Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31"

Transkript

1 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport

2 RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE Innledning Porsgrunn kommune ble i 2005 valgt ut som én av 16 pilotkommuner på landsbasis i forbindelse med Miljøverndepartementets nasjonale satsing på universell utforming. Prosjektet har bakgrunn i Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet ( ), og vil ha hovedfokus på styrking av universell utforming i kommunal virksomhet. Målsetningen med prosjektet er å integrere universell utforming i kommunens arbeid, gjennom kompetanseutvikling, gode samarbeidsrutiner, medvirkning og erfaringsutveksling med andre pilotkommuner og kommuner i eget fylke/region. Det langsiktige målet med pilotkommuneprosjektet er at alle kommuner skal ha utarbeidet en strategi for universell utforming, som kan sikre fullverdig tilgjengelighet med varige virkninger. Den felles visjonen for pilotkommunearbeidet er som følger: Pilotkommuner for universell utforming gir lokalsamfunn med god tilgjengelighet, likeverd, deltaking og valgfrihet for alle. Rapport for Porsgrunns pilotkommunearbeid for 2006 oversendes Miljøverndepartementet, som grunnlag for utbetaling av de resterende tilskuddsmidlene for Rapporten vil i tillegg bli sendt til de sentrale samarbeidspartnerne innenfor prosjektet, samt lagt ut til orientering på Porsgrunn kommunes hjemmesider. 2. Politisk grunnlag og organisering av arbeidet Utvalg for plan og kommunalteknikk, som er nedsatt som politisk styringsgruppe for pilotkommuneprosjektet, vedtok i møte den (sak 21/06), Porsgrunn kommunes arbeidsplan for pilotkommunearbeidet for I løpet av året har den politiske styringsgruppen, samt kommunens Råd for funksjonshemmede og Eldreråd, fått jevnlige orienteringer om pilotkommunearbeidet. Pilotkommuneprosjektet er i Porsgrunn organisert inn under virksomhet for byutvikling ved planavdelingen, med tilhørende prosjektlederansvar for oppfølging og koordinering. En tverrsektoriell arbeidsgruppe er nedsatt, bestående av representanter fra virksomhetene bydrift, bygg- og eiendom, rehabiliteringstjenesten og byggesak. Brukerorganisasjonene er representert i arbeidsgruppen ved rådet for funksjonshemmede og Norges Handikapforbund avdeling BTV (Buskerud/Telemark/Vestfold). I tillegg sitter Telemark Fylkeskommune ved regionaletaten med en representant i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens hovedoppgave er å ivareta faglige interesser, løpende vurdere og gi innspill til prosjektarbeidet, samt ha ansvar for forankring i egen organisasjon. Kommunens arbeid med universell utforming har for 2006 i hovedsak blitt prioritert innenfor pågående byutviklingsprosjekter som omhandler offentlige bygg og uteområder. Gjennom konkrete detaljplanprosjekt, som for eksempel Porsgrunns Tusenårssted og ny kollektivterminal, er det blitt lagt stor vekt på brukermedvirkning for å ivareta gode universelt utformede løsninger. Andre instanser som har vært kontaktet i forbindelse med pilotkommunearbeidet, er bl.a. Blindeforbundet avd Telemark, Fylkesmannen i Telemark v/folkehelseprogrammet, BTV-samarbeidet og Hjelpemiddelsentralen. 2

3 3. Beskrivelse av resultater for 2006 Hovedmål 1: Universell utforming i rutiner og kvalitetssikringssystemer Resultatmål 1.1 Folkehelseprogrammet for Telemark ( ) innarbeide krav om universell utforming i sjekklisten for samfunnsplanlegging. Det er opprettet kontakt med Fylkesmannen i Telemark for å få knyttet sammen arbeidet med universell utforming inn i Folkehelseprogrammet for Telemark for perioden Resultatmål 1.2 Grenlandsstandarden: konkretisere krav om universell utforming i sjekklister til bruk ved gjennomføring av forhåndskonferanser for plan- og byggesaker. Det er gjennom Grenlandssamarbeidet (Skien, Bamble, Kragerø, Siljan, Drangedal og Porsgrunn kommuner) etablert dialog for å igangsette revidering av Grenlandsstandarden med hensyn til temaet universell utforming. Grenlandsstandarden er en felles mal for plan - og byggesaksbehandling, og målet er å få integrert spesifikke krav til universell utforming i standardens sjekklister, med henvisning til veiledere og gode bildeeksempler. Forslag til endringer i Grenlandsstandarden vil bli lagt fram for godkjenning av styringsgruppen for Planog byggesaksforum, som består av lederne for plan- og byggesaksavdelingene i kommunene som deltar i Grenlandssamarbeidet. Resultatmål 1.3 Interkommunal tilsynskoordinator: Ta initiativ til at universell utforming legges inn i kontrollplaner og sjekklister. For å sikre god kvalitet i byggesaker og forebygge og avdekke mangler og feil, vurderes det løsninger for hvordan integrere temaet universell utforming i kontrollplaner og tilsyn. Resultatmål 1.4 Veileder for tilgjengelighet til publikumsbygg: igangsette arbeid med evaluering av Trondheimsmodellen, som er basert på Porsgrunn kommunes kravspesifikasjon for offentlige bygg, utarbeidet i Arbeidet med evaluering og på sikt politisk behandling av en veileder for tilgjengelighet til offentlige bygg, vil i henhold til fremdriftsplanen i Porsgrunn kommunes arbeidsprogram for pilotkommunearbeidet, bli igangsatt i desember Hovedmål 2: Kompetanseutvikling i kommuneorganisasjonen Resultatmål 2.1 Etablere tverrfaglig arbeidsgruppe med oppfølging av universell utforming som hovedoppgave. Det er utnevnt kontaktpersoner innenfor de ulike virksomhetene i kommunen, som gjennom sin plass og oppgaver i arbeidsgruppen, vil sikre en tverrfaglig forankring av arbeidet med universell utforming i kommuneorganisasjonen. Følgende virksomheter er representert i arbeidsgruppa: Byggesak, rehabiliteringstjenesten, bydrift, bygg- og eiendom samt plan. Resultatmål 2.2 Bidra til økt kompetanse om universell utforming på tvers av faggruppene i kommunen. Opplæring av kommunens ansatte innenfor feltet universell utforming har vært høyt prioritert i Det har fra kommunen vært god tverrfaglig deltakelse på eksterne og interne kurs om universell utforming, innenfor fagområder som både byrom, bygg og infrastruktur. Byutviklingsavdelingens studietur gikk i år til Barcelona for å lære om hvordan universell utforming er integrert i byplanleggingen. Byutvikling består av faggruppene byggesak, miljø, plan og næring, og professor Sigmund Asmervik (SIGMAS - rådgiver i arkitektur og byplanlegging) var engasjert som guide på turen. Resultatmål 2.3 Synliggjøre erfaringer og konkrete resultater overfor politikere, innbyggere og samarbeidspartnere i egen kommune. 3

4 Utvalg for plan og kommunalteknikk, som er utnevnt som politisk styringsgruppe for pilotkommuneprosjektet, blir regelmessig orientert om det pågående arbeidet, i utgangspunktet hvert kvartal, men til tider også oftere ved behov. I tillegg vil bystyret bli orientert årlig. Kommunens hjemmeside og aviser/lokal-tv fungerer som viktige kanaler for å synliggjøre arbeidet med universell utforming. Hovedmål 3: Planarbeid og gjennomføring Resultatmål 3.1 Sikre universell utforming i reguleringsplaner for bygg og uteområder. Reguleringsplaner vedtatt i 2006 har konkrete krav til universell utforming innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, både med hensyn til bygg og uteområder. Resultatmål 3.2 Sikre universell utforming i detaljplaner Flere sentrale torg, gater og plasser i bysentrum er under detaljutforming (Tusenårsstedet Rådhusamfiet, Kammerherreløkka kollektivterminal, Bratsberg brygge 2. byggetrinn, miljøgatetiltak for øvre del av Porsgrunn sentrum). I disse planprosessene er det gjennomført egne temamøter om universell utforming hvor representanter fra brukergruppene har gitt viktige innspill til detaljutformingen. Resultatmål 3.3 Sikre universell utforming ved gjennomføring av prosjekter. Ny gateterminal i Porsgrunn sentrum for buss og taxi har denne sommeren vært under opparbeidelse, og det har i løpet av dette arbeidet vært tett dialog med bl.a. Blindeforbundet med hensyn til opparbeidelse av ledelinjesystem. Planlegging og gjennomføring av gateterminalen har skjedd gjennom tett samarbeid og oppfølging av virksomhetene byutvikling og bydrift. Oppfølging av den videre utbyggelsen av Bratsberg brygge (2. byggetrinn) med boliger, forretninger og utearealer pågår løpende. Det arbeides på nåværende tidspunkt med utarbeidelse av ledelinjesystem (taktil og visuelt) i utomhusplanen. Resultatmål 3.4 Gjennomføre tiltak på flere områder ved å benytte øvrige kommunerettede virkemidler i den nasjonale handlingsplanen for universell utforming. Porsgrunn kommune har i 2006 fått tildelt midler fra Samferdselsdepartementet gjennom Tilgjengelighetsprogrammet BRA, til arbeidet med oppføring av ny kollektivterminal i Porsgrunn sentrum. De tildelte 3.5 millionene er i inneværende år benyttet til opparbeidelse av en universelt utformet gateterminal for buss og taxi, med ledelinjer, gatevarme, trinnfri adkomst og bevisst valg av materialer, belysning og møblering. I tillegg ble Porsgrunn kommune innenfor BRA-programmet tildelt kr til registrering av eksisterende holdeplasser på busslinjesystemet Metronett. Rapportering av benyttede midler fra BRAprogrammet skjer på nyåret 2007 til Vegdirektoratet. Hovedmål 4: Medvirkning Resultatmål 4.1 Innarbeide rutiner for økt medvirkning og deltakelse fra rådet for funksjonshemmede og andre brukerorganisasjoner, fra planlegging til gjennomføring. Rådet for funksjonshemmede er representert i arbeidsgruppen for pilotkommuneprosjektet, samt sitter med en fast representant med møte- og forslagsrett i utvalg for plan og kommunalteknikk. I tillegg blir Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet jevnlig orientert om pilotkommunearbeidet, gjennom rapportering fra prosjektleder i rådenes møter. Rådene får videre invitasjon til alle møter og kurs som omhandler tema universell utforming. 4

5 Det vil i tillegg i pilotkommuneprosjektet opparbeides en referansegruppe, som vil fungere som høringsinstans, og løpende vurdere og gi innspill til arbeidet. Referansegruppen vil delta på temamøter, seminarer og ved viktige milepæler i arbeidet. Hovedmål 5: Erfaringsutveksling/kunnskapsspredning Resultatmål 5.1 Bidra til økt kompetanse hos kommunalt og regionalt ansatte, politikere, entreprenører, arkitekter, bygg- og anleggsbransjen, m.fl. I inneværende år har Porsgrunn kommune ved prosjektledelsen for pilotkommunearbeidet arrangert tre kurs med tema universell utforming for å øke kompetansen på feltet. 1. Borgehaven 26. april: Fagdag om utsmykking og universell utforming. Halvdagsseminar arrangert i forbindelse med åpning av Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter. Målgruppe: planleggere i offentlig og privat virksomhet, kunstnere. 2. Rådhuset 24. august: Seminar universell utforming. Målgruppe: politikere i utvalg for plan og kommunalteknikk, brukerorganisasjonene samt administrasjonen i kommunen. 3. Hotell Vic 25.oktober: Universell utforming bygg og byrom for alle. Heldagsseminar arrangert i samarbeid med Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark. Målgruppe: arkitekter, landskapsarkitekter, entreprenører, brukerorganisasjoner m.fl. Deltakelsen ved seminarene har vist at det er stor interesse for temaet, og det planlegges i samarbeid med Telemark Fylkeskommune et nytt seminar våren 2007 i forbindelse med det regionale samarbeidet med Buskerud og Vestfold. Disse fylkene har ingen kommuner som deltar i pilotprosjektet. Resultatmål 5.2 Ta initiativ og bidra til interkommunal og regional dialog og erfaringsutveksling om universell utforming. Prosjektledelsen har orientert om pilotkommunearbeidet i Grenlandssamarbeidets Plan og byggesaksforum, som er en møteplass for kommunene, fylkekommunens, Fylkesmannens og vegvesenets planfolk. Hovedtema var Grenlandsstandarden og hvordan implementere krav til universell utforming i eksisterende mal for plan og byggesaker. I tillegg er det opparbeidet samarbeid mellom kommunen og regionaletaten i Telemark fylkeskommune. Det er utnevnt en fast kontaktperson på regionalt nivå som vil løpende følge opp pilotkommunearbeidet og ha ansvar for å informasjonsflyt til andre kommuner, samt til fylkene Buskerud og Vestfold gjennom det etablerte BTV-samarbeidet. Resultatmål 5.3 Utarbeide fotoserie som viser gode eksempler på universell utforming ved bygg og uteområder, ved oppstart av nye prosjekter. Arbeidet med å samle bilder som viser gode løsninger på universell utforming er igangsatt. Resultatmål 5.4 Spre informasjon om universell utforming internt i kommunen og ut til samarbeidspartnere og innbyggere. I løpet av 2006 har det vært flere medieoppslag i aviser og lokal-tv om Porsgrunn kommunes arbeid med universell utforming, både i forbindelse med avholdte seminarer samt konkrete byggeprosjekter (bygg og uterom). Porsgrunn kommunes hjemmeside benyttes til informasjon, og arbeidet vil fortsette med å utarbeide en egen fast informasjonsside hvor orientering om arbeidet med pilotkommuneprosjektet for universell utforming løpende vil bli lagt ut. 5

6 4. Detaljbeskrivelse av utvalgte prosjekter Kammerherreløkka ny gateterminal for buss og taxi: I detaljplanleggingen av ny kollektivterminal på Kammerherreløkka, er prinsippene for universell utforming ivaretatt. Kollektivterminalen er en av de første holdeplassene innenfor kommunen der universell utforming inngår som en integrert del av opparbeidelsen. Det er en målsetning at utformingsprinsipper som sikrer tilgjengelighet for alle vil bli innarbeidet i den øvrige reisekjeden. Blindeforbundet og representanter fra Rådet for funksjonshemmede har medvirket i detaljplanprosessen, og hatt en viktig rolle for kvalitetssikring av planen. Viktige prinsipper for universell utforming ved ny kollektivterminal på Kammerherreløkka, er som følger: Direkte adkomst til holdeplass uten nivåforskjeller. Orienteringshjelpemidler er markert taktilt og visuelt (ledelinjer og bruk av kontraster, langs fortauskant, ved inngang til buss, inn til leskurene, osv). Gatevarme i det nye terminalområdet sikrer god fremkommelighet uansett årstid. Opphøyde gangfelt i hver ende av kollektivfeltet har en fartsreduserende funksjon og markerer ytterpunktene av gateterminalen. Høyde på fortau/rabatt er tilpasset lavterskelbussene, slik at trinnfri adkomst oppnås. Jevne overflater på fortau/rabatter (betongheller) gir god fremkommelighet. Bruk av fargekontraster: mørk grå betongheller på fortau, med lys grå kantstein og rader av lys grå smågatestein som ledelinjer. Fortau med avgrensete møbleringssoner i bakkant sikrer god fremkommelighet. Oppmerksomhetsfelt i form av endring i fortausbelegg markerer fotgjengeovergangene. Nedsenkete overganger mellom fortau/midtrabatt og fotgjengerovergang. Fotgjengerovergangene har gangareal av granittheller, som gir en jevn, lett fremkommelig overflate. Leskur med sitteplasser plasseres sentralt ved holdeplassene. Det legges til rette for plass til rullestol ved siden av benker. Porsgrunn kommune har i 2006 fått tildelt 3.5 millioner fra Samferdselsdepartementet gjennom Tilgjengelighetsprogrammet BRA, til opparbeidelse av den nye kollektivterminalen. Gateterminalen åpnes medio november

7 Rådhusamfiet Rådhusplassen i Porsgrunn, som den mest offentlige plassen i byens sentrum, har lange tradisjoner som møteplass, sted for torghandel og som kulturarena. Rådhusplassen er byens tusenårssted, og er sentral som festplass, møteplass, og som arena for store arrangementer med stort publikumstall. Blant annet så trekker Porsgrunn Internasjonale Teaterfestivals åpningsarrangement publikummere. I tillegg nevnes Barnas Dag, 17. mai og folkemøter. Utforming av Rådhusamfiet er en videreføring videreføring av vinnerutkastet fra Water City Idékonkurransen som ble gjennomført i Bak vinnerutkastet stod bl.a Feste Grenland Landskapsarkitekter, Arkitektkontoret Børve og Borchsenius og Grenland Friteater. I vedtatt reguleringsplan for området, datert , stilles det i reguleringsbestemmelsene krav til at alle uteområder skal være universelt utformet - både når det gjelder offentlige og private utearealer. Rådhusplassen utgjør byens mest offentlige byrom, og det er derfor en viktig målsetning at Rådhusamfiet gjøres tilgjengelig for alle på alle plan. Tilgjengelighet for bevegelseshemmede til Rådhusamfiet er tenkt sikret i form av innfelte betongramper i den nordøstre delen av amfiet. Rampene vil ha en bredde på 1.2 meter, reposbredder på minimum 1.4 meter og stigning 1:20. Langs rampene og trappetrinnene følger håndlister. Taktil og visuell merking vil markere alle viktige overgangssoner amfiet. Med en integrert rampeløsning og taktil/visuell merking sikres tilgjengelighet for alle brukere, både når det gjelder å bevege seg mellom øvre og nedre nivå av plassen, og adkomst til selve amfiet. På denne måten tilrettelegges byens mest offentlige rom for aktiv deltakelse for alle. Porsgrunn kommune søkte Husbanken om tilskudd til opparbeidelse av planlagt rampe i Rådhusamfiet i forbindelse med tiltak BU 29 fjerning av 100 fysiske hindringer. Søknaden gikk dessverre ikke gjennom for

8 Miljøgatetiltak øvre del av Porsgrunn sentrum Porsgrunn kommune har høsten 2006 igangsatt detaljplanarbeid for nordre del av Porsgrunn sentrum, henholdsvis gatene Floodeløkka, Lilleelvgate, Osebrogate og Storgata fra Rådhusplassen til Osebro. I gjeldende reguleringsplan for området, vedtatt , er Storgata og Osebrogate regulert til miljøgate, mens Lilleelvgate og Floodeløkka er regulert til gate med fortau. Formålet er å få utarbeidet en detaljplan som viser prinsipper for utforming av miljøgatetiltak for de aktuelle gatene med fortau og kjøreareal. Det er en overordnet målsetning at utformingen av gatene skal ivareta hensynet til universell utforming, i tråd med gjeldende reguleringsplan. Landskapsarkitektfirmaet Gullik Gulliksen AS er engasjert som konsulenter for detaljplanarbeidet. Opparbeidelsesplanen skal vise prinsipper for inndeling av gateprofil, med innsnevring av kjøreareal, økt fremkommelighet for myke trafikkanter, møblering, materialvalg, m.m. Det er avholdt eget temamøte med brukerrepresentanter, for å sikre universell utforming. Opparbeidelsesplanen for øvre del av sentrum skal ferdigstilles høsten

9 24. august: Heldagsseminar universell utforming (vedlegg 1) - 35 deltakere (politikere i utvalg for plan og kommunalteknikk, brukerorganisasjoner, administrasjonen). - Foredrag om universell utforming og presentasjon av status for pilotkommunearbeid. - Opplevelsesekspedisjon i grupper i bysentrum, med utlånte rullestoler og simulatorbriller. - Befaring til to stk. nyoppførte skolebygg ved bysentrum (Vestsiden oppvekstsenter og Myrene skole) med omvisning av rektor/byggeleder. 9

10 Porsgrunns Dagblad 25.august

11 25. oktober: Heldagsseminar Bygg og byrom for alle (vedlegg 2) - 50 deltakere (planleggere privat/offentlig, byggebransjen, brukergrupper, m.fl) - Eksterne foredragsholdere: 1. Helen Nilsson,v/BBH Arkitekter og Ingejører AB (Stockholm): Fra idé til ferdig bygg hvordan arbeider svenske arkitekter med universell utforming. 2. Axel Nitter Sømme v/arkitektgruppen CUBUS (Bergen): Universell utforming som designkriterium 3. Rigmor Eide v/norges Handikapforbund: Brukermedvirkning og prosess. - Gruppearbeid: Opplevelsesekspedisjon i Porsgrunn sentrum med utlånte rullestoler, simulatorbriller og kamera. - Presentasjon av gruppeoppgaver i plenum. - Orientering av status for pilotkommunearbeid v/prosjektkoordinatorene. Rådhuset Bratsberg brygge Rådhusparken Storgata 11

12 Varden 26. oktober

13 Studietur til Barcelona virksomhet for byutvikling, sept (vedlegg 3) Pr ble virksomhetene miljø, plan, byggesak og næring i Porsgrunn kommune slått sammen til én felles virksomhet; byutvikling. Som nyetablert virksomhet ble det bestemt at det skulle legges opp til en felles studietur i 2006, og som pilotkommune for universell utforming ble det avgjort at turen skulle gå til Barcelona byen som i dag fremstår som et forbilde når det gjelder arbeid med tilgjengelighet for alle. Byen har jobbet langsiktig og målrettet for å integrere universell utforming som et sentralt element i byutviklingen. Professor i landskapsarkitektur ved UMB, Sigmund Asmervik, ble engasjert som guide for turen, og stod ansvarlig for det faglige opplegget, som bestod av byvandring med tema byrom og tilgjengelighet i ulike deler av byen (bysentrum med gamlebyen og havneområdet + ytterområdene Forum 2004 og Olympiabyen). I Barcelona så vi mange gode eksempler på detaljer der tilgjengelighet for alle er integrert i de ordinære løsningene, med stor vekt på god design og funksjon. Parc Guëll La Rambla Museum for moderne kunst Havnepromenaden 13

14 Vedlegg: Økonomisk oversikt over midler brukt i pilotkommuneprosjektet Tilskudd fra Miljøverndepartementet 2005: Kr Tilskudd fra Miljøverndepartementet 2006: Kr Utgifter 2006 *) Kr Resterende beløp: Kr Forventet tilskudd fra Miljøverndepartementet des. 2006: Kr Støtte fra Fylkesmannen i Telemark til seminar : Kr Forventede utgifter i forbindelse med seminar : Foredragsholdere (honorar + reise/overnatting): Kr Trykking av invitasjon/program (Grafisk Form) Kr Resterende beløp: Kr *) Utgifter i forb. med 2 stk pilotkommunesamlinger + diverse kurs/opplæring: kr Konsulenttjenester (honorar Sigmund Asmervik - guide studietur Barcelona): kr Transportutgifter: kr 4100 Seminar (leie av lokale + servering Hotell Vic): kr

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 10.05.2007 Revidert 10.10.2007 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2008 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2008 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2008 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 28.02.2008 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt ut som pilotkommune

Detaljer

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Notodden, 22. oktober 2009 Kjersti Berg, landskapsarkitekt mnla, Byutvikling Porsgrunn kommune Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Sluttrapport 2006-2008 RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING PORSGRUNN KOMMUNE 2006-2008 1 1. Innledning Porsgrunn kommune ble i 2005 valgt

Detaljer

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2007 Kulturhus Østre brygge - ill: Dyrvik arkitekter RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE 2007 1 1. Innledning

Detaljer

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Ordfører Øystein Beyer Gardermoen 24.01.12 Mentale sperrer i våre hoder Hva, og hvem har vi bruk for? Restarbeidsevne

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 Ressurskommune universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Innledning Porsgrunn kommune deltok i perioden 2005 2008

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune Pilotprosjektet Universell utforming Prosjektplan for 2007 Kongsvinger kommune Kongsvinger, 15. mars 2007, revidert 1. oktober 2007 1.0 Bakgrunn Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16

Detaljer

Rapport fra Risør kommune 2011

Rapport fra Risør kommune 2011 Risør Rapport fra Risør kommune 2011 Universell utforming, K1 Innledning Risør kommune vedtok v/formannskapet å søke om å bli ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

Bakgrunn Felles mål for ressurskommunene Organisering og forankring av arbeidet

Bakgrunn Felles mål for ressurskommunene Organisering og forankring av arbeidet Porsgrunn 1 Bakgrunn Porsgrunn kommune ved Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtok i 2005 at Porsgrunn kommune skulle søke om deltakelse i et nasjonalt pilotprosjekt for universell utforming, initiert

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune Pilotprosjektet Universell utforming Prosjektplan for 2008 Kongsvinger kommune Kongsvinger, 1. mars 2008 1.0 Bakgrunn Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16 pilotkommuner for universell

Detaljer

Slik gjør vi det på Sortland

Slik gjør vi det på Sortland Slik gjør vi det på Sortland Bakgrunn Rådet for funksjonshemmede Miniseminar med befaring, Planlegging og program Gjennomføring Erfaringer 14.10.08, Anna Bongo Johansen. Brukerrepresentant, Rådet for funksjonshemmede,

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

TANGEN GRØNN_STREK 2010

TANGEN GRØNN_STREK 2010 TANGEN GRØNN_STREK 2010 ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING GRØNN_STREK 2010 TANGEN ny bydel i Kristiansand sentrum UTVIKLINGEN AV TANGEN 1991: KK kjøper NKL lager på Dalane 1993:

Detaljer

Trondheim kommunes arbeid med universell utforming

Trondheim kommunes arbeid med universell utforming Stabsenhet for byutvikling, rådgiver Solveig Dale Trondheim kommunes arbeid med universell utforming Vedlegg til årsrapport 2010, Trondheim, 27.05.2011 Foto: Carl-Erik Eriksson Styringsnivå, styringsverktøy

Detaljer

Sortland - pilotkommune for universell utforming. Rapport Innhold. 1. Innledning Sammendrag...3

Sortland - pilotkommune for universell utforming. Rapport Innhold. 1. Innledning Sammendrag...3 Pilotkommuneprosjektet for universell utforming i kommunene BU31 Rapport 2006-2008 Sortland kommune Innhold 1. Innledning...2 2. Sammendrag...3 3. Universell utforming som prioritert utviklingsarbeid...4

Detaljer

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 15. juni 2006 Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 1. Bakgrunn Regjeringen vedtok i november 2004 Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer

Detaljer

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011 Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland 4.-5. september 2011 Funksjoner og brukergruppe Funksjoner og brukergrupper: S-VGS og SUS og Barneskole

Detaljer

Erfaringer fra Sortland kommune

Erfaringer fra Sortland kommune Erfaringer fra Sortland kommune Bakgrunn Hva vi jobber med i forbindelse med UU - Kompetanseheving - Brukermedvirkning - Standarder for publikumsbygg - Registrering av kommunale bygg - Gatebruksplan Pågående

Detaljer

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune 1. Innledning Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune fikk i desember

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT FRA STUDIETUR TIL BARCELONA 27.05.09-31.05.09

UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT FRA STUDIETUR TIL BARCELONA 27.05.09-31.05.09 Alta kommune Drift- og utbyggingssektoren Plan og byggesak UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT FRA STUDIETUR TIL BARCELONA 27.05.09-31.05.09 Postadresse : Besøksadresse: Drift- og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/12 Eldrerådet 16.01.2012 6/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.01.2012 6/12 Hovedutvalg for eiendom og

Detaljer

Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037

Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037 Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET: UNIVERSELL UTFORMING Norges Blindeforbund Telemark 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Sammendrag

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 2015 Sluttrapport Oslo kommune Kompetansehevende tiltak innen fagfeltet universell utforming Disposisjon

Detaljer

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse.

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. Dato: 2. februar 2009 Byrådssak 1047/09 Byrådet Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. HKMO BBY-4550-200601843-70 Hva saken gjelder: Bergen kommune er fra Statens

Detaljer

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming.

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Forutsetninger og ambisjoner Prosessen, medvirkning Konkrete løsninger i bygg og uterom Lærdom Plankonferanse på Sortland 4.-5. april 2011 Skolekvartalet

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011

Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011 Gjøvik Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011 1. Innledning I perioden 2005 2008 var Gjøvik og Vestre Toten pilotkommuner for universell utforming knyttet til den nasjonale handlingsplanen. I

Detaljer

Prosjektplan for universell utforming

Prosjektplan for universell utforming 1 Prosjektplan for universell utforming 2006 2008 Lisa Therell Plan og landbruk 2 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN Side 3 2.0 MANDAT Side 4 3.0 MÅL Side 4 3.1 Hovedmål Side 4 3.2 Delmål Side 5 4.0 ORGANISERING Side

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Kristiansand ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og

Detaljer

Kva betyr universell utforming for deg og meg?

Kva betyr universell utforming for deg og meg? Kva betyr universell utforming for deg og meg? Universell utforming felles fagdag på tvers Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Molde, 1. desember 2017 Sentrum videregående skole, Kongsvinger Ferdigstilt

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Folkemøte om fremtidig Miljøgate i Stokmarknes

Folkemøte om fremtidig Miljøgate i Stokmarknes Folkemøte om fremtidig Miljøgate i Stokmarknes Folkemøte på Hadsel rådhus 28/2-2017 i kommunestyresalen. Innlegg v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen Hensikten med innlegget

Detaljer

Ny veileder og eksempel fra en norsk kommune. Ingrid Rindal Øvsteng Rådgiver, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 30.September 2010

Ny veileder og eksempel fra en norsk kommune. Ingrid Rindal Øvsteng Rådgiver, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 30.September 2010 Ny veileder og eksempel fra en norsk kommune Ingrid Rindal Øvsteng Rådgiver, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 30.September 2010 Jeg vil snakke om Kort om bakgrunn og forankring Ny veileder om universell

Detaljer

Gruppearbeid 1: Samvirke regionalt lokalt

Gruppearbeid 1: Samvirke regionalt lokalt Gruppearbeid 1: Samvirke regionalt lokalt Opprette en base med oversikt over hvilke kommuner som besitter spesialkinnskap om uu. Base med uu-lenker til faginstanser Legge inn informasjon i basen: eksempel,

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 Ressurskommuneprosjektet; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 04.01.2014 1 Innledning Ullensaker har

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Verdal pilotkommune innen Universell Utforming

Verdal pilotkommune innen Universell Utforming Verdal pilotkommune innen Universell Utforming Rapport 2007 1. Innledning Verdal kommune er med i et nasjonalt utviklingsarbeid som skal bidra til å bringe arbeidet med Universell utforming framover i

Detaljer

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylker og kommuner innen Plan- og bygningslovens virkeområde. Norge

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS Kongsvinger kommune Marikollen skole universell utforming Rapport 7. juni 2006 Marikollen skole universell utforming Side 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet for Kongsvinger kommune av Vista Utredning

Detaljer

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober Sigmund Asmervik: Universell utforming!? VG 17.09.2009 Hvor mange er funksjonshemmet? I Norge i dag regner man at 770.000 personer har varige vansker i

Detaljer

Pilotprosjekt universell utforming. Klostergata 66-68 og Agnar Mykles plass

Pilotprosjekt universell utforming. Klostergata 66-68 og Agnar Mykles plass Pilotprosjekt universell utforming Klostergata 66-68 og Agnar Mykles plass Prosjekt med brukermedvirkning, Agnar Mykles plass, Klostergata NAL, Oslo, Seminar 7.mai 2009 Universell utforming i uteområder

Detaljer

Statens vegvesen. Bruk av kunstige ledelinjer i transportsystemet - presisering

Statens vegvesen. Bruk av kunstige ledelinjer i transportsystemet - presisering Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 0.Postmottak øst, 0.Postmottak sør, 0.Postmottak vest, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord Veg- og transportavdelingen, Vd Saksbehandler/innvalgsnr: Ingrid Øvsteng

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

Sel kommune KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING PÅ OTTA

Sel kommune KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING PÅ OTTA Sel kommune KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING PÅ OTTA 3. november 2011 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Hedmark og Oppland pilotfylker universell utforming Utvikle kommunens kompetanse på universell utforming

Detaljer

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming i Erfaringer og bakgrunn

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming i Erfaringer og bakgrunn Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 Erfaringer og bakgrunn Einar Lund Seniorrådgiver Oppstartsamling Gardermoen 24. november 2014 Historikk sammenhenger Samfunnsplanlegging

Detaljer

Universell utforming i Samferdselsetaten Oslo kommune

Universell utforming i Samferdselsetaten Oslo kommune Universell utforming i Oslo kommune Partnerforum 10.10.08 av Trine Presterud har ansvar for å planlegge og forvalte kommunale veier, gater og plasser i Oslo. Vi er en av flere etater underlagt Byrådsavdelingen

Detaljer

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Orientering og veifinning Samstemte: Hovedprinsippet skal være å utforme omgivelsene så logisk og enkelt

Detaljer

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Torggata 2 0181 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Oslo, 16. oktober 2014 Prosjekt Storgata, Son kommune Oppdragsgiver

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim,

Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim, Solveig Dale, rådgiver universell utforming, byplankontoret Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim, 18.03.2015 Foto: Carl-Erik Eriksson Mennesket i møte med omgivelsene Fremkommelig

Detaljer

UU.NORGE.RUNDT. Søkerkonferanse Husbanken. Universell Utforming AS 4. februar 2016

UU.NORGE.RUNDT. Søkerkonferanse Husbanken. Universell Utforming AS 4. februar 2016 UU.NORGE.RUNDT Søkerkonferanse Husbanken Universell Utforming AS 4. februar 2016 Agenda - Bakgrunn og motivasjon for prosjektet - Ambisjoner og utviklingsprosess - Konsept og målgruppe - Søknadsprosessen

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Seniorrådgiver Einar Lund Lillestrøm 2.12.2011 Hva. K1 - Nasjonalt

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda Universell utforming «Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand v/ Helmer Espeland, Parkvesenet, Kristiansand kommune Universell

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen tiltak K1. Verbal rapport

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen tiltak K1. Verbal rapport UNIVERSELL UTFORMING Ressurskommunesatsningen tiltak K1 Verbal rapport Ullensaker kommune 2009 2010 1 Innledning Ullensaker er en av 11 nasjonale ressurskommuner for universell utforming. Kommunen deltar

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

Sørum kommune som foregangskommune i nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Del A. 1. Bakgrunn. 2.

Sørum kommune som foregangskommune i nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Del A. 1. Bakgrunn. 2. Sørum kommune som foregangskommune i nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Del A. 1. Bakgrunn Sørum kommune ble i 2013 valgt som pilotkommune for universell utforming

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming bra for alle nødvendig for noen Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2008-2011 Foto: Arve Lindvig Vest-Agder Fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder Foto:

Detaljer

Levanger sentrum 1999-2000. prosjektleder

Levanger sentrum 1999-2000. prosjektleder Levanger kommune prosjektrapport "Planlegging for alle" Levanger sentrum 1999-2000 Bente Nygård Rinnan prosjektleder Kartlegging og forslag til planløsning for Levanger sentrum 1999-2001 1. VISJON 2. HOVEDMÅL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Informasjon til årskonferansen i Skadeforebyggende Forum Oslo 17.-18. nov 2009 En kort presentasjon Bakgrunn Formål

Detaljer

Universell utforming. Kollektivkurs Bergen 21. januar Nina Prytz Koordinator for Universell utforming Region Vest

Universell utforming. Kollektivkurs Bergen 21. januar Nina Prytz Koordinator for Universell utforming Region Vest Universell utforming Kollektivkurs Bergen 21. januar 2015 Nina Prytz Koordinator for Universell utforming Region Vest Universell utforming tilfører kvaliteter i menneskeskapte omgivelser som er positive

Detaljer

Utkast til mandat for arbeidsgruppene i Talenter for framtida foreldresamarbeid og overganger

Utkast til mandat for arbeidsgruppene i Talenter for framtida foreldresamarbeid og overganger Utkast til mandat for arbeidsgruppene i Talenter for framtida foreldresamarbeid og overganger 1 Bakgrunn Talenter for framtida, langsiktig satsing, er et regionalt paraplyprosjekt i Grenland. Formålet

Detaljer

Innlandet universelt utformet 2025

Innlandet universelt utformet 2025 Innlandet universelt utformet 2025 - Felles strategi for Hedmark og Oppland Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 26. oktober 2016 Øystein Sjølie, Hedmark fylkeskommune Samferdsel, kulturminner og

Detaljer

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013 Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013 Foto Nordfax. 1 Innhold Innledning... 3 Organisering og forankring... 3 Oppnådde resultater Presentasjon av byggeprosjekt... 4 K5 DIBKs satsning på

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner VERBAL RAPPORT 2011

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner VERBAL RAPPORT 2011 UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT 2011 Ressurskommunesatsningen; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 04.01.12 1 Innledning Ullensaker er en av

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

Hva er universell utforming? Sigrid Hellerdal Garthe Styrings- og strategistaben 9.desember 2010

Hva er universell utforming? Sigrid Hellerdal Garthe Styrings- og strategistaben 9.desember 2010 Hva er universell utforming? Sigrid Hellerdal Garthe Styrings- og strategistaben 9.desember 2010 Forankring for arbeidet med uu Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2009) Offentlige myndigheter

Detaljer

Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet

Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet v/rådgiver Cato Lie Innhold Kort om FFO Hva skjer i kommuner og fylker? Sammenslåing av kommunale råd Om FFO Norges største paraplyorganisasjon

Detaljer

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 HOVEDMÅL; Implementere Universell utforming -strategien i planlegging og oppfølging av offentlige og private

Detaljer

Miljøgater Randaberg sentrum

Miljøgater Randaberg sentrum Miljøgater Randaberg sentrum Prosjektopplysninger. Grønn landsby : Universell utforming og trafikksikring av alle trafikkanter. Arkiv nr. 2005057348 Dato: 30.05.2007 Miljøgate Grønn landsby. Hensikt og

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Norges Blindeforbund Telemark

Norges Blindeforbund Telemark Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0263 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET VI VIL VÆRE MED Norges Blindeforbund Telemark 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming Kongsvinger kommune. Rapport 2007

Pilotprosjektet Universell utforming Kongsvinger kommune. Rapport 2007 Pilotprosjektet Universell utforming Kongsvinger kommune Rapport 2007 Forord Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16 pilotkommuner for universell utforming. Pilotsatsingen er et ledd

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning rundt temaet. Prosjektgruppe Arve J. Nilsen, rådgiver,

Detaljer

Universell utforming Transport og knutepunkter

Universell utforming Transport og knutepunkter Universell utforming Transport og knutepunkter Bybanen i Bergen. En Bybane for alle! (?) Universell utforming. Transport og knutepunkter. NAL akademiet - 19.mars 2010 Ingrid Haukeland, Landskapsarkitekt

Detaljer

Temaplan for universell utforming i Asker kommune Presentasjon TKF den 28. september 2017

Temaplan for universell utforming i Asker kommune Presentasjon TKF den 28. september 2017 i Asker kommune 2018-2021 Presentasjon TKF den 28. september 2017 GAP samfunnets krav F u n k s j o n s h e m m i n g individets forutsetninger Gap modellen Hva er universell utforming Det dreier seg om

Detaljer

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde v/ Bergny Nordbø sivilarkitekt og arealplanleggjar Stord kommune Visjonar og mål Pilotkommunane

Detaljer

VIKTIGE FERDSELSÅRER STORGATA

VIKTIGE FERDSELSÅRER STORGATA VIKTIGE FERDSELSÅRER Storgata fra vest. Stigningsforhold ingen utfordring i Otta sentrum Tverrfall fortau er slake, ca 1:50 Gode bredder på fortausarealene stort sett Soneinndeling av gatesnittet, men

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 19.04. 2011 Byrådssak 1181/11 Byrådet Oppfølging av kommunedelplan for Ytre -Arna MAOK SARK-5120-200815611-26 Hva saken gjelder: Saken omhandler forslag til tiltak knyttet til oppfølging av Kommunedelplan

Detaljer