Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg"

Transkript

1 Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

2 Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to referenter 2. Registrering av antall stemmeberettigede 3. Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen 4. Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen 5. Godkjenning av innkalling 6. Godkjenning av saksliste 7. Styrets årsberetning 8. Revisors rapport 9. Regnskap og budsjettforslag 10. Handlingsplan Årsrapporter 12. Innkomne saker til GF Valg 14. Tid og sted for neste generalforsamling 15. Vedlegg 1

3 7. Styrets årsberetning Styret i SiS har bestått av: Leder: Styremedlem og nestleder: Styremedlem og kasserer Styremedlem og sekretær Styremedlem og nettredaktør: Vararepresentant 1: Vararepresentant 2 Monica Syvertsen Torunn Vigdal Gro Irene Lien Camilla Løvall Hilde Byklum Anita Bjerke Anita Husteli Valgkomitéens medlemmer: Leder: Grethe Følstad Lund Øvrige medlemmer: Karen Martine Flaten, Harriet Olsen, Katrine Kleiven og Gunnhild Emmerhoff Øvrige verv: Stomisykepleierkoordinator: Redaktører: "Helfo- kontakt" Anita Lindam Brynhild Forbord og Ingunn Åmot Astrid Austrheim og Anita Lindam Medlemmer og abonnenter Det er per januar ordinære registrerte medlemmer i SiS. Faggruppen er tilgjengelig for sykepleiere som er medlem i Norsk sykepleierforbund (NSF). De som ikke fyller kravene til å bli medlem kan bli abonnenter". Abonnentene vil, som øvrige medlemmer, motta medlemsbladet Siste Nytt, få informasjon om fagseminaret, kurs og lignende. De kan også delta på disse. De kan derimot ikke søke på fagutviklingsstipend fra SiS, delta på generalforsamlingen eller få redusert kursavgift. Det er per januar 2015 registrert 24 abonnenter. Medlemstallet de to siste årene har holdt seg noenlunde stabilt. I januar 2013 var medlemstallet 153 så en liten reduksjon har det vært. 2

4 Etter at NSF sentralt begynte å sende ut faktura på e-post har det vist seg at noen glemmer å betale denne. Hvis den ikke betales etter påminnelse blir medlemmet strøket av listen. Vi har hatt noen eksempler på dette. Styret kunne nok vært pågående med hensyn til å verve nye medlemmer, men føler det har vært litt vanskelig med tanke på bladets fremtid. Det er også vanskelig å få medlemmer til å stille til valg i styret så faggruppens fremtid er litt uviss. Aktiviteter / arbeidsmøter Styret har avviklet 2 styremøter i 2013, 4 styremøter i 2014 og 1 styremøte i Samtlige styremøter har funnet sted på Sykepleiernes hus i Oslo (Tollbugata 22). Dette fordi det har vært sentralt og man har møterom til fri disposisjon. Man har også tilgang på hjelp fra NSF Under nevnes saker styret har arbeidet med (vilkårlig rekkefølge): Forskrivningsrett: SiS har lenge sett behov for at stomisykepleiere bør få forskrivningsrett på medisinsk forbruksmateriale. Dette er også nevnt i handlingsplanen Dette gjelder produkter/hjelpemidler som omfattes under blåreseptforskriften 5 (inkontinens, kateter og stomi). Styret jobbet intenst høsten 2013 med forskrivningsretten. Det ble da nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at Helsedirektoratet holdt på å utarbeide forslag til ny forskrift som skulle være ferdig før jul. Vi fikk da beskjed om at hvis vi ønsker å få med forskrivningsrett til stomisykepleiere må det skje der. Det ble mye e-post korrespondanse og vi fikk også til et møte med Helsedirektoratet for å belyse stomisykepleiernes utfordringer med hensyn til blåresepten. Møte med Helsedirektoratet fant sted i Oslo. Leder av SiS og leder for uroterapeutene var sammen på dette møtet. Det ble på forhånd forfattet et brev som vi overleverte. Uroterapeutene har mange av de samme utfordringer som oss, det var derfor lurt å ha denne faggruppen med på laget. Møtet var konstruktivt og vi fikk full forståelse for våre utfordringer. Utfordringen kommer til å bli større når e-resept kommer for fullt og papir blåresepten forsvinner. Helsedirektoratet oversendte forslag til ny forskrift til Helse- og omsorgsdepartementet før jul som planlagt. Der ble vi stomisykepleiere nevnt! Helse- og omsorgsdepartementet ønsket mer utredning om saken. 3

5 I tiden etter har vi hatt dialog med Helsedirektoratet for å høre om det er noe nytt vedrørende saken. Helsedirektoratet har i 2015 fått i oppdrag fra Helse -og omsorgsdepartementet å utrede saken, men de venter på en avklaring fra departementet hva de egentlig legger i oppdraget. Når denne avklaringen kommer så starter man opp så fort som mulig. Det er viktig å være i dialog med Helsedirektoratet slik at vår faggruppe ikke blir glemt! Saken er fortsatt høyaktuell og må jobbes videre med av det nye styret. Videreutdanning i stomisykepleie: Styret har også hatt fokus på stomiutdanningen etter at denne dessverre ble avlyst høsten Det var Høgskolen i Bergen (HiB) som tok den avgjørelsen. Styret ved leder har hatt dialog med Torill Olsen for å se på alternativer. Torill Olsen, stomisykepleier/cand.san og fagansvarlig ved videreutdanningen i stomisykepleie har også forfattet et brev til styret om hvilke utfordringer hun ser med tanke på hvem som skal følge opp stomipasientene i fremtiden. Det settes i mindre grad av midler som muliggjør at ansatte i spesialisthelsetjenesten kan videreutdanne seg til stomisykepleiere selv om både behovet og ønsket er der. Det er absolutt behov for at det utdannes flere stomisykepleiere som kan ivareta denne pasientgruppen. 1. januar ble det innført "Pakkeforløp for tykk -og endetarmskreft". Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasientene skal sikres informasjon og brukermedvirkning. Pakkeforløpet er utarbeidet av Helsedirektorat. Faggruppen vår ble dessverre ikke invitert med i arbeidsgruppen som utarbeidet dette Pakkeforløpet. Dette er det gitt tilbakemelding på. Det positive er at stomisykepleiere faktisk er nevnt både i forhold til pre og postoperativ oppfølging. Dette er bør brukes som et "pressmiddel" i forhold til at Helseforetakene/sykehusene legger til rette slik at ansatte faktisk kan videreutdanne seg til stomisykepleiere. Samarbeid med pasientorganisasjoner Styret i SiS hadde et møte med Norilco for å lære hverandre bedre å kjenne samt diskutere Samhandlingsreformen. Det var stor enighet om at kompetansen er svært varierende ute i kommunehelsetjenesten og at forbedringspotensialet er stort. Norilco ble orientert om at det var laget en oversikt over sykehus med stomiklinikker samt kontakt informasjon til disse. 4

6 Oversikten er nå å finne på Norilco sin nettside. Norilco ble gjort oppmerksomme på at stomipoliklinikk tilbudet i Norge er svært varierende, alt ettersom hvor i landet en bor. Norilco har oversendt et innspill til statsbudsjettet 2016 til Helse -og omsorgsdepartementet der de nevner stomisykepleiere. Det står nevnt følgende: "NORILCO har de siste årene observert at det er svært få dedikerte stomisykepleiere tilknyttet helseforetakene. Samtidig er det her de fleste pasientene får sin første opplæring i bruk av stomiutstyr, i den kritiske oppstartfasen etter en operasjon. NORILCO er av den oppfatning at det reelle behovet for stomisykepleiere må utredes bedre og at det må iverksettes et målrettet arbeid for å få opp andelen av stomisykepleiere på de enkelte helseforetakene". Rapporten er å finne nettsiden Norilco kan være en viktig samarbeidspartner med tanke på øke stillingsprosenter/antall stomisykepleiere. Pasientorganisasjoner blir ofte tatt med i viktige fora. SiS fikk en ny henvendelse fra Norilco med et ønske om videre samarbeid. Norilco har den siste tiden gjennomgått store organisasjonsmessige forandringer. Det ble ytret ønske om hvordan vi kan få til et produktivt samarbeid. Det ble enighet at neste styre jobbet videre med den saken da styret ikke hadde planlagt flere styremøter og dessuten var opptatt med fagseminaret. Fagseminar/stomisykepleiermøte: Det ble ikke arrangert SiS fagseminar i 2014 på grunn av WCET kongress i Gøteborg samme år. Dette ble vedtatt på GF Det ble øremerket kr i stipend til dette formålet. Det ble arrangert stomisykepleiermøtet dette året. Dette fant sted på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Styret valgte å ikke benytte noen teknisk arrangør (konferansefirma) til dette arrangementet da deltagerantallet er betraktelig mindre enn på fagseminaret. Styret tok i bruk et forholdsvis nytt system fra NSF til påmelding/fakturering. Det viste seg at dette systemet var litt mangelfullt, noe som skapte en del ekstra jobb for oss. Arrangementet ble vellykket. Ansvarlig for stomisykepleiermøte var stomisykepleierkoordinator Anita Lindam. Styret har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av fagseminaret Dette har selvsagt lagt beslag på mye av styret sin tid frem til endelig fastsetting av program. Det er en kontinuerlig prosess da det skjer forandringer underveis, f.eks. forelesere som trekker seg osv. Som teknisk arrangør av fagseminaret 2015 har styret valgt å benytte Fjell og Fjord konferanser som tidligere. Vi fikk samme pris som tidligere, fordelen er at de kjenner vår faggruppe. Det ble også sjekket med andre faggrupper om erfaringer/pris med andre konferansefirmaer. Det ble konkludert med at Fjell og Fjord var et bra alternativ. 5

7 Styret har også utført følgende: "Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg" Styret har revidert "Håndbok" for faggruppen, som skal være et oppslagsverk for nye styremedlemmer samt være et supplement til de generelle vedtektene som omfatter alle NSFs faggrupper. Siden denne håndboka ble laget i 2013 har Sentralt fagforum (NSF) utarbeidet "Håndbok for faggruppeledere", et oppslagsverk for nye faggruppestyrer. Mye av den praktiske informasjonen rundt NSF finner man her. Denne oppdateres jevnlig. Mye av det som står i håndboken til SiS blir da overflødig.. Rollup SiS fikk i juni 2014 ny rollup. Dette var påkrevd da den gamle var slitt og dessuten hadde en utgått NSF logo. Det var en prosess å finne riktig tekst/layout. Styret benyttet firmaet "Erling Storvik Design" til det grafiske. Styret har ansvaret for rollupen. Den lånes gjerne ut til medlemmer som ønsker å benytte den på ulike arrangement. Nettside/facebook side Nettansvarlig for perioden har vært Hilde Byklum (styremedlem). Her publiseres generell informasjon, og alle kan komme med innspill. Til orientering så har SiS nå 215 likes på facebook. Oversikt Stomipoliklinikker/stomisykepleiere Styret har laget en oversikt over hvilke av landets sykehus som har stomipoliklinikk samt kontaktinformasjon til disse. Denne ligger ute på nettsiden vår Oversikten er ment som et hjelpemiddel når pasienter skal meldes mellom de ulike sykehusene. Oversikten er også ment som et hjelpemiddel for pasienter, og er som tidligere nevnt å finne på Norilcos hjemmeside. Oversikten med kontaktinformasjon til stomisykepleierne er også oppdatert og ligger ute på vår nettside. Det er viktig at vi får tilbakemelding ved eventuelle endringer. SiS fagutviklingsstipend. Styret har fastsatt 3 søknadsfrister for stipend per år dette for å skape forutsigbarhet. Det er en utfordring når søknader kommer fortløpende, styret ønsker ikke at det skal være først til mølla prinsippet som gjelder. Oversikt over mottakere av SiS fagutviklingsstipend se kapittel 9. 6

8 Lokallag Det er laget en oversikt over lokallag, lokallagsleder og når siste aktivitet fant sted. Denne oversikten ble publisert i SiSte Nytt nr 3, 2013 SiS har totalt 14 lokallag, hvor av 10 er aktive. I perioden er det kun 2 lokallag som har meldt inn aktivitet. Se årsrapport. Aktiviteten i lokallagene har som tidligere vær laber. Styret har kartlagt økonomien til lokallagene da dette skal intrigeres i sentral faggruppe. Fristen for dette er SiS har følgende registrerte lokallag Lokallag Leder Merknad Agderfylkene _ Nedlagt Buskerud Liv Juel Finnmark og Troms Grete Samuelsen Hedmark og Oppland Karen Martine Flaten Hordaland _ Nedlagt Møre og Romsdal Margunn Austrheim Nordland Lillian Nilsen Oslo og Akershus Marianne Volden Rogaland Elin Nyborg Sørensen Sogn og Fjordane Kirsten Lerum Indrebø Telemark _ Nedlagt Trøndelag Randi Johanne Melum Vestfold _ Nedlagt Østfold Grethe Heen Huseby 7

9 Sentralt fagforum Sentralt fagforum, SF, er en viktig arena for faggruppene. Det er her faggruppene har mulighet til å påvirke NSF, og NSF ønsker vår deltagelse og våre innspill. Ledere i alle faggruppene er automatisk medlem av SF. Leder av SiS har deltatt på 1 møte i SF i 2013 og 1 møte i Begge møtene har vært arrangert over 2 dager. Leder av Sentralt fagforum (SF) er Frank Oterholt. 8. Revisors rapport Revisors rapport fra NSF er ikke mottatt per Regnskapsberetning og budsjettforslag v/ Kasserer Gro Irene Lien Kommentarer til budsjettet (Budsjett, se Vedlegg) Inntekter: Hovedinntektene til SiS er inntektene fra firma som står på stand på fagseminaret, annonseinntekter i bladet SIS'te nytt, overføring fra NSF og medlemsinntekter. Kontingent: Medlemmene betaler kr 300,-. Abonnentene betaler kr. 175,- Det var 24 betalende abonnenter i 2014, mot 26 i SiS får en årlig overføring fra NSF, tilsammen ,- i Fagseminaret: Vi satt i år, som i 2012 og 2013 bort det praktiske rundt gjennomføringen til Fjell og Fjord konferanser AS. De har ansvar for påmelding/registrering av deltagere/utstillere, utsendelse av bekreftelsesbrev, fakturering, innkvarteringslister til hotellet, utarbeide deltagerliste til arrangør, holde oss oppdatert om status, økonomisk avregning og sluttoppgjør. Fjell og Fjord konferanser AS tar kr 370,- per person. Prisen er uforandret siden

10 Annonseinntekter: Dette er mva. belagte inntekter for reklameannonser i fagbladet SIS'te nytt. Det er ca. 8 firma som har annonse i fagbladet vårt gjennom året. For en helside koster det kr ,-. Samme pris de siste seks årene. Vært mindre annonsering siste blader. 5 annonsører ved i SiS`te Nytt nr Utgifter til forfattere av innlegg og case ligger på mellom 18000,- til ,- pr. blad. Har budsjettert med kr ,- i annonseinntekter med håp om at det blir utgitt 3 blader per.år. Renteinntekter: I var renteinntektene kr ,-. Dette er mer enn budsjettert, da vi har samlet to kontoer og overført ,- fra driftskonto til høyrentekonto Utgifter: Produksjon av fagbladet: Vi betaler kr 3200,- for design per blad til Håvard Prytz (grafiker) + 07 XPRESS AS til trykking ca. kr ,- per blad og Posten Bring ca. kr 2 400,-. Dette er ca. priser for de varierer noe fra blad til blad. Ny rollup: Pris kr (inkl. grafiker, produksjon/trykking og frakt) Honorarer til styret/ redaktører/ stomikoordinator: Styrets honorar i perioden beløper seg til kr ,- Leder har vært frikjøpt 10 % fra sin opprinnelig 100 % stilling (1 fridag 2. hver uke) Nestleder fikk kr ,- Styremedlemmer fikk kr ,- Stomikoordinator fikk kr 8 000,-. I tillegg til styret fikk redaktørene kr 5 000,- hver. 9

11 Fagutviklingsstipend : Marion Harila Kjelling 3300,- Camilla Nilsen 3300,- Anne Karine Andersen 3300,- Aud Jorunn Årdal Vatne 3300,- Ida Agnete Fikse 3300,- Astrid Inge Austrheim 3300,- Ingunn Åmot 3300,- Katrine Vinje Kleiven 4500,- Rita Fløyen 3300,- Andrea Klasen Hansen 3300,- Ellen Næristorp 3300,- Hilde Kristin Byklum 3300,- Lise Torill Tøndel 3300,- Anne Bente Tvenge 3300,- Anne Marie Hovland 10000,- Sum 57400,- 2014: Monica Syvertsen, WCET Gøteborg 9433,- Liv Guri Skogmo, WCET Gøteborg 8006,- Marianne Stange, WCET Gøteborg 7530,- Turid Kalberg, WCET Gøteborg 8359,- Astrid Austrheim, WCET Gøteborg 4560,- Ida Holmli, WCET Gøteborg (premie SIS 2013) ,- Anita Lindam, WCET Gøteborg stomikoordinator representant) 5052,- Lise Toril Tøndel, WCET Gøteborg 11220,- Sum 64584,- 10

12 Standard Nordisk samarbeid: Utarbeiding av Standarder for poliklinisk oppfølging, leder Torill Olsen. For budsjettet var det satt av ,- til dette arbeidet, da det var resterende overskudd fra Nordisk stomisamarbeid kongress i Ålborg. I løpet av er det brukt ,- på dette arbeidet. Møter 2013: ett heldagsmøte + to 2-dagers møte Møter 2014: ett heldagsmøte + tre to dagers møte Revidering av tidligere standarder Stomisykepleie Vest fikk denne oppgaven og i ble det avholdt 2 møter. Det er brukt ca 3000,- på dette arbeidet i Handlingsplan Styret har utarbeidet "Handlingsplan SiS " etter NSF mal. Handlingsplanen er tilgjengelig på 11. Årsrapporter Lokallag Innhentet av nestleder Torunn Vigdal, stomisykepleier Lokallaget i Sogn og Fjordane (rapport): "I lokallaget Sogn og Fjordane vil det nå i februar og mars bli halde informasjonstime om faggruppa i 2 omgangar (ca 1 time kvar gang) i samband med at vi har stomi skule for tilsette ved kirurgisk avdeling. Detter fordi det er her dei fleste potensielle medlemmer arbeider. Vi vil vise brosjyren urinprøvetaking, og kopiere opp de nordiske standardene som bakgrunnsmateriala og informerer om nettsida." Lokallaget SiS Hedmark og Oppland (rapport) "Vi hadde i 2014 ca 3 medlemsmøter hvor vi planla ett litt større omfattende kurs for spesialhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Hedmark og oppland høsten -14. Kurset ble 11

13 holdt den 9/9-14 hel dag.. Det omfattet PEG og stomi, stomistell -bandasjering, årsaker, operasjoner, problemer, brokk. Skal ha ett nytt medlemsmøte 26/1-15 hvor vi skal planlegge litt møtevirksomhet og hva slags temaer vi kan jobbe litt med, lære mer om. Har snakket om og ha litt undervisning for oss ut over våren / høsten fra Coloplast ang Peristeen irrigasjonssystem, evt litt om hvordan lage powerpoint og undervisningsopplegg evnt. litt om PEG og bytte til knapp" Årsrapport stomisykepleierkoordinator (v/ Anita Lindam, stomisykepleierkoordinator) Stomisykepleiekoordinator har deltatt på styremøtene hvor hun har uttalerett i forhold til sakene som blir tatt opp. Ved forrige stomisykepleiermøte i 2014 ble det bestemt at stomisykepleierkoordinator skal delta på Helfo sine møter. Det har vært 2 møter i året som kalles fagmøter. I tillegg til disse møtene har jeg innhentet kunnskap og svart på forespørsler fra Helfo. På WCET i Göteborg representerte jeg Norge under åpningsseremonien og på generalmøte. Stomisykepleier har også hatt kontakt med forelesere i forhold til SIS- fagseminar og stomisykepleiermøte. Stomisykepleierkoordinator er ansvarlig for stomisykepleiermøte som arrangeres i mars Stomisykepleiere fra hele landet har sendt inn saker og spørsmål som jeg enten har videresendt eller svart på pr. mail. Rapport om arbeid i gruppen som jobber med «Standard for oppfølging av stomiopererte» (v/stomisykepleier Torill Olsen) I 2014 har følgende personer deltatt i gruppen: Anita Lindam, Liv Guri Skogmo, Vigdis Dagsland, Kirsten L. Indrebø og Torill Olsen. Catherine Planke Teig er medlem i gruppen men har ikke deltatt i år pga. akademisk arbeid. Arbeidet med denne standarden har pågått i flere år. Innledningsvis startet man utformingen av standarden etter samme mal som de tre Nordiske standardene. Underveis ble man imidlertid klar over at denne malen var utdatert og at standarden heller burde være kunnskapsbasert. Fra 2009 startet man arbeidet fra bunn igjen. Siden da har deltagerne i gruppen gjennomgått omtrent det som er av publiserte artikler angående stomipleie. Dette har 12

14 vært et omfattende og meget tidkrevende arbeid. På bakgrunn av gjennomgått litteratur har man kommet frem til flere anbefalinger som beskriver og begrunner innholdet i oppfølgingen av den stomiopererte. I 2014 har gruppen hatt tre samlinger a to dager og en samling a en dag. Mellom samlingene jobber deltagerne med gjennomlesing av artikler og utforming av tildelt anbefaling. På samlingene gjennomgås det den enekelte har skrevet og dette evalueres/korrigeres. Arbeidet går nå mot slutten og standarden vil bli et omfattende dokument. Rapport om arbeidet i gruppen som jobber med «Revidering av de tre Nordiske Standardene» (v/stomisykepleier Torill Olsen) Innledningsvis var «Stomisykepleie Vest gruppen» forespurt om å utføre revideringen av de tre Nordiske standardene. Man så etter hvert at denne revideringen også burde være kunnskapsbasert. Gruppen har derfor overlatt arbeidet til Kirsten Indrebø, Vigdis Dagsland og Torill Olsen. Hver av deltagerne i gruppen har fått hovedansvar for hver sin standard. I revideringene har man redegjort for nytilkomne faktorer som vil kunne påvirke innholdet i standardene. I tillegg har man gjennomgått all nytilkommen litteratur fra den enkelte standarden ble utgitt og ut 2014 og redegjort i store trekk for det litteraturen viser. Revideringen av de tre standardene begynner å nærme seg slutten og vil forhåpentligvis kunne publiseres i løpet av Da deltagerne i denne gruppen også er med i gruppen som utformer standarden for oppfølging av stomiopererte, har man under disse møtene i en viss grad også jobbet med revideringene. Utover dette har man i 2014 hatt to heldagsmøter. Årsrapport fra Siste Nytt (v/redaktører: Brynhild Forbord og Ingunn Åmot) Redaksjonen i 2013 og 2014 har bestått av Ingunn Åmot og Brynhild Forbord. Brynhild har hatt ansvar for kontakt med regionene som har levert stoff, samt korrektur. Ingunn har hatt ansvar for kontakt med annonsører, og korrektur. Vi har også hatt mye god hjelp fra leder i SIS, Monica Syvertsen. Både i 2013 og 2014, har vi klart å gi ut 3 blader. Alle regionene har vært flinke til å bidra med stoff, noe vi i redaksjonen er meget fornøyd med. Grafiker og trykkeri er uendret i perioden. 13

15 Årsrapport HELFO-kontakter Det har i valgperioden vært møter. Det er tidligere bestemt at stomisykepleierkoordinator også skal være Helfo-kontakt. I tillegg til dette skal det være en person i tillegg som skal ha ekspertise på barneprodukter. Astrid Austrheim fikk dette vervet på stomisykepleiermøte Innkomne saker til GF 2013 Det har ikke kommet eksterne saker til GF. Styret foreslår at i tilfeller hvor styremedlemmer ikke får innvilget permisjon med lønn fra arbeidsgiver ved deltagelse på styremøter skal SIS dekke dette. 13. Valg Sittende styre: Leder: Monica Syvertsen Styremedlem Torunn Vigdal Styremedlem: Gro Irene Lien Styremedlem: Camilla Løvall Styremedlem: Hilde Byklum Varamedlemmer: Anita Bjerke Anita Husteli På valg tar ikke gjenvalg På valg tar gjenvalg På valg tar gjenvalg På valg - tar ikke gjenvalg På valg tar ikke gjenvalg På valg tar ikke gjenvalg På valg tar ikke gjenvalg Følgende kandidater stiller til valg: (5 styremedlemmer + 2 varamedlemmer) Lederverv: Ingen kandidat Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Torun Vigdal Gro Irene Lien Astrid Austrheim Ingunn Åmot Morten Jensen Heidi Johansen 14

16 Det skal velges to redaktører Ingen kandidater per Følgende stiller til valg i valgkomiteen (3 medlemmer + 2 varamedlemmer) Trine Stavdal 14. Tid og sted for neste generalforsamling. Det nye styret avgjør tidspunkt og sted for neste generalforsamling og fagseminar 15

17 15. Vedlegg Budsjett BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT INNTEKTER 4901 Drift Medlemskontigent Tilskudd NSF Renteinntekter Øvrige inntekter Fagblad/annonseinntekter Kurs Stomisykepleiergruppen Abbonement SUM UTGIFTER 4901 Drift Tilskudd lokalgruppe Bankgebyr/omkost F & F konferanse (innunder seksjon 4906) (innunder seksjon 4907) Helse Vest stomigruppe/rev. av standard Trykking av standard Verdenskongress/Gøteborg Produksjon av fagblad Styremøter/honorar GF Kurs og konferanser Standard Nordisk stomisammarbeid/standarder 4909 Stomisykepleiergruppen Fagutviklingsstipend(ny seksjon fra jan 2014) SUM RESULTAT Bank DNB Beholdning pr

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-07 - 9. årgang HOVEDARTIKKEL: Syke kvinnehjerter trenger rehabilitering Sidene

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09 Rapport Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009 Dato: 26.10.09 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Forberedelse... 3 3. Gjennomføring... 5 4. Evaluering og tilbakemeldinger fra deltakerne...

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Faggruppe for sykepleiere i DERMATOLOGI 1991-2011

Faggruppe for sykepleiere i DERMATOLOGI 1991-2011 Faggruppe for sykepleiere i DERMATOLOGI 1991-2011 Arbeidsprosessen med jubileumsheftet Det var med liv og lyst vi tok fatt på oppgaven med jubileumsheftet dette var vi tent på! Første arbeidsøkt hadde

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen

Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-06 - 8. årgang Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer