Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. (sign) tlf: / mob: e-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. (sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek."

Transkript

1 NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 2. desember 2014 TID: 15:00 STED: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Møtet er åpent. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 044/14 Referatsaker 045/14 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget (jf. Kontrollutvalgets reglement pkt. 7) 046/14 Oppfølging av kontrollutvalgets saker 047/14 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS - Orientering fra forvaltningsrevisor 048/14 Forvaltningsrevisjon - oppstart nytt prosjekt 049/14 Virksomhetsplan med møteplan 2015 Steinkjer, 26. november 2014 Ola-Morten Teigen Liv Tronstad leder kontrollsjef (sign) tlf: / mob: e-post:

2 SAK 044/14 REFERATSAKER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 044/ Saksbehandlers forslag til vedtak Referatene tas til orientering. Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 KS og Transparency Beskytt kommunen!, en håndbok i antikorrupsjon International Norge 2 NTE Innkalling til Bedriftsforsamling i NTE Holding AS 3 Steinkjer 26. november 2014 Liv Tronstad kontrollsjef

3 SAK 045/14 KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7) Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 045/ Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 171/14 2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 171/14 Vedlegg: Saksutredning til kontrollutvalget fra KomRev Trøndelag IKS av 7. november 2014 Ikke trykte vedlegg 1. Fylkesrådets sak nr. 171/ Kontrollutvalgets reglement Saksopplysninger KomSek Trøndelag IKS viser til vedlagte saksutredning fra KomRev Trøndelag IKS. Steinkjer 10. november 2014 Liv Tronstad kontrollsjef

4 Vedlegg 1 sak 045/14

5

6 OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS SAKER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 046/ Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar saken til orientering. Vedlegg 1. Oversikt over kontrollutvalgets saker og vedtak i 2014 til d.d. 2. Oversikt over saker vedrørende forvaltningsrevisjon og selskapskontroll fra 2012 til d.d. som ikke er avsluttet Andre saksdokumenter ikke vedlagt Kontrollutvalgets sak 024/14 Saksopplysninger: For å tydeliggjøre kontrollutvalgets ansvar for oppfølging av egne vedtak fremlegges det her en oversikt over status for saker behandlet i kontrollutvalget for 2014 frem til dags dato, samt en oversikt over forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller fra 2012 til d.d. som ikke er avsluttet. Vurdering Med bakgrunn i fremlagte oversikter gis kontrollutvalget mulighet til å sjekke ut at disse sakene enten er avsluttet eller er sendt videre til behandling, og hvordan de skal følges opp. Steinkjer 26. november 2014 Liv Tronstad kontrollsjef

7 Oversikt over kontrollutvalgets saker og vedtak i 2014 til d.d. Vedlegg 1 sak 046/ SAK TITTEL VEDTAK I KONTROLLUTVALGET Oversendt: Følges Ferdigbehandlet Dato opp: 28/1 001/14 Referatsaker Referatene tas til orientering. 002/14 Orientering fra fylkesrådet - Sikkerhetssenteret 003/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Kulturminneforvaltning - Prosjektplan 004/14 Kontroll og tilsyn Detaljbudsjett 2014 Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet kulturminneforvaltning Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2014: (Rammen ble ) 005/14 Kontrollutvalgets årsrapport Det fremlagte utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2013, fastsettes som Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 og oversendes fylkestinget til endelig behandling. 2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport 2013 tas til orientering. 006/14 Besøk ved Museet Midt IKS m.m. - Planlegging 1. Besøket utsettes til 26. mai, 2. Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk ved Museet Midt IKS inkludert båttur med besøk på Sør Gjæslingan. (rapport) Dr.budsj. gj. året 11/2 007/14 Referatsaker Referatene tas til orientering. 008/14 Orientering fra sekretær Oppsummering etter møte med revisjonen Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. Tilsyn Gj. aret 009/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Oppfølgingstjenesten i NTFK Kontrollutvalget slutter seg til revidert prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølgingstjenesten i KU 014/14 FT sak 1/14, Besøk 26/5 KU 018/14

8 Revidert prosjektplan NTFK. 5/3 Møtet gikk ut 4/4 010/14 Referatsaker Referatene tas til orientering. 011/14 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. 012/14 Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen. Årsregnskap, 1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Årsregnskap 2013 for ja KUs FT 017/14 årsberetning 2013 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkeskassen. Uttalelse Kontrollutvalgets uttalelse. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes fylkestinget med kopi til fylkesrådet for fremleggelse i 013/14 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Uavhengighetserklæring 014/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Kulturminneforvaltning - status forbindelse med behandlingen av årsregnskapet Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til revisorenes vurdering av uavhengighet. Kontrollutvalget slutter seg til endringer i tidsplanen for prosjektet. (rapport i september) 015/14 Orientering fra sekretær Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. Besøk KUkonf Studtur 29/4 016/14 Referatsaker Referatene tas til orientering. 26/5 017/14 Referatsaker Referatene tas til orientering 018//14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Oppfølgingstjenesten ja 019/14 Budsjettjustering på bakgrunn av regnskapsresultatet for Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølgingstjenesten» 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget ber fylkesrådet merke seg rapportens kapitel 5, konklusjon og oppsummering, og arbeide videre med forbedringsområdene, og rapportere tilbake til fylkestinget innen 1. juli 2015 hvordan disse er fulgt opp. Kontrollutvalget viser til regnskapsresultatet for 2013 og stiller kr fra sektoren Kontroll og tilsyn til disposisjon for andre formål. pkt 2 i 2015 JA Se KU sak 039/14 Besøk 26/5 Studietur 2015 FT 31/14, ikke punkt 2 FT 33/14

9 11/6 020/14 Referatsaker Referatene tas til orientering. 021/14 Oppsummering etter besøk ved Museet Midt m.m. 022/14 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering 1. Kontrollutvalget tar besøk ved Museet Midt m.m. til orientering. 2. Slike besøk med omvisning og orienteringer gir kontrollutvalget nyttig informasjon og kunnskap å ha med seg i arbeidet fremover. 1. Kontrollutvalget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 85/14 2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 85/14 JA FT sak 30/14 023/14 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget slutter seg til Rullering plan for forvaltningsrevisjon for resterende del av planperioden, og vedtar følgende prioriteringsrekkefølge: 1. RUP - Næringslivsperpektivet 2. Tannhelsetjenesten 3. Utdanning 4. Innkjøp 5. Samferdsel 6. Folkehelse 7. Samferdsel - administrasjon Resten av planperio den til ny plan foreligger 024/14 Oppfølging av kontrollutvalgets saker 025/14 Orientering fra regnskapsrevisor status Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

10 Tillegg ssak sak 026/14 Fylkeskommunens praksis knyttet til fylkeskommunens medfinansiering av midler tildelt fra kulturrådet, bl.a. MINK Kontrollutvalget ber om at det utarbeides en oversikt over sakens dokumenter (inklusive all korrespondanse i saken) og praksis fra andre kommuner/fylkeskommuner i lignende saker. se KU 028/14 3/9 027/14 Referatsaker 1. Referatene tas til orientering. 2. Kontrollutvalget takker for invitasjonen fra Sør- Trøndelag fylkeskommune, men ønsker ikke å delta i samarbeidet om selskapskontroll, da kontrollutvalget gjennomførte selskapskontroll med bomvegselskapene i 2013 JA Brev sendt 4/ /14 Fylkeskommunens praksis knyttet til fylkeskommunens medfinansiering av midler tildelt fra kulturrådet, bl.a. MINK - svar 029/14 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Den årlige uavhengighetserklæring 030/14 Orientering fra revisor - Revisjonsstrategi /14 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon oppstart nytt prosjekt 1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om hvordan lokal medfinansiering blir løst og senere fulgt opp. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. Kontrollutvalget ber revisor og sekretær i felleskap utarbeide et notat som grunnlag for innspill til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS med datterselskaper. Pkt 2 JA pkt 1, rest pkt 2 JA Se sak 037/14 032/14 Kontroll og tilsyn, forslag til 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag Tilbudsje

11 Budsjett 2015 økonomiplan til driftsbudsjett for 2014 for kontroll- og tilsyn - med en total ramme på kr Forslaget oversendes fylkesrådet for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. ttsaken i FT i desember Se FT sak 65/14 033/14 Studietur 2014 Saken tas opp til endelig behandling i neste møte, se KU sak 038/14 034/14 Midt-norsk Kontrollutvalget tar saken til etterretning. kontrollutvalgskonferanse - orientering 035/14 Orientering fra oppdragsansvarlig Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til forvaltningsrevisor vedrørende pågående forvaltningsrevisjonsprosjekt orientering. 30/9 036/14 Referatsaker Referatene tas til orientering. 037/14 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Oppstart nytt prosjekt - notat Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS med datterselskaper. se KU 042/14 038/14 Studietur Studieturen utsettes til Dato fastsettes ifm årsplanen Reise- og oppholdsutgifter for sekretær og oppdragsansvarlige revisorer dekkes av kontrollutvalget se KU sak 049/14 039/14 Forvaltningsrevisjonsrapport Kulturminnevern 1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport «Kulturminnevern» FT i desember 2014

12 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget ber fylkesrådet merke seg rapportens kapitel 7- Anbefalinger, og arbeide videre med forbedringsområdene. 3. Fylkestinget ber fylkesrådet rapportere tilbake til fylkestinget innen utgangen av juni 2015 på oppfølging av anbefalingene og eget høringssvar. FT sak 57/14 5/11 040/14 Referatsaker Referatene tas til orientering. 041/14 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS - Prosjektplan 1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS med datterselskaper. 2. Når det gjelder forvaltningsrevisjon ber kontrollutvalget om at det fokuserer både på den kommersielle bredbåndsutbyggingen og bygdefiberutbyggingen. 3. Kontrollutvalget ber om å bli fortløpende orientert om fremdriften i arbeidet. 4. Kontrollutvalget legger til grunn at rapporten skal behandles i kontrollutvalget i god tid slik at den kan oversendes og behandles i fylkestinget i møtet i juni Fortløpen de frem til rapport er levert Se sak 047/14

13 042/14 Orientering fra revisor Orientering om det pågående revisjonsarbeidet 043/14 Innspill til virksomhetsplan med møteplan /12 044/14 Referatsaker 045/14 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget (jf. Kontrollutvalgets reglement pkt. 7) 046/14 Oppfølging av kontrollutvalgets saker 047/14 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS - Orientering fra forvaltningsrevisor 048/14 Forvaltningsrevisjon - oppstart nytt prosjekt 049/14 Virksomhetsplan med møteplan 2015 Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn i utarbeidelsen av virksomhetsplan med møteplan for Se Ku sak 049/14

14 Vedlegg 2 sak 046/14 Oversikt over saker vedrørende forvaltningsrevisjon og selskapskontroll fra 2012 til d.d. som ikke er avsluttet 2012 SAK TITTEL VEDTAK I KONTROLLUTVALGET Oversendt: Følges opp: 24/4 020/12 Plan for forvaltningsrevisjon 16/5 024/12 Plan for selskapskontroll Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden oversendes fylkestinget for videre behandling. 3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon for perioden , med følgende prioritering av forvaltningsrevisjon i perioden : 1. Kvalitet saksbehandling nye forvaltningsoppgaver 2. Innkjøp Investering del 2. Steinkjer videregående skole 3. Oppfølgingstjenesten og overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole 4. Gjennomgang av utvalgte virksomheter økonomi 5. KOSTRA sammenligningsanalyse og kvalitet i rapportering 6. RUP - Næringslivsperspektivet 7. Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige 8. Kulturminneforvaltning 9. Folkehelse 10. Samferdsel - administrasjon 2. Fylkestinget gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden. 1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden oversendes fylkestinget til videre behandling. 3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for selskapskontroll , med følgende prioritering: 1. Arbeidsmarkedsbedriftene Reko AS og Fides AS Planperiod en Plan period en Ferdigbehandlet FT 51/12 Rullert i 2014 Se KU sak 23/14 fra møte 11/6-14 FT 50/12

15 30/5 029/12 Forvaltningsrevisjon nr /2012 Vurdering av fagopplæringen 30/5 030/12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Steinkjerhallen AS 12/6 033/12 Oppfølging av kontrollutvalgets saker 2. Bomvegselskapene (selskaper innenfor samferdsel) 3. NTE Holding AS 4. Museet Midt IKS 2. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til Fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget har merket seg revisor avslutning og anbefalinger i kapitel 8, og ber fylkesrådet følge opp anbefalingene i rapporten og innen utgangen av desember 2012 fremme egen sak til fylkestinget om hvordan disse er fulgt opp. 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten, og finner denne nyttig og opplysende både når det gjelder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til Fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering, og har merket seg revisors konklusjoner samt oppsummeringen i kapitel Fylkestinget viser til KS sine anbefalinger og understreker viktigheten av god eierstyring, og at fylkeskommunens eierrepresentant(er) til enhver tid følger opp sin rolle i de ulike eierorganer fylkeskommunen er representert i. Kontrollutvalget tar saken til orientering. ja FT 53/12 ja KU kan etterspør Pkt 2 etter 3 år 2015 Vegv edlike hold Rapp. fra vegve senet 4/9 036/12 Forvaltningsrevisjonsrapport 1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Pkt 2 ok, jf FT sak 84/12 FT 54/12 (FT 74/12 i dr.rapp.rapp fra vegvesenet)

16 2/ Økonomistyring Økonomistyring til orientering 2. Kontrollutvalget ber fylkestinget fatte følgende vedtak: 1. Rapporten ta til orientering 2. Fylkestinget ber fylkesrådet følge opp rapporten, herunder spesielle funn i tråd med kapittel 5 3. Fylkestinget ber fylkesrådet rapportere slik oppfølging i løpet av første halvår FT sak 12/61 ikke pkt 3 Pkt 3 ok jf. FT sak 45/13

17 2013 Dato SAK TITTEL VEDTAK I KONTROLLUTVALGET Oversendt: 12/2 011/13 Forvaltningsrevisjonsrapport 1. Kontrollutvalget slutter seg til Akvakulturforvaltning, Kvalitet i forvaltningsrevisjonsrapport saksbehandlingen «Akvakulturforvaltning kvalitet i saksbehandlingen» 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: Fylkestinget tar rapporten til orientering 29/5 029/13 Forvaltningsrevisjon - Nye 1. Kontrollutvalget slutter seg til Steinkjer videregående skole del forvaltningsrevisjonsrapport «Nye Steinkjer II videregående skole del II - Organisering og Organisering og økonomistyring i økonomistyring i gjennomføringsfasen» gjennomføringsfasen 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget ber om særskilt rapportering under vegs ved større byggeprosjekter, og for byggeprosjekter med vesentlige 4/9 038/13 Selskapskontroll - bomvegselskapene endringer under vegs Kontrollutvalget slutter seg til rapporten 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til Fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget har merket seg revisors konklusjoner, og ber fylkesrådet følge opp disse. Følges opp: Pkt 2 følges opp av KU etter 3 år Pkt 2 følges opp av KU etter 3 år Ferdigbehandlet se FT 14/13 FT sak 51/13 FT sak 55/13,

18 3/12 052/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - igangsetting av nytt prosjekt 1. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til førstkommende møte for forvaltningsrevisjonsprosjekt kulturminneforvaltning 2. Kontrollutvalget ber revisor foreta en fullstendig gjennomgang av plan for forvaltningsrevisjon med forslag til problemstillinger og prioritering, senest til møtet i juni 2014 Pkt 1 p.plan KU 003/14 pkt 2 KU 023/14

19 2014 Dato 28/1 003/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Kulturminneforvaltning - Prosjektplan 4/4 014/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Kulturminneforvaltning - status 26/5 018//14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Oppfølgingstjenesten 11/6 023/14 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet kulturminneforvaltning Kontrollutvalget slutter seg til endringer i tidsplanen for prosjektet. 1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølgingstjenesten» 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget ber fylkesrådet merke seg rapportens kapitel 5, konklusjon og oppsummering, og arbeide videre med forbedringsområdene, og rapportere tilbake til fylkestinget innen 1. juli 2015 hvordan disse er fulgt opp. Kontrollutvalget slutter seg til Rullering plan for forvaltningsrevisjon for resterende del av planperioden, og vedtar følgende prioriteringsrekkefølge: 1. RUP - Næringslivsperpektivet 2. Tannhelsetjenesten 3. Utdanning 4. Innkjøp 5. Samferdsel 6. Folkehelse 7. Samferdsel - administrasjon ja (rapport) (rapport) pkt 2 i 2015 Resten av planperio den til ny plan foreligger KU 014/14 FT 31/14, ikke punkt 2 3/9 039/14 Forvaltningsrevisjonsrapport Kulturminnevern 1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport «Kulturminnevern» FT i desember 2014

20 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget ber fylkesrådet merke seg rapportens kapitel 7- Anbefalinger, og arbeide videre med forbedringsområdene. 3. Fylkestinget ber fylkesrådet rapportere tilbake til fylkestinget innen utgangen av juni 2015 på oppfølging av anbefalingene og eget høringssvar. FT sak 57/14 30/9 037/14 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Oppstart nytt prosjekt - notat Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS med datterselskaper. se KU 042/14 5/11 041/14 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS - Prosjektplan 1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS med datterselskaper. 2. Når det gjelder forvaltningsrevisjon ber kontrollutvalget om at det fokuserer både på den kommersielle bredbåndsutbyggingen og bygdefiberutbyggingen. 3. Kontrollutvalget ber om å bli fortløpende orientert om fremdriften i arbeidet. 4. Kontrollutvalget legger til grunn at rapporten Fortløpen de frem til rapport er levert Se sak 047/14

21 skal behandles i kontrollutvalget i god tid slik at den kan oversendes og behandles i fylkestinget i møtet i juni /12 047/14 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS - Orientering fra forvaltningsrevisor 048/14 Forvaltningsrevisjon - oppstart nytt prosjekt

22

23 SAK 047/14 SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON NORD- TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS ORIENTERING FRA FORVALTNINGSREVISOR Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 047/ Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg Ingen Saksopplysninger Revisor ønsker å gi en kort orientering om den pågående selskapskontroll med forvaltningsrevisjon vedr. NTE Holding AS med datterselskaper. Vurdering Dersom det vil bli gitt informasjon om oppdraget og fremgangsmåter, vil kontrollutvalget ha plikt til å bevare taushet om innholdet i revisors orientering, jf. forvaltningslovens 13. Det kan derfor bli nødvendig å lukke møte, jf. koml. 31 nr 2, og fvl. 13. Steinkjer 26. november 2014 Liv Tronstad kontrollsjef

24 SAK 048/14 FORVALTNINGSREVISJON - OPPSTART NYTT PROSJEKT Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 048/ Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt RUP Næringslivsperspektivet til førstkommende møte Vedlegg 1. Notat til kontrollutvalget fra KomRev Trøndelag IKS Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets sak 23/14 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2. Fylkestingets sak 51/12 Plan for forvaltningsrevisjon NTFK%20% pdf Saksopplysninger Iht til revidert plan for forvaltningsrevisjon er neste prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekt RUP Næringslivsperpektivet. Revisor har utarbeidet et notat til kontrollutvalget som bl.a. beskriver bakgrunn for forvaltningsrevisjonsprosjektet, tidligere forvaltningsrevisjoner på området, tema for forvaltningsrevisjon, mulige innfallsvinkler, og forslag til tidsplan. Notatet er ment som et grunnlag til en diskusjon for hvilken vinkling kontrollutvalget ønsker i prosjektet. Revisor vil gå igjennom notatet i møtet. Vurdering På bakgrunn av notat fra revisor legges saken frem til diskusjon der kontrollutvalget kan gi innspill til prosjektplan. Det er lagt opp til at prosjektplanen kan legges fremmes i neste møte. Steinkjer 26. november 2014 Liv Tronstad kontrollsjef

25 Vedlegg 1 sak 048/14 Bakgrunn Kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune prioriterte i sak 23/14 (Rullering av plan for forvaltningsrevisjon) en forvaltningsrevisjon med tema RUP - næringslivsperspektivet. Regionalt utviklingsprogram (RUP) utarbeides årlig, og har fire innsatsområder i Dette er: Tilrettelegging for næringsutvikling Innovasjon og entreprenørskap Rekruttering til nordtrøndersk arbeids- og næringsliv Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet For 2013 hadde programmet tre innsatsområder (infrastruktur og næringsnettverk, rekruttering til nordtrøndersk arbeids- og næringsliv samt kompetanse for framtidig næringsvirksomhet). RUP-midlene var i 2013 på ca 147 millioner kroner; inkludert en egen bevilgning fra KRD til bredbåndsatsing. I tillegg kommer spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg på ca 42 millioner kroner. En stor del av pengene ble disponert gjennom andre aktører/programmer: Kommunene: gjennom kommunale/regionale fond: 20 mill kroner Kommunene: gjennom omstillingsprogram: 13,4 mill kroner Innovasjon Norge: 52 mill kroner Interreg: kr 6,5 mill kroner Tidligere forvaltningsrevisjoner på området I fylkeskommunens budsjett for 2014 heter det at «etter foreløpige anslag utgjør den samlede utviklingsinnsatsen i RUP 2014 ca 116 millioner kroner». I tillegg kommer en del statlige øremerkede virkemidler som forvaltes av fylkeskommunen. Revisjonen leverte i 2005/2006 en forvaltningsrevisjonsrapport om Tilskudd til regionale utviklingsfond kartlegging og stikkprøver. Et av resultatene fra denne gjennomgangen var at RUA har utfordringer når det gjelder saksbehandling og evaluering av oppnådde effekter. Det kom også fram at RUA har et oppfølgingssystem/program som ikke utnyttes i full grad. Videre fremgikk det at det var generelt korte begrunnelser i saksutredningen for hvorfor prosjekter støttes. Rapporten ga grunnlag for oppfølging på to områder: Saksbehandling og effektvurderinger av virkemiddelbruken i RUP. KomRev Trøndelag IKS gjennomførte i 2009 en foranalyse til

26 forvaltningsrevisjon vedrørende RUP. Forundersøkelsen konkluderte med at «så lenge det pågår arbeid på nasjonalt nivå om utvikling av effektindikatorer, mener vi at det ikke vil være hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å gjennomføre tilsvarende case-studier (spørreundersøkelser) av prosjekter som har fått RUP-midler i Nord-Trøndelag. Det kan imidlertid være aktuelt å gjennomføre slike spørreundersøkelser etter at KRD har kommet fram til et opplegg for hvordan effekter kan måles». I samme forundersøkelse ble det gjort 10 stikkprøver for å se om rutinene for saksbehandling følges, og følgende ble konkret sjekket: Det fremgår av saken hvorfor prosjektet støttes Det blir henvist til RUP i vurderingen Vurderingen inneholder - godkjent kostnads- og finansieringsplan - satsingsområde i RUP - støtteandel At delegasjonsreglementet er fulgt I de 10 sakene revisjonen så nærmere på, var alle disse kriteriene oppfylt. Tema for forvaltningsrevisjon I kontrollutvalgets sak 23/14 ble oppfølgingen av fylkestingets vedtak om at næringslivsperspektivet skal bli vektlagt som det overordnede i tilskuddsforvaltningen foreslått som en mulig vinkling i prosjektet. Fylkestinget vedtok i sak 10/31(Økonomistrategi ) pkt 7 at «Det er overordnet viktig at regionale utviklingsmidler brukes der effekten er størst, og et tydeligere næringsfokus må være riktig. For at midlene skal brukes slik at de gir størst virkning, er det svært viktig at det utvikles gode redskaper for måling av resultater». I budsjettet for 2013 pekes det på at det er utviklet bedre metoder for måling av resultater av bruken av utviklingsmidler. Det pekes på at for å gi en større forutsigbarhet, må det foretas tydeligere prioriteringer og krav om effektvurderinger for bruken av midlene til fylkeskommunes egne virksomheter i deres regionale utviklingsarbeid. Målsettinger for 2013 og 2014 er at kommunene skal samhandle for å utvikle gode utviklingsprosjekter og at det skal settes større fokus på effekten av bruken av regionale utviklingsmidler. Et arbeidsmål er «å innføre redskap og tiltak for måling av resultater, og dette skal følges opp kontinuerlig». Effekter av utviklingsarbeidet rapporteres årlig (april måned) til fylkestinget. Rapporten for 2013 viser: Et bevilgningsregnskap over samlet virkemiddelbruk Noen eksempler på tiltak fra utviklingsarbeidet i 2013 En oversikt over øvrige utviklingsaktører som disponerte virkemidler gjennom programmet En vurdering av måloppnåelse, effekter og resultater av virkemiddelbruken En statusrapportering på tiltak som viser at de flest tiltak er oppfulgt En oversikt over kommunevis fordeling av virkemiddelbruken

27 I saksframlegget (sak 20/14) heter det «Når det gjelder resultater av virkemiddelbruken i 2013, er det for tidlig å si noe om det fordi de fleste prosjektene er flerårige og pågår fortsatt. Måloppnåelse må vurderes over tid. Effektene kommer gjerne etter flere år, det er utfordrende å isolere effekter til enkelttiltak og de påvirkes gjerne av eksterne forhold, som konjunkturutviklingen.» Fylkeskommunen innførte i 2010 et nasjonalt system for effekt- og resultatmåling på prosjektnivå. Målingen gjelder prosjekter støttet av fylkeskommunen. Effekt- og resultatmåling på prosjektnivå er en av fire faktorer som inngår i RUP sitt opplegg for mål- og resultatstyring. De øvrige tre faktorene er aktivitetsmåling, eksterne evalueringer etter behov og oppnåelse av programmets målstruktur. Aktivitetsmålingen innebærer en måling av hvordan virkemidlene er brukt i forhold til programmets innsatsområder og et sett av 10 underliggende indikatorer: næringsutvikling, kompetanseutvikling, innovasjon, internasjonalisering, ungdom, likestilling, kultur, miljø, kommunikasjon/infrastruktur og attraktivitet/livskvalitet. Mulige innfallsvinkler Eksempler på mulige innfallsvinkler som kan benyttes i en forvaltningsrevisjon: Hvordan sikrer fylkeskommunen at saker behandles i tråd med nasjonale og lokale føringer, og politiske målsettinger? Hvordan benytter fylkeskommunen tilgjengelig informasjon i styringsøyemed? Her vil det være naturlig å legge vekt på fylkeskommunens egen rapportering og statistikk Grad av måloppnåelse på egne vedtatte mål; eksempelvis økt samarbeid mellom kommuner for å få fram best mulige prosjekter Det er ønskelig at Kontrollutvalget kommer med egne og/eller utdyper revisors forslag. Tidsplan Prosjektplan kan vedtas i første KU-møte Ved gode og konkrete innspill til tema, vil arbeidet kunne starte opp før planen er endelig godkjent dersom KU ønsker det. Oppstart januar/februar 2015 Avslutning/ presentasjon KU vil kunne bli i løpet av 3. kvartal Namsos, Unni Romstad (sign) Oppdragsansvarlig revisor

28 SAK 049/14 VIRKSOMHETSPLAN MED MØTEPLAN 2015 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 049/ Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget vedtar Virksomhetsplan med møteplan 2015 for sin virksomhet Vedlegg Utkast til Virksomhetsplan med møteplan 2015 Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets sak 043/14 Innspill til virksomhetsplan med møteplan Virksomhetsplan med møteplan 2014 Saksopplysninger Kontrollutvalget skal årlig utarbeide virksomhetsplan med møteplan for sin samlede virksomhet. Virksomhetsplanen skal ta utgangspunkt i lovverket, vedtatte planer for kontroll og tilsyn (plan for hhv. forvaltningsrevisjon og selskapskontroll), eget reglement og føringer fra fylkestinget. I kontrollutvalgets sak 043/14 Innspill til virksomhetsplan med møteplan 2015, fikk kontrollutvalget mulighet til å komme med innspill. Disse innspillene er forsøkt innarbeidet i plandokumentet og møteplanen. Vurdering Forslaget til kontrollutvalgets virksomhetsplan med møteplan 2015 redegjør for utvalgets formelle grunnlag og lister opp de faste oppgavene, inkl. forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Rammene for kontrollutvalgets arbeid er også vist. Virksomhetsplan med møteplan 2015 skal ikke vedtas av fylkestinget, men kan sendes fylkestinget til orientering dersom kontrollutvalget ønsker det. Steinkjer 26. november 2014 Liv Tronstad kontrollsjef

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. juni 2014 TID: 15.00 STED: Valberg gård, Frosta De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. desember 2015 TID: 15.00 STED: Biblioteket, Steinkjer rådhus, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 023/14 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - RULLERING Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 11.6.2014 Liv Tronstad 023/14

Detaljer

DATO: 4. desember 2012 TID: kl STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer

DATO: 4. desember 2012 TID: kl STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 4. desember 2012 TID: kl 13.00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 28. april 2015 TID: 14.30 STED: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2014 Møtetid: kl 15:00-15:45 Møtested: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 044/14-049/14

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møtet ble lukket under behandling av sak 042/14, jf. koml. 31 nr 2, og fvl. 13. Torfinn Aas Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther

Møtet ble lukket under behandling av sak 042/14, jf. koml. 31 nr 2, og fvl. 13. Torfinn Aas Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 5. november 2014 Møtetid: kl 10:00-11:30 Møtested: Fylkets hus, Derhviegåetie B 201, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 3. desember 2013 Møtetid: kl 15.00 16.10 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: TID: Kl. 15:00 STED: Steinkjer Rådhus Arve Skjeflo

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: TID: Kl. 15:00 STED: Steinkjer Rådhus Arve Skjeflo NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 06.12.2016 TID: Kl. 15:00 STED: Steinkjer Rådhus Arve Skjeflo De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Forfall Merethe Strand Hamborg (H). Vararepresentantene ble innkalt, men kunne ikke møte

Forfall Merethe Strand Hamborg (H). Vararepresentantene ble innkalt, men kunne ikke møte NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 30. mai 2012 Møtetid: kl 10.00-13.00 Møtested: Fylkets hus, Kvenna, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 026/12-030/12 Av

Detaljer

Møtet ble lukket under behandling av sak 038/12 og 040/12, jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5.

Møtet ble lukket under behandling av sak 038/12 og 040/12, jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. september 2012 Møtetid: kl 13.00-16.05 Møtested: Stjørdal rådhus, møterom Værnes Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 034/12-041/12

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 17.11. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKLISTE. Orientering fra revisor - sak 023/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær

SAKLISTE. Orientering fra revisor - sak 023/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.11. 2014 Møtetid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Trond Martin Sæterhaug deltok i behandlingen av saker, men ikke under besøket.

Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Trond Martin Sæterhaug deltok i behandlingen av saker, men ikke under besøket. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 20. mai 2015 Møtetid: 10:00-14:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00-15:15 av saker iht. saklisten Møtested: Grong videregående

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. november 2012 Møtetid: 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole 12.45 Besøk Rock City Namsos kl 14.00-15.20 av saker iht til skaliste Møtested:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 025/15 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 025/15 Referatsaker GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 23.11. 2015 Møtetid: Kl. 10.00 Folkevalgtopplæring Kl.14.30 Behandling av saker iht sakliste Møtested: Grong kommunehus De faste medlemmene innkalles

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen

RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09. 2015 Møtetid: Kl. 09.00 12.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus

MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus MØTEINNKALLING Møtedato: 26.05.2016 Møtetid: 09.00 12.00 Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Møtedato: 1. desember 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Møterom i underetasjen på kommunehuset.

Møtedato: 1. desember 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Møterom i underetasjen på kommunehuset. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 1. desember 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune. Møterom i underetasjen på kommunehuset. De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 08.02. 2016 Møtetid: kl. 09.00 12.00 Møtested: Grong kommune, kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke.

Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. september 2013 Møtetid: kl 11.00 12.15 Møtested: Fylkets hus, Kammerset, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 036/13-043/13

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 2. september 2015 TID: 10.00 STED: Fylkets hus, Sætra A 202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 9. juni 2015 Møtetid: 16:30-17:00 Møtested: Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal Møteleder: Tore Kristiansen Saker: 027/15-032/15

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel MØTEINNKALLING DATO: 05.10.2016 TID: Kl. 15.00 STED: Steinkjer Rådhus Arve Skjeflo De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde

Detaljer

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg.

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 27. mai 2014 Tid: Kl. 09:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Gunnhild Berg

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Gunnhild Berg FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. november 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 30. august 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 14.juni 2016 TID: Kl STED: Overhalla Gimlehallen

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 14.juni 2016 TID: Kl STED: Overhalla Gimlehallen NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 14.juni 2016 TID: Kl. 15.00 STED: Overhalla Gimlehallen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26.09 2013 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i MØTEINNKALLING DATO: 23. Mai 2016 TID: 17:00 STED: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.11. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 4. april 2014 TID: kl 12.00 STED: Fylkets hus, Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram (RUP)

Regionalt utviklingsprogram (RUP) Regionalt utviklingsprogram (RUP) Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2009 Sammendrag og revisors konklusjon KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en foranalyse av Regionalt

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.02. 2016 Møtetid: 09.00-15.00 Møtested: Lierne, kommune sal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: TID: STED: Fylkets Hus - Kammerset

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: TID: STED: Fylkets Hus - Kammerset NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20.09.2017 TID: 10.00 STED: Fylkets Hus - Kammerset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 003/17 Referatsaker

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 003/17 Referatsaker NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 08.02 2017 TID: 10.00 STED: Fylkets Hus - Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29.november 2011 TID: Kl. 14.30 STED: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 24. november 2010 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 3. desember 2013 TID: 15.00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Forfall Randi Dille, Ida Bruheim Derås og Anne Berit Skjerve Sæther. Hhv. Tone Beate Fossli, Tom C. Prytz og Hilde Sveås innkalt og møtte.

Forfall Randi Dille, Ida Bruheim Derås og Anne Berit Skjerve Sæther. Hhv. Tone Beate Fossli, Tom C. Prytz og Hilde Sveås innkalt og møtte. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. mars 2016, Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møtetid kl: 10:00 12:15 Møteleder: Steinar Aspli Saker: 016/16-020/16 Av 5 medlemmer

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 22. september 2014 TID: Kl 12.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Fredag 20.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Orientering fra revisor - sak 002/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Elisabeth Bjørhusdal (sign.

Orientering fra revisor - sak 002/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Elisabeth Bjørhusdal (sign. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.01. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: Onsdag 5. september 2012 Møtetid: Kl. 0900 1200 Møtested: Kommunestyresalen Saker: 013 021/12 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer / varamedlemmer

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.11.16 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 2. desember 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. februar 2012 Møtetid: Kl. 1415 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 16. SEPTEMBER 2011 TID: KL. 10:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TIDSPUNKT Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 25. januar 2012 Møtetid: kl 10.00-12.10 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra - A 202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.02. 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Kontrollutvalgsmøte Møtested: Høylandet kommunehus, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 24. mars 2015 Tid: Kl. 10:00-11:00 Behandling av saker etter saksliste Kl. 11:00-12:00 Besøk/omvisning ved helsetunet Kl. 12:00-12:30 Lunsj

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. FEBRUAR 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES - STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal

DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. januar 2013 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 3. november 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forfall Bjørn Arild Gram (Sp) meldte forfall og vara Åge Husby møtte i hans sted. Åge Husby Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther

Forfall Bjørn Arild Gram (Sp) meldte forfall og vara Åge Husby møtte i hans sted. Åge Husby Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 22. januar 2015 Møtetid: kl 10:00-11:05 Møtested: Fylkets hus, Sætra A202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 001/15-007/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.06.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: TIRSDAG 16. DESEMBER 2008 TID: KL 09:00 STED: VERDAL RÅDHUS KOMMUNESTYRESALEN MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 19. november 2007 kl. 14.30 STED: Vertshuset, Grong Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter.

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 21. november 2011 Møtetid: Kl. 1430 Møtested: Namsos samfunnshus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 10. februar 2015 Tid: Kl. 10:00 Sted: Verdal rådhus Møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 21.01. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/16 Referatsaker

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/16 Referatsaker NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 21.01.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Lierne, kommune sal

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Lierne, kommune sal LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.02. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne, kommune sal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.mars 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer