Må ha flere folk. Lyset som ikke var bestilt 15. Gikk ut av Frp 18 Valget avgjør jobben 30 Dagen derpå for svenskene 46 SIDE 8 LEI AV PRAT:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Må ha flere folk. Lyset som ikke var bestilt 15. Gikk ut av Frp 18 Valget avgjør jobben 30 Dagen derpå for svenskene 46 SIDE 8 LEI AV PRAT:"

Transkript

1 Forsidefoto: Tor Erik H. Mathiesen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK LEI AV PRAT: Må ha flere folk SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 8 august 2007 Lyset som ikke var bestilt 15 > Gikk ut av Frp 18 Valget avgjør jobben 30 Dagen derpå for svenskene 46

2 INNHOLD > 8 TEMA: Tilbudet er ikke godt 14 Oslos eldreomsorg langt under pari 14 Lyset som ikke var bestilt 17 Har avløpskontrollen 18 Gikk ut av Frp 20 PORTRETTET: Krigeren SAMFERDSEL OG TEKNISK 40 FOTOREPORTASJEN: Flukten, drømmen, håpet 46 Dagen derpå 52 Sommer, sol og skolering 54 På desimalene løs Foto: Per Flakstad FASTE SPALTER 4 Nytt 7 Jans hjørne 24 Bare spør 27 Aktuelt 36 FOKUS: Er graviditet en sykdom? 38 Seksjonslederen 49 Debatt 56 Oss 58 Kryssord 59 Tegneserie og Petit 62 JOBBLIV: Kule penner Foto: Urban Orzolek Svensk velferdsrasering Den svenske velferdsstaten er utsatt for hogg. I løpet av mindre enn et år har den borgerlige regjeringen vedtatt drastiske reduksjoner av tilbud som rammer de aller svakeste hardest. 46 > Brenner for miljøet Marka alders- og sykehjem i Gran varmes opp av et flisfyringsanlegg. Peder Dæhlen (bak) og Helge Midttun ser at det brenner liflig. Kommunene på Hadeland har i mange år arbeidet med klimautslipp. 32 > Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon ISSN MILJØMERKET Trykksak ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad Telefon REPORTASJESJEF Frode Rønning Telefon REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg Telefon JOURNALISTER Titti Brun Telefon Per Flakstad Telefon Sandra Lillebø Telefon Monica Schanche Telefon Karin E. Svendsen Telefon Even Tømte Telefon Vegard Velle Telefon I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul 2 < Fagbladet 8/2007

3 LEDER Foto: TBente Bjercke TEMA Gerd-Liv Valla Jeg er ikke redd for ordet makt. Ingen leder for en politisk organisasjon eller et parti vil si at makt ikke betyr noe. Makt betyr muligheten til å påvirke og bestemme utviklingen til det beste for medlemmene, og det må jo være målet. 20 > Di stemme avgjer I år er stemmene våre særs avgjerande. Kommuneøkonomien har vorte mykje betre etter to år med ei raudgrøn regjering. Lokalpolitikarane har fått mykje større handlingsrom. Men kva vil dei bruke makta si til? Det er vårt val: 10. september vert det avgjort korleis det skal vere å bu i våre heimkommunar dei komande fire åra. Dei politiske skilnadane er klare. Frp og Høgre vil privatisere kommunale tenester. Det er det dei kallar valfridom. I praksis kan denne valfridomen føre til at Oslo Frp kan kvitte seg med fleire tusen tilsette, av det slaget dei kallar papirflyttarar. Kven dette er vil dei ikkje seie noko om. Saman med Høgre har dei allereie privati- «Dei tilsette veit kvar skoen trykkjer.» Foto: Tor Erik H. Mathiesen To versjoner av virkeligheten Ordførere og ansatte i eldreomsorgen har svært ulik oppfatning av verden. Mens ni av ti ordførere mener kvaliteten er blitt bedre det siste tiåret, mener bare halvparten av de ansatte det samme. En av fire mener derimot det er blitt verre, viser en undersøkelse gjennomført for Fagbladet og Sykepleien. 8 > LAYOUT Knut Erik Hermansen Telefon Heli Kankaanpää Telefon REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ANNONSER Lillian Lindberg Telefon Elektronisk materiell sendes til Faks KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2006: BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Oslo sert mykje av heimetenestene. No vil dei privatisere alle sjukeheimane. Då vert dei kvitt endå fleire kommunetilsette. Dei raudgrøne partia har lova det stikk motsette. Dei vil bruke ressursane til å tilsette fleire i eldreomsorga og til å styrkje velferdstenestene. Difor er det eit lett val for mange av oss. Diverre er det likevel mange som ikkje nyttar røysteretten. Det kan i år verte avgjerande. Dersom du let vere å stemme, kan di kommune få eit fleirtal som vil privatisere velferdstenestene, kvitte seg med tilsette og gjere innbyggjarane til kundar. For tre år sidan gjekk talet på tilsette ned i kommunane, og mange ordførarar klaga over at økonomien var så dårleg at dei ikkje makta å løyse alle oppgåvene. No har regjeringa si styrking av kommuneøkonomien byrja å verke, men framleis er det svært mange uløyste oppgåver særleg i eldreomsorga. 46 prosent av dei tilsette i eldreomsorga meiner at tilbodet til dei eldre ikkje er godt: «Før kom pasientane til oss med kofferten i handa. Dei som kjem hit no, er mykje dårligare og har eit komplisert sjukdomsbilete, men talet på tilsette er det same.» Dei raudgrøne partia har lova å samarbeide med dei tilsette og fagrørsla kring i kommunane. Dei tilsette veit kvar skoen trykkjer, og saman med politikarane kan dei utvikle god kvalitet i tenestene dersom politikarane vil. I september er det du som avgjer det. Bruk stemmeretten! Godt val. JOHNNY DAUGSTAD ANSV. REDAKTØR Fagbladet 8/2007 < 3

4 NYTT < FLERE MEDLEMMER Selv i feriemåneden juli økte medlemstallet i Fagforbundet med 187 til totalt medlemmer. For første gang øker forbundet med flere yrkesaktive medlemmer enn totalt antall medlemmer. < ENGASJERTE KVINNER Kvinner i helsevesenet engasjerer seg i lokalpolitikk. Hver tredje kvinne på valglistene i Sogn og Fjordane arbeider innen helseog sosialsektoren, melder NRK Sogn og Fjordane. Kvinner i helsevesenet blir engasjert i lokalpolitikk fordi de ser at det nytter, mener valgekspert Knut Henning Grepstad. < FLERE PÅ HELTID Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall ansatte som jobber tilnærmet heltid i omsorgstjenesten har økt med personer, eller om lag 20 prosent fra 2004 til Antall årsverk i samme periode har økt med Utviklingen er spesielt gledelig for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere hvor økningen i antall ansatte med tilnærmet heltid er nærmere 30 prosent på to år. At flere får tilbud om hel stilling er også viktig for rekruttering av framtidige helsefagarbeidere til omsorgstjenesten. < FLERE INNVANDRERE I JOBB Antall førstegenerasjonsinnvandrere i jobb økte fra 57,1 prosent i fjerde kvartal 2005 til 60,1 prosent i fjerde kvartal I absolutte tall er det snakk om en vekst på sysselsatte. I hele befolkningen økte sysselsettingsprosenten fra 68,5 til 70 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Innvandrermenn hadde en sysselsettingsprosent på 65,7, mens kvinnene lå på 54,5 prosent. I hele befolkningen var andelene henholdsvis 73,3 og 66,6 prosent. Ille for de eldre Noe er hakkende galt! sier valgforsker Frank Aarebrot til det store spriket i synet på eldreomsorgen mellom ordførere og ansatte. Han etterlyser varslere. Valgforsker og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, har lest undersøkelsen Synovate MMI har utført for Fagbladet og Sykepleien. Ni av ti ordførere mener at eldreomsorgen er god eller meget god, mens under halvparten av de ansatte mener det samme. Han er ikke overrasket over at ordførerne og de ansatte ser ut til å leve i to verdener. Jeg er heller trist over at jeg ikke er overrasket, nyanserer han. At 90 prosent av ordførerne har deltatt i undersøkelsen mener han gir et unikt materiale og går god for konklusjonene i undersøkelsen. Sitter på kontoret En god ordfører skal jo skjære gjennom. Når misnøyen er så stor blant de ansatte, så skulle man trodd at ordførerne var klar over det. De sitter nok for mye på kontoret. At de uttrykker at det er bedre enn det er, er ille for de eldre. Aarebrot mener ordførerne er godtroende og tipper at folk flest er mer enig med de ansatte enn politikerne. Ikke onde Jeg tror ikke ordførerne er onde, men de føler de bruker penger på eldreomsorg og tror det virker. De har ikke god nok oversikt over hva som skjer administrativt. De ansatte føler de er omgitt av administrative sjefer som ikke forstår deres situasjon. Men de ansatte banker heller ikke på dørene til ordførerne. Hvorfor kommer kritikken fra de ansatte fram først i anonyme undersøkelser? undrer Aarebrot og etterlyser flere varslere i helsevesenet. OECD: Når ikke tusenårsmålene Foto: Sissel M. Rasmussen MÅ VARSLE: De ansatte er for lojale mot sjefene og for lite lojale mot pasientene, mener valgforsker og professor Frank Aarebrot I en publikasjon fra OECDs utviklingssenter slås det fast at det er usannsynlig at Afrika vil kunne nå FNs tusenårsmål når det gjelder drikkevann og sanitæranlegg. Tusenårsmålene er FNs oppskrift for hvordan man skal bekjempe fattigdommen i verden. Selv om ti millioner mennesker årlig får tilgang til forbedret drikkevann i området sør for Sahara, vokser befolkningen raskere, slik at antall mennesker uten tilgang til trygt drikkevann har økt med 60 millioner de siste 15 årene. Både budsjettene i de enkelte landene og utviklingshjelp har vært utilstrekkelig for å få til nødvendige investeringer. Det er først og fremst finansieringen som gjør det umulig De som skifter på sengene og bærer på pasientene vet jo best hvor skoen trykker. Men de ansatte er for lojale mot sjefene og for lite lojale mot pasientene. Aarebrot legger mye av skylden på blårussen, altså økonomene eller New Public Management. Snakk med de ansatte Aarebrot anbefaler alle listetoppene å snakke med de ansatte. I kommunevalgkampen må de ta hensyn til hvordan eldreomsorgen er, ikke hvordan de tror den er. De ansatte må være mindre redd for å si fra, oppfordrer han. Les mer side 8 Tekst: MARIT FONN å forbedre forholdene for folk. Privat deltakelse har som oftest vært svært skuffende når det gjelder å fylle behovene, slår OECD fast i publikasjonen Policy Insights i april i år. I tillegg slår OECD fast at i de fleste land vil regjeringen måtte fortsette å subsidiere vann- og avløpssektoren. RRH 4 < Fagbladet 8/2007

5 NYTT Stemmer rødgrønt Dersom hjelpepleiere og omsorgsarbeidere fikk bestemme alene, ville det bli solid rødgrønt flertall i alle landets kommuner, men 44 prosent hadde ennå ikke bestemt seg. Hele 63 prosent av hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne vil stemme rødgrønt ifølge en meningsmåling utført av Synovate MMI for Fagbladet og Sykepleien. Ap er størst med 45 prosents oppslutning. Frp er nest størst. Arbeiderpartiet 45 % Fremskrittspartiet 16 % Høyre 11 % Sosialistisk Venstreparti 9 % Senterpartiet 7 % Kristelig Folkeparti 7 % Rød Valgallianse 2 % Andre 2 % Ap, SV, Sp og RV villefått 63 prosent av stemmene. Synovate MMI avsluttet meningsmålingen 24. mai. Da visste 44 prosent av hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne ikke hva de ville stemme. Tekst: JOHNNY DAUGSTAD Vervet 37 sykepleierstudenter Under fadderuka ved Høgskolen i Oslo, vervet Fagforbundet Oslo Ungdom 37 sykepleierstudenter. Det var da samtlige av årets nye sykepleierstudenter var samlet til møte på Rikshospitalet, at Fagforbundet fikk anledning til å presentere sin organisasjon. Ola Harald Svenning i Fagforbundet Oslo sier at man allerede ser tendenser til at sykepleiere ansatt ved sykehjem velger Fagforbundet framfor Sykepleierforbundet. Vårt mål er å vise at vi er det forbundet som best ivaretar sykepleiernes interesser, uttaler han. SL Vi må få bedre opplæring Leder i faggruppa for ambulansesjåfører i Fagforbundet, Hans Martin Aase, mener at Ali Farahsaken gir grunn til å vurdere om man trenger en bredere opplæring innen etikk og holdninger. Norsk-somalieren Ali Farah ble etterlatt av ambulansepersonellet i Sofienbergparken i Oslo etter å ha blitt utsatt for vold. Saken utløste umiddelbart en mediestorm og beskyldninger om rasistiske holdninger blant helsepersonell. Omstendighetene rundt hendelsen er imidlertid fortsatt ikke klarlagt, og episoden er under etterforskning hos politiet. Også Helsetilsynet har satt i gang en gransking av saken. Troverdighet Dette er en uheldig sak, sier Hans Martin Aase til Fagbladet. Han understreker at Fagforbundet fortsatt avventer den endelige konklusjonen fra etterforskningen, og kun kan uttale seg på generelt grunnlag. Hvis handlingen og den Jeg hadde vært i et møte, og på vei ut treffer jeg tre av Frps lokale listetopper i vestibylen i rådhuset. En av dem sier at jeg nok ikke blir den første som skal sies opp om de vinner valget, forteller hovedtillitsvalgt Randi Eikeland i Osterøy. Jeg takker, og svarer litt ironisk at jeg er glad for at det ikke er meg de vil si opp. Da legger Frp-kandidaten til at først skal de si opp noen andre, og så kommer turen til meg, fortsetter hun. Frp vil sparke tillitsvalgt En av listetoppene til Fremskrittspartiet i Osterøy i Hordaland sa at Fagforbundets hovedtillitsvalgt vil bli oppsagt hvis Frp vinner valget i kommunen. Foreslår kutt Hvorvidt det var en dum spøk, eller om det var alvorlig ment, vet Randi Eikeland ikke. Til NRK Hordaland sier Frp-listetoppen, Ragnar Tyssebotn, at han aldri har truet med å sparke henne. Det var heller ikke han som sa det, men han stod og hørte på, forteller hun. Bakgrunnen er at Frp under behandlingen av årets budsjett foreslo å kutte 23,9 årsverk, eller rundt 15 stillinger, i administrasjonen. Faksimile fra Dagbladet 7. august ordbruken som er gjengitt i media er riktige, er det noe vi vil ta avstand fra. Men som sagt avventer vi rapportene, sier han. Hvorfor er dette en viktig prinsippsak? Dette handler om troverdigheten til en hel yrkesgruppe. For oss som forbund er det viktig at vi driver med en virksomhet med inkludering på alle nivåer. Dette er blant annet synliggjort gjennom utarbeidelsen av etiske retningslinjer, sier faggruppelederen. Aase mener at det er gode grunner til å se på om ambulansepersonellet får tilstrekkelig med opplæring, både i fag, etikk og holdninger. Høgskolenivå Som tillitsvalgt mener jeg det er grunn til å få på plass en videreutdannelse på høgskolenivå, sier Hans Martin Aase. Ingen av ambulansesjåførene som var direkte innblandet i episoden i Sofienbergparken er medlemmer i Fagforbundet. Tekst: SANDRA LILLEBØ Partiet har også omfattende planer for å konkurranseutsette kommunale tjenester. Vil kjempe for medlemmene Det er ikke behagelig å bli truet slik, men jeg kommer til å jobbe gjennom hele valgkampen for å unngå at Frp får mer makt i kommunen. Jeg vil kjempe knallhardt for at Fagforbundets medlemmer skal fortsette å være kommunalt ansatte, og jeg håper alle medlemmer som vurderer å stemme Frp tenker over at det kanskje er jobben deres de stemmer vekk, sier Randi Eikeland. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 8/2007 < 5

6 NYTT < LAVERE SYKEFRAVÆR Sykefraværet i 1. kvartal 2007 er på 7,3 prosent. Dette er litt lavere enn nivået 1. kvartal Sykefraværet viser en liten nedgang, men i forhold til 1. kvartal 2001 har det bare vært en nedgang på 3,5 prosent. Det er langt igjen til målet om 20 prosent reduksjon, uttaler statsråd Bjarne Håkon Hanssen. < UNDERSKRIFTSAKSJON LO har startet en underskriftskampanje på internett til bekjempelse av prostitusjon og menneskehandel. For hver underskrift gir LO to kroner til regjeringens ROSA-prosjekt. Kampanjen skal vare ut ROSA står for Reetablering, Opphold, Sikkerhet og Assistanse, et tilbud til kvinner som ønsker å komme seg ut av prostitusjon. < 2000 FLERE LÆRLINGPLASSER Et generelt godt arbeidsmarked sørger for at flere får lærlingplass. Julitall fra 12 fylkeskommuner viser at 5520 elever hadde fått lærlingplass, mot 3719 i fjor, skriver Aftenposten, som har gjort en ringerunde til alle landets fylkeskommuner. < TJENER MINST MEN TRIVES BEST Svenske kommune- og fylkesansatte trives bedre enn andre på jobb. De tjener minst men trives best, ifølge en undersøkelse som Kairos Future har gjort på oppdrag av KPA Pension. < FANGE I EGET HJEM svært bevegelseshemmede svensker over 65 år er eller risikerer å bli fanger i egne hjem. Blant dem er en stor andel kvinner over 80 år som ofte ikke har råd til å flytte. Det viktigste hinderet er ofte trapper i eller utenfor boligen, viser en rapport fra Socialstyrelsen. Regjeringen sikrer vannkraften Selv om Norge tapte hjemfallssaken i EFTA-domstolen, ønsker regjeringen å sikre nasjonal styring og offentlig eierskap av vannkraftverkene. Stein Guldbrandsen i Fagforbundets ledelse er godt fornøyd med regjeringens holdning. Endringer I midten av august la olje- og energiminister Odd Roger Enoksen fram en provisorisk anordning som hindrer private investorer i å kjøpe vannkraftverk. Offentlig eierskap og nasjonal styring har i snart hundre år vært sikret gjennom hjemfallsordningen, som gjør at kraftverk vederlagsfritt blir overført til staten når konsesjonstiden utløper. I sommer kom EFTA-domstolen til at denne ordningen ikke var forenelig med EØS-avtalen. Derfor har regjeringen gjort følgende endringer, som den mener EFTA-dommen åpner for: Bare offentlige kraftverk får nye vannkraftkonsesjoner. Private kan eie inntil en tredel av offentlig eide kraftverk. Hjemfall faller bort, og private eiere får ikke fornyet sine konsesjoner. OFFENTLIGE: Regjeringen har klart å forhindre at vannkraftverkene blir spekulasjonsobjekter for private investorer. Betyr en forskjell Jeg er meget godt fornøyd med den rødgrønne regjeringens vedtak i denne saken, sier leder av Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen. Dette viser at vi har en regjering som finner en løsning når markedsliberalistiske krefter i EU-systemet forsøker å stikke kjepper i hjulene for vår nasjonale styring og offentlige eierskap av vannkraftverkene, legger han til. Olje- og energiminister Odd Vil vurdere sosialhjelpen Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen lover å sette igang en større evaluering av sosialhjelpsordningen. I vår ble det kjent at Fagforbundet, Juss-Buss og Foreningen Fattignorge klaget staten og samtlige kommuner inn for sivilombudsmannen for brudd på loven og viktige rettssikkerhetsprinsipper. Organisasjonene mener at ordningen som omfatter de veiledende satser for livsopphold fører til at tusenvis av mennesker ikke får dekket de behovene de har krav på. Bjarne Håkon Hanssen uttaler nå til Aftenposten at han vil bruke tiden framover til å evaluere både de store forskjellene i kommunenes sosialhjelpssatser og sosialhjelpsmottakernes rettssikkerhet. Faktagrunnlaget vi har om den økonomiske situasjonen til sosialhjelpsklientene, hva som er årsaken til de store forskjellene i Roger Enoksen understreker at dette har vært en viktig sak for regjeringen, som gjør disse endringen for å forhindre spekulasjon i kraftsektoren og sikre stabilitet og forutsigbarhet fram til en nødvendig lovendring er på plass. Gjennom dette vedtaket forblir våre energiressurser i folkets eie, og vi følger med dette opp Soria Moria-erklæringen på et viktig punkt, sier Enoksen i en pressemelding. Tekst: PER FLAKSTAD kommunenes sosialhjelpssatser, er for usikre til at vi har full kontroll over situasjonen, innrømmer ministeren overfor avisen. Per i dag er det kommunene som bestemmer hvor mye sosialhjelpen skal utgjøre per måned, og hva den er ment å dekke. Satsen varierer fra 5763 kroner i Karasjok kommune, til 3170 i Solund. Statens anbefalte norm er i dag på 4600 kroner. Tekst: SANDRA LILLEBØ Illustrasjonsfoto: Bjørn Jørgensen/Samfoto 6 < Fagbladet 8/2007

7 JANS HJØRNE NYTT Magiddommen ankes Sandefjord kommune anker dommen i Sabah Magid-saken inn for Agder lagrett. Sandefjord kommune ble i juni dømt til å betale en bot på kroner for å ha hatt sosiolog og Fagforbundsmedlem Sabah Magid i sin tjeneste etter at arbeidstillatelsen ikke lenger var gyldig. En umenneskelig dom, sier Fagforbundets Eddie Whyte. Altfor streng aktsomhetsvurdering i forhold til kommunen, sier kommuneadvokat Ivar Otto Myhre, som har anket saken. Boten halvert Påtalemyndighetene la opprinnelig ned påstand om å ilegge Sandefjord kommune kroner i bot for å ha hatt kurdiske Sabah Magid ansatt etter at han fikk avslag på sin søknad om asyl, og dermed ikke lenger hadde lovlig arbeidstillatelse. Etter rettens mening var boten i forelegget for høy. Retten legger vekt på at skylden ligger i «nedre sjikt av det som kan betegnes som grov uaktsomhet», og at kommunen ikke har hatt profittmotiv. Kommunen har vært i god tro NY RUNDE: Sabah Magid får støtte fra både Sandefjord kommune og Fagforbundet. om at Sabah Magid kunne fortsette sitt arbeidsforhold mens han anket på avslaget om asyl. For streng Kommunen blir vurdert altfor strengt i forhold til begrepet grov uaktsomhet. Etter min oppfatning tar retten altfor lite hensyn til lovgivers mening, nemlig at dette skal ramme bakmenn som profiterer på ulovlig arbeidskraft, ikke en kommune som skal hjelpe folk, sier kommuneadvokat Ivar Otto Myhre til Fagbladet. Kommuneadvokaten frykter det blir vanskelig for utlendinger å få jobb hvis denne dommen blir stående. Arbeidsgivere vil etter dette være redd for å gi folk med midlertidig arbeidstillatelse jobb, sier Myhre. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Forhandler om tariffavtale Fagforbundet og Utdanningsforbundet er inne i forhandlinger med det privateide franchisekonseptet Trygge Barnehager om hovedavtale og hovedtariffavtale for de ansatte i de rundt femti barnehagene. Hilde Løkholm i Fagforbundets forhandlingsenhet sier til Fagbladet at forhandlingene skal intensiveres utover høsten, med håp om et snarlig resultat. Hun forventer en løsning på senhøsten. Om vi blir enig om innholdet, gjenstår derimot å se. Vi vet at spørsmålet om økonomi vil bli vanskelig, og vi er foreløpig ikke i posisjon til å forhandle om lønn, uttaler hun. SL Ikke velg bort jobben din Frps ordførerkandidat i Oslo, Svenn Kristiansen, utelukker all tvil om hva Frp vil gjøre dersom de får makt: Alle sykehjem og omsorgsboliger skal drives av private, og de 7000 ansatte i eldreomsorgen skal de kvitte seg med. Frp-formann Siv Jensen syns Oslo-planen er helt grei. Men hva med valgfriheten Frp smykker seg med da? Hvis alle kommunale tilbud er borte, kan vi ikke lenger snakke om valgfrihet. Valgfrihet betyr at det må være overskudd av tilbud, alltid ledige plasser og nok ansatte slik at pleietrengende ved behov kan velge akkurat det de vil. Syns Frp at det er god bruk av samfunnets ressurser? Tror de virkelig at private tilbydere vil sitte med ledig kapasitet i påvente av at noen skal få behov for hjelp? Det blir ikke mye inntjening «Får Frp makt, vil verken innbyggere eller ansatte i løpet av kort tid kjenne igjen det norske velferdssamfunnet.» av slikt, noe som er hovedmålet for Frp som mener at omsorg er en vare noen skal tjene mye penger på. Frp-politikk vil rasere velferden. Får Frp makt, vil verken innbyggere eller ansatte i løpet av kort tid kjenne igjen det norske velferdssamfunnet. Det er god Frp-politikk å overføre store velferdsoppgaver til staten og ribbe kommunekassene. Får de gjennomslag for dette, vil det bety at seks av ti kroner overføres fra kommunene til staten (Aftenposten ). Forslaget innebærer at ikke bare lokalpolitikere fratas makt, innbyggere og ansatte vil også få mindre innflytelse over velferdstjenestene. Et paradoks er Frps påstander om at de er et parti for folk flest, mens en statliggjøring av velferdsoppgavene vil minske nærheten mellom de som bestemmer og de som mottar tjenestene. For ansatte kan forslaget bety at de må skifte jobb, og at kommunene sitter igjen med et bestillerkontor bemannet med jurister og økonomer. Byråkratisering, pulverisering av ansvar og høye skott mellom tjenester som burde samhandle, er andre konsekvenser. Det verste er likevel at kvaliteten på tjenestene går ned, og at alt blir dyrere. Valgdagen står for døren. For velferdsstatens framtid, for innbyggere og ansatte er det avgjørende med en fortsatt satsing på kommunene. Siden de rødgrønne vant valget i 2005 har kommunene fått tilført ti milliarder kroner ekstra. Bedre tjenester er resultatet, selv om det fortsatt er et stykke igjen til alt er slik det skal være. Ikke velg bort jobben din, stem rødgrønt! JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Fagbladet 8/2007 < 7

8 TEMA KVALITET I ELDREOMSORGEN ANSATTE I ELDREOMSORGEN: Tilbudet er ikke godt Ni av ti ordførere mener kvaliteten i eldreomsorgen er bedre i deres kommune enn den var for ti år siden. En av fire ansatte mener at tilbudet er blitt dårligere. Tekst: EVEN TØMTE Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN SPØRSMÅL: Hvordan er kvaliteten på eldreomsorgen i din kommune sammenliknet med for ti år siden? 8 < Fagbladet 8/2007 Til tross for at regjeringen har gitt kommunene et betydelig økonomisk løft de to siste årene, mener de ansatte at eldreomsorgen er for dårlig. Det er ganske utrolig at ni av ti ordførere sier at eldreomsorgen er blitt bedre når vi vet om Bondevikregjeringens dramatiske sultefôring av kommunene, sier Fagforbundets 1. nestleder Gerd Kristiansen. Den rødgrønne regjeringen har bidratt til å snu en langvarig negativ utvikling, som har ført til 4500 flere ansatte. Nå må lokalpolitikerne sette seg inn i forholdene og benytte anledningen til å lage en god eldreomsorg, sier hun. Eldreomsorgen i kommunene er en historie om et tilbud som stadig blir 88% 50% Bedre 9% bedre hvis man betrakter den gjennom vinduet på et ordførerkontor. Ni av ti ordførere mener nemlig at kvaliteten på tilbudet er blitt bedre det siste tiåret. Det går fram av en undersøkelse blant ordførere og ansatte i eldreomsorgen, gjennomført for Fagbladet og Sykepleien. Politikerne har et urealistisk bilde av tilbudet til eldre, mener Gerd Kristiansen Jo lenger borte i systemet du befinner deg, jo vanskeligere er det å få et korrekt bilde av situasjonen. Det burde være obligatorisk for politikere å hospitere på arbeidsplasser rundt om i kommunen så de får et litt mer fullstendig bilde av hvordan tilstanden er. Den samme 21% 2% 24% Ordførere Ansatte Ordførere Ansatte Ordførere Ansatte Verre Lav bemanning og få plasser Spør man de ansatte, er nemlig bildet et annet: Mange forteller at mangel på personell og dårlig tid tærer på kvaliteten. En firedel av de ansatte svarer at kvaliteten på deres arbeidsplass er blitt verre enn den var for ti år siden. Bare halvparten mener kvaliteten har bedret seg, mens en av fem mener det ikke har skjedd noen endring. Over halvparten av dem som syns det er blitt verre, sier grunnen er at det er blitt mindre personell. En av tre nevner tidspress og for lite tid per bruker. Et gjennomgangstema i svarene er at knappe ressurser setter kvaliteten under press. 19 av 20 ansatte, og fem av ti ordførere, syns bemanningen er for lav. Ni av ti ansatte, men bare fire av ti ordførere, mener det er for få institusjonsplasser. Optimistiske ordførere Ordførerne har ikke bare et mer rosenrødt bilde av eldreomsorgen i dag, de er også mer optimistiske til framtida. Ingen ordførere, men 13 prosent av de ansatte, tror at kvaliteten på eldreomsorgen vil bli verre om fire år. Tre av fire ordførere og fire av ti

9 KVALITET I ELDREOMSORGEN TEMA HIT OG DIT, FRAM OG TILBAKE: Pausene er få og tempoet høyt. Lav bemanning og flere dårlige pasienter legger større press på de ansatte. > Fagbladet 8/2007 < 9

10 TEMA KVALITET I ELDREOMSORGEN For lav bemanning For få institusjonsplasser Alt er bra innen eldreomsorgen Svakheter i organisering/ledelse OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført av Synovate MMI i april og mai. Ordførere i 380 av landets 431 kommuner har blitt intervjuet, sammen med 190 sykepleiere og 190 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere i eldreomsorgen. 54% 94 % 41% 87 % 36% 7% 31% 66% ansatte, mener kvaliteten vil bli bedre. Ordførerne har også større tro på at kommunen vil klare å øke satsingen på rehabilitering og demensomsorg, samt tverrfaglighet, aktivisering og kulturtilbud. En av fire ordførere, og fire av ti ansatte, tror sitasjonen vil være den samme som i dag om fire år. Etterlyser faglærte De ansatte har også en helt annen oppfatning av personalressursene enn deres arbeidsgivere har. Mens sju av ti ordførere synes det er tilstrekkelig med faglært personell i deres kommune, er bare en tredel av de ansatte enige med dem. Åtte av ti ordførere, men bare fem av ti ansatte, mener de har et systematisk opplegg for å heve kompetansen blant de ansatte. Omkring halvparten av de ansatte svarer bekreftende på at kompetansen er for lav. Samtidig mener ni av ti at de selv har tilstrekkelig kompetanse for å utføre arbeidet. Vi vet det er mange arbeidstakere uten formell kompetanse i denne sektoren. Det er synd at dere ikke også har spurt dem om det. Mange såkalt ufaglærte vil jeg påstå er mer «faglærte» enn både nyutdannede hjelpepleiere og sykepleiere, sier Gerd Kristiansen. Misfornøyd med Høyre og Frp De ansatte i Høyre-styrte kommuner, ofte store, syns i størst grad kvaliteten Ordførere Ansatte Ordførere Ansatte Ordførere Ansatte Ordførere Ansatte Foto: Kari-Sofie Jenssen Snakk med fotfolket Kommunalminister Åslaug Haga vil styrke kvaliteten på tjenestene ved å lytte til de ansatte. Det er gledelig at halvparten av de ansatte mener kvaliteten er blitt bedre. Det har skjedd mye i kommunene siden vi startet opptrappinga av kommuneøkonomien, blant annet 5900 nye årsverk i pleie- og omsorgssektoren i fjor, sier Haga til Fagbladet. Men en av fire opplever at tilbudet har blitt dårligere, i et tiår der den private velstanden har nådd stadig nye høyder? Den private velstanden har økt, ja. Men det har vært krevende for norske kommuner de siste årene, spesielt under Bondevik II. Vi opplevde at den er blitt verre det siste tiåret. De er også minst fornøyd med tilbudet i hjemmesykepleien og korttidstilbudet til syke eldre. forrige regjeringen sultefôret kommunene for å tvinge fram privatisering og konkurranseutsetting. Det gir automatisk utslag på tjenestetilbudet. Er vindusglassene på ordførerkontorene for rosenrøde? For meg framstår det som helt naturlig at de ser ulikt på dette. Ordførerne vil holde blikket stivt festet på hva de har greid å få til, mens ansatte som jobber med pleietrengende bedre vil se alt som kunne ha vært bedre. Vet ordførerne for lite om eldreomsorgen? Jeg tror ikke ordførerne har dårlig innsikt i pleie og omsorg, men selvsagt vil de ansatte ha bedre oversikt. Vi vil styrke kvaliteten på tjenestene gjennom at man lytter til dem. En av ambisjonene med regjeringens kvalitetskommuneprogram er å sørge for at de folkevalgte og administrasjonen snakker mer med de ansatte. På ett punkt er ministeren tydelig på at hun gjerne ser en holdningsendring blant ordførerne: Jeg vil understreke betydningen av å få folk som jobber i deltidsstillinger over i høyere stillingsbrøker. Ansatte i kommuner styrt av Fremskrittspartiet er derimot de som er mest misfornøyd med tilbudet i sykehjem. 10 < Fagbladet 8/2007

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 32 Skole bare for de rike 46 Sto opp mot fattigdom 54

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 32 Skole bare for de rike 46 Sto opp mot fattigdom 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 11 november 2007 Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv 30 Alle jobber heltid 50

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv 30 Alle jobber heltid 50 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber heltid 46. For medlemmer i Fagforbundet < Nr.

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber heltid 46. For medlemmer i Fagforbundet < Nr. Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle jobber heltid 46

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle jobber heltid 46 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle

Detaljer

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Eventyrlig eutvikling 30 Valget sett fra gata i Frankrike 46

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Eventyrlig eutvikling 30 Valget sett fra gata i Frankrike 46 Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 4 april 2007 Frp fisker stemmer 14 > Fra Belfast til Sandefjord 20 Eventyrlig

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere renovasjon 32 Valget sett fra gata i Frankrike 46

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere renovasjon 32 Valget sett fra gata i Frankrike 46 Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 4 april 2007 Frp fisker stemmer 14 > Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere

Detaljer

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Søppel på hjernen 32 Musikk skaper glede 44

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Søppel på hjernen 32 Musikk skaper glede 44 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2007 GRØNNE PIONERER SIDE 14 Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Søppel

Detaljer

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Smart med ART 32 Musikk skaper glede 40

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Smart med ART 32 Musikk skaper glede 40 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2007 GRØNNE PIONERER SIDE 14 Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Smart

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 32

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 32 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

FORTSATT FORBANNA. Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet 16 Veien til helsefagtoppen 30 SIDE 20

FORTSATT FORBANNA. Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet 16 Veien til helsefagtoppen 30 SIDE 20 Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL FORTSATT FORBANNA SIDE 20 Nr. 8-2008 < For medlemmer i Fagforbundet Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen

Detaljer

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2008 NARKOMANE PÅ ANBUD SIDE 8 Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken

Detaljer

TØFF NOK SIDE 36. Sånn gjør vi det ikke her 8. Koma heim 14 Pøbelhjelp fra Nav 28 Ny framtid i Kambodsja 42

TØFF NOK SIDE 36. Sånn gjør vi det ikke her 8. Koma heim 14 Pøbelhjelp fra Nav 28 Ny framtid i Kambodsja 42 Forsidefoto: Bente Bjercke < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON TØFF NOK SIDE 36 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 6 september 2008 Sånn gjør vi det ikke her 8 > Koma heim 14 Pøbelhjelp fra Nav 28 Ny framtid

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler

Detaljer

TØFF NOK SIDE 40. Sånn gjør vi det ikke her 8 Koma heim 14 Drapsdom kan stoppe trikken 30 Ny framtid i Kambodsja 46

TØFF NOK SIDE 40. Sånn gjør vi det ikke her 8 Koma heim 14 Drapsdom kan stoppe trikken 30 Ny framtid i Kambodsja 46 Forsidefoto: Bente Bjercke < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK TØFF NOK SIDE 40 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 6 september 2008 Sånn gjør vi det ikke her 8 Koma heim 14 Drapsdom kan stoppe trikken 30 Ny

Detaljer

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46 Forsidefoto: Terje Skåre < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fikk hjelp får bli SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2007 Der kvinner tjener mest 8 > Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad

Detaljer

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<<

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<< Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST ENDELIG 300.000 SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 5 juni 2008 Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp

Detaljer

PENSJONS- VINNER? SIDE 14. Gammel dansk 8 Jubler blant de mektige 18 Kreativ suksess i Bergen 30 Brennpunkt Hebron 52

PENSJONS- VINNER? SIDE 14. Gammel dansk 8 Jubler blant de mektige 18 Kreativ suksess i Bergen 30 Brennpunkt Hebron 52 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG AMINISTRASJON PENSJONS- VINNER? SIDE 14 Nr. 4-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Gammel dansk 8 Jubler blant de mektige 18 Kreativ suksess i Bergen 30 Brennpunkt

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kirke, kultur og oppvekst

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kontor og administrasjon

Detaljer

GLØDER FOR GAZA SIDE 14

GLØDER FOR GAZA SIDE 14 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 1-2009 < For medlemmer i Fagforbundet GLØDER FOR GAZA SIDE 14 NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Miljøvernombud

Detaljer

GLØDER FOR GAZA SIDE 14. NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Sunnhet og matglede 40 Snart klar for eldrebølgen 60

GLØDER FOR GAZA SIDE 14. NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Sunnhet og matglede 40 Snart klar for eldrebølgen 60 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 1-2009 < For medlemmer i Fagforbundet GLØDER FOR GAZA SIDE 14 NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Sunnhet og

Detaljer

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek 48 Farvel til markedet 54 SIDE 8 15

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek 48 Farvel til markedet 54 SIDE 8 15 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 6-2009 < For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8 15 Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek

Detaljer

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Stadig flere med høy utdanning 30 Mellom læring og lek 40 Farvel til markedet 46 SIDE 8 15

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Stadig flere med høy utdanning 30 Mellom læring og lek 40 Farvel til markedet 46 SIDE 8 15 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 6-2009 < For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8 15 Etikk på menyen 16 Stadig flere med høy utdanning 30 Mellom læring

Detaljer

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16. Nesten heldag 28 Mellom læring og lek 44 Farvel til markedet 50 SIDE 8 15

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16. Nesten heldag 28 Mellom læring og lek 44 Farvel til markedet 50 SIDE 8 15 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 6-2009 < For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8 15 Etikk på menyen 16 > Nesten heldag 28 Mellom læring og lek 44 Farvel

Detaljer

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Ny turnus løste tidsklemma SIDE 8 INNHOLD > 8 TEMA: Pusleturnus: Som skapt for meg 14 Blankpusser oppveksten

Detaljer

GLØDER FOR GAZA SIDE 14. NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Hjem til din historie 32 Snart klar for eldrebølgen 52

GLØDER FOR GAZA SIDE 14. NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Hjem til din historie 32 Snart klar for eldrebølgen 52 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 1-2009 < For medlemmer i Fagforbundet GLØDER FOR GAZA SIDE 14 NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Hjem til din

Detaljer