Tiltakene som blir iverksatt er følgende:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-2013. Tiltakene som blir iverksatt er følgende:"

Transkript

1 Tema: Reinnleggelser PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: PKO-nytt Informasjon om prosjekt reinnleggelse til fastleger Bærum sykehus startet i samarbeid med Praksiskonsulentordningen (PKO) og kommunehelsetjenesten i Asker og Bærum 1. mars 2013 et pilotprosjekt for å kartlegge antall pasienter med hjertesvikt som reinnlegges. Reinnleggelser er hyppige. Hver åttende pasient som skrives ut fra sykehus i Norge reinnlegges i løpet av de første 30 dagene etter utskrivelse. Hos pasienter over 65 år opplever hver 6. pasient det samme. Reinnleggelse er definert som en ny, ikke planlagt innleggelse som øyeblikkelig hjelp i løpet av 30 dager etter siste utskrivelse (Sintef 2010). Årsakene til reinnleggelse er sammensatte. Flere mener at dårlig kvalitet på behandlingen, for dårlig kvalitetssikring av det videre pasientforløpet, for tidlig utskrivelse og for dårlig oppfølging i kommunehelsetjenesten er blant de viktigste årsakene. Innleggelser på norske sykehus er av vesentlig kortere varighet enn ellers i OECD, henholdsvis ca 4 og 7,8 døgn. Dette kan også påvirke antall reinnleggelser. Reinnleggelser kan sees på både som en kvalitetsindikator og en samhandlingsindikator. Helse Sør-Øst ønsker å pilotere et prosjekt med hovedfokus på forbedringstiltak både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, med det formål å redusere antall reinnleggelser. For gruppen pasienter med hjertesvikt som hoveddiagnose er antall reinnleggelser høyt. Vi ønsker i dette prosjektet å se spesielt på denne gruppen. Prosjektet vil implementere diverse tiltak for disse pasientene. Vi ser for oss tre ulike oppfølgingsløp avhengig av pasientens tilstand. Gruppe 1 skrives ut til hjemmet med oppfølging av fastlege, gruppe 2 får oppfølging på hjertesviktpoliklinikken og gruppe 3 overflyttes sykehjem. Tiltakene som blir iverksatt er følgende: 1. Kvalitetssikret utskrivningssamtale med behandlende lege og pasientansvarlig sykepleier og behandlende lege ved sykehuset. Pasienten får epikrise og oppdatert medikamentliste. 2. Sykehuset bestiller time for oppfølgende kontroll hos fastlegen eller Hjertesviktpoliklinikken innen 1 uke etter utskrivning. 3. For de pasientene som har hjemmesykepleie er det ønskelig at hjemmesykepleier deltar på denne kontrollen. 4. Fastlegen vil få et forslag til innhold i denne kontrollen. Det er samtidig avtalt at pasienten får direkte telefonnummer til legesenteret hvis det oppstår behov for rask legekontakt i de første 4 ukene etter utskrivelse. 5. Pasienter som utskrives til sykehjem får tilsyn av sykehjemslege innen 1 uke. 6. Sykehuset skal legge til rette for beslutningsstøtte for fastleger og sykehjemsleger ved behov. Dette skal primært søkes hos den overlege som har kontrasignert epikrisen, alternativt hos kardiologisk bakvakt. Prosjektet har som hensikt å bidra til mer samordnede og helhetlige tjenester for den aktuelle pasientgruppen. Dette er forenlig både med intensjonene i samhandlingsreformen og i overordnet strategi for Helse Sør-Øst. Bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus skal føre til bedre og raskere behandling for pasienter. Det vil være en fortløpende evaluering av tiltakene i tiden pilotprosjektet løper. Prosjektet skal evaluere hvilke forbedringstiltak som faktisk har blitt fulgt opp i praksis og hvilke av tiltakene som pasientene anser som mest betydningsfulle. Dette vil gjøres gjennom strukturerte intervjuer av pasientene som inkluderes i prosjektet. Prosjektet tar også sikte på å registrere hvem som faktisk innlegger disse pasientene; legevakt, fastlege, sykehjemslege eller andre. Fra redaktøren I dette nummeret kan du lese om reinnleggelsesprosjektet som ved ulike tiltak vil forsøke å redusere antall pasienter med diagnosen hjertesvikt som legges inn på sykehus innen 30 dager etter utskrivelse. Bekymringen for spredningen av multiresistente bakterier i norske sykehus er stigende og det er derfor laget en ny prosedyre for screening av multiresistente tarmbakterier i tillegg til vanlig MRSA screening. Vestre Viken HF har nå fått nytt felles sentralbord med telefonnummer Alle fastleger har fått et eget nummer som går direkte til sentralbordet. Husk at de gamle direktenumrene til poliklinikker o.l. fremdeles kan brukes. Se liste i PKO-nytt nr som du finner på Vestre Viken sine internettsider under fanen fag. Vi ønsker alle en varm og lys vår. Bente Vendsbo Bjørnstad Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus

2 ESBL/VRE (resistente tarmbakterier): Innføring av screening og isolering av risikopasienter i Vestre Viken HF Nasjonalt Folkehelseinstitutt har bedt norske sykehus om å ha økt oppmerksomhet på muligheten for import av resistente bakterier og følge de anbefalinger som gis av instituttet. Smittevernavdelingen har i samarbeid med mikrobiologer og infeksjonsleger i Vestre Viken HF laget ny prosedyre. Målgruppen er pasienter til innleggelse og dagbehandling i somatiske klinikker som har risiko*. Hensikten er å forhindre spredning av resistente tarmbakterier. ESBL er forkortelse for ekstendert spektrum-betalaktamase som er enzymer som kan hemme effekten av diverse betalaktam antibiotika (penicilliner, kefalosporiner, karbapenemer). Tarmbakterier kan produsere ESBL, og dette er et stort og økende problem internasjonalt fordi det er få andre antibiotika som er effektive ved infeksjoner forårsaket av ESBL-produserende tarmbakterier. ESBL kan finnes som bærerskap uten symptomer i tarm, og bærerskap kan bestå i lang tid for noen livet ut og kan heller ikke saneres ved hjelp av medisinske tiltak. Det antas at *Risikokriterier: Pasienter som en pasient med ESBL-infeksjon (urinveier, sepsis, sårinfeksjoner) også er bærer i tarm. VRE er forkortelse for vankomycinresistente enterokokker. Enterokokker finnes som normalflora i tarm. Risiko* er basert på samme kriterier som for MRSA. Fastlege som har en pasient som skal MRSA-screenes på legekontoret før sykehusinnleggelse, skal nå i tillegg ta en ekstra prøvepensel. Det benyttes standard prøvetakingsspensel med transportmedium for bakteriologiske prøver. Prøven tas fra rectum, forsøk å få med fæces på penselen. Totalt blir det da minimum fire prøvepensler (MRSA: nese, hals, perineum og ESBL/ VRE: rectum), og det er viktig å merke penslene tydelig med prøvetakingslokalisasjon. På rekvisisjonen må merkes både MRSA-screening og ESBL/VRE-screening. Pasienter i risikogruppene der det ikke foreligger negativ screening for MRSA og ESBL/ VRE ved innleggelse, blir isolert i påvente av prøvesvar. Tidsintervall PKO-nytt Utgitt: April 2013 Opplag: 700 Layout og trykk: Trykkeriet, VVHF Avdeling for bildediagnostikk informerer: Nukleærmedisin Nukleærmedisinsk seksjon er nå i full drift etter stor ombygging av blant annet hotlab i Pågående prosjekter i VVHF: Skifte av PACS-servere (Picture Archiving and Communications System) Leger utenfor sykehusene vil ikke merke stor forskjell. Imidlertid kan det være greit å vite at undersøkelser som er gjort på en av Buskerudsykehusene (Drammen, Ringerike og Kongsberg) automatisk vil være tilgjengelig for granskning på de andre Buskerud-sykehusene. Tidligere har man måttet overføre bilder manuelt mellom sykehusene. Denne løsningen vil i første omgang ikke gjelde for Bærum sykehus har vært inneliggende på helseinstitusjon utenfor Norden. Gjelder også poliklinisk kontakt der fremmedlegeme er blitt ført gjennom hud (også tannhelse) og sårbehandling 2. - har fått påvist ESBL/VRE/MRSA 3. - har vært innlagt på helseinstitusjoner i Norden med utbrudd av ESBL/VRE 4. - har vedvarende risiko: 1. bor sammen med person med ESBL/VRE 2. oppholder seg i miljø med økt risiko for smitte på grunn av trangboddhet eller dårlige hygieniske forhold 5. - har hatt sammenhengende opphold > 6 uker utenfor Norden og har én eller flere av følgende risikofaktorer: 1. kateter 2. stomi 3. inkontinens for urin og/eller avføring 4. hudinfeksjon 5. behandlingstrengende hudlidelse 6. infeksjon/ukontrollerbar sekresjon Screening utføres dersom ett av kriteriene (1-5) er oppfylt innen siste 12 mndr. Prosjekt for elektroniske henvisninger til røntgen Det arbeides med å legge til rette for å åpne for elektroniske henvisninger fra allmennlegene i hele Vestre Viken. Prosjekt for å slutte med papirsvar Prosjektet legger til rette for at det skal bli slutt på papirsvar til alle henvisende leger som nå mottar elektroniske svar. Kreatininsvar ALLE pasienter som skal til undersøkelse med intravenøs røntgenkontrast SKAL ha kreatininsvar før undersøkelsen. Kreatininsvar skal være: Under en uke ved kjent/nedsatt nyrefunksjon. Under en måned ved tidligere nyrefriske pasienter, uten mistenkt nyreaffeksjon. Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med undertegnede Smittevernavdelingen Vestre Viken, mars 2013 Hilde Sætra Lund Kvalitetskontakt/Administrativ konsulent Avdeling for bildediagnostikk

3 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Bente Vendsbo Bjørnstad - PKO-leder/IKT - Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - Axel Einar Mathisen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - Erik Shetelig - Medisinsk avdeling - Einar Moltu - Klinikk for psykisk helse og rus/bupa/bærum DPS - Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - Screening av gravide med risiko for multiresistente bakterier (MRSA, ESBL, VRE) Bekymringen for spredning av multiresistente bakterier i norske sykehus er stigende. Vi fastleger/kommunejordmødre har derfor en viktig rolle i screening av gravide med risiko forut for innleggelse i fødeavdelingen. Følgende prosedyre anbefales Benytt standard prøvetakingspensel med transport-medium for bakteriologiske prøver. MRSA: pensel fra nese, tonsiller og perineum. Merk rekvisisjonen MRSA screening, og prøvetakingssted på penslene. ESBL, VRE: pensel fra rektum, fortrinnsvis med litt synlig avføring. Merk ESBL og VRE screening på rekvisisjonen. Tidspunkt Negativt dyrkningssvar tatt for inntil en uke tilbake aksepteres. Prøven bør derfor tas tett opp mot termin. Kopi av dyrkningssvar vedlegges svangerskapsjournalen slik som blodprøvescreeningen. Risikogrupper Screening utføres dersom ett av kriteriene (1-5) er oppfylt innen siste 12 mndr har vært inneliggende på helseinstitusjon utenfor Norden. Gjelder også poliklinisk kontakt der fremmedlegeme er blitt ført gjennom hud (også tannhelse) og sårbehandling 2. - har fått påvist MRSA/ESBL/VRE 3. - har vært innlagt på helseinstitusjoner i Norden med utbrudd av MRSA/ ESBL/VRE 4. - har vedvarende risiko: bor sammen med person med MRSA/ ESBL/VRE oppholder seg i miljø med økt risiko for smitte på grunn av trangboddhet eller dårlige hygieniske forhold 5. - har hatt sammenhengende opphold > 6 uker utenfor Norden og har én eller flere av følgende risikofaktorer: kateter, stomi, inkontinens for urin og/eller avføring, hudinfeksjon, behandlingstrengende hudlidelser, infeksjon/ukontrollerbar sekresjon. Definisjoner MRSA = methicillinresistente S. aureus. S. aureus kan gi ulike infeksjoner og kan finnes som normalflora i ytre nese og på hud. ESBL = extended spectrum betalaktamase: enzymer som bryter ned penicilliner og kefalosporiner. ESBL er enzymer som i hovedsak finnes i E. coli og K. pneumoniae. Disse bakteriene lever som normalflora i tarm. De genetiske elementene som bærer enzymene, overføres lett mellom bakteriene (ved konjugasjon). ESBL-carba = extended spectrum betalaktamase: enzymer som bryter ned penicilliner, kefalosporiner og karbapenemer. VRE = vankomycin-resistente Enterokokker. Enterokokker finnes som normalflora i tarm, disse bakteriene er mindre virulente enn E. coli. Kontroll av pasient med kjent hjertesvikt Prosjekt reinnleggelser i 2013/2014 er et samhandlingsprosjekt mellom Bærum sykehus, fastlegene og kommunehelsetjenesten med mål om å bedre kvalitet på behandling og oppfølging av pasienter med hjertesvikt. I prosjektet skal en del av pasientene få time hos fastlegen 1 uke etter utskrivning, time bestilt direkte fra sykehuset. En slik kontroll må individualiseres i forhold til pasientens totale helsesituasjon, men kan inneholde: Anamnese Gjennomgang av epikrise Gjennomgang av medikamenter Nåværende symptomer (dyspne, tretthet, ødemer, brystsmerter, svimmelhet m.v.) Røyke- og alkoholvaner Kosthold, salt- og væskeinntak Spørsmål fra pasienten Undersøkelse BT (høyt, lavt, normalt) Puls (uregelmessig, hurtig, langsom) Perifere ødemer? Auskultasjon hjerte/lunger (normale hjertetoner, bilyder, fremmedlyder over lungene) Vekt Aktuelle lab. undersøkelser Kreatinin Elektrolytter CRP Hematologi Thyreoideaprøver Leverprøver Glukose NT-proBNP EKG Behandling i allmennpraksis God pasientopplæring. Redusere saltinntak. Følg med på kroppsvekt med regelmessig veiing, gjerne daglig om morgenen. Vektøkning på 1,5-2 kg på en uke kan være tegn på forverret hjertesvikt, særlig hvis samtidig nye symptomer og tegn. Evt. justere medikamenter. Legge vekt på mobilisering i hjemmet. Avtale ny kontroll ved behov.

4 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - Hans-Gunnar Wear-Hansen - Nevrologi, reumatologi og rehabilitering / Kirurgisk avd. - Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - Anne Hilde Crowo - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Orientering om ny rutine for å forbedre samhandling mellom Drammen DPS og fastlegene Drammen DPS er svært opptatt av å ha et godt samarbeid med fastlegene. Gjennom undersøkelser har det kommet frem at fastlegene ofte savner informasjon om behandling som pågår ved DPS, særlig når behandlingen varer over lengre tid. Målet med tiltakene som settes i gang fra er å sende en tilbakemelding til fastlegen etter gjennomført utredning/ kartlegging av pasienter som går i poliklinisk behandling ved DPS samt fortløpende korte tilbakemeldinger ved lengre behandlingsforløp. Det kan være informasjon om igangsatt medikamentell behandling, behov for sykemelding, diagnose setting m.m. Gunstige tidspunkter for tilbakemelding anses å være etter ca 5 konsultasjoner og hver 3. måned. Vi ser på dette tiltaket som viktig ledd for optimalisering av pasientbehandling. Birgit Kruska Bjerke Avdelingsoverlege Drammen DPS og Manjit Kaur Sirpal Spesialist allmennmedisin/ praksiskonsulent Klinikk for Psykisk helse og Rus Medisinsk avdeling - Hjertepoliklinikken Vårt polikliniske tilbud består av følgende prosedyrer: Langtids EKG-registrering. Brukes ved utredning av syncoper og arytmier o Vi kan registrere EKG i ett døgn eller i inntil 1 uke. Ved registrering i ett døgn får man 3 EKG-kanaler, som gir en god rytmediagnostikk, og denne undersøkelsen skal i praksis alltid brukes først. o Dersom man ikke fanger opp arytmien, kan man senere utføre en ukes registrering av ekg, der man imidlertid bare har en EKG-kanal, slik at diagnostikken blir mindre presis. o Ved svært sjeldne, alvorlige syncoper, kan vi operere inn en REVEAL, en databrikke som kan registrere EKG i inntil 3 år. Enheten koster kr , og brukes bare ved alvorlige syncoper og gjentatte negative langtidsekg-registreringer. Arbeids EKG. Brukes for å påvise koronar ischemi o Pasienten belastes til maksimal yteevne på en ergometersykkel. Det er en forutsetning at pasienten fysisk er i stand til å sykle med hard fysisk belastning, og at EKG lar seg tolke. Treffsikkerheten på AKG er ca %, og det foreligger mange falske positive tester, slik at testen kun er egnet til å utrede pasienter med symptomer på angina. En negativ test utelukker ikke koronarsykdom, og testen kan ikke brukes til screening. o Ved ventrikkelpacet rytme, grenblokk eller uttalt venstre ventrikkel hypertrofi, bør pasienten i stedet henvises til Nukleærmedisinsk avdeling, der man kan få utført myocardscintigrafi. o EKKO. Brukes til å vurdere klaffefeil og venstre ventrikkels funksjon. I sin ytterste konsekvens er dette en preoperativ undersøkelse før en hjerteoperasjon. Henvisning bør inneholde o Vi ønsker en god symtombeskrivelse. Hvor mye kan pasienten bevege seg, før han/hun får angina eller dyspnoe? Bruk gjerne NYHA-klassifikasjonen, eller fortell om pasienten f. eks. kan gå to etasjer i trapp før symptomene oppstår. Vi trenger auskultasjonsfunn over hjerte og lunger, beskrivelse av hvile EKG og funn av eventuelle ødemer. Dersom dyspnoe er henvisningsårsaken, må det vedlegges spirometri funn og PRO-BNP eller BNP-svar. Husk oppdatert medisinliste. o Dersom problemstillingen er at pasienten trenger en spesialist erklæring for f. eks. førekort for lett lastebil, skal pasienten henvises privatpraktiserende spesialist, Pasienter med implantert pacemaker eller ICD skal søkes til oss. o Vi mottar også en lang rekke søknader om utredning, der det skinner i gjennom at dette er en for sikkerhets skyld undersøkelse, ofte etter påtrykk fra pasienten. Vi ber om at disse søknadene i størst mulig grad sendestil privatpraktiserende spesialist, slik at Drammen sykehus ressurser kan brukes til de pasientene man virkelig mener er alvorlig syke. Dette vil gi mye kortere ventetider for de pasientene som trenger sykehusets tjenester mest. Erik Gjertsen seksjonsoverlege

5 Kongsberg sykehus Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - Terje Sandvik - Somatiske avd./psykiatri/ikt - Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - Ortopedi i Kongsberg styrkes ytterligere Fra februar er det ansatt en ny avdelingsoverlege ved Kongsberg sykehus, Ola Wessel-Tingby. Han har spesialområde innenfor skulderkirurgi og har de siste årene jobbet på Notodden sykehus der han også har fått henvist en del pasienter fra Buskerud. Han har tidligere arbeidet bl.a. ved ortopedisk avd Lovisenberg sykehus i Oslo. Ortopedisk avdeling ved Kongsberg kan nå utrede og behandle alle typer skulderproblematikk. Det er totalt 7 ortopeder ansatt ved Kongsberg og i tillegg har man en lege i spesialisering. Kapasiteten på poliklinisk og operativ virksomhet innenfor ortopedi er dermed ytterligere økt. Man har 4 operatører som utfører planlagt hofte- og kneprotesevirksomhet med høy kvalitet. Det gjøres også mange mindre kirurgiske inngrep. Ventetiden på ortopedisk poliklinikk er nå 1-3 måneder og det er kort ventetid på operasjon etter poliklinisk vurdering. Det jobbes med å bedre balansen mellom ventetid på vurdering og operasjon. Kongsberg avlaster også Drammen sykehus med ortopediske skader når de har kapasitetsproblemer. dag på DPS. Ordningen er ikke tenkt for personer som åpenbart må innlegges uansett. Det gjenstår møter med de respektive kommunene om detaljene i tilbudet og etablering vil kunne skje i løpet av kort tid. PKO har stor tro på at dette vil bli et nyttig tilbud for enkelte som sikrer rask hjelp i nærmiljøet. Vi regner med at antallet innleggelser vil gå noe ned. Det vil også lette arbeidet for legevaktslegen i tilfeller hvor man er i tvil om innleggelse på psykiatrisk avdeling er det riktige. Det kreves henvisning som må være DPS i hende samtidig som pasienten møter til akuttimen. Detaljer om ordningen vil bli sendt ut senere. Minner om tilbudet om utvidet tilgjengelighet for leger som har behov for telefonkonsultasjon med lege i hjemmevakt ved KDPS: Mandag til fredag 1530 til 2100 Helg og helligdager 1000 til 1700 Telefunnummerert finnes på Legevakten/ legekontoret eller fås ved henvendelse til Kongsberg DPS på dagtid. Dette er vakttelefonen ved KDPS sin akuttseksjon. Henvendelsen vil således bli brakt videre til lege i bakvakt som vil ringe vedkommende opp igjen. Henvisningsmaler Vi jobber kontinuerlig med å forbedre henvisningskvaliteten og på medisinsk poliklinikk er det sammen med PKO utarbeidet henvisningsveileder for endoskopi og kardiologiske vurderinger ved mistanke om koronarsykdom. Avdelingsoverlege og PKO har vært i Skien og sett på deres rutiner for best mulig diagnostisering av koronarsykdom ved hjelp av risikoprofil og tilgjengelige metoder som er arbeids- EKG, SPECT (myokardscintigrafi), calsium-score og angiografi. Det lages en veileder for hvilke opplysninger henvisningen må inneholde for at den skal gis riktig vurdering og prioritet. Multidose Mange eldre pasienter får medisiner ferdig pakket fra apotekt i multidose. Vi har i Kongsberg sett at det har vært utfordringer i å kvalitetssikre dette i alle ledd, det vil si fastlege, sykehjem, sykehus, hjemmesykepleien og pasient. Hjemmesykepleien i samarbeid med sykehjem og praksiskonsulent/fastlege har utarbeidet en prosedyre for håndtering av multidosepasienter for å sikre riktig medisinering. Prosedyren nærmer seg endelig godkjenning. Legevakt kan sette opp pasienter på DPS neste dag Kongsberg DPS er nå i ferd må å etablere en ordning hvor legevaktene i opptaksområdet kan sette opp pasienter til time på DPS neste dag. Målgruppen er pasienter som kan unngå en innleggelse på Lier hvis de takker ja til time neste

6 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran - PKO-leder/avd. for gyn. og fødselshjelp - Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - Mette Lerfaldet - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri - Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT - Epikrisevurderinger Epikrisen er et svært viktig samhandlingsverktøy ved overføring av pasienten fra sykehus til allmennlegen. Det er vesentlig at kvaliteten av innhold og form fremmer epikrisens hensikt. Alle praksiskonsulenter ved Ringerike sykehus er nå i samarbeid med respektive avdelinger i gang med oppfølgende evaluering av epikrisekvalitet. Det blir spesielt fokusert på de områder som omhandler: epikrisetid forløp og behandling legemidler anbefalt oppfølging visuelt oppsett Vi vil benytte SPC (statistisk prosess kontroll) for å følge utviklingen. Evalueringene skal benyttes i forbedringsarbeidet på systemnivå. eller -spesielt epikriser fra Føde / barsel Henvisningskvalitet For å balansere samhandlingen er det riktig også å rette fokus på henvisningene. Mange benytter Den gode henvisning etter KITH standard som en god mal når henvisninger skrives. Selv med denne som utgangspunkt er det viktig å få med nødvendig innhold til de forskjellige avdelinger. Quest back undersøkelser blir mailet fastlegene for aktiv feed-back. Vi håper på HØY svarfrekvens her! Ringerike sykehus var det første sykehus som innførte bruk av dataprogrammet PARTUS ved føde/ barselavdelingen. Mange allmennleger kjenner til den utfordrende form epikriser fra dette system hadde i begynnelsen. Mye er bedret her, men fortsatt kan vi spore signifikant lavere kvalitet på epikriser i dette system. PARTUS skal benyttes i hele Vestre Viken og en god forbedringsdialog med programleverandør skal sikres med grunnlag i dokumentert evaluering. For å optimalisere kvaliteten på henvisninger vil vi i samarbeid med de overleger som leser henvisningene - og ut fra dette prioriterer, søke å gi tilbakemeldinger om hvor allmennlegene må fokusere mer for bedre samhandling, og ved det sikre pasienten riktig utredning og behandling til rett tid. GI OSS TILBAKEMELDING! PKO-leder Pål Steiran

7 Felles informasjon fra Vestre Viken Prioriteringsveileder. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Helsedirektoratet har i samarbeid med fagmiljøene i de enkelte regionale helseforetak (RHF-ene), fastleger og brukerrepresentanter utviklet prioriteringsveilederen. Denne er ment som en beslutningsstøtte for de som vurderer eller deltar i vurderingen av henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Prioriteringsveilederen inneholder også en veiledertabell som gir veiledende anbefaling om prioritet og eventuell siste frist for start av helsehjelp for de vanligste henvisningstypene innenfor fagområdet. Veiledertabellen kan være til støtte og et nyttig verktøy for oss fastleger i arbeidet med denne pasientgruppen. Prioriteringsveilederen foreligger på Helsedirektoratet sine internettsider under publikasjoner. Autoantistoffdiagnostikk / revmaprøver F.o.m har Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin gått over til ny metode for screening på Anti-Nucleære Antistoffer (ANA). Ved rekvirering av ANA vil det bli undersøkt på anti-ena (anti-ssa/ssb/scl-70/ Jo-1/Centromer/RNP/Sm) og anti-dna. Anti-ENA kan ses ved revmatiske systemsykdommer som Sjøgrens syndrom, Sclerodermi, Polymyositt og Systemisk Lupus Erytematosus (SLE). Anti-DNA ses spesielt ved SLE. Ved mistanke om Revmatoid artritt anbefales at det rekvireres undersøkelse på anti-ccp som har høy spesifisitet for denne sykdommen. Jonn Larsen Overlege Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristin Austad Overbioingeniør Immunologisk lab. Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Ny ordning for øyeblikkelig hjelp-henvendelser til BUPA i Vestre Viken HF BUPA (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) i Vestre Viken har fra innført ny, felles ordning for øyeblikkelig hjelp-henvendelser som gjelder barn og unge opp til 18 år. Henvendelser mandag fredag (hverdager) kl. 08:00 15:00 Henvendelser i dette tidsrommet rettes til aktuell BUP lokalpoliklinikk (Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg eller Ringerike) via felles sentralbord Vestre Viken HF: Vaktordning hverdager kl. 15:00 08:00 samt alle helger og høytidsdager Henvendelser til vaktordningen rettes via felles sentralbord Vestre Viken HF: Alle pasienter / foresatte med aktiv sak i BUPA samt fastleger og kommunal legevakt er blant dem som kan henvende seg til vaktordningen. Pasient uten aktiv sak i BUPA eller pasienter over 16 år som skal vurderes vedrørende anmodning om innleggelse til tvungen observasjon / tvungent psykisk helsevern skal rettes via legevakt. Husk at det er opprettet et prioritert telefonnummer til Vestre Viken, kun ment for fastleger og legevakter. Informasjon om dette er sendt direkte til fastleger og legevakter. Møteserie i psykiatri Praksiskonsulentene i psykiatri ved Bærum sykehus arrangerte i vinter en møteserie på 3 x 3 kurstimer over temaene Sentralstimulerende midler i behandlingen av ADHD, benzodiazepiner og Metadon-/subutexbehandlingen med gode lokale forelesere. Presentasjonene kan fås ved henvendelse til Ny postadresse til Bærum sykehus Dokumentsenteret i Drammen og Bærum slås sammen og samlokaliseres i Drammen fra 2. april Navnet på den nye seksjonen blir Vestre Viken Dokumentsenter. All post som skal til Bærum sykehus skal nå sendes til: Vestre Viken HF Navn på avdeling/seksjon/evt. person 3004 Drammen Budtjenesten som henter på legesentrene vil bestå som tidligere, men posten vil bli sortert i Drammen og deretter sendt til Bærum. Direktenummer til Dokumentsenteret er CT ansiktsskjelett erstatter rtg nese ØNH-avdelingen og avdeling for bildediagnostikk ved Drammen sykehus ønsker å presisere følgende: Avdeling for bildediagnostikk Drammen sykehus utfører ikke lenger undersøkelsen røntgen nese. CT ansiktsskjelett har erstattet denne undersøkelsen da CT gir bedre fremstilling av fraktur og feilstilling. Med tanke på strålevern og nytteverdi, henvises kun pasienter med betydelig skade rett til CT ansiktsskjelett. Disse pasientene skal også ha med videre henvisning til ØNHavdelingen. Pasienter med begrenset eller usikker klinikk, henvises rett til ØNH-avdelingen for klinisk vurdering. ØNH-spesialist tar deretter stilling til om CT er nødvendig. Vurdering av pasienter med begrenset/ usikker klinikk på nesefraktur hos ØNHavdelingen bør primært foregå i ordinær arbeidstid. Hans Kristian Røkenes Avd.sjef ØNH-avd. Ingjerd Loe Seksjonsansvarlig overlege, Avdeling for bildediagnostikk Drammen sykehus

8 Nytt felles sentralbord for hele Vestre Viken Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursbevis sendes ut ved årsskiftet. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig. PKO Bærum sykehus inviterer: Sentralbord VVHF: (eget nummer for leger er sendt i e-post) Pasienttransport/taxi: Tema: Hjertesvikt og urologi Sted: Auditoriet Bærum sykehus Tid: Onsdag kl Hold av onsdag 15. mai for Møteplassen med tema geriatri. Nærmere info kommer på e-post. LYST TIL Å JOBBE SOM PRAKSIS- KONSULENT? Ledig stilling som praksiskonsulent på Bærum sykehus. Vi søker etter en ny praksiskonsulent på Bærum sykehus. Det er en 10% stilling som mest sannsynlig økes til 20% fra januar Arbeidsdag er onsdager og avdelingstilhørighet vil avtales nærmere. Askerleger oppfordres til å søke. Lønn og arbeidsbetingelser følger Rammeavtalen mellom legeforeningen og Regionale helseforetak Ønsker du mer info om stillingen ta kontakt med Bente V. Bjørnstad som er leder av praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus. Søknad/spørsmål sendes: Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig. PKO Drammen sykehus inviterer: Tema: Behandling og oppfølging av kreft To kurs for fastleger, sykehjemsleger, kommuneleger, private spesialister og for medarbeiderne ved legekontorene. Man kan delta på begge eller kun et av kursene. Sted: Auditoriet Drammen sykehus Del 1: torsdag (Lett servering fra kl ) Kreftoverlevere Cervixpatologi Brystkreft Prostatakreft Oppsummering Del 2 torsdag Tykktarmskreft, lungekreft, palliativ behandling Påmelding Del 1 innen til

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 1-2014 Nytt liv og trygg barseltid for familien er tittelen på den Nasjonale faglige

Detaljer

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 3-2014 Rehabiliteringstilbud og Koordinerende enhet Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Detaljer

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 1-2015 Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! Vestre Viken og kommunene

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 4-2014 Barneavdelingen i Vestre Viken ble Barne- og ungdomsavdeling fra mandag 3. november

Detaljer

PKO-nytt 1-2012. Prosentandel av fordelt på skadetyper med minst en pasientskade i GTT i 2010 (i Norge)

PKO-nytt 1-2012. Prosentandel av fordelt på skadetyper med minst en pasientskade i GTT i 2010 (i Norge) Tema: Pasientsikkerhet PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: Trygve Kongshavn og Johan Höljer E-post: trkong@vestreviken.no og joholj@vestreviken.no PKO-nytt 1-2012 Pasientsikkerhetskampanjen

Detaljer

Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009

Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009 Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009 Utvikling / omfang av PKO korpset i 2009 I løpet av 2009 har man fått på plass et fulltallig PKO korps ved sykehuset. Dette

Detaljer

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 Gjesteskribent Torill Heggen Munk regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet Brukermedvirkning har det fått konsekvenser for praksis?

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Årsmelding 2010 Østfold

Årsmelding 2010 Østfold Årsmelding 2010 Østfold NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD. 2 GJESTESKRIBENT 3 1.0 INNLEDNING... 5 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT....5 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM GIKK

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) Internserien 2/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning

Detaljer

Kartlegging og analyse av prosjektet Raskere tilbake

Kartlegging og analyse av prosjektet Raskere tilbake 1 / 63 prosjektet Raskere tilbake GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 63 OPPSUMMERING På oppdrag for Helse Sør-Øst har Deloitte gjennomført en kartlegging og systematisering av evaluering av tilbud

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1577 Harald G. Sunde, tlf. 78 97 30 08 Hammerfest, 19. august 2014 Saksnummer 61/2014 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas

Detaljer

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, de fleste konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3)

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning:... 3 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 3 2. Dagens situasjon... 1 3. Kjente telemedisinske løsninger... 2 3.1 Akuttmedisin...

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer

Årsmelding 2012. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2012. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2012 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møtet med helsevesenet. Gjennom arbeidet

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer