SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013"

Transkript

1 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september Sak 4/09 Orientering Sak 5/09 Handlingsprogram Sak 6/09 Fylkesutvalet 26. september Sak 7/09 Nettverkssamling 2013 Sak 8/09 Tinget 2013 Sak 9/09 Budsjett 2014 Sak 10/09 Arbeidshelg Sak 11/09 Varamedlemmar i UFU Sak 12/09 Julebord Sak 13/09 Kulturplanen til HFK Sak 14/09 Moglegheitsstudie på Hjeltnes vgs Sak 15/09 Elev- og Lærlingombod Sak 16/09 Internasjonalt arbeid Sak 14/09 Ymse

2 Side 2/10 Sak 4/09 Orientering Orientering frå Cecilie som har vært med på European Youth Standing Against Extremism i sommar. Høyring om lovfesting av ungdomsråd Fråsegn til høyringsnotatet skal sendast både frå Ungdommens Fylkesutval og frå Hordaland Fylkeskommune som to separate fråsegn. Ungdommens Fylkesutval kan velje å sende det sjølv eller sende det saman med Hordaland Fylkeskommune sitt fråsegn, utan at det vil ha nokon innverknad på korleis det blir lest. Frist for innsending er 25. november. Lars Henrik og Gard vil jobbe fram eit utkast som vil verte vedteken av Ungdommens Fylkesutval på møte den 15. november. Trainee Administrasjonen skulle sjekke om det var aldersgrense for ordninga, samt korleis fråvær vil bli behandla. Det er per i dag ikkje en avklaring på det. Informasjon blir sendt ut til UFU når denne blir mottatt. Fylkesutvalet 26. september Lars Henrik, Benedicte og Gard representerte Ungdommens Fylkesutval på det ordinære fylkesutvalet og prata om: - Overgangen frå Hordaland Barne- og Ungdomsråd til Hordaland Fylkeskommune - Elev- og Lærlingombod sjå eigen sak nr 15/09 - Talerett på tinget at man er nøgd med den ordninga som man har nå, med å orientere på fylkesutval og fylkesting. - Elevrådshandbok Gard delte ut første utkast til Retningsliner for elevråd og fortalte om korleis den vert utvikla vidare. - Nettverkssamlinga - Kulturkortet Politikarane var interessert og stilte mange spørsmål. Det var tydeleg at dei ønska meir innspel frå Ungdommens Fylkesutval i aktuelle saker, anonyme prøver vart teken opp som eit eksempel. Angåande heimeside lova fylkesordførar at det verte ordna og administrasjonen skal følgje det opp. Etter at Ungdommens Fylkesutval hadde gått opplyste Mona Hellesnes om at Ungdommens Fylkesting verte gjennomført januar. Fylkesordførar oppfordra det ordinære fylkesutvalet sine medlemmar å delta på Ungdommens Fylkesting og lova godtgjersle til dei som deltek. Aktiv Skulestart - Dette er organisert av Elevorganisasjonen (EO). Aktiv skulestart er ein dag der EO arrangerer opplæring av dei nye elevråda. Det hadde vore veldig bra om rettleiinga for elevråda, som Gard har jobba med, kan vere opptrykt til denne dagen. Oppdatering frå satsingsområda Elevrådshandbok: Gard har ferdigstilt retningsliner og administrasjonen jobbar med design, trykk og økonomi. (Sjå vedlegg 3.) Brev til KS (Kommunenes sentralforbund) Brevet er ferdig og Ingeborg har sendt det vidare til fylkesordføraren slik at han kan skrive eit støttebrev. Brev til Ungdomsråda Orientering frå Agnes og Cecilie

3 Side 3/10 Orientering frå administrasjonen: Barne- og Ungdomskonferansen 2013 Benedicte og Ingeborg er påmeldt. Kultur- og kunstformidlingsseksjonen Marianne Ose Askvik gav følgjande orientering: - Kulturkortet: o o o o o Det har fått nytt design og verte sendt ut på mms til alle elevar i vidaregåande skule. BHG skal lage ein kinoreklame som dei reknar med kommer på kino i januar. Det er nyheiter og konkurransar på facebook. Fint om UFU kan like sida og dele den med venner: https://www.facebook.com/#!/kulturkorthordaland På heimesida er det full oversikt over rabattar og kor dei gjeld: Marianne ønskjer gjerne eit nytt møte i ressursutvalet, gjerne før Nettverkssamlinga, om det går. Hun kjem også gjerne på Nettverkssamlinga, og vil sjå om det er mogleg å dele ut informasjon om kulturkortet der. Mandat: Som tidligare nemnt jobbast det nå med eit mandat for Ungdommens Fylkesting. Dette vil tas opp i fylkesutvalet i november og fylkestinget i desember. Ungdommens Fylkesutval vil få det på høyring før det verte behandla politisk. Vedtektene vil vere inkludert i mandatet, og vil derfor berre kunne verte endra i fylkestinget. Sak 5/09 Handlingsprogrammet Ungdommens Fylkesting skapte sitt første Handlingsprogram i 1997 og sidan da har kvart fylkesting lagt fram og vedteke eit Handlingsprogram. Dagens Handlingsprogram inneheld tiltak frå det første Ungdommens Fylkesting i 1997 og veldig få tiltak har blitt fjerna sidan den gong. Dei to siste åra har man hatt fem prioriteringssaker som UFU har jobba spesielt med. Ved ein gjennomgang av Handlingsprogrammet kan man sjå at ein del av tiltaka allereie er blitt oppfylt, for eksempel under Samferdsel. Nokre av tiltaka omhandlar områder som er utanfor fylkeskommunen og andre er så vage at det er vanskelig for administrasjonen å følgje dei opp. Eit Handlingsprogram bør være aktuelt, oppdatert, konkret og være en hensiktsmessig blanding mellom mål som kan nås relativt raskt og mål som det tar lengre tid å nå. Et Handlingsprogram kan gjerne innehalde tiltak, men da gjerne under et hovudmål. Den 20. juni 2013 hadde Ungdommens Fylkesutval et helgemøte der fylkesordførar Tom-Christer Nilsen også møtte. I samband med det møtet kom Ungdommens Fylkesutval fram med fem punktar som de mente var viktig for framtida: - Bybaneutbygging til dei fleste tettbygde strøk utanfor Bergen. - Moderne skular - Hovudvegar ut i distrikta som tåler tungtransport, eksempelvis for å drifte lokalbedrifter og minke talet trafikkulukker.

4 Side 4/10 - Skular med større valfriheit fag og linjer. - Fleire sportsanlegg med alternative sportstilbod Disse punktane er ikkje å finne i Handlingsprogrammet som ble vedteken i januar Administrasjonen har vore i kontakt med LNU og Hordaland Idrettskrets for å høyre korleis dei kan hjelpe i ein prosess for å utvikle eit Handlingsprogram. LNU har moglegheit til å hjelpe gjennom «Lån ein LNU ar» der dei kan bidra med innlegg om gode prosesser rundt eit Handlingsprogram og kvifor eit godt Handlingsprogram er viktig. Dei har ikkje moglegheit til å leia prosessen. Dersom det er aktuelt for dei å komme for å holde eit innlegg må utvalet betale reise, eventuell overnatting og diett. Hordaland Idrettskrets er veldig interessert i å vere med og har eit verktøy dei bruker for å utvikle klubber som lett kan verte tilpassa verkelegheita til Ungdommens Fylkesutval. Dei vil da lede prosessen og ser for seg følgjande: - Ein avklaring av ramma rundt Handlingsprogrammet og kva Ungdommens Fylkesutval ønskjer å fokusere på. - Ein prosess under ei arbeidshelg der man ser på ønska situasjon og mål for å komme dit. Det vil vere interaktivt og det er utvalsmedlemmane som skal komme med ideer, forslag, mål, ol. Fasilitatoren frå idrettskretsen vil berre leie prosessen og kaste lys på ulike problemstillingar, ikkje legge seg opp i kva utvalet ønskjer. - Ein prosess under Nettverkssamlinga der ungdomsråda har moglegheit til å komme med innspel om kva dei tenkjer om utkastet til Handlingsprogram. - Ein siste prosess, gjerne på et styremøte, der man syr saman det som kom ut frå Nettverkssamlinga med utkastet, slik at man har eit endeleg produkt å sende ut saman med innkallinga til Ungdommens Fylkesting Prisen frå Hordaland Idrettskrets er avhengig av om ein tilsett kan gjere det eller om dei må få inn ein som gjer det på timebasis. Det vil derfor koste kr 0 eller kr 400 per time. Ungdommens Fylkesutval setter av tid til arbeid med Handlingsprogrammet under et arbeidsmøte der man får inn ein fasilitator frå Hordaland Fylkeskommune som kan hjelpe utvalet gjennom ein prosess for å finne fram til dei områdane og tiltaka som er ønskelig å ha i Handlingsprogrammet som blir vedteke i januar Vedkommande vil også bidra på Nettverkssamling, under gruppearbeidet. Sak 6/09 Nettverkssamling 2013 Nettverkssamlinga 2013 er lagt til 2. november 2013 og verte holdt på fylkeshuset, i Vestlandet (auditorium) og kantina. Mat vert pizza og rundstykkar.

5 Side 5/10 Programmet ser foreløpig ut som følgjer: Kl 11:00: Registrering og smørelunsj Kl 11:45: Opning Kl 12:00: Innleiarar i Vestlandet Kl 15:00: Varm lunsj Kl 15:45: Innspel angåande medverknadsarbeid for ungdomsråd i kommunane Kl 16:15: Gruppearbeid Kl 19:15: Avslutning Kl 19:30: Smørekvelds og avskjed Invitasjon er sendt ut og påmelding verte gjort gjennom konferansemodulen til Hordaland Fylkeskommune. Ungdommens Fylkesutval ønskjer at fylkesordførar og fylkesvaraordførar kjem for opning og innspel etter lunsj. Gard har skaffa innleiar til Debatt-teknikk. Agnes og Cecilie jobbar med programmet og opplegg for gruppearbeid fram til neste møte. Maria Vatnøy deltek gjerne og hjelpar til dersom det er behov. Samferdselsavdelinga har refleksar til deltakarane. Ungdommens Fylkesutval bekreftar innleiarane og sendar kontaktinformasjon til administrasjonen. Det blir sendt ein offisiell invitasjon til fylkesordførar og fylkesvaraordførar til å delta på samlinga som innleiarar. Ungdommens Fylkesutval informerer administrasjonen om kva materiell som skal delast ut, samt ferdigstillar program og opplegg for gruppearbeid. 7/09 Tinget 2013 Ungdommens Fylkesting vert holdt den januar på Fleischer Hotel. Det kan diskuterast om reise til Voss skal skje på eigen hand eller som ein gruppe. Kultur- og kunstformidlingsseksjonen vil sjå på muligheit for et samarbeid på Voss i samband med Kulturkortet den helgen, men det må være opent for alle ungdommar som ønskjer å delta. Innkalling skal ut seinast 24. november og sakar skal være inne seinast 17. desember. Alle saksdokumentar skal være ute seinast 14. januar. Ungdommens Fylkesutval må til den tid ha klart årsmelding, budsjett og eigne sakar. Det vart foreslått i førre møte at UFU setter opp eit møte med desisjonskomiteen i forkant av Tinget 2013 og at man der inviterer fylkesvaraordførar og går igjennom dei sakane som skal opp. Det har også vore diskutert om man burde invitere ein politikar til å sitte i redaksjonskomiteen.

6 Side 6/10 Her er ein førebels oversikt over sakar som må verte gjort i samband med tinget, samt nokre fristar: Oppgåve Kommentar Ansvarleg Tidsfrist Innkalling - skrive 21.nov Innkalling - sende 24.nov Nytt Handlingsprogram - skrive Nytt Handlingsprogram - sende ut Budsjett jan Regnskap jan Årsmelding jan Program for tinget 04.jan Forretningsorden 04.jan Invitasjon av politikarar 21.nov Invitasjon av innleiarar? Sende ut tingpapirer 13.jan Møte med desisjonskomiteen Forslag til protokollførar Forslag til protokollskrivarar Forslag til protokollunderskrivarar Forslag til redaksjonskomite Forslag til valkomite Ordstyrarar Gjestar? Opplegg laurdag kveld Avklare reise til Voss Planlegge det praktiske under tinget Takk til Barbara? Involvering av Mona Hellesnes Ungdommens fylkesutval lagar ein plan for korleis oppgåvene i samband med tinget skal løysast, kven som er ansvarlig og når det skal være ferdig. Sak 9/09 Budsjett 2014 I 2013 ble Ungdommens Fylkesting tildelt kr frå Hordaland Fylkeskommune. Med utgangspunktet i denne summen legger administrasjonen fram følgjande utkast til budsjett for 2014:

7 Side 7/10 Inntekter HFK UFT (eigenandel) kr per pers Nettverkssamling 2014 (eigenandel) Totalt Utgifter Trykking Møteverksemd Reise UFT Nettverkssamling Honorar Kurs og konferansar Totalt Balanse 5000 Det føresetje at eigenandelen på Ungdommens Fylkesting aukes med 200 kr per person, samt at man tar eigenandel på Nettverkssamlinga, som er planlagt å gå føre over to dagar. Også den eigenandelen er auka. Det er ikkje berekna med trykking av Elevrådshandbok i dette budsjettet. Ungdommens Fylkesutval tar informasjonen til orientering. Sak 10/09 Arbeidsmøte Det er ønskelig med en arbeidshelg for å kunne arbeide utan forstyrringar. Administrasjonen har sjekka Fløksand, der utvalet var 20. juni Den er ledig oktober. Sakar til arbeidshelg er: - Prosess rundt Handlingsprogrammet - Budsjett 2014 for Hordaland Fylkeskommune: Blir lagt fram i byrjinga på oktober og alle utvala skal ha møte oktober. Her kan man forberede eventuelle innlegg om det er noe som er viktig for Ungdommens Fylkesting. - Oppsummering Nettverkssamling Arbeid med Tinget 2013: Årsmelding Ungdommens Fylkesutval gjennomfører arbeidshelg på Fløksand oktober.

8 Side 8/10 Sak 11/09 Varamedlemmar i UFU Det vart vald seks varamedlemmar til Ungdommens Fylkesutval under Ungdommens Fylkesting I dag er det tre aktive varamedlemmar: - Miriam Louise Seim - Cecilie Engen Fredheim - Benedicte Hellestveit Følgjande vil av ulike orsakar ikkje delta i utvalet framover: - Elisabeth Ebbesvik meldte frå raskt etter valet at hun ikkje hadde moglegheit til å delta - Thomas Rikstad har flytta til Malaysia - Andreas Kråkevik har ikkje kapasitet til å delta Ungdommens Fylkesutval fortsetter ut denne valperioden med dei resterande varamedlemmane, men oppfordrar valkomiteen på Ungdommens Fylkesting 2013 om å vere nøye med å informere om dei pliktane man takker ja til når man blir vald til Ungdommens Fylkesutval. Sak 12/09 Julebord Ungdommens Fylkesutval ønskjer ein moglegheit til å møtast i ein sosial setting der man kan sette pris på det arbeidet som har vert gjort i løpet av året. Ungdommens Fylkesutval slår møtet den 4. november saman med eit julebord. Administrasjonen bestiller bord etter innspel frå utvalsmedlemmane. Sak 13/09 Kulturplanen til HFK Lars Henrik og Gard møtte med Ronny Skaar frå Kultur- og Kunstformidlingsseksjonen, angåande det pågåande arbeidet med den regionale kulturplanen som skal gjelde frå 2014 til Lars Henrik sitter i faggruppa for Kunstproduksjon- og Kulturformidling, men har utfordringar med å delta på møta da dei er på dagtid. Det ble foreslått at Ingeborg får mandat til å delta på Lars Henrik sine vegne i møter som er på dagtid. Kultur- og Idrettsavdelinga ønskjer at utvalsmedlemmane deltek i ei referansegruppe. Som medlem i ei referansegruppe deltek du som person, ikkje som utvalsmedlem, og du vil få tilsendt ei spørjeundersøking som du vert bedt om å svare på. Det vil ikkje innebere nokre møter.

9 Side 9/10 Ungdommens Fylkesutval gir fullmakt til Ingeborg Borgen Takle om å delta som vara for Lars Henrik i faggruppa Kunstproduksjon og kulturformidling dersom han ikkje sjølv kan stille. Ungdommens Fylkesutval deltek med føljande medlemmar i referansegruppa til den regional kulturplanen. Sak 14/09 Mogligheitsstudien ved Hjeltnes vidaregåande skule - referansegruppe Hjeltnes vgs vert vert oppretthalden som eiga eining til 2016, jfr. punkt 6c. HFK set i gang eit prosjekt/ mogelegheitsstudie med føremål å etablere nye utdanningsprogram og anna berekraftig aktivitet på Hjeltnes vgs, og tek kontakt med Ulvik herad og dei ulike næringslivsorganisasjonane for samarbeid. Ungdommens Fylkesutval er invitert til å delta i referansegruppa med en person. Aktuelle møter skal bli forsøkt lagt på kveldstid. Ungdomsrådet i Hardanger er allereie delaktig. Ungdommens Fylkesutval ser at det er viktig at det er ungdommar i ein slik referansegruppe, men ser at det er naudsynt å prioritere kva gruppa man er del i. Denne moglegheitstudia er retta mot ein spesifikk skule og UFU ønskjer å ha eit meir generelt fokus på slike sakar. Utvalet vil derfor takke nei til tilbodet om å sitte i referansegruppe, samt anbefale at HFK tar kontakt med ungdomsrådet i Ulvik slik at dei kan få med ungdommar som har ein større tilknyting til området og skulen. Sak 15/09 Elev- og lærlingombod Elevorganisasjonen hadde eit innlegg på Opplæring- og Helseutvalet den 17. september angåande Elev- og Lærlingombod. Dette vart følgt opp av Ungdommens Fylkesutval på det ordinære fylkesutvalet den 26. september. Fylkesordførar bad Ungdommens Fylkesutval om å komme med eit forslag til ein struktur for ombodet og korleis det skal fungere. Ungdommens Fylkesutval utarbeider eit forslag til struktur for eit Elev- og Lærlingombod og korleis eit slikt ombod skal arbeide. Utvalet tar kontakt med relevante samarbeidspartnarar, som Elevorganisasjonen, for å stå samla bak eit forslag. Sak 16/09 Internasjonalt arbeid Barbara Harterink frå Internasjonal avdeling er flink til å sende informasjon om aktuelle prosjekt og seminar som kan være av interesse for UFU, men det er avgrensa kor mye utvalsmedlemmane har moglegheit til å delta på og over kor mange områder. Det vil være hensiktsmessig å avklare korleis informasjon om dette skal vidareformidlast til UFU og korleis det skal prioriterast.

10 Side 10/10 Ungdommens Fylkesutval ønskjer å berre få tilbod om prosjekt som kan verte knytt direkte til satsingsområda, samt som finner sted i skuleferiane.

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer