Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31"

Transkript

1 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2007 Kulturhus Østre brygge - ill: Dyrvik arkitekter RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE

2 1. Innledning Porsgrunn kommune ble i 2005 valgt ut som én av 16 pilotkommuner på landsbasis i forbindelse med Miljøverndepartementets nasjonale satsing på universell utforming. Prosjektet har bakgrunn i Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet ( ), og har hovedfokus på styrking av universell utforming i kommunal virksomhet. Målsetningen med prosjektet er å integrere universell utforming i kommunens arbeid, gjennom kompetanseutvikling, gode samarbeidsrutiner, medvirkning og erfaringsutveksling med andre pilotkommuner og kommuner i eget fylke/region. Det langsiktige målet med pilotkommuneprosjektet er at alle kommuner skal ha utarbeidet en strategi for universell utforming, som kan sikre fullverdig tilgjengelighet med varige virkninger. Den felles visjonen for pilotkommunearbeidet er som følger: Pilotkommuner for universell utforming gir lokalsamfunn med god tilgjengelighet, likeverd, deltaking og valgfrihet for alle. Rapport for Porsgrunns pilotkommunearbeid for 2007 oversendes Miljøverndepartementet som grunnlag for utbetaling av tilskuddsmidler for Rapporten vil i tillegg bli sendt til de sentrale samarbeidspartnerne innenfor prosjektet, samt lagt ut til orientering på Porsgrunn kommunes nettside for universell utforming. 2. Politisk grunnlag og organisering av arbeidet Utvalg for plan og kommunalteknikk er nedsatt som politisk styringsgruppe for pilotkommuneprosjektet. I løpet av året har den politiske styringsgruppen, samt kommunens råd for funksjonshemmede og eldreråd, fått regelmessige orienteringer om arbeidet knyttet til pilotprosjektet for universell utforming. Pilotkommuneprosjektet er i Porsgrunn organisert inn under virksomhet for byutvikling ved planavdelingen, med tilhørende prosjektlederansvar. Koordinering av prosjektet utføres av representant for Byutvikling i samarbeid med ergoterapeut fra Rehabiliteringstjenesten. I tillegg er en tverrsektoriell arbeidsgruppe nedsatt, bestående av representanter fra virksomhetene bydrift, bygg- og eiendom og byggesak. Brukerorganisasjonene er representert i arbeidsgruppen ved rådet for funksjonshemmede og Norges Handikapforbund Region Oslofjord vest. Arbeidsgruppen har i 2007 blitt supplert med en representant fra Blindeforbundet avd Telemark. I tillegg deltar den oppnevnte UUkontakten i Telemark fylkeskommune i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens hovedoppgave er å ivareta faglige interesser, løpende vurdere og gi innspill til prosjektarbeidet, samt ha ansvar for forankring i egen organisasjon. Kommunens arbeid med universell utforming har for 2007 i hovedsak hatt fokus på pågående byutviklingsprosjekter samt offentlig bygg og uteområder. Hele veien har vi hatt god dialog med brukerorganisasjonene som har kommet med konkrete og nyttige innspill til detaljplanleggingen. 3. Beskrivelse av resultater for 2007 Hovedmål 1. Universell utforming i rutiner og kvalitetssikringssystemer Resultatmål 1.1 Folkehelseprogrammet for Telemark ( ) krav om universell utforming innarbeides i sjekklisten for samfunnsplanlegging: Det er opprettet kontakt med Fylkesmannen i Telemark for å få samordnet arbeidet med Porsgrunn pilotkommunearbeid med Folkehelseprogrammet for Telemark (perioden ). 1

3 Resultatmål 1.2 Grenlandsstandarden - innarbeide konkrete krav om universell utforming i eksisterende sjekkliste for planlegging: Det er i samarbeid med Telemark Fylkeskommune og Grenlandssamarbeidet videreutviklet forslag til utfyllende krav om universell utforming i Grenlandsstandardens sjekkliste for planlegging. I Grenlandsstandarden vil revidert veileder for Universell utforming av publikumsbygg et prosjekteringsverktøy bli lagt inn som direkte lenke, til bruk ved private og offentlige planer. Det ble orientert om forslag til endringer i Grenlandsstandarden og ny UU-veileder i møte for Plan- og byggesaksforum den , hvor alle kommunene i Grenlandssamarbeidet var representert. Den 6. desember skal det avholdes et eget seminar om Grenlandsstandarden for kommunene i fylket. Endelige endringer i standarden vil bli vedtatt i styringsgruppa for Plan og byggesaksforum, og vil deretter gjelde for alle seks kommunene innenfor Grenlandssamarbeidet. Resultatmål 1.3 Universell utforming av publikumsbygg et prosjekteringsverktøy: Revisjon og politisk behandling av Trondheim kommunes veileder for tilgjengelighet til publikumsbygg: I samarbeid med innleid arkitekt og landskapsarkitekt, og i tett dialog med Trondheim kommune, har Porsgrunn kommune revidert Trondheim kommunes Veileder for tilgjengelighet til publikumsbygg, som igjen var basert på Porsgrunn kommunes Kravspesifikasjon for publikumsbygg fra Revisjon av veilederen har hatt fokus på videreutvikling av spesifiserte krav til ledelinjer, visuelle og taktile kontraster og planløsninger. I tillegg har veilederen blitt oppdatert i tråd med senere tids endringer i PBL, TEK og veileder til TEK. Den reviderte veilederen vil bli lagt fram for politisk vedtak i utvalg for plan og kommunalteknikk i møte i januar 2008, og vil bli sendt ut til de øvrige fem kommunene i Grenlandssamarbeidet for videre forankring i kommunene. Hovedmål 2: Kompetanseutvikling i kommuneorganisasjonen Resultatmål 2.1 Videreføre arbeidet med tverrfaglig arbeidsgruppe med ansvar for oppfølging av universell utforming ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter Det er utnevnt kontaktpersoner innenfor de ulike virksomhetene i kommunen, som gjennom sin plass og oppgaver i arbeidsgruppen, har som ansvar å sikre en tverrfaglig forankring av arbeidet med universell utforming i kommuneorganisasjonen. Følgende virksomheter er representert i arbeidsgruppa: Byggesak, rehabiliteringstjenesten, bydrift, bygge- og eiendom samt plan. Medlemmene i arbeidsgruppa er trukket inn i konkrete prosjekter etter behov, avhengig av ønsket fagkompetanse. Resultatmål 2.2 Bidra til økt kompetanse om universell utforming på tvers av faggruppene i kommunen Opplæring av kommunens ansatte innenfor feltet universell utforming har vært høyt prioritert også i 2007, med deltakelse på diverse kurs og seminarer. I tillegg er nye representanter fra andre virksomheter trukket med på pilotkommunesamlinger, som for eksempel Tromsøsamlingen hvor innkjøpsavdelingen var representert. Resultatmål 2.3 Informere og forankre arbeidet med universell utforming i det nye utvalget for plan og kommunalteknikk etter kommunevalget Prosjektleder for pilotkommunearbeidet for universell utforming har utarbeidet en presentasjon som vil bli holdt på heldagsseminaret for folkevalgtopplæring den Målgruppen er politikere i utvalg for plan og kommunalteknikk, som fungerer som styringsgruppe for pilotkommuneprosjektet. Tema for orienteringen er universell utforming generelt med gjennomgang av konkrete prosjekter knyttet til pilotkommunearbeidet. 2

4 Resultatmål 2.4 Synliggjøre erfaringer og konkrete resultater overfor politikere, innbyggere og samarbeidspartnere i egen kommune. Utvalg for plan og kommunalteknikk er i løpet av 2007 blitt regelmessig orientert om det pågående pilotarbeidet. Det samme har Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet. Informasjon om arbeidet legges ut på kommunens nettside. Den var prosjektledelsen for pilotkommunearbeidet invitert på møte i LHL, for å orientere om kommunens arbeid med universell utforming. Hovedmål 3: Planarbeid og gjennomføring Resultatmål 3.1 Bestemmelser med krav til universell utforming ved rullering av kommuneplanens arealdel : I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel er det utarbeidet konkrete bestemmelser for universell utforming, både for bygg og uteområder. Resultatmål 3.2 Sikre universell utforming i nye reguleringsplaner Alle reguleringsplaner vedtatt i 2007 inneholder konkrete krav til universell utforming i reguleringsbestemmelsene, både for bygg og uteområder. Resultatmål 3.3 Krav til universell utforming inngår som bedømmelseskriterium i arkitektkonkurranser Ved arkitektkonkurransen for kulturhus på Østre brygge i Porsgrunn sentrum, gjennomført våren 2007, ble krav til universell utforming lagt inn som ett av fem bedømmelseskriterier for valg av vinner. Videre ble Veileder for tilgjengelighet til publikumsbygg lagt til grunn for konkurransen. Resultatmål 3.4 Helhetlig plan for universell utformingstiltak i sentrum: Høsten 2007 er det ved hjelp av tildelte BRA-midler blitt utarbeidet en helhetlig plan som viser utformingsprinsipper og plassering av et sammenhengende ledelinjesystem, samt gangsoner for bevegelseshemmede (området Porsgrunn stasjon/rådhuskvartalet/storgata). Et prøvefelt med eksempler på ledelinjer med ulik materialbruk, bredde, taktil og visuell utforming er opparbeidet ved Franklintorget i Porsgrunn sentrum (se nærmere beskrivelse på side 7 Detaljbeskrivelse av utvalgte prosjekter). Resultatmål 3.5 Detaljplaner: universell utforming inngår som en integrert del av ulike detaljplaner for diverse offentlige arealer som torg, gater, friområder og friluftsområder (Elvebredden, Nordentorget, Storgata, Rådhuskvartalet, Meieritorget, Borge friområde, kyststi). Resultatmål 3.6 Sikre universell utforming ved gjennomføring av prosjekter: Vedr. Rådhusamfiet: Ved detaljprosjekteringen har ergoterapeut deltatt i prosjekteringsmøter, og det er holdt egne brukergruppermøter på temaet universell utforming (se også side 6; Detaljbeskrivelse av utvalgte prosjekter). Vedr. Flåtten barnehage: I 2006 ble det avholdt arkitektkonkurranse, og ergoterapeut var med i juryen for å ivareta universell utformings-kriteriet. Hun meldte til bygge- og eiendomsavdelingen hvilken ergoterapeut som skulle følge opp saken og innkalles til prosjekterings- og byggemøter, uten at dette skjedde. Byggingen var godt i gang (i 2007) da dette ble påpekt, og det var da små muligheter for endringer. Det er gitt råd om fargevalg og ledelinjer. Vedr. Rådhuskvartalet Atrium: Dette er et nytt leilighetsprosjekt i Porsgrunn sentrum, utbygger er PBBL. Ved innflytting i september 2007 viste det seg at flere beboere fikk problemer med tilgjengeligheten. Dette gjelder spesielt atkomst, og handler om feil slagretning på dør i forhold til rampe, og problemer med å åpne dører med drakraft på 5-7 kg, uten elektriske døråpnere. Ergoterapeut har skrevet brev til boligbyggelaget om saken, med henvisning til de nye forskriftene, og med kopi til saksbehandler ved 3

5 byggesaksavdelingen. Bygget har nå midlertidig brukstillatelse, slik at saken kan følges opp med tilsyn før ferdigattest utstedes. Resultatmål 3.7 Handlingsplan for UU av bussholdeplasser i Grenland: det er i løpet av 2007 gjennomført en kategorisering og prioritering av diverse UU-tiltak ved bussholdeplasser langs Metrolinjenettet, i samarbeid med Statens vegvesen, Telemark fylkeskommune, Bamble og Skien kommuner. Arbeidet er knyttet til Handlingsplan for universell utforming av bussholdeplasser i Grenland. Resultatmål 3.8 Gjennomføre tiltak på flere områder ved å benytte øvrige kommunerettede virkemidler i den nasjonale handlingsplanen for universell utforming Porsgrunn kommune har i 2007 fått tildelt kommunerettede midler til tiltak gjennom ulike finansieringsordninger i den nasjonale handlingsplanen for universell utforming. Porsgrunn kommune har mottatt støtte fra Samferdselsdepartementet gjennom Tilgjengelighetsprogrammet BRA, både til utarbeidelse av en helhetlig plan for UU for del av sentrum (kr ), og til gjennomføring av UU-tiltak ved bussholdeplasser langs kommunale veier (kr ), i hht. Handlingsplan nevnt i pkt 3.7 ovenfor. I tillegg har Porsgrunn kommune fått tildelt kr fra Direktoratet fra naturforvaltning og kr fra Folkehelseprogrammet v/ Telemark fylkeskommune til et universelt utformet nærmiljøanlegg ved Borge skole, samt kr til gjennomføring av en universelt utformet delstrekning av kyststi på Heistad, også dette fra Folkehelseprogrammet ved Telemark fylkeskommune. For nærmere beskrivelse, se side 8 og 9 nedenfor. Hovedmål 4: Medvirkning Resultatmål 4.1 Fortsette arbeidet med rutiner for økt medvirkning og deltakelse fra Rådet for funksjonshemmede og andre brukerorganisasjoner, fra planlegging til gjennomføring. Rådet for funksjonshemmede er representert i arbeidsgruppen for pilotkommuneprosjektet, og sitter med en fast representant med møte- og forslagsrett i utvalg for plan og kommunalteknikk. I tillegg blir Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet jevnlig orientert om pilotkommunearbeidet, gjennom rapportering fra prosjektledelsen i rådenes møter. Rådet for funksjonshemmede får invitasjon til møter og kurs som omhandler tema universell utforming. Den tverrfaglige arbeidsgruppa hvor brukerorganisasjonene er godt representert (Handikapforbundet, RFF, Blindeforbundet), har ved jevne mellomrom blitt innkalt til egne temamøter i forbindelse med prosjekter der universell utforming er en viktig dimensjon. Det er foreløpig ikke nedsatt en egen referansegruppe for pilotkommuneprosjektet, men det er opprettet kontakt med ulike fagmiljø og samarbeidsaktører som bidrar med innspill til pågående prosjekter. Hovedmål 5: Erfaringsutveksling/kunnskapsspredning Resultatmål 5.1 Bidra til økt kompetanse om universell utforming hos kommunalt/regionalt og privat ansatte gjennom informasjonsformidling og kursing. Prosjektleder var i desember 2006 invitert til å holde innlegg på Husbankens seminar om universell utforming i Drammen. I tillegg har prosjektledelsen holdt presentasjoner om pilotkommunearbeidet i nabokommunen Skien, hos Fylkesmannen i Telemark, på interkommunalt seminar i regi av Telemark fylkeskommune, samt på pilotkommunesamling i Tromsø. Prosjektledelsen for pilotkommunearbeidet har hatt som målsetning å kunne fungere som veileder/formidler av temaet universell utforming ved byggeprosjekter. Et konkret eksempel er i forbindelse med Porsgrunn og Bamble Boligbyggelags nye boligprosjekt på Hovet som 4

6 har hatt fokus på en bærekraftig profil. I denne sammenheng er det laget en fotoserie som viser gode eksempler på løsninger for universell utforming. I tillegg har Porsgrunn kommune i samarbeid med Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark utarbeidet program for temadag for universell utforming den , hvor alle kommuner i Telemark fylke er invitert. Formålet med temadagen er å opprette dialog om universell utforming på tvers av kommunegrensene, og formidle kunnskap, dele erfaringer og vise resultater og gode eksempler på arbeidet med UU. Invitasjonen har gått ut til kommunalt ansatte som planleggere, miljørådgivere, ergoterapeuter, teknisk sektor, bygge- og eiendom, samt brukerorganisasjoner og privatpraktiserende arkitekter og landskapsarkitekter i fylket. Resultatmål 5.2 Ta initiativ og bidra til interkommunal og regional dialog og erfaringsutveksling om universell utforming. Prosjektledelsen har orientert om pilotkommunearbeidet i Grenlandssamarbeidets Plan og byggesaksforum, som er en møteplass for kommunenes, fylkekommunens, Fylkesmannens og vegvesenets planfolk. Hovedtema for orienteringen var Grenlandsstandarden og hvordan implementere krav til universell utforming i eksisterende mal for plan og byggesaker. I tillegg har samarbeidet mellom kommunen og regionaletaten i Telemark fylkeskommune fortsatt for Vår faste kontaktperson på regionalt nivå følger løpende opp pilotkommunearbeidet og står ansvarlig for informasjonsflyt til andre kommuner i regionen. Porsgrunn og Trondheim har dette året hatt tett dialog rundt utviklingen av Veileder for universell utforming av publikumsbygg - et prosjekteringsverktøy". Den ferdige, reviderte versjonen vil bli lagt ut på Porsgrunn kommunes hjemmeside, slik at den kan tas i bruk av alle interesserte. Resultatmål 5.3 Delta i delprosjektet Universell utforming i reguleringsplaner i regi av pilotkommuneprosjektet Porsgrunn kommune v/prosjektleder har siden våren 2007 sittet i delprosjektgruppe for universell utforming i reguleringsplaner, som ble nedsatt etter pilotkommunesamling på Stord i mars. På heldagssamling vedrørende temaet hos NKF i Oslo den 21. aug, deltok i tillegg Porsgrunn kommunes byggesakskoordinator. Resultatmål 5.4 Videreføre arbeidet med utarbeidelse av fotoserie som viser gode eksempler på universell utforming ved bygg og uteområder, til bruk ved oppstart av nye prosjekter. Arbeidet med å samle bilder som viser gode løsninger på universell utforming er igangsatt., og vil fortløpende suppleres med nye eksempler fra Porsgrunn ettersom nye prosjekter ferdigstilles. Resultatmål 5.5 Spre informasjon om universell utforming internt i kommunen og ut til samarbeidspartnere og innbyggere. Internett og lokale aviser og tv fungerer som viktige kanaler for å synliggjøre kommunens arbeid med universell utforming. Det har i løpet av 2007 vært flere avisoppslag knyttet til arbeidet med universell utforming.den 2. juli var Porsgrunn som pilotkommune for universell utforming presentert i et bilag til Dagbladet, med presentasjon av Rådhusamfiet. I forbindelse med den årlige Tilgjengelighetsdagen den 15. oktober inviterte Blindeforbundet avdeling Telemark til pressekonferanse hvor temaet var Porsgrunn kommunes satsing på universell utforming, med utgangspunkt i kommunens helhetlige plan for ledelinjesystem i sentrum. Det er på Porsgrunn kommunes hjemmeside opparbeidet en egen nettside knyttet til arbeidet med universell utforming, hvor prosjektplaner, rapporter, m.m. er lagt ut. På denne siden er det også opprettet en direkte lenke til Miljøverndepartementets nettside om universell 5

7 utforming. Invitasjoner og program for seminarer rundt temaet er lagt ut som nyhet på kommunens internett samt intranett. 4. Detaljbeskrivelse av utvalgte prosjekter Rådhusamfiet oppfølging ved gjennomføring/medvirkning Dette prosjektet utgjør vinnerforslaget fra en idékonkurranse i 2004, og representerer byens Tusenårssted ved Rådhuset. Amfiet åpner opp og binder Rådhusplassen sammen med elva, som er et sentralt element i byen. Rådhusamfiet er blitt en sentral scene midt i byen, og nytt kulturhus er planlagt like i nærheten. Arbeidsform for å ivareta universell utforming: - Tverrfaglig arbeidsgruppe inkludert ergoterapeut - Brukermedvirkning; eget brukergruppemøte om universell utforming - Info om universell utforming på møte om kunstnerisk utsmykning - Ad.hoc-møter / arbeidsmøter, for eksempel vedr. taktil og visuell merking - Bruk av konsulenter, for eksempel i forhold til teleslynge Universell utforming av Rådhusamfiet: - Rampe integrert i amfiet - Teleslynge i uteamfi - Merking av trappeneser i to av tre trappeløp - Varselfelt i topp og bunn av sidetrappene, samt start rampe - To trappeløp utstyrt med rekkverk i to høyder Varden, Tilgjengelighetsdagen

8 Utfordringer Rådhusamfiet: - Universell utforming var ikke vist i vinnerutkast, til tross for at krav om dette var med som premiss i konkurransen. - Manglende felles forståelse for universell utforming - Estetikk satt opp mot universell utforming - Økonomiske hensyn har ført til noen kompromissløsninger - Langveis transport av materialer har medført problemer med påvirkning og reklamasjon. Helhetlig UU-plan for området Porsgrunn stasjon Rådhuskvartalet Storgata Kollektivknutepunktet i Porsgrunn for buss, tog og taxi ligger sentralt i sentrum, med kort avstand til Rådhuskvartalet hvor en rekke offentlige funksjoner er samlet (rådhuset, kommunens servicesenter, bibliotek, teatersal, postkontor, kino, teknisk bygg). Disse sentrumsfunksjonene samt byens handlegate Storgata, knyttes sammen med kollektivområdet bl.a. via gangakser gjennom Rådhusparken. Kommunen har som en av flere målsettinger for bysentrum å redusere biltrafikk og legge til rette for at folk velger å reise kollektivt. Når nå kollektivknutepunktet med ny gateterminal, nytt bytorg og nytt terminalbygg gjøres universelt utformet, er det viktig å se sammenhengen mellom sentrumsfunksjonene og tilgjengelighet for alle, slik at det å velge å reise kollektivt blir et reellt alternativ. For å sikre god fremkommelighet for alle mellom kollektivterminalen og bysentrum, igangsatte Porsgrunn kommune sommeren 2007 et planarbeid som hadde som målsetning å vise en helhetlig utforming av ledelinjer og gangsoner. Kommunen har mottatt BRA-midler i 2007 til arbeidet med detaljplanen. Det pågående detaljplanarbeidet har bestått av følgende elementer: Utvikle et helhetlig konsept for universell utforming av forbindelseslinjene mellom kollektivknutepunktet Porsgrunn stasjon, via nytt bytorg på Kammerherreløkka gjennom Rådhusparken og til Rådhuskvartalet Storgata. Bedre adkomsten til offentlige bygg og sentrale servicefunksjoner ved hjelp av et helhetlig ledelinjesystem. Utforme gjennomgang av Storgata fra Rådhusplassen i nord til Franklintorget i sør, gjennom utvikling av et sammenhengende prinsipp for ledelinjer, samt vise forslag til utbedring av kryssoverganger og beleggsflater i Storgata som pr i dag ikke er universelt utformet. Koble øvrige bussholdeplasser i sentrum til det overordnete ledelinjesystemet, og vise forslag til universell utforming av holdeplassene. En viktig del av planarbeidet har vært å vurdere og utarbeide gode løsninger for utforming av ledelinjer, med både funksjonell og estetisk kvalitet. Det ble derfor under planleggingsprosessen bestemt at det skulle utarbeides et prøvefelt for ledelinjer, med ulike varianter av utforming plassert innenfor ett og samme område. Prøvefeltet er opparbeidet på et fortau langsetter en plass sentralt i sentrum. Innenfor prøvefeltet ligger 4 forskjellige typer ledelinjer, med varierende materialer, bredde og visuell og taktil utforming (betong, granitt, stål og porselen). De ulike ledelinjene vil bli testet ut mht. brukervennlighet/funksjonalitet, samt vurdert i forhold til holdbarhet, drift og vedlikehold. 7

9 Kyststi for alle universelt utformet kyststitrasè med opplevelsessted Porsgrunn kommune har i løpet av 2007 fått utarbeidet detaljplan for en delstrekning av kyststi langs Eidangerfjorden (Heistad Ørvik), med sterkt fokus på universell utforming. Kyststistrekningen ligger i et landskap som veksler mellom skogs-, våtmarks- og jordbruksarealer. Området er i dag lite tilgjengelig for alle brukergrupper, og det er i detaljplanarbeidet sett på tilpasninger av hensyn til universell utforming. Det er under planleggingsprosessen avholdt jevnlige brukermøter med representanter for bevegelseshemmede og orienteringshemmede. For å oppnå full tilgjengelighet for hele strekningen må det større terrenginngrep til. Store terrenginngrep vil forringe natur- og landskapsopplevelsen, og det har i brukermøter vært enighet om at man heller bør konsentrerer seg om en delstrekning med et tilhørende møtested/opplevelsessted som opparbeides med full tilgjengelighet for alle brukergrupper. Følgende elementer for universell utforming er innpasset i detaljplanen: - Jevnt, fast dekke på hele strekningen (subbus 0-8 mm) - Håndløpere i bratte partier - HC-parkering i hver ende av kyststistrekningen - Fuglekikketårn med full tilgjengelighet - visuelle og fysiske ledelinjer (overgang mellom gruset sti og tilgrensende vegetasjon) - tredekke over våtmarksområde med breddeutvidelser for forbipasseringer - UU-tilpasset bål- og grillplass - HC-toalett - Utkikkspunkt med full tilgjengelighet Av delstrekningens totale lengde på 1.1 km, vil 630 meter av traseen være tilgjengelig for alle uten ledsager. Resten av strekningen vil være opparbeidet med ulik grad av tilgjengelighet, avhengig av eksisterende terrengforhold. 8

10 Nærmiljøanlegg ved Borge skole Som del av Porsgrunn kommunes arbeid som pilotkommune for universell utforming, ble det våren 2007 satt i gang detaljplanarbeid for et friområde som skulle ha spesielt sterkt fokus på universell utforming. Det planlagte friområdet befinner seg nordøst for Porsgrunn sentrum, og ligger tett opptil skole, barnehage, bo- og rehabiliteringssenter. Området skal i tillegg fungere som et offentlig friområde for omkringliggende boliger, både eksisterende og planlagte. Det avsatte arealet er i dag lite bearbeidet, og fremstår dermed heller ikke som tilgjengelig for alle. dagens situasjon planlagt utforming for området Kommunen hadde et sterkt ønske ved oppstart av detaljplanarbeidet at området skal fremstå som et foregangseksempel på et universelt utformet nærmiljøanlegg. Det har derfor vært en målsetning at tilgjengelighet for alle skal være et tema helt fra starten av, for å oppnå de gode, integrerte løsninger for universell utforming. Dette er i varetatt, og det er i planen for området foreslått aktiviteter og en materialbruk som passer alle brukergrupper. Det har underveis i planleggingsprosessen vært god dialog med brukerrepresentantene. 9

11 5. Økonomioversikt pr År Aktivitet/tiltak Tilsagn Forbruk 2005 Oppstart av prosjekt Tilsagn om støtte fra MD Tilsagn om støtte fra MD Revisjon av Veileder for publikumsbygg UU-plan for delstrekning kyststi (Heistad Hellås) UU-plan for nærmiljøanlegg Borge/Liane Transport, skyss- og kostgodtgjørelse 8000 Informasjon/profilering Opplæring/kurs Forbruksmateriell/faglitteratur Resterende beløp * Tilsagn om BRA-midler til utarbeidelse av helhetlig Rapport plan for UU-tiltak for området Porsgrunn stasjon/rådhuskvartalet/storgata til Vegdir/ Vegvesen 2007 Tilsagn om BRA-midler til universell utformingstiltak ved bussholdeplasser på Metrolinjenettet 2007 Tilsagn om støtte fra Direktorat for Naturforvaltning til UU-plan for friområde Borge Rapport til Vegdir/ Vegvesen Rapport til DN SUM * Planlagt disponering av resterende beløp: Veileder for universell utforming av publikumsbygg (revisjon, layout, m.m.): kr UU-plan for kyststi (videre oppfølging/detaljering): kr UU-plan for nærmiljøanlegg Borge (videre oppfølging/detaljering): kr Dekning av lønnskostnader til prosjektleder : kr Opplæring/kurs: kr Arrangere seminarer/temadager: kr = kr

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 10.05.2007 Revidert 10.10.2007 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt

Detaljer

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Notodden, 22. oktober 2009 Kjersti Berg, landskapsarkitekt mnla, Byutvikling Porsgrunn kommune Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2008 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2008 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2008 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 28.02.2008 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt ut som pilotkommune

Detaljer

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Sluttrapport 2006-2008 RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING PORSGRUNN KOMMUNE 2006-2008 1 1. Innledning Porsgrunn kommune ble i 2005 valgt

Detaljer

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Ordfører Øystein Beyer Gardermoen 24.01.12 Mentale sperrer i våre hoder Hva, og hvem har vi bruk for? Restarbeidsevne

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 Ressurskommune universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Innledning Porsgrunn kommune deltok i perioden 2005 2008

Detaljer

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2006 1 RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE 2006 1. Innledning Porsgrunn kommune ble i 2005 valgt ut som én av

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune Pilotprosjektet Universell utforming Prosjektplan for 2007 Kongsvinger kommune Kongsvinger, 15. mars 2007, revidert 1. oktober 2007 1.0 Bakgrunn Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune Pilotprosjektet Universell utforming Prosjektplan for 2008 Kongsvinger kommune Kongsvinger, 1. mars 2008 1.0 Bakgrunn Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16 pilotkommuner for universell

Detaljer

Rapport fra Risør kommune 2011

Rapport fra Risør kommune 2011 Risør Rapport fra Risør kommune 2011 Universell utforming, K1 Innledning Risør kommune vedtok v/formannskapet å søke om å bli ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Bakgrunn Felles mål for ressurskommunene Organisering og forankring av arbeidet

Bakgrunn Felles mål for ressurskommunene Organisering og forankring av arbeidet Porsgrunn 1 Bakgrunn Porsgrunn kommune ved Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtok i 2005 at Porsgrunn kommune skulle søke om deltakelse i et nasjonalt pilotprosjekt for universell utforming, initiert

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 15. juni 2006 Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 1. Bakgrunn Regjeringen vedtok i november 2004 Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/12 Eldrerådet 16.01.2012 6/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.01.2012 6/12 Hovedutvalg for eiendom og

Detaljer

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune 1. Innledning Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune fikk i desember

Detaljer

Slik gjør vi det på Sortland

Slik gjør vi det på Sortland Slik gjør vi det på Sortland Bakgrunn Rådet for funksjonshemmede Miniseminar med befaring, Planlegging og program Gjennomføring Erfaringer 14.10.08, Anna Bongo Johansen. Brukerrepresentant, Rådet for funksjonshemmede,

Detaljer

Trondheim kommunes arbeid med universell utforming

Trondheim kommunes arbeid med universell utforming Stabsenhet for byutvikling, rådgiver Solveig Dale Trondheim kommunes arbeid med universell utforming Vedlegg til årsrapport 2010, Trondheim, 27.05.2011 Foto: Carl-Erik Eriksson Styringsnivå, styringsverktøy

Detaljer

Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring

Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring Lillestrøm, 30. september 2013 Eva Kristin Krogh, spesialkonsulent, Hva jeg vil si noe om Kommunal planlegging hva innebærer det? Hvordan har jobbet

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by 21.10.2009 Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling sosial og økonomisk Hovedmål Regjeringen vil videreutvikle

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 Ressurskommuneprosjektet; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 04.01.2014 1 Innledning Ullensaker har

Detaljer

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 HOVEDMÅL; Implementere Universell utforming -strategien i planlegging og oppfølging av offentlige og private

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim,

Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim, Solveig Dale, rådgiver universell utforming, byplankontoret Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim, 18.03.2015 Foto: Carl-Erik Eriksson Mennesket i møte med omgivelsene Fremkommelig

Detaljer

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse.

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. Dato: 2. februar 2009 Byrådssak 1047/09 Byrådet Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. HKMO BBY-4550-200601843-70 Hva saken gjelder: Bergen kommune er fra Statens

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen tiltak K1. Verbal rapport

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen tiltak K1. Verbal rapport UNIVERSELL UTFORMING Ressurskommunesatsningen tiltak K1 Verbal rapport Ullensaker kommune 2009 2010 1 Innledning Ullensaker er en av 11 nasjonale ressurskommuner for universell utforming. Kommunen deltar

Detaljer

Verdal pilotkommune innen Universell Utforming

Verdal pilotkommune innen Universell Utforming Verdal pilotkommune innen Universell Utforming Rapport 2007 1. Innledning Verdal kommune er med i et nasjonalt utviklingsarbeid som skal bidra til å bringe arbeidet med Universell utforming framover i

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Kristiansand ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og

Detaljer

Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011

Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011 Gjøvik Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011 1. Innledning I perioden 2005 2008 var Gjøvik og Vestre Toten pilotkommuner for universell utforming knyttet til den nasjonale handlingsplanen. I

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011 Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland 4.-5. september 2011 Funksjoner og brukergruppe Funksjoner og brukergrupper: S-VGS og SUS og Barneskole

Detaljer

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Seniorrådgiver Einar Lund Lillestrøm 2.12.2011 Hva. K1 - Nasjonalt

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Eldrerådet 21.01.2013 2/13 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.01.2013 3/13 Hovedutvalg for eiendom og

Detaljer

Erfaringer fra Sortland kommune

Erfaringer fra Sortland kommune Erfaringer fra Sortland kommune Bakgrunn Hva vi jobber med i forbindelse med UU - Kompetanseheving - Brukermedvirkning - Standarder for publikumsbygg - Registrering av kommunale bygg - Gatebruksplan Pågående

Detaljer

TANGEN GRØNN_STREK 2010

TANGEN GRØNN_STREK 2010 TANGEN GRØNN_STREK 2010 ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING GRØNN_STREK 2010 TANGEN ny bydel i Kristiansand sentrum UTVIKLINGEN AV TANGEN 1991: KK kjøper NKL lager på Dalane 1993:

Detaljer

Gruppearbeid 1: Samvirke regionalt lokalt

Gruppearbeid 1: Samvirke regionalt lokalt Gruppearbeid 1: Samvirke regionalt lokalt Opprette en base med oversikt over hvilke kommuner som besitter spesialkinnskap om uu. Base med uu-lenker til faginstanser Legge inn informasjon i basen: eksempel,

Detaljer

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda Universell utforming «Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming Kongsvinger kommune. Rapport 2007

Pilotprosjektet Universell utforming Kongsvinger kommune. Rapport 2007 Pilotprosjektet Universell utforming Kongsvinger kommune Rapport 2007 Forord Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16 pilotkommuner for universell utforming. Pilotsatsingen er et ledd

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Soria Moria erklæringen UU skal legges til grunn for regjeringens arbeid Det skal utarbeides

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming bra for alle nødvendig for noen Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2008-2011 Foto: Arve Lindvig Vest-Agder Fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder Foto:

Detaljer

Hva sier lover og forskrifter, hvordan implementere UU i planer og arbeid og hvilke resultater kan vi forvente?

Hva sier lover og forskrifter, hvordan implementere UU i planer og arbeid og hvilke resultater kan vi forvente? Hva sier lover og forskrifter, hvordan implementere UU i planer og arbeid og hvilke resultater kan vi forvente? Temadag om UU, Rygge kommune Ryggeheimen 09.11.10 Pedro Ardila, Utviklingsenheten Bærum kommune

Detaljer

Prosjektplan for universell utforming

Prosjektplan for universell utforming 1 Prosjektplan for universell utforming 2006 2008 Lisa Therell Plan og landbruk 2 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN Side 3 2.0 MANDAT Side 4 3.0 MÅL Side 4 3.1 Hovedmål Side 4 3.2 Delmål Side 5 4.0 ORGANISERING Side

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Birgitte Hellstrøm, Prosjektleder Bystrategi Grenland, Telemark Fylkeskommune Kunnskapsmøte - Samarbeid om infrastrukturprosjekt ByR Gardermoen

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

Trondheim kommunearbeid med universell utforming prosjekteringsverktøy som et virkemiddel

Trondheim kommunearbeid med universell utforming prosjekteringsverktøy som et virkemiddel Rådgiver Solveig Dale, Trondheim kommune, Eierskapsenheten Trondheim kommunearbeid med universell utforming prosjekteringsverktøy som et virkemiddel Foto: Carl Erik Eriksson Trondheim kommune pilotkommune

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning rundt temaet. Prosjektgruppe Arve J. Nilsen, rådgiver,

Detaljer

Sortland - pilotkommune for universell utforming. Rapport Innhold. 1. Innledning Sammendrag...3

Sortland - pilotkommune for universell utforming. Rapport Innhold. 1. Innledning Sammendrag...3 Pilotkommuneprosjektet for universell utforming i kommunene BU31 Rapport 2006-2008 Sortland kommune Innhold 1. Innledning...2 2. Sammendrag...3 3. Universell utforming som prioritert utviklingsarbeid...4

Detaljer

Levanger sentrum 1999-2000. prosjektleder

Levanger sentrum 1999-2000. prosjektleder Levanger kommune prosjektrapport "Planlegging for alle" Levanger sentrum 1999-2000 Bente Nygård Rinnan prosjektleder Kartlegging og forslag til planløsning for Levanger sentrum 1999-2001 1. VISJON 2. HOVEDMÅL

Detaljer

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming.

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Forutsetninger og ambisjoner Prosessen, medvirkning Konkrete løsninger i bygg og uterom Lærdom Plankonferanse på Sortland 4.-5. april 2011 Skolekvartalet

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner VERBAL RAPPORT 2011

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner VERBAL RAPPORT 2011 UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT 2011 Ressurskommunesatsningen; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 04.01.12 1 Innledning Ullensaker er en av

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Medlemmer Deres ref: Vår ref: LIER 2007/8744 Dato: 11.02.2008 Referat fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 7. februar 2008 Til stede: Trine Hallem, Lars Morten

Detaljer

Risør kommune. Ressurskommune for arbeid med universell utforming

Risør kommune. Ressurskommune for arbeid med universell utforming Risør kommune Ressurskommune for arbeid med universell utforming Prosjektbeskrivelse 29-213 1. Bakgrunn Risør kommune søkte om å bli pilotkommune april 25, og ble valgt ut som 1 av 16 kommuner til å være

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming UU er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming Samfunnsstrategi

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

Ny veileder og eksempel fra en norsk kommune. Ingrid Rindal Øvsteng Rådgiver, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 30.September 2010

Ny veileder og eksempel fra en norsk kommune. Ingrid Rindal Øvsteng Rådgiver, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 30.September 2010 Ny veileder og eksempel fra en norsk kommune Ingrid Rindal Øvsteng Rådgiver, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 30.September 2010 Jeg vil snakke om Kort om bakgrunn og forankring Ny veileder om universell

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylker og kommuner innen Plan- og bygningslovens virkeområde. Norge

Detaljer

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013 Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013 Foto Nordfax. 1 Innhold Innledning... 3 Organisering og forankring... 3 Oppnådde resultater Presentasjon av byggeprosjekt... 4 K5 DIBKs satsning på

Detaljer

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde v/ Bergny Nordbø sivilarkitekt og arealplanleggjar Stord kommune Visjonar og mål Pilotkommunane

Detaljer

Ullensaker tilgjengelig, attraktiv og moderne!

Ullensaker tilgjengelig, attraktiv og moderne! Ullensaker kommune 1 Ullensaker tilgjengelig, attraktiv og moderne! UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT 2007 23.10.07 1 Ullensaker kommune 2 Forord Dette er spennende! Ullensaker kommune er en av 16 pilotkommuner

Detaljer

Sørum kommune som foregangskommune i nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Del A. 1. Bakgrunn. 2.

Sørum kommune som foregangskommune i nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Del A. 1. Bakgrunn. 2. Sørum kommune som foregangskommune i nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Del A. 1. Bakgrunn Sørum kommune ble i 2013 valgt som pilotkommune for universell utforming

Detaljer

Statens vegvesen. Bruk av kunstige ledelinjer i transportsystemet - presisering

Statens vegvesen. Bruk av kunstige ledelinjer i transportsystemet - presisering Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 0.Postmottak øst, 0.Postmottak sør, 0.Postmottak vest, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord Veg- og transportavdelingen, Vd Saksbehandler/innvalgsnr: Ingrid Øvsteng

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming Erfaringer fra Malvik kommune: II. I. Universell utforming i et lederperspektiv Universell utforming i kommunale planprosesser - to sider av samme sak? 28.09.2006 Mål: - et inkluderende

Detaljer

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak. Universell utforming Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.no Universell utforming- publikumsbygg - et prosjekteringsverktøy Systematisering

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling 1. Prosjektnavn Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter 2. Bakgrunn Ifølge kommuneplanens

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Seniorrådgiver Hild Kristin Morvik Temadag om universell utforming Rygge

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Årsrapport 2013. Ressurskommune universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner

PORSGRUNN KOMMUNE Årsrapport 2013. Ressurskommune universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner PORSGRUNN KOMMUNE Årsrapport 2013 Ressurskommune universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner 1 Forsidebilde: Kulturhuset Ælvespeilet, ill. fra nettet. Rapporten

Detaljer

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV RISØR KOMMUNE RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV KOMMUNIKASJONSPLAN Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet RUV kommunikasjonsplan side 2 Innledning Kommunikasjonsplanen skal være

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

2. Oppnådde resultater

2. Oppnådde resultater Prosjekteringsverktøy tilgjengelig bolig Sluttrapport- 2014 1. Innledning Prosjektnavn: Prosjekteringsverktøy tilgjengelig bolig Start og sluttdato: Hovedansvarlig søker: Trondheim kommune v/ Solveig Dale,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Universell utforming i tiltak som er omfattet av plan- og bygningsloven, roller og prosess

Universell utforming i tiltak som er omfattet av plan- og bygningsloven, roller og prosess Felles samling for ressurskommuner og pilotfylker, Kristiansand 31.8.2010 Trine Lill Johansen, leder tilsyn ved byggesakskontoret Universell utforming i tiltak som er omfattet av plan- og bygningsloven,

Detaljer

Referat fra UU-samling i Kristiansand 25.-26. september 2006

Referat fra UU-samling i Kristiansand 25.-26. september 2006 Referat fra UU-samling i Kristiansand 25.-26. september 2006 Bakgrunn I forbindelse med det nasjonale arbeidet med Universell utforming, inviterte Miljøverndepartementet til en ny samling for alle pilotkommunene

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Universell utforming i Samferdselsetaten Oslo kommune

Universell utforming i Samferdselsetaten Oslo kommune Universell utforming i Oslo kommune Partnerforum 10.10.08 av Trine Presterud har ansvar for å planlegge og forvalte kommunale veier, gater og plasser i Oslo. Vi er en av flere etater underlagt Byrådsavdelingen

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming i Erfaringer og bakgrunn

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming i Erfaringer og bakgrunn Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 Erfaringer og bakgrunn Einar Lund Seniorrådgiver Oppstartsamling Gardermoen 24. november 2014 Historikk sammenhenger Samfunnsplanlegging

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennomførte i perioden 2005 2008 et pilotprosjekt

Detaljer

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober Sigmund Asmervik: Universell utforming!? VG 17.09.2009 Hvor mange er funksjonshemmet? I Norge i dag regner man at 770.000 personer har varige vansker i

Detaljer

Sortland - ressurskommune for universell utforming Rapport 2013 SORTLAND KOMMUNE. Ressurskommune for universell utforming

Sortland - ressurskommune for universell utforming Rapport 2013 SORTLAND KOMMUNE. Ressurskommune for universell utforming SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Rapportering 2013 15. februar 2014 Hovedinngang til Sortland ungdomsskole i Skolekvartalet 1.Bakgrunn Sortland kommune deltok i perioden

Detaljer

Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel

Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel PSN 2. november 2017 Sykkelstrategi for Røyken kommune - Askers høringsuttalelse Visjon - Røyken har innen 2020 status som sykkelbygd, der det oppleves trygt

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

UU-soner i by - resultater

UU-soner i by - resultater Konferanse, Bolkesjø 21-22 oktober 2009 Sissel Hovin og Sissel Arctander UU-soner i by - resultater Foto: Carl-Erik Eriksson Prosjekter i Trondheim 2006: Gatekryssløsning - Designprogram Bussholdeplassløsning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BYPLAN

INNHOLDSFORTEGNELSE BYPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 1 LEDELINJE - Granittheller med profil 2 KONTRASTMARKERING - Trappenese 3 OVERGANG - Nedsenket gatehjørne 4

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Universell utforming i Rogaland

Universell utforming i Rogaland Universell utforming i Rogaland Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Hovedmålsetning for FDP UU Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlige og

Detaljer

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Orientering og veifinning Samstemte: Hovedprinsippet skal være å utforme omgivelsene så logisk og enkelt

Detaljer

Viktige fokusområder i arbeidet med fysiske hindringer og universell utforming. Hasvik

Viktige fokusområder i arbeidet med fysiske hindringer og universell utforming. Hasvik Viktige fokusområder i arbeidet med fysiske hindringer og universell utforming Hasvik 05.11.09 Universell utforming Hensikten med konseptet universell utforming er å forenkle livet for alle ved å lage

Detaljer

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 27.04.2017 Innhold 1 Innledning... 3 2 Planprogrammet... 3 3 Planens formål... 4 4 Utredningsbehov... 4 5 Planprosessen... 5 5.1 Frister... 5 5.2 Deltakere... 6 6 Medvirkning...

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer