MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar"

Transkript

1 MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem Gard Johanson, medlem Oscar Jacobsen, medlem Benedicte Hellestveit, varamedlem Ronja Huld Breisnes, medlem FORFALL Miriam Louise Seim, varamedlem Tonje Olsen Haga, nestleiar DESSUTAN MØTTE Ingeborg Borgen Takle, rådgjevar Hordaland Fylkeskommune Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

2 Side 2/12 SAKNR. 01/07 GODKJENNING AV INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. SAKNR. 02/7 GODKJENNING AV SAKLISTA Sak nr 9/09 Budsjett 2014 vert flytta til neste møte. Sakslista vert godkjent. SAKNR. 03/07 GODKJENNING AV REFERAT FRÅ MØTET 30. AUGUST OG 20. SEPTEMBER Det var ingen merknader til møtebok av og SAKNR. 4/09 ORIENTERING Orientering frå Cecilie som har vært med på European Youth Standing Against Extremism i sommar. Det var 9 ungdommar frå Hordaland som drog til London for å diskutere ekstremisme innan religion, idrett, mobbing og romfolk. Totalt var det 50 ungdommar frå ulike europeiske land som vart fordelt i arbeidsgrupper i det temaet dei sjølve var interessert i. Dei ni ungdommane frå Hordaland held nå på å førebu eit undervisningsprogram til bruk i skulane. Sjå artikkel på heimesida til Hordaland Fylkeskommune for meir informasjon. Høyring om lovfesting av ungdomsråd Frist for innsending er 25. november. Lars Henrik og Gard jobba fram eit utkast som vert lagt fram for Ungdommens Fylkesutval på møte den 15. november. Trainee Det er ingen aldersgrense for ordninga. Angåande fråvær vert det politisk fråvær, men fylkeskommunen vil vere i kontakt med lærar og rektor på den aktuelle skulen dersom den som ønskjer å delta allereie har for mykje politisk fråvær. Det er positivt om ein kan vere med ein heil veke, men dersom ein berre kan ein dag eller to er det også heilt greitt. Interesserte sendar ein mail med CV og søknad til Ingeborg. Informer om når det kan passe og om det er trong for hjelp med fråvær. Fylkesutvalet 26. september Lars Henrik, Benedicte og Gard representerte Ungdommens Fylkesutval på det ordinære fylkesutvalet og prata om: - Overgangen frå Hordaland Barne- og Ungdomsråd til Hordaland Fylkeskommune Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

3 Side 3/12 - Elev- og Lærlingombod sjå eigen sak nr 15/09 - Talerett på tinget at man er nøgd med den ordninga som man har nå, med å orientere på fylkesutval og fylkesting. - Elevrådshandbok Gard delte ut første utkast til Retningsliner for elevråd og fortalte om korleis den vert utvikla vidare. - Nettverkssamlinga - Kulturkortet Politikarane var interessert og stilte mange spørsmål. Det var tydeleg at dei ønska meir innspel frå Ungdommens Fylkesutval i aktuelle saker, anonyme prøver vart teken opp som eit eksempel. Angåande heimeside lova fylkesordførar at det vert ordna og administrasjonen skal følgje det opp. Ungdommens Fylkesutval ønskjer ein side dei kan leggje inn sakar og nyheiter på, samt at man lettare kan kome til sida med ein meir eigna adresse. Ingeborg følgjer dette opp med administrasjonen. Aktiv Skulestart - Dette er organisert av Elevorganisasjonen (EO). 24. september. Grunna misforståing om dato var ikkje UFU tilstade på dette arrangementet. Det er noko ein må sjå på til neste år. Oppdatering frå satsingsområda Elevrådshandbok: Design er godkjent av Ungdommens Fylkesutval. Gard sender ny tekst til Ingeborg som får trykt opp 50 stykkar til pilotprosjekt på Bergen Katedralskole. Brev til KS (Kommunenes sentralforbund) Brevet er ferdig, fylkesordførar har skrevet støttebrev og begge er sendt til Kommunenens sentralforbund. Brev til Ungdomsråda Dette er ikkje skrevet. Agnes og Cecilie vil skrive eit brev med spørsmål til ungdomsråda. Cecilie vil lage ein tabell over kommunane der man kan sjå korleis ungdomsråda fungerer; bra, dårlig, har ikkje ungdomsråd. Eit skriv med oversikt over ungdomsråda sendast til Fylkesutvalet som ein melding. Alle i UFU har nokre ungdomsråd dei er fadder for, det vert presisert at alle må følgje opp sine ungdomsråd. Orientering frå administrasjonen: Barne- og Ungdomskonferansen 2013 Benedicte og Ingeborg er påmeldt. Kultur- og kunstformidlingsseksjonen Marianne Ose Askvik gav følgjande orientering: - Kulturkortet: o o o o Det har fått nytt design og verte sendt ut på mms til alle elevar i vidaregåande skule. BHG skal lage ein kinoreklame som dei reknar med kommer på kino i januar. Det er nyheiter og konkurransar på facebook. Fint om UFU kan like sida og dele den med venner: https://www.facebook.com/#!/kulturkorthordaland På heimesida er det full oversikt over rabattar og kor dei gjeld: Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

4 Side 4/12 o Marianne ønskjer gjerne eit nytt møte i ressursutvalet, gjerne før Nettverkssamlinga, om det går. Ho kjem også gjerne på Nettverkssamlinga, og vil sjå om det er mogleg å dele ut informasjon om kulturkortet der. Mandat: Som tidligare nemnt jobbast det nå med eit mandat for Ungdommens Fylkesting. Dette vil tas opp i fylkesutvalet i november og fylkestinget i desember. Ungdommens Fylkesutval vil få det på høyring før det verte behandla politisk. Vedtektene vil vere inkludert i mandatet, og vil derfor berre verte endra i fylkestinget. Møteplan 2014: Møteplan for 2014 er vedteken i Fylkesutvalet og dei andre utvala. Administrasjonen lager eit utkast til møteplan for Ungdommens Fylkesutval som blir presentert på neste møte. Plankonferansen 2013 Fellesinteresser og eigarinteresser i planlegging kart som premiss og produkt: Ungdommens Fylkesutval er invitert til å delta på Plankonferansen oktober, men ser ikkje at dei kan prioritere det per i dag. Nyttårsmøte 2014: Fylkesordførar inviterer kvart år ordførarar, rådmenn, politikarar, næringsliv og kultur til eit nyttårsmøte 3. januar. Her er også leiar og nestleiar i Ungdommens Fylkesutval invitert. Større sakar til politisk behandling hausten 2013: Administrasjonen ser i gjennom sakane og legg fram dei som er aktuelle på neste møte. Budsjett 2014: Fylkesrådmannen legg fram forslag til budsjett for 2014 den 10. oktober. Det er viktig at Ungdommens Fylkesutval kjem med innspel dersom ungdom ikkje blir i vareteken gjennom budsjettet. Ungdommens Fylkesutval ber om eit møte med Økonomiavdelinga, samt aktuelle avdelingar, den 24. oktober for å høyre korleis dei har tatt omsyn til ungdom i prosessen. Fylkesvaraordførar Mona Haugland Hellesnes tek gjerne Ungdommens Fylkesutvals innspel vidare i budsjettmøter med partia som er i posisjon, men da må ho ha dei i hende seinast den 30. oktober. SAKNR. 5/09 HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens Fylkesting skapte sitt første Handlingsprogram i 1997 og sidan da har kvart fylkesting lagt fram og vedteke eit Handlingsprogram. Dagens Handlingsprogram inneheld tiltak frå det første Ungdommens Fylkesting i 1997 og veldig få tiltak har blitt fjerna sidan den gong. Dei to siste åra har ein hatt fem prioriteringssaker som UFU har jobba spesielt med. Ved ein gjennomgang av Handlingsprogrammet kan man sjå at ein del av tiltaka allereie er blitt oppfylt, for eksempel under Samferdsel. Nokre av tiltaka omhandlar områder som er utanfor fylkeskommunen og andre er så vage at det er vanskelig for administrasjonen å følgje dei opp. Eit Handlingsprogram bør vere aktuelt, oppdatert, konkret og vere ein hensiktsmessig blanding mellom mål som kan nås relativt raskt og mål som det tar lengre tid å nå. Eit Handlingsprogram kan gjerne innehalde tiltak, men da gjerne under eit hovudmål. Den 20. juni 2013 hadde Ungdommens Fylkesutval et helgemøte der fylkesordførar Tom-Christer Nilsen også møtte. I samband med det møtet kom Ungdommens Fylkesutval fram med fem punktar var viktig for framtida: Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

5 Side 5/12 - Bybaneutbygging til dei fleste tettbygde strøk utanfor Bergen. - Moderne skular - Hovudvegar ut i distrikta som tåler tungtransport, eksempelvis for å drifte lokalbedrifter og minke talet trafikkulukker. - Skular med større valfriheit fag og linjer. - Fleire sportsanlegg med alternative sportstilbod Disse punktane er ikkje å finne i Handlingsprogrammet som ble vedteken i januar Administrasjonen har vore i kontakt med LNU og Hordaland Idrettskrets for å høyre korleis dei kan hjelpe i ein prosess for å utvikle eit Handlingsprogram. LNU har moglegheit til å hjelpe gjennom «Lån ein LNU ar» der dei kan bidra med innlegg om gode prosesser rundt eit Handlingsprogram og kvifor eit godt Handlingsprogram er viktig. Dei har ikkje moglegheit til å leia prosessen. Dersom det er aktuelt for dei å komme for å holde eit innlegg må utvalet betale reise, eventuell overnatting og diett. Hordaland Idrettskrets er veldig interessert i å vere med og har eit verktøy dei bruker for å utvikle klubber som lett kan verte tilpassa verkelegheita til Ungdommens Fylkesutval. Dei vil da lede prosessen og ser for seg følgjande: - Ein avklaring av ramma rundt Handlingsprogrammet og kva Ungdommens Fylkesutval ønskjer å fokusere på. - Ein prosess under eit arbeidsmøte den 24. oktober der ein ser på ønska situasjon og mål for å komme dit. Det vil vere interaktivt og det er utvalsmedlemmane som skal komme med ideer, forslag, mål, ol. Fasilitatoren frå idrettskretsen vil berre leie prosessen og kaste lys på ulike problemstillingar, ikkje legge seg opp i kva utvalet ønskjer. - Ein prosess under Nettverkssamlinga 2. november der ungdomsråda har moglegheit til å komme med innspel om kva dei tenkjer om utkastet til Handlingsprogram. - Ein siste prosess på utvalsmøte den 15. november der ein syr saman det som kom ut frå Nettverkssamlinga med utkastet, slik at ein har eit endeleg produkt å sende ut saman med innkallinga til Ungdommens Fylkesting Prisen frå Hordaland Idrettskrets er avhengig av om ein tilsett kan gjere det eller om dei må få inn ein som gjer det på timebasis. Det vil derfor koste kr 0 eller kr 400 per time. Det kan vere naturleg å dele tiltaka inn i dei områda som dei ulike utvala behandlar; Opplæring og Helse, Samferdsel og Kultur- og Ressursutvalet. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval sett av tid til arbeid med Handlingsprogrammet under arbeidsmøtet den 24. oktober der man får inn ein fasilitator frå Hordaland Idrettskrets som kan hjelpe utvalet gjennom ein Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

