Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31"

Transkript

1 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2007 Kulturhus Østre brygge - ill: Dyrvik arkitekter RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE

2 1. Innledning Porsgrunn kommune ble i 2005 valgt ut som én av 16 pilotkommuner på landsbasis i forbindelse med Miljøverndepartementets nasjonale satsing på universell utforming. Prosjektet har bakgrunn i Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet ( ), og har hovedfokus på styrking av universell utforming i kommunal virksomhet. Målsetningen med prosjektet er å integrere universell utforming i kommunens arbeid, gjennom kompetanseutvikling, gode samarbeidsrutiner, medvirkning og erfaringsutveksling med andre pilotkommuner og kommuner i eget fylke/region. Det langsiktige målet med pilotkommuneprosjektet er at alle kommuner skal ha utarbeidet en strategi for universell utforming, som kan sikre fullverdig tilgjengelighet med varige virkninger. Den felles visjonen for pilotkommunearbeidet er som følger: Pilotkommuner for universell utforming gir lokalsamfunn med god tilgjengelighet, likeverd, deltaking og valgfrihet for alle. Rapport for Porsgrunns pilotkommunearbeid for 2007 oversendes Miljøverndepartementet som grunnlag for utbetaling av tilskuddsmidler for Rapporten vil i tillegg bli sendt til de sentrale samarbeidspartnerne innenfor prosjektet, samt lagt ut til orientering på Porsgrunn kommunes nettside for universell utforming. 2. Politisk grunnlag og organisering av arbeidet Utvalg for plan og kommunalteknikk er nedsatt som politisk styringsgruppe for pilotkommuneprosjektet. I løpet av året har den politiske styringsgruppen, samt kommunens råd for funksjonshemmede og eldreråd, fått regelmessige orienteringer om arbeidet knyttet til pilotprosjektet for universell utforming. Pilotkommuneprosjektet er i Porsgrunn organisert inn under virksomhet for byutvikling ved planavdelingen, med tilhørende prosjektlederansvar. Koordinering av prosjektet utføres av representant for Byutvikling i samarbeid med ergoterapeut fra Rehabiliteringstjenesten. I tillegg er en tverrsektoriell arbeidsgruppe nedsatt, bestående av representanter fra virksomhetene bydrift, bygg- og eiendom og byggesak. Brukerorganisasjonene er representert i arbeidsgruppen ved rådet for funksjonshemmede og Norges Handikapforbund Region Oslofjord vest. Arbeidsgruppen har i 2007 blitt supplert med en representant fra Blindeforbundet avd Telemark. I tillegg deltar den oppnevnte UUkontakten i Telemark fylkeskommune i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens hovedoppgave er å ivareta faglige interesser, løpende vurdere og gi innspill til prosjektarbeidet, samt ha ansvar for forankring i egen organisasjon. Kommunens arbeid med universell utforming har for 2007 i hovedsak hatt fokus på pågående byutviklingsprosjekter samt offentlig bygg og uteområder. Hele veien har vi hatt god dialog med brukerorganisasjonene som har kommet med konkrete og nyttige innspill til detaljplanleggingen. 3. Beskrivelse av resultater for 2007 Hovedmål 1. Universell utforming i rutiner og kvalitetssikringssystemer Resultatmål 1.1 Folkehelseprogrammet for Telemark ( ) krav om universell utforming innarbeides i sjekklisten for samfunnsplanlegging: Det er opprettet kontakt med Fylkesmannen i Telemark for å få samordnet arbeidet med Porsgrunn pilotkommunearbeid med Folkehelseprogrammet for Telemark (perioden ). 1

3 Resultatmål 1.2 Grenlandsstandarden - innarbeide konkrete krav om universell utforming i eksisterende sjekkliste for planlegging: Det er i samarbeid med Telemark Fylkeskommune og Grenlandssamarbeidet videreutviklet forslag til utfyllende krav om universell utforming i Grenlandsstandardens sjekkliste for planlegging. I Grenlandsstandarden vil revidert veileder for Universell utforming av publikumsbygg et prosjekteringsverktøy bli lagt inn som direkte lenke, til bruk ved private og offentlige planer. Det ble orientert om forslag til endringer i Grenlandsstandarden og ny UU-veileder i møte for Plan- og byggesaksforum den , hvor alle kommunene i Grenlandssamarbeidet var representert. Den 6. desember skal det avholdes et eget seminar om Grenlandsstandarden for kommunene i fylket. Endelige endringer i standarden vil bli vedtatt i styringsgruppa for Plan og byggesaksforum, og vil deretter gjelde for alle seks kommunene innenfor Grenlandssamarbeidet. Resultatmål 1.3 Universell utforming av publikumsbygg et prosjekteringsverktøy: Revisjon og politisk behandling av Trondheim kommunes veileder for tilgjengelighet til publikumsbygg: I samarbeid med innleid arkitekt og landskapsarkitekt, og i tett dialog med Trondheim kommune, har Porsgrunn kommune revidert Trondheim kommunes Veileder for tilgjengelighet til publikumsbygg, som igjen var basert på Porsgrunn kommunes Kravspesifikasjon for publikumsbygg fra Revisjon av veilederen har hatt fokus på videreutvikling av spesifiserte krav til ledelinjer, visuelle og taktile kontraster og planløsninger. I tillegg har veilederen blitt oppdatert i tråd med senere tids endringer i PBL, TEK og veileder til TEK. Den reviderte veilederen vil bli lagt fram for politisk vedtak i utvalg for plan og kommunalteknikk i møte i januar 2008, og vil bli sendt ut til de øvrige fem kommunene i Grenlandssamarbeidet for videre forankring i kommunene. Hovedmål 2: Kompetanseutvikling i kommuneorganisasjonen Resultatmål 2.1 Videreføre arbeidet med tverrfaglig arbeidsgruppe med ansvar for oppfølging av universell utforming ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter Det er utnevnt kontaktpersoner innenfor de ulike virksomhetene i kommunen, som gjennom sin plass og oppgaver i arbeidsgruppen, har som ansvar å sikre en tverrfaglig forankring av arbeidet med universell utforming i kommuneorganisasjonen. Følgende virksomheter er representert i arbeidsgruppa: Byggesak, rehabiliteringstjenesten, bydrift, bygge- og eiendom samt plan. Medlemmene i arbeidsgruppa er trukket inn i konkrete prosjekter etter behov, avhengig av ønsket fagkompetanse. Resultatmål 2.2 Bidra til økt kompetanse om universell utforming på tvers av faggruppene i kommunen Opplæring av kommunens ansatte innenfor feltet universell utforming har vært høyt prioritert også i 2007, med deltakelse på diverse kurs og seminarer. I tillegg er nye representanter fra andre virksomheter trukket med på pilotkommunesamlinger, som for eksempel Tromsøsamlingen hvor innkjøpsavdelingen var representert. Resultatmål 2.3 Informere og forankre arbeidet med universell utforming i det nye utvalget for plan og kommunalteknikk etter kommunevalget Prosjektleder for pilotkommunearbeidet for universell utforming har utarbeidet en presentasjon som vil bli holdt på heldagsseminaret for folkevalgtopplæring den Målgruppen er politikere i utvalg for plan og kommunalteknikk, som fungerer som styringsgruppe for pilotkommuneprosjektet. Tema for orienteringen er universell utforming generelt med gjennomgang av konkrete prosjekter knyttet til pilotkommunearbeidet. 2

4 Resultatmål 2.4 Synliggjøre erfaringer og konkrete resultater overfor politikere, innbyggere og samarbeidspartnere i egen kommune. Utvalg for plan og kommunalteknikk er i løpet av 2007 blitt regelmessig orientert om det pågående pilotarbeidet. Det samme har Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet. Informasjon om arbeidet legges ut på kommunens nettside. Den var prosjektledelsen for pilotkommunearbeidet invitert på møte i LHL, for å orientere om kommunens arbeid med universell utforming. Hovedmål 3: Planarbeid og gjennomføring Resultatmål 3.1 Bestemmelser med krav til universell utforming ved rullering av kommuneplanens arealdel : I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel er det utarbeidet konkrete bestemmelser for universell utforming, både for bygg og uteområder. Resultatmål 3.2 Sikre universell utforming i nye reguleringsplaner Alle reguleringsplaner vedtatt i 2007 inneholder konkrete krav til universell utforming i reguleringsbestemmelsene, både for bygg og uteområder. Resultatmål 3.3 Krav til universell utforming inngår som bedømmelseskriterium i arkitektkonkurranser Ved arkitektkonkurransen for kulturhus på Østre brygge i Porsgrunn sentrum, gjennomført våren 2007, ble krav til universell utforming lagt inn som ett av fem bedømmelseskriterier for valg av vinner. Videre ble Veileder for tilgjengelighet til publikumsbygg lagt til grunn for konkurransen. Resultatmål 3.4 Helhetlig plan for universell utformingstiltak i sentrum: Høsten 2007 er det ved hjelp av tildelte BRA-midler blitt utarbeidet en helhetlig plan som viser utformingsprinsipper og plassering av et sammenhengende ledelinjesystem, samt gangsoner for bevegelseshemmede (området Porsgrunn stasjon/rådhuskvartalet/storgata). Et prøvefelt med eksempler på ledelinjer med ulik materialbruk, bredde, taktil og visuell utforming er opparbeidet ved Franklintorget i Porsgrunn sentrum (se nærmere beskrivelse på side 7 Detaljbeskrivelse av utvalgte prosjekter). Resultatmål 3.5 Detaljplaner: universell utforming inngår som en integrert del av ulike detaljplaner for diverse offentlige arealer som torg, gater, friområder og friluftsområder (Elvebredden, Nordentorget, Storgata, Rådhuskvartalet, Meieritorget, Borge friområde, kyststi). Resultatmål 3.6 Sikre universell utforming ved gjennomføring av prosjekter: Vedr. Rådhusamfiet: Ved detaljprosjekteringen har ergoterapeut deltatt i prosjekteringsmøter, og det er holdt egne brukergruppermøter på temaet universell utforming (se også side 6; Detaljbeskrivelse av utvalgte prosjekter). Vedr. Flåtten barnehage: I 2006 ble det avholdt arkitektkonkurranse, og ergoterapeut var med i juryen for å ivareta universell utformings-kriteriet. Hun meldte til bygge- og eiendomsavdelingen hvilken ergoterapeut som skulle følge opp saken og innkalles til prosjekterings- og byggemøter, uten at dette skjedde. Byggingen var godt i gang (i 2007) da dette ble påpekt, og det var da små muligheter for endringer. Det er gitt råd om fargevalg og ledelinjer. Vedr. Rådhuskvartalet Atrium: Dette er et nytt leilighetsprosjekt i Porsgrunn sentrum, utbygger er PBBL. Ved innflytting i september 2007 viste det seg at flere beboere fikk problemer med tilgjengeligheten. Dette gjelder spesielt atkomst, og handler om feil slagretning på dør i forhold til rampe, og problemer med å åpne dører med drakraft på 5-7 kg, uten elektriske døråpnere. Ergoterapeut har skrevet brev til boligbyggelaget om saken, med henvisning til de nye forskriftene, og med kopi til saksbehandler ved 3

5 byggesaksavdelingen. Bygget har nå midlertidig brukstillatelse, slik at saken kan følges opp med tilsyn før ferdigattest utstedes. Resultatmål 3.7 Handlingsplan for UU av bussholdeplasser i Grenland: det er i løpet av 2007 gjennomført en kategorisering og prioritering av diverse UU-tiltak ved bussholdeplasser langs Metrolinjenettet, i samarbeid med Statens vegvesen, Telemark fylkeskommune, Bamble og Skien kommuner. Arbeidet er knyttet til Handlingsplan for universell utforming av bussholdeplasser i Grenland. Resultatmål 3.8 Gjennomføre tiltak på flere områder ved å benytte øvrige kommunerettede virkemidler i den nasjonale handlingsplanen for universell utforming Porsgrunn kommune har i 2007 fått tildelt kommunerettede midler til tiltak gjennom ulike finansieringsordninger i den nasjonale handlingsplanen for universell utforming. Porsgrunn kommune har mottatt støtte fra Samferdselsdepartementet gjennom Tilgjengelighetsprogrammet BRA, både til utarbeidelse av en helhetlig plan for UU for del av sentrum (kr ), og til gjennomføring av UU-tiltak ved bussholdeplasser langs kommunale veier (kr ), i hht. Handlingsplan nevnt i pkt 3.7 ovenfor. I tillegg har Porsgrunn kommune fått tildelt kr fra Direktoratet fra naturforvaltning og kr fra Folkehelseprogrammet v/ Telemark fylkeskommune til et universelt utformet nærmiljøanlegg ved Borge skole, samt kr til gjennomføring av en universelt utformet delstrekning av kyststi på Heistad, også dette fra Folkehelseprogrammet ved Telemark fylkeskommune. For nærmere beskrivelse, se side 8 og 9 nedenfor. Hovedmål 4: Medvirkning Resultatmål 4.1 Fortsette arbeidet med rutiner for økt medvirkning og deltakelse fra Rådet for funksjonshemmede og andre brukerorganisasjoner, fra planlegging til gjennomføring. Rådet for funksjonshemmede er representert i arbeidsgruppen for pilotkommuneprosjektet, og sitter med en fast representant med møte- og forslagsrett i utvalg for plan og kommunalteknikk. I tillegg blir Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet jevnlig orientert om pilotkommunearbeidet, gjennom rapportering fra prosjektledelsen i rådenes møter. Rådet for funksjonshemmede får invitasjon til møter og kurs som omhandler tema universell utforming. Den tverrfaglige arbeidsgruppa hvor brukerorganisasjonene er godt representert (Handikapforbundet, RFF, Blindeforbundet), har ved jevne mellomrom blitt innkalt til egne temamøter i forbindelse med prosjekter der universell utforming er en viktig dimensjon. Det er foreløpig ikke nedsatt en egen referansegruppe for pilotkommuneprosjektet, men det er opprettet kontakt med ulike fagmiljø og samarbeidsaktører som bidrar med innspill til pågående prosjekter. Hovedmål 5: Erfaringsutveksling/kunnskapsspredning Resultatmål 5.1 Bidra til økt kompetanse om universell utforming hos kommunalt/regionalt og privat ansatte gjennom informasjonsformidling og kursing. Prosjektleder var i desember 2006 invitert til å holde innlegg på Husbankens seminar om universell utforming i Drammen. I tillegg har prosjektledelsen holdt presentasjoner om pilotkommunearbeidet i nabokommunen Skien, hos Fylkesmannen i Telemark, på interkommunalt seminar i regi av Telemark fylkeskommune, samt på pilotkommunesamling i Tromsø. Prosjektledelsen for pilotkommunearbeidet har hatt som målsetning å kunne fungere som veileder/formidler av temaet universell utforming ved byggeprosjekter. Et konkret eksempel er i forbindelse med Porsgrunn og Bamble Boligbyggelags nye boligprosjekt på Hovet som 4

6 har hatt fokus på en bærekraftig profil. I denne sammenheng er det laget en fotoserie som viser gode eksempler på løsninger for universell utforming. I tillegg har Porsgrunn kommune i samarbeid med Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark utarbeidet program for temadag for universell utforming den , hvor alle kommuner i Telemark fylke er invitert. Formålet med temadagen er å opprette dialog om universell utforming på tvers av kommunegrensene, og formidle kunnskap, dele erfaringer og vise resultater og gode eksempler på arbeidet med UU. Invitasjonen har gått ut til kommunalt ansatte som planleggere, miljørådgivere, ergoterapeuter, teknisk sektor, bygge- og eiendom, samt brukerorganisasjoner og privatpraktiserende arkitekter og landskapsarkitekter i fylket. Resultatmål 5.2 Ta initiativ og bidra til interkommunal og regional dialog og erfaringsutveksling om universell utforming. Prosjektledelsen har orientert om pilotkommunearbeidet i Grenlandssamarbeidets Plan og byggesaksforum, som er en møteplass for kommunenes, fylkekommunens, Fylkesmannens og vegvesenets planfolk. Hovedtema for orienteringen var Grenlandsstandarden og hvordan implementere krav til universell utforming i eksisterende mal for plan og byggesaker. I tillegg har samarbeidet mellom kommunen og regionaletaten i Telemark fylkeskommune fortsatt for Vår faste kontaktperson på regionalt nivå følger løpende opp pilotkommunearbeidet og står ansvarlig for informasjonsflyt til andre kommuner i regionen. Porsgrunn og Trondheim har dette året hatt tett dialog rundt utviklingen av Veileder for universell utforming av publikumsbygg - et prosjekteringsverktøy". Den ferdige, reviderte versjonen vil bli lagt ut på Porsgrunn kommunes hjemmeside, slik at den kan tas i bruk av alle interesserte. Resultatmål 5.3 Delta i delprosjektet Universell utforming i reguleringsplaner i regi av pilotkommuneprosjektet Porsgrunn kommune v/prosjektleder har siden våren 2007 sittet i delprosjektgruppe for universell utforming i reguleringsplaner, som ble nedsatt etter pilotkommunesamling på Stord i mars. På heldagssamling vedrørende temaet hos NKF i Oslo den 21. aug, deltok i tillegg Porsgrunn kommunes byggesakskoordinator. Resultatmål 5.4 Videreføre arbeidet med utarbeidelse av fotoserie som viser gode eksempler på universell utforming ved bygg og uteområder, til bruk ved oppstart av nye prosjekter. Arbeidet med å samle bilder som viser gode løsninger på universell utforming er igangsatt., og vil fortløpende suppleres med nye eksempler fra Porsgrunn ettersom nye prosjekter ferdigstilles. Resultatmål 5.5 Spre informasjon om universell utforming internt i kommunen og ut til samarbeidspartnere og innbyggere. Internett og lokale aviser og tv fungerer som viktige kanaler for å synliggjøre kommunens arbeid med universell utforming. Det har i løpet av 2007 vært flere avisoppslag knyttet til arbeidet med universell utforming.den 2. juli var Porsgrunn som pilotkommune for universell utforming presentert i et bilag til Dagbladet, med presentasjon av Rådhusamfiet. I forbindelse med den årlige Tilgjengelighetsdagen den 15. oktober inviterte Blindeforbundet avdeling Telemark til pressekonferanse hvor temaet var Porsgrunn kommunes satsing på universell utforming, med utgangspunkt i kommunens helhetlige plan for ledelinjesystem i sentrum. Det er på Porsgrunn kommunes hjemmeside opparbeidet en egen nettside knyttet til arbeidet med universell utforming, hvor prosjektplaner, rapporter, m.m. er lagt ut. På denne siden er det også opprettet en direkte lenke til Miljøverndepartementets nettside om universell 5

7 utforming. Invitasjoner og program for seminarer rundt temaet er lagt ut som nyhet på kommunens internett samt intranett. 4. Detaljbeskrivelse av utvalgte prosjekter Rådhusamfiet oppfølging ved gjennomføring/medvirkning Dette prosjektet utgjør vinnerforslaget fra en idékonkurranse i 2004, og representerer byens Tusenårssted ved Rådhuset. Amfiet åpner opp og binder Rådhusplassen sammen med elva, som er et sentralt element i byen. Rådhusamfiet er blitt en sentral scene midt i byen, og nytt kulturhus er planlagt like i nærheten. Arbeidsform for å ivareta universell utforming: - Tverrfaglig arbeidsgruppe inkludert ergoterapeut - Brukermedvirkning; eget brukergruppemøte om universell utforming - Info om universell utforming på møte om kunstnerisk utsmykning - Ad.hoc-møter / arbeidsmøter, for eksempel vedr. taktil og visuell merking - Bruk av konsulenter, for eksempel i forhold til teleslynge Universell utforming av Rådhusamfiet: - Rampe integrert i amfiet - Teleslynge i uteamfi - Merking av trappeneser i to av tre trappeløp - Varselfelt i topp og bunn av sidetrappene, samt start rampe - To trappeløp utstyrt med rekkverk i to høyder Varden, Tilgjengelighetsdagen

8 Utfordringer Rådhusamfiet: - Universell utforming var ikke vist i vinnerutkast, til tross for at krav om dette var med som premiss i konkurransen. - Manglende felles forståelse for universell utforming - Estetikk satt opp mot universell utforming - Økonomiske hensyn har ført til noen kompromissløsninger - Langveis transport av materialer har medført problemer med påvirkning og reklamasjon. Helhetlig UU-plan for området Porsgrunn stasjon Rådhuskvartalet Storgata Kollektivknutepunktet i Porsgrunn for buss, tog og taxi ligger sentralt i sentrum, med kort avstand til Rådhuskvartalet hvor en rekke offentlige funksjoner er samlet (rådhuset, kommunens servicesenter, bibliotek, teatersal, postkontor, kino, teknisk bygg). Disse sentrumsfunksjonene samt byens handlegate Storgata, knyttes sammen med kollektivområdet bl.a. via gangakser gjennom Rådhusparken. Kommunen har som en av flere målsettinger for bysentrum å redusere biltrafikk og legge til rette for at folk velger å reise kollektivt. Når nå kollektivknutepunktet med ny gateterminal, nytt bytorg og nytt terminalbygg gjøres universelt utformet, er det viktig å se sammenhengen mellom sentrumsfunksjonene og tilgjengelighet for alle, slik at det å velge å reise kollektivt blir et reellt alternativ. For å sikre god fremkommelighet for alle mellom kollektivterminalen og bysentrum, igangsatte Porsgrunn kommune sommeren 2007 et planarbeid som hadde som målsetning å vise en helhetlig utforming av ledelinjer og gangsoner. Kommunen har mottatt BRA-midler i 2007 til arbeidet med detaljplanen. Det pågående detaljplanarbeidet har bestått av følgende elementer: Utvikle et helhetlig konsept for universell utforming av forbindelseslinjene mellom kollektivknutepunktet Porsgrunn stasjon, via nytt bytorg på Kammerherreløkka gjennom Rådhusparken og til Rådhuskvartalet Storgata. Bedre adkomsten til offentlige bygg og sentrale servicefunksjoner ved hjelp av et helhetlig ledelinjesystem. Utforme gjennomgang av Storgata fra Rådhusplassen i nord til Franklintorget i sør, gjennom utvikling av et sammenhengende prinsipp for ledelinjer, samt vise forslag til utbedring av kryssoverganger og beleggsflater i Storgata som pr i dag ikke er universelt utformet. Koble øvrige bussholdeplasser i sentrum til det overordnete ledelinjesystemet, og vise forslag til universell utforming av holdeplassene. En viktig del av planarbeidet har vært å vurdere og utarbeide gode løsninger for utforming av ledelinjer, med både funksjonell og estetisk kvalitet. Det ble derfor under planleggingsprosessen bestemt at det skulle utarbeides et prøvefelt for ledelinjer, med ulike varianter av utforming plassert innenfor ett og samme område. Prøvefeltet er opparbeidet på et fortau langsetter en plass sentralt i sentrum. Innenfor prøvefeltet ligger 4 forskjellige typer ledelinjer, med varierende materialer, bredde og visuell og taktil utforming (betong, granitt, stål og porselen). De ulike ledelinjene vil bli testet ut mht. brukervennlighet/funksjonalitet, samt vurdert i forhold til holdbarhet, drift og vedlikehold. 7

9 Kyststi for alle universelt utformet kyststitrasè med opplevelsessted Porsgrunn kommune har i løpet av 2007 fått utarbeidet detaljplan for en delstrekning av kyststi langs Eidangerfjorden (Heistad Ørvik), med sterkt fokus på universell utforming. Kyststistrekningen ligger i et landskap som veksler mellom skogs-, våtmarks- og jordbruksarealer. Området er i dag lite tilgjengelig for alle brukergrupper, og det er i detaljplanarbeidet sett på tilpasninger av hensyn til universell utforming. Det er under planleggingsprosessen avholdt jevnlige brukermøter med representanter for bevegelseshemmede og orienteringshemmede. For å oppnå full tilgjengelighet for hele strekningen må det større terrenginngrep til. Store terrenginngrep vil forringe natur- og landskapsopplevelsen, og det har i brukermøter vært enighet om at man heller bør konsentrerer seg om en delstrekning med et tilhørende møtested/opplevelsessted som opparbeides med full tilgjengelighet for alle brukergrupper. Følgende elementer for universell utforming er innpasset i detaljplanen: - Jevnt, fast dekke på hele strekningen (subbus 0-8 mm) - Håndløpere i bratte partier - HC-parkering i hver ende av kyststistrekningen - Fuglekikketårn med full tilgjengelighet - visuelle og fysiske ledelinjer (overgang mellom gruset sti og tilgrensende vegetasjon) - tredekke over våtmarksområde med breddeutvidelser for forbipasseringer - UU-tilpasset bål- og grillplass - HC-toalett - Utkikkspunkt med full tilgjengelighet Av delstrekningens totale lengde på 1.1 km, vil 630 meter av traseen være tilgjengelig for alle uten ledsager. Resten av strekningen vil være opparbeidet med ulik grad av tilgjengelighet, avhengig av eksisterende terrengforhold. 8

10 Nærmiljøanlegg ved Borge skole Som del av Porsgrunn kommunes arbeid som pilotkommune for universell utforming, ble det våren 2007 satt i gang detaljplanarbeid for et friområde som skulle ha spesielt sterkt fokus på universell utforming. Det planlagte friområdet befinner seg nordøst for Porsgrunn sentrum, og ligger tett opptil skole, barnehage, bo- og rehabiliteringssenter. Området skal i tillegg fungere som et offentlig friområde for omkringliggende boliger, både eksisterende og planlagte. Det avsatte arealet er i dag lite bearbeidet, og fremstår dermed heller ikke som tilgjengelig for alle. dagens situasjon planlagt utforming for området Kommunen hadde et sterkt ønske ved oppstart av detaljplanarbeidet at området skal fremstå som et foregangseksempel på et universelt utformet nærmiljøanlegg. Det har derfor vært en målsetning at tilgjengelighet for alle skal være et tema helt fra starten av, for å oppnå de gode, integrerte løsninger for universell utforming. Dette er i varetatt, og det er i planen for området foreslått aktiviteter og en materialbruk som passer alle brukergrupper. Det har underveis i planleggingsprosessen vært god dialog med brukerrepresentantene. 9

11 5. Økonomioversikt pr År Aktivitet/tiltak Tilsagn Forbruk 2005 Oppstart av prosjekt Tilsagn om støtte fra MD Tilsagn om støtte fra MD Revisjon av Veileder for publikumsbygg UU-plan for delstrekning kyststi (Heistad Hellås) UU-plan for nærmiljøanlegg Borge/Liane Transport, skyss- og kostgodtgjørelse 8000 Informasjon/profilering Opplæring/kurs Forbruksmateriell/faglitteratur Resterende beløp * Tilsagn om BRA-midler til utarbeidelse av helhetlig Rapport plan for UU-tiltak for området Porsgrunn stasjon/rådhuskvartalet/storgata til Vegdir/ Vegvesen 2007 Tilsagn om BRA-midler til universell utformingstiltak ved bussholdeplasser på Metrolinjenettet 2007 Tilsagn om støtte fra Direktorat for Naturforvaltning til UU-plan for friområde Borge Rapport til Vegdir/ Vegvesen Rapport til DN SUM * Planlagt disponering av resterende beløp: Veileder for universell utforming av publikumsbygg (revisjon, layout, m.m.): kr UU-plan for kyststi (videre oppfølging/detaljering): kr UU-plan for nærmiljøanlegg Borge (videre oppfølging/detaljering): kr Dekning av lønnskostnader til prosjektleder : kr Opplæring/kurs: kr Arrangere seminarer/temadager: kr = kr

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2006 1 RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE 2006 1. Innledning Porsgrunn kommune ble i 2005 valgt ut som én av

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn 1 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...6 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER...7 3 GJELDENDE KOMMUNESPESIFIKKE DOKUMENTER, MÅL OG STRATEGIER...8 3.1 SKIEN KOMMUNE:...8 3.1.1 MELDING OM MILJØVERN OG LOKAL AGENDA

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2011 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Side Forord 3 Boligsosialt arbeid 4 Samarbeid med andre velferdsaktører 4 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle!

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle! Østfold Østfold Pilotfylke for universell utforming Rapport 2011 Hele samfunnet for alle! 1. Innledning Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold søkte i 2009 om at Østfold skulle bli pilotfylke

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

TILGJENGELIGHET FOR ALLE

TILGJENGELIGHET FOR ALLE TILGJENGELIGHET FOR ALLE HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING I TROMS FYLKESKOMMUNE 2009-2013 Fylkestinget behandlet sak 66/08 i møte 02.12.08 og gjorde følgende vedtak: Fylkestinget vedtar handlingsplan

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Innledning Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for å skape et tilgjengelig

Detaljer

Referat fra UU-samling i Kristiansand 25.-26. september 2006

Referat fra UU-samling i Kristiansand 25.-26. september 2006 Referat fra UU-samling i Kristiansand 25.-26. september 2006 Bakgrunn I forbindelse med det nasjonale arbeidet med Universell utforming, inviterte Miljøverndepartementet til en ny samling for alle pilotkommunene

Detaljer

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner Statlig samarbeid om utvikling av kompetanseprogram for universell utforming i kommuner og fylker. Forprosjekt om kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner. Rapport:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

SLUTTRAPPORT Bergen desember 2004. Bærekraftregnskap B E R G E N S R E G I O N E N. Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 1

SLUTTRAPPORT Bergen desember 2004. Bærekraftregnskap B E R G E N S R E G I O N E N. Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 1 SLUTTRAPPORT Bergen desember 2004 Bærekraftregnskap F O R B E R G E N S R E G I O N E N Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 1 2 opus bergen as / p01017 Sammendrag Prosjektet Miljøovervåking

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer