Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35"

Transkript

1 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem H Per Hægstad Medlem H Helene Justad Medlem H Kirsti Marie L. Lyngås Nestleder SP Nina E. Johnsen Medlem V Brynhild Heitmann Medlem KRF Bjørg Myran Medlem FRP Arne Liudalen Varamedlem FRP Knut Eilert Sørnes (FRP) Aud-Harriet H.A. Kolberg Varamedlem A Bård Strand (A) Tonje Kristin Evju Medlem A Mathias B. Dannevig Medlem A Tone Elisabeth Svendsen Varamedlem A Runar Gravdal (SV) Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hans-Petter Christensen Rådmann Bjørn Harry Støle Kommunalsjef Einar Heitmann Kommunalsjef Synnøve Tovsrud Kommunalsjef Bente Gravdal Kommunalsjef

2 Diverse tatt opp under møtet: Utvalgssekretær

3 SAKSLISTE: Saksnr 46/2011 Godkjenning av protokoller fra møtene og /2011 Meldinger 36/2011 Arbeidsledighet ved utgangen av august /2011 Mangfold og integrering - oppfølging 38/2011 Månedsrapport økonomi juli /2011 Oppsigelse av avtalene med ULOBA om arbeidsgiverfunksjonen Ble behandlet som sak nr / tertialrapport /2011 Finansrapport 2. tertial /2011 Samhandlingsreformen - videre framdrift 51/2011 Avtale om bruk av it-utstyr for folkevalgte, samt rutine for synkronisering av møtelister 52/2011 Etiske retningslinjer for Lier kommune 53/2011 Organisering av Lier Drift - utredningsalternativ 54/2011 Søknad om skjenkebevilling Sylling Cafe AS, "helt på bærtur" 55/2011 Oppsigelse av avtalene med ULOBA om arbeidsgiverfunksjonen

4 46/2011 Godkjenning av protokoller fra møtene og Protokoll fra møte og godkjennes. Protokoller fra møtene og ble godkjent enstemmig. 47/2011 Meldinger 36/2011 Arbeidsledighet ved utgangen av august 2011 Melding nr. 36: Arbeidsledighet ved utgangen av august 2011, tas til orientering. Meldingen ble tatt til orientering. 37/2011 Mangfold og integrering - oppfølging Melding nr. 37: Mangfold og integrering oppfølging, tas til orientering. Meldingen ble tatt til orientering. 38/2011 Månedsrapport økonomi juli 2011 Melding nr. 38: Månedsrapport økonomi juli 2011, tas til orientering. Meldingen ble tatt til orientering. 39/2011 Oppsigelse av avtalene med ULOBA om arbeidsgiverfunksjonen Melding nr. 39: Oppsigelse av avtalene med ULOBA om arbeidsgiverfunksjonen Meldingen ble behandlet som sak nr. 55.

5 48/ tertialrapport 2011 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Rådmannen foreslår ingen budsjettjusteringer i 2. tertial. Etterbetalt tilskudd til etablering av omsorgsboliger på 2,575 mill kr. avsettes til disposisjonsfond 49/2011 Finansrapport 2. tertial 2011 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Finansrapporten 2. tertial 2011 tas til orientering. 50/2011 Samhandlingsreformen - videre framdrift 1. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Lier kommune knytter gjennomføringen av Samhandlingsreformen til egen visjon: Et godt liv livet ut med tilhørende mål i gjeldende handlingsprogram: a) Forebygge fremfor å reparere. b) Verdiene trygghet, trivsel og respekt ligger til grunn i utviklingen av alle tjenester. c) Helhetlig og fleksibelt tjenestetilbud, i nært samarbeid med bruker og privat nettverk. 2. Det etableres en nødvendig intermediær avdeling/lokalmedisinsk senter i samarbeid med kommunene Røyken, Hurum og event. Asker. Dette skal gjennomføres i samsvar med vedtak i sak 37 i Formannskapet, Samarbeidet om intermediær avdeling/lokalmedisinsk senter avklares fortøpende. Korttidsplasser og akutt-/observasjonsplasser i egne institusjoner utredes videre. 3. Tiltakene i det forebyggende og helsefremmende prosjektet Et godt liv livet ut» videreføres innenfor fastsatte rammer. Samhandlingsreformen setter økte krav til kommunen når det gjelder forebyggende arbeid, opplærings- og mestringsarbeid samt treningstilbud til folk som har, eller står i fare for å utvikle kroniske sykdommer. Samarbeid med andre aktører enn kommunen etableres, som frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner, ideelle organisasjoner og frisklivssentraler/ helsehus.

6 4. Vurdering av behovet for rehabiliteringsplasser foretas når kommunenes prosjekt om dagrehabilitering og områdeplanen for rehabilitering i regi av Vestre Viken HF er gjennomført. 5. Bolighelseprosjektet og prosjektet med ACT-team gjennomføres i tråd med tidligere vedtatte prosjektplaner innenfor de fastsatte økonomiske rammene og danner grunnlag for avgjørelse om tiltakene skal iverksettes. 6. Følgende tiltak utredes nærmere: a) De organisatoriske og økonomiske konsekvensene ved å etablere en felles FoU-enhet i samarbeid med de øvrige kommunene i Drammensregionen, Vestre Viken HF og Høgskolen i Buskerud. b) Etablering av ambulante spesialsykepleierteam sammen med andre kommuner og helseforetaket. c) Hvordan koordinatorfunksjon overfor sykehuset best kan ivaretas for å sikre en god samhandling mellom sykehuset og kommunen. d) Organisering og omfang av legetjenesten ved kommunens sykehjem med sikte på å etablere en tilfredsstillende tjeneste. e) Behovet for laboratorietjenester og mobilt røntgenutstyr i den fremtidige kommunale helse- og omsorgstjeneste. f) Samarbeid med andre kommuner om miljørettet helsevern og smittevern. g) Nødvendige tiltak på bakgrunn av erfaringene fra andre kommuner/sykehus, de pågående aktiviteter i den enkelte kommune samt erfaringer fra helseforetakets Lærings- og mestringssentra og den kunnskapen Høgskolen i Buskerud representerer. 7. Lier kommune deltar i aktuelle faglige nettverk med de øvrige kommunene og helseforetaket, samt deltar i de nødvendige prosjekter om elektronisk samhandling. 8. Det legges til rette for reell brukermedvirkning, dvs. slik at den enkelte så langt det er mulig kan ta ansvar for eget liv og helse. 9. Medfinansieringen og betalingen for utskrivningsklare pasienter kontrolleres månedlig gjennom egne data om innleggelser samt analyser av de utskrivningsklare pasientene. På bakgrunn av dette etableres rutiner for oppfølging av meldingene fra sykehuset gjennom kartlegging og vurderingsbesøk samt tiltak for å redusere unødvendige innleggelser. 10. Det skal legges fram en månedlig melding til Tjenesteutvalget over antall pasienter fra Lier som legges inn på sykehus i Vestre viken, antall liggedøgn og evt utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke er i stand til å gi et faglig forsvarlig tilbud til på utskrivningstidspunktet. 11. De økonomiske konsekvensene ved de ulike tiltakene innarbeides og håndteres gjennom rulleringen av handlingsprogrammet/økonomiplanen og fastsettes i årsbudsjettene.

7 Helene Justad (H) fremmet slikt forslag: Nytt pkt. 2: Det etableres en nødvendig intermediær avdeling /lokalmedisinsk senter i samarbeid med kommunene Røyken, Hurum og evnt. Asker. Dette skal gjennomføres i samsvar med vedtak i sak 37 i Formannskapet, Samarbeidet om intermediær avdeling/lokalmedisinsk senter avklares fortløpende. Korttidsplasser og akutt-/observasjonsplasser i egne institusjoner utredes videre. Tonje Evju (AP) fremmet tjenesteutvalgets vedtak pkt. 2, sålydende: I hovedsak tar Lier kommune sikte på å etablere nødvendige intermediære-/forsterkede korttidsplasser og akutt-/observasjonsplasser i egne institusjoner. For å oppnå tilstrekkelig kapasitet inngås dialog med Bråset bo- og omsorgssenter IKS og Legevakten for Drammensregionen IKS for mulig tilleggskapasitet. Helene Justads forslag ble vedtatt med 7 stemmer (4H,2FRP,V) mot 6 stemmer (4AP,SP,KRF) avgitt for Tonje Evjus forslag. Tjenesteutvalgets vedtak for øvrig ble vedtatt enstemmig. 51/2011 Avtale om bruk av it-utstyr for folkevalgte, samt rutine for synkronisering av møtelister Formannskapets innstilling til kommunestyret: Vedlagte Avtale om bruk av it-utstyr for folkevalgte i Lier kommune, samt Rutine for synkronisering av møtelister mellom PC og sentralt system, gjøres gjeldende fra og med kommunestyreperioden Ved neste revisjon av Reglement for politiske organer tas forholdet til de elektroniske løsningene inn som del av reglementet. 52/2011 Etiske retningslinjer for Lier kommune Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Vedlagte etikkplakat fastsettes som etikkplakat for Lier kommune, fra og med kommunestyreperioden Vedlagte utfyllende retningslinjer, fastsettes som Lier kommunes etiske retningslinjer. 3. Det forutsettes at både folkevalgte og kommunens medarbeidere regelmessig avsetter tid til etisk refleksjon.

8 4. Der det i vedtatt Reglement for politiske organer henvises til bestemmelser i gjeldende etiske retningslinjer, gis rådmannen fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer slik at det svarer til de nye etiske retningslinjene. Etikkutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig. 53/2011 Organisering av Lier Drift - utredningsalternativ Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 100/2010, møte 14. desember 2010 (Handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett 2011) av rådmannens delutredning om organisering av Lier drift fastsettes: 1. Hovedkriterier for valg av fremtidig organisasjonsform for Lier Drift skal være dokumentert kostnadseffektivitet, tilfredsstillende kvalitet på tjenestene og leveringssikkerhet over tid. 2. Forhold som gjelder Tranby Varme og Servicesentral (TVSS) inntas ikke i utredningen. En eventuell endring av organiseringen av Tranby Varme og Servicesentral (TVSS) må i så fall utredes som et eget prosjekt. 3. Resultatet av den pågående prosessen mellom flere kommuner for å vurdere en felles løsning innen VA-sektoren vil ha stor betydning for fremtidig organisering av Lier drift. Utredningsarbeidet samordnes med fremdriften i dette prosjektet. 4. Utredningen skjer innenfor følgende ramme: a. Effektiviseringsmuligheter ved etablering av kommunalt foretak eller aksjeselskap utredes. - Lier Drift organiseres som kommunalt foretak (alt 1.0). - Lier Drift organiseres som kommunalt aksjeselskap (alt 2.0) b. Effektiviseringsmuligheter innenfor nåværende organisering utredes og sammenlignes med pkt. a. 5. Det utarbeides en mulighetsanalyse for et kommunalt aksjeselskap for idrettsdriften i Lier, med deltakelse fra idrettslag og evt. andre organisasjoner (alt 3.0).

9 54/2011 Søknad om skjenkebevilling Sylling Cafe AS, "helt på bærtur" Det gis alminnelig bevilling til skjenking av øl, sterkt øl, rusbrus, vin og brennevin til: Bevillingshaver: Skjenkested : Styrer/stedfortreder: Sylling Cafe AS, Helt på bærtur Aksjeselskapet er eid av Xilhuette Holding AS ved Bjørn Garder Sylling Cafe, Helt på bærtur Marianne Linnerud Styrer har dokumentert sine Kunnskaper i h.h.t alkoholloven og har bestått Etablererprøven. Bevillingen gjelder i 3 år. Bevillingsperioden løper fra til Gjelder også uteservering innenfor avgrenset område i sommerhalvåret. Utøvelse av bevillingen er betinget av at andre tillatelser til enhver tid foreligger. Bevillingen er videre betinget av at styrer og stedfortreder begge utviser uklanderlig vandel. Skjenking godkjennes til kl , i tråd med gjeldende retningslinjer i Lier kommune. 55/2011 Oppsigelse av avtalene med ULOBA om arbeidsgiverfunksjonen 1. Dagens brukere av ULOBA kan benyttes ut 2011, ref. vedtak i formannskapet Nye avtaler med de som har fått tjenestekonsesjon fases inn fortløpende, alternativt organisering som egen arbeidsgiver. 3. Spørsmål om bruk av egen arbeidsgiver behandles som virksomhetsovertagelse. 4. I saker hvor man ikke kan benytte virksomhetsoverdragelse legges dette frem for formannskapet. Aud H. Kolberg (AP) fratrådte som inhabil under behandling av saken. Saken ble lagt fram som melding nr. 39, men ble omgjort til sak nr. 55 hvor følgende omforenede forslag ble vedtatt: 1. Dagens brukere av ULOBA kan benyttes ut 2011, ref. vedtak i formannskapet Nye avtaler med de som har fått tjenestekonsesjon fases inn fortløpende, alternativt organisering som egen arbeidsgiver. 3. Spørsmål om bruk av egen arbeidsgiver behandles som virksomhetsovertagelse. 4. I saker hvor man ikke kan benytte virksomhetsoverdragelse legges dette frem for formannskapet.

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

ber kommune Politisk sekretariat

ber kommune Politisk sekretariat ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.08.2010 K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 04.06.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08 EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer