Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik"

Transkript

1 Foto: Kjell G. Karlsen Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Infoto, Harald Harnang

2 På vegne av ansatte i Narvik kommune ønsker vi velkommen til Narvik On behalf of the employees of Narvik municipality we would like to welcome you to Narvik 2 Narvik kommune

3 Innhold Velkommen til Narvik!... side 4 Narvik kommune som arbeidsgiver... side 5 Et flott sted å vokse opp!... side 6 Skolebyen Narvik... side 8 Teknologibyen Narvik... side 9 Folkehelse og samhandling i fokus...side 10 Åpen helsestasjon for ungdom i Narvik...side 11 Kort vei til naturopplevelser...side 12 Kulturbyen Narvik...side 14 Der folk samles...side 15 Havnebyen Narvik...side 16 Internasjonal transportkorridor...side 17 Etablering, trivsel og vekst!...side 18 Utvikling, velferd og vekst...side 20 Content Welcome to Narvik!... page 4 Narvik municipality as an employer... page 5 A wonderful place to grow up!... page 6 Narvik the school and college city... page 8 Narvik the technology city... page 9 Focus on public health and coordination...page 10 Walk-in Youth Clinic in Narvik...page 11 Nature activities on your doorstep...page 12 Narvik city of culture...page 14 Where people congregate...page 15 Narvik the port city...page 16 International transport corridor...page 17 Business establishment, prosperity and growth!...page 18 Development, welfare and growth...page 20 Foto: Infoto, Harald Harnang 3

4 Velkommen til Narvik! Narvik er en kommune i godt driv, vi opplever vekst og utvikling både hva gjelder befolkning, næring og arbeidsplasser. Kommunens tjenester til våre innbyggere holder høy kvalitet. Narvik kommune har siden 2007 måttet tåle noen magre år, blant annet som en følge av de fatale finansinvesteringene i Terra Securities. Men vi har «stått han av», og ser i dag at de siste års nødvendige omorganiserings- og effektiviseringsarbeid hvor alle sektorer i Narvik kommune har bidratt har gjort kommunen rustet til å møte fremtidens utfordringer. I dag føler vi oss trygge på at Narvik går en lys fremtid i møte en fremtid som vil by på befolkningsvekst og et økende antall arbeidsplasser i regionen. Fremtiden vil også by på nye utfordringer som følge av økende andel eldre med omsorgsbehov, og nye arbeidsoppgaver som følge av samhandlingsreformen. Narvik kommune ser i dag svært optimistisk på kommunens fremtid. Våre kommunalt eide foretak, Narvik Havn KF, Narvik VAR KF og HRS IKS er sentrale aktører i samfunnsutviklingen. Narvik kommune har også eierandeler i en rekke selskaper som er viktig for gjennomføringen av politisk vedtatte strategier og planer i vår kommune. Blant de viktigste er Narvikgården AS (Narvik kommunes eiendomsutviklingsselskap og tilrettelegger for næringsetableringer i Narvik kommune), Hålogalandbrua AS, Nordkraft AS og Futurum AS. Vår strategiske næringsplan er et regionalt plandokument hvor kommunene Evenes, Tjeldsund, Ballangen og Tysfjord sammen med Narvik kommune har vedtatt målene og hovedsatsingsområdene, og hvor også Nordland fylkeskommune er en sentral part i samarbeidet om å skape grunnlag for et konkurransedyktig, lønnsomt og fremtidsrettet næringsliv og nye arbeidsplasser i regionen. Våre primære næringsmessige satsingsområder er: 1. Transport, logistikk og infrastruktur 2. Reiseliv, kulturopplevelser og handel 3. Teknologi og kompetanse 4. Regionale vekstnæringer Welcome to Narvik! Narvik is a municipality in good shape, experiencing growth and expansion in terms of the population, businesses and jobs. The municipality provides high quality services to its inhabitants. Since 2007, Narvik municipality has had to endure some lean years, as a consequence of the fatal investment in Terra Securities, among other reasons. However, we have ridden the storm and can now conclude that the necessary restructuring work and efficiency measures, to which all sectors of Narvik municipality have contributed, have equipped us to face future challenges. We are confident that Narvik can now look forward to a bright future a future characterised by popu-lation growth and an increasing number of job opportunities in the region. The future will also bring new challenges as a consequence of the increasing number of elderly residents with care needs, as well as new tasks resulting from the Coordination Reform. Narvik municipality is very optimistic about its future. The municipally owned businesses, Narvik Havn KF, Narvik VAR KF and HRS IKS, are key players in community development. Narvik municipality also has shares in a number of companies that are important to the implementation of politically agreed strategies and plans in the municipality. Amongst the most important of these companies are Narvikgården AS (Narvik municipality s property development company and business set-up facilitator), Hålogalandbrua AS, Nordkraft AS and Futurum AS. Our strategic business plan comprises a regional planning document in which the municipalities of Evenes, Tjeldsund, Ballangen and Tysfjord, in conjunction with Narvik municipality, have agreed on objectives and main priority areas in which Nordland County Authority plays a key partnership role in creating the basis for a competitive, profitable and forward-looking business community, together with new employment opportunities in the region. Our primary business priority areas are: 1. Transport, logistics and infrastructure 2. Tourism, cultural events and trade 3. Technology and expertise 4. Regional growth industries 4 Narvik kommune

5 Våre etiske retningslinjer Narvik kommune legger stor vekt på ærlighet, redelighet og åpenhet i vår virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet, og må være bevisste på at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Tore Nysæter Ordfører Wenche Folberg Rådmann Our ethical guidelines Narvik municipality attaches great importance to honesty, integrity and openness in its operations. Elected representatives, as well as employees, are responsible for living up to these principles and must be aware that they are at the core of the local inhabitants confidence in, and general attitude towards, the municipality. Narvik kommune som arbeidsgiver Narvik vil uten tvil trenge kompetanse og mange nye hender i årene som kommer, dette gjelder også i kommunens egne tjenesteytende enheter, som pr. i dag har vel 1400 medarbeidere. Hos oss vil du finne rikelig med «stayerevne» og vilje til å stå på. Som arbeidsgivere er lokalpolitikernes viktigste ansvar å skape klare og forutsigbare rammer, sikre at kommunen vår har en god og attraktiv arbeidsgiverpolitikk og gi kommunen vår et godt omdømme som arbeidsplass. Narvik kommunes politikere og administrasjon ønsker å bidra til at narvikinger viser raushet og tar vare på hverandre i hverdag og fest, og at Narvik er og forblir byen vi trives i! Narvik kommune ønsker å være en fremtidsrettet organisasjon og en attraktiv arbeidsplass med fokus på service og tjenester til beste for byens innbyggere. Vi vil bidra til at ledere og medarbeidere motiveres og trives, utfordres og stilles krav til. Slik sikrer vi at tjenester og service ytes med den kvalitet og effektivitet vi ønsker. Vi bygger vårt verdigrunnlag i arbeidsgiverpolitikken på seks prinsipper: Nytenkende, Ansvarlig, Raus, Vi, Inkluderende, Kreativ Disse begrepene gir uttrykk for kommunens menneskesyn både i forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt og mellom innbyggerne og kommunen som organisasjon. Velkommen til kommunen vår! Narvik municipality as an employer There is no doubt that Narvik will require expertise and many new hands in the coming years. This also applies to the municipality s own service units, which currently employ 1,400 people. As an employee of the municipality, you will find an abundance of staying power and a great work ethic among your colleagues. As employers, the most important duty of local politicians is to create a transparent, predictable framework, to ensure that the municipality has an effective and attractive employer policy, and to provide the municipality with a reputation as a good place to work. Narvik municipality s politicians and administration would like to help the inhabitants of Narvik demonstrate generosity of spirit and look after each other at work and play, so that Narvik is, and remains, the city we love! Narvik municipality wishes to be a forward-looking organisation and an attractive place to work, focusing on services that will benefit the city s inhabitants. We will help to ensure that managers and employees feel motivated and content, as well as challenged. In this way we will ensure that services are rendered with the quality and efficiency we desire. The value base of our employer policy is built on six principles: Nytenkende (Innovative), Ansvarlig (Responsible), Raus (Generous), Vi (We), Inkluderende (Inclusive), Kreativ (Creative) These concepts give expression to the municipality s perception of humanity in both the relationship between employer and employee and between the inhabitants and the municipality as an organisation. Welcome to our municipality! 5

6 Et flott sted å vokse opp! Barn og unge er vår viktigste ressurs! Her i Narvik kommune er det mange gode krefter som jobber sammen, for å gi barn og ungdom de beste oppvekstsvilkårene og et mangfold av tilbud i et trygt nærmiljø. A wonderful place to grow up! Children and young people are our most important resource! Narvik municipality has many positive forces that work together to provide children and young people with the best living conditions and an abundance of activities in a safe community. Foto: Infoto, Harald Harnang 6 Narvik kommune

7 Godt barnehagetilbud Vi har god barnehagedekning med ti kommunale, tolv private og tre familiebarnehager. Til sammen har vi drøyt 1000 barnehageplasser for barn 0 6 år. Wide selection of day care facilities We can offer a wide selection of day care facilities, with ten municipal, twelve private and three family day care facilities. In total we have just over 1,000 day care facility places for children from 0 6 years. Barnehagene har høy kvalitet og godt faglig miljø. Vi har satset på pedagogisk kompetanseutvikling for alle barnehageansatte både i de kommunale og private barnehagene. Det er et tett og aktivt samarbeid mellom alle barnehagene i kommunen vår. The high-quality day care facilities offer a high level of vocational expertise. We have invested in educational skills development for all day care facility employees, in both the municipal and private sector.the day care facilities in the municipality enjoy close and active cooperation. Med blikket rettet fremover With an eye to the future Oppvekstplan Barn og unge er et av kommunens store satsingsområder. Vi vil gjerne gjøre Narvik til en enda bedre plass å bo for barn og unge! Gode familieforhold, trygt nærmiljø og lokale nettverk er svært viktig for en god oppvekst. Gjennom vår nye plan for oppvekst vil vi sikre gode og trygge oppvekst- og levevilkår i Narvik kommune også i fremtiden. Childhood and youth plan Children and young people are one of the municipality s main priority areas. We want to make Narvik an even better place to live for children and young people! Positive family interaction, safe communities and local networks are vital to a child s developing years. Our new childhood and youth plan will also ensure positive and safe living conditions for children and young people in Narvik municipality in the future. Oppvekstsenter i Bjerkvik og Skjomen Kommunens 2 oppvekstsentre finnes i Bjerkvik og Skjomen, skolekretsene lengst i nord og lengst i sør. Bjerkvik er ei bygd med 1800 innbyggere som ligger i skjæringspunktet mellom E6 og E10 helt på grensa mot Troms fylke. Hålogalandsbrua skal stå ferdig i 2016 og skal krysse fjorden mellom Ornes (rett nord for Narvik) og Øyjord. Brua knytter hele kommunen sammen og åpner for nye utviklingsmuligheter i Bjerkvik og på byens nordside. For Øyjord skal det nå lages en helt ny kommunedelplan. Skjomen er ei lita bygd sør for Narvik med vel 300 innbyggere. Her finner du en storslagen natur, et ridesenter med stor aktivitet og en av verdens nordligste 18-hulls golfbaner. Centre for childhood and youth services in Bjerkvik and Skjomen The municipality s two centres for childhood and youth services are located in Bjerkvik and Skjomen, the school districts furthest north and south in the municipality. Bjerkvik is a community comprising 1,800 inhabitants, situated at the junction between the E6 and E10 highways right on the border of Troms county. The Hålogaland Bridge will be completed in 2016 and will cross the fjord between Ornes (directly north of Narvik) and Øyjord. The bridge will link the whole municipality together and pave the way for new development opportunities in Bjerkvik and the northern side of the city. A completely new municipal sector plan will now be created for Øyjord. Skjomen is a small village to the south of Narvik comprising just over 300 inhabitants. The area is surrounded by stunning nature and also offers a riding centre with many activities, as well as one of the most northerly 18-hole golf courses in the world. Foto: Per Jakobsen 7

8 Høgskolen har rundt 1700 studenter! Skolebyen Narvik Utdanning for fremtiden Grunnskoler i by og bygd Narvik har ca elever i grunnskolen. Kommunens skolestruktur er godt tilpasset bosetningsmønsteret og de geografiske avstandene i kommunen vår. Fra 1. august 2013 har vi ni kommunale grunnskoler: Bjerkvik har kombinert skole/oppvekstsenter og Skjomen har oppvekstsenter, Ankenes har kombinert skole ( trinn), Narvik by har 2 ungdomsskoler og 2 barneskoler, i Beisfjord og Håkvik har vi barneskoler. Alle barneskolene tilbyr skolefritidsordning (SFO). Skolesektoren omfatter også Narvik voksenopplæring med flyktning- og innvandrerskole. Fremtidens skolestruktur I Narvik er det fattet politisk vedtak om bygging av ny ungdomsskole og ny barneskole i sentrum, som skal erstatte våre eldste skolebygg. Vi ser fram til arbeidet med å realisere denne planen! En mangfoldig videregående skole med tilbud til alle Narvik videregående skole er delt i tre studiesteder: Frydenlund, Oscarsborg og Solhaugen. Skolen tilbyr utdanning innenfor et bredt spekter av fagområder innen yrkesfag og studieforberedende linjer blant annet med idrettsfag, musikk/dans/drama og formgivingsfag. Høgskolen i Narvik Nord-Norges Teknologiske Høgkole Høgskolen i Narvik (HIN) er et ledende utdanningssenter i landsdelen, 55 års satsing på teknologifag har gitt HIN en sterk posisjon som motor innen utdanning og forskning på Nordkalotten. HIN har høy kompetanse på lærersiden, samarbeider tett med institusjoner og næringsliv både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og har studenter fra mer enn 20 land. HIN utdanner sykepleiere, økonomer, ingeniører og sivilingeniører og tilbyr masterutdanning i teknologiske fag. Høgskolen har rundt 1700 studenter og rundt 170 ansatte. Med sitt sterke fokus på teknologisk utvikling i nordområdene og sin utadrettede, samfunnsorienterte virksomhet setter Høgskolen i Narvik sitt preg på lokalsamfunnet og bidrar sterkt til å sette byen vår på kartet som senter for utvikling i nord. Narvik the school and college city Education for the future Primary and lower secondary schools in city and countryside Narvik has around 2,000 pupils attending primary and lower secondary school. The municipality s school structure is well suited to the region s settlement pattern and geographic distances. From 1 August 2013 Narvik will have nine municipal primary and lower secondary schools: Bjerkvik has a combined school/centre for childhood and youth services, Skjomen has a centre for childhood and youth services, Ankenes has a combined school (1st 10th grade), Narvik city has two lower secondary schools and two primary schools, and Beisfjord and Håkvik have primary schools. All primary schools offer a before-and-after-school care programme. The school sector also covers Narvik adult education, including a refugee and immigrant school. Future school structure A local government resolution has been passed in Narvik regarding the construction of a new lower secondary school and primary school in the city centre, which will replace the municipality s oldest school buildings. We look forward to the realisation of this plan! A diverse upper secondary school offering something for everyone Narvik upper secondary school is divided into three study locations: Frydenlund, Oscarsborg and Solhaugen. The school offers training within a wide spectrum of vocational subjects and general academic studies, including sport studies, music/dance/drama and art and design. Narvik University College The University College of Technology in North Norway Narvik University College is a leading regional centre of learning. A 55-year focus on technology studies has made Narvik University College a powerful driving force within education and research in the North Calotte. Narvik University College offers a high level of expertise on the teaching side, as well as close cooperation with institutions and industry, locally, nationally and internationally, attracting students from over 20 countries. Narvik University College trains nurses, economists and engineers and offers master s degree programmes in technology studies. The University College has around 1,700 students and 170 employees. With its strong emphasis on technological developments in the northern regions and its outward-looking, socially-oriented activities, Narvik University College has left its mark on the local community and has really helped draw attention to Narvik as a centre of development in the north. 8 Narvik kommune

9 Teknologibyen Narvik Fokus på forskning Narvik har et sterkt teknologimiljø med god samhandling mellom FoU-institusjoner og næringslivet. Høgskolen i Narvik, Norut Narvik AS og Forskningsparken i Narvik utgjør hovedelementene i dette miljøet. Teknologihøgskolen i Nord-Norge Ved Høgskolen i Narvik drives forskning innen en rekke spennende fagområder, blant annet innenfor industriell teknologi, kaldt klima, energiteknologi og helse- og omsorgsforskning. En viktig del av FoU-aktivitetene (Forskning og Utvikling) ved høgskolen skjer i forbindelse med doktorgradsarbeider. Høgskolen har et nært samarbeid med NTNU, Universitetet i Tromsø og Luleå Tekniske Universitet når det gjelder doktorutdanning. Norut Narvik forsker for bærekraftig vekst i nord Northern Research Institute Narvik AS (Norut Narvik) er en del av et nasjonalt forskningskonsern med ståsted i Nord-Norge, som forsker på bærekraftig vekst i nord. Instituttet har 36 ansatte med bachelor-, master- eller doktorgradsutdanning, og har sin spisskompetanse innenfor fagområdene fornybar energi, kaldt klimateknologi, konstruksjonsteknikk, materialteknologi og prosess- og miljøteknologi. Forskningsparken i Narvik Forskningsparken i Narvik er et voksende kreativt og utviklende miljø i stadig vekst. Ved aktiv bruk av kapital, kompetanse og alliansepartnere styrker Forskningsparken eksisterende bedrifter og etablerer næringsvirksomhet basert på nyere forsknings- og utviklingsresultater. Over 10 småbedrifter er lokalisert under parkens paraply enten i inkubator eller veksthus. Blandt Forsknigsparkens samarbeidsparter er næringslivet og kommunene i regionen, Høgskolen i Narvik, Norut Narvik, Innovasjon Norge, Futurum AS og Narvikregionen Næringsforum. Narvik the technology city Focus on research Narvik has a strong technology community that interacts effectively with R&D institutions and industry. Narvik University College, Norut Narvik AS and Narvik Research Park constitute the main elements of this community. Institute of Technology in North Norway Narvik University College conducts research into a broad range of exciting fields, including industrial technology, cold climates, energy technology and health and welfare research. An important part of R&D (Research and Development) activities at the University College is undertaken in connection with doctoral work. In respect of doctoral programmes, the University College works in close partnership with the Norwegian University of Science and Technology, the University of Tromsø and Luleå University of Technology. Norut Narvik researching sustainable growth in the north The Northern Research Institute Narvik AS (Norut Narvik) is part of a national research group based in North Norway which conducts research into sustainable growth in the north. The institute comprises a staff of 36 who possess bachelors, masters or doctoral degrees and who specialise within the fields of renewable energy, cold climate technology, construction technique, materials technology and process and environmental technology. Narvik Research Park Narvik Research Park is a burgeoning creative and educational community in continuous growth. Through the active use of capital, expertise and alliance partnerships, the Research Park strengthens existing companies and establishes new businesses based on the results of the latest research and development work. Over 10 small businesses are located under Narvik Research Park s umbrella, either as incubator businesses or as part of greenhouse programmes. Amongst the Research Park s collaborating partners are regional businesses and municipalities, Narvik University College, the Northern Research Institute Narvik, Innovation Norway, Futurum AS and Narvikregionen Næringsforening (regional business association). FASADEENTREPRENØR MED AMBISJONER SØKER DYKTIGE MEDARBEIDERE GLASS I NOR Narvikglass er en fasadeentreprenør med egen produksjon av aluminiumsprodukter til bygg. Vi har også glassmesteravdeling, blikkenslagerverksted og solskjermingsbutikk. For tiden er vi 8 mann, men ønsker å bli noe større. Vårt aluminiumssystem er Wicona fra Hydro og vi startet egen produksjon i Som fasadeentreprenør arbeider vi i området mellom Tromsø og Bodø, men har også hatt leveranser ellers i Nord-Norge. Glassmester- og blikkenslagervirksomheten er konsentrert til Ofoten og Sør-Troms. Vi leverer også komplette løsninger i tre og plast til konkurransedyktige priser. FASADEENTREPRENØR BLIKKENSLAGERMESTER SOLSKJERMING GLASSMESTER Fyrer du for kråka? Pilkington energiglass holder kulda ute og varmen inne mye mer effektivt enn vanlige 2-lags vinduer. Inneklimaet blir sommerlig og behagelig året rundt. Vil du ha lavere strømregning og økt innekomfort? Snakk med oss i Glassfagkjeden! Varmepumpe? Bytt heller glassene! Hvordan står det til på taket? Vi leverer: Komplette tak Takrenner Takvindu Takstiger Pipehatter Taksikring Feieplattform Sjenert av sollys? Vi leverer og monterer persienner, markiser, screen og interiør. Sliten fasade? Vi produserer og monterer også komplette fasadeløsninger til nybygg eller rehabiliterer eksisterende fasade i aluminium og glass. Beisfjordveien Narvik Tlf Åpent: Ring oss for gratis befaring og tilbud! Vi leverer og monterer til garantert fast avtalt pris. Kontakt oss pr telefon eller: narvikglass.no Mer informasjon: www. n a r v i kglass.n o 24-timers vakttlf

10 Folkehelse og samhandling i fokus Alle som bor i Narvik skal få nødvendig helsehjelp, pleie og omsorg når behovet oppstår. Vi vektlegger folkehelsearbeid og miljørettet helsevern, forebyggende tiltak, rehabilitering og habilitering. Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven Lov om folkehelsearbeid og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar Lovene definerer kommunens ansvar i folkehelsearbeidet, og ansvaret for å ivareta at det gis nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det i kommunen. Samhandlingsreformen Startskuddet for innføring av Samhandlingsreformen i Norge gikk 1. januar 2012, og Narvik kommune er en av kommunene som er godt i gang med dette arbeidet. Samhandlingsreformen skal med sitt overordnede mål Rett behandling på rett sted til rett tid bidra til at mer ressurser benyttes til forebygging, at partene innenfor helsetjenestene samarbeider best mulig og at behandling i størst mulig grad skjer lokalt i den enkelte kommune der pasienten bor. Narvik REO Narvik kommune åpnet sin rehabiliterings-, etterbehandlings- og observasjonsavdeling (Narvik REO) i januar Tilbudet gis i nær tilknytning til og i samarbeid med Narvik sykehus (UNN Narvik). Narvik REO er et døgntilbud hvor pasienter behandles før, istedenfor og etter sykehusopphold, og hvor målgruppen er pasienter som vil kunne bo hjemme med hjelp fra Hjemmetjenesten etter oppholdet på Narvik REO. Avdelingen er organisert under Hjemmetjenesten. Samarbeid og kommunikasjon avdelingene imellom ved innskriving og utskriving fra Narvik REO styrker begge tjenestene som ledd i en helhetlig behandlingskjede for innbyggerne. Rett behandling på rett sted til rett tid For etableringa av Narvik REO mottok Narvik kommune og UNN Narvik Samhandlingsprisen 2012 som årlig deles ut av UNN HF og de 31kommunene i lokalsykehusområdet. En lovpålagt oppgave som kommunene har fått gjennom den nye Helse- og omsorgstjenesteloven er Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Også dette tilbudet gis fra desember 2012 ved Narvik REO. Opplev ni døgns festival fylt med konserter, dans, teater, kunst, utstillinger og gateliv! Hvert år i mars skaper regionens kulturelle fyrtårn ennende møteplasser og arenaer for kultur og næringsliv. 10 Telefon Kongensgate 44, 8514 Narvik Telefon

11 Focus on public health and coordination Every inhabitant of Narvik should receive the necessary medical help and care when the need arises. We prioritise public health work and environmental health, preventive measures, rehabilitation and habilitation. The Public Health Act and the Health and Care Services Act The Public Health Act and the Health and Care Services Act came into force on 1 January The acts define a municipality s responsibility in its public health work, as well as its responsibility to ensure that it provides the necessary health and health care services to every inhabitant in the municipality who requires it. The Coordination Reform 1 January 2012 marked the start of the Coordination Reform in Norway, and Narvik is one of the municipalities that are well advanced in this work. The paramount objective of the Coordination Reform, The right treatment at the right place at the right time, will help to ensure that more resources are used in prevention, that all parties involved in health services cooperate as effectively as possible and that, whenever possible, treatment takes places locally in the municipality in which the patient resides. Narvik REO Narvik municipality opened its Rehabilitation, Aftercare and Observation (REO) unit in January This service is offered in close association and partnership with Narvik Hospital. Narvik REO is available on a 24/7 basis and treats patients prior to, instead of, and/or following a hospital stay. The target group is patients who will be able to live at home with assistance from the Home Care Service following a stay at Narvik REO. The unit is organised as part of the Home Care Service. Inter-departmental cooperation and communication upon admission to and discharge from the Narvik REO unit strengthen both services as part of a whole treatment chain for Narvik inhabitants. For their work in establishing the Narvik REO, Narvik municipality and Narvik Hospital received the Coordination Award for 2012, which is awarded each year by the University Hospital of North Norway and the 31 municipalities in the local hospital region. A statutory task that all municipalities have been given through the new Health and Care Services Act is the provision of emergency medical assistance with overnight accommodation, where applicable. This service is also being provided by Narvik REO from December Åpen helsestasjon for ungdom i Narvik Det var med stolthet Åpen helsestasjon for ungdom i Narvik feiret sitt 20-års jubileum høsten Åpen helsestasjon er et tilbud hvor ungdom møtes på en ivaretagende måte, og får hjelp ut fra sine egne behov. Ordningen er et supplement til skolehelsetjenesten. Her gir helsesøster, jordmor og lege råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Kommunalt læringsog mestringssenter Lærings- og mestringssenteret i Narvik kommune ble åpnet i 2011 som et prosjekt med støtte fra Helsedirektoratet. Senteret bidrar til økt innsats innen forebygging i helse-, omsorg- og sosialtjenesten, og er en integrert del av kommunens folkehelsearbeid. Senteret er et aktivt informasjonssenter, kartlegger behovene for lærings- og mestrings tilbud og utvikler disse i nært samarbeid med kommunens enheter innenfor helse, pleie og omsorg, folkehelsekoordinatoren og eksternesamarbeidsparter. Walk-in Youth Clinic in Narvik It was with great pride that the Walk-in Youth Clinic in Narvik celebrated it 20th anniversary in autumn The Walk-in Youth Clinic is a service offered to young persons in a friendly, discreet manner, where they are able to receive help based on their own specific needs. The scheme supplements the school health service. A community nurse, midwife and doctor provide advice and guidance on a range of issues including substance abuse, sexuality, contraception, sexually transmitted diseases, psychological problems and diet. The municipal Coping and Learning Centre The Coping and Learning Centre in Narvik municipality was opened as a project in 2011 with support from the Norwegian Directorate of Health. The centre contributes to the implementation of preventive measures within health, welfare and social services and forms an integral part of the municipality s public health work. The centre actively provides information, assesses the need for coping and learning services and develops these services in close cooperation with the municipality s health and care units, the public health coordinator and external parties. Kongens gt. 26, 8514 Narvik Telefon: Tipping, Rikstoto, videoutleie og kioskvarer Fast Food Bake Off Salg av kulturbilletter Strax Storkiosk Tlf Kongensgate 44 11

12 Kort vei til naturopplevelser Turmulighetene rundt Narvik er uendelige sommer som vinter, Narviks storslagne natur med fjell og fjorder byr deg toppturer opp til 1500 meters høyde, lange turer i Narvikfjellene, alpine utfordringer i verdensklasse rett utenfor stuedøra og tilrettelagte turløyper i nærmiljøet for det enkle friluftslivet. Nature activities on your doorstep Hiking options in the Narvik area are endless in both summer and winter. Narvik s stunning nature, with its mountains and fjords, offers summit walks up to a height of 1,500 metres, long hikes in the Narvik mountains, world class alpine challenges right outside your door, and specially prepared walking and skiing trails in the local community for simple outdoor pursuits. NOT har 29 hytter på 15 forskjellige steder i fjellet. Foto: Sidsel Naustvoll BJERKVIK Kirkegata 31A, 8516 Narvik Tlf Faks E-post: - Åpningstider. Mandag-fredag Lørdag Narvik kommune

13 Foto: Sidsel Naustvoll Foto: Sidsel Naustvoll Aktiviteter for alle Narvik og de øvrige kommunene i Ofoten har store arealer med uberørt natur, fjell og sjø og kan by på rike naturopplevelser. Regionen har et aktivt friluftsråd som blant annet arbeider med aktivitetstilbud til ungdom, dagsturer, vandreleir, klatreleir og vinter-camp, i tillegg til opplegg med friluftsliv i barnehager og skoler. Ofoten friluftsråd har også bygget opp en utstyrsbase med turutstyr som kan lånes av enkeltpersoner og familier, lag og foreninger, barnehager og skoler. Alpinbyen Narvik I vintersesongen fins det fantastiske alpinmuligheter for hele familien i Narvikfjellet. Løypene har hele 900 meter fallhøyde, og fjellet er kåret til Norges og Skandinavias beste destinasjon for off piste. Anlegget har seks heiser med ni preparerte løyper og seks upreparerte. Den lengste nedfarten er 3200 meter. Utsikten fra toppen av Narvikfjellet med skiløypene som ser ut til å renne rett ned i havet, er særdeles unik og ettertraktet. For barn og nybegynnere har Narvikfjellet et eget område som inneholder to slake løyper og tallerkenheis, hvor hele familien kan kose seg. Også Ankenes Alpinklubbs anlegg på sørsiden av byen tilbyr 8 nedfarter og 2 heiser. Utforsk Narvik og omegn til fots Narvik byr på storartede turmuligheter rett utenfor stuedøra. Organisasjonen Narvik og Omegn Turistforening (NOT) tilbyr et flott turnett med merkede ruter og trivelige hytter. Turområdet strekker seg fra svensk villmark fra Bjørnfjell i nord til Hellemobotn i Tysfjord i sør og NOT har 29 hytter på 15 forskjellige steder i fjellet. Foreningen arrangerer også fellesturer. Turistforeningen har i tillegg en egen barne- og familiegruppe, Barnas Turlag og ungdomsgruppa NOT-U. Gode muligheter for jakt og fiske I Narvik og omegn er det gode forhold for småvilt- og storviltjakt, og svært gode forhold for både havfiske og fiske i elver og vann på norsk og svensk side av grensen. Narvik og Omegn Jeger- og Fiskerforening (NOJFF) arbeider for å fremme jakt- og fiskeinteresser. NOJFF driver kurs og opplæring, formidler kunnskap om jakt- og fiskemuligheter i nærområdet, leier ut overnattingshytter og fremmer tiltak for å øke vilt- og fiskebestandene i Narvik og omegn. Foreningen driver blant annet kultiveringsarbeid og har eget klekkeri for produksjon og utsetting av yngel og fisk. Activities for all Narvik and the other Ofoten municipalities have vast areas of unspoilt nature, mountains and sea, and can offer an abundance of nature activities. The region has an active Outdoor Recreation Board that works with youth activities, day trips, hiking camps, climbing camps and winter camps, as well as planning outdoor activity programmes for day care facilities and schools. Ofoten Outdoor Recreation Board has also developed an equipment base offering hiking equipment, which may be borrowed by individuals and families, teams and clubs, day care facilities and schools. Narvik the alpine city During the winter season the Narvik Mountain offers wonderful alpine skiing opportunities for the whole family. The slopes have vertical drops of no less than 900 metres and the mountain has been awarded the title of best destination for off piste skiing in Norway and Scandinavia. The facility offers six lifts with nine prepared and six unprepared slopes. The longest descent is 3,200 metres. The view from the summit of Narvik Mountain, with the ski trails appearing to run straight into the sea, is unique and highly sought after. For children and novices, the Narvik Mountain offers a dedicated area containing two gentle slopes and a button lift, which the whole family can enjoy. In addition, the Ankenes Alpine Club facility on the southern side of the city offers eight slopes and 2 lifts. Explore Narvik and the surrounding area on foot Narvik offers wonderful hiking options right outside your door. The Narvik Trekking Association has an excellent hiking network with marked trails and attractive cabins. The hiking area extends from the Swedish wilderness at Bjørnfjell in the north to Hellemobotn in Tysfjord in the south. Narvik Trekking Association offers 29 cabins in 15 different locations in the mountains. The association also organises joint trips. In addition, it has a dedicated children and family group ( Barnas Turlag and the youth group NOT-U ). Excellent hunting and fishing opportunities Narvik and the surrounding area offer excellent terrain for small game and big game hunting, as well as extremely good opportunities for both deep-sea fishing and fishing in rivers and lakes on the Norwegian and Swedish side of the border. The Narvik Region Association of Hunters and Anglers works to promote hunting and fishing interests. The association conducts courses and training, and communicates knowledge about hunting and fishing opportunities in the local community. It also lets out overnight cabins, as well as promoting measures to increase the game and fish population in Narvik and the surrounding area. For example, the association conducts cultivation work and has its own hatchery for the production and release of spawn and fish. Alt til kontoret Tlf: Fr. Nansensvei 44, 8509 Narvik Tlf

14 Foto: Kristoffer Klem Bergersen Kulturbyen Narvik Narvik city of culture Et rikt og mangfoldig kulturliv bidrar til utvikling, gir opplevelser, skaper engasjement og gir glede til utøvere, tilskuere og organisatorer. Et aktivt kulturog foreningsliv beriker Narvik! A rich and diverse cultural milieu contributes to development, provides stimulation, engenders enthusiasm and gives pleasure to performers, spectators and organisers alike. Active cultural and organisational activities enrich Narvik! Vinterfestuka største kulturfestival i nord Vinterfestuka i Narvik er en av de eldste og mest tradisjonsrike festivalene i landet. Med 200 ulike arrangement i løpet av uka og et publikum på , er Vinterfestuka også den største kulturfestivalen i NordNorge. Vinterfestuka fremstår i dag som en moderne festival med et spennende innhold i en kulturhistorisk ramme der lokalhistorie og folkeliv får plass side om side med formidling av musikk, litteratur, kunstutstillinger, teater og dans. Narvik Kulturskole vital 60-åring med tilbud fra tåspiss til rock Narvik musikkskole ble i 1953 etablert som landets første kommunale musikkskole. Skolen har over tid utvidet sin virksomhet til å omfatte et bredt tilbud innenfor dans- og musikkopplæring. I dag får ca. 450 barn og unge opplæring i kulturskolen. Til glede for byens innbyggere produseres det en rekke flotte musikk- og danseforestillinger med elever og lærere fra kulturskolen. Skolens distriktsmusikere underviser i kulturskolen, tilbyr dirigent- og instruktørtjenester i fritidsmusikklivet og er utøvende musikere i Ensemble Oscar. Narvik bibliotek møteplass og formidler Narvik bibliotek er en inspirerende møteplass for opplevelse, kunnskap og debatt. Biblioteket holder til i Rådhusets underetasje, og er et ikkekommersielt fritidstilbud som er åpent seks dager i uka. Narvik bibliotek driver aktiv kultur- og litteraturformidling, og gir profesjonell støtte til informasjonssøking og læring for barn og voksne. I 2011 hadde biblioteket 14 arrangement av varierende størrelse i samarbeid med forskjellige aktører. The Winter Festival Week largest cultural festival in the north The Winter Festival Week in Narvik is one of the oldest and most traditional festivals in Norway. With 200 different events held over the course of the week and an audience of 50,000, the Winter Festival Week is also the largest cultural festival in North Norway. The Winter Festival Week is a modern festival with exciting events in a cultural-historical setting in which local history and everyday life take their place alongside music, literature, art exhibitions, theatre and dance. Narvik Cultural School sprightly 60 year old offering everything from ballet to rock The original Narvik School of Music was established in 1953 as Norway s first municipal school of music. Over the years, the school has extended its activities to include a wide range of music and dance classes. Currently, around 450 children and young persons receive training at the cultural school.to the delight of the city s inhabitants, a variety of impressive music and dance performances are staged featuring pupils and teachers from the cultural school. The school s own district musicians teach at the cultural school, offer conductor and instructor services in recreational music activities, and are also performing musicians in the Ensemble Oscar. Narvik Library meeting place and communicator Narvik Library is an inspiring place to meet for stimulating activities, as well as knowledge exchanges and debates. The library is located in the basement of the City Hall and is a non-commercial leisure service open six days per week. Narvik Library is actively engaged in the promotion of culture and literature and provides professional support to children and adults searching for information and knowledge. During 2011, 14 events of varying size were held at the library, in cooperation with different parties. Er neste lærling deg? - Få lønn under utdannelsen 14 Tlf E-post: Verdens vakreste sjøreise

15 Der folk samles Narvik har mange flotte arenaer for kulturopplevelser og idrett Narvik kulturhus Narviks kulturhus hovedsal for teater og konserter har 500 seter og er på høyde med de beste i landet både når det gjelder scene, lyd og lys. Kulturhuset er tilpasset mange ulike formål. Huset har også flere møtelokaler, blackboxen Mørkhollla, Galleri Ofoten og rockelokaler. Verdensteatret Verdensteatert er ungdommens hus med scene for musikk og performance. Nordkraft Arena Ishallen er hjemmearena for Nord-Norges første hockeylag i norsk seriespill Arctic Eagles. Flerbrukshallen brukes også til trening for Narvik Hockey, tilbyr åpen ishall for alle og er byens storstue og konsertarena for store nasjonale og internasjonale artister. Narvik Stadion Narvik Stadion er FK Mjølners flotte hjemmearena og anlegg for Narvik Idrettslag s friidrettsutøvere. Flerbrukshaller og spesialhaller for idrett Idrettens Hus, Bjerkvikhallen og Ankeneshallen er flerbrukshaller for innendørs idrett. Idrettens Hus har også atletikksal og svømmehall med 2 basseng. Narvik har også fotballhall, tennishall, turnhall, ridehall, og bowlinghall. Foto: Torje Kosmo Karlsen Where people congregate Narvik offers many excellent venues for cultural and sporting events Narvik Cultural Centre The Narvik Cultural Centre s main auditorium for theatre productions and concerts can seat 500 persons and is on par with the best auditoriums in Norway when it comes to stage, sound and lighting. The Cultural Centre is suited to many different purposes. The building also offers several conference rooms, Mørkholla Black Box, Gallery Ofoten and rock concert auditoriums. Verdensteatret Verdensteatret is a youth theatre with a stage for music and performance. Nordkraft Arena The ice skating rink is the home arena for the Arctic Eagles, North Norway s first ice hockey team in the Norwegian series. The multi-purpose hall is also used for training purposes by Narvik Hockey, offers an open ice skating rink for everyone, and is the city s finest venue and main concert arena for major national and international artists. Narvik Stadion Narvik Stadium is Mjølner FC s excellent home ground, as well as the training ground for Narvik Sports Club s athletes. Multi-purpose halls and special halls for sport Idrettens Hus, Bjerkvikhallen and Ankeneshallen are multi-purpose halls for indoor sports. Idrettens Hus also offers an athletics hall and a swimming pool with two pools. In addition, Narvik has an indoor football pitch, indoor tennis court, gymnastics hall, riding hall and bowling alley. Dronningens gate 35 Tlf Narvik kommunes samarbeidspartner innen utleie- og omsorgsboliger Kenneth: Roald:

16 Havnebyen Narvik Narvik Havn er isfri året rundt og godt beskyttet mot ekstremt vær. Havnen er direkte knyttet til jernbanen med forbindelser til de europeiske og asiatiske markedene, og gir derfor Narvik sitt unike utgangspunkt som knutepunkt for transport og distribusjon av gods. Narvik Havn er én av to norske havner (i tillegg til Oslo) som har status som «Motorway of the Sea» i EU-systemet. Ofotbanen togforbindelse mot øst og sør Det svenske selskapet LKAB skiper årlig ca. 18 millioner tonn jernmalm fra gruvene i Kiruna over havna i Narvik. Selskapets mål og planer vil kreve en betydelig økt transportkapasitet på Malmbanen mellom Luleå og Narvik i 10-året som kommer. Også det kanadiske selskapet Northland Resources har i 2012 etablert utlastingsterminal i Narvik for sin malm fra Pajala i Sverige og Hannukainen i Finland. Med bare 42 kilometer fra havna i Narvik til riksgrensen utgjør Ofotbanen 1% av det norske jernbanenettet, men står allikevel for 60% av fraktvolumet på norske baner. Narvik Havn med LKAB s utlastingshavn og Narvikterminalen Fagernes binder sammen sjøveis frakt og frakt på bane. Ukentlig ankommer og forlater containertogene terminalen på Fagernes med store mengder gods, blant annet går ca. 50% av all fisk som fraktes med tog i Norge via terminalen. Narvik the port city Narvik Port is ice-free throughout the year and well protected against extreme weather. The port is directly linked to the rail network with connections to the European and Asian markets, thus making Narvik a unique hub for the transportation and distribution of goods. Narvik Port is one of two Norwegian Ports (in addition to Oslo) with status as a Motorway of the Sea in the EU transport system. The Ofot Line rail connection to the east and south The Swedish company, LKAB, ships around 18 million tons of iron ore annually from mines in Kiruna through Narvik Port. The company s objectives and plans will require a substantial increase in the transport capacity of the Malm Line between Luleå and Narvik in the coming decade. Also, in 2012, the Canadian company, Northland Resources, established a loading terminal in Narvik for its iron ore from Pajala in Sweden and Hannukainen in Finland. With a length of only 42 kilometres from Narvik Port to the Swedish border, the Ofot Line constitutes only one percent of the Norwegian rail network, yet represents 60% of the freight traffic volume for Norwegian railways. Narvik Port, in association with LKAB s terminal port and the Narvik Terminal Fagernes, link together seaborne freight and rail freight. Container trains arrive and depart from the terminal at Fagernes on a weekly basis with large quantities of goods, including around 50% of all fish transported by rail in Norway. Narviks største og beste cateringleverandør Kantineløsninger og overtidsmat. Victoria Café holder åpent 5 dager i uken og serverer husmannskost og dessert fra buffet. Tlf Delikatessen Narvik AS, Dronningens gate Narvik

17 Foto: Jernbaneverket Internasjonal transportkorridor Narvik Havn er med sin strategiske beliggenhet og gode infrastruktur sentral i utviklingen av Narvik som transport- og logistikksenter på Nordkalotten. Havnen består av det sentrale havneområdet med utstikker-kaier, dypvannskaia på Fagernes som har Nord-Norges eneste containerkran og LKAB s utlastingshavn for jernmalm fra gruvene i Kiruna. Med ca.18 millioner tonn skipet ut i 2011 er Narvik Havn Norges største tørrbulkhavn. Økt utskipning Narvikterminalen Fagernes tar imot de første togene med jernmalmkonsentrat fra gruvene til Northland Resources i 2013, og en fornøyd havnedirektør Rune J. Arnøy forventer økt utskiping i den kommende 10-års perioden. Etter å ha sett på flere alternative løsninger for en malmterminal mente gruvesekapet at Narvikterminalen var et perfekt område for den midlertidige terminalen, forteller Arnøy. Han er glad for at de ideelle forholdene for store skip førte til en leieavtale mellom Narvik Havn og Northland Resources. Etter planen vil selskapet nå en produksjon på 4 millioner tonn per år i siste halvdel av 2014,og skal etablere sin permanente utlastingshavn i Narvik-området innen 10 år. God investering Både for oss og Narviksamfunnet er dette en svært god investering. Det vil gi god økonomisk avkasting til Narvik Havn, men det vil også skape gode ringvirkninger for næringslivet i regionen, sier Arnøy. Men han legger til at økt utskipning fra Narvik Havn også gjør det nødvendig å foreta utbedringer i nær fremtid på Ofotbanen. Avtalen vil også bety en del for oppgraderingen av Ofotbanen, som kommer til å bli særdeles viktig i fremtiden, understreker Arnøy. Det har i de senere år også vært arbeidet på flere fronter for å utvikle en transportkorridor for containerlast mellom Russland/ Kina i øst og USA/Canada i vest over Narvik havn. Her vil Narvikterminalen med Fagerneskaia være et viktig transittpunkt. For å skaffe plass til containerlagring, blir terminalen nå utvidet med utfylling i sjøen i forlengelse av Fagerneskaia. International transport corridor With its strategic location and excellent infrastructure, Narvik Port is key to the development of Narvik as a transport and logistics centre in the North Calotte. The port comprises the central port area with piers, the deep-water berth at Fagernes, which has North Norway s only container crane, and LKAB s terminal port for iron ore from the mines in Kiruna. With around 18 million tons shipped out in 2011, Narvik Port is Norway s largest dry bulk port. Increased shipments The Narvik Terminal Fagernes will receive its first trains carrying iron ore concentrate from the Northland Resources mines in A satisfied Port Director, Rune J. Arnøy, anticipates increased shipments in the coming decade. Having studied various alternative solutions for an iron ore terminal, the mining company believed that the Narvik terminal was the perfect area to site the temporary terminal, says Arnøy. He is pleased that the ideal conditions for large ships resulted in a lease agreement between Narvik Port and Northland Resources. The company is planning to achieve a production level of 4 million tons per year during the second half of 2014, and will establish its permanent terminal port in the Narvik area within ten years. A good investment This is a very good investment both for ourselves and the Narvik community. This will not only provide a good financial return to Narvik Port, it will also have beneficial knock-on effects for businesses in the region, says Arnøy. However, he concedes that increased shipments from Narvik Port will also make it necessary to carry out improvements in the near future to the Ofot Line. The agreement will also be of significance to the upgrading of the Ofot Line, something that will become particularly important in the future, he emphasises. In recent years, work has also taken place on several fronts to develop a transport corridor for container freight between Russia/China in the east and the USA/Canada in the west via Narvik Port. In this respect, Narvik Terminal and Fagernes quay will be an important transit point. In order to create further space for container storage, the terminal will now be expanded by infill in the sea in order to lengthen Fagernes quay. Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket Totalleverandør av malertjenester Ofoten Malerservice AS er en kombinert bedrift, med egen butikk og en håndverksavdeling. Butikken er en del av kjeden Kulør. Her finner du alt du trenger til oppussing, rehabilitering og nybygg, kort sagt det meste innen malerfaget. Verkstedbakken 16, 8514 Narvik - Tlf: Faks: OFOTEN MALERSERVICE NARVIK 17

18 Etablering, trivsel og vekst! Med en visjon der etablering, trivsel og vekst står i fokus, tilrettelegger Narvikgården AS for næringsetableringer og drive næringsutvikling i Narvik kommune. Business establishment, prosperity and growth! With a vision that focuses on business establishment, prosperity and growth, Narvikgården AS facilitates business establishment and business development in Narvik municipality. [ design: rekylreklame.no ] Har du en idé kan vi hjelpe deg videre! We make ideas fly // Kontorlokaler // Rådgivning // Nettverk og kompetanse 18 Narvik kommune

19 Selskapet Narvikgården AS ble etablert i Selskapet, som eies 100% av kommunen, har i dag flere hel- og deleide datterselskaper med forskjellige ansvars- og arbeidsområder. Hovedoppgaven til Narvikgården er å tilrettelegge for næringsetableringer i kommunen vår, samt drive frem utbyggingsprosjekter og legge til rette for byutvikling blant annet gjennom kjøp, salg, utbygging og utleie av egne eiendommer i 2020 Narvikgården AS har som mål å lykkes gjennom et aktivt og nært samarbeid og en langsiktig tenkning sammen med kommunen som eier, næringslivet og innbyggerne i Narvik. Vår visjon er etablering, trivsel og vekst. Vi ønsker et innbyggertall på i 2020! sier daglig leder, Lars Skjønnås. Selskapets hovedfokus er nå rettet mot planlegging og videre utbygging av bydelen Trekanten mellom LKAB s utskipingsanlegg og Narvik sentrum generell nærings- og byutvikling, forvaltning, utvikling, salg og bortfeste av tomter; oppføring av nye utleiebygg for næringslivet, utleie av næringsarealer, logistikk og transport. Mange prosjekter Nærings- og byutviklingsarbeid krever soliditet, langsiktighet og forutsigbarhet. Når det genereres resultater og overskudd skal det, i henhold til vedtektene, beholdes i selskapet. Slik gis Narvikgården styrke til å finansiere sine samfunnsoppgaver og ivareta fremtidige utviklingsoppgaver. Narvikgården ivaretar også bygging av nødvendig, ny infrastruktur som vei, vann, avløp, gangveier og belysning. Infrastruktur som er nødvendig for at de nye bydelene som vokser frem skal kunne taes i bruk. Av aktuelle prosjekter Narvikgården AS arbeider med i dag er: Narvikfjellet: Vinterdestinasjonen Narvikfjellet skal utvikles til en helårs destinasjon og det legges vekt på utvikling av familievennlige tilbud i fjellet. Målsetningen er at Narvikfjellet blir det beste anlegget i nord slik at brukere, turister og utøvere i enda større grad velger Narvik. Nordkraft Arena og Malmporten Handelspark: Den nye ishallen/flerbrukshallen Nordkraft Arena åpnet i romjulen Selve ishallen ligger i 3. og 4. etasje. I 1., 2. og 4. etasje er det forretninger og servicenæring, blant annet med et treningssenter. Det bygges nå infrastruktur og planlegges for videre utbygging av handelsog næringsvirksomhet i handelsparken. Rica Hotell Narvik: Rica hotel Narvik åpnet i mars Hotellet fremstår i dag som et fullservicehotell med 150 dobbeltrom av høy standard og fasiliteter innen kurs- og konferanser med plass til 200 deltakere. Hotellbygget er et praktfullt signalbygg som både Rica og Narvik by kan være stolt av. Rica har også rustet opp byens utescene Haikjeften. Narvik fjernvarme AS: Næringslivsaktørene Narvikgården AS, Hålogaland Resursselskap IKS, Høgskolen i Narvik og Nordkraft AS har igangsatt et forprosjekt for bygging av fjernvarmeanlegg. I forprosjektet kartlegges kundegrunnlag, tilgjengelige energiressurser og mulig plassering av et 1. byggetrinn og potensielle markesdsutvidelser. Teknorama: Narvikgården AS arbeider for å etablere et teknologisk opplevelsesog vitensenter i Narvik lokalisert til havnefronten i den nye bydelen Trekanten. Kunnskaps- og opplevelsessenteret skal vekke interessen for teknologi og naturfag generelt, og fortelle Nord-Norges og Narviks teknologihistorie. Havnefronten: Havnefronten er et prosjekt i startfasen, hvor visjonen er å skape et levende havneområde med en blanding av boliger, forretninger, kontorer, offentlige bygg, serveringssteder og kulturtilbud. Narvikgården AS was established in The company, which is 100% owned by the municipality, currently has several wholly and partially owned subsidiaries with various areas of responsibility and work spheres. Narvikgården s primary task is to facilitate business establishment in the municipality, as well as promote development projects and facilitate urban growth through acquisition, sale, development and leasing of its own properties. 20,000 by 2020 Narvikgården AS will achieve its goals through close, active cooperation and long-term planning with the municipality as owner, as well as with the business community and inhabitants of Narvik. Our vision is business establishment, prosperity and growth. We wish to achieve a population of 20,000 by 2020! says General Manager, Lars Skjønnås. The company s main focus is now directed towards planning and further expansion of the Trekanten district between LKAB s shipment facility and Narvik city centre, together with general business and urban expansion, administration, development, sale and leasing of building plots, construction of new commercial properties to lease, leasing of business premises, logistics and transport. Many projects Business development and urban expansion require reliability, forwardsightedness and predictability. The articles of association stipulate that when results are generated, any profits should be retained by the company. This is how Narvikgården finds the wherewithal to finance its social tasks and safeguard future development projects. Narvikgården also safeguards the construction of necessary new infrastructure such as road, water, and drainage systems, as well as footpaths and lighting. This infrastructure is necessary to ensure that new, emerging districts may be taken into use. Relevant projects that Narvikgården AS is currently working on are: Narvik Mountain: The winter destination of Narvik Mountain is to be transformed into an all-year-round destination, focusing on the development of family attractions. The goal is to turn Narvik Mountain into North Norway s finest facility so that users, tourists and professional skiers will choose Narvik even more. Nordkraft Arena and Malmporten Business Park: Nordkraft Arena, the new ice skating rink/multi-purpose hall, opened between Christmas and New Year The actual ice skating rink is on the 2nd and 3rd floor. On the ground floor, 1st floor and 3rd floor are businesses and service industries, including a fitness centre. Infrastructure is currently being developed and there are plans to further develop commercial activity in the business park. Rica Hotel Narvik: Rica Hotel Narvik opened in March The hotel operates as a full service hotel with 150 high standard double rooms, as well as course and conference facilities catering for 200 persons. The hotel is a magnificent landmark that both Rica and Narvik can be proud of. Rica has also given a facelift to the city s outdoor stage Haikjeften. Narvik fjernvarme AS: Narvikgården AS, Hålogaland Ressursselskap IKS, Narvik University College and Nordkraft AS have started a pilot study concerning the construction of a district heating plant. The pilot study is assessing the customer base, available energy resources and possible location of the initial construction stage, as well as potential market expansion. Teknorama: Narvikgården AS is working to establish a technology and science centre in Narvik on the harbour front in the new district of Trekanten. The centre will stimulate interest in technology and natural science generally, as well as recount the history of technology in Narvik and North Norway. Havnefronten (the harbour front): The Havnefronten project is in its initial phase. The vision is to create a thriving harbour area combining residential dwellings, businesses, offices, public buildings, eating establishments and cultural facilities. 19

20 Foto: Nicola Mulryan Utvikling, velferd og vekst Futurum AS er et nærings- og utviklingsselskap for Narvik og regionen. Narvik kommune, Narvikregionen Næringsforening og Nordkraft AS er selskapets største eiere. Satsingsområder i Futurums utviklingsarbeid er: Logistikk, transport og infrastruktur Teknologi og kompetanse Reiseliv, kulturopplevelse og handel Tilrettelegging for næringsetablering og regional utvikling Futurum tilrettelegger for både det eksisterende næringsliv og for nyetableringer, er initiativtaker, pådriver og veileder overfor etablerere og gründere, bistår i bedriftsetableringsprosesser og er en medspiller i saker på regionalt og nasjonalt nivå i saker som har stor betydning for regionens utvikling. Futurums visjon er En sterk region og et attraktivt Narvik, hvor viktige mål er å øke antallet arbeidsplasser og innbyggere i Narvik og regionens øvrige kommuner. Development, welfare and growth Futurum AS is a business and development company for Narvik and the region. Narvik municipality, Narvikregionen Næringsforening (regional business association) and Nordkraft AS are the company s largest shareholders. The main areas of priority in Futurum s development work are: Logistics, transport and infrastructure Technology and expertise Tourism, cultural events and trade Facilitating business establishment and regional development Futurum offers help to both existing businesses and newly established enterprises. Futurum is also an initiator, driving force and guide for entrepreneurs and founders, assists in the business establishment process and is a partner in regional and national issues that impact upon regional growth. Futurum s vision is A strong region and an attractive Narvik, in which the main goal is to increase the number of employment opportunities for the inhabitants of Narvik and the region s other municipalities. Din lokale reisebyråpartner Telefon: E-post: AMFI senteret - Bolagsgata 1, 8514 Narvik 20 Narvik kommune

21 East-West Arena Sammen med næringsselskapet Progressum i Kiruna og Expandum i Gällivare arrangerte Futurum den første East West Arena-konferansen i oktober Med arrangementet er det skapt en ny plattform for grenseoverskridende samarbeid for næringslivet langs Malmbanen. Den store interessen for konferansen viser at næringsutvikling over landegrensen er et høyaktuelt tema. Hålogalandsbrua Futurum ivaretar daglig ledelse og administrasjon av selskapet Hålogalandsbrua AS. Hålogalandsbrua, skal stå ferdig i 2016, og vil korte ned E6 nord for Narvik med 18 km. Brua erstatter en veistrekning med lav standard og rasfare, og vil legge grunnlaget for å styrke varetransporten på jernbane fra Oslo til Nord-Norge over Narvik. Byggingen av Hålogalandsbrua vil koste 2,4 milliarder kroner, og er et av de mest samfunnsnyttige prosjekter i Nord-Norge, målt etter transportsektorens nyttekost analyser. For kommunene i Narvikregionen, vil Hålogalandsbrua bety vekst og utvikling. Hele regionen blir knyttet tettere sammen i et felles bo- og arbeidsmarked. East-West Arena In conjunction with the business development company Progressum in Kiruna and Expandum in Gällivare, Futurum organised the first East West Arena Conference in October The event created a new platform for cross-border cooperation for businesses along the Malm Line. The considerable amount of interest shown in the conference indicates that cross-border business development is a very relevant topic. Hålogaland Bridge Futurum is responsible for the daily management and administration of the company, Hålogalandsbrua AS. The Hålogaland Bridge will be completed in 2016 and will shorten the E6 highway north of Narvik by 18 km. The bridge will replace a section of poor quality road, along which there is a danger of landslides/ avalanches, and will facilitate the strengthening of goods transport via rail from Oslo to North Norway through Narvik. Hålogaland Bridge will cost NOK 2.4 billion and is one of the most socially beneficial projects in North Norway, according to the transport sector s cost-benefit analysis. For municipalities in the Narvik region, the Hålogaland Bridge will mean growth and development. The whole region will be more closely linked in a shared residential and labour market. Foto: Infoto, Harald Harnang vi legger til rette for de som kommer etter! ToTAlleverANdØr Av AvfAllsTJeNesTer Malersentralen utfører: Ut- og innvendig malerarbeid Flisearbeid Legging av gulv og gulvbelegg Tlf Kvartslia 20, 8515 Narvik E-post: 21

22 - Profesjonell eiendomsmegling fra A til Å - Velger du Megler Forum, får du kunnskap, kvalitet og en trygg bolighandel - Ring resten ordner vi! - Se våre boliger på - Mail: Jonny Stormo, Jostein Jenssen, Johnny Bolle, Lena Akeberg, Marianne Kuraas Vi har nu sparket i gang med vår hjemmeside til alle smart telefoner. Last ned vår app på appstore og android market/google play eller scan qr-kode. QR-kode for Postadresse: Narvik VAR KF, Narvik kommune, 8512 Narvik Besøksadresse: Teknisk rådhus, Brannbakken, 2. etasje Vakttelefon: Telefon: Telefax E-post:

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland Disse programmene passer perfekt for deg som går IDRETT, MEDIER og KOMMUNIKASJON, MUSIKK, DRAMA eller STUDIE- SPESIALISERENDE. Skolevalgs- program 2013-2014 ORIENTATION CAMPS CANADA: 4 dager i Toronto

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures 2005 2006 2007 Driftsinntekter I

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD ANNUAL REPORT 2007 CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2007 5 2007 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer