Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg"

Transkript

1 Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

2 Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to referenter 2. Registrering av antall stemmeberettigede 3. Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen 4. Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen 5. Godkjenning av innkalling 6. Godkjenning av saksliste 7. Styrets årsberetning 8. Revisors rapport 9. Regnskap og budsjettforslag 10. Handlingsplan Årsrapporter 12. Innkomne saker til GF Valg 14. Tid og sted for neste generalforsamling 15. Vedlegg 1

3 7. Styrets årsberetning Styret i SiS har bestått av: Leder: Styremedlem og nestleder: Styremedlem og kasserer Styremedlem og sekretær Styremedlem og nettredaktør: Vararepresentant 1: Vararepresentant 2 Monica Syvertsen Torunn Vigdal Gro Irene Lien Camilla Løvall Hilde Byklum Anita Bjerke Anita Husteli Valgkomitéens medlemmer: Leder: Grethe Følstad Lund Øvrige medlemmer: Karen Martine Flaten, Harriet Olsen, Katrine Kleiven og Gunnhild Emmerhoff Øvrige verv: Stomisykepleierkoordinator: Redaktører: "Helfo- kontakt" Anita Lindam Brynhild Forbord og Ingunn Åmot Astrid Austrheim og Anita Lindam Medlemmer og abonnenter Det er per januar ordinære registrerte medlemmer i SiS. Faggruppen er tilgjengelig for sykepleiere som er medlem i Norsk sykepleierforbund (NSF). De som ikke fyller kravene til å bli medlem kan bli abonnenter". Abonnentene vil, som øvrige medlemmer, motta medlemsbladet Siste Nytt, få informasjon om fagseminaret, kurs og lignende. De kan også delta på disse. De kan derimot ikke søke på fagutviklingsstipend fra SiS, delta på generalforsamlingen eller få redusert kursavgift. Det er per januar 2015 registrert 24 abonnenter. Medlemstallet de to siste årene har holdt seg noenlunde stabilt. I januar 2013 var medlemstallet 153 så en liten reduksjon har det vært. 2

4 Etter at NSF sentralt begynte å sende ut faktura på e-post har det vist seg at noen glemmer å betale denne. Hvis den ikke betales etter påminnelse blir medlemmet strøket av listen. Vi har hatt noen eksempler på dette. Styret kunne nok vært pågående med hensyn til å verve nye medlemmer, men føler det har vært litt vanskelig med tanke på bladets fremtid. Det er også vanskelig å få medlemmer til å stille til valg i styret så faggruppens fremtid er litt uviss. Aktiviteter / arbeidsmøter Styret har avviklet 2 styremøter i 2013, 4 styremøter i 2014 og 1 styremøte i Samtlige styremøter har funnet sted på Sykepleiernes hus i Oslo (Tollbugata 22). Dette fordi det har vært sentralt og man har møterom til fri disposisjon. Man har også tilgang på hjelp fra NSF Under nevnes saker styret har arbeidet med (vilkårlig rekkefølge): Forskrivningsrett: SiS har lenge sett behov for at stomisykepleiere bør få forskrivningsrett på medisinsk forbruksmateriale. Dette er også nevnt i handlingsplanen Dette gjelder produkter/hjelpemidler som omfattes under blåreseptforskriften 5 (inkontinens, kateter og stomi). Styret jobbet intenst høsten 2013 med forskrivningsretten. Det ble da nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at Helsedirektoratet holdt på å utarbeide forslag til ny forskrift som skulle være ferdig før jul. Vi fikk da beskjed om at hvis vi ønsker å få med forskrivningsrett til stomisykepleiere må det skje der. Det ble mye e-post korrespondanse og vi fikk også til et møte med Helsedirektoratet for å belyse stomisykepleiernes utfordringer med hensyn til blåresepten. Møte med Helsedirektoratet fant sted i Oslo. Leder av SiS og leder for uroterapeutene var sammen på dette møtet. Det ble på forhånd forfattet et brev som vi overleverte. Uroterapeutene har mange av de samme utfordringer som oss, det var derfor lurt å ha denne faggruppen med på laget. Møtet var konstruktivt og vi fikk full forståelse for våre utfordringer. Utfordringen kommer til å bli større når e-resept kommer for fullt og papir blåresepten forsvinner. Helsedirektoratet oversendte forslag til ny forskrift til Helse- og omsorgsdepartementet før jul som planlagt. Der ble vi stomisykepleiere nevnt! Helse- og omsorgsdepartementet ønsket mer utredning om saken. 3

5 I tiden etter har vi hatt dialog med Helsedirektoratet for å høre om det er noe nytt vedrørende saken. Helsedirektoratet har i 2015 fått i oppdrag fra Helse -og omsorgsdepartementet å utrede saken, men de venter på en avklaring fra departementet hva de egentlig legger i oppdraget. Når denne avklaringen kommer så starter man opp så fort som mulig. Det er viktig å være i dialog med Helsedirektoratet slik at vår faggruppe ikke blir glemt! Saken er fortsatt høyaktuell og må jobbes videre med av det nye styret. Videreutdanning i stomisykepleie: Styret har også hatt fokus på stomiutdanningen etter at denne dessverre ble avlyst høsten Det var Høgskolen i Bergen (HiB) som tok den avgjørelsen. Styret ved leder har hatt dialog med Torill Olsen for å se på alternativer. Torill Olsen, stomisykepleier/cand.san og fagansvarlig ved videreutdanningen i stomisykepleie har også forfattet et brev til styret om hvilke utfordringer hun ser med tanke på hvem som skal følge opp stomipasientene i fremtiden. Det settes i mindre grad av midler som muliggjør at ansatte i spesialisthelsetjenesten kan videreutdanne seg til stomisykepleiere selv om både behovet og ønsket er der. Det er absolutt behov for at det utdannes flere stomisykepleiere som kan ivareta denne pasientgruppen. 1. januar ble det innført "Pakkeforløp for tykk -og endetarmskreft". Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasientene skal sikres informasjon og brukermedvirkning. Pakkeforløpet er utarbeidet av Helsedirektorat. Faggruppen vår ble dessverre ikke invitert med i arbeidsgruppen som utarbeidet dette Pakkeforløpet. Dette er det gitt tilbakemelding på. Det positive er at stomisykepleiere faktisk er nevnt både i forhold til pre og postoperativ oppfølging. Dette er bør brukes som et "pressmiddel" i forhold til at Helseforetakene/sykehusene legger til rette slik at ansatte faktisk kan videreutdanne seg til stomisykepleiere. Samarbeid med pasientorganisasjoner Styret i SiS hadde et møte med Norilco for å lære hverandre bedre å kjenne samt diskutere Samhandlingsreformen. Det var stor enighet om at kompetansen er svært varierende ute i kommunehelsetjenesten og at forbedringspotensialet er stort. Norilco ble orientert om at det var laget en oversikt over sykehus med stomiklinikker samt kontakt informasjon til disse. 4

6 Oversikten er nå å finne på Norilco sin nettside. Norilco ble gjort oppmerksomme på at stomipoliklinikk tilbudet i Norge er svært varierende, alt ettersom hvor i landet en bor. Norilco har oversendt et innspill til statsbudsjettet 2016 til Helse -og omsorgsdepartementet der de nevner stomisykepleiere. Det står nevnt følgende: "NORILCO har de siste årene observert at det er svært få dedikerte stomisykepleiere tilknyttet helseforetakene. Samtidig er det her de fleste pasientene får sin første opplæring i bruk av stomiutstyr, i den kritiske oppstartfasen etter en operasjon. NORILCO er av den oppfatning at det reelle behovet for stomisykepleiere må utredes bedre og at det må iverksettes et målrettet arbeid for å få opp andelen av stomisykepleiere på de enkelte helseforetakene". Rapporten er å finne nettsiden Norilco kan være en viktig samarbeidspartner med tanke på øke stillingsprosenter/antall stomisykepleiere. Pasientorganisasjoner blir ofte tatt med i viktige fora. SiS fikk en ny henvendelse fra Norilco med et ønske om videre samarbeid. Norilco har den siste tiden gjennomgått store organisasjonsmessige forandringer. Det ble ytret ønske om hvordan vi kan få til et produktivt samarbeid. Det ble enighet at neste styre jobbet videre med den saken da styret ikke hadde planlagt flere styremøter og dessuten var opptatt med fagseminaret. Fagseminar/stomisykepleiermøte: Det ble ikke arrangert SiS fagseminar i 2014 på grunn av WCET kongress i Gøteborg samme år. Dette ble vedtatt på GF Det ble øremerket kr i stipend til dette formålet. Det ble arrangert stomisykepleiermøtet dette året. Dette fant sted på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Styret valgte å ikke benytte noen teknisk arrangør (konferansefirma) til dette arrangementet da deltagerantallet er betraktelig mindre enn på fagseminaret. Styret tok i bruk et forholdsvis nytt system fra NSF til påmelding/fakturering. Det viste seg at dette systemet var litt mangelfullt, noe som skapte en del ekstra jobb for oss. Arrangementet ble vellykket. Ansvarlig for stomisykepleiermøte var stomisykepleierkoordinator Anita Lindam. Styret har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av fagseminaret Dette har selvsagt lagt beslag på mye av styret sin tid frem til endelig fastsetting av program. Det er en kontinuerlig prosess da det skjer forandringer underveis, f.eks. forelesere som trekker seg osv. Som teknisk arrangør av fagseminaret 2015 har styret valgt å benytte Fjell og Fjord konferanser som tidligere. Vi fikk samme pris som tidligere, fordelen er at de kjenner vår faggruppe. Det ble også sjekket med andre faggrupper om erfaringer/pris med andre konferansefirmaer. Det ble konkludert med at Fjell og Fjord var et bra alternativ. 5

7 Styret har også utført følgende: "Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg" Styret har revidert "Håndbok" for faggruppen, som skal være et oppslagsverk for nye styremedlemmer samt være et supplement til de generelle vedtektene som omfatter alle NSFs faggrupper. Siden denne håndboka ble laget i 2013 har Sentralt fagforum (NSF) utarbeidet "Håndbok for faggruppeledere", et oppslagsverk for nye faggruppestyrer. Mye av den praktiske informasjonen rundt NSF finner man her. Denne oppdateres jevnlig. Mye av det som står i håndboken til SiS blir da overflødig.. Rollup SiS fikk i juni 2014 ny rollup. Dette var påkrevd da den gamle var slitt og dessuten hadde en utgått NSF logo. Det var en prosess å finne riktig tekst/layout. Styret benyttet firmaet "Erling Storvik Design" til det grafiske. Styret har ansvaret for rollupen. Den lånes gjerne ut til medlemmer som ønsker å benytte den på ulike arrangement. Nettside/facebook side Nettansvarlig for perioden har vært Hilde Byklum (styremedlem). Her publiseres generell informasjon, og alle kan komme med innspill. Til orientering så har SiS nå 215 likes på facebook. Oversikt Stomipoliklinikker/stomisykepleiere Styret har laget en oversikt over hvilke av landets sykehus som har stomipoliklinikk samt kontaktinformasjon til disse. Denne ligger ute på nettsiden vår Oversikten er ment som et hjelpemiddel når pasienter skal meldes mellom de ulike sykehusene. Oversikten er også ment som et hjelpemiddel for pasienter, og er som tidligere nevnt å finne på Norilcos hjemmeside. Oversikten med kontaktinformasjon til stomisykepleierne er også oppdatert og ligger ute på vår nettside. Det er viktig at vi får tilbakemelding ved eventuelle endringer. SiS fagutviklingsstipend. Styret har fastsatt 3 søknadsfrister for stipend per år dette for å skape forutsigbarhet. Det er en utfordring når søknader kommer fortløpende, styret ønsker ikke at det skal være først til mølla prinsippet som gjelder. Oversikt over mottakere av SiS fagutviklingsstipend se kapittel 9. 6

8 Lokallag Det er laget en oversikt over lokallag, lokallagsleder og når siste aktivitet fant sted. Denne oversikten ble publisert i SiSte Nytt nr 3, 2013 SiS har totalt 14 lokallag, hvor av 10 er aktive. I perioden er det kun 2 lokallag som har meldt inn aktivitet. Se årsrapport. Aktiviteten i lokallagene har som tidligere vær laber. Styret har kartlagt økonomien til lokallagene da dette skal intrigeres i sentral faggruppe. Fristen for dette er SiS har følgende registrerte lokallag Lokallag Leder Merknad Agderfylkene _ Nedlagt Buskerud Liv Juel Finnmark og Troms Grete Samuelsen Hedmark og Oppland Karen Martine Flaten Hordaland _ Nedlagt Møre og Romsdal Margunn Austrheim Nordland Lillian Nilsen Oslo og Akershus Marianne Volden Rogaland Elin Nyborg Sørensen Sogn og Fjordane Kirsten Lerum Indrebø Telemark _ Nedlagt Trøndelag Randi Johanne Melum Vestfold _ Nedlagt Østfold Grethe Heen Huseby 7

9 Sentralt fagforum Sentralt fagforum, SF, er en viktig arena for faggruppene. Det er her faggruppene har mulighet til å påvirke NSF, og NSF ønsker vår deltagelse og våre innspill. Ledere i alle faggruppene er automatisk medlem av SF. Leder av SiS har deltatt på 1 møte i SF i 2013 og 1 møte i Begge møtene har vært arrangert over 2 dager. Leder av Sentralt fagforum (SF) er Frank Oterholt. 8. Revisors rapport Revisors rapport fra NSF er ikke mottatt per Regnskapsberetning og budsjettforslag v/ Kasserer Gro Irene Lien Kommentarer til budsjettet (Budsjett, se Vedlegg) Inntekter: Hovedinntektene til SiS er inntektene fra firma som står på stand på fagseminaret, annonseinntekter i bladet SIS'te nytt, overføring fra NSF og medlemsinntekter. Kontingent: Medlemmene betaler kr 300,-. Abonnentene betaler kr. 175,- Det var 24 betalende abonnenter i 2014, mot 26 i SiS får en årlig overføring fra NSF, tilsammen ,- i Fagseminaret: Vi satt i år, som i 2012 og 2013 bort det praktiske rundt gjennomføringen til Fjell og Fjord konferanser AS. De har ansvar for påmelding/registrering av deltagere/utstillere, utsendelse av bekreftelsesbrev, fakturering, innkvarteringslister til hotellet, utarbeide deltagerliste til arrangør, holde oss oppdatert om status, økonomisk avregning og sluttoppgjør. Fjell og Fjord konferanser AS tar kr 370,- per person. Prisen er uforandret siden

10 Annonseinntekter: Dette er mva. belagte inntekter for reklameannonser i fagbladet SIS'te nytt. Det er ca. 8 firma som har annonse i fagbladet vårt gjennom året. For en helside koster det kr ,-. Samme pris de siste seks årene. Vært mindre annonsering siste blader. 5 annonsører ved i SiS`te Nytt nr Utgifter til forfattere av innlegg og case ligger på mellom 18000,- til ,- pr. blad. Har budsjettert med kr ,- i annonseinntekter med håp om at det blir utgitt 3 blader per.år. Renteinntekter: I var renteinntektene kr ,-. Dette er mer enn budsjettert, da vi har samlet to kontoer og overført ,- fra driftskonto til høyrentekonto Utgifter: Produksjon av fagbladet: Vi betaler kr 3200,- for design per blad til Håvard Prytz (grafiker) + 07 XPRESS AS til trykking ca. kr ,- per blad og Posten Bring ca. kr 2 400,-. Dette er ca. priser for de varierer noe fra blad til blad. Ny rollup: Pris kr (inkl. grafiker, produksjon/trykking og frakt) Honorarer til styret/ redaktører/ stomikoordinator: Styrets honorar i perioden beløper seg til kr ,- Leder har vært frikjøpt 10 % fra sin opprinnelig 100 % stilling (1 fridag 2. hver uke) Nestleder fikk kr ,- Styremedlemmer fikk kr ,- Stomikoordinator fikk kr 8 000,-. I tillegg til styret fikk redaktørene kr 5 000,- hver. 9

11 Fagutviklingsstipend : Marion Harila Kjelling 3300,- Camilla Nilsen 3300,- Anne Karine Andersen 3300,- Aud Jorunn Årdal Vatne 3300,- Ida Agnete Fikse 3300,- Astrid Inge Austrheim 3300,- Ingunn Åmot 3300,- Katrine Vinje Kleiven 4500,- Rita Fløyen 3300,- Andrea Klasen Hansen 3300,- Ellen Næristorp 3300,- Hilde Kristin Byklum 3300,- Lise Torill Tøndel 3300,- Anne Bente Tvenge 3300,- Anne Marie Hovland 10000,- Sum 57400,- 2014: Monica Syvertsen, WCET Gøteborg 9433,- Liv Guri Skogmo, WCET Gøteborg 8006,- Marianne Stange, WCET Gøteborg 7530,- Turid Kalberg, WCET Gøteborg 8359,- Astrid Austrheim, WCET Gøteborg 4560,- Ida Holmli, WCET Gøteborg (premie SIS 2013) ,- Anita Lindam, WCET Gøteborg stomikoordinator representant) 5052,- Lise Toril Tøndel, WCET Gøteborg 11220,- Sum 64584,- 10

12 Standard Nordisk samarbeid: Utarbeiding av Standarder for poliklinisk oppfølging, leder Torill Olsen. For budsjettet var det satt av ,- til dette arbeidet, da det var resterende overskudd fra Nordisk stomisamarbeid kongress i Ålborg. I løpet av er det brukt ,- på dette arbeidet. Møter 2013: ett heldagsmøte + to 2-dagers møte Møter 2014: ett heldagsmøte + tre to dagers møte Revidering av tidligere standarder Stomisykepleie Vest fikk denne oppgaven og i ble det avholdt 2 møter. Det er brukt ca 3000,- på dette arbeidet i Handlingsplan Styret har utarbeidet "Handlingsplan SiS " etter NSF mal. Handlingsplanen er tilgjengelig på 11. Årsrapporter Lokallag Innhentet av nestleder Torunn Vigdal, stomisykepleier Lokallaget i Sogn og Fjordane (rapport): "I lokallaget Sogn og Fjordane vil det nå i februar og mars bli halde informasjonstime om faggruppa i 2 omgangar (ca 1 time kvar gang) i samband med at vi har stomi skule for tilsette ved kirurgisk avdeling. Detter fordi det er her dei fleste potensielle medlemmer arbeider. Vi vil vise brosjyren urinprøvetaking, og kopiere opp de nordiske standardene som bakgrunnsmateriala og informerer om nettsida." Lokallaget SiS Hedmark og Oppland (rapport) "Vi hadde i 2014 ca 3 medlemsmøter hvor vi planla ett litt større omfattende kurs for spesialhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Hedmark og oppland høsten -14. Kurset ble 11

13 holdt den 9/9-14 hel dag.. Det omfattet PEG og stomi, stomistell -bandasjering, årsaker, operasjoner, problemer, brokk. Skal ha ett nytt medlemsmøte 26/1-15 hvor vi skal planlegge litt møtevirksomhet og hva slags temaer vi kan jobbe litt med, lære mer om. Har snakket om og ha litt undervisning for oss ut over våren / høsten fra Coloplast ang Peristeen irrigasjonssystem, evt litt om hvordan lage powerpoint og undervisningsopplegg evnt. litt om PEG og bytte til knapp" Årsrapport stomisykepleierkoordinator (v/ Anita Lindam, stomisykepleierkoordinator) Stomisykepleiekoordinator har deltatt på styremøtene hvor hun har uttalerett i forhold til sakene som blir tatt opp. Ved forrige stomisykepleiermøte i 2014 ble det bestemt at stomisykepleierkoordinator skal delta på Helfo sine møter. Det har vært 2 møter i året som kalles fagmøter. I tillegg til disse møtene har jeg innhentet kunnskap og svart på forespørsler fra Helfo. På WCET i Göteborg representerte jeg Norge under åpningsseremonien og på generalmøte. Stomisykepleier har også hatt kontakt med forelesere i forhold til SIS- fagseminar og stomisykepleiermøte. Stomisykepleierkoordinator er ansvarlig for stomisykepleiermøte som arrangeres i mars Stomisykepleiere fra hele landet har sendt inn saker og spørsmål som jeg enten har videresendt eller svart på pr. mail. Rapport om arbeid i gruppen som jobber med «Standard for oppfølging av stomiopererte» (v/stomisykepleier Torill Olsen) I 2014 har følgende personer deltatt i gruppen: Anita Lindam, Liv Guri Skogmo, Vigdis Dagsland, Kirsten L. Indrebø og Torill Olsen. Catherine Planke Teig er medlem i gruppen men har ikke deltatt i år pga. akademisk arbeid. Arbeidet med denne standarden har pågått i flere år. Innledningsvis startet man utformingen av standarden etter samme mal som de tre Nordiske standardene. Underveis ble man imidlertid klar over at denne malen var utdatert og at standarden heller burde være kunnskapsbasert. Fra 2009 startet man arbeidet fra bunn igjen. Siden da har deltagerne i gruppen gjennomgått omtrent det som er av publiserte artikler angående stomipleie. Dette har 12

14 vært et omfattende og meget tidkrevende arbeid. På bakgrunn av gjennomgått litteratur har man kommet frem til flere anbefalinger som beskriver og begrunner innholdet i oppfølgingen av den stomiopererte. I 2014 har gruppen hatt tre samlinger a to dager og en samling a en dag. Mellom samlingene jobber deltagerne med gjennomlesing av artikler og utforming av tildelt anbefaling. På samlingene gjennomgås det den enekelte har skrevet og dette evalueres/korrigeres. Arbeidet går nå mot slutten og standarden vil bli et omfattende dokument. Rapport om arbeidet i gruppen som jobber med «Revidering av de tre Nordiske Standardene» (v/stomisykepleier Torill Olsen) Innledningsvis var «Stomisykepleie Vest gruppen» forespurt om å utføre revideringen av de tre Nordiske standardene. Man så etter hvert at denne revideringen også burde være kunnskapsbasert. Gruppen har derfor overlatt arbeidet til Kirsten Indrebø, Vigdis Dagsland og Torill Olsen. Hver av deltagerne i gruppen har fått hovedansvar for hver sin standard. I revideringene har man redegjort for nytilkomne faktorer som vil kunne påvirke innholdet i standardene. I tillegg har man gjennomgått all nytilkommen litteratur fra den enkelte standarden ble utgitt og ut 2014 og redegjort i store trekk for det litteraturen viser. Revideringen av de tre standardene begynner å nærme seg slutten og vil forhåpentligvis kunne publiseres i løpet av Da deltagerne i denne gruppen også er med i gruppen som utformer standarden for oppfølging av stomiopererte, har man under disse møtene i en viss grad også jobbet med revideringene. Utover dette har man i 2014 hatt to heldagsmøter. Årsrapport fra Siste Nytt (v/redaktører: Brynhild Forbord og Ingunn Åmot) Redaksjonen i 2013 og 2014 har bestått av Ingunn Åmot og Brynhild Forbord. Brynhild har hatt ansvar for kontakt med regionene som har levert stoff, samt korrektur. Ingunn har hatt ansvar for kontakt med annonsører, og korrektur. Vi har også hatt mye god hjelp fra leder i SIS, Monica Syvertsen. Både i 2013 og 2014, har vi klart å gi ut 3 blader. Alle regionene har vært flinke til å bidra med stoff, noe vi i redaksjonen er meget fornøyd med. Grafiker og trykkeri er uendret i perioden. 13

15 Årsrapport HELFO-kontakter Det har i valgperioden vært møter. Det er tidligere bestemt at stomisykepleierkoordinator også skal være Helfo-kontakt. I tillegg til dette skal det være en person i tillegg som skal ha ekspertise på barneprodukter. Astrid Austrheim fikk dette vervet på stomisykepleiermøte Innkomne saker til GF 2013 Det har ikke kommet eksterne saker til GF. Styret foreslår at i tilfeller hvor styremedlemmer ikke får innvilget permisjon med lønn fra arbeidsgiver ved deltagelse på styremøter skal SIS dekke dette. 13. Valg Sittende styre: Leder: Monica Syvertsen Styremedlem Torunn Vigdal Styremedlem: Gro Irene Lien Styremedlem: Camilla Løvall Styremedlem: Hilde Byklum Varamedlemmer: Anita Bjerke Anita Husteli På valg tar ikke gjenvalg På valg tar gjenvalg På valg tar gjenvalg På valg - tar ikke gjenvalg På valg tar ikke gjenvalg På valg tar ikke gjenvalg På valg tar ikke gjenvalg Følgende kandidater stiller til valg: (5 styremedlemmer + 2 varamedlemmer) Lederverv: Ingen kandidat Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Torun Vigdal Gro Irene Lien Astrid Austrheim Ingunn Åmot Morten Jensen Heidi Johansen 14

16 Det skal velges to redaktører Ingen kandidater per Følgende stiller til valg i valgkomiteen (3 medlemmer + 2 varamedlemmer) Trine Stavdal 14. Tid og sted for neste generalforsamling. Det nye styret avgjør tidspunkt og sted for neste generalforsamling og fagseminar 15

17 15. Vedlegg Budsjett BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT INNTEKTER 4901 Drift Medlemskontigent Tilskudd NSF Renteinntekter Øvrige inntekter Fagblad/annonseinntekter Kurs Stomisykepleiergruppen Abbonement SUM UTGIFTER 4901 Drift Tilskudd lokalgruppe Bankgebyr/omkost F & F konferanse (innunder seksjon 4906) (innunder seksjon 4907) Helse Vest stomigruppe/rev. av standard Trykking av standard Verdenskongress/Gøteborg Produksjon av fagblad Styremøter/honorar GF Kurs og konferanser Standard Nordisk stomisammarbeid/standarder 4909 Stomisykepleiergruppen Fagutviklingsstipend(ny seksjon fra jan 2014) SUM RESULTAT Bank DNB Beholdning pr

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå

Detaljer

Sak 1/2015 Kommentar til sakslisten. Sak 2/2015 Godkjenning av referat fra forrige styremøtet. Sak 5/ 2015 Innkomne og orienteringssaker

Sak 1/2015 Kommentar til sakslisten. Sak 2/2015 Godkjenning av referat fra forrige styremøtet. Sak 5/ 2015 Innkomne og orienteringssaker Referat fra STYREMØTE I NSFs FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG ( SIS) Dato: 25 og 26 November 2015. Sted: Sykepleierenes hus, Tollbugata 22, Oslo Tid : 13-17 og 09-17. Til stede: Astrid I Austrheim,Vibeke

Detaljer

Referat fra Styremøte i NSF`Sfagruppe av sykepleiere i stomiomsorg (SIS)

Referat fra Styremøte i NSF`Sfagruppe av sykepleiere i stomiomsorg (SIS) Referat fra Styremøte i NSF`Sfagruppe av sykepleiere i stomiomsorg (SIS) Dato: 2 mai 2016 Sted: Sykepleierenes hus, Tollbugata 22, Oslo Tid : 9-17 Til stede: Astrid Ingeborg Austrheim, Ingunn Åmodt, Gro

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NSFs FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG (SiS)

REFERAT FRA STYREMØTE I NSFs FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG (SiS) Tilstede: Monica Syvertsen Torunn Vigdal Hilde Byklum Gro Irene Lien Anita Lindam Camilla Løvall Fravær: REFERAT FRA STYREMØTE I NSFs FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG (SiS) Dato: Torsdag 26. september

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Man, ons, tors 08.00-15.00. SIV-HF Tønsberg Mandager 33 34 26 13 3101 Tønsberg kl. 08.00-15.30. Tirsdag, onsdag, fredag 0027 Oslo

Man, ons, tors 08.00-15.00. SIV-HF Tønsberg Mandager 33 34 26 13 3101 Tønsberg kl. 08.00-15.30. Tirsdag, onsdag, fredag 0027 Oslo Stomisykepleiere Navn Arbeidsted Åpningstid poliklinikk Telefon arbeid E-post Andersen, Anne Karine Sykehuset i Vestfold Tønsberg, stomipoliklinikk Man, ons, tors 08.00-15.00 kl 91 16 91 63 anne.karine.andersen@siv.no

Detaljer

Referat fra STYREMØTE I NSFs FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG (SiS)

Referat fra STYREMØTE I NSFs FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG (SiS) Tilstede: Astrid I. Austrheim, Marit Indrebø, Vibeke Heen, Ingunn Aamodt, Gro Irene Lien, Grethe Følstad Lund, Monica Syvertsen, Camilla Løvall, Torunn Vigdal, Hilde Byklum, Fravær: Anita Lindam og Brynhild

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling) Til Fra Telefon Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen Dato 7. mai 2014 Møtedato 21. mai 2014 Møtetid 17.00 20.00 (middag ca kl 20) Møtested Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13 Oslo Møtegruppe

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden

STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden Tid: Fredag 1. sept fra kl. 10.00-18.00 Lørdag 2. sept fra kl. 09.00-14.00 Deltakere: Anne Helene Frostestad, Marianne Dalen, Målfrid Bogen,

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

kl. 08.00-14.30 SIV-HF Tønsberg Mandager 33 34 26 13 3101 Tønsberg kl. 08.00-15.30 Tirsdag, onsdag, fredag 0027 Oslo (noen mandager/fredager)

kl. 08.00-14.30 SIV-HF Tønsberg Mandager 33 34 26 13 3101 Tønsberg kl. 08.00-15.30 Tirsdag, onsdag, fredag 0027 Oslo (noen mandager/fredager) Stomisykepleiere Navn Arbeidsted Åpningstid poliklinikk Telefon arbeid E-post Andersen, Anne Karine Angell, Marita Sykehuset i Vestfold Tønsberg, stomipoliklinikk Man, ons, tors kl 08.00-15.00 Ditt apotek

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008.

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. NORSK LOGOPEDLAG REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. Tid: Lørdag 8. og søndag 9. mars 2008. Sted: Deltakere: Hotel Bristol, Oslo Hovedstyret: Leder Ole- Andreas Holmsen, nestleder Marit Molund Koss, sekretær

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 02.06.2016 kl. 11.00 18.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 FOR SKEDSMO HUSFLIDSLAG TINGVOLD MANDAG 11.2.2013 KL. 19.00 DAGSORDEN: 1. KONSTITUERING - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling. NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere

Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling. NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere SAK 20. NSFLOS retningslinjer for arrangering av seminardager og GF Orienteringssak v/landsgruppeleder Aina Hauge Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Protokoll Ammehjelpens 36. generalforsamling Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. februar 2012 kl. 13:30 16:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Handlingsplan 2015 NSF-LKS

Handlingsplan 2015 NSF-LKS Handlingsplan 2015 NSF-LKS Utformet på styremøte januar 2015 Revideres fortløpende på styremøter i 2015 1. INNSATSOMRÅDE: Økonomi - NSF-LKS har økonomistyring Mål: NSF-LKS skal tilstrebe en god økonomi

Detaljer