PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no"

Transkript

1 PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: Nytt liv og trygg barseltid for familien er tittelen på den Nasjonale faglige retningslinjen for barselomsorgen som Helsedirektoratet lanserer i løpet av våren Retningslinjen omfatter barselomsorg både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Barseltiden er definert å gjelde tiden frem til seks uker etter fødsel. Anbefalinger og råd er basert på oppdatert faglig kunnskap, og representerer hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet. Målet har vært å sørge for et individualisert barselforløp preget av helhet og kontinuitet og ensartet nasjonal praksis. Kapittel 13 Myndighetskrav omhandler en del rettslige aspekter som det er viktig for oss som fastleger å ha kunnskap om: Taushetsplikt Opplysningsplikt når pasienten samtykker i at opplysninger gis videre. Helsepersonelloven 25 gir helsepersonell adgang til å gi opplysninger videre til samarbeidende helsepersonell som trenger opplysningene for å yte helsehjelp. Pasienten kan motsette seg utlevering av opplysninger. Taushetsplikt Barnevernet Uten hinder av taushetsplikten skal helsepersonell på eget initiativ gi opplysninger til barneverntjenesten dersom de har grunn til å tro at barn blir utsatt for mishandling og andre former for alvorlig omsorgssvikt. Det kreves ikke at helsepersonell har sikker kunnskap om mishandling eller alvorlig omsorgssvikt. Helsepersonell har ingen plikt, og heller ingen rett til å gå utenfor for sitt ansvarsområde for å innhente ytterligere opplysninger. Helsepersonell kan også bli pålagt å gi informasjon til barnevernet. Et godt råd er da å informere/forsøke innhente samtykke fra pasienten/pasientens foreldre. Journalfør! Foreldresamtykke Foreldre skal samtykke i fellesskap dersom begge har del i foreldreansvaret. To unntak: de tilfelle hvor helsehjelpen er del av den ordinære og daglige omsorgen for barnet. Kvalifisert helsepersonell mener at helsehjelpen er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade. Øyeblikkelig hjelpsituasjoner I øyeblikket hjelp situasjoner kan helsepersonell ta beslutning om helsehjelp til kvinnen eller barnet uten samtykke, men: Helsepersonell må imidlertid også i slike situasjoner respektere myndige personers ønske om ikke å motta blod eller blodprodukter, dersom ønsket skyldes en alvorlig overbevisning. Foreldre kan imidlertid ikke motsette seg at deres barn mottar blod og blodprodukter. Hilde Beate Gudim Praksiskonsulent, Gyn. avd. Bærum SMS-påminning av pasientenes polikliniske timer innføres i Vestre Viken innen sommeren I Vestre Viken var det i 2013 planlagt ca polikliniske konsultasjoner per måned. Rapporter viser at av disse var det ca 2900 pasienter som ikke møtte til timen, dvs drøyt 9 %. Dette utgjorde et tap på ca 1,9 millioner kroner per måned, i tillegg til at mange poliklinikktimer blokkeres slik at ventelistene blir påvirket. Det finnes mange årsaker til at pasienter ikke møter, men glemte det er en vanlig oppgitt årsak. Det har i lang tid vært svært stor pågang om å få mulighet for sms-påminning av pasientens timer. Vi har ikke mange virkemidler til å øke oppmøte, men sms er et tiltak vi har mulighet til å benytte. Vi gleder oss over at noe som mange anser som en selvfølgelighet i samfunnet i dag, endelig innføres ved Vestre Viken. Avdeling for teknologi og ehelse jobber nå for fullt med å få innført pasientpåminning på sms via DIPS for hele Vestre Viken. Prosjektet startet så smått opp i september i fjor, og det er planlagt oppstart av pilot ved tre poliklinikker i mars i år. Deretter ønsker man en rask utbredding, og overordnet mål er at alle poliklinikker ved Vestre Viken skal ha innført sms-påminning av pasientenes polikliniske timer innen sommeren Det blir spennende å se hvor mye bedre ikke-møtt-tallet blir innen utgangen av Vi ønsker å minne fastleger og andre som henviser inn til sykehusene, om å påse at pasientens mobilnummer er riktig. Overlege i akuttmottak Bærum sykehus har fra 6. januar 2014 Medisinsk overlege i Akuttmottak på dagtid alle hverdager. Medisinsk overlege svarer på henvendelser utenfra som gjelder konferering og innleggelse av medisinske pasienter. Dersom henvendelsen gjelder konferering med en grenspesialist settes telefonen direkte til vedkommende. Medisinsk overlege i Akuttmottak: Maya Bass Telefon: eller via sentralbord.

2 Klinikk for medisinsk diagnostikk Mobil røntgentjeneste er i gang i 10 kommuner fra januar 2014! Avdeling for bildediagnostikk er meget godt fornøyd med samarbeidet med henvisende leger og personalet på institusjonene. Fra 3. mars utvides Mobil røntgen fra å være et tilbud til sykehjemmene, til også å gjelde omsorgsboliger i kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Boligene må dog ha lett tilgjengelig inngang, trappefri adkomst (evt. heis), tilstrekkelig strømtilførsel (16 A kurs med jordet kontakt), vanlig dørbredde, og det må være personale til stede ved undersøkelsen for eventuell assistanse. Det minnes om at Mobil røntgen kan utføre: Skjelett, lunger, oversikt abdomen (uten bruk av kontrastmiddel). Ved kliniske symptomer som tilsier innleggelse på sykehus, skal Mobil røntgentjeneste ikke benyttes. Mobil røntgentjeneste vil være tilgjengelig: Mandag - fredag kl Se ellers samhandling/mobil-rontgen/sider/ side.aspx med bl.a. opplysninger om hvordan henvise til Mobil røntgen. Bildediagnostikk sin hjemmeside kommer man direkte til fra På hjemmesiden ligger blant annet huskeliste for hva henvisninger skal inneholde. (http://www.vestreviken.no/ fagfolk/diagnostikk/bildediagnostikk/ Documents/Huskeliste.) IKT-nytt Vestre Viken HF er i ferd med å avvikle gjenpart på papir ved elektronisk utsendelse av bildediagnostiske svar for sykehusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike. Utgående journaldokumenter skal i hovedsak foregå kun elektronisk. Avvikling av gjenpart på papir startet 17. februar 2014 for de legekontor som pr i dag sender applikasjonskvittering. Vestre Viken HF vil avvikle ett og ett legekontor etter hvert som vi ser at vi får applikasjonskvitteringer i retur. De legekontor som mottar elektroniske svar, men ikke returnerer applikasjonskvittering vil bli kontaktet. Vestre Viken HF vil monitorere og påse at elektroniske svar leveres. Dersom vi mangler en elektronisk bekreftelse på dette, sendes svaret på papir, vanligvis etter 5 virkedager. Da vil du som mottaker også bli påminnet hvilke svar som av en eller annen grunn ikke har blitt automatisk importert til ditt journalsystem. Har du spørsmål knyttet til levering av bildediagnostiske svar, vennligst ta kontakt med aktuell bildediagnostisk seksjon i Vestre Viken HF, med mindre det er spørsmål om teknisk feil. Da ber vi deg ta kontakt med din IT-leverandør for å få utbedret dette. Har du noen spørsmål om elektronisk samhandling eller informasjon om endringer (nye mottakere e.l.) kan du sende dette til Seksjon Bærum: Det informeres om at det nå er korte ventetider på CT-undersøkelse ved Bærum Sykehus. Ny CT er i full drift og dette gir økt kapasitet. Seksjon Ringerike: Ringerike har åpnet ny multifunksjonslab, og tilbyr drop-in fra 17. mars Dette vil gjelde for skjelettundersøkelser og rtg. thorax. Åpningstiden er mandag - fredag kl: og torsdager kl: Seksjon Kongsberg: Fra uke uke 7 starter vi opp med telefontid ved Avdeling for bildediagnostikk, Kongsberg på tlf Telefonen vil være betjent mandag til torsdag fra og og fredag fra og Ved øyeblikkelig hjelp eller annen hast kan vi utenom disse tidene nås på tlf Histologi ved hudtumores Patologene minner om at man bør sende inn vevsprøve til histologi av alle hudtumores man fjerner. Det er siste tid skjedd feilbehandling der pasienten er behandlet med kryokirurgi der det senere er vist at forandringen dreide seg om malignt melanom. Berit Marstein Praksiskonsulent KMD Fra redaktøren Samhandlingsreformen sier at flere av helse- og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene. Det er et delmål at ca 10 % av polikliniske kontroller på sykehusene skal overføres til fastlegene. PKO i Vestre Viken vil i 2014 fokusere på arbeidet med oppgavefordeling mellom fastleger og sykehus. Det er i dette arbeidet viktig å tenke på helhetlige pasientforløp med rett pasient på rett sted. Vi er i gang med utvikling av helhetlige behandlingsforløp som inkluderer retningslinjer for oppfølging av flere diagnosegrupper hos fastlege. Disse vil bli publisert både i praksisnytt, PKO nytt, og de vil bli lagt inn på sykehusets internettsider. Kompetanseutvikling er sentralt for å få til gode overføringer og vi i PKO vil stimulere til utvikling av hospiteringsordninger og lage kurs og møteserier med tverrfaglig deltakelse. Vi mottar gjerne innspill og tilbakemeldinger fra fastleger og andre lesere om PKO-nytt og vårt arbeid generelt. Bente Vendsbo Bjørnstad Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus

3 Klinikk for medisinsk diagnostikk Fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi: Mikrobiologisk diagnostikk ved underlivsprøver Avdelingen får hyppig underlivsprøver for analyse hvor indikasjonen er tvilsom. Vi ønsker å klargjøre retningslinjene for mikrobiologisk underlivsdiagnostikk. Ved ukomplisert vulvovaginitt gir bakteriologisk dyrkning ytterst sjelden diagnostisk/etiologisk informasjon siden variasjonen i vaginal normalflora er betydelig! Følgende problemstillinger med tilhørende diagnostikk er aktuelt: Undersøkelse/klinikk Indikasjon Prøveutstyr Materiale Kommentar Klamydia og Gonoré Se tidligere utsendt info Mistanke Dyrkning av Gardnerella vaginalis eller anaerobe bakterier har ingen plass i diagnostikken av bakteriell vaginose. Avdelingen kan avvise analyse av mottatte underlivsprøver for bakteriologisk dyrkning og/eller soppdyrkning hvor indikasjon gitt i relevante kliniske opplysninger mangler. Pål A. Jenum Avdelingssjef, professor dr.med., Avdeling for medisinsk mikrobiologi APTIMA-pensel APTIMA beholder Cervix, vaginalvegg, urin PCR analyse Gonokokk dyrkning Mistanke Vanlig dyrkningspensel Cervix/vagina Alltid sammen med PCR analyse Gruppe B streptokokker (GBS) Soppdyrkning Bakteriologisk dyrkning Bakteriell vaginose Ved fødsel dersom: Diabetes UVI m/gbs i graviditet Tidlig vannavgang Tidligere GBS-smittet barn Fødselskomplikasjoner Residiverende infeksjon Behandlingsresistent infeksjon Alvorlig grunnsykdom Vulvovaginitt: Utflod med smerter hos prepubertale jenter. Symptomer postoperativt etter gynekologisk kirurgi og etter fødsel. Alvorlig grunnsykdom/symptomer/funn Ingen Klinisk diagnose på legekontoret: Vanlig dyrkningspensel Vagina Screening i svangerskapet er ikke anbefalt Vanlig dyrkningspensel Vagina Ukomplisert infeksjon: Klinisk diagnose Evt mikroskopi på legekontoret: Kalilutpreparat Vanlig dyrkningspensel Cervix/vagina Ukomplisert infeksjon: Ingen dyrkning Fluor homogen gråhvit Fiskelukt Mikroskopi: Clueceller (epitelceller med bakterier på) Ikke leukocytter Ph vaginalvegg >4,5 Screening av pasienter med risiko for multiresistente bakterier (MRSA, ESBL, VRE) Bekymringen for spredning av multiresistente bakterier i norske sykehus er stigende. Vi fastleger har derfor en viktig rolle i screening av pasienter med risiko forut for innleggelse på sykehuset. Dette gjelder også pasienter som har vært til tannbehandling i utlandet. Følgende prosedyre anbefales Benytt standard prøvetakingspensel med transportmedium for bakteriologiske prøver. MRSA: pensel fra nese, tonsiller og perineum. Merk rekvisisjonen MRSA-screening, og prøvetakingssted på penslene. ESBL, VRE: pensel fra rektum, fortrinnsvis med litt synlig avføring. Merk ESBL og VRE-screening på rekvisisjonen. Totalt blir det da minimum fire prøvepensler. Tidspunkt Negativt dyrkningssvar tatt for inntil en uke tilbake aksepteres. Risikogrupper Screening utføres dersom ett av kriteriene (1-5) er oppfylt innen siste 12 mndr har vært inneliggende på helseinstitusjon utenfor Norden. Gjelder også poliklinisk kontakt der fremmedlegeme er blitt ført gjennom hud (også tannhelse) og sårbehandling har fått påvist MRSA/ESBL/VRE har vært innlagt på helseinstitusjoner i Norden med utbrudd av MRSA/ESBL/VRE har vedvarende risiko: bor sammen med person med MRSA/ESBL/VRE. Oppholder seg i miljø med økt risiko for smitte på grunn av trangboddhet eller dårlige hygieniske forhold har hatt sammenhengende opphold > 6 uker utenfor Norden og har én eller flere av følgende risikofaktorer: kateter, stomi, inkontinens for urin og/eller avføring, hudinfeksjon, behandlingstrengende hudlidelser, infeksjon/ukontrollerbar sekresjon. Definisjoner MRSA = methicillinresistente S. aureus. S. aureus kan gi ulike infeksjoner og kan finnes som normalflora i ytre nese og på hud. ESBL = extended spectrum betalaktamase: enzymer som bryter ned penicilliner og kefalosporiner. ESBL er enzymer som i hovedsak finnes i E. coli og K. pneumoniae. Disse bakteriene lever som normalflora i tarm. De genetiske elementene som bærer enzymene, overføres lett mellom bakteriene (ved konjugasjon). ESBL-carba = extended spectrum betalaktamase: enzymer som bryter ned penicilliner, kefalosporiner og karbapenemer. VRE = vankomycin-resistente Enterokokker. Enterokokker finnes som normalflora i tarm, disse bakteriene er mindre virulente enn E. coli.

4 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - Hans-Gunnar Wear-Hansen - Nevrologi, reumatologi og rehabilitering / Kirurgisk avd. - Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - Anne Hilde Crowo - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Jan Robert Grøndahl - Medisinsk avdeling - Osteoporose og osteoporoseenheten Osteoporoseenheten er organisert under Revmatologisk seksjon Drammen Sykehus og er nå lokalisert i Revmabygget (de gamle legevaktslokalene). Osteoporose er en av våre store folkesykdommer. Norge ligger på toppen av verdensstatistikken når det gjelder osteoporotiske brudd. Etter fylte 50 år vil en norsk kvinne ha 50 % risiko for å få et osteoporotisk brudd i rygg, lårhals eller underarm og en mann 20 %. En norsk studie viste at halvparten av alle pasienter med håndleddsbrudd har osteoporose. Det finnes gode metoder for å diagnostisere og behandle osteoporose, og med stor samfunnsøkonomisk gevinst vi må bli mer på hugget! Fastlegens rolle er viktig: Mistenke osteoporose Henvise til benmassemåling Starte/kontinuere behandling Selve benmassemålingen (DXA skanning) er gullstandard for diagnostikk av osteoporose. Benmassemåling gjøres av rygg (L1-4) og hofter liggende på benk. Målingen danner grunnlaget for videre råd om livsstil, kalk, D-vitamin og behov for behandling. Pasienten får med seg resepter og informasjon om bruk av kosttilskudd og medikamenter som anbefales. Pasientene settes opp til kontroll hvis nødvendig. Behandling Revmatologisk avdelings Prosedyre for utredning og behandling av Osteoporose baserer behandlingsvalgene ut fra nytt forslag til behandlingsveileder. Hvem skal henvises til benmassemåling Pasienter som prioriteres: lavenergibrudd med en eller flere risikofaktorer (se liste) Pasienter vi ikke kan måle: Pasienter som ikke kan bevege seg opp på og ned fra undersøkelsesbenk og kunne ligge flatt i ca 10 minutter. Hofteproteser på begge sider og store forandringer i rygg (degenerative, brudd, osteosyntesemateriell) Pasienter vi dessverre ikke kan prioritere: Pasienter uten brudd eller risikofaktorer. Måling kan allikevel være nyttig og vi anbefaler at fastlege henviser disse pasientene til annen instans med DXA skanner. Eldre pasienter som har hatt 2 eller flere lavenergibrudd har med stor sannsynlighet osteoporose og behandling kan startes av fastlege uten måling. Huskeliste for henvisningen Risikofaktorer: Osteoporose i nær familie Tidlig menopause Uheldige livsstilsfaktorer (røyking, lite aktivitet, lav BMI, mangelfullt kosthold) Medikamenter (steroider, thyroxin, antiepileptika, fragmin, aromatasehemmere, antiøstrogen, antiandrogen, langvarig p-sprøytebruk, loop-diuretica) Sykdommer (Inflammatorisk revmatisk sykdom, IBD, sarcoidose, KOLS, MS, nyresvikt, malabsorbsjon, anorexia nevrosa, hyperparathyroidisme, hypertyreose, Cushing, myelomatose.) Om brudd Når og hvor mange? Type brudd? Lavenergi brudd? Høydetap? Tidligere undersøkelser Er det tidligere gjort benmassemålinger vedlegg gjerne resultater Har pasienten tidligere fått behandling mot osteoporose? Hvilken behandling? Husk å ta med info om tidligere sykdommer og faste medisiner i henvisningen. Tilknyttet Osteoporoseenheten er det tre sykepleiere med spesialkompetanse innen feltet, revmatolog, fysioterapeut og ergoterapeut. Vi samarbeider ofte med spesialister fra andre avdelinger ved sykehuset om osteoporosepasienter, slik som ortopedisk, nefrologisk, endokronologisk eller onkologisk avdeling. Kontaktinformasjon Osteoporoseenheten: Telefon sekretær: Tove Tveitan Borgen Lege ved Osteoporoseenheten Revmatologisk seksjon, Drammen Sykehus

5 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Bente Vendsbo Bjørnstad - PKO-leder/IKT - Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - Axel Einar Mathisen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - Erik Shetelig - Medisinsk avdeling - Einar Moltu - Klinikk for psykisk helse og rus/bupa/bærum DPS - Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - Berit Marstein - Avdeling for medisinsk diagnostikk - Videreføring av prosjekt Raskere Tilbake psykisk helse i Asker og Bærum For personer med lettere psykiske og sammensatte lidelser. Målet med Raskere Tilbake er å tilby behandling som bidrar til å bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb, eller for å unngå sykmelding for de som står i fare for å bli det. Prosjektet har følgende tilbud: Individuell samtaleterapi ved psykolog. Stressmestringsgruppe over 6 ganger ledet av psykolog. Anstmestringsgruppe med kognitiv tilnærming, 8 ganger ledet av psyk. spl og psyk.ergoterapeut. Tilbudet er organisert adskilt fra ordinær behandling ved ADPS og BDPS, og gis i hovedsak på ettermiddag/kveld. Det understrekes at selv om tilbudene arrangeres av spesialisthelsetjenesten, vil pasientene ikke få den oppfølging av psykiater eller psykologspesialist som man normalt kan forvente ved ordinær henvisning til et DPS. For å bruke behandlerkapasiteten best mulig, er det viktig at pasienter som henvises er motivert og kan nyttiggjøre seg et korttid behandlingstilbud. Tilbudet finner sted i Sandvika, Asker og på Lærings- og mestringssenteret på Blakstad. Inklusjonskriterier: har sykepengerettigheter er sykemeldt, helt eller delvis, eller står i fare for kan nyttiggjøre seg korttidsbehandling forventes å få kortere sykefravær/unngå sykemelding som følge av behandlingen Eksklusjonskriterier: går på arbeidsavklaringspenger har ikke jobb/er ikke arbeidssøker kan ikke gå i kveldspoliklinikk, f.eks. pga sinneproblematikk, utagering, eller av andre grunner Elektronisk henvisning fra lege sendes: Vestre Viken Raskere tilbake psykiatri, Blakstad, Post: Vestre Viken, Raskere tilbake psykiatri, 3004 Drammen Fra vi mottar henvisning til pasienten får time kan det i perioder ta ca 4 uker. Pasientene betaler egenandeler, følger frikortordningen. Eventuelle spørsmål kan rettes til: Kirsti Allan, mob eller Tone Finvold, mob Les mer: pasient/behandlinger/raskere-tilbake/ Sider/side.aspx avdelinger_a-aa#r Prosjekt hjertesvikt PKO-Bærum startet prosjekt hjertesvikt 1. mai i fjor. Dette er et kvalitetsforbedringsprosjekt medhensikt å redusere antall reinnleggelser av pasienter med diagnosen hjertesvikt. Vi har gått inn med tiltak på hjerte-lunge avdelingen Bærum sykehus og ute å redusere dette antallet. Blant tiltakene er bedret og strukturert informasjon til pasientene på avdelingen. Sikrere overføring av pasientene til førstelinjetjenesten og tettere og kvalitet sikret oppfølging ute i kommunene. Prosjektet har nå over 150 registrerte pasienter. For de pasientene som skal til fastlege for oppfølging bestiller sykepleierne på avdelingen time innen 1 uke etter utskrivning. Dette går nå uten problemer og fastlegene er flinke til å ta imot. Tildelingskontoret i Bærum og vedtakskontoret i Asker er flere ganger i uken på avdelingen og fanger opp de pasienter som skal ha oppfølging av dem. Samarbeidet med hjemmetjenestene har vært svært fruktbart og vellykket. Prosjektet viser at det går an å få til et godt samarbeid rundt denne pasientgruppen. Prosjektet avsluttes 1. juli Det er viktig at alle aktører fortsetter det gode samarbeidet også etter denne dato. De dårligste pasientene kan ha stort utbytte av tett oppfølging etter utskrivning. Huskeliste: Ved kontroll hos fastlege: tilby pasienten direkte telefonnummer til legekontoret. Pasienter som innlegges sykehjem eller tilbakeføres sykehjem skal også ha kontroll av lege innen 1 uke. Ta kontakt med vakthavende kardiolog om utskrevne pasienter hvis behov for råd og veiledning. Sjekkliste for hjemmesykepleier : Utarbeidet ved samarbeid mellom hjertesviktpol og kommunene Hjelpemiddel i oppfølging av hjertesviktpasienter, fylles ut av sykepleier Kontroll av sykepleier 2 ganger pr. uke, hyppigere ved forverring Registrere BT, puls, vekt, resp. frekvens, hevelse i bena Kontakte fastlege ved større endringer, mistanke om infeksjon, dehydrering

6 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran - PKO-leder/avd. for gyn. og fødselshjelp - Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - Mette Lerfaldet - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri - Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT - Pilotprosjekt: Raskere utredning ved Ringerike sykehus ved mistanke om kreft i magetarmkanalen Ringerike sykehus ønsker å få en mer effektiv utredning av pasienter med mistanke om kreft. Målet er at alle pasienter med mistanke om kreft skal ha startet utredningen på sykehuset innen to virkedager fra henvisende lege får berettiget mistanke. I første omgang inngår pasienter med mistanke om kreft i mage-tarmkanalen. Målsetningen på sikt er å inkludere alle kreftformer. Symptomer: Svelgvansker, kvalme, brekninger, nedsatt matlyst, vekttap, asteni, magesmerter, tenesmer, blodig oppkast, blodig avføring, endret avføringsmønster, diaré, obstipasjon. Funn: Okkult blod i avføring, slim i avføring, palpable tumores, rectal eksplorasjon, ano-rectoscopi, anemi. Om fastlegen etter sine undersøkelser og vurderinger finner alarmsymptomer eller har berettiget relevant mistanke om alvorlig sykdom i mage-tarmkanalen kan man i prosjektet kontakte mage/ tarm-kirurg ved Ringerike sykehus via eget mobilnummer og melde fra om mistanken. Man kommer da til en telefonsvarer der man forteller hvem som ringer og man legger igjen et kontakttelefonnummer. Mage/tarm-kirurg vil da i løpet av et virkedøgn ringe fastlegen tilbake for samråd og gi beslutningsstøtte om tilfellet. Dersom mistanken opprettholdes vil pasienten få tilbud om utredningsstart innen det neste virkedøgn. Oppsummerende henvisning skrives av fastlegen på vanlig måte og sendes sykehuset elektronisk. For å få dette til å fungere er vi avhengig av at fastlegen på telefonsvareren legger igjen et telefonnummer som er betjent, gjerne eget mobilnummer. Først når man blir oppringt vil sykehuslegen spørre om pasientens personalia. Følgende informasjon er viktig å ha tilgjengelig: Pasientens navn og personnummer Pasientens adresse og telefonnummer Resultatene i prosjektet vil bli fortløpende vurdert, og målsetningen er at operable pasienter skal være ferdig behandlet innen 2 uker. Pasienter som ikke er primært operable eller som skal henvises annet sykehus skal ha avklart sine utredninger og planlagt videre oppfølgninger innen en uke. Resultatene blir presentert på Nordre Buskeruds Allmennlegekonferanse, høsten Vi håper dette vil fungere positivt for alle. Dersom du har spørsmål kan de rettes til overlege Lars F. Norum Ringerike sykehus. Mobilnr GI OGSÅ PKO TILBAKEMELDING! PKO-leder Pål Steiran

7 Kongsberg sykehus Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - Terje Sandvik - Somatiske avd./psykiatri/ikt - Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - Smertepoliklinikk Ved KS planlegges det etablering av smertepoliklinikk i løpet av mars. Det er et prosjekt initiert av anestesioverleger med spesiell interesse for og kompetanse på smerteproblematikk. PKO er involvert i en del praktiske forhold omkring dette bl.a utvelgelse av pasienter og eksklusjonskriterier, kommunikasjon- og samhandlingsprosedyrer osv. Fagpersoner fra poliklinikken vil presentere opplegget og diskutere det med fastlegene på møteplassen som arrangeres 18. mars. Hospitering for fastleger PKO har i samarbeid med medisinsk avd og gyn. avd. tilrettelagt for strukturert hospitering for fastleger fra sykehusets nedslagsområde. Sannsynligvis blir det også et slikt tilbud knyttet til kir./ort pol etter hvert. Kontakt Leif Erik Tobiasson, for mer info og påmelding. Opplys hvilket fagområde du ønsker å delta på og eventuelt hvilke diagnosegrupper du ønsker å følge på med. pol. Ortopedi ved Kongsberg sykehus Ortopedisk avdeling ved Kongsberg sykehus har høy aktivitet og kort ventetid på både polikliniske vurderinger og inngrep. For kne og hofteproteser er ventetida nå på 4 uker både for poliklinisk vurdering og proteseoperasjoner. Hofteproteser opereres med mini-invasiv teknikk. I tillegg gjøres småkirurgi dagkirurgisk, også dette med kort ventetid. Nye overlegestillinger ved medisinsk avdeling Tine Reiten med fagområde geriatri Stian Kristoffersen med fagområde lungemedisin Bløtkirurgisk aktivitet ved Kongsberg sykehus Det er inngått en avtale om gastrokirurgisk drift ved Kongsberg sykehus i regi av seksjon for gastrokirurgi ved Drammen sykehus. Oppstart var allerede 6. januar Det er kirurgisk aktivitet mandag-fredag og hovedvirksomheten er dagkirurgi, gastrolab og poliklinikk. I tillegg er det urologisk og karkirugisk poliklinikk og dagkirurgi 1 dag pr uke. Felles sårprosedyrer mellom kommune og sykehus Samarbeid med omkringliggende kommuner er et satsingsområde for KS og kompetanseoverføring er en viktig del av dette. Det satses bl.a. på KOLS og diabetes og det er for tiden i gang en gruppe bestående av 2 sykepleiere fra sårpoliklinikk/kir pol., en ledende sykepleier fra Kongsberg kommune og en PKO repr. som skal lage behandlingslinje/ samhandlingsprosedyrer mellom kommune og KS vedr. sårbehandling. Det dreier seg om både faglige og kommunikasjonsmessige forhold og vil bli fulgt opp med sårkurs og evt være et tema på høstens Møteplassen. Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursbevis sendes ut ved årsskiftet. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig. PKO Kongsberg sykehus inviterer: Sted: Auditoriet Kongsberg sykehus Tid: Onsdag kl 17:00 Foreløpig program: Direktørens kvarter Gyn/føde Etablering av smertepoliklinikk Videre fremdrift i overføring av polikliniske pasienter. Endelig program kommer senere. Ved deltakelse på minst 2 møter i løpet av året, vil det gi tellende kurspoeng i forhold til spesialitet i allmennmedisin. Det vil bli gratis lett servering ved møtestart og kaffepause innlagt i løpet av møtet. Påmelding til vestreviken.no

8 EKG Bærum sykehus Fastleger som ikke kan utføre EKG må nå bruke Fürst laboratorier. Ved klinisk mistanke om pågående sykdom skal pasient som vanlig henvises Bærum sykehus etter konferering med vakthavende lege. Langt de fleste fastleger utfører og tolker EKG selv. Ved behov for EKG-taking med tolkning, har enkelte fastleger henvist pasientene til hjertemedisinsk poliklinikk, Bærum sykehus. Av hensyn til rasjonell resursutnyttelse, vil ikke Bærum sykehus lenger tilby denne tjenesten. Pasientene kan i stedet henvises til Fürst laboratoreum (Oslo). Dersom man ønsker hjelp til tolkning av EKG tatt hos fastlege, kan det sendes en ordinær henvisning med fullstendige kliniske opplysninger, der man ber om tolkning. Det bemerkes at disse tilsendte EKG er ofte er noe vanskelig å tolke fordi de scannes inn før vurdering, og kvaliteten forringes. Ved klinisk mistanke om pågående sykdom skal pasient som vanlig henvises Bærum sykehus etter konferering med vakthavende lege. Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursbevis sendes ut ved årsskiftet. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig. Hjelpepersonell er også velkommen. PKO Bærum sykehus inviterer: Tema: Radiologi og laboriatoriediagnostikk Tid: Onsdag 23. april 2014 Sted: Auditoriet Bærum sykehus For fastleger, sykehjemsleger, kommuneleger, private spesialister og for medarbeiderne ved legekontorene. Foreløpig program: Enkel servering Orientering fra ledelsen i KMD ved Trude Steinsvik Radiologiske undersøkelser, henvisningsrutiner Pause m/kaffe, te og frukt Mikrobiologisk prøvetaking, når, hva, hvordan ved Pål Jenum. For å vite hvor mye mat som skal bestilles ønsker vi at dere sender oss en påmelding innen til Pris: Gratis Velkommen! PKO-nytt Utgitt: Mars 2014 Opplag: 800 Layout og trykk: Trykkeriet, VVHF

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

1-2013. Tiltakene som blir iverksatt er følgende:

1-2013. Tiltakene som blir iverksatt er følgende: Tema: Reinnleggelser PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 1-2013 Informasjon om prosjekt reinnleggelse til fastleger Bærum

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle

4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle Tema: Barn som har alvorlig syke foreldre PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Erik Shetelig E-post: erik.shetelig@vestreviken.no PKO-nytt 4-2012 Barn som har alvorlig syke foreldre.

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende Revmatologisk poliklinikk Til pasienter og pårørende Diakonhjemmet Sykehus 2008 Avd for kommunikasjon og samfunnskontakt Pb 23 Vinderen, 0319 Oslo Brosjyren er utarbeidet av Revmatologisk avdeling. 1.

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport"

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport" Føringer om samhandling Bjarne Håkon Hansen Pasientene taper på at samhandling mellom sykehus

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning revmatologi 3 Muskel- og skjelettsmerter med leddhevelse

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014

Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014 Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014 Mål for prosjektet Hovedmål: Redusere antall reinnleggelserfor pasienter innlagt med hjertesvikt Hvordan: Iverksette konkrete tiltak på sykehus og i

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD) Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD) Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet er et samarbeid mellom Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og Enebakk Nedre Romerike Kommunal akutt

Detaljer

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Trygve Kongshavn Fastlege Avd sjef Praksiskonsulentordningen (PKO) i vestre Viken Målsetning: Trygghet

Detaljer

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 2 3 4 5 6 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Nevrokirurgi Ikke-rumperte cerebrale aneurismer

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter En plass mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset Helsetjeneste på rett sted, til rett tid og med riktig innhold Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS)

Detaljer

Sjekkliste/ huskeliste ved henvisning til revmatolog

Sjekkliste/ huskeliste ved henvisning til revmatolog Kjære kollega! Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Sjekkliste/ huskeliste ved henvisning til revmatolog Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Denne sjekklista/huskelista

Detaljer

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Møteplassen 17.3.15 Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Temaer Henvisningsrutiner bedret kommunikasjon fra rtg ved avviste henvisninger Redusere bruk av CT ved lave ryggsmerter. Henvisningsrutiner

Detaljer

Henvisning til radiologisk undersøkelse

Henvisning til radiologisk undersøkelse Henvisning til radiologisk undersøkelse -hvordan sikre riktig undersøkelse til riktig tid til riktig pasient? 09.03.2013 ASF Larsen, overlege, Rad. avd, SØ 1 Radiologi ved SØ 2012 100000 90000 80000 70000

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

3-2013. Endringer i organisering av akutte henvendelser i Klinikk for psykisk helse og rus fra 1.10.2013. VAKTTJENESTE for akutthenvendelser:

3-2013. Endringer i organisering av akutte henvendelser i Klinikk for psykisk helse og rus fra 1.10.2013. VAKTTJENESTE for akutthenvendelser: Tema: Endringer i psykiatrien PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 3-2013 Endringer i organisering av akutte henvendelser

Detaljer

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Kommunale øhj senger Resultat av samhandlingsreformen Kommuner får finansiell støtte til øhj plasser, men må medfinansiere sykehusinnleggelser Delavtale 4

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

KAD i Østfold Erfaringer fra tre år, fem helsehus og 6700 pasienter

KAD i Østfold Erfaringer fra tre år, fem helsehus og 6700 pasienter KAD i Østfold Erfaringer fra tre år, fem helsehus og 6700 pasienter Sundvollen 1 desember 2015 Anders Schönbeck Medisinsk faglig ansvarlig lege, Fredrikstad kommune Leder av Faglig utvalg for KAD i Østfold

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Barne- og ungdomsklinikken Pasientmottak 7257 4764 Barn Poliklinikk 7257 4891 Ortopedi inntakskontor/poliklinikk 7257 5929 Trondsletten Habiliteringssenter

Detaljer

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Internt notat Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Delrapport Moving on Wenche da Cruz 18.11. 2015 Christine Furuholmen, samhandlingssjef Mai Bente Myrvold,

Detaljer

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestfold Politidistrikt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestfold Kommunehelsetjenesten

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose.

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. Samarbeid for god pasientbehandling Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. CF populasjonen i Norge Ca 300 pasienter Nyfødt screening for CF startet 01.03.12. Norge - et

Detaljer

MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF

MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013 Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF Staph. aureus = gule stafylokokker Vanlig hos mennesker 20 40 % av befolkningen kan

Detaljer

Samhandling mellom fastlege og DPS

Samhandling mellom fastlege og DPS Samhandling mellom fastlege og DPS Forskningsdagene i Bergen 2013 Kathe Helland Holmås Fastlege Sandviksboder legepraksis og praksiskonsulent Betanien DPS 1 PKO = PraksisKonsulentOrdningen 30 år i Danmark

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Helse og Omsorgsdep. aug -2012

Detaljer

Klinikk for diagnostikk

Klinikk for diagnostikk Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi Seksjon Molde Seksjon Ålesund Turnuslegar 8. febr. 2013 1 Avd. for medisinsk mikrobiologi. 3 overlegestillingar: Alexa Stutzer, Einar Nilsen

Detaljer

Prioriteringsveileder - Urologi

Prioriteringsveileder - Urologi Prioriteringsveileder - Urologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - urologi Fagspesifikk innledning - urologi Urologitilstander har ofte høy kreftforekomst.dette må

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Prosjektleder Anne-Brit Riiser Mandat Etablere et forutsigbart, strukturert system som ivaretar gjensidig kompetanseutveksling

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten 2 Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt 3 Sykelig

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Hdir-sak 15/2364, Nemnd-sak 15/2015 Dato: 10.09.2015

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Hdir-sak 15/2364, Nemnd-sak 15/2015 Dato: 10.09.2015 AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Hdir-sak 15/2364, Nemnd-sak 15/2015 Dato: 10.09.2015 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Ola

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 MOBIL RØNTGENTJENESTE VESTRE VIKEN HF OG ASKER, BÆRUM, DRAMMEN, HURUM, LIER, NEDRE EIKER, RØYKEN, SANDE,

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Tidlig diagnostikk og behandling

Tidlig diagnostikk og behandling Tidlig diagnostikk og behandling Nye muligheter for samarbeid mellom nivå i helsetjenesten Fastlege og prakiskonsulent Sirin Johansen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 18 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

Rus i Kroppen Prosjekt TSB/somatikk

Rus i Kroppen Prosjekt TSB/somatikk Rus i Kroppen Prosjekt TSB/somatikk ERFARINGER OG MULIGHETER TSB-NLSH avdeling Bodø Psykiatrisk Sykepleier 1 Vibeke Imøy Oslo 14.10.15 Historikk Forts. Historikk Nordlandsprosjektet 1986-90 1987 Planlagt

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi.

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi. Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/02083-20 TJENESTEBEVIS - Personalmappe - Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/01385-18 Tilbud om fast arbeidsavtale 50 % - Personalmappe

Detaljer

Velkommen til DMS Stjørdal

Velkommen til DMS Stjørdal Velkommen til DMS Stjørdal Vi vil med denne brosjyren ønske deg velkommen til sykehuspraksis ved DMS Stjørdal. Vi vil gi deg et lite innblikk i hvem vi er, hva vi kan tilby av læresituasjoner, oversikt

Detaljer

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling I oppstillingen nedenfor er antall og prosent fristbrudd per fagområde gjengitt. Fristbrudd ved periodeslutt i tall og % 0 10 20 30 40 50

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

LUNGESYKEPLEIERE. Palliativt team ved HUS

LUNGESYKEPLEIERE. Palliativt team ved HUS NSFs FAGGRUPPE AV LUNGESYKEPLEIERE Palliativt team ved HUS Kasuistikk Kvinne, 52år, gift for andre gang To voksne sønner fra første ekteskap Arbeider i offentlig sektor Pasienten har stort sett vært frisk

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp Hå kommune startet opp med tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 12.11.2012. Avtale om inntil 4 øyeblikkelig

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskoordinator Unni Ringberg Bodø 24.4.06 1 Disposisjon Kort historikk Dagens organisering ved UNN Mål /Organisering /Arbeidsområder og -måter Noen resultater Hofteleddsartrose,

Detaljer

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune Særavtale Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Levanger kommune Gjeldende fra 28.02.2014 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4. Virkeområde... 4 5.

Detaljer

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4.

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. juni 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Stokke Kommune. Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Stokke Kommune. Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stokke Kommune Sykehuset i Vestfold SøR-051 Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Halvannenlinjetjeneste i Bergen kommune. En seng på veien hjem

Halvannenlinjetjeneste i Bergen kommune. En seng på veien hjem Halvannenlinjetjeneste i Bergen kommune En seng på veien hjem Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Jo Kåre Herfjord 1 2 Hva? Sengepost på sykehjem Øket bemanning Bedre utstyrt Tar imot

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer