Sortland - pilotkommune for universell utforming. Rapport Innhold. 1. Innledning Sammendrag...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sortland - pilotkommune for universell utforming. Rapport Innhold. 1. Innledning Sammendrag...3"

Transkript

1 Pilotkommuneprosjektet for universell utforming i kommunene BU31 Rapport Sortland kommune

2 Innhold 1. Innledning Sammendrag Universell utforming som prioritert utviklingsarbeid Konkrete resultater i Sortland kommune Regnskap Veien videre...14 Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 1

3 1. Innledning I forbindelse med Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder, har Sortland kommune deltatt, sammen med 15 andre kommuner i Pilotkommuneprosjektet for Universell utforming i kommunene BU31 Handlingsplanen var i utgangspunktet 5-årig ( ), men vil bli avsluttet allerede i år. Pilotkommuneprosjektet har vært 3-årig ( ). Kommunen har hovedansvaret for å utvikle gode lokalsamfunn, der folk trives og har lyst til å bo og der de har muligheter til selv å delta i utformingen av løsninger. Universell utforming er en strategi for å utforme samfunnet slik at det tar høyde for mangfoldet blant mennesker og der alle kan delta på lik linje. Å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne kan samtidig gjøre hverdagen enklere for alle. Det vil si nødvendig for noen og bra for alle! Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 2

4 2. Sammendrag Sortland kommune har gjennom Miljøverndepartementets 3-årige pilotkommuneprosjekt for Universell utforming satt dette temaet på dagsorden i de fleste fora innenfor Sortland kommune, både administrativt og politisk. Viktige milepæler er satt og mange små og store prosjekter er startet opp. Arbeidet med en helhetlig gatebruksplan for utforming av Sortland sentrum har vært en hovedsatsning og nytt torg er også under planlegging. Prosjektledelsen har gjennom hele prosjektperioden arbeidet med bevisstgjøring og kompetanseheving blant politikere, brukerrepresentanter, private entreprenører og utbyggere, kommunalt ansatte og samfunnet for øvrig. Gjennom forankring i det politiske systemet, utarbeidelse av gode retningslinjer og rutiner samt gode eksempler skal kommunen motivere, informere og stille krav til universell utforming i alle ledd i årene framover. Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 3

5 3. Universell utforming som prioritert utviklingsarbeid 3.1 Kommunen som pilotkommune Sortland kommune startet på 1990-tallet å arbeide med tilgjengelighet for alle. Kommunen var med i pilot-/modellprosjektet Planlegging for alle i Nordland, som involverte både det fylkeskommunale og kommunale forvaltningsnivået i Nordland. I kjølvannet av dette prosjektet ble Handlingsplan for Sortland kommune vedtatt i Kommunen har hatt et aktivt og interessert Råd for funksjonshemmede med representant i fast utvalg for plansaker og det har vært stor forståelse for at man burde arbeide for et mer tilgjengelig samfunn. Det var likevel et stykke igjen før universell utforming var implementert i planer og som egen strategi for kommunen. Ved å bli med på et prosjekt som dette, mente vi at det ville være enklere å få universell utforming integrert i kommunens egne prosjekter og implementert i øvrig plan- og byggevirksomhet i kommunen. Vår deltakelse som pilotkommune for universell utforming skulle være med å motivere og gi kommunen det nødvendige verktøy for å komme videre i arbeidet med tilgjengelighet for alle det skulle være en måte å komme fra plan til handling. For å kunne integrere universell utforming i Sortlandssamfunnet har kommunen sett på sine roller og hvordan vi kan bidra til å integrere universell utforming. I prosjektperioden har det derfor vært arbeidet spesielt med o Byutvikling o Sortland kommune som eier av bygninger, anlegg og infrastruktur o Sortland kommune som myndighetsutøver o Brukerbasert rådgivning i plan- og byggesaker 3.2 Kommunens ståsted for å jobbe med universell utforming Sortland kommune har et relativt stort sentrum i forhold til antall innbyggere. Det har de senere årene vært mye byggevirksomhet og strukturen i forhold til handel har gjennomgått en stor forandring. Fra butikker langs hovedgatene er det endret til forretninger i flere kjøpesentre, hvorav 2 ligger midt i sentrum. Det har vært svært viktig å implementere universell utforming i alle ombygginger og nybygging som har foregått i publikumsbygg i byen. Kommunen har en rekke kommunale bygg der tilgjengeligheten er relativt dårlig. For eksempel ble idrettshallen ble bygd på 1970-tallet og deler av kommunens rådhus bygd i slutten av 1950-årene. Å få disse offentlige byggene tilgjengelig for alle er en svært viktig oppgave. Deler av gatenett og fortau er nedslitt og trenger renovering, samtidig som det er stor næringsmessig byggevirksomhet. De offentlige utendørs byrommene, som for eksempel torget, trenger renovering og oppstramming. Som en del av kommunens strategiske satsning på universell utforming, ble det satt i gang arbeid med gatebruksplan for sentrum. Gatebruksplanen er en helhetlig plan for alle uterom gater, parker og plasser i sentrum. Planen definerer prinsipper for belysning, beplantning, belegg, møblering osv. Alle elementer i Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 4

6 planen skal være universelt utformet. Ett viktig område i sentrum er torget og det er nå satt i gang detaljplanlegging. 3.3 Utfordringene Sortland kommune hadde ambisjoner om å komme fra plan til handling. Dette er en stor utfordring i en presset økonomisk situasjon. De kommunale byggene og offentlige uterom er blitt hengende etter, både med generelt vedlikehold og universell utforming. Samtidig som kommunen som myndighet har stilt krav til tilgjengelighet i private byggeprosjekt har vi ikke klart å gå foran med de gode eksemplene, slik som vi har ønsket. Det tar imidlertid tid å planlegge, slik at det ikke er realistisk at nye prosjekter skal være realisert i løpet av denne 3- årsperioden. Andre utfordringer har vært utskifting av politikere og saksbehandlere, noe som gjør at det må foregå et kontinuerlig arbeid for å beholde og øke kompetansen innad i organisasjonen. 3.4 Universell utforming i kommuneorganisasjonen - forankring Høsten 2007 vedtok Sortland kommune Kommuneplan for Sortland samfunnsdelen. I dokumentet forankres universell utforming av det bygde miljøet som en del av strategien og målet for byutviklingen fram mot Sitat fra planen:.. Sortland skal være en attraktiv by med attraktive byrom, universelt utformet, gode bomiljø for barnefamilier/oppvekst, eldre, funksjonshemmede osv. Gjennom prosjektperioden har det vært fokusert på kompetanseheving og forankring av en strategi for tilgjengelighet til kommunale bygg, publikumsbygg for øvrig og de offentlige uterommene. 3.5 Organisering av prosjektet Prosjektet med universell utforming har vart i 3 år. I perioden november 2006 mai 2008 har ekstern prosjektleder vært ansatt, mens den øvrige delen av perioden har prosjektet vært ledet av personell på Myndighet. Prosjektleders oppgaver har vært å o Planlegge/organisere pilotkommuneprosjektet o Utarbeide handlingsplan o Utarbeide retningslinjer for ute- og innearealer og rutiner for medvirkning o Organisere og utvikle ressursforumet slik at det blir mer brukervennlig for byggherrer og aktører i byggebransjen o Være sekretær for ressursforumet o Rapportere til Miljøverndepartementet o Være pådriver i interne prosesser, bl.a. handlingsplan for universell utforming i kommunale bygg Formannskapet som det faste utvalget for plansaker har vært styringsgruppe, mens interne og eksterne aktører, herunder brukerrepresentanter, næringslivet, byggherrer m.fl. har vært referansegruppe. Prosjektansvarlig har vært rådmannen representert ved leder for Myndighet. Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 5

7 4. Konkrete resultater i Sortland kommune 4.1 Hovedmål for pilotkommunearbeidet I prosjektbeskrivelsen for pilotkommunesatsingen ble det nedfelt følgende 7 hovedmål. Pilotkommunene skal gjennom sitt arbeid: 1. Skape oppmerksomhet og oppnå resultater i hele kommuneorganisasjonen på tvers av fagområder og i alle kommunens virksomheter. 2. Bidra til tiltak i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med næringsliv og andre aktører, både private og offentlige. 3. Sikre fysiske løsninger med god tilgjengelighet, sikkerhet, miljøkvalitet og estetikk. 4. Videreutvikle målrettet samarbeid med kommunalt råd for funksjonshemmede og aktuelle brukergrupper. 5. Bidra til økt kompetanse hos alle som er ansvarlige for planlegging, gjennomføring og drift. 6. Være forbilde og bidra til at andre kommuner øker innsatsen for universell utforming. 7. Gi innspill til og være dialogpartner i det nasjonale arbeidet for universell utforming. I dette kapitlet er de konkrete resultatene i Sortland kommune listet i forhold til disse hovedmålene. 4.2 Tiltak i henhold til Miljøverndepartementets hovedmål 3 A. Byutvikling gater og uterom Sortland kommune er en av de 4 kommunene i Nord-Norge med relativt størst vekst. Dette skaper store utfordringer i Sortland sentrum i forhold til miljø, trafikk og ikke minst tilgjengelighet. I dag preges byen av uferdige arealer, uklare grensesnitt og mangelen på gode offentlige møteplasser. Gatebruksplan for Sortland sentrum Det har derfor vært et klart behov for å styre utviklingen og vi har utarbeidet av en helhetlig plan for universell utforming av de offentlige rom. Gjennom Gatebruksplanen, med tilhørende nøkkelprosjekt, skal arealene i sentrum få en utforming og kvalitet som gjør de tilgjengelig for alle. Gatebruksplanen ble vedtatt i kommunestyret i sak 016/08. Torget Det utarbeides nå forprosjekt for byens viktigste uterom; Torget. Med Torget inkluderes også Sortlands hovedgate Strandgata og området til og med Standpromenaden. Detaljer i dette prosjektet, som gatebelegg, ledelinjer, møblering, belysning osv, skal benyttes flere steder i byen. Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 6

8 B. Friområder og nærmiljøanlegg Tilrettelegging av naturområder og friområder, slik at de kan være tilgjengelig for alle har også vært prioritert. Det er et ønske at også personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne benytte enkelte utvalgte bynære friområder og friluftsområder. Kjærlighetsstien Rådet for funksjonshemmede og Sortland kommune har i samarbeid vært ansvarlig for å opparbeide en tilrettelagt sti langs Selneselva. Stien er tilrettelagt for rullestol, i tillegg har den ledesnor for blinde og svaksynte. Bjørklundparken Bjørklundparkens venner har sammen med Sortland kommune og ved hjelp av midler fra Husbanken, utarbeidet planer for et universelt utformet nærmiljøanlegg på ca. 9 mål. Husbanken har gitt kroner til et forprosjekt og anlegget har fått kroner av Sparebankstiftelsen til gjennomføring. C. Tilgjengelige kommunale bygg og tjenestetilbud Sortland kommune er en stor eiendomsbesitter i form av bygningsmasse, parker og idrettsanlegg samt infrastruktur. Vi ønsker at flest mulig av eksisterende og fremtidige kommunale bygg skal være tilgjengelige for flest mulig av våre innbyggere og besøkende i kommunen. I tillegg er det viktig at kommunens innbyggere klarer å orientere seg og finne frem i de tjenester som kommunen tilbyr. Kommunale standarder for universell utforming Det er utarbeidet kommunale standarder for universell utforming som ligger til grunn for alle nye kommunale prosjekter i Sortland kommune. Dette er et prosjekteringsverktøy som er en systematisering av TEK og teknisk veileder, i tillegg til Sortland kommunes krav med forslag til løsninger. Dette prosjekteringsverktøyet fungerer som standarder for kommunale bygg og som veileder for alle publikumsbygg i kommunen(se pkt 4.3 1). Standarden ble vedtatt av kommunestyret Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 7

9 Handlingsplan for kommunale bygg Lite kommunale ressurser gjør til at det ikke har vært mulig å rehabilitere alle eksisterende kommunale bygg, slik at de tilfredsstiller standarden for universell utforming. Kommunen har derfor bestemt at når det rehabiliteres eller gjøres endringer i forbindelse med drift og vedlikehold, skal dette gjøres i henhold til standarden, slik at man sakte men sikkert vil nå målet. Det er utarbeidet en metode og rutiner for dette arbeidet, der man ser på strakstiltak og tiltak på lengre sikt. Det er til nå kartlagt 4 bygg som ligger til grunn for det videre arbeidet. Dette delprosjektet er overdratt til Eiendom for oppfølging. Kartleggingen er lagt opp slik at den fungerer som kompetansehevingstiltak for prosjektledere på eiendom og vaktmestere, som vil være ansvarlige for tiltakene. Det ble i formannskapet i sak 057/08 vedtatt å registrere alle kommunale bygg med hensyn til universell utforming ved å benytte denne metoden. Skilting Det er utarbeidet en helhetlig strategi for skilting av alle kommunale bygg og anlegg. Universell utforming og byens identitet gjennom Blåbyprofilen ligger til grunn. Skiltingen skal være entydig, lett forståelig og enkel å orientere seg etter. Den konkrete utformingen er nå under arbeid. Tilgjengelig nettside Gjennom Husbankens prosjekt BU 29 fjerning av 100hindringer fikk kommunen kroner for å jobbe for en mer tilgjengelig internettside. Nettsiden skal også fungere som et godt eksempel for andre kommuner. Det er gjort mange forbedringer med nettsiden, men noe arbeid gjenstår fremdeles. 4.3 Tiltak i henhold til Miljøverndepartementets hovedmål 2 og 3 A. Sortland kommune som myndighetsutøver Sortland kommune som myndighetsutøver, har ansvar for å veilede både private og offentlige aktører i kommunen. Universell utforming skal være en forutsetning for all planlegging og utbygging i Sortland kommune. Ved utarbeidelse av gode retningslinjer og rutiner skal kommunen motivere, informere og stille krav til universell utforming i alle plan og utbyggingsprosjekter. Veileder for universell utforming av publikumsbygg Det er utarbeidet veileder for universell utforming av publikumsbygg. Denne ligger til grunn for alle nye private prosjekter i Sortland kommune og benyttes blant annet i forhåndskonferanser. Veilederen ble vedtatt av kommunestyret i sak 021/08. Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 8

10 Veileder for universell utforming av uterom Et av fellesprosjektene pilotkommunene har arbeidet med er veileder for utforming og vedlikehold av uterom. Denne vil ta spesielt høyde for klima i nord. Sortland kommune vil behandle og vedta denne når den ferdigstilles. Rutiner for medvirkning og dokumentasjon av UU i plansaker Det er utarbeidet egne rutiner i prosessbeskrivelsen for at brukerrepresentantene skal komme tidlig inn i alle planprosesser der det er aktuelt. I alle politiske saksframlegg skal det dokumenteres hvordan universell utforming er ivaretatt i planen. Det er utarbeidet mal for referat i forhåndskonferanser og sjekkliste til mottakskontroll der universell utforming ivaretas Tiltak i henhold til Miljøverndepartementets hovedmål 2, 4 og 5 A. Kompetanseheving Erfaringer viser at å ha en felles forståelse av utfordringene og mulige løsninger innen universell utforming er en forutsetning for implementering av gode løsninger. Sortland kommune har derfor jobbet med bevisstgjøring og kompetanseheving blant, politikere, brukerrepresentanter, private entreprenører og utbyggere, kommunens ansatte og samfunnet for øvrig. Politikere Det er holdt kurs for lokal politikere gjennom de ulike utvalgene de sitter i. Dette fungerer som en del av den faste politikeropplæringen. Kursene har spesiell fokus på hva universell utforming er, utfordringene i vår kommune, gjeldende krav og gode eksempler på løsninger. I tillegg er det holdt to heldags befaringer der politikere selv fikk erfare det å være svaksynt, sitte i rullestol osv. Det ble også holdt forelesninger. Brukerrepresentanter Et av Sortland kommunes tiltak for å øke brukerkompetansen var å arrangere et heldags seminar sammen med lokalt RFF og Deltasenteret våren-08 for brukerrepresentanter i hele regionen. Målsettingen med seminaret var å få brukerrepresentantene bedre rustet til å møte byggebransjen. Seminaret tok blant annet opp: Rådenes rolle og utfordringer, lover og retningslinjer, konstruktive arbeidsmåter, plan og byggesaksprosesser og kommunale standarder. Prosjektleder for UU har hele tiden hatt et nært samarbeid med RFF og Ressursforum og deltatt på alle deres møter. RFF og prosjektleder har også arrangert ulike seminar, befaringer og lignende sammen, samt holdt foredrag eksternt sammen. Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 9

11 Private utbyggere Enkelte private utbyggere har deltatt på miniseminar med befaring i rullestol/med svaksyntbriller. I tillegg ble det holdt eget foredrag om UU som del av et større seminar der alle de lokale ansvarlige foretak var pliktige til å delta. Ansvarlige foretak får informasjon om universell utforming og om veilederen på forhåndsskonferanser. De er pliktig til å kjenne til universell utforming, da det kreves som en del av beskrivelsen av enhver plan. Administrasjonen Et viktig kompetansehevingstiltak for prosjektledere på Eiendom har vært å være med å registrere UU i eksisterende kommunale bygg. Dette har gitt en høy bevissthet på hvor viktig de små detaljene er. I tillegg har administrasjonen deltatt på heldags seminar med befaring der de selv fikk erfare det å være svaksynt, sitte i rullestol osv. Befolkningen forøvrig Det har i løpet av pilotprosjektperioden vært fokusert på universell utforming i den lokale pressen. Både gjennom ulike artikler og avisoppslag, i forbindelse med konkrete prosjekter som gatebruksplanen og i forbindelse med seminar og foredrag. I tillegg har vi forsøkt å informere om universell utforming i forbindelse med folkemøter og lignende for store prosjekter. 4.5 Tiltak i henhold til Miljøverndepartementets hovedmål 6 og 7 A. Nasjonal deltakelse Prosjektleder har deltatt på pilotkommunesamlinger, holdt god kontakt med Miljøverndepartementet. Ordfører og rådmann har vært til stede på samlinger der dette har vært ønskelig/invitert til slik deltakelse. Prosjektleder har deltatt i utviklingsarbeid og prosjekter der det er forespurt sentralt fra, og bidratt med de erfaringer vi har som pilotkommune. B. Regional deltakelse Nettverk Nord Prosjektleder har vært med på å starte opp et samarbeid mellom pilotkommunene i Nordland, Troms og Finnmark. Nettverk Nord skal jobbe internt med å dele egen erfaring samt å lage en strategi for å formidle kunnskap og erfaring om universell utforming til resten av regionen. Årlig plankonferanse i Nordland Prosjektleder holdt foredrag om universell utforming og formidlet egne erfaringer. Regionkonferansen Trygg og tilgjengelig Prosjektleder og representant for Rådet for funksjonshemmede hold foredrag om under tittelen Slik gjør vi det. Vesterålen Regionråd Prosjektleder og representant i Ressursforumet hold foredrag for ordførere og rådmenn i Vesterårlskommunene. Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 10

12 Lokal deltakelse Det er etablert samarbeid med ulike avdelinger og fagmiljø i egen organisasjon samt i interesseorganisasjoner som Eldrerådet, Ungdomsrådet, Ressursforumet, Rådet for funksjonshemmede osv. Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 11

13 5. Regnskap Sortland kommune har mottatt kroner pr. år i tilskudd fra Miljøverndepartementet. Resterende del av utgiftene med pilotkommuneprosjektet har vært dekt gjennom driftsbudsjettet til Myndighet. Under følger en oversikt over de totale kostnadene ved prosjektet. Honorar for konsulenttjenester i prosjektsammenheng utover midler mottatt fra andre typer finansieringsordninger (tabell under) er ikke tatt med i regnskapet. Tallene for 2008 er foreløpige pr , da en del utgifter ikke er bokført ennå Inntekt i kr Utgifter i kr Miljøverndepartementet, tilskudd pilotkommuneprosjektet ,- Sortland kommune, egenandel ,- Lønn og sosiale utgifter prosjektledelse ,- Kommunal deltagelse i ulike prosjekt ,- Trykking ,- Kompetanseheving ,- Deltakelse på samlinger og konferanser ,- Totalt , , Inntekt i kr Utgifter i kr Miljøverndepartementet, tilskudd pilotkommuneprosjektet ,- Sortland kommune, egenandel ,- Lønn og sosiale utgifter prosjektledelse ,- Kommunal deltagelse i ulike prosjekt ,- Kontorutstyr og trykking ,- Kompetanseheving ,- Deltakelse på samlinger og konferanser ,- Totalt , ,- Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 12

14 2008 Inntekt i kr Utgifter i kr Miljøverndepartementet, tilskudd pilotkommuneprosjektet ,- Sortland kommune, egenandel ,- Lønn Prosjektleder (50 %) Prosjektleder (20 %) Kommunal deltagelse i ulike prosjekt Forprosjekt for torget Standarder for kommunale bygg Kartlegging av kommunale bygg Samordnet kommunikasjonsknutepunkt Trykking UU-Standarder UU-kartlegging, UU-prinsipper for gatebruk Kompetanseheving Seminar for brukere i regionen Opplæring politikere/administrasjon Elever i barneskolen , , , ,- Deltakelse på samlinger og konferanser ,- Totalt , ,- Gjennom prosjektperioden har det vært arbeidet med prosjekter som det har vært mulig å søke midler fra forskjellige typer finansieringsordninger. Nedenfor følger en oversikt over de midlene som er mottatt Tilskudd fra Beløp i kr Gatebruksplanen Husbanken: Byutvikling, tilgjengelighet ,- Tilgjengelig nettside Husbanken: BU-29 fjerning av 100 hindringer ,- Samordnet Statens vegvesen: BRA-midler ,- transportknutepunkt Tilgengelig sjøfront, Husbanken: BU-29 fjerning av ,- Sortland torg 100 hindringer Bjørklundparken Husbanken: (planlegging) Sparebankstiftelsen: (gjennomføring) , ,- Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 13

15 6. Veien videre I løpet av pilotkommuneperioden har Sortland kommune lagt grunnlag for det videre arbeidet for et samfunn med tilgjengelighet for alle og universell utforming av det bygde miljøet. Målet er at flest mulig skal kunne delta i samfunnet på lik linje. Dette er også nedfelt i kommunens overordnede planverk gjennom vedtatt kommuneplan for Sortland , samfunnsdelen trer nye plan- og bygningslov i kraft og universell utforming er nedfelt i 1-1, Lovens formål, der det bl.a. heter: Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.. Det vil si at Universell utforming blir lovpålagt i plan- og byggesaksbehandlingen og kommunen må følge opp dette. 6.1 Utfordringer Fra vil ikke kommunen ha øremerkede ressurser til arbeidet med universell utforming. Det vil derfor være en utfordring å holde kontinuitet i arbeidet. Når prosjektperioden opphører skal de igangsatte delprosjektene være forankret i de avdelingene som er naturlig for hvert enkelt prosjekt. For eksempel er tiltak i rådhusene og andre kommunale bygg allerede overført til Eiendom. De vil ta disse prosjektene videre etter hvert som det blir bevilget midler, enten over vedlikeholdsbudsjettet eller som egne byggeprosjekt. Det er vedtatt at universell utforming skal legges til grunn i alle vedlikeholdsarbeider, som settes i gang. Det er her viktig at for eksempel Rådet for funksjonshemmede fungerer som vaktbikkjer og gir innspill ved behandling av byggesaker og planarbeid, slik at de løsningene som velges gir de riktige effektene. Opplæring er et kontinuerlig arbeid og nye saksbehandlere og annet personell i administrasjonen, politikere og samfunnsaktører må få kunnskap om universell utforming fortløpende. Gjennom den generelle politikeropplæringen er det allerede implementert et opplegg i forbindelse med universell utforming i de utvalgene der dette hører naturlig hjemme. Det bør arbeides videre med dette, slik at temaet blir en del av opplæringen for hele kommunestyret. Det er også viktig at ansatte i administrasjonen får nødvendig kunnskap og oppdateringer om temaet. I en tid der det verken er tid eller ressurser til opplæring av kommunalt ansatte er dette en utfordring. Det er imidlertid lagt opp til utstrakt bruk av retningslinjer og sjekklister i det daglige arbeidet, både når det gjelder planlegging og byggesaksbehandling. Private aktører får veiledning om temaet gjennom forhåndskonferanser og tilbud om å benytte Ressursforumet i planleggingen. 6.2 Koordinering av videre arbeid Fra vil hver enkelt saksbehandler og planlegger sørge for at kravene til universell utforming og tilgjengelighet for alle er ivaretatt i byggprosjekter og planer. Det vil si at ansvaret for at informasjon og tilstrekkelig dokumentasjon i sakene tillegges saksbehandler/planlegger. Gjennom retningslinjer og eksempler, både Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 14

16 bygde og planer, skal kommunens saksebehandlere kunne vise gode eksempler på universelt utformede objekter i byen og i det bygde miljøet rundt om i kommunen. 6.3 Sortland kommune ressurskommune? Barne- og likestillingsdepartementet vil følge opp pilotkommunesatsingen gjennom et opplegg der en del av pilotkommunene blir valgt ut til å være ressurskommune. Dette vil være et prosjekt der kommunen skal være en ressurs overfor andre kommuner og i forhold til regionale instanser i deres arbeid med å implementere universell utforming. Dette vil vare i 3-5 år. For å få en slik status må kommunen kunne vise resultater og videreutvikling innad i egen kommune. Utvelgelsesprosessen baserer seg på denne rapporten. Sortland kommune vil kunne være en ressurs for nabokommunene og andre kommuner i midtre Hålogaland. Det vil si kommuner, et distrikt som er mulig å nå innenfor en dag og er et område som har de samme utfordringene som vår egen kommune i forhold til drift, vedlikehold og klimatiske forhold. Det er i tillegg mange av de samme aktørene i byggemarkedet, slik at en opplæring av aktørene vil kunne dekke flere kommuner samtidig. Gjennom pilotkommuneprosjektet har vi opprettet kontakter med Rådet for funksjonshemmede rundt om i en del av nabokommunene. Det øverste politiske og administrative nivået i Vesterålskommunene har vi hatt kontakt med gjennom Vesterålen Regionråd. I tiden framover vil vi også mer detaljert kunne bidra til å spre kunnskap gjennom o kurs og seminarer både for administrativt personell og politiske representanter o være foredragsholdere o lede ekskursjoner og befaringer o være samtalepartner og uttalelser i konkrete saker og prosjekter o lede nettverksarbeid og derigjennom ta initiativ til kurs og samlinger, lokale prosjekter osv. der vi ser at dette er nødvendig Dersom vi får tilført eksterne ressurser, se vi for oss at vi kunne avsette en fast stillingsprosent av en planleggerstilling til dette formålet, avhengig av midlenes størrelse. Dersom Nordland fylkeskommune er blant de fylkeskommunene som får status som pilotfylker vil vi også kunne bidra med spredning av kunnskap i fylkeskommunale prosjekter. Byutvikling med fokus på tilgjengelighet, miljø, estetikk og identitet 15

Slik gjør vi det på Sortland

Slik gjør vi det på Sortland Slik gjør vi det på Sortland Bakgrunn Rådet for funksjonshemmede Miniseminar med befaring, Planlegging og program Gjennomføring Erfaringer 14.10.08, Anna Bongo Johansen. Brukerrepresentant, Rådet for funksjonshemmede,

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 Ressurskommune universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Innledning Porsgrunn kommune deltok i perioden 2005 2008

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune Pilotprosjektet Universell utforming Prosjektplan for 2007 Kongsvinger kommune Kongsvinger, 15. mars 2007, revidert 1. oktober 2007 1.0 Bakgrunn Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16

Detaljer

Erfaringer fra Sortland kommune

Erfaringer fra Sortland kommune Erfaringer fra Sortland kommune Bakgrunn Hva vi jobber med i forbindelse med UU - Kompetanseheving - Brukermedvirkning - Standarder for publikumsbygg - Registrering av kommunale bygg - Gatebruksplan Pågående

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune Pilotprosjektet Universell utforming Prosjektplan for 2008 Kongsvinger kommune Kongsvinger, 1. mars 2008 1.0 Bakgrunn Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16 pilotkommuner for universell

Detaljer

Sortland - ressurskommune for universell utforming Rapport 2013 SORTLAND KOMMUNE. Ressurskommune for universell utforming

Sortland - ressurskommune for universell utforming Rapport 2013 SORTLAND KOMMUNE. Ressurskommune for universell utforming SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Rapportering 2013 15. februar 2014 Hovedinngang til Sortland ungdomsskole i Skolekvartalet 1.Bakgrunn Sortland kommune deltok i perioden

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 10.05.2007 Revidert 10.10.2007 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2008 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2008 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2008 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 28.02.2008 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt ut som pilotkommune

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2012 SORTLAND KOMMUNE. Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2012 SORTLAND KOMMUNE. Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Rapportering 2012 15 februar 2013 Skrevet av Kristine Røiri- prosjektkoordinator Opplæring, workshop og befaring på Sortland 1.Bakgrunn

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 15. juni 2006 Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 1. Bakgrunn Regjeringen vedtok i november 2004 Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer

Detaljer

Rapport fra Risør kommune 2011

Rapport fra Risør kommune 2011 Risør Rapport fra Risør kommune 2011 Universell utforming, K1 Innledning Risør kommune vedtok v/formannskapet å søke om å bli ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Viktige fokusområder i arbeidet med fysiske hindringer og universell utforming. Hasvik

Viktige fokusområder i arbeidet med fysiske hindringer og universell utforming. Hasvik Viktige fokusområder i arbeidet med fysiske hindringer og universell utforming Hasvik 05.11.09 Universell utforming Hensikten med konseptet universell utforming er å forenkle livet for alle ved å lage

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 HOVEDMÅL; Implementere Universell utforming -strategien i planlegging og oppfølging av offentlige og private

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Seniorrådgiver Einar Lund Lillestrøm 2.12.2011 Hva. K1 - Nasjonalt

Detaljer

Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim,

Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim, Solveig Dale, rådgiver universell utforming, byplankontoret Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim, 18.03.2015 Foto: Carl-Erik Eriksson Mennesket i møte med omgivelsene Fremkommelig

Detaljer

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Notodden, 22. oktober 2009 Kjersti Berg, landskapsarkitekt mnla, Byutvikling Porsgrunn kommune Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Bakgrunn Felles mål for ressurskommunene Organisering og forankring av arbeidet

Bakgrunn Felles mål for ressurskommunene Organisering og forankring av arbeidet Porsgrunn 1 Bakgrunn Porsgrunn kommune ved Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtok i 2005 at Porsgrunn kommune skulle søke om deltakelse i et nasjonalt pilotprosjekt for universell utforming, initiert

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming.

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Forutsetninger og ambisjoner Prosessen, medvirkning Konkrete løsninger i bygg og uterom Lærdom Plankonferanse på Sortland 4.-5. april 2011 Skolekvartalet

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen tiltak K1. Verbal rapport

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen tiltak K1. Verbal rapport UNIVERSELL UTFORMING Ressurskommunesatsningen tiltak K1 Verbal rapport Ullensaker kommune 2009 2010 1 Innledning Ullensaker er en av 11 nasjonale ressurskommuner for universell utforming. Kommunen deltar

Detaljer

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011 Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland 4.-5. september 2011 Funksjoner og brukergruppe Funksjoner og brukergrupper: S-VGS og SUS og Barneskole

Detaljer

Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring

Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring Lillestrøm, 30. september 2013 Eva Kristin Krogh, spesialkonsulent, Hva jeg vil si noe om Kommunal planlegging hva innebærer det? Hvordan har jobbet

Detaljer

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming. Prosjektleder Mari Anne Bjørkmann, Plan og analyseavdelinga

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming. Prosjektleder Mari Anne Bjørkmann, Plan og analyseavdelinga Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming Prosjektleder Mari Anne Bjørkmann, Plan og analyseavdelinga Dagsorden: - Presentasjon av meg selv - Video - Tilgjengelighet vs universell utforming -

Detaljer

Risør kommune. Ressurskommune for arbeid med universell utforming

Risør kommune. Ressurskommune for arbeid med universell utforming Risør kommune Ressurskommune for arbeid med universell utforming Prosjektbeskrivelse 29-213 1. Bakgrunn Risør kommune søkte om å bli pilotkommune april 25, og ble valgt ut som 1 av 16 kommuner til å være

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner VERBAL RAPPORT 2011

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner VERBAL RAPPORT 2011 UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT 2011 Ressurskommunesatsningen; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 04.01.12 1 Innledning Ullensaker er en av

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Kristiansand ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og

Detaljer

Sammenstilling av statusrapport fra ressurskommunene

Sammenstilling av statusrapport fra ressurskommunene Sammenstilling av statusrapport fra ressurskommunene Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ /

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ / Tjenesten for funksjonshemmede Møtereferat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/300-8 1003/15 033 16.02.2015 Møtedato: 15.10.2014 Sted: Tynset Rådhus Tid: 13.00 15.30 Til stede: Referatet sendes til: Deltakerne

Detaljer

Prosjektplan for universell utforming

Prosjektplan for universell utforming 1 Prosjektplan for universell utforming 2006 2008 Lisa Therell Plan og landbruk 2 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN Side 3 2.0 MANDAT Side 4 3.0 MÅL Side 4 3.1 Hovedmål Side 4 3.2 Delmål Side 5 4.0 ORGANISERING Side

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming UU er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming Samfunnsstrategi

Detaljer

Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylkeskommuner og kommuner - innen plan - og bygningslovens virkeområde

Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylkeskommuner og kommuner - innen plan - og bygningslovens virkeområde Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylkeskommuner og kommuner - innen plan - og bygningslovens virkeområde K5 Norge universelt utformet 2025 Samarbeidsprogram et tiltak

Detaljer

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse.

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. Dato: 2. februar 2009 Byrådssak 1047/09 Byrådet Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. HKMO BBY-4550-200601843-70 Hva saken gjelder: Bergen kommune er fra Statens

Detaljer

Sammenstilling av statusrapporter fra ressurskommunene 2012 Universell utforming som strategi kommunene Ressurskommuner

Sammenstilling av statusrapporter fra ressurskommunene 2012 Universell utforming som strategi kommunene Ressurskommuner Sammenstilling av statusrapporter fra ressurskommunene 2012 Universell utforming som strategi kommunene Ressurskommuner Tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 Ressurskommuneprosjektet; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 04.01.2014 1 Innledning Ullensaker har

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/12 Eldrerådet 16.01.2012 6/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.01.2012 6/12 Hovedutvalg for eiendom og

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011

Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011 Gjøvik Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011 1. Innledning I perioden 2005 2008 var Gjøvik og Vestre Toten pilotkommuner for universell utforming knyttet til den nasjonale handlingsplanen. I

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Seniorrådgiver Hild Kristin Morvik Temadag om universell utforming Rygge

Detaljer

Innlandet universelt utformet 2025

Innlandet universelt utformet 2025 Innlandet universelt utformet 2025 - Felles strategi for Hedmark og Oppland Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 26. oktober 2016 Øystein Sjølie, Hedmark fylkeskommune Samferdsel, kulturminner og

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Eldrerådet 21.01.2013 2/13 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.01.2013 3/13 Hovedutvalg for eiendom og

Detaljer

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013 Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013 Foto Nordfax. 1 Innhold Innledning... 3 Organisering og forankring... 3 Oppnådde resultater Presentasjon av byggeprosjekt... 4 K5 DIBKs satsning på

Detaljer

VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING

VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT 2012 1. INNLEDNING Verdal kommune er en ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i regjeringens handlingsplan «Norge universelt

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylker og kommuner innen Plan- og bygningslovens virkeområde. Norge

Detaljer

Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037

Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037 Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET: UNIVERSELL UTFORMING Norges Blindeforbund Telemark 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Sammendrag

Detaljer

Trondheim kommunes arbeid med universell utforming

Trondheim kommunes arbeid med universell utforming Stabsenhet for byutvikling, rådgiver Solveig Dale Trondheim kommunes arbeid med universell utforming Vedlegg til årsrapport 2010, Trondheim, 27.05.2011 Foto: Carl-Erik Eriksson Styringsnivå, styringsverktøy

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennomførte i perioden 2005 2008 et pilotprosjekt

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Universell utforming i Rogaland

Universell utforming i Rogaland Universell utforming i Rogaland Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Hovedmålsetning for FDP UU Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlige og

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Gruppearbeid 1: Samvirke regionalt lokalt

Gruppearbeid 1: Samvirke regionalt lokalt Gruppearbeid 1: Samvirke regionalt lokalt Opprette en base med oversikt over hvilke kommuner som besitter spesialkinnskap om uu. Base med uu-lenker til faginstanser Legge inn informasjon i basen: eksempel,

Detaljer

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde v/ Bergny Nordbø sivilarkitekt og arealplanleggjar Stord kommune Visjonar og mål Pilotkommunane

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2012 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord-Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Planprogram MESTRINGSPLAN 2015

Planprogram MESTRINGSPLAN 2015 Planprogram MESTRINGSPLAN 2015 Fastsatt: 23.2.2010 INNHOLD: FORMÅL MED PLANARBEIDET.. 3 PLANPROSESSEN... 3 ORGANISERING.. 4 FRAMDRIFTSPLAN. 4 OPPLEGG FOR MEDVIRKNING 5 2 FORMÅL MED PLANARBEIDET Framtidas

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by 21.10.2009 Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling sosial og økonomisk Hovedmål Regjeringen vil videreutvikle

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013 Seniorrådgiver Einar Lund Scandic Airport hotell Gardermoen 24. Januar 2012 Hva er K1 Nettverk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR Ullensaker kommune

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR Ullensaker kommune UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2012 Ressurskommuneprosjektet; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 02.01.2013 1 Innledning Ullensaker er

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

Rapport, Prosjekt HKV Råde kommune Varighet fra august 2014 til juni 2015.

Rapport, Prosjekt HKV Råde kommune Varighet fra august 2014 til juni 2015. Rapport, Prosjekt HKV Råde kommune Varighet fra august 2014 til juni 2015. 1.0 Beskrivelse av prosessen 1.1. Bakgrunn for deltagelse, kommunenes tidligere erfaring med HKV Råde kommune bestemte i 2012

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/13930-6 Dato: 26.11.08 BY- OG BOLIGUTSTILLING I DRAMMEN OG OSLO IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT INNSTILLING TIL: bystyrekomité

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Saksframlegg Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar vedlagte Handlingsprogram for Framtidens byer 2008-2014.

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2011

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2011 Eidskog Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2011 1 Foto på forsiden viser skilting av Eidskog rådhus og Norges stiligste NAV bil, GMS boende i Eidskog Innhold Innledning... 2 Organisering

Detaljer

Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april

Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april 1. Tilskuddsmuligheter innen kollektivtransporten 2. Strategi for universell utforming for Statens vegvesen, Region nord. Ved Randulf Kristiansen, koordinator

Detaljer

Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet

Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet v/rådgiver Cato Lie Innhold Kort om FFO Hva skjer i kommuner og fylker? Sammenslåing av kommunale råd Om FFO Norges største paraplyorganisasjon

Detaljer

Verdal pilotkommune innen Universell Utforming

Verdal pilotkommune innen Universell Utforming Verdal pilotkommune innen Universell Utforming Rapport 2007 1. Innledning Verdal kommune er med i et nasjonalt utviklingsarbeid som skal bidra til å bringe arbeidet med Universell utforming framover i

Detaljer

Konferanse: UU soner i by Bolkesjø 22. oktober 2009

Konferanse: UU soner i by Bolkesjø 22. oktober 2009 Konferanse: UU soner i by Bolkesjø 22. oktober 2009 Stedsutvikling og uu - framtidig samkjøring i stedsutviklingsprosjekter Universell utforming som del av stedsutviklingsarbeidet i Forum for stedsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 05.05.2009 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming Presentasjon for SAMU 2. desember 2014

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming Presentasjon for SAMU 2. desember 2014 Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming 2010-2012 Presentasjon for SAMU 2. desember 2014 Innhald Bakgrunn Forankring Organisering Nasjonale hovudmål for pilotprosjektet Regionale mål for pilotprosjektet

Detaljer

Ullensaker tilgjengelig, attraktiv og moderne!

Ullensaker tilgjengelig, attraktiv og moderne! Ullensaker kommune 1 Ullensaker tilgjengelig, attraktiv og moderne! UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT 2007 23.10.07 1 Ullensaker kommune 2 Forord Dette er spennende! Ullensaker kommune er en av 16 pilotkommuner

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016.

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016. Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 21056/16 Ark.: 144 Saksbehandler: Konst. Virksomhetsleder Elin H Teslow Kommunedelplan Omsorg 2017-2020 Sluttbehandling Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune vedtar

Detaljer

Sluttrapport prosjektmidler til fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming Statsbudsjettets kap

Sluttrapport prosjektmidler til fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming Statsbudsjettets kap Sluttrapport prosjektmidler til fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014-2015. Statsbudsjettets kap. 0847.71 Innledning 1. En kort beskrivelse av prosjektet slik det ble planlagt:

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/16 Formannskapet

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 16/644 Dok.nr: 16/4776 Arkiv: Saksbehandler: Sture Jacobsen Dato: 05.04.2016 Helsehus- oppstart av mulighetsstudie. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/16 Formannskapet 14.04.2016

Detaljer

BONO. Husbankens boligpolitiske satsing i nord

BONO. Husbankens boligpolitiske satsing i nord 2010 BONO Husbankens boligpolitiske satsing i nord 2 BONO- Husbankens boligpolitiske satsing i nord Ulike løsninger for ulike kommuner Med bakgrunn i styringssignalene Husbanken mottar for sin virksomhet,

Detaljer

Oppdraget fra Forhandlingsutvalget

Oppdraget fra Forhandlingsutvalget Målene med reformen Styrke lokaldemokratiet Gode og likeverdige tjenester Økonomisk bærekraftige og robuste kommuner Helhetlig og samordnet utviklingsperspektiv 1 Oppdraget fra Forhandlingsutvalget 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

Kommunedelplan Samfunnsutvikling Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven. Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Kommunedelplan Samfunnsutvikling Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven. Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 16/293 Lnr.: 1035/17 Ark.: 144 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2017-2020 Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2013/3765-23 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Sluttbehandling av planprogram for revidering av Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger

Detaljer

v/ Bjørg Kristin Langnes

v/ Bjørg Kristin Langnes v/ Bjørg Kristin Langnes Alle kommuner og fylker skal ha Eldreråd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kan være organisert som adskilte råd eller sammenslått Skal jobbe for å ivareta interessene

Detaljer

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP)

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP) Arkivsaksnr.: 16/2309 Lnr.: 20286/17 Ark.: U01 Saksbehandler: kommunalsjef samfunn og miljø Inger Kammerud Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP) Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 2015 Sluttrapport Oslo kommune Kompetansehevende tiltak innen fagfeltet universell utforming Disposisjon

Detaljer