Tiltakene som blir iverksatt er følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-2013. Tiltakene som blir iverksatt er følgende:"

Transkript

1 Tema: Reinnleggelser PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: PKO-nytt Informasjon om prosjekt reinnleggelse til fastleger Bærum sykehus startet i samarbeid med Praksiskonsulentordningen (PKO) og kommunehelsetjenesten i Asker og Bærum 1. mars 2013 et pilotprosjekt for å kartlegge antall pasienter med hjertesvikt som reinnlegges. Reinnleggelser er hyppige. Hver åttende pasient som skrives ut fra sykehus i Norge reinnlegges i løpet av de første 30 dagene etter utskrivelse. Hos pasienter over 65 år opplever hver 6. pasient det samme. Reinnleggelse er definert som en ny, ikke planlagt innleggelse som øyeblikkelig hjelp i løpet av 30 dager etter siste utskrivelse (Sintef 2010). Årsakene til reinnleggelse er sammensatte. Flere mener at dårlig kvalitet på behandlingen, for dårlig kvalitetssikring av det videre pasientforløpet, for tidlig utskrivelse og for dårlig oppfølging i kommunehelsetjenesten er blant de viktigste årsakene. Innleggelser på norske sykehus er av vesentlig kortere varighet enn ellers i OECD, henholdsvis ca 4 og 7,8 døgn. Dette kan også påvirke antall reinnleggelser. Reinnleggelser kan sees på både som en kvalitetsindikator og en samhandlingsindikator. Helse Sør-Øst ønsker å pilotere et prosjekt med hovedfokus på forbedringstiltak både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, med det formål å redusere antall reinnleggelser. For gruppen pasienter med hjertesvikt som hoveddiagnose er antall reinnleggelser høyt. Vi ønsker i dette prosjektet å se spesielt på denne gruppen. Prosjektet vil implementere diverse tiltak for disse pasientene. Vi ser for oss tre ulike oppfølgingsløp avhengig av pasientens tilstand. Gruppe 1 skrives ut til hjemmet med oppfølging av fastlege, gruppe 2 får oppfølging på hjertesviktpoliklinikken og gruppe 3 overflyttes sykehjem. Tiltakene som blir iverksatt er følgende: 1. Kvalitetssikret utskrivningssamtale med behandlende lege og pasientansvarlig sykepleier og behandlende lege ved sykehuset. Pasienten får epikrise og oppdatert medikamentliste. 2. Sykehuset bestiller time for oppfølgende kontroll hos fastlegen eller Hjertesviktpoliklinikken innen 1 uke etter utskrivning. 3. For de pasientene som har hjemmesykepleie er det ønskelig at hjemmesykepleier deltar på denne kontrollen. 4. Fastlegen vil få et forslag til innhold i denne kontrollen. Det er samtidig avtalt at pasienten får direkte telefonnummer til legesenteret hvis det oppstår behov for rask legekontakt i de første 4 ukene etter utskrivelse. 5. Pasienter som utskrives til sykehjem får tilsyn av sykehjemslege innen 1 uke. 6. Sykehuset skal legge til rette for beslutningsstøtte for fastleger og sykehjemsleger ved behov. Dette skal primært søkes hos den overlege som har kontrasignert epikrisen, alternativt hos kardiologisk bakvakt. Prosjektet har som hensikt å bidra til mer samordnede og helhetlige tjenester for den aktuelle pasientgruppen. Dette er forenlig både med intensjonene i samhandlingsreformen og i overordnet strategi for Helse Sør-Øst. Bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus skal føre til bedre og raskere behandling for pasienter. Det vil være en fortløpende evaluering av tiltakene i tiden pilotprosjektet løper. Prosjektet skal evaluere hvilke forbedringstiltak som faktisk har blitt fulgt opp i praksis og hvilke av tiltakene som pasientene anser som mest betydningsfulle. Dette vil gjøres gjennom strukturerte intervjuer av pasientene som inkluderes i prosjektet. Prosjektet tar også sikte på å registrere hvem som faktisk innlegger disse pasientene; legevakt, fastlege, sykehjemslege eller andre. Fra redaktøren I dette nummeret kan du lese om reinnleggelsesprosjektet som ved ulike tiltak vil forsøke å redusere antall pasienter med diagnosen hjertesvikt som legges inn på sykehus innen 30 dager etter utskrivelse. Bekymringen for spredningen av multiresistente bakterier i norske sykehus er stigende og det er derfor laget en ny prosedyre for screening av multiresistente tarmbakterier i tillegg til vanlig MRSA screening. Vestre Viken HF har nå fått nytt felles sentralbord med telefonnummer Alle fastleger har fått et eget nummer som går direkte til sentralbordet. Husk at de gamle direktenumrene til poliklinikker o.l. fremdeles kan brukes. Se liste i PKO-nytt nr som du finner på Vestre Viken sine internettsider under fanen fag. Vi ønsker alle en varm og lys vår. Bente Vendsbo Bjørnstad Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus

2 ESBL/VRE (resistente tarmbakterier): Innføring av screening og isolering av risikopasienter i Vestre Viken HF Nasjonalt Folkehelseinstitutt har bedt norske sykehus om å ha økt oppmerksomhet på muligheten for import av resistente bakterier og følge de anbefalinger som gis av instituttet. Smittevernavdelingen har i samarbeid med mikrobiologer og infeksjonsleger i Vestre Viken HF laget ny prosedyre. Målgruppen er pasienter til innleggelse og dagbehandling i somatiske klinikker som har risiko*. Hensikten er å forhindre spredning av resistente tarmbakterier. ESBL er forkortelse for ekstendert spektrum-betalaktamase som er enzymer som kan hemme effekten av diverse betalaktam antibiotika (penicilliner, kefalosporiner, karbapenemer). Tarmbakterier kan produsere ESBL, og dette er et stort og økende problem internasjonalt fordi det er få andre antibiotika som er effektive ved infeksjoner forårsaket av ESBL-produserende tarmbakterier. ESBL kan finnes som bærerskap uten symptomer i tarm, og bærerskap kan bestå i lang tid for noen livet ut og kan heller ikke saneres ved hjelp av medisinske tiltak. Det antas at *Risikokriterier: Pasienter som en pasient med ESBL-infeksjon (urinveier, sepsis, sårinfeksjoner) også er bærer i tarm. VRE er forkortelse for vankomycinresistente enterokokker. Enterokokker finnes som normalflora i tarm. Risiko* er basert på samme kriterier som for MRSA. Fastlege som har en pasient som skal MRSA-screenes på legekontoret før sykehusinnleggelse, skal nå i tillegg ta en ekstra prøvepensel. Det benyttes standard prøvetakingsspensel med transportmedium for bakteriologiske prøver. Prøven tas fra rectum, forsøk å få med fæces på penselen. Totalt blir det da minimum fire prøvepensler (MRSA: nese, hals, perineum og ESBL/ VRE: rectum), og det er viktig å merke penslene tydelig med prøvetakingslokalisasjon. På rekvisisjonen må merkes både MRSA-screening og ESBL/VRE-screening. Pasienter i risikogruppene der det ikke foreligger negativ screening for MRSA og ESBL/ VRE ved innleggelse, blir isolert i påvente av prøvesvar. Tidsintervall PKO-nytt Utgitt: April 2013 Opplag: 700 Layout og trykk: Trykkeriet, VVHF Avdeling for bildediagnostikk informerer: Nukleærmedisin Nukleærmedisinsk seksjon er nå i full drift etter stor ombygging av blant annet hotlab i Pågående prosjekter i VVHF: Skifte av PACS-servere (Picture Archiving and Communications System) Leger utenfor sykehusene vil ikke merke stor forskjell. Imidlertid kan det være greit å vite at undersøkelser som er gjort på en av Buskerudsykehusene (Drammen, Ringerike og Kongsberg) automatisk vil være tilgjengelig for granskning på de andre Buskerud-sykehusene. Tidligere har man måttet overføre bilder manuelt mellom sykehusene. Denne løsningen vil i første omgang ikke gjelde for Bærum sykehus har vært inneliggende på helseinstitusjon utenfor Norden. Gjelder også poliklinisk kontakt der fremmedlegeme er blitt ført gjennom hud (også tannhelse) og sårbehandling 2. - har fått påvist ESBL/VRE/MRSA 3. - har vært innlagt på helseinstitusjoner i Norden med utbrudd av ESBL/VRE 4. - har vedvarende risiko: 1. bor sammen med person med ESBL/VRE 2. oppholder seg i miljø med økt risiko for smitte på grunn av trangboddhet eller dårlige hygieniske forhold 5. - har hatt sammenhengende opphold > 6 uker utenfor Norden og har én eller flere av følgende risikofaktorer: 1. kateter 2. stomi 3. inkontinens for urin og/eller avføring 4. hudinfeksjon 5. behandlingstrengende hudlidelse 6. infeksjon/ukontrollerbar sekresjon Screening utføres dersom ett av kriteriene (1-5) er oppfylt innen siste 12 mndr. Prosjekt for elektroniske henvisninger til røntgen Det arbeides med å legge til rette for å åpne for elektroniske henvisninger fra allmennlegene i hele Vestre Viken. Prosjekt for å slutte med papirsvar Prosjektet legger til rette for at det skal bli slutt på papirsvar til alle henvisende leger som nå mottar elektroniske svar. Kreatininsvar ALLE pasienter som skal til undersøkelse med intravenøs røntgenkontrast SKAL ha kreatininsvar før undersøkelsen. Kreatininsvar skal være: Under en uke ved kjent/nedsatt nyrefunksjon. Under en måned ved tidligere nyrefriske pasienter, uten mistenkt nyreaffeksjon. Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med undertegnede Smittevernavdelingen Vestre Viken, mars 2013 Hilde Sætra Lund Kvalitetskontakt/Administrativ konsulent Avdeling for bildediagnostikk

3 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Bente Vendsbo Bjørnstad - PKO-leder/IKT - Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - Axel Einar Mathisen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - Erik Shetelig - Medisinsk avdeling - Einar Moltu - Klinikk for psykisk helse og rus/bupa/bærum DPS - Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - Screening av gravide med risiko for multiresistente bakterier (MRSA, ESBL, VRE) Bekymringen for spredning av multiresistente bakterier i norske sykehus er stigende. Vi fastleger/kommunejordmødre har derfor en viktig rolle i screening av gravide med risiko forut for innleggelse i fødeavdelingen. Følgende prosedyre anbefales Benytt standard prøvetakingspensel med transport-medium for bakteriologiske prøver. MRSA: pensel fra nese, tonsiller og perineum. Merk rekvisisjonen MRSA screening, og prøvetakingssted på penslene. ESBL, VRE: pensel fra rektum, fortrinnsvis med litt synlig avføring. Merk ESBL og VRE screening på rekvisisjonen. Tidspunkt Negativt dyrkningssvar tatt for inntil en uke tilbake aksepteres. Prøven bør derfor tas tett opp mot termin. Kopi av dyrkningssvar vedlegges svangerskapsjournalen slik som blodprøvescreeningen. Risikogrupper Screening utføres dersom ett av kriteriene (1-5) er oppfylt innen siste 12 mndr har vært inneliggende på helseinstitusjon utenfor Norden. Gjelder også poliklinisk kontakt der fremmedlegeme er blitt ført gjennom hud (også tannhelse) og sårbehandling 2. - har fått påvist MRSA/ESBL/VRE 3. - har vært innlagt på helseinstitusjoner i Norden med utbrudd av MRSA/ ESBL/VRE 4. - har vedvarende risiko: bor sammen med person med MRSA/ ESBL/VRE oppholder seg i miljø med økt risiko for smitte på grunn av trangboddhet eller dårlige hygieniske forhold 5. - har hatt sammenhengende opphold > 6 uker utenfor Norden og har én eller flere av følgende risikofaktorer: kateter, stomi, inkontinens for urin og/eller avføring, hudinfeksjon, behandlingstrengende hudlidelser, infeksjon/ukontrollerbar sekresjon. Definisjoner MRSA = methicillinresistente S. aureus. S. aureus kan gi ulike infeksjoner og kan finnes som normalflora i ytre nese og på hud. ESBL = extended spectrum betalaktamase: enzymer som bryter ned penicilliner og kefalosporiner. ESBL er enzymer som i hovedsak finnes i E. coli og K. pneumoniae. Disse bakteriene lever som normalflora i tarm. De genetiske elementene som bærer enzymene, overføres lett mellom bakteriene (ved konjugasjon). ESBL-carba = extended spectrum betalaktamase: enzymer som bryter ned penicilliner, kefalosporiner og karbapenemer. VRE = vankomycin-resistente Enterokokker. Enterokokker finnes som normalflora i tarm, disse bakteriene er mindre virulente enn E. coli. Kontroll av pasient med kjent hjertesvikt Prosjekt reinnleggelser i 2013/2014 er et samhandlingsprosjekt mellom Bærum sykehus, fastlegene og kommunehelsetjenesten med mål om å bedre kvalitet på behandling og oppfølging av pasienter med hjertesvikt. I prosjektet skal en del av pasientene få time hos fastlegen 1 uke etter utskrivning, time bestilt direkte fra sykehuset. En slik kontroll må individualiseres i forhold til pasientens totale helsesituasjon, men kan inneholde: Anamnese Gjennomgang av epikrise Gjennomgang av medikamenter Nåværende symptomer (dyspne, tretthet, ødemer, brystsmerter, svimmelhet m.v.) Røyke- og alkoholvaner Kosthold, salt- og væskeinntak Spørsmål fra pasienten Undersøkelse BT (høyt, lavt, normalt) Puls (uregelmessig, hurtig, langsom) Perifere ødemer? Auskultasjon hjerte/lunger (normale hjertetoner, bilyder, fremmedlyder over lungene) Vekt Aktuelle lab. undersøkelser Kreatinin Elektrolytter CRP Hematologi Thyreoideaprøver Leverprøver Glukose NT-proBNP EKG Behandling i allmennpraksis God pasientopplæring. Redusere saltinntak. Følg med på kroppsvekt med regelmessig veiing, gjerne daglig om morgenen. Vektøkning på 1,5-2 kg på en uke kan være tegn på forverret hjertesvikt, særlig hvis samtidig nye symptomer og tegn. Evt. justere medikamenter. Legge vekt på mobilisering i hjemmet. Avtale ny kontroll ved behov.

4 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - Hans-Gunnar Wear-Hansen - Nevrologi, reumatologi og rehabilitering / Kirurgisk avd. - Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - Anne Hilde Crowo - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Orientering om ny rutine for å forbedre samhandling mellom Drammen DPS og fastlegene Drammen DPS er svært opptatt av å ha et godt samarbeid med fastlegene. Gjennom undersøkelser har det kommet frem at fastlegene ofte savner informasjon om behandling som pågår ved DPS, særlig når behandlingen varer over lengre tid. Målet med tiltakene som settes i gang fra er å sende en tilbakemelding til fastlegen etter gjennomført utredning/ kartlegging av pasienter som går i poliklinisk behandling ved DPS samt fortløpende korte tilbakemeldinger ved lengre behandlingsforløp. Det kan være informasjon om igangsatt medikamentell behandling, behov for sykemelding, diagnose setting m.m. Gunstige tidspunkter for tilbakemelding anses å være etter ca 5 konsultasjoner og hver 3. måned. Vi ser på dette tiltaket som viktig ledd for optimalisering av pasientbehandling. Birgit Kruska Bjerke Avdelingsoverlege Drammen DPS og Manjit Kaur Sirpal Spesialist allmennmedisin/ praksiskonsulent Klinikk for Psykisk helse og Rus Medisinsk avdeling - Hjertepoliklinikken Vårt polikliniske tilbud består av følgende prosedyrer: Langtids EKG-registrering. Brukes ved utredning av syncoper og arytmier o Vi kan registrere EKG i ett døgn eller i inntil 1 uke. Ved registrering i ett døgn får man 3 EKG-kanaler, som gir en god rytmediagnostikk, og denne undersøkelsen skal i praksis alltid brukes først. o Dersom man ikke fanger opp arytmien, kan man senere utføre en ukes registrering av ekg, der man imidlertid bare har en EKG-kanal, slik at diagnostikken blir mindre presis. o Ved svært sjeldne, alvorlige syncoper, kan vi operere inn en REVEAL, en databrikke som kan registrere EKG i inntil 3 år. Enheten koster kr , og brukes bare ved alvorlige syncoper og gjentatte negative langtidsekg-registreringer. Arbeids EKG. Brukes for å påvise koronar ischemi o Pasienten belastes til maksimal yteevne på en ergometersykkel. Det er en forutsetning at pasienten fysisk er i stand til å sykle med hard fysisk belastning, og at EKG lar seg tolke. Treffsikkerheten på AKG er ca %, og det foreligger mange falske positive tester, slik at testen kun er egnet til å utrede pasienter med symptomer på angina. En negativ test utelukker ikke koronarsykdom, og testen kan ikke brukes til screening. o Ved ventrikkelpacet rytme, grenblokk eller uttalt venstre ventrikkel hypertrofi, bør pasienten i stedet henvises til Nukleærmedisinsk avdeling, der man kan få utført myocardscintigrafi. o EKKO. Brukes til å vurdere klaffefeil og venstre ventrikkels funksjon. I sin ytterste konsekvens er dette en preoperativ undersøkelse før en hjerteoperasjon. Henvisning bør inneholde o Vi ønsker en god symtombeskrivelse. Hvor mye kan pasienten bevege seg, før han/hun får angina eller dyspnoe? Bruk gjerne NYHA-klassifikasjonen, eller fortell om pasienten f. eks. kan gå to etasjer i trapp før symptomene oppstår. Vi trenger auskultasjonsfunn over hjerte og lunger, beskrivelse av hvile EKG og funn av eventuelle ødemer. Dersom dyspnoe er henvisningsårsaken, må det vedlegges spirometri funn og PRO-BNP eller BNP-svar. Husk oppdatert medisinliste. o Dersom problemstillingen er at pasienten trenger en spesialist erklæring for f. eks. førekort for lett lastebil, skal pasienten henvises privatpraktiserende spesialist, Pasienter med implantert pacemaker eller ICD skal søkes til oss. o Vi mottar også en lang rekke søknader om utredning, der det skinner i gjennom at dette er en for sikkerhets skyld undersøkelse, ofte etter påtrykk fra pasienten. Vi ber om at disse søknadene i størst mulig grad sendestil privatpraktiserende spesialist, slik at Drammen sykehus ressurser kan brukes til de pasientene man virkelig mener er alvorlig syke. Dette vil gi mye kortere ventetider for de pasientene som trenger sykehusets tjenester mest. Erik Gjertsen seksjonsoverlege

5 Kongsberg sykehus Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - Terje Sandvik - Somatiske avd./psykiatri/ikt - Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - Ortopedi i Kongsberg styrkes ytterligere Fra februar er det ansatt en ny avdelingsoverlege ved Kongsberg sykehus, Ola Wessel-Tingby. Han har spesialområde innenfor skulderkirurgi og har de siste årene jobbet på Notodden sykehus der han også har fått henvist en del pasienter fra Buskerud. Han har tidligere arbeidet bl.a. ved ortopedisk avd Lovisenberg sykehus i Oslo. Ortopedisk avdeling ved Kongsberg kan nå utrede og behandle alle typer skulderproblematikk. Det er totalt 7 ortopeder ansatt ved Kongsberg og i tillegg har man en lege i spesialisering. Kapasiteten på poliklinisk og operativ virksomhet innenfor ortopedi er dermed ytterligere økt. Man har 4 operatører som utfører planlagt hofte- og kneprotesevirksomhet med høy kvalitet. Det gjøres også mange mindre kirurgiske inngrep. Ventetiden på ortopedisk poliklinikk er nå 1-3 måneder og det er kort ventetid på operasjon etter poliklinisk vurdering. Det jobbes med å bedre balansen mellom ventetid på vurdering og operasjon. Kongsberg avlaster også Drammen sykehus med ortopediske skader når de har kapasitetsproblemer. dag på DPS. Ordningen er ikke tenkt for personer som åpenbart må innlegges uansett. Det gjenstår møter med de respektive kommunene om detaljene i tilbudet og etablering vil kunne skje i løpet av kort tid. PKO har stor tro på at dette vil bli et nyttig tilbud for enkelte som sikrer rask hjelp i nærmiljøet. Vi regner med at antallet innleggelser vil gå noe ned. Det vil også lette arbeidet for legevaktslegen i tilfeller hvor man er i tvil om innleggelse på psykiatrisk avdeling er det riktige. Det kreves henvisning som må være DPS i hende samtidig som pasienten møter til akuttimen. Detaljer om ordningen vil bli sendt ut senere. Minner om tilbudet om utvidet tilgjengelighet for leger som har behov for telefonkonsultasjon med lege i hjemmevakt ved KDPS: Mandag til fredag 1530 til 2100 Helg og helligdager 1000 til 1700 Telefunnummerert finnes på Legevakten/ legekontoret eller fås ved henvendelse til Kongsberg DPS på dagtid. Dette er vakttelefonen ved KDPS sin akuttseksjon. Henvendelsen vil således bli brakt videre til lege i bakvakt som vil ringe vedkommende opp igjen. Henvisningsmaler Vi jobber kontinuerlig med å forbedre henvisningskvaliteten og på medisinsk poliklinikk er det sammen med PKO utarbeidet henvisningsveileder for endoskopi og kardiologiske vurderinger ved mistanke om koronarsykdom. Avdelingsoverlege og PKO har vært i Skien og sett på deres rutiner for best mulig diagnostisering av koronarsykdom ved hjelp av risikoprofil og tilgjengelige metoder som er arbeids- EKG, SPECT (myokardscintigrafi), calsium-score og angiografi. Det lages en veileder for hvilke opplysninger henvisningen må inneholde for at den skal gis riktig vurdering og prioritet. Multidose Mange eldre pasienter får medisiner ferdig pakket fra apotekt i multidose. Vi har i Kongsberg sett at det har vært utfordringer i å kvalitetssikre dette i alle ledd, det vil si fastlege, sykehjem, sykehus, hjemmesykepleien og pasient. Hjemmesykepleien i samarbeid med sykehjem og praksiskonsulent/fastlege har utarbeidet en prosedyre for håndtering av multidosepasienter for å sikre riktig medisinering. Prosedyren nærmer seg endelig godkjenning. Legevakt kan sette opp pasienter på DPS neste dag Kongsberg DPS er nå i ferd må å etablere en ordning hvor legevaktene i opptaksområdet kan sette opp pasienter til time på DPS neste dag. Målgruppen er pasienter som kan unngå en innleggelse på Lier hvis de takker ja til time neste

6 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran - PKO-leder/avd. for gyn. og fødselshjelp - Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - Mette Lerfaldet - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri - Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT - Epikrisevurderinger Epikrisen er et svært viktig samhandlingsverktøy ved overføring av pasienten fra sykehus til allmennlegen. Det er vesentlig at kvaliteten av innhold og form fremmer epikrisens hensikt. Alle praksiskonsulenter ved Ringerike sykehus er nå i samarbeid med respektive avdelinger i gang med oppfølgende evaluering av epikrisekvalitet. Det blir spesielt fokusert på de områder som omhandler: epikrisetid forløp og behandling legemidler anbefalt oppfølging visuelt oppsett Vi vil benytte SPC (statistisk prosess kontroll) for å følge utviklingen. Evalueringene skal benyttes i forbedringsarbeidet på systemnivå. eller -spesielt epikriser fra Føde / barsel Henvisningskvalitet For å balansere samhandlingen er det riktig også å rette fokus på henvisningene. Mange benytter Den gode henvisning etter KITH standard som en god mal når henvisninger skrives. Selv med denne som utgangspunkt er det viktig å få med nødvendig innhold til de forskjellige avdelinger. Quest back undersøkelser blir mailet fastlegene for aktiv feed-back. Vi håper på HØY svarfrekvens her! Ringerike sykehus var det første sykehus som innførte bruk av dataprogrammet PARTUS ved føde/ barselavdelingen. Mange allmennleger kjenner til den utfordrende form epikriser fra dette system hadde i begynnelsen. Mye er bedret her, men fortsatt kan vi spore signifikant lavere kvalitet på epikriser i dette system. PARTUS skal benyttes i hele Vestre Viken og en god forbedringsdialog med programleverandør skal sikres med grunnlag i dokumentert evaluering. For å optimalisere kvaliteten på henvisninger vil vi i samarbeid med de overleger som leser henvisningene - og ut fra dette prioriterer, søke å gi tilbakemeldinger om hvor allmennlegene må fokusere mer for bedre samhandling, og ved det sikre pasienten riktig utredning og behandling til rett tid. GI OSS TILBAKEMELDING! PKO-leder Pål Steiran

7 Felles informasjon fra Vestre Viken Prioriteringsveileder. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Helsedirektoratet har i samarbeid med fagmiljøene i de enkelte regionale helseforetak (RHF-ene), fastleger og brukerrepresentanter utviklet prioriteringsveilederen. Denne er ment som en beslutningsstøtte for de som vurderer eller deltar i vurderingen av henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Prioriteringsveilederen inneholder også en veiledertabell som gir veiledende anbefaling om prioritet og eventuell siste frist for start av helsehjelp for de vanligste henvisningstypene innenfor fagområdet. Veiledertabellen kan være til støtte og et nyttig verktøy for oss fastleger i arbeidet med denne pasientgruppen. Prioriteringsveilederen foreligger på Helsedirektoratet sine internettsider under publikasjoner. Autoantistoffdiagnostikk / revmaprøver F.o.m har Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin gått over til ny metode for screening på Anti-Nucleære Antistoffer (ANA). Ved rekvirering av ANA vil det bli undersøkt på anti-ena (anti-ssa/ssb/scl-70/ Jo-1/Centromer/RNP/Sm) og anti-dna. Anti-ENA kan ses ved revmatiske systemsykdommer som Sjøgrens syndrom, Sclerodermi, Polymyositt og Systemisk Lupus Erytematosus (SLE). Anti-DNA ses spesielt ved SLE. Ved mistanke om Revmatoid artritt anbefales at det rekvireres undersøkelse på anti-ccp som har høy spesifisitet for denne sykdommen. Jonn Larsen Overlege Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristin Austad Overbioingeniør Immunologisk lab. Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Ny ordning for øyeblikkelig hjelp-henvendelser til BUPA i Vestre Viken HF BUPA (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) i Vestre Viken har fra innført ny, felles ordning for øyeblikkelig hjelp-henvendelser som gjelder barn og unge opp til 18 år. Henvendelser mandag fredag (hverdager) kl. 08:00 15:00 Henvendelser i dette tidsrommet rettes til aktuell BUP lokalpoliklinikk (Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg eller Ringerike) via felles sentralbord Vestre Viken HF: Vaktordning hverdager kl. 15:00 08:00 samt alle helger og høytidsdager Henvendelser til vaktordningen rettes via felles sentralbord Vestre Viken HF: Alle pasienter / foresatte med aktiv sak i BUPA samt fastleger og kommunal legevakt er blant dem som kan henvende seg til vaktordningen. Pasient uten aktiv sak i BUPA eller pasienter over 16 år som skal vurderes vedrørende anmodning om innleggelse til tvungen observasjon / tvungent psykisk helsevern skal rettes via legevakt. Husk at det er opprettet et prioritert telefonnummer til Vestre Viken, kun ment for fastleger og legevakter. Informasjon om dette er sendt direkte til fastleger og legevakter. Møteserie i psykiatri Praksiskonsulentene i psykiatri ved Bærum sykehus arrangerte i vinter en møteserie på 3 x 3 kurstimer over temaene Sentralstimulerende midler i behandlingen av ADHD, benzodiazepiner og Metadon-/subutexbehandlingen med gode lokale forelesere. Presentasjonene kan fås ved henvendelse til Ny postadresse til Bærum sykehus Dokumentsenteret i Drammen og Bærum slås sammen og samlokaliseres i Drammen fra 2. april Navnet på den nye seksjonen blir Vestre Viken Dokumentsenter. All post som skal til Bærum sykehus skal nå sendes til: Vestre Viken HF Navn på avdeling/seksjon/evt. person 3004 Drammen Budtjenesten som henter på legesentrene vil bestå som tidligere, men posten vil bli sortert i Drammen og deretter sendt til Bærum. Direktenummer til Dokumentsenteret er CT ansiktsskjelett erstatter rtg nese ØNH-avdelingen og avdeling for bildediagnostikk ved Drammen sykehus ønsker å presisere følgende: Avdeling for bildediagnostikk Drammen sykehus utfører ikke lenger undersøkelsen røntgen nese. CT ansiktsskjelett har erstattet denne undersøkelsen da CT gir bedre fremstilling av fraktur og feilstilling. Med tanke på strålevern og nytteverdi, henvises kun pasienter med betydelig skade rett til CT ansiktsskjelett. Disse pasientene skal også ha med videre henvisning til ØNHavdelingen. Pasienter med begrenset eller usikker klinikk, henvises rett til ØNH-avdelingen for klinisk vurdering. ØNH-spesialist tar deretter stilling til om CT er nødvendig. Vurdering av pasienter med begrenset/ usikker klinikk på nesefraktur hos ØNHavdelingen bør primært foregå i ordinær arbeidstid. Hans Kristian Røkenes Avd.sjef ØNH-avd. Ingjerd Loe Seksjonsansvarlig overlege, Avdeling for bildediagnostikk Drammen sykehus

8 Nytt felles sentralbord for hele Vestre Viken Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursbevis sendes ut ved årsskiftet. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig. PKO Bærum sykehus inviterer: Sentralbord VVHF: (eget nummer for leger er sendt i e-post) Pasienttransport/taxi: Tema: Hjertesvikt og urologi Sted: Auditoriet Bærum sykehus Tid: Onsdag kl Hold av onsdag 15. mai for Møteplassen med tema geriatri. Nærmere info kommer på e-post. LYST TIL Å JOBBE SOM PRAKSIS- KONSULENT? Ledig stilling som praksiskonsulent på Bærum sykehus. Vi søker etter en ny praksiskonsulent på Bærum sykehus. Det er en 10% stilling som mest sannsynlig økes til 20% fra januar Arbeidsdag er onsdager og avdelingstilhørighet vil avtales nærmere. Askerleger oppfordres til å søke. Lønn og arbeidsbetingelser følger Rammeavtalen mellom legeforeningen og Regionale helseforetak Ønsker du mer info om stillingen ta kontakt med Bente V. Bjørnstad som er leder av praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus. Søknad/spørsmål sendes: Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig. PKO Drammen sykehus inviterer: Tema: Behandling og oppfølging av kreft To kurs for fastleger, sykehjemsleger, kommuneleger, private spesialister og for medarbeiderne ved legekontorene. Man kan delta på begge eller kun et av kursene. Sted: Auditoriet Drammen sykehus Del 1: torsdag (Lett servering fra kl ) Kreftoverlevere Cervixpatologi Brystkreft Prostatakreft Oppsummering Del 2 torsdag Tykktarmskreft, lungekreft, palliativ behandling Påmelding Del 1 innen til

Prosjektmandat. Reinnleggelser - pilotprosjekt Prosjektmandat. Reinnleggelser Bærum sykehus. Et samhandlingspilotprosjekt GODKJENT AV: 1 / 10

Prosjektmandat. Reinnleggelser - pilotprosjekt Prosjektmandat. Reinnleggelser Bærum sykehus. Et samhandlingspilotprosjekt GODKJENT AV: 1 / 10 1 / 10 Reinnleggelser Bærum sykehus Et samhandlingspilotprosjekt GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 REINNLEGGELSER, BÆRUM SYKEHUS - ET SAMHANDLINGSPILOTPROSJEKT... 4 2 PROSJEKTEIER...

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF

MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013 Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF Staph. aureus = gule stafylokokker Vanlig hos mennesker 20 40 % av befolkningen kan

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp. Reinnleggelser et samhandlingsparameter

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp. Reinnleggelser et samhandlingsparameter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Utfordringer i overføring av behandler-

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5371-26.9.2016 Spørsmål nr 1581 til skriftlig besvarelse - Pasienter med antibiotikaresistente er siste fem årene. Jeg viser

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Prioriteringsveileder smertetilstander

Prioriteringsveileder smertetilstander Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder smertetilstander Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om prioritering

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle

4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle Tema: Barn som har alvorlig syke foreldre PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Erik Shetelig E-post: erik.shetelig@vestreviken.no PKO-nytt 4-2012 Barn som har alvorlig syke foreldre.

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem og i hjemmetjenesten. - MRSA, ESBL og VRE

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem og i hjemmetjenesten. - MRSA, ESBL og VRE Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem og i hjemmetjenesten. - MRSA, ESBL og VRE Fylkeskonferanse Sykehjem og Hjemmetjenesten Sandnessjøen 21.04.16 Øyunn Holen Overlege, Avdeling for smittevern

Detaljer

Prioriteringsveileder hjertemedisinske sykdommer

Prioriteringsveileder hjertemedisinske sykdommer Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder hjertemedisinske sykdommer Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Legemiddelsamstemning

Legemiddelsamstemning Legemiddelsamstemning Namdalsk fagforum innen demens og alderspsykiatri 20.04.17 Svenn Morten Iversen Fastlege Bakklandet legekontor, Namsos Praksiskonsulent Sykeuset Namsos Resepter Sykehus Pasient Fastlege

Detaljer

Prioriteringsveileder urologi

Prioriteringsveileder urologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder urologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus

Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus p Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus Velkommen til «Emnekurs i hjerte-karsykdom for fastleger, allmennleger og sykehjemsleger». Kurset holdes over tre kvelder i

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF Styremøte 28.01.2013 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskoordinator Unni Ringberg Bodø 24.4.06 1 Disposisjon Kort historikk Dagens organisering ved UNN Mål /Organisering /Arbeidsområder og -måter Noen resultater Hofteleddsartrose,

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 1-2014 Nytt liv og trygg barseltid for familien er tittelen på den Nasjonale faglige

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Hallingtinget

Hallingtinget Hallingtinget 30.10.17 Velkommen til Hallingdal sjukestugu Desentralisert spesialisthelsetjeneste Hallingdal sjukestugu -nærsjukehuset i Hallingdal -i samhandling med kommunene Desentralisert spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Retningslinier for innleggelse i sykehus

Retningslinier for innleggelse i sykehus Ienesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Reforhandlet mai-2016 Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tienesteavtale 3 Retningslinier for innleggelse i sykehus

Detaljer

Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS

Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS Målgruppe Retningslinjene gjelder for innleggende lege på legevakt / legekontor i Hallingdal, og personalet ved somatisk døgnbehandling / intermediæravdeling

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet?

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007 Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Omfang Rettsmedisinsk kommisjon: Psykotisk/bevisstløs

Detaljer

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Trygve Kongshavn Fastlege Avd sjef Praksiskonsulentordningen (PKO) i vestre Viken Målsetning: Trygghet

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart?

Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart? Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart? Erfaringer med arbeid med pakkeforløp i psykisk helsevern Christine Bull Bringager Overlege PhD Nydalen DPS, OUS Et pakkeforløp er et helhetlig,

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp. Samarbeid med 2. linjetjenesten sett med PKO-øyne

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp. Samarbeid med 2. linjetjenesten sett med PKO-øyne Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Utfordringer i overføring av behandler-

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

3-2013. Endringer i organisering av akutte henvendelser i Klinikk for psykisk helse og rus fra 1.10.2013. VAKTTJENESTE for akutthenvendelser:

3-2013. Endringer i organisering av akutte henvendelser i Klinikk for psykisk helse og rus fra 1.10.2013. VAKTTJENESTE for akutthenvendelser: Tema: Endringer i psykiatrien PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 3-2013 Endringer i organisering av akutte henvendelser

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Alvorlig sykdom kan bli oversett dersom det startes behandling på feil grunnlag. Gode observasjoner etterfulgt av klinisk undersøkelse og målrettet diagnostikk er avgjørende

Detaljer

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Forslag over mulige fokusområder for praksiskonsulentarbeidet ved DPS og BUP Dette prosjektet med avlønning av praksiskonsulent

Detaljer

Prioriteringsveileder nevrokirurgi

Prioriteringsveileder nevrokirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder nevrokirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Samhandlingsreformen Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Hvorfor samhandlingsreform? Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre en bærekraftig, helhetlig og sammenhengende

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten 2 Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt 3 Sykelig

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Eidsberg kommune Kommune i indre Østfold Mysen adm.senter 11 400 innbyggere Utviklingssenter

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Anne Mette Asfeldt Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset tlf 77626039

Anne Mette Asfeldt Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset tlf 77626039 Anne Mette Asfeldt Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset tlf 77626039 ESBL og andre multiresistente gram negative bakterier Opplegg til diskusjon SUSH møte Tromsø 2014 Forebygge at multiresistens

Detaljer

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding Medisinskfaglig rådgiver Spes. i samfunnsmedisin MHA Legens fritt formulerte beskrivelse av en tilstand En tilstand kan være en: Sykdom Skader Symptomer Fysiologiske tilstander eks. graviditet Andre

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning revmatologi 3 Muskel- og skjelettsmerter med leddhevelse

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon.3 9 Helsetilsyn Pasientrettighetsen Helsepersonelen Spesialisthelsetjenesteen Lov om psykisk helsevern Smittevernen Lov

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Samhandling mellom fastlege og DPS

Samhandling mellom fastlege og DPS Samhandling mellom fastlege og DPS Forskningsdagene i Bergen 2013 Kathe Helland Holmås Fastlege Sandviksboder legepraksis og praksiskonsulent Betanien DPS 1 PKO = PraksisKonsulentOrdningen 30 år i Danmark

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Nasjonal konferanse om psykisk helse

Nasjonal konferanse om psykisk helse Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo Kongressenter 11-12 okt 2017 Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter Avd sjef PKO Vestre Viken Trygg utskrivning Hvorfor? PasOpp- undersøkelsene 2016, nasjonal

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

- Frist for innspill: 15. mars Vennligst send skjemaet til med referanse 16/14625.

- Frist for innspill: 15. mars Vennligst send skjemaet til med referanse 16/14625. Skjema for Ekstern høring: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom. Høringsinnspill: - Frist for innspill: 15. mars 2017 - Vennligst send skjemaet til postmottak@helsedir.no

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom.

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom. Vedlegg 1 til Tjenesteavtale nr 4 Modeller for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold: Modell 1 (minimumsmodell): Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig Modell 2 (tilpasset modell): Mellom

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer