilbakerapportering Kulturminneforvaltningen Folkehelse sammenheng med hvordan fylkeskommunens planlegger å gjennomføre egne evalueringer. Første del: Gjennomgang av system, rutiner og praksis for oppfølging og rapportering fra tilskuddsmottakere og aktører som forvalter midler på vegne av fylkeskommunen. Andre del: Gjennomgang av hvordan fylkestingets vedtak om at næringslivsperspektivet skal bli vektlagt som det overordede i tilskuddsforvaltningen, har blitt fulgt opp. Nord-Trøndelag er et fylke med mange kulturminner. Fylkeskommunen har ansvar for registrering og bevaring av kulturminner. Mulig vinkling til forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være å vurdere mål og resultater i kulturminneforvaltningen. Ny folkehelselov trådde i kraft fra , hvor fylkeskommunen er gitt nye oppgaver for forebyggende helsearbeid. Hvordan og på hvilke arenaer jobber fylkeskommunen for å møte kravene om forebygging av helseproblemer? Gjennomgang av utvalgte virksomheter - økonomi KOSTRA 9 - sammenlikningsanalyse og kvalitet i rapportering Innkjøp Investeringer del 2. Steinkjer videregående skole Miljø og klima Den enkelte virksomhet har totalansvar for sin egen økonomi innenfor budsjettrammen. Videre er virksomhetene gitt stor frihet i måten de internt styrer økonomien. Mulig vinkling til forvaltningsrevisjon kan være gjennomgang for utvalgte virksomheter med fokus på økonomisk styring og effektiv ressursbruk. Utvalget av virksomheter må ses i sammenheng med ressursbruk og eventuelle merforbruk i løpet av perioden ( ). KOSTRA-prosjekt. Gjennomgang av enhetskostnader og kvalitet i rapporteringen. Hvordan har utviklingen i produktivitetsindikatorer innenfor ulike områder av fylkeskommunens virksomhet vært over tid og sammenliknet med andre fylkeskommuner? Blir utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter ført riktig? Hva er årsakene til svingninger i disse utgiftene? Innkjøp- Investeringer Del 2 står oppført som prioritert prosjekt i perioden , men er foreløpig ikke igangsatt. Det er en oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon: Nye Steinkjer videregående skole - Vedtaksetterlevelse i planleggingsfasen. Vurdere mål, ressursbruk og resultater i miljøarbeidet. 9 KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Tilgjengelige tall finnes på: 16

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 - VERDAL KOMMUNE - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 - FROSTA KOMMUNE - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE -

RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - Innholdsfortegnelse 1 Hjemmel for forvaltningsrevisjon... 2 2 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon... 2 3 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 - LEVANGER KOMMUNE - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 - MERÅKER KOMMUNE - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - LEKA KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 - STJØRDAL KOMMUNE - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Berlevåg kommune. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18.00

TILLEGGSSAKSLISTE. Berlevåg kommune. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18.00 Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 18.00 TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/13 13/206 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Berlevåg, den

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - MERÅKER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 023/14 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - RULLERING Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 11.6.2014 Liv Tronstad 023/14

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - NAMDALSEID KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3

Detaljer

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - FOSNES KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - NAMSOS KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - FLATANGER KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - VERRAN KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt LEVANGER KOMMUNE 2008

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt LEVANGER KOMMUNE 2008 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008-2011 - LEVANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1...BAKGRUNN OG FORMÅL MED FORVALTNINGSREVISJON...3 2... OM PLANLEGGING AV FORVALTNINGSREVISJON...3

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Prosjekt nr 2. System for kvalitetsutvikling i videregående skole forprosjekt er avsluttet, og ble behandlet i kontrollutvalget sak 19/10.

Prosjekt nr 2. System for kvalitetsutvikling i videregående skole forprosjekt er avsluttet, og ble behandlet i kontrollutvalget sak 19/10. RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - - Innholdsfortegnelse 1 Hjemmel for forvaltningsrevisjon... 2 2 Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011... 2 3 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

4 Tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter Inderøy og Mosvik kommune Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter - Uprioritert liste...

4 Tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter Inderøy og Mosvik kommune Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter - Uprioritert liste... PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2

Detaljer

U off, offl 13, jfr. koml 78 nr 7

U off, offl 13, jfr. koml 78 nr 7 U off, offl 13, jfr. koml 78 nr 7 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - STEINKJER KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram (RUP)

Regionalt utviklingsprogram (RUP) Regionalt utviklingsprogram (RUP) Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2009 Sammendrag og revisors konklusjon KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en foranalyse av Regionalt

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. juni 2014 TID: 15.00 STED: Valberg gård, Frosta De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. (sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. (sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 2. desember 2014 TID: 15:00 STED: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret., sak.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 IDENTIFISERING AV PROSJEKTER - OVERORDNET ANALYSE 3 VALG AV

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Ringebu kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 28.1.2013 Vedtatt av kommunestyret: 18.2.2013 1. FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er et

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

SAK 018/12 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONS PROSJEKT I STEINKJER KOMMUNE

SAK 018/12 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONS PROSJEKT I STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget lom5e1 jrmdela 11.5 -sekretariat for loptrollutualeqe SAKSPROTOKOLL SAK 018/12 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONS PROSJEKT I STEINKJER KOMMUNE 2011-2015

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

DATO: 4. desember 2012 TID: kl STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer

DATO: 4. desember 2012 TID: kl STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 4. desember 2012 TID: kl 13.00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget i Nittedal Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 22. november 2012 Bakgrunn Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av tilsynsansvaret skal

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totale inntekter og utgifter Regnskap Budsjett Økonomiplan i mill kroner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brutto dr. utgifter inkl. renter og avdra 2 715,5 2 555,3

Detaljer

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune :

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune : Saknr. 12/11633-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Øivind Nyhus Plan for forvaltningsrevisjon Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kontrollutvalget 22.4.2015 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at det

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Ringebu kommune, kontrollutvalget Oslo/Ringebu, 26. mai 2016 Illustrasjon: Fra Ringebu kommunes profilelementer Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Ås kommune 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013 2015 Behandlet i kontrollutvalget 21. november 2012 Innhold 1. Bakgrunn 3 2. Formål 3 3. Prosessen for valg av tema 4

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Frogn kommune Vedtatt av kommunestyret 5.12.2016 sak 151/16 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Frogn kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 19. november 2007 kl. 14.30 STED: Vertshuset, Grong Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Dato: 06.Januar 2009 BEBY /08 Bergen bystyre Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer FRWE BYST-030-200804934-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren fremlegger

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Prosjektplan Bergen kommune Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282

Detaljer

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll Prosjektplan Bergen kommune Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhold

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON LIERNE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON LIERNE KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2012-2015 - - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 29. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Grong kommune, ordførers møterom

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 29. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Grong kommune, ordførers møterom GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. september 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, ordførers møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan

Forvaltningsrevisjonsplan Forvaltningsrevisjonsplan 2016-2017 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer