Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007"

Transkript

1 15. juni 2006 Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden Bakgrunn Regjeringen vedtok i november 2004 Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Målet med planen er å skape et samfunn der mennesker med ulike funksjonsvansker som nedsatt syn, hørsel, orientering- og bevegelsesvansker får mulighet til å delta i lokalsamfunnet på linje med andre. Fjerning av samfunnsskapte barrierer er avgjørende for å oppnå dette. Handlingsplanen legger spesielt vekt på å øke tilgjengeligheten til bygg og uteområder, men transport, informasjon og produktutvikling er også en del av satsingsområdene. Ett av tiltakene i handlingsplanen er styrking av universell utforming i kommunal virksomhet. Som et ledd i dette inviterte Miljøverndepartementet i vår alle landets kommuner til å søke om å bli pilotkommune for universell utforming for perioden Kongsvinger kommune er som en 16 kommuner pekt ut som pilotkommune for universell utforming. 2. Visjon og hovedmål for pilotsatsingen Pilotkommunene har sammen med Miljøverndepartementet utarbeidet følgende visjon og hovedmål for satsingen: Visjonen Pilotkommuner for universell gir lokalsamfunn med god tilgjengellighet, likeverd, deltaking og valgfrihet for alle. Hovedmål 1. Skape oppmerksomhet og oppnå resultater i hele kommuneorgansisasjonen på tvers av fagområder og i alle kommunens virksomheter.

2 2. Bidra til tiltak i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med næringsliv og andre aktører, både private og offentlige. 3. Sikre fysiske løsninger med god tilgjengelighet, sikkerhet, miljøkvalitet og estetikk. 4. Videreutvikle målrettet samarbeid med kommunalt råd for funksjonshemmede og aktuelle brukergrupper. 5. Bidra til økt komptanse hos alle som er ansvarlig for planlegging, gjennomøfring og drift. 6. Være forbilder og bidra til at andre kommuner øker innsatsen for universell utforming. 7. Gi inspill til og være dialogpartner i det nasjonale arbeidet for universell utforming. 3. Hovedmål og resultatmål for Kongsvinger kommune i 2006 og 2007 Vedlagte prosjektplan viser hvilke oppgaver vi ønsker å fokusere på i 2006 og 2007 med tilhørende resultatmål for Dette er et resultat fra en tverretatlig prosess med utgangspunkt i de ufordringer vi ser og vår søknad om å bli pilotkommune. De oppgavene vi prioriterer i 2006 er markert med gult. Vi ønsker at prosjektplanen skal være et levende dokument som er åpen for endringer og justering av kursen. For oss er det viktig å jobbe mye med holdningsendring, bevisstgjøring og kompetanseheving nå i starten. Vi har derfor fokusert på en del resultatmål direkter knyttet opp mot dette. I tillegg står vi midt oppe i en prosess med bygging av en ny videregående skole, nytt folke-og skolebibliotek og ny park. Prosjektet er inne i en samspillfase nå der rammene for prosjektet blir lagt. Dette prosjektet er en viktig læringsarena mht universell utforming, og vi vil for 2006 prioritere mye av innsatsen vår rettet mot dette prosjektet. Eidskog som er vår nabokommune er også pilotkommune. Vi har derfor blitt enige om noen konkrete prosjekt vi skal samarbeide om i tillegg til at vi bruker hverandres prosjekt som læringsarenaer.

3 Hovedmål 1: Skape oppmerksomhet og oppnå resultater i hele kommuneorganisasjonen på tvers av fagområder og i alle kommunenes virksomheter Integrer universell utforming i kommunens styringssystem Utarbeide tilgjengelighetsmelding og behandle den politisk Resultatmål pr 1.november: Meldingen behandlet Integrer universell utforming inn i arbeidet med revisjonen av kommuneplanen. Integrer universell utforming i enhetenes virksomhetsplaner Synliggjør kommunens innsats knyttet til universell utforming i årsmeldingen Integrere universell utforming i brukerundersøkelsene Integrer universell utforming i arbeidet med omsorgsplanen Resultatmål pr 1. november: Synliggjort hvordan universell utforming er integrert i omsorgsplanen. Arbeide med holdningsendring/bevisstgjøring rundt universell utforming Arranger oppstartsseminar knyttet til universell utforming med fokus på samarbeidsprosjektet ny videregående skole, bibliotak og park. Målgruppe: Politikere, administrasjonen, rådet, og Eidskog kommune. Arrangere motivasjonsseminar i samarbeid med Eidskog. Målgruppe: Kommunene i regionen, fylkesmann, fylkeskommune, fylkesrådet, lokale råd, politikere, private aktører. Resultatmål pr 1. november: Motivasjonsseminar avholdt. Informer om universell utforming på kurs for nyansatte. Resultatmål pr 1. november: Informasjon gitt på kurs for nyansatte. Avholdt des 2005 Etablere egen nettside knyttet til kommunens satsing på universell utforming. Resultatmål pr 1. november: Nettsted etablert Utgi infoskriv til politikerne og administrasjonen knyttet til pilotsatsingen. Resultatmål pr 1. november: Infoskriv utgitt Etablere og ajourholde et eget fagbibliotek knyttet til universell utforming. Resultatmål pr 1. november: Fagbibliotek på plass Arrangere studietur i samarbeid med Eidskog

4 Hovedmål 1: Skape oppmerksomhet og oppnå resultater i hele kommuneorganisasjonen på tvers av fagområder og i alle kommunenes virksomheter Styrke samhandlingen på tvers i administrasjonen Etablere en koordineringsgruppe internt knyttet til universell utforming Utvikle rutiner for å bedre samhandling i organisasjonen for å sikre at hensynet til universell utforming blir ivaretatt fra planidè til gjennomføring. Gruppe etablert. Ta initiativ til og etabler en dialog med GIVAS for å spre informasjon om universell utforming i forhold til deres arbeid. Resultatmål pr 1. november 2006: Samarbeid iverksatt.

5 Hovedmål 2: Bidra til tiltak i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med næringsliv og andre aktører, både private og offentlige. Arrangere motivasjonsseminar i samarbeid med Eidskog. Målgrupper: Kommunene i regionen, Fylkesmann, Fylkeskommune, fylkesrådet, lokale råd, politikere, private aktører. Resultatmål 1. november 2006: Motivasjonsseminar avholdt Ta initiativ til og etablere en dialog med KOBBL, Block Watne og Nordbohus knyttet til UU. Sammen med Eidskog Resultatmål 1. november 2006: Dialog opprettet. Ta initiativ til et samarbeid med Nettbuss, Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen for etablering et kollektivnett basert på prinsippene om universell utforming. Sammen med Eidskog. Resultatmål 1. november 2006: Samarbeid igangsatt. Ta initiativ til et samarbeid med Statens vegvesen om å integrere universell utforming i funksjonskontraktene for drift og vedlikehold. Innarbeide universell utforming i statuttene for kommunens byggeskikkspris Ta initiativ til og etabler en dialog med museene knyttet til UU. Samarbeid med Eidskog og fylkeskommunen Resultatmål 1. november 2006: Samarbeid igangsatt Utarbeide enkelt veiledningsmateriell/brosjyre mot handelsnæringen knyttet til hvordan de kan ivareta UU. Arrangere Statens bygningstekniske etats ½- dagsseminar med UU. Sammen med Eidskog og andre kommuner i regionen. Ta initiativ til og etabler kontakt med lag/foreninger som arbeider for å tilrettelegge friluftsområder.

6 Hovedmål 3: Sikre fysiske løsninger med god tilgjengelighet, sikkerhet, miljøkvalitet og estetikk. Kartlegging/evaluering Gjennomføre en kartlegging av lokale hindringer i Kongsvinger sentrum som grunnlag for en statusrapport og handlingsplan. Resultatmål 1. nomber 2006: Kartlegging gjennomført og oppsummert. Kartlegg alle kommunale bygg mht universell utforming som grunnlag for en handlingsplan. Resultatmål pr 1. november: Arbeidet igangsatt. Evaluer Marikollen skole mht universell utforming som grunnlag for utbedring. Resultatmål pr 1. november: Arbeidet igangsatt. og evt tiltak iverksatt. Planverktøy Gjennomfør en kartlegging av de mest brukte friluftsområdene våre Gjennomføre en kartlegging av lokale hindringer i Brandval sentrum, Austmarka, Roverud og på Lundersæter Utarbeide et verktøy knyttet til reguleringsplanarbeid som ivaretar hensynet til UU Resultatmål 1. november 2006: Arbeidet igangsatt Utarbeide verktøy for bruk i byggesaksbehandling som ivaretar hensynet til Resultatmål 1. november 2006: Arbeidet igangsatt Utarbeide en folder for å veilede utbyggere og publikum Gå gjennom funksjonsavtalene med GIVAS mht UU. Utarbeide veileder for opparbeiding av turveger. Utarbeide egen veileder for publikumsbygg til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging. Etablering av kvalitetskrav knyttet til UU i utbyggingen av ny videregående skole, folke- og skolebibilotek og park. Bruke dette som et pilotprosjekt for å sette standard og for å øke kompetansen i administrasjonen og hos fylkeskommunen, entreprenør og arkitektekt/landskapsarkitekt, Eidskog. Resultatmål 1. november 2006: Hensynet til UU er synliggjort i prosjektet som et resultat av samspillfasen.

7 Hovedmål 3: Sikre fysiske løsninger med god tilgjengelighet, sikekrhet, miljøkvalitet Og estetikk. Planverktøy Synliggjør hvordan universell utforming kan tas hensyn til på best mulig måte i arbeidet med reguleringsplanen for Øvrebyen, en verneverdig bydel i Kongsvinger Legge til grunn og utvikle IKT-systemer og tjenester med UUkvalitet. Arbeide for at publikumssider og all nettbasert saksbehandling skal være tilrettelagt tilgjengelighetskriteriene for offentlige nettsider. Resultatmål 1. november 2006: Prosess igangsatt. Lage rutiner for at all viktig informasjon bør kunne være tilgjengelig på internett og telefon. Resultatmål 1.november 2006: Utkast til rutiner på plass. Lage rutiner for at kommunale tjenester i størst mulig grad skal være tilgjengelig over telefon og internett. Resultatmål 1. november 2006: Arbeid igangsatt. Etablere rutiner for å øke bruken av telefoni/sms for å øke tilgjengeligheten. Resultatmål 1.november 2006: Arbeid igangsatt Opplæring av alle webredaktører i kommunen i universell utforming. Resultatmål 1.november 2006: Opplæring igangsatt. Være pådriver for elektronisk innhold i skolen og bruk av IKT-verktøy integrert i undervisningen (stikkord: econtent) Resultatmål 1.november 2006: Kursing iverksatt. Utvikle og utbygge møteplasser med tilgang til internett. Resultatmål 1. november 2006: Arbeid igangsatt. Innarbeide krav til åpne standarder i styringsdokumentet til IKT. Resultatmål 1.november 2006: Arbeid igangsatt Etablere rutiner for å få inn universell utforming som et punkt i alle anbud. Resultatmål 1. november 2006: Tilrettelegge arbeidsmiljøet på IT-siden for de som er svaksynte i kommunen. Resultatmål 1. november 2006: Arbeidsplasser tilrettelagt. Være en pådriver for at de som utvikler programvare kommunen benytter tar UU på alvor. Resultatmål 1. november 2006: Rutiner utviklet

8 Hovedmål 3: Sikre fysiske løsninger med god tilgjengelighet, sikkerhet, miljøkvalitet og estetikk. Bruke konkrete investeringsprosjekt som læringarena Resultatmål 1. november 2006: Fått fram erfaringer og konkrete løsninger på hvordan UU er ivaretatt i bygging av Marikollen barnehage, omsorgsboligene på Holt, og bofelleskapet på Heberheimen både i planfasen og gjennomføringsfasen.. Resultatmål pr 1. november 2006: Fått fram erfaringer og konkrete løsninger på hvordan kommunen og fylkeskommunen ivaretar UU i bygging av ny videregående skole, bibliotek og park i samspillfasen. Resultatmål pr 1. november 2006: Fått fram erfaringer og konkrete løsninger på hvordan UU er ivaretatt i detlajprosjektering av Møllebrua. Fått fram erfaringer og konkrete løsninger på hvordan UU er ivaretatt i ombygging av Jernbanegata. Hovedmål 4: Videreutvikle samarbeid med kommunalt råd for funksjonshemmede og akuelle brukergrupper. Klarlegge rådets rolle i pilotsatsingen Resultatmål 1. november 2006: Rådets rolle avklart. Evaluere dagens ordning inkl rådets sammensetning samt foreslå forslag til evt endringer.. Resultatmål 1. november 2006: Evaluering/kartlegging igangsatt. Lage en strategi for kompetanseheving av rådet. I samarbeid med fylkesrådet. Resultatmål 1. november 2006: Arbeid igangsatt Etabler en bedre kontakt mellom rådet og brukergruppene. Resultatmål 1. november 2006: Prosess igangsatt. Prøvd ut og innarbeidet rutiner for økt medvirkning og deltakelse fra rådet for funksjonshemmede og ulike brukergrupper: Resultatmål pr 1. november 2006: Prøvd ut og innarbeidet rutine for økt medvirkning i skoleprosjektet. Informere om rådets arbeid på Nettsiden og i inforskrivet.

9 Hovedmål 5. Bidra til økt kompetanse hos alle som er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og drift. Sikre deltakelse på diverse kurs/utdanningstilbud knyttet til universell utforming. Resultatmål 1. november 2006: Antall deltakere på kurs. Bidra til å øke brukerrådenes kompetanse om kommunale plan- og beslutningsprosesser Resultatmål 1. november 2006: - Skolering gjennom konkrete byggeprosjekt. Skolering gjennom samspillfasen skoleprosjektet Gjennomføre tiltak for å øke kompetansen hos private utbyggere og fagmiljøer. Resultatmål pr 1. november 2006: Gjennomført temadag med deltakere fra private utbyggere og fagmiljøer. Økt kompetanse og fortåelse for UU hos entreprenør, arkitekt og landskapsarkitekt i samspillfasen i skoleprosjektet. Spre informasjon om aktuell litteratur til private utbyggere og fagmiljøer. Involver private utbyggere og fagmiljøer i evaluering av Marikollen skole. Hovedmål 6. Være forbilde og bidra til at andre kommuner øker innsatsen for universell utforming Arrangere motivasjonsseminar i samarbeid med Eidskog. Målgrupper: Kommunene i regionen, Fylkesmann, Fylkeskommune, fylkesrådet, lokale råd, politikere, private aktører. Etabler et UU-nettverk med kommunen i Glåmdalsregionen. Sammen med Eidskog. Resultat 1. november 2006: Nettverk etablert. Arrangere Statens bygningstekniske etats ½- dagsseminar med UU. Sammen med Eidskog og andre kommuner i regionen. Etablere et samarbeid med Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark og fylkesrådet for funksjonshemmede. Resultatmål pr 1. november: Samarbeid etablert Bidratt på fylkesrådets høstkonferanse

10 Hovedmål 7: Gi innspill til og være dialogpartner i det nasjonale arbeidet for universell utforming Drøfte og gi innspill til det nasjonale arbeidet for UU innen virkemiddelutvikling tilpasset kommunesektoren Resultatmål pr 1. november 2006: Bidratt med ressurser i Deltasenterets prosjekt Elektroniske rullestoler og universell utforming Bidratt med ressurser i Deltasenterets prosjekt knyttet til kompetanseoppbygging rettet mot råd i kommuner og fylkerøftet.. Involvert Deltasanteret i samspillfasen i skoleprosjektet.

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2006 1 RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE 2006 1. Innledning Porsgrunn kommune ble i 2005 valgt ut som én av

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HO RD AL AN D FYLKES KOMMUNE Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste a knr. o&øfø^sss Deres ref Arkivnr. $/> Eksp. U.off. VArref 200601042-/CBS O 3 MÅR 2008 Dok.nr.

Detaljer

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle!

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle! Østfold Østfold Pilotfylke for universell utforming Rapport 2011 Hele samfunnet for alle! 1. Innledning Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold søkte i 2009 om at Østfold skulle bli pilotfylke

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2011 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Byrådet Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Rullering 2015 2016 Vedtatt av bystyret 04.03.2015 1 Innhold Forord 5 Oppfølging av tiltakspunkter ansvarlig byrådsavdeling 6

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

TILGJENGELIGHET FOR ALLE

TILGJENGELIGHET FOR ALLE TILGJENGELIGHET FOR ALLE HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING I TROMS FYLKESKOMMUNE 2009-2013 Fylkestinget behandlet sak 66/08 i møte 02.12.08 og gjorde følgende vedtak: Fylkestinget vedtar handlingsplan

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 17.03.11 Tegning: Egil Bjørøen Presentasjon Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

universelt utforming BOLIG OG BYGG

universelt utforming BOLIG OG BYGG universelt utforming BOLIG OG BYGG Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren FAGLIG ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport IP 2007.doc i INNHOLD 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Gjennomført arbeid 3.1

Detaljer

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Innhold Forord... 5 Bakgrunn...6 Generelt om universell

Detaljer

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner Statlig samarbeid om utvikling av kompetanseprogram for universell utforming i kommuner og fylker. Forprosjekt om kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner. Rapport:

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer