Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle"

Transkript

1 Tema: Barn som har alvorlig syke foreldre PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Erik Shetelig E-post: PKO-nytt Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle Kunnskap og erfaring om hvor stor betydning det har for barn å vokse opp med alvorlig syke foreldre, førte frem til endring i lovverket : Helsepersonelloven sier nå at helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig sykdom eller skade kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Det skal være lav terskel for at helsepersonell skal igangsette undersøkelser om hvilke behov barn har for informasjon og oppfølging. Spesialisthelsetjenesteloven sier at Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig syke eller skadde pasienter. Ordningen er etablert i alle deler av psykisk helse og alle sykehus i VVHF. Barna Barn trenger tilpasset informasjon slik at de kan føle seg trygge og inkludert og at de forstår situasjonen de og familien er i og kan forstå sine egne reaksjoner. Barn tør ofte ikke spørre. Å legge til rette for at barna får mulighet til å fortelle sin historie er en viktig oppgave. Informasjon må ofte gjentas. Når de lever med langvarig syke foreldre, blir barnas rolle og plikter i familien endret. For å legge til rette for at barna kan slippe å ta på seg urimelige omsorgsbyrder og slippe skyldfølelse for forelderens situasjon, er det nødvendig at helsetjenestene samarbeider om hjelpen. Forelderens funksjon i forhold til barna er viktigere enn diagnosen. Spesielt viktig er barnefokuset når forelderen er alene om omsorgen. Den sykes foreldrerolle Pasient/forelder trenger støtte til å styrke sin foreldrerolle og hjelp til å ta vare på barna. Helsepersonells oppgave blir primært å hjelpe foreldre til å formidle vanskelig informasjon til barn. Når voksne rammes av alvorlig sykdom, og kanskje særlig innen rus/psykiatrifeltet overveldes foreldre av egne følelser og frykt for å påføre barna sykdom eller lidelse. Forelderen trenger hjelp til realistisk formidling av gyldig kunnskap. Et godt utgangspunkt for samtalen med forelderen kan være Hvordan tror du barna har det når du strever slik du nå formidler? Journalføring Studier har vist at det er vanskelig å få innarbeidet god praksis i dette arbeidet. Ved aktuelle lidelser skal det journalføres at man har undersøkt hvilke barn pasienten har og hvilken informasjon barna har fått. Familiens/barnas viktigste nettverk bør kartlegges. I søknader til sykehus og poliklinikker skal disse opplysninger gis. Tilsvarende skal en epikrise inneholde informasjon om hvilke tiltak som er gjort i forhold til barna. På sykehus er den enkelte behandler ansvarlig for arbeidet med barna, barneansvarlig personell har ansvaret for å organisere arbeidet på avdelingene. Praktisk gjennomføring av samtale Samtale med barna bør foregå sammen med foreldrene, ofte også andre sentrale omsorgspersoner og helsepersonell. Rammen og målsetningen for samtalen må klargjøres for barnet og det må være avtalt på forhånd hvilken informasjon som skal gis. Om mulig bør det på forhånd innhentes informasjon om hvordan barnet fungerer i barnehage/skole. Større barn kan ha behov for å ha samtale om situasjonen uten at foreldre er tilstede (Husk samtykke dersom taushetsbelagt informasjon gis) Ved overgang i langvarig problematikk, kan barna/ ungdommen ofte trenge egne hjelpere. Flere kommuner har opprettet tilbud til disse barna, f.eks. samtalegrupper. Orienter deg om og benytt de aktuelle samarbeidspartnere som finnes i din kommune. Vi vet at barna har nytte av: Forpliktende kontakt og informasjon med gjentagelser over tid, både fra foreldre og helsevesenet. En god voksen å snakke med og hjelp til å sortere sin forståelse av og følelser rundt situasjonen. Det kan være den andre forelder, annen foresatt, lærer eller helsesøster. Sykdomsfrie soner Treffe andre i samme situasjon Barn kan tåle mye om vi tar vare på disse forholdene. Huskeliste: Orienter deg om pasienten har barn. Sørg for å få vite hva barna vet og vurder hva de trenger å få vite. Tren på å tørre å snakke om at barn kan streve når voksne er syke. Planlegg, sammen med andre, hvordan informasjon skal gis, spesielt ved langvarige lidelser. Noter i journal, dels i pasientens, dels i barns egen journal. God informasjon finnes i rundskriv IS Barn som pårørende/ og Elin Kufås har god oversikt over aktuelt personell i hele VV HF og kan hjelpe til å finne kontaktperson lokalt. 27.februar 2013 kl arrangeres seminar: Hvordan hjelper vi barn av syke foreldre. Verktøykasse i auditoriet ved Bærum sykehus.

2 Fra redaktøren Tema i dette nummer av PKO nytt er Barn som har alvorlig syke foreldre. Det gjøres rede for legenes og spesialisthelsestjenesten rolle og plikter. Det er også tips om hvordan man kan gjennomføre samtale med barnet om denne vanskelige problematikken. Fra Ringerike sykehus gis informasjon om ansvar for barn av psykisk syke foreldre ved Ringerike DPS. Foredrag/møte om temaet 27. feb 2013 i auditoriet Bærum sykehus er annonsert i dette PKO-nytt. Ved Bærum sykehus har PKO et viktig pilotprosjekt på trappene om reinnleggelser ved sykehus. Hver 8. pasient som skrives ut fra sykehus i Norge blir reinnlagt i løpet av 1 mnd, hos pasienter over 65 år opplever hver 6. pasient det samme. Forekomst av reinnleggelser er høyest for pasienter med KOLS, hjertesvikt og pneumoni. Prosjektet går ut på å iverksette tiltak for å redusere antall reinnleggelser for pasienter med hjertesvikt. Det forutsetter et godt samarbeid om en tiltakspakke på sykehus, hos fastlegene, på sykehjemmene og i kommunehelsetjenesten ellers. Prosjektet skal evaluere hvilke forbedringstiltak som faktisk har blitt fulgt opp i praksis og en brukerundersøkelse om hvilke av tiltakene som pasientene vurderte som mest betydningsfulle. Mer om prosjektet i neste PKO-nytt. Vi ønsker innspill fra fastlegene til PKO-korpset. Nå står epost adressene i PKO-nytt til alle i PKO Vestre Viken ved siden av navn og avdeling hvor de arbeider. Ta gjerne kontakt! Ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår! Erik Shetelig Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus Presisering fra forrige nummer: Under laboratoriemedisin fra Patologisk avdeling skrev vi at ved svar uegnet prøve var det anbefalt kontroll etter 6 mnd med ny Cyt og HPV ananlyse. Det må presiseres at dette gjelder kun i de tilfellene der cellene er dekket av blod eller betennelsesceller (M 09010), og ved lavgradige lesjoner (M og M 69701). PKO-nytt Utgitt: Desember 2012 Opplag: 700 Layout og trykk: Trykkeriet, VVHF Samhandling DPS-fastleger Asker og Bærum November 2012 Det er nettopp gjennomført en spørreundersøkelse om samhandling mellom DPS og fastlegene i Asker og Bærum. Den ble dessverre bare besvart av 35 % av fastlegene i de 2 kommunene, men inneholder mange interessante funn. Undersøkelsen danner et viktig grunnlag i det videre arbeid for å forbedre samarbeid og henvisningspraksis. Her er en del av tallene og kommentarene. Fastlegenes kontakt med DPS 57 % av fastlegene bruker oftest telefon og 30 % oftest brev når de kontakter DPS 60 % kontakter DPS sjeldnere enn en gang pr. måned for veiledning 50 % henviser ca. 1 pasient per måned til DPS, 70 % bruker elektronisk henvisning 43 % får kontakt med DPS i akutte situasjoner (64 % i Asker og 35 % i Bærum) Hvor fornøyd er fastlegene med DPS 43 % av fastlegene er generelt fornøyd med DPS 45 % i både Asker og Bærum synes de får adekvat hjelp for pasienter som henvises Gruppeveiledning fra DPS på fastlegenes kontor 32 % av fastlegene får veiledning på kontoret fra DPS, 100 % opplever det som nyttig (!), 60 % i stor/svært stor grad 84 % prosent av de som ikke får veiledning på kontoret i dag, ønsker dette Av kommentarer ellers kan nevnes at noen fastleger ønsker mulighet for kontakt med DPS pr. telefon etter kl. 15, flere nevner akutt teamet som et meget godt alternativ for hjelp i akutte situasjoner. Flere mener at det er svært dårlig tilgjengelighet på psykologer og psykiatere i Asker og Bærum utenfor DPS slik at denne muligheten i svært liten grad kan brukes. Pasienter får da oftest heller ikke noe tilbud hos spesialist når det er nødvendig etter en behandlingsperiode ved DPS. Erik Shetelig PKO-leder Bærum sykehus, somatikk/psykiatri

3 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Erik Shetelig - PKO-leder, somatikk/psykiatri - Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - Axel Einar Mathisen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - Bente Vendsbo Bjørnstad - Klinikk for psykisk helse og rus DPS Bærum/IKT - Einar Moltu - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) - Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - Hospitering ved føde- og gynekologisk seksjon Bærum sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Bærum sykehus vil fra januar 2013 tilby fastleger med tilknytning til sykehuset en to dagers strukturert hospitering. Programmet er laget i samarbeid med praksiskonsulenten ved avdelingen og er godkjent som 20 tellende kurspoeng. Etter hospiteringen skal det lages en evalueringsrapport som sendes kurskomiteen i Akershus legeforening for godkjenning. Hospitering foregår onsdag og torsdag. Dagen starter med legenes morgenmøte og fagmøte i etterkant. I programmet inngår ultralydscreening, fødepoliklinikk med akutte og planlagte konsultasjoner, svangerskapspoliklinikk for risikogravide med mer. På gynekologisk poliklinikk følges akutte og planlagte konsultasjoner. Ta kontakt med praksiskonsulent Hilde Beate Gudim for nærmere program/ informasjon om du er interessert: Øyeblikkelig hjelp henvendelser til gynekologisk avdeling Bærum sykehus Noen kolleger har uttrykt misnøye med at de ved behov for kontakt med vakthavende gynekolog på dagtid treffer en sykepleier på telefonen. Vakthavende gynekolog er ofte opptatt med en undersøkelse. Problemstillingen er tatt opp med avdelingsoverlegen som gir følgende innspill: Dersom en fastlege ønsker å diskutere et medisinsk problem med vakthavende lege, skal de selvsagt få det. Vi forstår også at det da er viktig at de får snakke med en lege raskt for å kunne løse saken mens pasienten er hos fastlegen. Men vakthavende lege har en øyeblikkelighjelp-poliklinikk hele dagen og kan ikke svare med en gang dersom de står midt i en undersøkelse. I så fall vil legen kunne ringe tilbake så raskt de kan om ønskelig. Vi har derfor gjort det slik at dersom fastlegen ønsker at pasienten skal få time ved vår poliklinikk, kan sykepleier sette opp slike timer uten å konferere med vakthavende lege. Sykepleier er også i stand til å gi gode råd så informer veldig gjerne om hva saken gjelder. Hilde Beate Gudim PKO Avdeling for gynekologi og fødselshjelp Bærum sykehus Oppfølging av tykktarmskreft i allmennpraksis Kolleger i praksis melder at enkelte pasienter overføres til oppfølging i allmennpraksis uten at de avtalte vedlegg medfølger. Jeg har nå utarbeidet en mal som kan sendes elektronisk sammen med overføringsnotatet og dette er gjennomgått med kirurgene. I tillegg kom Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av tykk- og endetarmskreft i revidert utgave 28. juni Jeg vil sende ut det reviderte kontrollopplegget som e-post i Praksisnytt. Axel Einar Mathiesen Praksiskonsulent kirurgisk avdeling Bærum sykehus Kolsskolen er et tilbud til pasienter i Asker og Bærum som har fått diagnosen Kols. Tilbudet består av: Kartleggingssamtale og lungefunksjonsmålinger med sykepleier på medisinsk poliklinikk Trening og undervisning i gruppe Samling en dag i uken fra kl til kl i 4 uker Gruppen består av 8-12 kolspasienter. Treningen ledes av fysioterapeut og er tilpasset pasientgruppen. Med forbehold om eventuelle endringer. Undervisning: Holdes av et tverrfaglig team som består av lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom og ernæringsfysiolog Temaene er: Hva er kols og behandling av kols, fysisk aktivitet og trening, sekretmobilisering, ernæring, pusteteknikk og mestring av anfall, samt å leve med kronisk sykdom Påmelding skjer via henvisning fra fastlege eller innleggelse/poliklinisk besøk ved Bærum Sykehus. Målet for kolsskolen er å gi deg kunnskap og trygghet om det å være lungesyk og bedre rustet til å ivareta egen helse. Innkalling og kursinformasjon kommer i posten. For nærmere informasjon kan du ta kontakt med Lungepoliklinikken på telefon Slik gjør vi det Ultralyd halskar utføres ved GSR og henvisninger for denne undersøkelsen sendes direkte til avdelingen. Øvrige ultralydundersøkelser av hals gjøres ved radiologisk avdeling Bærum sykehus.

4 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - Hans-Gunnar Wear-Hansen - Nevrologi, reumatologi og rehabilitering / Kirurgisk avd. - Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - Anne Hilde Crowo - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Kurs for pasienter med hypothyreose Lærings- og mestringssenteret ved Drammen sykehus arrangerer kurs for pasienter som har hypothyrose. Kurset går over tre dager. Neste kurs er planlagt til og 20. februar Innhold i kurset: Informasjon om hypothyreose, behandling, mestring av sykdommen og betydning av fysisk aktivitet og kosthold. Undervisning ved endokrinolog, sykepleier, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og psykolog. For å delta på kurs trenger vi en henvisning fra lege som bekrefter at pasienten har hypothyrose og at vedkommende ønsker å delta på kurs. Henvisning sendes på vanlig måte til Drammen sykehus, medisinsk avdeling. Merk kurs hypothyreose. Hospitering ved Drammen DPS Fastlegene inviteres fra nyåret 2013 til å hospitere en dag ved Drammen DPS. Dagsplan: Informasjon ved avd. overlege, møtet akutteamet, delta i inntaksteamet for vurdering av henvisninger, omvisning døgnavdeling. Dagsbesøk gir 7 poeng for en dag. Nærmere informasjon kommer i Praksisnytt fra PKO Drammen sykehus. Manjit Kaur Sirpal Praksiskonsulent klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS. Ortopedisk akuttpoliklinikk Pågangen til poliklinikken er stor og øker stadig. Poliklinikken betjenes av turnusleger og til dels uerfarne assistentleger, og selv om avdelingen kontinuerlig jobber med å korte ned ventetiden, er den på grunn av disse faktorene dessverre lang. I hovedsak er de henviste pasientene til akuttpoliklinikk pasienter med akutte tilstander/skader, og våre fremskutte pasientbehandlere er absolutt mest trenet på utredning og behandling av akutt ortopedi. Men pasientgruppen kronikere med exacerbasjon utgjør imidlertid en økende andel. Eksempler på dette er pasienter med knesmerter og skuldersmerter. På vegne av avdelingen ønsker vi at disse kronikerne med forverring henvises elektivt elektronisk til poliklinikken ved ortopedisk avdeling. For å kunne yte økt service med kortere ventetid, er det nødvendig at graden av plager beskrives godt i henvisningen. Pasientene vil da bli prioritert, og vil med slik henvisning ivaretas bedre mht. målrettet vurdering/behandling. Dersom pasienten er yrkesaktiv, kan henvisningen merkes med Raskere tilbake. På vegne av ortopedisk avdeling Drammen sykehus Geir Histøl

5 gen din skrive ut en liste over medisiner r og husk å oppdatere den Kongsberg sykehus r listen i lommeboken eller vesken Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - Terje Sandvik - Somatiske avd./psykiatri/ikt - listen hver gang du oppsøker lege og når Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - r medisiner på apoteket Forskningsinteresserte praksiskonsulenter på Kongsberg sykehus Praksiskonsulentene har tatt initiativ til å starte prosjektet Forberedelse og oppfølging av utskrivningsklare pasienter. Problemstillingen har vært trukket frem i mediene jevnlig siden samhandlingsreformen trådte i kraft, og sykehusene fikk økonomiske insentiver til å skrive ut pasientene så raskt som mulig. -Kongsberg sykehus har tatt mål av seg til å forsøke å se nærmere på hvor bra dette fungerer, noe som er en nødvendighet for å kunne bli enda bedre sier leder for praksiskonsulentordningen på Kongsberg sykehus Leif-Erik Tobiasson. Vi ønsker med dette prosjektet å få svar på følgende problemstillinger: optimal for pasientene, sier Tobiasson. Nettopp dette at alle aktører får mulighet til å gi tilbakemelding om hva som fungerer godt, og hva som kan bli bedre, er det unike ved dette prosjektet. I kombinasjon med at vi gjennomfører prosjektet på en vitenskapelig måte gir dette troverdige resultater. Har du liste over medisinene dine? Prosjektet varer i seks måneder, og vil starte opp 1. januar. Prosjektet har fått midler fra Helse Sør-Øst til å ansette en forskningssykepleier i 30 % stilling som skal bidra til å samle inn data. -Kongsberg sykehus og kommunene er gode på samhandling, og med dette prosjektet legger vi opp til å kunne bli enda bedre, sier samhandlingssjefen på Kongsberg sykehus Brit Elin Jørgensen, som er svært fornøyd med at samhandlingsforskningen blomstrer på Kongsberg sykehus. En medisinliste forebygger feil og misforståelser. Den gir trygghet for deg og de som behandler deg. Felles informasjon fra Vestre Viken Be fastlegen din skrive ut en liste over medisiner Leif Erik Hvordan legger sykehuset til rette for en god oppfølging av utskrivningsklare pasienter? Hva slags tilbud til utskrivningsklare pasienter har kommunene, og når mottar de tilbudet? Føler pasientene at ansvarsfordelingen er klar, og at de blir tatt godt hånd om? Hva mener kommunehelsetjenesten, fastlege/sykehjemslege og pasienten om tidspunktet for utskrivelse? Ble pasienten etter deres mening skrevet ut på rett tidspunkt? du bruker og husk å oppdatere den Husk å skrive ut oppdatert medisinliste til pasienten din Oppbevar listen i lommeboken eller vesken Vis fram listen hver gang du oppsøker lege og når du henter medisiner på apoteket Svarene skal finnes ved at vi sender ut spørreskjemaer til pasienten, hjemmesykepleier, og sykehuset ved utskrivelsen, og til pasienten, hjemmesykepleier og fastlegen/sykehjemslege etter 4 uker. Selv om det går raskt å fylle ut spørreskjemaene, vil dette være arbeidskrevende. Tobiasson håper likevel at alle parter ser nytten av dette. -Dette er en dugnad for at vi på kort sikt skal kunne gjøre overgangen mellom helsenivåene

6 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran - PKO-leder/avd. for gyn. og fødselshjelp - Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - Mette Lerfaldet - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri - Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT - US id : YN i hva PKO arbeidsfokus: Epikrisekvalitet gyn avd Raskere tilbake - tilbud Barn av psykisk syke foreldre Fødselsangst IKT forbedringer Hospitering Samhandling Epikrisekvalitet gyn. avd. Ringerike Praksiskonsulent har i samarbeid med avdelingens leger utarbeidet ny mal for hva en god epikrise skal inneholde. Den enkelte lege har fått denne malen i laminert format til å ha tilgjengelig i frakkelommen. KORTE PRESISE EPIKRISER, 1 A4 side! Diagnose(r) CAVE Henvisningsårsak Kort, en linje Tidligere sykdommer Relevante og kroniske Forløp og behandling (funn og us resultater, vurderinger) Det er hittil gjort 3 enkle kvalitative vurderinger av et utplukk epikriser. Ut fra resultatene ser vi at det bør utøves stadige påminnelser og gis tilbakemeldinger for å øke kvaliteten på de enkelte deler av epikrisen. Det er hittil gjort rundt 3 enkle epikrisemalen kvalitative og vurderinger av et epikriser utplukk generelt. epikriser. Ut fra resultatene ser vi at det bør utøves stadige påminnelser og gis tilbakemeldinger for å øke kvaliteten på de enkelte deler av epikrisen. Kvaliteten på epikrisene lå i utgangspunktet på Sykdomsforløp, pos resultater av lab, rtg. og andre us, kort resymé opr beskrivelse Ubesvarte prøver Prøver som er tatt, og om de følges opp på sykehus eller svar ettersendes Funksjonsnivå/ hjelpetiltak Selvhjulpen, hjemmesykepleie, avtalt rehab.?, fysio, IP behov Planer for videre oppfølging Legemidler ved utskrivelse Ktr pol.klin / ktr hos fastlege? Husk å be pas selv bestille time hos fastlegen, hva skal ktr, hvordan endre beh., når evt kontakte Gyn.? Navn, dose, indikasjon. (Faste Kur v/behov) Merk nye medisiner med Ny- evt. opptrappingsplan. Begrunnelse for doseendringer eller seponeringer. *Ingen medisiner ved utskrivelse Sykemelding HUSK presis fkt.beskr. i pkt 5 Medisinsk farlig å være i tilrettelagt gradert/ hel arb fkt.? Vi tar gjerne imot innspill eller Kvaliteten på epikrisene lå i utgangspunktet på sånn middels nivå. Så langt ser vi en bedring i kvaliteten på 71 %, og vi vil fortette fokusert for å bli ennå bedre og opprettholde nivået. Vi tar gjerne imot innspill rundt epikrisemalen og epikriser generelt. eller Raskere tilbake ortopedi Ringerike sykehus Nå er det god kapasitet for dagkirurgiske behandlinger i Raskere tilbake ved Ringerike sykehus. Husk å skrive i henvisningen: Raskere tilbake. Dette gjelder dag-kirurgiske operasjoner: Kneartroscopi, canalis carpi, skulderscopi, m.m. Evt. ta kontakt med: Koordinator Hilde Skalstad Winnæss Tlf: / I Raskere tilbake er det også kort ventetid ved poliklinikken for Polikliniske konsultasjoner: Kne, skulder, hånd m.m. Raskere tilbake kan være nøkkelen tilbake til arbeidslivet for arbeidstakere som er sykmeldt eller står i fare for å bli det. Målet med ordningen er å bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb eller unngå sykmelding. Oversikt over tilbudet for ortopedi hele Vestre Viken, se her: behandlinger/raskere-tilbake/sider/ raskere-tilbake---ortopedi.aspx Barn av psykisk syke foreldre 1. Organisering av arbeid i forhold til Barn som pårørende ved Ringerike DPS Koordinator for de barneansvarlige møter i en arbeidsgruppe i Vestre Viken HF hver 3. uke. Arbeidsgruppen har ansvar for å følge opp strategi- og handlingsplanen som er vedtatt av klinikkledelsen. Det er oppnevnt barneansvarlige ved Psykiatrisk døgnavdeling Røyse, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinkken på Ringerike og Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Hallingdal. De barneansvarlige innenfor Ringerike DPS møtes fast en gang hver annen måned for å drøfte faglige problemstillinger. De barnansvarlige deltar på nettverkssamlinger på Blakstad som arrangeres av arbeidsgruppa 4-5 ganger i løpet av året. Behandlere i poliklinikken har invitert barn til samtale men det gjøres ikke rutinemessig. Døgnavdelingen på Røyse har hatt samtaler med barn av inneliggende pasienter. 2. Det elektroniske journalsystem Det er laget en frase i sykehusets EPJ Kartleggingsspørsmål til pasienter ved voksenpsykiatri Ringerike som har barn mellom 0-18 år. Dette skal fylles ut både på poliklinikken og døgnavdelingen på Røyse. PKO-leder Pål Steiran

7 Felles informasjon fra Vestre Viken Raskere tilbake psykisk helse Raskere tilbake har følgende tilbud til personer med lettere psykiske og sammensatte lidelser, som bor i helseregionen Helse Sør-Øst og som er sykemeldt eller står i fare for å bli det. Tilbudene finner sted i sykehusets lokaler på Blakstad, Sandvika og Asker. Individuell korttidsterapeutiskbehandling hos psykolog, 8 10 timer. Gruppebehandling hos spesialfysioterapeut: Inntil 12 ganger på kveldstid. Tema: Gjennom Mindfullness/ oppmerksomhetstrening og avspenning, øke bevisstgjøring av kroppens betydning for å finne balanse i livet. Grupper med forebygging av stress og utbrenthet, ledet av psykolog med fokus på avspenning og stressmestring med tema over 6 ganger. Gruppebehandling for personer med angst og depresjon. Henvisning: Tilbudene kreves henvisning fra lege til følgende adresse: Vestre Viken HF Raskere tilbake - psykisk helse Postboks Rud Kontaktadresse: Mobiltelefon: Det understrekes imidlertid at selv om kursene arrangeres av spesialisthelsetjenesten, vil kursdeltakerne ikke få den oppfølging av psykiater eller psykologspesialist som man normalt kan forvente ved ordinær henvisning til et distriktspsykiatrisk senter. Ved behov for det henvises på ordinær måte for dette til DPS. Vestre Viken HF utsendelse av epikriser (inkl. polikliniske notat) Vestre Viken HF stopper papirkopi av epikriser til legekontor som mottar slike dokumenter elektronisk i første halvdel av januar Det er etablert rutine i Vestre Viken HF for å overvåke applikasjonskvitteringer på de elektronisk utsendte dokumentene. Dersom vi ikke har fått applikasjonskvittering innen 5 dager etter at en epikrise er sendt elektronisk, vil vi sende papirkopi av dokumentet for å sikre at legekontoret får dokumentet og for at de kan avdekke evt feil i mottak av elektroniske meldinger. Avvikling av papirkopi på laboratorie- og radiologisvar fra Vestre Viken HF vil skje på et senere tidspunkt, og blir informert om separat. Med vennlig hilsen Oddveig Ballangrud DIPS-systemansvarlig, Senter for ehelse Sikkerhetsutstyr til blodprøvetaking Avdeling for medisinsk biokjemi i Vestre Viken tilbyr fom januar 2013 alle sine rekvirenter å få tilsendt sikkerhetsutstyr til bruk ved blodprøvetaking. Dette er et ledd i å forhindre stikkskader og for å følge et nytt EU- sikkerhetsdirektiv som skal være implementert innen mai Forbudet mot å sette kanylehetten tilbake på kanylen er allerede trådt i kraft, derfor tilbys det nå sikkerhetsutstyr. Sikkerhetsutstyret har en beskyttelse til å føre over kanylen rett etter prøvetaking, og hele enheten skal kastes i risikoavfallsboks. Sikkerhetsutstyret kan bestilles via våre ordinære bestillingsskjema. Trude Steinsvik Avdelingssjef

8 Vestre Viken HF, Asker kommune og Bærum kommune arrangerer seminar Møteserie fra PKO Vestre Viken, hvor man får «løpende poeng» alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastlegene. PKO Bærum sykehus inviterer til møteserie: Onsdag 16.1 Ritalinmøte Onsdag 6.2 Benzomøte Onsdag 6.3 LAR-møte Tid: Kl Hvordan hjelper vi barn med syke foreldre? Tid: Onsdag 27. februar kl Sted: Auditoriet Bærum sykehus Foredragsholder er bl.a. jurist i Vestre Viken HF, Janne Hjelm Gabrielsen. Sted: Auditoriet på Bærum sykehus Velkommen til et nytt møte i møteserie vi har kalt «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastlegene og medarbeiderne. PKO Drammen sykehus inviterer: Tema: Hypertensjon og nyresvikt Sted: Auditoriet på Drammen sykehus Tid: Torsdag kl ! G od l u J

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 1-2014 Nytt liv og trygg barseltid for familien er tittelen på den Nasjonale faglige

Detaljer

PKO-nytt 1-2012. Prosentandel av fordelt på skadetyper med minst en pasientskade i GTT i 2010 (i Norge)

PKO-nytt 1-2012. Prosentandel av fordelt på skadetyper med minst en pasientskade i GTT i 2010 (i Norge) Tema: Pasientsikkerhet PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: Trygve Kongshavn og Johan Höljer E-post: trkong@vestreviken.no og joholj@vestreviken.no PKO-nytt 1-2012 Pasientsikkerhetskampanjen

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 3-2014 Rehabiliteringstilbud og Koordinerende enhet Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Detaljer

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 1-2015 Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! Vestre Viken og kommunene

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 4-2014 Barneavdelingen i Vestre Viken ble Barne- og ungdomsavdeling fra mandag 3. november

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sissel Korshavn, prosjektleder Vedtatt av ledergruppen ved akuttpsykiatrisk avdeling

Detaljer

Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009

Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009 Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009 Utvikling / omfang av PKO korpset i 2009 I løpet av 2009 har man fått på plass et fulltallig PKO korps ved sykehuset. Dette

Detaljer

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan

Detaljer

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Syd-Vesten. Kjernejournal Sykemeldingskurs Psykiatrisk divisjon SUS Nettverksgruppe for legeledere MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING

Syd-Vesten. Kjernejournal Sykemeldingskurs Psykiatrisk divisjon SUS Nettverksgruppe for legeledere MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING NR. 4 ÅRG. 19. 2013 Syd-Vesten Kjernejournal Sykemeldingskurs Psykiatrisk divisjon SUS Nettverksgruppe for legeledere Foto: Heidunn S. Nordtveit. 2 SYD-VESTEN NR.

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass»

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass» 2014 Årsmelding Buskerud «Sykepleier på sykehuset synkroniserte medisinlisten med mine notater jeg var jo den eneste som visste hva jeg hadde fått mens jeg var innlagt» «Denne saken har vært et mareritt

Detaljer

Engstelige barn og unge

Engstelige barn og unge Engstelige barn og unge En enkel veileder dersom du opplever eller har noen i din nærhet som du syns bekymrer og engster seg unødvendig mye Enkle tips til barn, unge, foreldre og fagpersoner om hvor og

Detaljer

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, de fleste konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport IS-2156 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Organisering

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis Nr. 1 Årg. 11 9. januar 2008 PRAKSISNYTT Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis Informasjon til allmennpraktiserende leger fra KK Provoserte

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer