Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20"

Transkript

1 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder V Søren Falch Zapffe Medlem H Per Hægstad Medlem H Ryno Andersen Medlem H Tonje Kristin Evju Medlem A Tov Hasler Tovsen Medlem A Kirsten Hørthe Medlem A Petter Enrique Dreier Medlem A Lars Haugen Varamedlem FRP Knut Eilert Sørnes (FRP) Håkon H. Nordstrand Varamedlem A Runar Gravdal (SV) Jan O. Stolp Varamedlem SP Espen Lahnstein (SP) Brynhild Heitmann Medlem KRF Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hans-Petter Christensen Rådmann Bjørn Harry Støle Kommunalsjef Einar Heitmann Kommunalsjef Synnøve Tovsrud Kommunalsjef Bente Gravdal Kommunalsjef Kristine Kjelsrud Kommunikasjonsrådgiver

2 Diverse tatt opp under møtet: Publikums spørretid: Nils Tveit fra Nils Tveit Arkitekter AS og Erling Langeland fra Oxer Gruppen uttrykte bekymring for realisering av utbyggingen på Nor Tekstil på Linnesstranda Før behandling av sakene var det orientering om det nye sykehjemmet v/prosjektleder Geir Larsen. Orienteringen omhandlet bl.a. status, brukerprosessen, fremdrift og utfordringer knyttet til prosjektet. Anne K. Olafsen Utvalgssekretær

3 SAKSLISTE: Saksnr 61/2013 Godkjenning av protokoll fra møte /2013 Meldinger 43/2013 Statusrapport for store investeringsprosjekter per September /2013 Arbeidsledighet ved utgangen av september /2013 Unntatt fra offentlighet i hht. 13: Brukerstyrt personlig assistanse - anmeldte forhold - status 63/2013 For kropp og sjel - en melding om kultur, idrett og friluftsliv for politisk debatt og prioritering 64/2013 Forslag til endringer av retningslinjer på startlån 65/2013 Endring av kriterier for søknad om delvis friplass i barnehage. 66/2013 Endring av forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Lier kommune, Buskerud 67/2013 Kandidater til oppnevning av nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 2014

4 61/2013 Godkjenning av protokoll fra møte Protokoll fra møte godkjennes. Protokoll fra møte ble godkjent enstemmig. 62/2013 Meldinger 43/2013 Statusrapport for store investeringsprosjekter per September 2013 Melding nr. 43: Statusrapport for store investeringsprosjekter per september 2013, tas til orientering. Meldingen ble tatt til orientering. 44/2013 Arbeidsledighet ved utgangen av september 2013 Melding nr. 44: Arbeidsledighet ved utgangen av september 2013, tas til orientering. Meldingen ble tatt til orientering. Unntatt fra offentlighet i hht. 13 første ledd: 45/2013 Brukerstyrt personlig assistanse - anmeldte forhold - status Melding nr. 45: Brukerstyrt personlig assistanse - anmeldte forhold status, tas til orientering. Meldingen ble tatt til orientering. 63/2013 For kropp og sjel - en melding om kultur, idrett og friluftsliv for politisk debatt og prioritering Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Forslaget for kropp og sjel og styringsgruppas forslag til mål tiltaksprioriteringer legges til grunn for politikkutforming og videre drøftinger og prioriteringer i handlingsprogram fremover. 2. Det kulturpolitiske grunnlaget/ strategi for kulturpolitikk skal være følgende: - Kulturpolitikken skal bidra til trivsel, tilhørighet, personlig utvikling, rekreasjon og identitet. Bredde i tilbudet er viktig, det skal finnes noe for alle. Kulturtilbudene skal

5 sikres gjennom kommunale initiativ og tiltak, og gjennom tett samarbeid med frivillige, organisasjoner og næringsliv. - Kulturprioriteringer skal ha fokus på barn og unge og på kulturarven. Det skal legges vekt på det lokale perspektivet og viktige hverdagstilbud og aktiviteter der folk bor, først og fremst for barn og de minst mobile blant oss. Arenaer for allsidig aktivitet skal prioriteres i tilknytning til skolene som hovedarena. Sentraliserte tilbud skal etableres når det ikke er aktuelt med lokale løsninger. - Visjonen Grønne Lier skal i kultursammenheng bl.a. kjennes ved allsidig tilrettelegging for friluftsliv og drift av grøntområder, og ved arrangementer og kulturopplevelser ute i grønne Lier. - Gode og allsidige kultur- og idrettstilbud er viktige forutsetninger for god folkehelse og prioriteres også med dette som grunnlag. - Kulturpolitikken skal ha fokus på og tilrettelegges spesielt for utsatte grupper. 3. Dagens tjenester videreføres og videreutvikles innenfor eksisterende rammer. Fra 2014 skal også følgende prioriteres: - Faste samarbeidsmøter mellom folkevalgte, administrasjon og frivillig sektor, der bl.a. evaluering av siste års prioriteringer, ny status og nye utfordringer og forslag til nye prioriteringer og tiltak kan drøftes. - Gjennomgang og vurdering av anleggssituasjonen (arenaer, tilstand og bruk) for idrett og friluftsliv i samarbeid mellom organisasjonene og kommunen. 4. Den økonomiske ambisjonen: Lier skal ligge på KOSTRA-nivå i ressursinnsats i forbindelse med kultur og idrett ved utgangen av 12-årsperioden. 5. Prioriterte områder for videre satsing avklares gjennom egne saker eller i handlingsprogrammet: - Videre satsing på kulturskolen, med hovedvekt på å gi tilbud til «alle». - Sikre et tidsmessig bibliotektilbud, bl.a. hovedbibliotek på gateplan. - Videreutvikle Lier som friluftslivskommune gjennom økt standard og ved å gjøre friluftsområder og aktiviteter tilgjengelige for alle, med fokus på barn/unge. - Sikre flere gode og allsidige aktivitetsanlegg og tilbud for idrett og fysisk aktivitet - Sikre flere gode kulturarenaer for ulike formål og med vekt på anlegg som vil brukes av mange bl.a. drift av ny kultursal ved Hegg skole og opprusting av Hegg gamle skole. - Samarbeid mellom kommune og frivillige med mål om gode aktiviteter til alle bl.a. ifht. skole/sfo og folkehelse. - Videreutvikle og bidra til solid drift av Lier Bygdetun. Nina Johnsen (V) fremmet på vegne av H, KRF, SP og V følgende forslag: «Tjenesteutvalgets vedtak med tillegg av nytt kulepunkt under pkt. 2: Kulturpolitikken skal ha fokus på og tilrettelegge spesielt for utsatte grupper.» Tjenesteutvalgets vedtak ble votert over først og ble vedtatt enstemmig. Fellesforslag fremmet av Nina Johnsen ble vedtatt med 12 stemmer (5AP,4H,KRF,SP,V) mot 1 stemme (FRP).

6 64/2013 Forslag til endringer av retningslinjer på startlån og boligtilskudd til etablering Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Formålet med startlån er å skaffe og sikre egnede, nøkterne og rimelig boliger til unge og vanskeligstilte på boligmarkedet, og være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis i ordinære finansinstitusjoner. 2. Startlån kan benyttes til kjøp, utbedring, refinansiering og oppføring av bolig som toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering med Husbanken eller andre finansinstitusjoner og kan i særskilte tilfeller benyttes som fullfinansiering, alene eller sammen med boligtilskudd. 3. Før startlån vurderes må det søkes om boligfinansiering i bank, men det er ingen automatikk i å få innvilget startlån, selv om søker mangler egenkapital eller tilleggssikkerhet på 15 %. 4. Søker må ha fast inntekt, dvs ordinær inntekt ved fast ansettelse etter prøvetid, uten bonus og overtid, eventuelt uføre-, alders-, og etterlattepensjon. a) må være bosatt eller ha nær tilknytting til Lier b) må ha varig oppholdsbevis for EØS-borgere/permanent oppholdstillatelse og norsk fødsels- og personnummer c) boligen som skal finansieres må ligge i Lier d) eventuell bolig i annet land forutsettes solgt, og egenkapital skal benyttes til kjøp av ny bolig. Ligningsutskrift fra hjemlandet må vedlegges søknaden e) maksimal kjøpesum, er 2,5 mill. kroner f) kjøpesum kan ikke overstige takst/prisantydning med mer enn 15 % g) omkostninger i forbindelse med kjøpet, skal dekkes av egenkapital eller innenfor maks kjøpesum h) egenkapital utover kroner, må benyttes til boligkjøpet i) startlån må innfris dersom boligen selges eller søker flytter 5. Søknader om startlån må være direkte fra søker, eventuelt hjelpeverge og ikke via private finansrådgivere og eventuelt gjentatte søknader uten nye opplysninger, vil kunne avvises. Boligen det søkes lån til skal godkjennes av Boligservicekontoret før bud legges inn og satsene fra Statens Institutt for forbruksforskning til livsopphold benyttes for å beregne søkers betalingsevne. 6. Startlån kan søkes både som en forhåndsgodkjenning eller til en konkret bolig, men innvilges i utgangspunktet kun en gang. Hovedregelen er at startlånet nedbetales over inntil 25 år, uten avdragsfrihet. Unntaksvis kan det innvilges 30 år nedbetalingstid, inntil 5 år avdragsfrihet og i særskilte tilfelle, 8 års avdragsfrihet. 7. Når søknad om lån vurderes, legges til grunn en kalkulasjonsrente. Renten følger Husbankens rentefot tillagt 0,25 % i administrasjonskostnader. Det kan velges mellom flytende eller fast rente. Lier kommune har lik fastrentetilbud som Husbanken. 8. Eventuell refinansiering innvilges kun en gang, og forutsetningen er at husstanden må stå i fare for å miste boligen på tvangssalg, og lånet sikres med pant innenfor boligens verdi. Søknaden kan bli avslått dersom vurderingen er at lånesøker ikke vil klare framtidige betalingsforpliktelser.

7 9. Forvaltning av inngåtte startlån gjøres av Lindorff Låneforvaltning Tjenesteutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 65/2013 Endring av kriterier for søknad om delvis friplass i barnehage. Kriteriene for søknad om delvis friplass endres ikke. Tonje Evju (AP) fremmet følgende forslag: «Kriteriene for søknad om delvis friplass endres ikke» Søren Falch Zapffe (H) fremmet tjenesteutvalgets vedtak sålydende: «Bestemmelsene om moderasjonen «Delvis friplass i barnehage» endres til å ha: 1. Én moderasjonssats som er 50 % av satsen for oppholdsbetaling. 2. En øvre inntektsgrense på 3G, som per dato er kr. «Tonje Evjus forslag ble vedtatt med 7 stemmer (5AP,KRF,V) mot 6 stemmer (4H,FRP,SP). 66/2013 Endring av forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Lier kommune, Buskerud Formannskapets innstilling til kommunestyret: Forslag til endring i Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lier kommune, Buskerud som vist i vedlegg 1, vedtas med ikrafttreden 1. mars Miljøutvalgets vedtak ble vedtatt enstemmig. 67/2013 Kandidater til oppnevning av nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 2014 Som kandidater til oppnevning av nye styrer i Helse Sør-Øst velges: Søren Falch Zapffe (H) Tov Hasler Tovsen (AP).

8 Ryno Andersen (H) fremmet følgende forslag: «Søren Falch Zapffe (H)» Tonje Evju (AP) fremmet slikt forslag: «Tov Hasler Tovsen (AP)» Begge forslag ble vedtatt enstemmig.

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer