Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 18:00 19:10"

Transkript

1 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem H Per Hægstad Medlem H Arne Jørstad Varamedlem H Terje Sagvolden (H) Kirsti Marie L. Lyngås Nestleder SP Nina E. Johnsen Medlem V Einar Hovde Varamedlem V Brynhild Heitmann (KRF) Lars Haugen Varamedlem FRP Knut Eilert Sørnes (FRP) Bjørg Myran Medlem FRP Bård Strand Medlem A Tone Elisabeth Svendsen Varamedlem A Tonje Kristin Evju (A) Mathias B. Dannevig Medlem A Anita Drevdal Medlem SV Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hans-Petter Christensen rådmann Bjørn Harry Støle kommunalsjef Einar Heitmann kommunalsjef Synnøve Tovsrud kommunalsjef Bente Gravdal kommunalsjef

2 Diverse tatt opp under møtet: Anne K. Olafsen Utvalgssekretær

3 SAKSLISTE: Saksnr 21/2010 Godkjenning av protokoll 22/2010 Meldinger 17/2010 Månedsrapport regnskap Januar /2010 Statusrapport Høvik skole 19/2010 KVU for ny godsterminal i Drammensområdet 20/2010 Brannsikring av kirkene i Lier 21/2010 Utfordringene i omsorgstjenestene - kartlegging av årsakene til overforbruk i /2010 Befolkningsutviklingen i Lier 23/2010 Arbeidsledighet ved utgangen av februar /2010 Unntatt fra offentlighet i hht AS Børresen - mulig salg av skogeiendommer i bl.a. Lier kommune 25/2010 Inpac Pharma, Gjellebekk. Konkursen 26/2010 Kommuneplanen - orientering om status og mekling 27/2010 Melding om skatteinngang Lier kommune pr /2010 Revidering av ordning om delvis friplass i barnehage i Lier kommune 24/2010 Etterbruk Stoppen skole 25/2010 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre biltrafikk.4-årig avtale med Samferdselsdepartementet. 26/2010 Tilskudd til ferdigstilte anlegg for NMK Lier 27/2010 Kollektivtrafikkplan for Buskerud. Uttalelse til planprogrammet

4 21/2010 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte godkjennes. Protokoll fra møte ble godkjent enstemmig. 22/2010 Meldinger 17/2010 Månedsrapport regnskap Januar 2010 Melding nr. 17: Rapportering økonomi januar 2010 for Lier kommune, tas til orientering. 18/2010 Statusrapport Høvik skole Melding nr. 18: Statusrapport Høvik skole, tas til orientering. 19/2010 KVU for ny godsterminal i Drammensområdet Melding nr. 19: KVU for ny godsterminal i Drammensområdet, tas til orientering. 20/2010 Brannsikring av kirkene i Lier Melding nr. 20: Brannsikring av kirkene i Lier, tas til orientering. 21/2010 Utfordringene i omsorgstjenestene - kartlegging av årsakene til overforbruk i 2009 Melding nr. 21: Utfordringene i omsorgstjenestene - kartlegging av årsakene til overforbruk i 2009, tas til orientering.

5 22/2010 Befolkningsutviklingen i Lier Melding nr. 22: Befolkningsutviklingen i Lier, tas til orientering. 23/2010 Arbeidsledighet ved utgangen av februar 2010 Melding nr. 23: Arbeidsledighet ved utgangen av februar 2010, tas til orientering. Unntatt fra offentlighet i hht. 23.4: 24/2010 AS Børresen - mulig salg av skogeiendommer i bl.a. Lier kommune Melding nr. 24: AS Børresen - mulig salg av skogeiendommer i bl.a. Lier kommune, tas til orientering. 25/2010 Inpac Pharma, Gjellebekk. Konkursen Melding nr. 25: Konkursen hos Inpac Pharma på Gjellebekk, tas til orientering. 26/2010 Kommuneplanen - orientering om status og mekling Melding nr. 26: Kommuneplanen - orientering om status og mekling, tas til orientering. 27/2010 Melding om skatteinngang Lier kommune pr Melding nr. 27: Melding om skatteinngang Lier kommune pr , tas til orientering.

6 23/2010 Revidering av ordning om delvis friplass i barnehage i Lier kommune Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Delvis friplass /redusert betaling i barnehage ytes i henhold til gjeldende satser som er fastsatt av kommunestyret. Grunnlaget for vurdering av søknad, er dokumenterte opplysninger om familiens samlede brutto skattbare inntekter/ trygdeytelser. Kriterier/vilkår Følgende inntektsgrenser vil bli gjeldende fra forutsatt barnehageplass i 41 t/u eller mer: G = Familiens brutto årsinntekt Friplass Komm. støtte i kr pr. måned Foreldrebet. i kr pr. måned Maksbeløp i kr pr. måned 2,5-4 G % under 2,5 G % Inntektsgrensen reguleres i takt med G-verdien hvert år. I tillegg kommer betaling for kost, som også gjelder for de med delvis friplass. 2. Familien må ha barnehageplass i kommunen og barnet må stå folkeregistrert i Lier. Rådmannen la fram revidert forslag til vedtak, hvor tabellen var gjort bedre. Bjørg Myran (FRP) fremmet følgende forslag: Satser som Røyken kommune. Friplass inntil 3G. Rådmannens reviderte forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt med 11 stemmer (4H,3AP,SP,SV,2V ) mot 2 stemmer (FRP) avgitt for Bjørg Myrans forslag. 24/2010 Etterbruk Stoppen skole Saken utsettes. Følgende forhold må utredes: 1. Alternative løsninger for undervisningslokaler i fm rehabilitering av Hegg skole. 2. Alternative løsninger for base for Lier Voksenopplæring. 3. Alternative løsninger for lokalisering av Lier Arbeidssenter.

7 Utredningen forutsettes å klargjøre økonomiske konsekvenser ved de ulike alternativer. Arbeidet med Fylkeskommunens mulig bruk av Stoppen videreføres. Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig: Saken utsettes. Følgende forhold må utredes: 1. Alternative løsninger for undervisningslokaler i fm rehabilitering av Hegg skole. 2. Alternative løsninger for base for Lier Voksenopplæring. 3. Alternative løsninger for lokalisering av Lier Arbeidssenter. Utredningen forutsettes å klargjøre økonomiske konsekvenser ved de ulike alternativer. Arbeidet med Fylkeskommunens mulig bruk av Stoppen videreføres. 25/2010 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre biltrafikk. 4-årig avtale med Samferdselsdepartementet. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Den 4-årig avtalen ( ) mellom Samferdselsdepartementet, kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg og Buskerud fylkeskommune om belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk tas til orientering. 2. Et revidert handlingsprogram ( ) for belønningsordningen legges fram til politisk behandling i løpet av Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. Rådmannen utarbeider sak som inneholder forslag til tiltak i Lier innenfor avtalens tiltaksområder 3 og 4. (Forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken og tiltak for syklende og gående). 26/2010 Tilskudd til ferdigstilte anlegg for NMK Lier NMK Lier tildeles et tilskudd på kr til ferdigstillelse av minicrossbane, teknisk bygg og lys- og vanningsanlegg ved Leirdalen motorsenter innen Anita Drevdal (SV) fremmet følgende forslag: Kr holdes udisponert inntil videre og øremerkes tilskudd/investeringer i idrettsanlegg med mulig overføring til 2011.

8 Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt med 12 stemmer (4H,3AP,2FRP,SP,2V) mot 1 stemme (SV) avgitt for Anita Drevdals forslag. 27/2010 Kollektivtrafikkplan for Buskerud. Uttalelse til planprogrammet Lier kommune gir sin tilslutning til forslaget til planprogram og understreker betydning av at arbeidet samordnes med det pågående arbeidet med en felles areal og transportplan i samarbeidsprosjektet Buskerudbyen. Forslaget til planprogram bør ha en enda tydeligere miljøprofil og gjenspeile at miljøeffekten er den viktigste årsak til å utvikle kollektivtrafikktilbudet. Punkt 3.2 i planprogrammet tar opp samordnet areal- og transportplanlegging. Det bør her tydeliggjøres at det også er viktig å tilpasse kollektivtransporten til det framtidige behovet for transport fra nye utbyggingsområder. For å tydeliggjøre dette foreslås det følgende: 1.1 Bør angi at planstrategien viser til at For å betre miljøet og redusera bilbruken må fleire nytta seg av kollektivtransport. 1.2 Konkretiser innledningsvis hensikten med kollektivtrafikken i noen punkter, deriblant å bedre miljøet (redusert miljøbelastning fra transport). Omformuler nest siste avsnitt i retning: Planen skal koordinere bruk av virkemidler fra de forskjellige aktørene slik at ressursene som settes inn og transporttilbudet som tilbys får en best mulig effekt i forhold til målet om økt kollektivtrafikkbruk og redusert miljøbelastning. 3.1 Det utvikles målsettinger for: Effektmål for passasjertall, reisemiddelfordeling og kundetilfredshet, samt for klimagassutslipp og andre miljøfaktorer. 3.2: Ny tekst foreslås: Samfunnsforming, arealplanlegging, knutepunktsutvikling, tilbringerveier for gang- og sykkeltrafikk, innfartsparkering er viktige tema for å tilrettelegge for kollektivtrafikk. For at kollektivtransporten skal stå for en høyere andel av persontransporten bør det bli en langt større samordning mellom arealbruken og kollektivtransportsystemene enn i dag. I samarbeidsprosjektet Buskerudbyen skal det utvikles en samordnet areal og transportplan der denne problemstillingen settes i fokus. En kollektivtrafikkplan for Buskerud må utvikles i samarbeid med kommunene på en slik måte at arealbruk og kollektivtrafikkløsninger understøtter hverandre. Arealdelene i kommuneplanene må kunne følges opp med kollektivtrafikkløsninger som understøtter framtidige utbyggingsområder. 3.4 Aktuelle problemstillinger er Miljøeffekten ved valg av ulike teknologier og drivstoff for kollektivtransportmidlene, samt av drift av tjenesten for øvrig. 3.5 Aktuelle problemstillinger er Innretning av planen, kollektivtransportselskapets strategi og bestillinger slik at de ivaretar mål og virkemidler for god og økende miljøeffektivitet i og som følge av kollektivtransporten. Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 18:00-20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 18:00-20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 18:00-20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Juel Asmund Fuglerud

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

ber kommune Politisk sekretariat

ber kommune Politisk sekretariat ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.08.2010 K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 25.09.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15.55 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Møteprotokoll Bystyret

Møteprotokoll Bystyret Møteprotokoll Bystyret Møtedato: 10.02.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 1/11-12/11 Representanter: Møtt Møtende varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00-20:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00-20:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00-20:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ole Marius Evensen Leder H Kjell Kirkeng Medlem

Detaljer

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 5. desember 2011. Bjørn Iversen ordfører (s)

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 5. desember 2011. Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.12.2011 Tid: 16:00 OBS

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 29/15 Til saknr.: 40/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte : Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Møtet

Detaljer