6 Side 6/12 prosess for å finne fram til dei områdane og tiltaka som er ønskelig å ha i Handlingsprogrammet som blir vedteke i januar Vedkommande vil også bidra på Nettverkssamlinga 2. november, under gruppearbeidet. SAKNR. 6/09 NETTVERKSSAMLINGA 2013 Nettverkssamlinga 2013 er lagt til 2. november 2013 og vert heldt på fylkeshuset, i Vestlandet (auditorium) og kantina. Mat vert pizza og rundstykkar. Programmet ser foreløpig ut som følgjer: Kl. 11:00 Registrering og smørelunsj Kl. 11:45 Opning (Lars Henrik ynskjer velkomen. Han informerer om programmet og om UFT som skal være i januar) 12: Innleiar: Korleis kan ungdomsråd få stemma si høyrd i kommunen med (Stian Davies?) 12: Marianne Ose Askvik snakkar og informerer om kulturkortet. 13:15-14:00 Debatt teknikk, innleiing 14:00 Varm lunsj 14:45 Gruppearbeid der ein jobbar med debatt-teknikk. (Ein UFU-representant på kvar gruppe som leiar arbeidet og svarar på spørsmål) 16:15 Presentasjon av handlingsprogrammet (Presenterer UFU sitt utkast for nytt handlingsprogram, forklarer ulike punkt og forteljar om korleis me har jobba med det) 17:00 Arbeid med handlingsprogrammet. Gruppearbeid. (Det vært nye grupper denne gongen. Dei diskuterer ulike punkt og kjem med forslag til det nye handlingsprogrammet) 18:00-18:15 Pause Arbeid med handlingsprogrammet 19:15 Avslutting, oppsummering (Nokon i UFU oppsumerar dagen og snakkar om kva som er viktig framover) 19:30 Smørekvelds Invitasjon er sendt ut og påmelding verte gjort gjennom konferansemodulen til Hordaland Fylkeskommune, her er link. Fylkesordførar og fylkesvaraordførar kan ikkje stille grunna budsjettmøte same dag. Maria Vatnøy deltek gjerne og hjelpar til dersom det er behov. Samferdselsavdelinga har refleksar til deltakarane. Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

7 Side 7/12 Ungdommens Fylkesutval bekreftar innleiarane og sendar kontaktinformasjon til administrasjonen. Ungdommens Fylkesutval ønskjer følgjande materiell på samlinga: - Refleksbamsar til deltakarar - Lite fancy navnesticker - Program til alle deltakarar - Evalueringskjema for nettverkssamlinga SAKNR. 7/09 UNGDOMMENS FYLKESTING 2013 Ungdommens Fylkesting vert heldt den januar på Fleischer Hotel. Kultur- og kunstformidlingsseksjonen vil sjå på muligheit for eit samarbeid på Voss i samband med Kulturkortet den helgen, men det må være opent for alle ungdommar som ønskjer å delta. Innkalling skal ut seinast 24. november og sakar skal vere inne seinast 17. desember. Alle saksdokumentar skal vere ute seinast 14. januar. Ungdommens Fylkesutval må til den tid ha klart årsmelding, budsjett og eigne sakar. Det vart foreslått i førre møte at UFU setter opp eit møte med desisjonskomiteen i forkant av Tinget 2013 og at man der inviterer fylkesvaraordførar og går igjennom dei sakane som skal opp. Det har også vore diskutert om ein burde invitere ein politikar til å sitte i redaksjonskomiteen. Etter at Ungdommens Fylkesutval hadde gått opplyste fylkesvaraordførar Mona Hellesnes det ordinære fylkesutvalet om at Ungdommens Fylkesting vert gjennomført januar. Ho kjem til å delta 25. oktober. Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen oppfordra det ordinære fylkesutvalet sine medlemmar å delta på Ungdommens Fylkesting og lova godtgjersle til dei som deltek. Her er ein førebels oversikt over sakar som må verte gjort i samband med tinget, samt nokre fristar. Forslag til ansvarleg er berre forslag, men det er fint om alle kan byrja å jobbe med det området de er satt opp med. Dersom det er noko det ikkje forstår eller verkeleg ikkje ønskjer å ha ansvar for så ta kontakt med Lars Henrik eller administrasjonen: Oppgåve Kommentar Ansvarleg Tidsfrist Invitasjon av politikarar Innspel frå UFU Agnes 24. oktober Innkalling - skrive Innkalling - sende Administrasjonen 15. november Administrasjonen 15. november Nytt Handlingsprogram - skrive Cecilie 15. november Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

8 Side 8/12 Invitasjon av innleiarar? Innspel frå UFU Agnes 15. november Nytt Handlingsprogram - sende ut Administrasjonen 24. november Opplegg laurdag kveld Kulturkortet Tonje 6. desember Budsjett 2014 Benedikte 6. desember Årsmelding 2013 Lars Henrik 6. desember Program for tinget Tonje 6. desember Forretningsorden Oscar 6. desember Forslag til protokollførar Administrasjonen Ronja 6. desember Forslag til protokollskrivarar Ronja 6. desember Forslag til protokollunderskrivarar Ronja 6. desember Forslag til redaksjonskomite Oscar 6. desember Forslag til valkomite Oscar 6. desember Ordstyrarar Gard 6. desember Gjestar? Gard 6. desember Involvering av Mona Hellesnes Benedicte 6. desember Regnskap 2013 Vedtas på mail Administrasjonen 4. januar Møte med desisjonskomiteen Lars Henrik 13. desember Romdeling Administrasjonen 13. januar Planlegge det praktiske under tinget Gard 13. januar Takk til Barbara? Oscar 13. januar Sende ut tingpapirer Administrasjonen 13. januar Det vert foreslått eit ekstra møte den 13. desember for å ferdigstille arbeidet før Ungdommens Fylkesting Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

9 Side 9/12 SAKNR. 9/09 BUDSJETT 2014 Saka vert utsett til neste møte. SAKNR. 10/09 ARBEIDSMØTE Det er ønskelig med en arbeidshelg for å kunne arbeide utan forstyrringar. Administrasjonen har sjekka Fløksand, der utvalet var 20. juni Den er ledig oktober. Sakar til arbeidshelg er: - Budsjett 2014 for Hordaland Fylkeskommune: Blir lagt fram i byrjinga på oktober og alle utvala skal ha møte oktober. Partia i posisjon skal ha budsjettmøte 2. november. Her kan man forberede eventuelle innlegg om det er noe som er viktig for Ungdommens Fylkesting. Administrasjonen sett opp møte med Økonomiavdelinga, samt aktuelle avdelingar for å få ein innføring i budsjettet og korleis det påverkar ungdom i Hordaland. - Prosess rundt Handlingsprogrammet Grunna mange fråfall den helga som var planlagt vart det foreslått å ha eit arbeidsmøte ein vekedag i staden. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval gjennomfører arbeidsmøte den 24. oktober på fylkeshuset. Det byrjar kl 9:00 med budsjettmøte og fortsettar kl 11 med Handlingsprogram. SAKNR. 11/09 VARAMEDLEMMAR I UFU Det vart vald seks varamedlemmar til Ungdommens Fylkesutval under Ungdommens Fylkesting I dag er det tre aktive varamedlemmar: - Miriam Louise Seim - Cecilie Engen Fredheim - Benedicte Hellestveit Følgjande vil av ulike orsakar ikkje delta i utvalet framover: - Elisabeth Ebbesvik meldte frå raskt etter valet at hun ikkje hadde moglegheit til å delta Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

10 Side 10/12 - Thomas Rikstad har flytta til Malaysia - Andreas Kråkevik har ikkje kapasitet til å delta AVGJERD Ungdommens Fylkesutval fortsetter ut denne valperioden med dei resterande varamedlemmane, men oppfordrar valkomiteen på Ungdommens Fylkesting 2013 om å vere nøye med å informere om dei pliktane man takker ja til når man blir vald til Ungdommens Fylkesutval. SAKNR. 12/09 JULEBORD Ungdommens Fylkesutval ønskjer ein moglegheit til å møtast i ein sosial setting der ein kan sette pris på det arbeidet som har vert gjort i løpet av året. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval slår møtet den 29. november saman med eit julebord. Administrasjonen bestiller bord etter innspel frå utvalsmedlemmane. Kleskode: Dress og kjole. SAKNR. 13/09 KULTURPLANEN TIL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Lars Henrik og Gard møtte med Ronny Skaar frå Kultur- og Kunstformidlingsseksjonen, angåande det pågåande arbeidet med den regionale kulturplanen som skal gjelde frå 2014 til Lars Henrik sitter i faggruppa for Kunstproduksjon- og Kulturformidling, men har utfordringar med å delta på møta da dei er på dagtid. Det ble foreslått at Ingeborg får mandat til å delta på Lars Henrik sine vegne i møter som er på dagtid. Kultur- og Idrettsavdelinga ønskjer at utvalsmedlemmane deltek i ei referansegruppe. Som medlem i ei referansegruppe deltek du som person, ikkje som utvalsmedlem, og du vil få tilsendt ei spørjeundersøking som du vert bedt om å svare på. Det vil ikkje innebere nokre møter. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval gir fullmakt til Ingeborg Borgen Takle om å delta som vara for Lars Henrik i faggruppa Kunstproduksjon og kulturformidling dersom han ikkje sjølv kan stille. Ungdommens Fylkesutval deltek med føljande medlemmar i referansegruppa til den regional kulturplanen: Cecilie Engen Fredheim. Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

11 Side 11/12 SAKNR. 14/09 MOGLEGHEITSSTUDIEN VED HJELTNES VIDAREGÅANDE SKULE REFERANSEGRUPPE Hjeltnes vgs vert vert oppretthalden som eiga eining til 2016, jfr. punkt 6c. HFK set i gang eit prosjekt/ mogelegheitsstudie med føremål å etablere nye utdanningsprogram og anna berekraftig aktivitet på Hjeltnes vgs, og tek kontakt med Ulvik herad og dei ulike næringslivsorganisasjonane for samarbeid. Ungdommens Fylkesutval er invitert til å delta i referansegruppa med en person. Aktuelle møter skal bli forsøkt lagt på kveldstid. Ungdomsrådet i Hardanger er allereie delaktig. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval ser at det er viktig at det er ungdommar i ein slik referansegruppe, men ser at det er naudsynt å prioritere kva gruppa man er del i. Denne moglegheitstudia er retta mot ein spesifikk skule og UFU ønskjer å ha eit meir generelt fokus på slike sakar. Utvalet vil derfor takke nei til tilbodet om å sitte i referansegruppe, samt anbefale at HFK tar kontakt med ungdomsrådet i Ulvik slik at dei kan få med ungdommar som har ein større tilknyting til området og skulen. SAKNR. 15/09 ELEV- OG LÆRLINGOMBOD Elevorganisasjonen hadde eit innlegg på Opplæring- og Helseutvalet den 17. september angåande Elev- og Lærlingombod. Dette vart følgt opp av Ungdommens Fylkesutval på det ordinære fylkesutvalet den 26. september. Fylkesordførar bad Ungdommens Fylkesutval om å komme med eit forslag til ein struktur for ombodet og korleis det skal fungere. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval utarbeider eit forslag til struktur for eit Elev- og Lærlingombod og korleis eit slikt ombod skal arbeide. Utvalet tar kontakt med relevante samarbeidspartnarar, som Elevorganisasjonen, for å stå samla bak eit forslag. Dei ansvarlege for satsingsområdet, Ronja og Miriam, tek saka vidare. SAKNR. 16/09 INTERNASJONALT ARBEID Barbara Harterink frå Internasjonal avdeling er flink til å sende informasjon om aktuelle prosjekt og seminar som kan være av interesse for UFU, men det er avgrensa kor mye utvalsmedlemmane har moglegheit til å delta på og over kor mange områder. Det vil vere hensiktsmessig å avklare korleis informasjon om dette skal vidareformidlast til UFU og korleis det skal prioriterast. AVGJERD Ungdommens Fylkesutval ønskjer å berre få tilbod om prosjekt som kan verte knytt direkte til satsingsområda, samt som finner sted i skuleferiane. Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

12 Side 12/12 Ingeborg Borgen Takle Rådgjevar Hordaland Fylkeskommune Ungdommens fylkesting Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgate. 5 Postboks 7900, 5805 Bergen Tlf:

13 Ungdommens Fylkesutval Grunnlag for nytt Handlingsprogram

14 Visjon Vi kan det å vere ungdom - vi kan det å vere framtida! Endres i topp-/bunntekst 2

15 Verdiar : FRAMTIDSRETTA INVOLVERANDE SLAGKRAFTI G

16 Virksomhetsidé UFU er eit partipolitisk uavhengig talerør for ungdom i Hordaland. Vi yter 100%. Vi tenker, handler og fullfører, for å skape det optimale ungdomsmiljøet hvor ungdom kan yte sitt beste og samtidig bli hørt i politikken med sterk medvirkningskraft. 4

17 Formål Ungdommens fylkesutval er Ungdommens fylkesting sitt arbeidande organ og skal følgje opp vedtak gjort i Ungdommens fylkesting. Ungdommens fylkesutval har eit særskild ansvar for å arbeide med dei prioriterte satsingsområda i handlingsprogrammet. I tillegg skal Ungdommens fylkesutval vere eit bindeledd mellom ungdom og Hordaland fylkeskommune. Ungdommens fylkesutval skal drive aktiv lobbyverksemd overfor politiske styresmakter. Ungdommens fylkesutval skal arrangere Ungdommens fylkesting og fremje Ungdommens fylkesutval og Ungdommens fylkesting i media. 5

18 Satsingsområder Opplæring og helse Vidaregåande opplæring og tannhelse Samferdsel Veger, buss og båt Kultur og Idrett Eigen organisasjon Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesutval 6

19 Opplæring og helse - Forbetra rådgiving - Opprettholde tannhelsa/billigare - Holde linjer i distrikta - Redusere fråfall - Færre lærerlause timar - Gratis måltid - Gjere tannlege-yrke meir populært - Betra utdanningsval - Betre rådgivning - Tannlege gyldig fråvære - Meir praktisk - Mobbetiltak - Tida etter munnleg eksamen - Pedagogikk hos lærer - Evaluering av lærarar Samferdsel - Ruter og vegar må forbetrast - Lys langs vegane - Rimelige prisar på båt og buss - Meir attraktivt å bruke buss, mot moped (spare pengar) - Fleir kveldsruter - Heim for ein 50-lapp i alle kommunar - Senke UngdomsSkyss til 300 kr - Barnebillett til 18 år. - Mindre bussar/ferjar etter Hardangerbrua

20 - Kortere grense for skoleskyss - Bedre korrespondanse med båt og buss - Båt fra Bergen til Askøy, Brattholmen, Ågotnes og Sund. - Kollektivtilbudet opprettholdes og videreutvikles - Bussruter korresponderer med skole - Kollektivtilbud førstevalg for elever, lærlingar og arbeidstakare - Fleire bussruter over lengre strekningar - Fleire miljøvennlige båtrutar. - Meir attraktivt kollektivtilbud, fleire skal bruke kollektivtilbud - Trafikksikkerhet - Reparasjon av vegar etter uver og slikt - Betre infrastruktur Kultur og idrett: - Meir ungdomsrelatert kultur - Meir kulturtilbod i skulen - Fleire idrettstilbud i nærområdet og meir informasjon om desse - Kurstilbud innen idrett - Tilbud om andre former trening; zumba, osv - Tilby idrett og kulturmuligheter for alle, barn, unge og eldre - Inkludere alle; topping av lag. Prioritering av eliten. - Øke fokus på mindre populære idretter, ikke bare fotball og håndball, øke tilbud - Videreutvikle kulturkortet, inkludere idrett, skikort, billetter, tog/buss, overnatting. Billigere inngang svømmehall, kino (også i helgene) - Kulturkortet, Tysnesfestivalen og andre musikkfestivaler - Kulturkortet må bli bedre, særlig i helgene. - Kunst meir retta mot ungdom - Meir variert tilbod innen idrett, tilrettelagt for fleire aktivitetar, særlig uorganisert idrett.

21 - Meir tlbud til ungdom utenfor organisert idrett og musikk, ungdomsklubber og åpen hall, for eksempel. - Støtte til kommuner, ungdomskoordinator og UKM - Studentrabatt/økt rabatt treningssenter - Beholde den gode idrettskulturen i Hordaland - Treningsgrupper for ungdom som ligger i faresonen fro overvekt org. - Kulturkortet utvides. Vanskelig for UFU, kommunale ungdomsråd må jobbe med det. - God mulighet til å ta kurs, kulturskole Eigen organisasjon - Nettverkssamling over en helg - UFT meir synleg i hverdagen - Representanter på skolene - Mer samarbeid mellom UFU og ungdomsråd og elevråd - Når UFU oppnår noe vil vi at de skal vise det - UFU skal få igjennom alle sakene - Fler som vet hvem UFU er - UFU jobbe for at kulturkortet blir bedre kjent hos unge - UFT fredag til søndag, lengre tid på å lære om replikk, kommentar og innlegg. Litt kortere økter hver dag, mer sosialt, bedre kjent med UFU og andre råd

22 Nettverksamling for ungdomsråd i Hordaland Lørdag 2. november 2013 Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5 PROGRAM LAURDAG 2. OKTOBER: Registrering - smørelunsj Velkommen v/leiar i Ungdommens Fylkesutval Lars Henrik Nesse Strømmen Kulturkortet Innleiar rådgjevar Marianne Osen Askvik, Kunst- og kulturformidling Debatt-teknikk Innleiar Mathias Fischer, tidlegare politikar, nåverande journalist i BT Mat Innlegg til ungdomsråda v/fylkesvaraordførar Mona Haugland Hellesnes Korleis kan ungdomsråd få stemma si høyrd i kommunen? Innleiar Stian Davies, ledar for Askøy AUF Ungdommens Fylkesting sitt Handlingsprogram 2014 Fasilitator Gjertrud Toft Erichsen, Hordaland Idrettskrets Avslutning og smørekvelds Møteleiarar: Ungdommens Fylkesutval ved Lars Henrik Nesse Strømmen, Gard Johanson og Agnes Bernes.

23 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Kommunale ungdomsråd i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 08. november /015/INGTAKL Invitasjon til Ungdommens fylkesting 2013 Ungdommens fylkesting i Hordaland (UFT) er ein arena og møteplass for ungdom frå heile fylket. Her kan ein seia si meining og diskutera viktige saker med andre engasjerte ungdommar. Ungdommens fylkesting er eit talerøyr, og det øvste organet for dei unge sine interesser i Hordaland. Ungdommens fylkesting vart for første gong arrangert i 1997, og har sidan vorte helde i 17 år på rad. På vegne av Ungdommens fylkesting har Ungdommens fylkesutval (UFU) gleda av å invitera til Ungdommens fylkesting i Hordaland Tinget vert arrangert 25. og 26. januar 2014 på Fleischer Hotell på Voss. Hotellet ligg like ved Voss togstasjon. I tråd med gjelande vedtekter er det representantar frå kommunale ungdomsråd i Hordaland som kan få delegatstatus på Ungdommens fylkesting. Kvar av desse blir invitert til å sende to ungdommar. Delegatane må etter vedtektene vera mellom 15 og 20 år. Pris per person er satt til kr. 1750,- som inkluderer materiell, overnatting med frukost, middag og lunsj. Pris for delegatar som ikkje overnattar er satt til kr. 875,- og inkluderer materiell og lunsj begge dagar. Innkvartering skjer på doble og triple rom. Det er vanleg at skulen, kommunen eller organisasjonen du representerer på UFT vil betala for deltakinga. Undersøk dette med den som gir/gjev deg fullmakt til å vera delegat. Reiseutgifter må dekkast av delegaten sjølv, eller eventuelt den skulen, kommunen eller organisasjonen delegaten representerer. Påmeldinga er bindande og skal vera Ungdommens fylkesutval i hende innan 10. desember Påmeldinga gjerast på Kurs- og konferanse-modulen til Hordaland Fylkeskommune. Her er ein link til arrangementet: Ungdommens fylkesutval har i år arbeida med eit nytt Handlingsprogram. Dette er vedlagt innkallinga. Det ordinære fylkesutvalet i Hordaland vedtok ein innstilling til mandat for Ungdommens Fylkesting den 21. november 2013, som skal opp i det ordinære fylkestinget desember. Saka, med innstilling til vedtak, ligg ved innkallinga. Merk at mandatet inneheld vedtektene til Ungdommens Fylkesting som nå vert vedteken av det ordinære fylkestinget. På Ungdommens Fylkesting skal følgjande sakar verte vedteken: - Visjon, verdiar og verksemdide for Ungdommens Fylkesting Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks Direkte telefon: E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

HØRINGSNOTAT OM LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

HØRINGSNOTAT OM LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM HØRINGSNOTAT OM LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Lovfesting av medvirkningsorgan for ungdom... 2 1.2 Bakgrunnen for høringsbrevet... 2 1.2.1 NOU 2011:20 Ungdom,

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Høringsuttalelser kan sendes postmottak@krd.dep.no merket sak 13/1969. Frist for innsending av uttalelser er satt til 25. november 2013.

Høringsuttalelser kan sendes postmottak@krd.dep.no merket sak 13/1969. Frist for innsending av uttalelser er satt til 25. november 2013. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/1969-1 20.08.2013 Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - Høring Kommunal- og regionaldepartementet sender i samarbeid med Arbeidsdepartementet og Barne-,

Detaljer

Ungdommens Fylkesutval i Hordaland - møteinnkalling november 2013

Ungdommens Fylkesutval i Hordaland - møteinnkalling november 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Medlemar og varamedlemar i Ungdommens Fylkesutval Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 22. november 2013 201302900-28/015/INGTAKL

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Namn Funksjon Representerer. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Namn Møtte for Representerer

Namn Funksjon Representerer. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset Dato: 23.09.2016 Tidspunkt: 16:00-19:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Vegard

Detaljer

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: 201307818-3 Saksbehandler Stein Endre Haartveit Saksgang Møtedato Oppvekststyret 29.10.2013 Kulturstyret 30.10.2013 Formannskapet

Detaljer

Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom sak 13/1969

Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom sak 13/1969 Kommunal- og regionaldepartementet, Akersgata 59, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Deres ref Your ref: Vår ref Our ref: Vår dato Our date: 25.11.2013 Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Nordhordaland, 4. etg, Fylkeshuset Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:30-16:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Detaljer

Ungdommens fylkesutval

Ungdommens fylkesutval Møteprotokoll Ungdommens fylkesutval Utval: Møtestad: Fylkesutvalssalen, Fylkeshuset Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 16:00-20:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Gard Johanson NESTL

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Østre Toten ungdomsråd 22.10.2013 021/13 Barn, oppvekst og opplæring 28.10.2013 053/13 Kommunestyret 14.11.2013 080/13

Detaljer

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Administrasjonseksjonen - Org avd Arkivnr: 2014/15940-1 Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy/Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2014 Opplærings-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Erik Vangsnes leia møtet tom sak 021/13. Vegar Berget leia møte frå sak 022/13.

MØTEPROTOKOLL. Erik Vangsnes leia møtet tom sak 021/13. Vegar Berget leia møte frå sak 022/13. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/281-2 Løpenummer:13/5845 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.09.2013 Tid: 12:.00-14.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Ø sosialdeparteme ntet

Ø sosialdeparteme ntet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Arbeids o Vediegg - - - Ø sosialdeparteme ntet S.nr. 2 fdos _3' SAKNR. 50/05 MOTEDATO 16.02.05 Saksgang Fylkesutvalet Motedato Saknr Saksordførar 16.02.05 50/05 Utkast til Lov om

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Fylkesutvalssalen 3. etg., Fylkeshuset Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00-20:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H.

Detaljer

Foto: Carl-Erik Eriksson

Foto: Carl-Erik Eriksson Foto: Carl-Erik Eriksson Høringen Regjeringa meiner det er viktig med medverknad frå innbyggjarar som er særleg avhengige av tenestene til kommunane og fylkeskommunane, og har difor sendt ut eit høyringsnotat

Detaljer

Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte Følgjande medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte Følgjande medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad:, Fløksand, Meland Dato: 09.09.2016-11.09.2016 Tidspunkt: 16:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Vegard Kleppe Leiar Oda

Detaljer

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Arkivsaksnr.: 16/378 Lnr.: 7749/16 Ark.: 033 &13 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Lovhjemmel:

Detaljer

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Arkivsaksnr.: 16/378 Lnr.: 7786/16 Ark.: 033 &13 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Lovhjemmel:

Detaljer

Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13

Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13 MØTELEIAR Bertheussen, Margot (PF)

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalssalen 3. etg., Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:50-12:50

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalssalen 3. etg., Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:50-12:50 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalssalen 3. etg., Fylkeshuset Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 09:50-12:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Håkon Kongsvik utvalsleiar

Håkon Kongsvik utvalsleiar Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: 05.05.2017 Tid: 15:00 Program Kl 15:00 Mat og sakshandsaming Dersom nokon av utvalet sine

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. et, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. et, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. et, Fylkeshuset Dato: 03.02.2016 Tidspunkt: 09:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring. Foto: Geir Hageskal

Råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring. Foto: Geir Hageskal Råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring Foto: Geir Hageskal Status Eldre og personar med funksjonsnedsetjing har i dag ein lovfesta rett til medverknad,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Årsmelding 2014 for Ungdommens fylkesutval og protokoll frå Ungdommens fylkesting 14.-15.02.2015

Årsmelding 2014 for Ungdommens fylkesutval og protokoll frå Ungdommens fylkesting 14.-15.02.2015 Kommunikasjonsseksjonen- Org avd Utvalssekretariat - Org avd Notat Dato: 08.05.2015 Arkivsak: 2014/560-166 Saksbehandlar: ingtakl Til: Fylkestinget Frå: Ungdommens fylkesting Årsmelding 2014 for Ungdommens

Detaljer

Møtestad: Fylkeshuset, Nordhordaland, 4. Arkivsak: 201302900-29/INGTAKL et Referent: Ingeborg Borgen Takle Ref.dato: Arkivnr.: 015

Møtestad: Fylkeshuset, Nordhordaland, 4. Arkivsak: 201302900-29/INGTAKL et Referent: Ingeborg Borgen Takle Ref.dato: Arkivnr.: 015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen MØTEREFERAT Referat frå: Ungdommens fylkesutval Møtedato: 29.11.2013 Tid: 16.10-20.00 Møteleiar: Lars Henrik Nesse Strømmen Møtestad:

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Fylkesutvalssalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 11.04.2014 Tidspunkt: 16:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Gard Johanson

Detaljer

Ungdommens planprogram Vedteke av Ungdommens fylkesting

Ungdommens planprogram Vedteke av Ungdommens fylkesting Ungdommens planprogram 2014 Vedteke av Ungdommens fylkesting 26.01.2014 Ungdommens planprogram 2014 Vedteke av Ungdommens fylkesting 26.01.2014 2 Innhald Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting...

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Sunnhordland, 4. etasje, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Sunnhordland, 4. etasje, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Sunnhordland, 4. etasje, Fylkeshuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 21.03.2016 2016/801-11161/2016 / 033 Saksbehandler: Aslaug Olea Berg Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Fylkestingets samferdsels- og 19.04.2016 miljøkomité 16/30 Fylkestinget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring Fyresdal kommune Arkiv: Saksmappe: 2016/299-2 Saksbeh.: Ketil O. Kiland Dato: 16.02.2016 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring Saksframlegg Utval

Detaljer

Endringar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-2 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal/ Ingrid Holm Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 19.09.2013 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Program: Fredag 27. januar Kl Møtestart Kl Overrekking av prisen for Årets Ungdomskommune til Smøla ungdomsråd/smøla kommune

Program: Fredag 27. januar Kl Møtestart Kl Overrekking av prisen for Årets Ungdomskommune til Smøla ungdomsråd/smøla kommune Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Smøla, Hopen Brygge Dato: 27.01 29.01.2017 Tid: 18:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, 71 25 87 21/900 13 983 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no.

Detaljer

Kommunal- og Regionaldepartementet Postboks 8036 Dep 0033 Oslo. GJELDER: Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom DERES REFERANSE: 13/1969

Kommunal- og Regionaldepartementet Postboks 8036 Dep 0033 Oslo. GJELDER: Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom DERES REFERANSE: 13/1969 FRA: TIL: Vestfold Fylkeselevråd Svend Foynsgate 9 3126 Tønsberg Kommunal- og Regionaldepartementet Postboks 8036 Dep 0033 Oslo STED: Tønsberg DATO: 19. november 2013 GJELDER: Lovfesting av medvirkningsordning

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Møtestad: Sak 16/14 Flytting av rådsmøtet i juni Rådsmøtet 11. juni er samtidig som fylkestinget, kor politikarane i rådet vil vere opptekne.

Møtestad: Sak 16/14 Flytting av rådsmøtet i juni Rådsmøtet 11. juni er samtidig som fylkestinget, kor politikarane i rådet vil vere opptekne. Til stades: Forfall: Harald Norheim Ingeborg Borgen Takle Møtereferat Dato: 03.06.2014 Emne: Referat fra arbeidsutvalsmøte RMNF - 280514 Sak: 2014/558-51 Møtetid: 10:30-13:40 Møtestad: Fylkesutvalssalen

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/ Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/ Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/2858-3 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-1 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Endringar i «Reglement

Detaljer

Ungdommens planprogram 2015 Vedteke av Ungdommens fylkesting 15.02.2015

Ungdommens planprogram 2015 Vedteke av Ungdommens fylkesting 15.02.2015 Ungdommens planprogram 2015 Vedteke av Ungdommens fylkesting 15.02.2015 Innhald Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 2 Visjon... 2 Verdiar... 2 Del 1: Mål for perioden... 3 Opplæring og helse...

Detaljer

Vetle og Jenny har alt meldt forfall og koordinator har tatt kontakt med vara.

Vetle og Jenny har alt meldt forfall og koordinator har tatt kontakt med vara. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 12.03. 14.03.10 Tid: 19:00 på hotellet. Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 71 25 80 95, som kallar

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Resterande val til styre, råd og utval valperioden 2015-2019

Resterande val til styre, råd og utval valperioden 2015-2019 ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8173-101 Saksbehandlar: Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Valnemnda 19.12015 Fylkestinget 08.12015 Resterande val til styre,

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Dato: 22.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201105759-18

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute.

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.- 03. 02.2013 Tid: 17:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03. Til dette oppstartsseminaret

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969.

BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969. + BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969. + Ungdommens fylkesting Buskerud Metode Vi snakket med mange ungdommer om høringen og alle sa de synes det var viktig.

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Høringssvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høringssvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: 16/752 Vår ref: 2016/51503-1 Arkivkode: 008 Dato: 19.05.2016 Høringssvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Uttale til høyring - NOU 2011:20 Ungdom, makt og medverknad

SAKSDOKUMENT. Uttale til høyring - NOU 2011:20 Ungdom, makt og medverknad Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 022.3 2011/2114-5467/2012 Unni Rygg 13.03.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 15/12 Un dommens kommunest re 17.04.2012 18/12 Komite for drift

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16)

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) 1.1 Føremål Føremålet med dette reglementet er: Gje hovudretningsliner for arbeidet i dei politiske organa Gje einsarta og like retningsliner for

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak:

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak: Saksutredning: SPØRSMÅL OM ETABLERING AV UNGDOMMENS FYLKESTING Behandlinger: fylkesutvalg og fylkesting Vedlegg: ingen Andre henvisninger: 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Under behandling av fylkestingsak 94/15

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer