PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no"

Transkript

1 PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: Nytt liv og trygg barseltid for familien er tittelen på den Nasjonale faglige retningslinjen for barselomsorgen som Helsedirektoratet lanserer i løpet av våren Retningslinjen omfatter barselomsorg både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Barseltiden er definert å gjelde tiden frem til seks uker etter fødsel. Anbefalinger og råd er basert på oppdatert faglig kunnskap, og representerer hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet. Målet har vært å sørge for et individualisert barselforløp preget av helhet og kontinuitet og ensartet nasjonal praksis. Kapittel 13 Myndighetskrav omhandler en del rettslige aspekter som det er viktig for oss som fastleger å ha kunnskap om: Taushetsplikt Opplysningsplikt når pasienten samtykker i at opplysninger gis videre. Helsepersonelloven 25 gir helsepersonell adgang til å gi opplysninger videre til samarbeidende helsepersonell som trenger opplysningene for å yte helsehjelp. Pasienten kan motsette seg utlevering av opplysninger. Taushetsplikt Barnevernet Uten hinder av taushetsplikten skal helsepersonell på eget initiativ gi opplysninger til barneverntjenesten dersom de har grunn til å tro at barn blir utsatt for mishandling og andre former for alvorlig omsorgssvikt. Det kreves ikke at helsepersonell har sikker kunnskap om mishandling eller alvorlig omsorgssvikt. Helsepersonell har ingen plikt, og heller ingen rett til å gå utenfor for sitt ansvarsområde for å innhente ytterligere opplysninger. Helsepersonell kan også bli pålagt å gi informasjon til barnevernet. Et godt råd er da å informere/forsøke innhente samtykke fra pasienten/pasientens foreldre. Journalfør! Foreldresamtykke Foreldre skal samtykke i fellesskap dersom begge har del i foreldreansvaret. To unntak: de tilfelle hvor helsehjelpen er del av den ordinære og daglige omsorgen for barnet. Kvalifisert helsepersonell mener at helsehjelpen er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade. Øyeblikkelig hjelpsituasjoner I øyeblikket hjelp situasjoner kan helsepersonell ta beslutning om helsehjelp til kvinnen eller barnet uten samtykke, men: Helsepersonell må imidlertid også i slike situasjoner respektere myndige personers ønske om ikke å motta blod eller blodprodukter, dersom ønsket skyldes en alvorlig overbevisning. Foreldre kan imidlertid ikke motsette seg at deres barn mottar blod og blodprodukter. Hilde Beate Gudim Praksiskonsulent, Gyn. avd. Bærum SMS-påminning av pasientenes polikliniske timer innføres i Vestre Viken innen sommeren I Vestre Viken var det i 2013 planlagt ca polikliniske konsultasjoner per måned. Rapporter viser at av disse var det ca 2900 pasienter som ikke møtte til timen, dvs drøyt 9 %. Dette utgjorde et tap på ca 1,9 millioner kroner per måned, i tillegg til at mange poliklinikktimer blokkeres slik at ventelistene blir påvirket. Det finnes mange årsaker til at pasienter ikke møter, men glemte det er en vanlig oppgitt årsak. Det har i lang tid vært svært stor pågang om å få mulighet for sms-påminning av pasientens timer. Vi har ikke mange virkemidler til å øke oppmøte, men sms er et tiltak vi har mulighet til å benytte. Vi gleder oss over at noe som mange anser som en selvfølgelighet i samfunnet i dag, endelig innføres ved Vestre Viken. Avdeling for teknologi og ehelse jobber nå for fullt med å få innført pasientpåminning på sms via DIPS for hele Vestre Viken. Prosjektet startet så smått opp i september i fjor, og det er planlagt oppstart av pilot ved tre poliklinikker i mars i år. Deretter ønsker man en rask utbredding, og overordnet mål er at alle poliklinikker ved Vestre Viken skal ha innført sms-påminning av pasientenes polikliniske timer innen sommeren Det blir spennende å se hvor mye bedre ikke-møtt-tallet blir innen utgangen av Vi ønsker å minne fastleger og andre som henviser inn til sykehusene, om å påse at pasientens mobilnummer er riktig. Overlege i akuttmottak Bærum sykehus har fra 6. januar 2014 Medisinsk overlege i Akuttmottak på dagtid alle hverdager. Medisinsk overlege svarer på henvendelser utenfra som gjelder konferering og innleggelse av medisinske pasienter. Dersom henvendelsen gjelder konferering med en grenspesialist settes telefonen direkte til vedkommende. Medisinsk overlege i Akuttmottak: Maya Bass Telefon: eller via sentralbord.

2 Klinikk for medisinsk diagnostikk Mobil røntgentjeneste er i gang i 10 kommuner fra januar 2014! Avdeling for bildediagnostikk er meget godt fornøyd med samarbeidet med henvisende leger og personalet på institusjonene. Fra 3. mars utvides Mobil røntgen fra å være et tilbud til sykehjemmene, til også å gjelde omsorgsboliger i kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Boligene må dog ha lett tilgjengelig inngang, trappefri adkomst (evt. heis), tilstrekkelig strømtilførsel (16 A kurs med jordet kontakt), vanlig dørbredde, og det må være personale til stede ved undersøkelsen for eventuell assistanse. Det minnes om at Mobil røntgen kan utføre: Skjelett, lunger, oversikt abdomen (uten bruk av kontrastmiddel). Ved kliniske symptomer som tilsier innleggelse på sykehus, skal Mobil røntgentjeneste ikke benyttes. Mobil røntgentjeneste vil være tilgjengelig: Mandag - fredag kl Se ellers samhandling/mobil-rontgen/sider/ side.aspx med bl.a. opplysninger om hvordan henvise til Mobil røntgen. Bildediagnostikk sin hjemmeside kommer man direkte til fra På hjemmesiden ligger blant annet huskeliste for hva henvisninger skal inneholde. (http://www.vestreviken.no/ fagfolk/diagnostikk/bildediagnostikk/ Documents/Huskeliste.) IKT-nytt Vestre Viken HF er i ferd med å avvikle gjenpart på papir ved elektronisk utsendelse av bildediagnostiske svar for sykehusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike. Utgående journaldokumenter skal i hovedsak foregå kun elektronisk. Avvikling av gjenpart på papir startet 17. februar 2014 for de legekontor som pr i dag sender applikasjonskvittering. Vestre Viken HF vil avvikle ett og ett legekontor etter hvert som vi ser at vi får applikasjonskvitteringer i retur. De legekontor som mottar elektroniske svar, men ikke returnerer applikasjonskvittering vil bli kontaktet. Vestre Viken HF vil monitorere og påse at elektroniske svar leveres. Dersom vi mangler en elektronisk bekreftelse på dette, sendes svaret på papir, vanligvis etter 5 virkedager. Da vil du som mottaker også bli påminnet hvilke svar som av en eller annen grunn ikke har blitt automatisk importert til ditt journalsystem. Har du spørsmål knyttet til levering av bildediagnostiske svar, vennligst ta kontakt med aktuell bildediagnostisk seksjon i Vestre Viken HF, med mindre det er spørsmål om teknisk feil. Da ber vi deg ta kontakt med din IT-leverandør for å få utbedret dette. Har du noen spørsmål om elektronisk samhandling eller informasjon om endringer (nye mottakere e.l.) kan du sende dette til Seksjon Bærum: Det informeres om at det nå er korte ventetider på CT-undersøkelse ved Bærum Sykehus. Ny CT er i full drift og dette gir økt kapasitet. Seksjon Ringerike: Ringerike har åpnet ny multifunksjonslab, og tilbyr drop-in fra 17. mars Dette vil gjelde for skjelettundersøkelser og rtg. thorax. Åpningstiden er mandag - fredag kl: og torsdager kl: Seksjon Kongsberg: Fra uke uke 7 starter vi opp med telefontid ved Avdeling for bildediagnostikk, Kongsberg på tlf Telefonen vil være betjent mandag til torsdag fra og og fredag fra og Ved øyeblikkelig hjelp eller annen hast kan vi utenom disse tidene nås på tlf Histologi ved hudtumores Patologene minner om at man bør sende inn vevsprøve til histologi av alle hudtumores man fjerner. Det er siste tid skjedd feilbehandling der pasienten er behandlet med kryokirurgi der det senere er vist at forandringen dreide seg om malignt melanom. Berit Marstein Praksiskonsulent KMD Fra redaktøren Samhandlingsreformen sier at flere av helse- og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene. Det er et delmål at ca 10 % av polikliniske kontroller på sykehusene skal overføres til fastlegene. PKO i Vestre Viken vil i 2014 fokusere på arbeidet med oppgavefordeling mellom fastleger og sykehus. Det er i dette arbeidet viktig å tenke på helhetlige pasientforløp med rett pasient på rett sted. Vi er i gang med utvikling av helhetlige behandlingsforløp som inkluderer retningslinjer for oppfølging av flere diagnosegrupper hos fastlege. Disse vil bli publisert både i praksisnytt, PKO nytt, og de vil bli lagt inn på sykehusets internettsider. Kompetanseutvikling er sentralt for å få til gode overføringer og vi i PKO vil stimulere til utvikling av hospiteringsordninger og lage kurs og møteserier med tverrfaglig deltakelse. Vi mottar gjerne innspill og tilbakemeldinger fra fastleger og andre lesere om PKO-nytt og vårt arbeid generelt. Bente Vendsbo Bjørnstad Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus

3 Klinikk for medisinsk diagnostikk Fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi: Mikrobiologisk diagnostikk ved underlivsprøver Avdelingen får hyppig underlivsprøver for analyse hvor indikasjonen er tvilsom. Vi ønsker å klargjøre retningslinjene for mikrobiologisk underlivsdiagnostikk. Ved ukomplisert vulvovaginitt gir bakteriologisk dyrkning ytterst sjelden diagnostisk/etiologisk informasjon siden variasjonen i vaginal normalflora er betydelig! Følgende problemstillinger med tilhørende diagnostikk er aktuelt: Undersøkelse/klinikk Indikasjon Prøveutstyr Materiale Kommentar Klamydia og Gonoré Se tidligere utsendt info Mistanke Dyrkning av Gardnerella vaginalis eller anaerobe bakterier har ingen plass i diagnostikken av bakteriell vaginose. Avdelingen kan avvise analyse av mottatte underlivsprøver for bakteriologisk dyrkning og/eller soppdyrkning hvor indikasjon gitt i relevante kliniske opplysninger mangler. Pål A. Jenum Avdelingssjef, professor dr.med., Avdeling for medisinsk mikrobiologi APTIMA-pensel APTIMA beholder Cervix, vaginalvegg, urin PCR analyse Gonokokk dyrkning Mistanke Vanlig dyrkningspensel Cervix/vagina Alltid sammen med PCR analyse Gruppe B streptokokker (GBS) Soppdyrkning Bakteriologisk dyrkning Bakteriell vaginose Ved fødsel dersom: Diabetes UVI m/gbs i graviditet Tidlig vannavgang Tidligere GBS-smittet barn Fødselskomplikasjoner Residiverende infeksjon Behandlingsresistent infeksjon Alvorlig grunnsykdom Vulvovaginitt: Utflod med smerter hos prepubertale jenter. Symptomer postoperativt etter gynekologisk kirurgi og etter fødsel. Alvorlig grunnsykdom/symptomer/funn Ingen Klinisk diagnose på legekontoret: Vanlig dyrkningspensel Vagina Screening i svangerskapet er ikke anbefalt Vanlig dyrkningspensel Vagina Ukomplisert infeksjon: Klinisk diagnose Evt mikroskopi på legekontoret: Kalilutpreparat Vanlig dyrkningspensel Cervix/vagina Ukomplisert infeksjon: Ingen dyrkning Fluor homogen gråhvit Fiskelukt Mikroskopi: Clueceller (epitelceller med bakterier på) Ikke leukocytter Ph vaginalvegg >4,5 Screening av pasienter med risiko for multiresistente bakterier (MRSA, ESBL, VRE) Bekymringen for spredning av multiresistente bakterier i norske sykehus er stigende. Vi fastleger har derfor en viktig rolle i screening av pasienter med risiko forut for innleggelse på sykehuset. Dette gjelder også pasienter som har vært til tannbehandling i utlandet. Følgende prosedyre anbefales Benytt standard prøvetakingspensel med transportmedium for bakteriologiske prøver. MRSA: pensel fra nese, tonsiller og perineum. Merk rekvisisjonen MRSA-screening, og prøvetakingssted på penslene. ESBL, VRE: pensel fra rektum, fortrinnsvis med litt synlig avføring. Merk ESBL og VRE-screening på rekvisisjonen. Totalt blir det da minimum fire prøvepensler. Tidspunkt Negativt dyrkningssvar tatt for inntil en uke tilbake aksepteres. Risikogrupper Screening utføres dersom ett av kriteriene (1-5) er oppfylt innen siste 12 mndr har vært inneliggende på helseinstitusjon utenfor Norden. Gjelder også poliklinisk kontakt der fremmedlegeme er blitt ført gjennom hud (også tannhelse) og sårbehandling har fått påvist MRSA/ESBL/VRE har vært innlagt på helseinstitusjoner i Norden med utbrudd av MRSA/ESBL/VRE har vedvarende risiko: bor sammen med person med MRSA/ESBL/VRE. Oppholder seg i miljø med økt risiko for smitte på grunn av trangboddhet eller dårlige hygieniske forhold har hatt sammenhengende opphold > 6 uker utenfor Norden og har én eller flere av følgende risikofaktorer: kateter, stomi, inkontinens for urin og/eller avføring, hudinfeksjon, behandlingstrengende hudlidelser, infeksjon/ukontrollerbar sekresjon. Definisjoner MRSA = methicillinresistente S. aureus. S. aureus kan gi ulike infeksjoner og kan finnes som normalflora i ytre nese og på hud. ESBL = extended spectrum betalaktamase: enzymer som bryter ned penicilliner og kefalosporiner. ESBL er enzymer som i hovedsak finnes i E. coli og K. pneumoniae. Disse bakteriene lever som normalflora i tarm. De genetiske elementene som bærer enzymene, overføres lett mellom bakteriene (ved konjugasjon). ESBL-carba = extended spectrum betalaktamase: enzymer som bryter ned penicilliner, kefalosporiner og karbapenemer. VRE = vankomycin-resistente Enterokokker. Enterokokker finnes som normalflora i tarm, disse bakteriene er mindre virulente enn E. coli.

4 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - Hans-Gunnar Wear-Hansen - Nevrologi, reumatologi og rehabilitering / Kirurgisk avd. - Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - Anne Hilde Crowo - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Jan Robert Grøndahl - Medisinsk avdeling - Osteoporose og osteoporoseenheten Osteoporoseenheten er organisert under Revmatologisk seksjon Drammen Sykehus og er nå lokalisert i Revmabygget (de gamle legevaktslokalene). Osteoporose er en av våre store folkesykdommer. Norge ligger på toppen av verdensstatistikken når det gjelder osteoporotiske brudd. Etter fylte 50 år vil en norsk kvinne ha 50 % risiko for å få et osteoporotisk brudd i rygg, lårhals eller underarm og en mann 20 %. En norsk studie viste at halvparten av alle pasienter med håndleddsbrudd har osteoporose. Det finnes gode metoder for å diagnostisere og behandle osteoporose, og med stor samfunnsøkonomisk gevinst vi må bli mer på hugget! Fastlegens rolle er viktig: Mistenke osteoporose Henvise til benmassemåling Starte/kontinuere behandling Selve benmassemålingen (DXA skanning) er gullstandard for diagnostikk av osteoporose. Benmassemåling gjøres av rygg (L1-4) og hofter liggende på benk. Målingen danner grunnlaget for videre råd om livsstil, kalk, D-vitamin og behov for behandling. Pasienten får med seg resepter og informasjon om bruk av kosttilskudd og medikamenter som anbefales. Pasientene settes opp til kontroll hvis nødvendig. Behandling Revmatologisk avdelings Prosedyre for utredning og behandling av Osteoporose baserer behandlingsvalgene ut fra nytt forslag til behandlingsveileder. Hvem skal henvises til benmassemåling Pasienter som prioriteres: lavenergibrudd med en eller flere risikofaktorer (se liste) Pasienter vi ikke kan måle: Pasienter som ikke kan bevege seg opp på og ned fra undersøkelsesbenk og kunne ligge flatt i ca 10 minutter. Hofteproteser på begge sider og store forandringer i rygg (degenerative, brudd, osteosyntesemateriell) Pasienter vi dessverre ikke kan prioritere: Pasienter uten brudd eller risikofaktorer. Måling kan allikevel være nyttig og vi anbefaler at fastlege henviser disse pasientene til annen instans med DXA skanner. Eldre pasienter som har hatt 2 eller flere lavenergibrudd har med stor sannsynlighet osteoporose og behandling kan startes av fastlege uten måling. Huskeliste for henvisningen Risikofaktorer: Osteoporose i nær familie Tidlig menopause Uheldige livsstilsfaktorer (røyking, lite aktivitet, lav BMI, mangelfullt kosthold) Medikamenter (steroider, thyroxin, antiepileptika, fragmin, aromatasehemmere, antiøstrogen, antiandrogen, langvarig p-sprøytebruk, loop-diuretica) Sykdommer (Inflammatorisk revmatisk sykdom, IBD, sarcoidose, KOLS, MS, nyresvikt, malabsorbsjon, anorexia nevrosa, hyperparathyroidisme, hypertyreose, Cushing, myelomatose.) Om brudd Når og hvor mange? Type brudd? Lavenergi brudd? Høydetap? Tidligere undersøkelser Er det tidligere gjort benmassemålinger vedlegg gjerne resultater Har pasienten tidligere fått behandling mot osteoporose? Hvilken behandling? Husk å ta med info om tidligere sykdommer og faste medisiner i henvisningen. Tilknyttet Osteoporoseenheten er det tre sykepleiere med spesialkompetanse innen feltet, revmatolog, fysioterapeut og ergoterapeut. Vi samarbeider ofte med spesialister fra andre avdelinger ved sykehuset om osteoporosepasienter, slik som ortopedisk, nefrologisk, endokronologisk eller onkologisk avdeling. Kontaktinformasjon Osteoporoseenheten: Telefon sekretær: Tove Tveitan Borgen Lege ved Osteoporoseenheten Revmatologisk seksjon, Drammen Sykehus

5 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Bente Vendsbo Bjørnstad - PKO-leder/IKT - Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - Axel Einar Mathisen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - Erik Shetelig - Medisinsk avdeling - Einar Moltu - Klinikk for psykisk helse og rus/bupa/bærum DPS - Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - Berit Marstein - Avdeling for medisinsk diagnostikk - Videreføring av prosjekt Raskere Tilbake psykisk helse i Asker og Bærum For personer med lettere psykiske og sammensatte lidelser. Målet med Raskere Tilbake er å tilby behandling som bidrar til å bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb, eller for å unngå sykmelding for de som står i fare for å bli det. Prosjektet har følgende tilbud: Individuell samtaleterapi ved psykolog. Stressmestringsgruppe over 6 ganger ledet av psykolog. Anstmestringsgruppe med kognitiv tilnærming, 8 ganger ledet av psyk. spl og psyk.ergoterapeut. Tilbudet er organisert adskilt fra ordinær behandling ved ADPS og BDPS, og gis i hovedsak på ettermiddag/kveld. Det understrekes at selv om tilbudene arrangeres av spesialisthelsetjenesten, vil pasientene ikke få den oppfølging av psykiater eller psykologspesialist som man normalt kan forvente ved ordinær henvisning til et DPS. For å bruke behandlerkapasiteten best mulig, er det viktig at pasienter som henvises er motivert og kan nyttiggjøre seg et korttid behandlingstilbud. Tilbudet finner sted i Sandvika, Asker og på Lærings- og mestringssenteret på Blakstad. Inklusjonskriterier: har sykepengerettigheter er sykemeldt, helt eller delvis, eller står i fare for kan nyttiggjøre seg korttidsbehandling forventes å få kortere sykefravær/unngå sykemelding som følge av behandlingen Eksklusjonskriterier: går på arbeidsavklaringspenger har ikke jobb/er ikke arbeidssøker kan ikke gå i kveldspoliklinikk, f.eks. pga sinneproblematikk, utagering, eller av andre grunner Elektronisk henvisning fra lege sendes: Vestre Viken Raskere tilbake psykiatri, Blakstad, Post: Vestre Viken, Raskere tilbake psykiatri, 3004 Drammen Fra vi mottar henvisning til pasienten får time kan det i perioder ta ca 4 uker. Pasientene betaler egenandeler, følger frikortordningen. Eventuelle spørsmål kan rettes til: Kirsti Allan, mob eller Tone Finvold, mob Les mer: pasient/behandlinger/raskere-tilbake/ Sider/side.aspx avdelinger_a-aa#r Prosjekt hjertesvikt PKO-Bærum startet prosjekt hjertesvikt 1. mai i fjor. Dette er et kvalitetsforbedringsprosjekt medhensikt å redusere antall reinnleggelser av pasienter med diagnosen hjertesvikt. Vi har gått inn med tiltak på hjerte-lunge avdelingen Bærum sykehus og ute å redusere dette antallet. Blant tiltakene er bedret og strukturert informasjon til pasientene på avdelingen. Sikrere overføring av pasientene til førstelinjetjenesten og tettere og kvalitet sikret oppfølging ute i kommunene. Prosjektet har nå over 150 registrerte pasienter. For de pasientene som skal til fastlege for oppfølging bestiller sykepleierne på avdelingen time innen 1 uke etter utskrivning. Dette går nå uten problemer og fastlegene er flinke til å ta imot. Tildelingskontoret i Bærum og vedtakskontoret i Asker er flere ganger i uken på avdelingen og fanger opp de pasienter som skal ha oppfølging av dem. Samarbeidet med hjemmetjenestene har vært svært fruktbart og vellykket. Prosjektet viser at det går an å få til et godt samarbeid rundt denne pasientgruppen. Prosjektet avsluttes 1. juli Det er viktig at alle aktører fortsetter det gode samarbeidet også etter denne dato. De dårligste pasientene kan ha stort utbytte av tett oppfølging etter utskrivning. Huskeliste: Ved kontroll hos fastlege: tilby pasienten direkte telefonnummer til legekontoret. Pasienter som innlegges sykehjem eller tilbakeføres sykehjem skal også ha kontroll av lege innen 1 uke. Ta kontakt med vakthavende kardiolog om utskrevne pasienter hvis behov for råd og veiledning. Sjekkliste for hjemmesykepleier : Utarbeidet ved samarbeid mellom hjertesviktpol og kommunene Hjelpemiddel i oppfølging av hjertesviktpasienter, fylles ut av sykepleier Kontroll av sykepleier 2 ganger pr. uke, hyppigere ved forverring Registrere BT, puls, vekt, resp. frekvens, hevelse i bena Kontakte fastlege ved større endringer, mistanke om infeksjon, dehydrering

6 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran - PKO-leder/avd. for gyn. og fødselshjelp - Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - Mette Lerfaldet - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri - Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT - Pilotprosjekt: Raskere utredning ved Ringerike sykehus ved mistanke om kreft i magetarmkanalen Ringerike sykehus ønsker å få en mer effektiv utredning av pasienter med mistanke om kreft. Målet er at alle pasienter med mistanke om kreft skal ha startet utredningen på sykehuset innen to virkedager fra henvisende lege får berettiget mistanke. I første omgang inngår pasienter med mistanke om kreft i mage-tarmkanalen. Målsetningen på sikt er å inkludere alle kreftformer. Symptomer: Svelgvansker, kvalme, brekninger, nedsatt matlyst, vekttap, asteni, magesmerter, tenesmer, blodig oppkast, blodig avføring, endret avføringsmønster, diaré, obstipasjon. Funn: Okkult blod i avføring, slim i avføring, palpable tumores, rectal eksplorasjon, ano-rectoscopi, anemi. Om fastlegen etter sine undersøkelser og vurderinger finner alarmsymptomer eller har berettiget relevant mistanke om alvorlig sykdom i mage-tarmkanalen kan man i prosjektet kontakte mage/ tarm-kirurg ved Ringerike sykehus via eget mobilnummer og melde fra om mistanken. Man kommer da til en telefonsvarer der man forteller hvem som ringer og man legger igjen et kontakttelefonnummer. Mage/tarm-kirurg vil da i løpet av et virkedøgn ringe fastlegen tilbake for samråd og gi beslutningsstøtte om tilfellet. Dersom mistanken opprettholdes vil pasienten få tilbud om utredningsstart innen det neste virkedøgn. Oppsummerende henvisning skrives av fastlegen på vanlig måte og sendes sykehuset elektronisk. For å få dette til å fungere er vi avhengig av at fastlegen på telefonsvareren legger igjen et telefonnummer som er betjent, gjerne eget mobilnummer. Først når man blir oppringt vil sykehuslegen spørre om pasientens personalia. Følgende informasjon er viktig å ha tilgjengelig: Pasientens navn og personnummer Pasientens adresse og telefonnummer Resultatene i prosjektet vil bli fortløpende vurdert, og målsetningen er at operable pasienter skal være ferdig behandlet innen 2 uker. Pasienter som ikke er primært operable eller som skal henvises annet sykehus skal ha avklart sine utredninger og planlagt videre oppfølgninger innen en uke. Resultatene blir presentert på Nordre Buskeruds Allmennlegekonferanse, høsten Vi håper dette vil fungere positivt for alle. Dersom du har spørsmål kan de rettes til overlege Lars F. Norum Ringerike sykehus. Mobilnr GI OGSÅ PKO TILBAKEMELDING! PKO-leder Pål Steiran

7 Kongsberg sykehus Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - Terje Sandvik - Somatiske avd./psykiatri/ikt - Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - Smertepoliklinikk Ved KS planlegges det etablering av smertepoliklinikk i løpet av mars. Det er et prosjekt initiert av anestesioverleger med spesiell interesse for og kompetanse på smerteproblematikk. PKO er involvert i en del praktiske forhold omkring dette bl.a utvelgelse av pasienter og eksklusjonskriterier, kommunikasjon- og samhandlingsprosedyrer osv. Fagpersoner fra poliklinikken vil presentere opplegget og diskutere det med fastlegene på møteplassen som arrangeres 18. mars. Hospitering for fastleger PKO har i samarbeid med medisinsk avd og gyn. avd. tilrettelagt for strukturert hospitering for fastleger fra sykehusets nedslagsområde. Sannsynligvis blir det også et slikt tilbud knyttet til kir./ort pol etter hvert. Kontakt Leif Erik Tobiasson, for mer info og påmelding. Opplys hvilket fagområde du ønsker å delta på og eventuelt hvilke diagnosegrupper du ønsker å følge på med. pol. Ortopedi ved Kongsberg sykehus Ortopedisk avdeling ved Kongsberg sykehus har høy aktivitet og kort ventetid på både polikliniske vurderinger og inngrep. For kne og hofteproteser er ventetida nå på 4 uker både for poliklinisk vurdering og proteseoperasjoner. Hofteproteser opereres med mini-invasiv teknikk. I tillegg gjøres småkirurgi dagkirurgisk, også dette med kort ventetid. Nye overlegestillinger ved medisinsk avdeling Tine Reiten med fagområde geriatri Stian Kristoffersen med fagområde lungemedisin Bløtkirurgisk aktivitet ved Kongsberg sykehus Det er inngått en avtale om gastrokirurgisk drift ved Kongsberg sykehus i regi av seksjon for gastrokirurgi ved Drammen sykehus. Oppstart var allerede 6. januar Det er kirurgisk aktivitet mandag-fredag og hovedvirksomheten er dagkirurgi, gastrolab og poliklinikk. I tillegg er det urologisk og karkirugisk poliklinikk og dagkirurgi 1 dag pr uke. Felles sårprosedyrer mellom kommune og sykehus Samarbeid med omkringliggende kommuner er et satsingsområde for KS og kompetanseoverføring er en viktig del av dette. Det satses bl.a. på KOLS og diabetes og det er for tiden i gang en gruppe bestående av 2 sykepleiere fra sårpoliklinikk/kir pol., en ledende sykepleier fra Kongsberg kommune og en PKO repr. som skal lage behandlingslinje/ samhandlingsprosedyrer mellom kommune og KS vedr. sårbehandling. Det dreier seg om både faglige og kommunikasjonsmessige forhold og vil bli fulgt opp med sårkurs og evt være et tema på høstens Møteplassen. Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursbevis sendes ut ved årsskiftet. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig. PKO Kongsberg sykehus inviterer: Sted: Auditoriet Kongsberg sykehus Tid: Onsdag kl 17:00 Foreløpig program: Direktørens kvarter Gyn/føde Etablering av smertepoliklinikk Videre fremdrift i overføring av polikliniske pasienter. Endelig program kommer senere. Ved deltakelse på minst 2 møter i løpet av året, vil det gi tellende kurspoeng i forhold til spesialitet i allmennmedisin. Det vil bli gratis lett servering ved møtestart og kaffepause innlagt i løpet av møtet. Påmelding til vestreviken.no

8 EKG Bærum sykehus Fastleger som ikke kan utføre EKG må nå bruke Fürst laboratorier. Ved klinisk mistanke om pågående sykdom skal pasient som vanlig henvises Bærum sykehus etter konferering med vakthavende lege. Langt de fleste fastleger utfører og tolker EKG selv. Ved behov for EKG-taking med tolkning, har enkelte fastleger henvist pasientene til hjertemedisinsk poliklinikk, Bærum sykehus. Av hensyn til rasjonell resursutnyttelse, vil ikke Bærum sykehus lenger tilby denne tjenesten. Pasientene kan i stedet henvises til Fürst laboratoreum (Oslo). Dersom man ønsker hjelp til tolkning av EKG tatt hos fastlege, kan det sendes en ordinær henvisning med fullstendige kliniske opplysninger, der man ber om tolkning. Det bemerkes at disse tilsendte EKG er ofte er noe vanskelig å tolke fordi de scannes inn før vurdering, og kvaliteten forringes. Ved klinisk mistanke om pågående sykdom skal pasient som vanlig henvises Bærum sykehus etter konferering med vakthavende lege. Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursbevis sendes ut ved årsskiftet. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig. Hjelpepersonell er også velkommen. PKO Bærum sykehus inviterer: Tema: Radiologi og laboriatoriediagnostikk Tid: Onsdag 23. april 2014 Sted: Auditoriet Bærum sykehus For fastleger, sykehjemsleger, kommuneleger, private spesialister og for medarbeiderne ved legekontorene. Foreløpig program: Enkel servering Orientering fra ledelsen i KMD ved Trude Steinsvik Radiologiske undersøkelser, henvisningsrutiner Pause m/kaffe, te og frukt Mikrobiologisk prøvetaking, når, hva, hvordan ved Pål Jenum. For å vite hvor mye mat som skal bestilles ønsker vi at dere sender oss en påmelding innen til Pris: Gratis Velkommen! PKO-nytt Utgitt: Mars 2014 Opplag: 800 Layout og trykk: Trykkeriet, VVHF

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 4-2014 Barneavdelingen i Vestre Viken ble Barne- og ungdomsavdeling fra mandag 3. november

Detaljer

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, de fleste konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten

Detaljer

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3)

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning:... 3 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 3 2. Dagens situasjon... 1 3. Kjente telemedisinske løsninger... 2 3.1 Akuttmedisin...

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Tilsynsmelding 2008 2 0 0 8

Tilsynsmelding 2008 2 0 0 8 Tilsynsmelding 2008 1 T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 8 Innhold Tverrfaglighet forutsetter sosialfaglighet og helsefaglighet... 3 Landsomfattende tilsyn 2008 Behov for bedre styring og samordning av

Detaljer