Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle"

Transkript

1 Tema: Barn som har alvorlig syke foreldre PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Erik Shetelig E-post: PKO-nytt Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle Kunnskap og erfaring om hvor stor betydning det har for barn å vokse opp med alvorlig syke foreldre, førte frem til endring i lovverket : Helsepersonelloven sier nå at helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig sykdom eller skade kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Det skal være lav terskel for at helsepersonell skal igangsette undersøkelser om hvilke behov barn har for informasjon og oppfølging. Spesialisthelsetjenesteloven sier at Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig syke eller skadde pasienter. Ordningen er etablert i alle deler av psykisk helse og alle sykehus i VVHF. Barna Barn trenger tilpasset informasjon slik at de kan føle seg trygge og inkludert og at de forstår situasjonen de og familien er i og kan forstå sine egne reaksjoner. Barn tør ofte ikke spørre. Å legge til rette for at barna får mulighet til å fortelle sin historie er en viktig oppgave. Informasjon må ofte gjentas. Når de lever med langvarig syke foreldre, blir barnas rolle og plikter i familien endret. For å legge til rette for at barna kan slippe å ta på seg urimelige omsorgsbyrder og slippe skyldfølelse for forelderens situasjon, er det nødvendig at helsetjenestene samarbeider om hjelpen. Forelderens funksjon i forhold til barna er viktigere enn diagnosen. Spesielt viktig er barnefokuset når forelderen er alene om omsorgen. Den sykes foreldrerolle Pasient/forelder trenger støtte til å styrke sin foreldrerolle og hjelp til å ta vare på barna. Helsepersonells oppgave blir primært å hjelpe foreldre til å formidle vanskelig informasjon til barn. Når voksne rammes av alvorlig sykdom, og kanskje særlig innen rus/psykiatrifeltet overveldes foreldre av egne følelser og frykt for å påføre barna sykdom eller lidelse. Forelderen trenger hjelp til realistisk formidling av gyldig kunnskap. Et godt utgangspunkt for samtalen med forelderen kan være Hvordan tror du barna har det når du strever slik du nå formidler? Journalføring Studier har vist at det er vanskelig å få innarbeidet god praksis i dette arbeidet. Ved aktuelle lidelser skal det journalføres at man har undersøkt hvilke barn pasienten har og hvilken informasjon barna har fått. Familiens/barnas viktigste nettverk bør kartlegges. I søknader til sykehus og poliklinikker skal disse opplysninger gis. Tilsvarende skal en epikrise inneholde informasjon om hvilke tiltak som er gjort i forhold til barna. På sykehus er den enkelte behandler ansvarlig for arbeidet med barna, barneansvarlig personell har ansvaret for å organisere arbeidet på avdelingene. Praktisk gjennomføring av samtale Samtale med barna bør foregå sammen med foreldrene, ofte også andre sentrale omsorgspersoner og helsepersonell. Rammen og målsetningen for samtalen må klargjøres for barnet og det må være avtalt på forhånd hvilken informasjon som skal gis. Om mulig bør det på forhånd innhentes informasjon om hvordan barnet fungerer i barnehage/skole. Større barn kan ha behov for å ha samtale om situasjonen uten at foreldre er tilstede (Husk samtykke dersom taushetsbelagt informasjon gis) Ved overgang i langvarig problematikk, kan barna/ ungdommen ofte trenge egne hjelpere. Flere kommuner har opprettet tilbud til disse barna, f.eks. samtalegrupper. Orienter deg om og benytt de aktuelle samarbeidspartnere som finnes i din kommune. Vi vet at barna har nytte av: Forpliktende kontakt og informasjon med gjentagelser over tid, både fra foreldre og helsevesenet. En god voksen å snakke med og hjelp til å sortere sin forståelse av og følelser rundt situasjonen. Det kan være den andre forelder, annen foresatt, lærer eller helsesøster. Sykdomsfrie soner Treffe andre i samme situasjon Barn kan tåle mye om vi tar vare på disse forholdene. Huskeliste: Orienter deg om pasienten har barn. Sørg for å få vite hva barna vet og vurder hva de trenger å få vite. Tren på å tørre å snakke om at barn kan streve når voksne er syke. Planlegg, sammen med andre, hvordan informasjon skal gis, spesielt ved langvarige lidelser. Noter i journal, dels i pasientens, dels i barns egen journal. God informasjon finnes i rundskriv IS Barn som pårørende/ og Elin Kufås har god oversikt over aktuelt personell i hele VV HF og kan hjelpe til å finne kontaktperson lokalt. 27.februar 2013 kl arrangeres seminar: Hvordan hjelper vi barn av syke foreldre. Verktøykasse i auditoriet ved Bærum sykehus.

2 Fra redaktøren Tema i dette nummer av PKO nytt er Barn som har alvorlig syke foreldre. Det gjøres rede for legenes og spesialisthelsestjenesten rolle og plikter. Det er også tips om hvordan man kan gjennomføre samtale med barnet om denne vanskelige problematikken. Fra Ringerike sykehus gis informasjon om ansvar for barn av psykisk syke foreldre ved Ringerike DPS. Foredrag/møte om temaet 27. feb 2013 i auditoriet Bærum sykehus er annonsert i dette PKO-nytt. Ved Bærum sykehus har PKO et viktig pilotprosjekt på trappene om reinnleggelser ved sykehus. Hver 8. pasient som skrives ut fra sykehus i Norge blir reinnlagt i løpet av 1 mnd, hos pasienter over 65 år opplever hver 6. pasient det samme. Forekomst av reinnleggelser er høyest for pasienter med KOLS, hjertesvikt og pneumoni. Prosjektet går ut på å iverksette tiltak for å redusere antall reinnleggelser for pasienter med hjertesvikt. Det forutsetter et godt samarbeid om en tiltakspakke på sykehus, hos fastlegene, på sykehjemmene og i kommunehelsetjenesten ellers. Prosjektet skal evaluere hvilke forbedringstiltak som faktisk har blitt fulgt opp i praksis og en brukerundersøkelse om hvilke av tiltakene som pasientene vurderte som mest betydningsfulle. Mer om prosjektet i neste PKO-nytt. Vi ønsker innspill fra fastlegene til PKO-korpset. Nå står epost adressene i PKO-nytt til alle i PKO Vestre Viken ved siden av navn og avdeling hvor de arbeider. Ta gjerne kontakt! Ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår! Erik Shetelig Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus Presisering fra forrige nummer: Under laboratoriemedisin fra Patologisk avdeling skrev vi at ved svar uegnet prøve var det anbefalt kontroll etter 6 mnd med ny Cyt og HPV ananlyse. Det må presiseres at dette gjelder kun i de tilfellene der cellene er dekket av blod eller betennelsesceller (M 09010), og ved lavgradige lesjoner (M og M 69701). PKO-nytt Utgitt: Desember 2012 Opplag: 700 Layout og trykk: Trykkeriet, VVHF Samhandling DPS-fastleger Asker og Bærum November 2012 Det er nettopp gjennomført en spørreundersøkelse om samhandling mellom DPS og fastlegene i Asker og Bærum. Den ble dessverre bare besvart av 35 % av fastlegene i de 2 kommunene, men inneholder mange interessante funn. Undersøkelsen danner et viktig grunnlag i det videre arbeid for å forbedre samarbeid og henvisningspraksis. Her er en del av tallene og kommentarene. Fastlegenes kontakt med DPS 57 % av fastlegene bruker oftest telefon og 30 % oftest brev når de kontakter DPS 60 % kontakter DPS sjeldnere enn en gang pr. måned for veiledning 50 % henviser ca. 1 pasient per måned til DPS, 70 % bruker elektronisk henvisning 43 % får kontakt med DPS i akutte situasjoner (64 % i Asker og 35 % i Bærum) Hvor fornøyd er fastlegene med DPS 43 % av fastlegene er generelt fornøyd med DPS 45 % i både Asker og Bærum synes de får adekvat hjelp for pasienter som henvises Gruppeveiledning fra DPS på fastlegenes kontor 32 % av fastlegene får veiledning på kontoret fra DPS, 100 % opplever det som nyttig (!), 60 % i stor/svært stor grad 84 % prosent av de som ikke får veiledning på kontoret i dag, ønsker dette Av kommentarer ellers kan nevnes at noen fastleger ønsker mulighet for kontakt med DPS pr. telefon etter kl. 15, flere nevner akutt teamet som et meget godt alternativ for hjelp i akutte situasjoner. Flere mener at det er svært dårlig tilgjengelighet på psykologer og psykiatere i Asker og Bærum utenfor DPS slik at denne muligheten i svært liten grad kan brukes. Pasienter får da oftest heller ikke noe tilbud hos spesialist når det er nødvendig etter en behandlingsperiode ved DPS. Erik Shetelig PKO-leder Bærum sykehus, somatikk/psykiatri

3 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Erik Shetelig - PKO-leder, somatikk/psykiatri - Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - Axel Einar Mathisen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - Bente Vendsbo Bjørnstad - Klinikk for psykisk helse og rus DPS Bærum/IKT - Einar Moltu - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) - Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - Hospitering ved føde- og gynekologisk seksjon Bærum sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Bærum sykehus vil fra januar 2013 tilby fastleger med tilknytning til sykehuset en to dagers strukturert hospitering. Programmet er laget i samarbeid med praksiskonsulenten ved avdelingen og er godkjent som 20 tellende kurspoeng. Etter hospiteringen skal det lages en evalueringsrapport som sendes kurskomiteen i Akershus legeforening for godkjenning. Hospitering foregår onsdag og torsdag. Dagen starter med legenes morgenmøte og fagmøte i etterkant. I programmet inngår ultralydscreening, fødepoliklinikk med akutte og planlagte konsultasjoner, svangerskapspoliklinikk for risikogravide med mer. På gynekologisk poliklinikk følges akutte og planlagte konsultasjoner. Ta kontakt med praksiskonsulent Hilde Beate Gudim for nærmere program/ informasjon om du er interessert: Øyeblikkelig hjelp henvendelser til gynekologisk avdeling Bærum sykehus Noen kolleger har uttrykt misnøye med at de ved behov for kontakt med vakthavende gynekolog på dagtid treffer en sykepleier på telefonen. Vakthavende gynekolog er ofte opptatt med en undersøkelse. Problemstillingen er tatt opp med avdelingsoverlegen som gir følgende innspill: Dersom en fastlege ønsker å diskutere et medisinsk problem med vakthavende lege, skal de selvsagt få det. Vi forstår også at det da er viktig at de får snakke med en lege raskt for å kunne løse saken mens pasienten er hos fastlegen. Men vakthavende lege har en øyeblikkelighjelp-poliklinikk hele dagen og kan ikke svare med en gang dersom de står midt i en undersøkelse. I så fall vil legen kunne ringe tilbake så raskt de kan om ønskelig. Vi har derfor gjort det slik at dersom fastlegen ønsker at pasienten skal få time ved vår poliklinikk, kan sykepleier sette opp slike timer uten å konferere med vakthavende lege. Sykepleier er også i stand til å gi gode råd så informer veldig gjerne om hva saken gjelder. Hilde Beate Gudim PKO Avdeling for gynekologi og fødselshjelp Bærum sykehus Oppfølging av tykktarmskreft i allmennpraksis Kolleger i praksis melder at enkelte pasienter overføres til oppfølging i allmennpraksis uten at de avtalte vedlegg medfølger. Jeg har nå utarbeidet en mal som kan sendes elektronisk sammen med overføringsnotatet og dette er gjennomgått med kirurgene. I tillegg kom Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av tykk- og endetarmskreft i revidert utgave 28. juni Jeg vil sende ut det reviderte kontrollopplegget som e-post i Praksisnytt. Axel Einar Mathiesen Praksiskonsulent kirurgisk avdeling Bærum sykehus Kolsskolen er et tilbud til pasienter i Asker og Bærum som har fått diagnosen Kols. Tilbudet består av: Kartleggingssamtale og lungefunksjonsmålinger med sykepleier på medisinsk poliklinikk Trening og undervisning i gruppe Samling en dag i uken fra kl til kl i 4 uker Gruppen består av 8-12 kolspasienter. Treningen ledes av fysioterapeut og er tilpasset pasientgruppen. Med forbehold om eventuelle endringer. Undervisning: Holdes av et tverrfaglig team som består av lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom og ernæringsfysiolog Temaene er: Hva er kols og behandling av kols, fysisk aktivitet og trening, sekretmobilisering, ernæring, pusteteknikk og mestring av anfall, samt å leve med kronisk sykdom Påmelding skjer via henvisning fra fastlege eller innleggelse/poliklinisk besøk ved Bærum Sykehus. Målet for kolsskolen er å gi deg kunnskap og trygghet om det å være lungesyk og bedre rustet til å ivareta egen helse. Innkalling og kursinformasjon kommer i posten. For nærmere informasjon kan du ta kontakt med Lungepoliklinikken på telefon Slik gjør vi det Ultralyd halskar utføres ved GSR og henvisninger for denne undersøkelsen sendes direkte til avdelingen. Øvrige ultralydundersøkelser av hals gjøres ved radiologisk avdeling Bærum sykehus.

4 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - Hans-Gunnar Wear-Hansen - Nevrologi, reumatologi og rehabilitering / Kirurgisk avd. - Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - Anne Hilde Crowo - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Kurs for pasienter med hypothyreose Lærings- og mestringssenteret ved Drammen sykehus arrangerer kurs for pasienter som har hypothyrose. Kurset går over tre dager. Neste kurs er planlagt til og 20. februar Innhold i kurset: Informasjon om hypothyreose, behandling, mestring av sykdommen og betydning av fysisk aktivitet og kosthold. Undervisning ved endokrinolog, sykepleier, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og psykolog. For å delta på kurs trenger vi en henvisning fra lege som bekrefter at pasienten har hypothyrose og at vedkommende ønsker å delta på kurs. Henvisning sendes på vanlig måte til Drammen sykehus, medisinsk avdeling. Merk kurs hypothyreose. Hospitering ved Drammen DPS Fastlegene inviteres fra nyåret 2013 til å hospitere en dag ved Drammen DPS. Dagsplan: Informasjon ved avd. overlege, møtet akutteamet, delta i inntaksteamet for vurdering av henvisninger, omvisning døgnavdeling. Dagsbesøk gir 7 poeng for en dag. Nærmere informasjon kommer i Praksisnytt fra PKO Drammen sykehus. Manjit Kaur Sirpal Praksiskonsulent klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS. Ortopedisk akuttpoliklinikk Pågangen til poliklinikken er stor og øker stadig. Poliklinikken betjenes av turnusleger og til dels uerfarne assistentleger, og selv om avdelingen kontinuerlig jobber med å korte ned ventetiden, er den på grunn av disse faktorene dessverre lang. I hovedsak er de henviste pasientene til akuttpoliklinikk pasienter med akutte tilstander/skader, og våre fremskutte pasientbehandlere er absolutt mest trenet på utredning og behandling av akutt ortopedi. Men pasientgruppen kronikere med exacerbasjon utgjør imidlertid en økende andel. Eksempler på dette er pasienter med knesmerter og skuldersmerter. På vegne av avdelingen ønsker vi at disse kronikerne med forverring henvises elektivt elektronisk til poliklinikken ved ortopedisk avdeling. For å kunne yte økt service med kortere ventetid, er det nødvendig at graden av plager beskrives godt i henvisningen. Pasientene vil da bli prioritert, og vil med slik henvisning ivaretas bedre mht. målrettet vurdering/behandling. Dersom pasienten er yrkesaktiv, kan henvisningen merkes med Raskere tilbake. På vegne av ortopedisk avdeling Drammen sykehus Geir Histøl

5 gen din skrive ut en liste over medisiner r og husk å oppdatere den Kongsberg sykehus r listen i lommeboken eller vesken Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - Terje Sandvik - Somatiske avd./psykiatri/ikt - listen hver gang du oppsøker lege og når Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - r medisiner på apoteket Forskningsinteresserte praksiskonsulenter på Kongsberg sykehus Praksiskonsulentene har tatt initiativ til å starte prosjektet Forberedelse og oppfølging av utskrivningsklare pasienter. Problemstillingen har vært trukket frem i mediene jevnlig siden samhandlingsreformen trådte i kraft, og sykehusene fikk økonomiske insentiver til å skrive ut pasientene så raskt som mulig. -Kongsberg sykehus har tatt mål av seg til å forsøke å se nærmere på hvor bra dette fungerer, noe som er en nødvendighet for å kunne bli enda bedre sier leder for praksiskonsulentordningen på Kongsberg sykehus Leif-Erik Tobiasson. Vi ønsker med dette prosjektet å få svar på følgende problemstillinger: optimal for pasientene, sier Tobiasson. Nettopp dette at alle aktører får mulighet til å gi tilbakemelding om hva som fungerer godt, og hva som kan bli bedre, er det unike ved dette prosjektet. I kombinasjon med at vi gjennomfører prosjektet på en vitenskapelig måte gir dette troverdige resultater. Har du liste over medisinene dine? Prosjektet varer i seks måneder, og vil starte opp 1. januar. Prosjektet har fått midler fra Helse Sør-Øst til å ansette en forskningssykepleier i 30 % stilling som skal bidra til å samle inn data. -Kongsberg sykehus og kommunene er gode på samhandling, og med dette prosjektet legger vi opp til å kunne bli enda bedre, sier samhandlingssjefen på Kongsberg sykehus Brit Elin Jørgensen, som er svært fornøyd med at samhandlingsforskningen blomstrer på Kongsberg sykehus. En medisinliste forebygger feil og misforståelser. Den gir trygghet for deg og de som behandler deg. Felles informasjon fra Vestre Viken Be fastlegen din skrive ut en liste over medisiner Leif Erik Hvordan legger sykehuset til rette for en god oppfølging av utskrivningsklare pasienter? Hva slags tilbud til utskrivningsklare pasienter har kommunene, og når mottar de tilbudet? Føler pasientene at ansvarsfordelingen er klar, og at de blir tatt godt hånd om? Hva mener kommunehelsetjenesten, fastlege/sykehjemslege og pasienten om tidspunktet for utskrivelse? Ble pasienten etter deres mening skrevet ut på rett tidspunkt? du bruker og husk å oppdatere den Husk å skrive ut oppdatert medisinliste til pasienten din Oppbevar listen i lommeboken eller vesken Vis fram listen hver gang du oppsøker lege og når du henter medisiner på apoteket Svarene skal finnes ved at vi sender ut spørreskjemaer til pasienten, hjemmesykepleier, og sykehuset ved utskrivelsen, og til pasienten, hjemmesykepleier og fastlegen/sykehjemslege etter 4 uker. Selv om det går raskt å fylle ut spørreskjemaene, vil dette være arbeidskrevende. Tobiasson håper likevel at alle parter ser nytten av dette. -Dette er en dugnad for at vi på kort sikt skal kunne gjøre overgangen mellom helsenivåene

6 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran - PKO-leder/avd. for gyn. og fødselshjelp - Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - Mette Lerfaldet - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri - Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT - US id : YN i hva PKO arbeidsfokus: Epikrisekvalitet gyn avd Raskere tilbake - tilbud Barn av psykisk syke foreldre Fødselsangst IKT forbedringer Hospitering Samhandling Epikrisekvalitet gyn. avd. Ringerike Praksiskonsulent har i samarbeid med avdelingens leger utarbeidet ny mal for hva en god epikrise skal inneholde. Den enkelte lege har fått denne malen i laminert format til å ha tilgjengelig i frakkelommen. KORTE PRESISE EPIKRISER, 1 A4 side! Diagnose(r) CAVE Henvisningsårsak Kort, en linje Tidligere sykdommer Relevante og kroniske Forløp og behandling (funn og us resultater, vurderinger) Det er hittil gjort 3 enkle kvalitative vurderinger av et utplukk epikriser. Ut fra resultatene ser vi at det bør utøves stadige påminnelser og gis tilbakemeldinger for å øke kvaliteten på de enkelte deler av epikrisen. Det er hittil gjort rundt 3 enkle epikrisemalen kvalitative og vurderinger av et epikriser utplukk generelt. epikriser. Ut fra resultatene ser vi at det bør utøves stadige påminnelser og gis tilbakemeldinger for å øke kvaliteten på de enkelte deler av epikrisen. Kvaliteten på epikrisene lå i utgangspunktet på Sykdomsforløp, pos resultater av lab, rtg. og andre us, kort resymé opr beskrivelse Ubesvarte prøver Prøver som er tatt, og om de følges opp på sykehus eller svar ettersendes Funksjonsnivå/ hjelpetiltak Selvhjulpen, hjemmesykepleie, avtalt rehab.?, fysio, IP behov Planer for videre oppfølging Legemidler ved utskrivelse Ktr pol.klin / ktr hos fastlege? Husk å be pas selv bestille time hos fastlegen, hva skal ktr, hvordan endre beh., når evt kontakte Gyn.? Navn, dose, indikasjon. (Faste Kur v/behov) Merk nye medisiner med Ny- evt. opptrappingsplan. Begrunnelse for doseendringer eller seponeringer. *Ingen medisiner ved utskrivelse Sykemelding HUSK presis fkt.beskr. i pkt 5 Medisinsk farlig å være i tilrettelagt gradert/ hel arb fkt.? Vi tar gjerne imot innspill eller Kvaliteten på epikrisene lå i utgangspunktet på sånn middels nivå. Så langt ser vi en bedring i kvaliteten på 71 %, og vi vil fortette fokusert for å bli ennå bedre og opprettholde nivået. Vi tar gjerne imot innspill rundt epikrisemalen og epikriser generelt. eller Raskere tilbake ortopedi Ringerike sykehus Nå er det god kapasitet for dagkirurgiske behandlinger i Raskere tilbake ved Ringerike sykehus. Husk å skrive i henvisningen: Raskere tilbake. Dette gjelder dag-kirurgiske operasjoner: Kneartroscopi, canalis carpi, skulderscopi, m.m. Evt. ta kontakt med: Koordinator Hilde Skalstad Winnæss Tlf: / I Raskere tilbake er det også kort ventetid ved poliklinikken for Polikliniske konsultasjoner: Kne, skulder, hånd m.m. Raskere tilbake kan være nøkkelen tilbake til arbeidslivet for arbeidstakere som er sykmeldt eller står i fare for å bli det. Målet med ordningen er å bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb eller unngå sykmelding. Oversikt over tilbudet for ortopedi hele Vestre Viken, se her: behandlinger/raskere-tilbake/sider/ raskere-tilbake---ortopedi.aspx Barn av psykisk syke foreldre 1. Organisering av arbeid i forhold til Barn som pårørende ved Ringerike DPS Koordinator for de barneansvarlige møter i en arbeidsgruppe i Vestre Viken HF hver 3. uke. Arbeidsgruppen har ansvar for å følge opp strategi- og handlingsplanen som er vedtatt av klinikkledelsen. Det er oppnevnt barneansvarlige ved Psykiatrisk døgnavdeling Røyse, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinkken på Ringerike og Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Hallingdal. De barneansvarlige innenfor Ringerike DPS møtes fast en gang hver annen måned for å drøfte faglige problemstillinger. De barnansvarlige deltar på nettverkssamlinger på Blakstad som arrangeres av arbeidsgruppa 4-5 ganger i løpet av året. Behandlere i poliklinikken har invitert barn til samtale men det gjøres ikke rutinemessig. Døgnavdelingen på Røyse har hatt samtaler med barn av inneliggende pasienter. 2. Det elektroniske journalsystem Det er laget en frase i sykehusets EPJ Kartleggingsspørsmål til pasienter ved voksenpsykiatri Ringerike som har barn mellom 0-18 år. Dette skal fylles ut både på poliklinikken og døgnavdelingen på Røyse. PKO-leder Pål Steiran

7 Felles informasjon fra Vestre Viken Raskere tilbake psykisk helse Raskere tilbake har følgende tilbud til personer med lettere psykiske og sammensatte lidelser, som bor i helseregionen Helse Sør-Øst og som er sykemeldt eller står i fare for å bli det. Tilbudene finner sted i sykehusets lokaler på Blakstad, Sandvika og Asker. Individuell korttidsterapeutiskbehandling hos psykolog, 8 10 timer. Gruppebehandling hos spesialfysioterapeut: Inntil 12 ganger på kveldstid. Tema: Gjennom Mindfullness/ oppmerksomhetstrening og avspenning, øke bevisstgjøring av kroppens betydning for å finne balanse i livet. Grupper med forebygging av stress og utbrenthet, ledet av psykolog med fokus på avspenning og stressmestring med tema over 6 ganger. Gruppebehandling for personer med angst og depresjon. Henvisning: Tilbudene kreves henvisning fra lege til følgende adresse: Vestre Viken HF Raskere tilbake - psykisk helse Postboks Rud Kontaktadresse: Mobiltelefon: Det understrekes imidlertid at selv om kursene arrangeres av spesialisthelsetjenesten, vil kursdeltakerne ikke få den oppfølging av psykiater eller psykologspesialist som man normalt kan forvente ved ordinær henvisning til et distriktspsykiatrisk senter. Ved behov for det henvises på ordinær måte for dette til DPS. Vestre Viken HF utsendelse av epikriser (inkl. polikliniske notat) Vestre Viken HF stopper papirkopi av epikriser til legekontor som mottar slike dokumenter elektronisk i første halvdel av januar Det er etablert rutine i Vestre Viken HF for å overvåke applikasjonskvitteringer på de elektronisk utsendte dokumentene. Dersom vi ikke har fått applikasjonskvittering innen 5 dager etter at en epikrise er sendt elektronisk, vil vi sende papirkopi av dokumentet for å sikre at legekontoret får dokumentet og for at de kan avdekke evt feil i mottak av elektroniske meldinger. Avvikling av papirkopi på laboratorie- og radiologisvar fra Vestre Viken HF vil skje på et senere tidspunkt, og blir informert om separat. Med vennlig hilsen Oddveig Ballangrud DIPS-systemansvarlig, Senter for ehelse Sikkerhetsutstyr til blodprøvetaking Avdeling for medisinsk biokjemi i Vestre Viken tilbyr fom januar 2013 alle sine rekvirenter å få tilsendt sikkerhetsutstyr til bruk ved blodprøvetaking. Dette er et ledd i å forhindre stikkskader og for å følge et nytt EU- sikkerhetsdirektiv som skal være implementert innen mai Forbudet mot å sette kanylehetten tilbake på kanylen er allerede trådt i kraft, derfor tilbys det nå sikkerhetsutstyr. Sikkerhetsutstyret har en beskyttelse til å føre over kanylen rett etter prøvetaking, og hele enheten skal kastes i risikoavfallsboks. Sikkerhetsutstyret kan bestilles via våre ordinære bestillingsskjema. Trude Steinsvik Avdelingssjef

8 Vestre Viken HF, Asker kommune og Bærum kommune arrangerer seminar Møteserie fra PKO Vestre Viken, hvor man får «løpende poeng» alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastlegene. PKO Bærum sykehus inviterer til møteserie: Onsdag 16.1 Ritalinmøte Onsdag 6.2 Benzomøte Onsdag 6.3 LAR-møte Tid: Kl Hvordan hjelper vi barn med syke foreldre? Tid: Onsdag 27. februar kl Sted: Auditoriet Bærum sykehus Foredragsholder er bl.a. jurist i Vestre Viken HF, Janne Hjelm Gabrielsen. Sted: Auditoriet på Bærum sykehus Velkommen til et nytt møte i møteserie vi har kalt «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastlegene og medarbeiderne. PKO Drammen sykehus inviterer: Tema: Hypertensjon og nyresvikt Sted: Auditoriet på Drammen sykehus Tid: Torsdag kl ! G od l u J

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009 1 Barn som pårørende Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen Lovendringer vedtatt juni 2009 3 2008 4 Lovendringen gjelder helsepersonell og virksomheter Informasjon til midreårige

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten

Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Hva har egentlig skjedd? Er noe av dette min skyld?

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: /VP

Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: /VP Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 200801442-/VP 14.08.2008 HØRINGSUTTALELSE Forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å styrke rettstillingen til barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet

Detaljer

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Internt notat Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Delrapport Moving on Wenche da Cruz 18.11. 2015 Christine Furuholmen, samhandlingssjef Mai Bente Myrvold,

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Film om Line, del 1 Barneansvarlige sier: «Nå kan vi ikke lenger bare snakke

Detaljer

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Koordinator Kari Vik Stuhaug, Barn som pårørande i Klinikk for psykisk helsevern 1 Superhelten Sara 19.10.2015

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Helse og Omsorgsdep. aug -2012

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Fagdag barn som pårørende

Fagdag barn som pårørende Fagdag barn som pårørende Steinkjer rådhus 20.10.2016. Mette Holte, koordinator Barn som pårørende Britt Helen Haukø, psykiatrisk sykepleier Tema Innledning Lovverk Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i Helse

Detaljer

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser:

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser: Spesialisthelsetjenesteloven 3-7a Barn og unge pårørende Ragnhild Thormodsrød Kreftsykepleier Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten pålegges å ha tilstrekkelig barneansvarlig personell. Den barneansvarlige

Detaljer

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Forslag over mulige fokusområder for praksiskonsulentarbeidet ved DPS og BUP Dette prosjektet med avlønning av praksiskonsulent

Detaljer

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger basert på prioriteringsforskriften

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten Behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Superhelten Sara Bakgrunn for ivaretakelse av barn som pårørende Foreldres

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen Arendal kommune Arendal kommune Organisasjonskart - helse Nettverksgruppen for barneansvarlige i Arendal kommune Nettverket ble satt sammen for ca 2 år

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

Barn som pårørende satsning og lovendring

Barn som pårørende satsning og lovendring Barn som pårørende satsning og lovendring Tromsø, 24. november 2009 Vegard Pettersen, Helse- og omsorgsdepartementet (Gunder Christophersen, BarnsBeste) Tema Behovet og tiltak Om lovendringene Plikt til

Detaljer

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Lillestrøm 15.01.2015 Bakgrunn Fall er den alvorligste og hyppigste hjemmeulykken hos eldre mennesker og innebærer ofte sykehusinnleggelse.

Detaljer

Fastlegen og individuelle planer

Fastlegen og individuelle planer Moss kommune Fastlegen og individuelle planer Knut Michelsen Kommuneoverlege i Moss NSH 15.september 2005 Lovhjemmel individuell plan først og fremst i: Pasientrettighetsloven 2-5 Pasientrettighetsloven

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

Hallingtinget

Hallingtinget Hallingtinget 30.10.17 Velkommen til Hallingdal sjukestugu Desentralisert spesialisthelsetjeneste Hallingdal sjukestugu -nærsjukehuset i Hallingdal -i samhandling med kommunene Desentralisert spesialisthelsetjeneste

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Samarbeidskonferansen 2008 - Kvalitetsforbedring i helsetjenestene -Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal, 31. januar - Barnas Time - en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Ved

Detaljer

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Håndbok I møte med de som skal hjelpe Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Hvis jeg var din beste venn. Si aldri at «sånn har vi det alle sammen»,

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen. Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas

Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen. Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas Disposisjon Samhandling i helsevesenet Fastlegenes rolle Erfaringer Utfordringer Samhandlingsreformen Bedre samhandling var

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014 Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø 2009 o Oppdragsdokument fra Helse Nord til Rehab.klinikken om å gi et regionalt utredningsog

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

3-2013. Endringer i organisering av akutte henvendelser i Klinikk for psykisk helse og rus fra 1.10.2013. VAKTTJENESTE for akutthenvendelser:

3-2013. Endringer i organisering av akutte henvendelser i Klinikk for psykisk helse og rus fra 1.10.2013. VAKTTJENESTE for akutthenvendelser: Tema: Endringer i psykiatrien PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 3-2013 Endringer i organisering av akutte henvendelser

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

Barn som pårørende - søskengruppe. Helse Fonna, barnehabilitering

Barn som pårørende - søskengruppe. Helse Fonna, barnehabilitering Barn som pårørende - søskengruppe, barnehabilitering Søsken i familien Å se på familien som helhet har ikke alltid vært fremtredende innen helsevesenet. mye oppmerksomhet har vært gitt til den som har

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende. Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud

Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende. Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud Tilbud til barn og voksne pårørende ved Sunnaas sykehus HF Psykologspesialist

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/03279-AB-28 Tilbud om sproadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Else Berit Jahren Dok. dato: 25.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS Erfaringskonferanse koordinerte tjenester Scandic Lerkendal 7mars Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS 3 ambulante team ved Tiller DPS AAT - Ambulant akutteam ACT - Assertive community treatment

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016 Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset Ann Merete Brevik 17.03.2016 Helseminister Bent Høie Mennesker med ulike former for kroniske utmattelseslidelser såkalte medisinsk uforklarlige

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Sørlandet sykehus et foregangssykehus i Barn som pårørende arbeidet?

Sørlandet sykehus et foregangssykehus i Barn som pårørende arbeidet? Sørlandet sykehus et foregangssykehus i Barn som pårørende arbeidet? Siren Wetrhus Knutsen Foretakskoordinator for barn som pårørende- arbeidet ved SSHF 24.03.2017 Foretakskoordinator for barn som pårørende

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Tidlig diagnostikk og behandling

Tidlig diagnostikk og behandling Tidlig diagnostikk og behandling Nye muligheter for samarbeid mellom nivå i helsetjenesten Fastlege og prakiskonsulent Sirin Johansen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 18 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Høringsuttalelse til : Samhandlingsreformen forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L(2010-2011) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Ved: Aase M. Raddum Klinisk farmasøyt /avdelingsleder, Farmasøytisk avdeling Volda sjukehus og

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2010 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer