MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar"

Transkript

1 MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem Gard Johanson, medlem Oscar Jacobsen, medlem Benedicte Hellestveit, varamedlem Ronja Huld Breisnes, medlem FORFALL Miriam Louise Seim, varamedlem Tonje Olsen Haga, nestleiar DESSUTAN MØTTE Ingeborg Borgen Takle, rådgjevar Hordaland Fylkeskommune Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

2 Side 2/12 SAKNR. 01/07 GODKJENNING AV INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. SAKNR. 02/7 GODKJENNING AV SAKLISTA Sak nr 9/09 Budsjett 2014 vert flytta til neste møte. Sakslista vert godkjent. SAKNR. 03/07 GODKJENNING AV REFERAT FRÅ MØTET 30. AUGUST OG 20. SEPTEMBER Det var ingen merknader til møtebok av og SAKNR. 4/09 ORIENTERING Orientering frå Cecilie som har vært med på European Youth Standing Against Extremism i sommar. Det var 9 ungdommar frå Hordaland som drog til London for å diskutere ekstremisme innan religion, idrett, mobbing og romfolk. Totalt var det 50 ungdommar frå ulike europeiske land som vart fordelt i arbeidsgrupper i det temaet dei sjølve var interessert i. Dei ni ungdommane frå Hordaland held nå på å førebu eit undervisningsprogram til bruk i skulane. Sjå artikkel på heimesida til Hordaland Fylkeskommune for meir informasjon. Høyring om lovfesting av ungdomsråd Frist for innsending er 25. november. Lars Henrik og Gard jobba fram eit utkast som vert lagt fram for Ungdommens Fylkesutval på møte den 15. november. Trainee Det er ingen aldersgrense for ordninga. Angåande fråvær vert det politisk fråvær, men fylkeskommunen vil vere i kontakt med lærar og rektor på den aktuelle skulen dersom den som ønskjer å delta allereie har for mykje politisk fråvær. Det er positivt om ein kan vere med ein heil veke, men dersom ein berre kan ein dag eller to er det også heilt greitt. Interesserte sendar ein mail med CV og søknad til Ingeborg. Informer om når det kan passe og om det er trong for hjelp med fråvær. Fylkesutvalet 26. september Lars Henrik, Benedicte og Gard representerte Ungdommens Fylkesutval på det ordinære fylkesutvalet og prata om: - Overgangen frå Hordaland Barne- og Ungdomsråd til Hordaland Fylkeskommune Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

3 Side 3/12 - Elev- og Lærlingombod sjå eigen sak nr 15/09 - Talerett på tinget at man er nøgd med den ordninga som man har nå, med å orientere på fylkesutval og fylkesting. - Elevrådshandbok Gard delte ut første utkast til Retningsliner for elevråd og fortalte om korleis den vert utvikla vidare. - Nettverkssamlinga - Kulturkortet Politikarane var interessert og stilte mange spørsmål. Det var tydeleg at dei ønska meir innspel frå Ungdommens Fylkesutval i aktuelle saker, anonyme prøver vart teken opp som eit eksempel. Angåande heimeside lova fylkesordførar at det vert ordna og administrasjonen skal følgje det opp. Ungdommens Fylkesutval ønskjer ein side dei kan leggje inn sakar og nyheiter på, samt at man lettare kan kome til sida med ein meir eigna adresse. Ingeborg følgjer dette opp med administrasjonen. Aktiv Skulestart - Dette er organisert av Elevorganisasjonen (EO). 24. september. Grunna misforståing om dato var ikkje UFU tilstade på dette arrangementet. Det er noko ein må sjå på til neste år. Oppdatering frå satsingsområda Elevrådshandbok: Design er godkjent av Ungdommens Fylkesutval. Gard sender ny tekst til Ingeborg som får trykt opp 50 stykkar til pilotprosjekt på Bergen Katedralskole. Brev til KS (Kommunenes sentralforbund) Brevet er ferdig, fylkesordførar har skrevet støttebrev og begge er sendt til Kommunenens sentralforbund. Brev til Ungdomsråda Dette er ikkje skrevet. Agnes og Cecilie vil skrive eit brev med spørsmål til ungdomsråda. Cecilie vil lage ein tabell over kommunane der man kan sjå korleis ungdomsråda fungerer; bra, dårlig, har ikkje ungdomsråd. Eit skriv med oversikt over ungdomsråda sendast til Fylkesutvalet som ein melding. Alle i UFU har nokre ungdomsråd dei er fadder for, det vert presisert at alle må følgje opp sine ungdomsråd. Orientering frå administrasjonen: Barne- og Ungdomskonferansen 2013 Benedicte og Ingeborg er påmeldt. Kultur- og kunstformidlingsseksjonen Marianne Ose Askvik gav følgjande orientering: - Kulturkortet: o o o o Det har fått nytt design og verte sendt ut på mms til alle elevar i vidaregåande skule. BHG skal lage ein kinoreklame som dei reknar med kommer på kino i januar. Det er nyheiter og konkurransar på facebook. Fint om UFU kan like sida og dele den med venner: https://www.facebook.com/#!/kulturkorthordaland På heimesida er det full oversikt over rabattar og kor dei gjeld: Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

4 Side 4/12 o Marianne ønskjer gjerne eit nytt møte i ressursutvalet, gjerne før Nettverkssamlinga, om det går. Ho kjem også gjerne på Nettverkssamlinga, og vil sjå om det er mogleg å dele ut informasjon om kulturkortet der. Mandat: Som tidligare nemnt jobbast det nå med eit mandat for Ungdommens Fylkesting. Dette vil tas opp i fylkesutvalet i november og fylkestinget i desember. Ungdommens Fylkesutval vil få det på høyring før det verte behandla politisk. Vedtektene vil vere inkludert i mandatet, og vil derfor berre verte endra i fylkestinget. Møteplan 2014: Møteplan for 2014 er vedteken i Fylkesutvalet og dei andre utvala. Administrasjonen lager eit utkast til møteplan for Ungdommens Fylkesutval som blir presentert på neste møte. Plankonferansen 2013 Fellesinteresser og eigarinteresser i planlegging kart som premiss og produkt: Ungdommens Fylkesutval er invitert til å delta på Plankonferansen oktober, men ser ikkje at dei kan prioritere det per i dag. Nyttårsmøte 2014: Fylkesordførar inviterer kvart år ordførarar, rådmenn, politikarar, næringsliv og kultur til eit nyttårsmøte 3. januar. Her er også leiar og nestleiar i Ungdommens Fylkesutval invitert. Større sakar til politisk behandling hausten 2013: Administrasjonen ser i gjennom sakane og legg fram dei som er aktuelle på neste møte. Budsjett 2014: Fylkesrådmannen legg fram forslag til budsjett for 2014 den 10. oktober. Det er viktig at Ungdommens Fylkesutval kjem med innspel dersom ungdom ikkje blir i vareteken gjennom budsjettet. Ungdommens Fylkesutval ber om eit møte med Økonomiavdelinga, samt aktuelle avdelingar, den 24. oktober for å høyre korleis dei har tatt omsyn til ungdom i prosessen. Fylkesvaraordførar Mona Haugland Hellesnes tek gjerne Ungdommens Fylkesutvals innspel vidare i budsjettmøter med partia som er i posisjon, men da må ho ha dei i hende seinast den 30. oktober. SAKNR. 5/09 HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens Fylkesting skapte sitt første Handlingsprogram i 1997 og sidan da har kvart fylkesting lagt fram og vedteke eit Handlingsprogram. Dagens Handlingsprogram inneheld tiltak frå det første Ungdommens Fylkesting i 1997 og veldig få tiltak har blitt fjerna sidan den gong. Dei to siste åra har ein hatt fem prioriteringssaker som UFU har jobba spesielt med. Ved ein gjennomgang av Handlingsprogrammet kan man sjå at ein del av tiltaka allereie er blitt oppfylt, for eksempel under Samferdsel. Nokre av tiltaka omhandlar områder som er utanfor fylkeskommunen og andre er så vage at det er vanskelig for administrasjonen å følgje dei opp. Eit Handlingsprogram bør vere aktuelt, oppdatert, konkret og vere ein hensiktsmessig blanding mellom mål som kan nås relativt raskt og mål som det tar lengre tid å nå. Eit Handlingsprogram kan gjerne innehalde tiltak, men da gjerne under eit hovudmål. Den 20. juni 2013 hadde Ungdommens Fylkesutval et helgemøte der fylkesordførar Tom-Christer Nilsen også møtte. I samband med det møtet kom Ungdommens Fylkesutval fram med fem punktar var viktig for framtida: Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

5 Side 5/12 - Bybaneutbygging til dei fleste tettbygde strøk utanfor Bergen. - Moderne skular - Hovudvegar ut i distrikta som tåler tungtransport, eksempelvis for å drifte lokalbedrifter og minke talet trafikkulukker. - Skular med større valfriheit fag og linjer. - Fleire sportsanlegg med alternative sportstilbod Disse punktane er ikkje å finne i Handlingsprogrammet som ble vedteken i januar Administrasjonen har vore i kontakt med LNU og Hordaland Idrettskrets for å høyre korleis dei kan hjelpe i ein prosess for å utvikle eit Handlingsprogram. LNU har moglegheit til å hjelpe gjennom «Lån ein LNU ar» der dei kan bidra med innlegg om gode prosesser rundt eit Handlingsprogram og kvifor eit godt Handlingsprogram er viktig. Dei har ikkje moglegheit til å leia prosessen. Dersom det er aktuelt for dei å komme for å holde eit innlegg må utvalet betale reise, eventuell overnatting og diett. Hordaland Idrettskrets er veldig interessert i å vere med og har eit verktøy dei bruker for å utvikle klubber som lett kan verte tilpassa verkelegheita til Ungdommens Fylkesutval. Dei vil da lede prosessen og ser for seg følgjande: - Ein avklaring av ramma rundt Handlingsprogrammet og kva Ungdommens Fylkesutval ønskjer å fokusere på. - Ein prosess under eit arbeidsmøte den 24. oktober der ein ser på ønska situasjon og mål for å komme dit. Det vil vere interaktivt og det er utvalsmedlemmane som skal komme med ideer, forslag, mål, ol. Fasilitatoren frå idrettskretsen vil berre leie prosessen og kaste lys på ulike problemstillingar, ikkje legge seg opp i kva utvalet ønskjer. - Ein prosess under Nettverkssamlinga 2. november der ungdomsråda har moglegheit til å komme med innspel om kva dei tenkjer om utkastet til Handlingsprogram. - Ein siste prosess på utvalsmøte den 15. november der ein syr saman det som kom ut frå Nettverkssamlinga med utkastet, slik at ein har eit endeleg produkt å sende ut saman med innkallinga til Ungdommens Fylkesting Prisen frå Hordaland Idrettskrets er avhengig av om ein tilsett kan gjere det eller om dei må få inn ein som gjer det på timebasis. Det vil derfor koste kr 0 eller kr 400 per time. Det kan vere naturleg å dele tiltaka inn i dei områda som dei ulike utvala behandlar; Opplæring og Helse, Samferdsel og Kultur- og Ressursutvalet. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval sett av tid til arbeid med Handlingsprogrammet under arbeidsmøtet den 24. oktober der man får inn ein fasilitator frå Hordaland Idrettskrets som kan hjelpe utvalet gjennom ein Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

6 Side 6/12 prosess for å finne fram til dei områdane og tiltaka som er ønskelig å ha i Handlingsprogrammet som blir vedteke i januar Vedkommande vil også bidra på Nettverkssamlinga 2. november, under gruppearbeidet. SAKNR. 6/09 NETTVERKSSAMLINGA 2013 Nettverkssamlinga 2013 er lagt til 2. november 2013 og vert heldt på fylkeshuset, i Vestlandet (auditorium) og kantina. Mat vert pizza og rundstykkar. Programmet ser foreløpig ut som følgjer: Kl. 11:00 Registrering og smørelunsj Kl. 11:45 Opning (Lars Henrik ynskjer velkomen. Han informerer om programmet og om UFT som skal være i januar) 12: Innleiar: Korleis kan ungdomsråd få stemma si høyrd i kommunen med (Stian Davies?) 12: Marianne Ose Askvik snakkar og informerer om kulturkortet. 13:15-14:00 Debatt teknikk, innleiing 14:00 Varm lunsj 14:45 Gruppearbeid der ein jobbar med debatt-teknikk. (Ein UFU-representant på kvar gruppe som leiar arbeidet og svarar på spørsmål) 16:15 Presentasjon av handlingsprogrammet (Presenterer UFU sitt utkast for nytt handlingsprogram, forklarer ulike punkt og forteljar om korleis me har jobba med det) 17:00 Arbeid med handlingsprogrammet. Gruppearbeid. (Det vært nye grupper denne gongen. Dei diskuterer ulike punkt og kjem med forslag til det nye handlingsprogrammet) 18:00-18:15 Pause Arbeid med handlingsprogrammet 19:15 Avslutting, oppsummering (Nokon i UFU oppsumerar dagen og snakkar om kva som er viktig framover) 19:30 Smørekvelds Invitasjon er sendt ut og påmelding verte gjort gjennom konferansemodulen til Hordaland Fylkeskommune, her er link. Fylkesordførar og fylkesvaraordførar kan ikkje stille grunna budsjettmøte same dag. Maria Vatnøy deltek gjerne og hjelpar til dersom det er behov. Samferdselsavdelinga har refleksar til deltakarane. Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

7 Side 7/12 Ungdommens Fylkesutval bekreftar innleiarane og sendar kontaktinformasjon til administrasjonen. Ungdommens Fylkesutval ønskjer følgjande materiell på samlinga: - Refleksbamsar til deltakarar - Lite fancy navnesticker - Program til alle deltakarar - Evalueringskjema for nettverkssamlinga SAKNR. 7/09 UNGDOMMENS FYLKESTING 2013 Ungdommens Fylkesting vert heldt den januar på Fleischer Hotel. Kultur- og kunstformidlingsseksjonen vil sjå på muligheit for eit samarbeid på Voss i samband med Kulturkortet den helgen, men det må være opent for alle ungdommar som ønskjer å delta. Innkalling skal ut seinast 24. november og sakar skal vere inne seinast 17. desember. Alle saksdokumentar skal vere ute seinast 14. januar. Ungdommens Fylkesutval må til den tid ha klart årsmelding, budsjett og eigne sakar. Det vart foreslått i førre møte at UFU setter opp eit møte med desisjonskomiteen i forkant av Tinget 2013 og at man der inviterer fylkesvaraordførar og går igjennom dei sakane som skal opp. Det har også vore diskutert om ein burde invitere ein politikar til å sitte i redaksjonskomiteen. Etter at Ungdommens Fylkesutval hadde gått opplyste fylkesvaraordførar Mona Hellesnes det ordinære fylkesutvalet om at Ungdommens Fylkesting vert gjennomført januar. Ho kjem til å delta 25. oktober. Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen oppfordra det ordinære fylkesutvalet sine medlemmar å delta på Ungdommens Fylkesting og lova godtgjersle til dei som deltek. Her er ein førebels oversikt over sakar som må verte gjort i samband med tinget, samt nokre fristar. Forslag til ansvarleg er berre forslag, men det er fint om alle kan byrja å jobbe med det området de er satt opp med. Dersom det er noko det ikkje forstår eller verkeleg ikkje ønskjer å ha ansvar for så ta kontakt med Lars Henrik eller administrasjonen: Oppgåve Kommentar Ansvarleg Tidsfrist Invitasjon av politikarar Innspel frå UFU Agnes 24. oktober Innkalling - skrive Innkalling - sende Administrasjonen 15. november Administrasjonen 15. november Nytt Handlingsprogram - skrive Cecilie 15. november Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

8 Side 8/12 Invitasjon av innleiarar? Innspel frå UFU Agnes 15. november Nytt Handlingsprogram - sende ut Administrasjonen 24. november Opplegg laurdag kveld Kulturkortet Tonje 6. desember Budsjett 2014 Benedikte 6. desember Årsmelding 2013 Lars Henrik 6. desember Program for tinget Tonje 6. desember Forretningsorden Oscar 6. desember Forslag til protokollførar Administrasjonen Ronja 6. desember Forslag til protokollskrivarar Ronja 6. desember Forslag til protokollunderskrivarar Ronja 6. desember Forslag til redaksjonskomite Oscar 6. desember Forslag til valkomite Oscar 6. desember Ordstyrarar Gard 6. desember Gjestar? Gard 6. desember Involvering av Mona Hellesnes Benedicte 6. desember Regnskap 2013 Vedtas på mail Administrasjonen 4. januar Møte med desisjonskomiteen Lars Henrik 13. desember Romdeling Administrasjonen 13. januar Planlegge det praktiske under tinget Gard 13. januar Takk til Barbara? Oscar 13. januar Sende ut tingpapirer Administrasjonen 13. januar Det vert foreslått eit ekstra møte den 13. desember for å ferdigstille arbeidet før Ungdommens Fylkesting Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

9 Side 9/12 SAKNR. 9/09 BUDSJETT 2014 Saka vert utsett til neste møte. SAKNR. 10/09 ARBEIDSMØTE Det er ønskelig med en arbeidshelg for å kunne arbeide utan forstyrringar. Administrasjonen har sjekka Fløksand, der utvalet var 20. juni Den er ledig oktober. Sakar til arbeidshelg er: - Budsjett 2014 for Hordaland Fylkeskommune: Blir lagt fram i byrjinga på oktober og alle utvala skal ha møte oktober. Partia i posisjon skal ha budsjettmøte 2. november. Her kan man forberede eventuelle innlegg om det er noe som er viktig for Ungdommens Fylkesting. Administrasjonen sett opp møte med Økonomiavdelinga, samt aktuelle avdelingar for å få ein innføring i budsjettet og korleis det påverkar ungdom i Hordaland. - Prosess rundt Handlingsprogrammet Grunna mange fråfall den helga som var planlagt vart det foreslått å ha eit arbeidsmøte ein vekedag i staden. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval gjennomfører arbeidsmøte den 24. oktober på fylkeshuset. Det byrjar kl 9:00 med budsjettmøte og fortsettar kl 11 med Handlingsprogram. SAKNR. 11/09 VARAMEDLEMMAR I UFU Det vart vald seks varamedlemmar til Ungdommens Fylkesutval under Ungdommens Fylkesting I dag er det tre aktive varamedlemmar: - Miriam Louise Seim - Cecilie Engen Fredheim - Benedicte Hellestveit Følgjande vil av ulike orsakar ikkje delta i utvalet framover: - Elisabeth Ebbesvik meldte frå raskt etter valet at hun ikkje hadde moglegheit til å delta Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

10 Side 10/12 - Thomas Rikstad har flytta til Malaysia - Andreas Kråkevik har ikkje kapasitet til å delta AVGJERD Ungdommens Fylkesutval fortsetter ut denne valperioden med dei resterande varamedlemmane, men oppfordrar valkomiteen på Ungdommens Fylkesting 2013 om å vere nøye med å informere om dei pliktane man takker ja til når man blir vald til Ungdommens Fylkesutval. SAKNR. 12/09 JULEBORD Ungdommens Fylkesutval ønskjer ein moglegheit til å møtast i ein sosial setting der ein kan sette pris på det arbeidet som har vert gjort i løpet av året. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval slår møtet den 29. november saman med eit julebord. Administrasjonen bestiller bord etter innspel frå utvalsmedlemmane. Kleskode: Dress og kjole. SAKNR. 13/09 KULTURPLANEN TIL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Lars Henrik og Gard møtte med Ronny Skaar frå Kultur- og Kunstformidlingsseksjonen, angåande det pågåande arbeidet med den regionale kulturplanen som skal gjelde frå 2014 til Lars Henrik sitter i faggruppa for Kunstproduksjon- og Kulturformidling, men har utfordringar med å delta på møta da dei er på dagtid. Det ble foreslått at Ingeborg får mandat til å delta på Lars Henrik sine vegne i møter som er på dagtid. Kultur- og Idrettsavdelinga ønskjer at utvalsmedlemmane deltek i ei referansegruppe. Som medlem i ei referansegruppe deltek du som person, ikkje som utvalsmedlem, og du vil få tilsendt ei spørjeundersøking som du vert bedt om å svare på. Det vil ikkje innebere nokre møter. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval gir fullmakt til Ingeborg Borgen Takle om å delta som vara for Lars Henrik i faggruppa Kunstproduksjon og kulturformidling dersom han ikkje sjølv kan stille. Ungdommens Fylkesutval deltek med føljande medlemmar i referansegruppa til den regional kulturplanen: Cecilie Engen Fredheim. Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

11 Side 11/12 SAKNR. 14/09 MOGLEGHEITSSTUDIEN VED HJELTNES VIDAREGÅANDE SKULE REFERANSEGRUPPE Hjeltnes vgs vert vert oppretthalden som eiga eining til 2016, jfr. punkt 6c. HFK set i gang eit prosjekt/ mogelegheitsstudie med føremål å etablere nye utdanningsprogram og anna berekraftig aktivitet på Hjeltnes vgs, og tek kontakt med Ulvik herad og dei ulike næringslivsorganisasjonane for samarbeid. Ungdommens Fylkesutval er invitert til å delta i referansegruppa med en person. Aktuelle møter skal bli forsøkt lagt på kveldstid. Ungdomsrådet i Hardanger er allereie delaktig. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval ser at det er viktig at det er ungdommar i ein slik referansegruppe, men ser at det er naudsynt å prioritere kva gruppa man er del i. Denne moglegheitstudia er retta mot ein spesifikk skule og UFU ønskjer å ha eit meir generelt fokus på slike sakar. Utvalet vil derfor takke nei til tilbodet om å sitte i referansegruppe, samt anbefale at HFK tar kontakt med ungdomsrådet i Ulvik slik at dei kan få med ungdommar som har ein større tilknyting til området og skulen. SAKNR. 15/09 ELEV- OG LÆRLINGOMBOD Elevorganisasjonen hadde eit innlegg på Opplæring- og Helseutvalet den 17. september angåande Elev- og Lærlingombod. Dette vart følgt opp av Ungdommens Fylkesutval på det ordinære fylkesutvalet den 26. september. Fylkesordførar bad Ungdommens Fylkesutval om å komme med eit forslag til ein struktur for ombodet og korleis det skal fungere. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval utarbeider eit forslag til struktur for eit Elev- og Lærlingombod og korleis eit slikt ombod skal arbeide. Utvalet tar kontakt med relevante samarbeidspartnarar, som Elevorganisasjonen, for å stå samla bak eit forslag. Dei ansvarlege for satsingsområdet, Ronja og Miriam, tek saka vidare. SAKNR. 16/09 INTERNASJONALT ARBEID Barbara Harterink frå Internasjonal avdeling er flink til å sende informasjon om aktuelle prosjekt og seminar som kan være av interesse for UFU, men det er avgrensa kor mye utvalsmedlemmane har moglegheit til å delta på og over kor mange områder. Det vil vere hensiktsmessig å avklare korleis informasjon om dette skal vidareformidlast til UFU og korleis det skal prioriterast. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval ønskjer å berre få tilbod om prosjekt som kan verte knytt direkte til satsingsområda, samt som finner sted i skuleferiane. Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

12 Side 12/12 Ingeborg Borgen Takle Rådgjevar Hordaland Fylkeskommune Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

13 Ungdommens Fylkesutval Grunnlag for nytt Handlingsprogram

14 Visjon Vi kan det å vere ungdom - vi kan det å vere framtida! Endres i topp-/bunntekst 2

15 Verdiar : FRAMTIDSRETTA INVOLVERANDE SLAGKRAFTI G

16 Virksomhetsidé UFU er eit partipolitisk uavhengig talerør for ungdom i Hordaland. Vi yter 100%. Vi tenker, handler og fullfører, for å skape det optimale ungdomsmiljøet hvor ungdom kan yte sitt beste og samtidig bli hørt i politikken med sterk medvirkningskraft. 4

17 Formål Ungdommens fylkesutval er Ungdommens fylkesting sitt arbeidande organ og skal følgje opp vedtak gjort i Ungdommens fylkesting. Ungdommens fylkesutval har eit særskild ansvar for å arbeide med dei prioriterte satsingsområda i handlingsprogrammet. I tillegg skal Ungdommens fylkesutval vere eit bindeledd mellom ungdom og Hordaland fylkeskommune. Ungdommens fylkesutval skal drive aktiv lobbyverksemd overfor politiske styresmakter. Ungdommens fylkesutval skal arrangere Ungdommens fylkesting og fremje Ungdommens fylkesutval og Ungdommens fylkesting i media. 5

18 Satsingsområder Opplæring og helse Vidaregåande opplæring og tannhelse Samferdsel Veger, buss og båt Kultur og Idrett Eigen organisasjon Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesutval 6

19 Opplæring og helse - Forbetra rådgiving - Opprettholde tannhelsa/billigare - Holde linjer i distrikta - Redusere fråfall - Færre lærerlause timar - Gratis måltid - Gjere tannlege-yrke meir populært - Betra utdanningsval - Betre rådgivning - Tannlege gyldig fråvære - Meir praktisk - Mobbetiltak - Tida etter munnleg eksamen - Pedagogikk hos lærer - Evaluering av lærarar Samferdsel - Ruter og vegar må forbetrast - Lys langs vegane - Rimelige prisar på båt og buss - Meir attraktivt å bruke buss, mot moped (spare pengar) - Fleir kveldsruter - Heim for ein 50-lapp i alle kommunar - Senke UngdomsSkyss til 300 kr - Barnebillett til 18 år. - Mindre bussar/ferjar etter Hardangerbrua

20 - Kortere grense for skoleskyss - Bedre korrespondanse med båt og buss - Båt fra Bergen til Askøy, Brattholmen, Ågotnes og Sund. - Kollektivtilbudet opprettholdes og videreutvikles - Bussruter korresponderer med skole - Kollektivtilbud førstevalg for elever, lærlingar og arbeidstakare - Fleire bussruter over lengre strekningar - Fleire miljøvennlige båtrutar. - Meir attraktivt kollektivtilbud, fleire skal bruke kollektivtilbud - Trafikksikkerhet - Reparasjon av vegar etter uver og slikt - Betre infrastruktur Kultur og idrett: - Meir ungdomsrelatert kultur - Meir kulturtilbod i skulen - Fleire idrettstilbud i nærområdet og meir informasjon om desse - Kurstilbud innen idrett - Tilbud om andre former trening; zumba, osv - Tilby idrett og kulturmuligheter for alle, barn, unge og eldre - Inkludere alle; topping av lag. Prioritering av eliten. - Øke fokus på mindre populære idretter, ikke bare fotball og håndball, øke tilbud - Videreutvikle kulturkortet, inkludere idrett, skikort, billetter, tog/buss, overnatting. Billigere inngang svømmehall, kino (også i helgene) - Kulturkortet, Tysnesfestivalen og andre musikkfestivaler - Kulturkortet må bli bedre, særlig i helgene. - Kunst meir retta mot ungdom - Meir variert tilbod innen idrett, tilrettelagt for fleire aktivitetar, særlig uorganisert idrett.

21 - Meir tlbud til ungdom utenfor organisert idrett og musikk, ungdomsklubber og åpen hall, for eksempel. - Støtte til kommuner, ungdomskoordinator og UKM - Studentrabatt/økt rabatt treningssenter - Beholde den gode idrettskulturen i Hordaland - Treningsgrupper for ungdom som ligger i faresonen fro overvekt org. - Kulturkortet utvides. Vanskelig for UFU, kommunale ungdomsråd må jobbe med det. - God mulighet til å ta kurs, kulturskole Eigen organisasjon - Nettverkssamling over en helg - UFT meir synleg i hverdagen - Representanter på skolene - Mer samarbeid mellom UFU og ungdomsråd og elevråd - Når UFU oppnår noe vil vi at de skal vise det - UFU skal få igjennom alle sakene - Fler som vet hvem UFU er - UFU jobbe for at kulturkortet blir bedre kjent hos unge - UFT fredag til søndag, lengre tid på å lære om replikk, kommentar og innlegg. Litt kortere økter hver dag, mer sosialt, bedre kjent med UFU og andre råd

22 Nettverksamling for ungdomsråd i Hordaland Lørdag 2. november 2013 Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5 PROGRAM LAURDAG 2. OKTOBER: Registrering - smørelunsj Velkommen v/leiar i Ungdommens Fylkesutval Lars Henrik Nesse Strømmen Kulturkortet Innleiar rådgjevar Marianne Osen Askvik, Kunst- og kulturformidling Debatt-teknikk Innleiar Mathias Fischer, tidlegare politikar, nåverande journalist i BT Mat Innlegg til ungdomsråda v/fylkesvaraordførar Mona Haugland Hellesnes Korleis kan ungdomsråd få stemma si høyrd i kommunen? Innleiar Stian Davies, ledar for Askøy AUF Ungdommens Fylkesting sitt Handlingsprogram 2014 Fasilitator Gjertrud Toft Erichsen, Hordaland Idrettskrets Avslutning og smørekvelds Møteleiarar: Ungdommens Fylkesutval ved Lars Henrik Nesse Strømmen, Gard Johanson og Agnes Bernes.

23 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Kommunale ungdomsråd i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 08. november /015/INGTAKL Invitasjon til Ungdommens fylkesting 2013 Ungdommens fylkesting i Hordaland (UFT) er ein arena og møteplass for ungdom frå heile fylket. Her kan ein seia si meining og diskutera viktige saker med andre engasjerte ungdommar. Ungdommens fylkesting er eit talerøyr, og det øvste organet for dei unge sine interesser i Hordaland. Ungdommens fylkesting vart for første gong arrangert i 1997, og har sidan vorte helde i 17 år på rad. På vegne av Ungdommens fylkesting har Ungdommens fylkesutval (UFU) gleda av å invitera til Ungdommens fylkesting i Hordaland Tinget vert arrangert 25. og 26. januar 2014 på Fleischer Hotell på Voss. Hotellet ligg like ved Voss togstasjon. I tråd med gjelande vedtekter er det representantar frå kommunale ungdomsråd i Hordaland som kan få delegatstatus på Ungdommens fylkesting. Kvar av desse blir invitert til å sende to ungdommar. Delegatane må etter vedtektene vera mellom 15 og 20 år. Pris per person er satt til kr. 1750,- som inkluderer materiell, overnatting med frukost, middag og lunsj. Pris for delegatar som ikkje overnattar er satt til kr. 875,- og inkluderer materiell og lunsj begge dagar. Innkvartering skjer på doble og triple rom. Det er vanleg at skulen, kommunen eller organisasjonen du representerer på UFT vil betala for deltakinga. Undersøk dette med den som gir/gjev deg fullmakt til å vera delegat. Reiseutgifter må dekkast av delegaten sjølv, eller eventuelt den skulen, kommunen eller organisasjonen delegaten representerer. Påmeldinga er bindande og skal vera Ungdommens fylkesutval i hende innan 10. desember Påmeldinga gjerast på Kurs- og konferanse-modulen til Hordaland Fylkeskommune. Her er ein link til arrangementet: Ungdommens fylkesutval har i år arbeida med eit nytt Handlingsprogram. Dette er vedlagt innkallinga. Det ordinære fylkesutvalet i Hordaland vedtok ein innstilling til mandat for Ungdommens Fylkesting den 21. november 2013, som skal opp i det ordinære fylkestinget desember. Saka, med innstilling til vedtak, ligg ved innkallinga. Merk at mandatet inneheld vedtektene til Ungdommens Fylkesting som nå vert vedteken av det ordinære fylkestinget. På Ungdommens Fylkesting skal følgjande sakar verte vedteken: - Visjon, verdiar og verksemdide for Ungdommens Fylkesting Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks Direkte telefon: E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Møre og Romsdat fylkeskomrnune UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Kristiansund 5. - 7. november Quality Hotel Grand Velkomstbrev med praktisk informasjon Program Sakspapir Møteprotokoll frå Ungdommens fylkesting

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 18.06.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 054/2015 Oppstart av kartlegging og verdisetjing av friluftsområde

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD (SUR) Måndag 3. desember 2012 på Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD (SUR) Måndag 3. desember 2012 på Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD (SUR) Måndag 3. desember 2012 på Oslo Rådhus Møtedato: 03.12.2012 Tid: Møtestart kl. 17.00, møteslutt innan kl. 20.00 Stad: Gerhardsen rommet, Oslo Rådhus Servering:

Detaljer

Innst. O. nr. 87. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 87. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 87 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 41 (2006-2007) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringar

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE

Detaljer

Sak nr. 2. Møte torsdag den 4. mars kl. 18. President: Jorunn Ringstad. (husleieloven) (Innst. O. nr. 43 (1998-99), jf. Ot.prp. nr.

Sak nr. 2. Møte torsdag den 4. mars kl. 18. President: Jorunn Ringstad. (husleieloven) (Innst. O. nr. 43 (1998-99), jf. Ot.prp. nr. 306 Em. 4. mars Husleieloven 1999 Møte torsdag den 4. mars kl. 18 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 18): 1. Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer