SJEKKPOSTEN. Mot en bedre framtid. -Våre oppdrag i Afghanistan TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJEKKPOSTEN. Mot en bedre framtid. -Våre oppdrag i Afghanistan TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007"

Transkript

1 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Mot en bedre framtid -Våre oppdrag i Afghanistan

2 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Mot en bedre framtid -Våre oppdrag i Afghanistan Forsidebilde: Lokalbefolkning i Kabul Foto: Torgeir Haugaard Nr ISSN: Ansvarlig utgiver: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo President: Odd Helge Olsen Alkeveien 3, 4623 Kristiansand S Mob.: (p) Tlf.: e-post: Forbundets høye beskytter: Hans Majestet Kong Harald V Generalsekretær: Vidar Falck Tlf.: Mob.: e-post: Informasjonssjef/redaktør: Dag Rydmark Tlf.: Mob.: e-post: Redaksjonskomite: Dan Viggo Bergtun Erling Hoém Odd Sverre Knutsen Øystein Frøiland Ekspedisjon: Jan Steen Tlf.: e-post: Leder kameratstøtte: Knut Østbøll Tlf.: e-post: Forbundssekretær: Berit Magnussen Tlf.: Mob.: e-post: Forbundets hjemmesider: Husk å melde adresseforandring til FNVLF, telefon eller faks Neste utgave av Sjekkposten kommer i februar Bidrag i form av tekst og bilder må være redaksjonen i hende senest 20. januar. Trykk: Nr1Arktrykk as Fra redaktøren: Kvinnekamp Generalinspektøren for Hæren, generalmajor Robert Mood, er en varm tilhenger av en allmenn kjønnsnøytral verneplikt. Hæren ønsker tilgang på de beste soldatene, og da kan man ikke bare lete i halve årskullet, hevdet han i et intervju med Sjekkposten tidligere i år. Ser man dette i sammenheng med vår deltakelse i internasjonale operasjoner er eksemplene mange på at kvinner er en betydelig ressurs under taktiske operasjoner på bakken. I et muslimsk land er det spesielt viktig å være oppmerksom på at man ikke tråkker over kulturbarrierer. Det sier seg selv at det er mer legitimt at en kvinnelig soldat foretar kroppsundersøkelse av en muslimsk kvinne enn at dette blir utført av en mann. Vi trenger mangfoldet kvinnene representerer, og personlig ønsker jeg meg et system med like muligheter og rettigheter for kvinner og menn, hevdet han Etter at generalmajoren agendasatte problemstillingen, fulgte forsvarsministeren opp med at kvinner nå må få sin rettmessige prioritering i Forsvaret. Av 1989-kullet, takket nesten 7000 jenter ja til å bli sesjonert i Forsvaret, noe som gir Forsvaret en helt ny mulighet samtidig som jentene gis President Odd Helge Olsen Alkeveien Kristiansand S Tlf: Mob: Visepresident Dan-Viggo Bergtun Solhaugveien 16, 2019 Skedsmokorset Tlf: Mob: Styremedlem Anne-Kari Andreassen Niels Windsvei 35, 6009 Ålesund Tlf: /Fax: Mob: Styremedlem Ola van der Eynden 9710 Indre Billefjord Tlf: Styremedlem Svein Dyrvik 7105 Statsbygd Mob: Styremedlem Anja Dahl Nikolaismauet 1, 5003 Bergen Mob: Styremedlem Olav Tofte Larssen Olderveien Mo i Rana Tlf: A Mob tilgang til et system som i årevis har vært lite tilgjengelig. Det er gått 25 år siden Stortinget ga kvinner adgang til å avtjene verneplikt. Selv om det er vedtatt full yrkesmessig likestilling mellom kvinner og menn i Forsvaret, er det et faktum at kvinneandelen i Forsvaret er på beskjedne syv prosent. I dagens Norge ville det være utenkelig å innføre en ordning som innebar kjønnsmessige forskjeller knyttet til en samfunnsplikt. Alle ville derfor være tjent med full likestilling også ved avtjening av verneplikt, noe som vil være i tråd med både Moods og forsvarsministerens intensjoner. For øvrig ville dette være på høy tid. Ved inngangen til julehøytiden forbereder vel 650 norske kvinner og menn seg i Midt-Østen, Afrika, Balkan og i Asia seg på en jul langt hjemmefra. Forsvaret av landet begynner som kjent utenfor landets grenser. La oss derfor når høytiden ringes inn heve våre glass i respekt, beundring og takknemlighet for den innsats våre kvinner og menn utfører for Norge under fremmede himmelstrøk Forbundsstyret i FNVLF 2006/ varamedlem Jon B. Berntsen Ullevålsveien 82 C 0454 Oslo Tlf: M.ob varamedlem Peder B. Pedersen Sandmovn Kvalsund Mob: varamedlem Jan Skarpodde Hellekroken 11, 1430 Ås Mob: varamedlem Per M P Gitmark Bandyveien Stavanger Tlf: Mob: L E D E R : Tillit og samarbeide Jeg har sagt det tidligere, og gjentar det gjerne; Tillit og samarbeid er grunnleggende for vårt samarbeid med Forsvaret og for Forsvarets samarbeid med oss. Disse to, kall det gjerne stolpene i vårt virke, har i alle år vært retningsgivende for et nært og fruktbart samarbeid mellom Forbundet, Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben. Jeg er den første til å innrømme at det noen ganger har blåst på toppene, men samarbeidet har gitt resultater. Som Forbundets president er jeg først og fremst opptatt av resultater til beste for våre veteraner. Jeg vet at dette er synspunkter som deles av både forsvarssjefen og forsvarsministeren. Når alt kommer til alt, er det resultatene som teller. Underveis diskuterer en ofte både ansvarsforhold og fremdrift, så også i veteransaker. Sentralt står spørsmålet om tillit, og da snakker jeg om den gjensidige tillit som gjør at partene både lytter til hva andre mener og selv yter det som er nødvendig for at vi sammen skal nå målet. Noen ganger tar ting tid, andre ganger tillater vi oss å minne om at det kanskje er tid for handling. Det er legitimt å offentlig uttrykke manglende tillit til forsvarts oppfølging av våre veteraner slik pårørendegruppen har gjort i et åpent brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Etter mitt syn blir dette ikke bare feil, men en negativ handling som angår den enkelte veteran. Utspillet kan lett tas til inntekt for gruppens syn som altså verken er riktig eller representativt for våre veteraner, men resultat av et soloutspill. Når vi noen ganger opplever at velmenende personer og grupperinger gir sitt besyv med i de pågående diskusjoner omkring våre veteraner må det selvsagt i et demokrati også være plass til divergerende meninger, men utspillet fra pårørendegruppen tar jeg sterk avstand fra. FNVLF har i en pressemelding uttrykt full tiltro til Forsvarssjefen og vil berømme ham for de mange initiativ han har tatt for å heve veteranenes status og kår. Forsvarssjefen opprettet i 2006 Forsvarets Veteranadministrasjon (FVA) som den institusjon som på vegne av Forsvaret skal være det overordnede kontaktpunkt for alle veteraner. Forsvarssjefen har gjennom FVA stilt betydelige midler til disposisjon for økt kameratstøtte og til gjennomføring av kurs og samlinger på Bæreia. Nettopp kameratstøttearbeidet er et av FNVLFs kjerneområder, og her har Forsvarssjefen engasjert seg direkte. Han har på denne måten gitt dette viktige arbeidet nødvendig prioritet også innad i Forsvaret. FNVLF vil fortsette det tette og nære samarbeidet med Forsvarets Veteranadministrasjon med god, tidsriktig og korrekt informasjon til soldater og deres pårørende før de reiser ut i internasjonal tjeneste, under tjenesten og etter avsluttet tjeneste. Når det gjelder endringer av selve lovverket, så har FNVLF store forventninger til de to rapportene som ble fremlagt i høst og som for tiden er under vurdering. Den ene omfatter som kjent arbeidsgivers ansvar vis a vis våre veteraner og deres rettigheter overfor Forsvaret som arbeidsgiver. Den andre omfatter økonomiske rettigheter ved personskade. FNVLF har deltatt i utarbeidelsen av begge rapportene, og vi registrerer med tilfredshet det er tatt hensyn til mange av våre synspunkter. Til sist vil jeg takke alle medlemmer, forbundsstyret, sekretariatet og samarbeidende organisasjoner for all innsats og støtte i Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og en velfortjent jule- og nyttårshøytid. Videre ser jeg fram til det nye året, og håper at også dette blir et godt veteranår. 3

3 Våre oppdrag i Afghanistan Vi kommer ingen vei med bare å sende soldater og politifolk. Det er like bortkastet som å bevilge penger til store utviklingsprosjekter som ikke kan virkeliggjøres fordi terror og lovløshet råder. Dersom det ikke utvikles et demokratisk styresett i landet undergraves evnen til å sikre samfunnets sikkerhet og utvikling. Av oberst Knut Olav Drivenes Den overgripende utviklingsstrategien for Afghanistan er The Afghan National Development Strategy (ANDS) som bygger på tre pilarer (jeg velger å bruke de engelske uttrykkene for å unngå misforståelser): Security, Governance, Rule of Law and Human Rights and Economic and Social development I tillegg til andre oppdrag må International Security Assistance Force (ISAF) bedre sikkerheten i Afghanistan spesielt gjennom utvikling av Afghan National Security Forces (ANSF). Sikkerhetspilaren er den mest relevante for ISAFs oppdrag. Vi må allikevel innse at vi må ha en helhetlig tilnærming. Samordning viktig Vi må samordnet bidra både til sikkerhet, sivil utvikling og godt styresett. Sikkerhetsutviklingen er vital for den totale utviklingen mot et vel fungerende samfunn. Dette er COM ISAF sin kraftsamling (Main effort) og han har beskrevet dette som en vesentlig faktor i exitstrategien. Vi må innse at langsiktig positiv sikkerhetsutvikling er avhengig av positiv utvikling innen Governance og Development, og utnyttelsen av synergien pilarene i mellom er vital. Målet er å overføre ansvaret for sikkerheten i Afghanistan fra det internasjonale samfunn (IC) til Den Afghanske regjeringen (GOA) og ANSF. Dette må gjøres gradvis etter hvert som sikkerhetssituasjonen forbedres. IC og ISAF vil gjennom dette signalisere starten på en bedre og mer fredfull nasjonal utvikling. Det er derfor også viktig at de internasjonale (IO) og frivillige hjelpeorganisasjonene (NGO) starter sitt betydningsfulle arbeid i et relativt rolig og stabilt Nord-Afghanistan så raskt som mulig. IC kan gjennom dette vise befolkningen at de får det bedre enn under Taliban i de områdene hvor det er relativt rolig, stabilt og hvor ANSF har en brukbar utvikling. Operational Mentoring and Liasion Team (OMLT) ISAF og NATO startet OMLT-konseptet sommeren OMLT trener, rådgir, tilrettelegger og fungerer som mentor for den afghanske hæren (ANA). OMLT liasonerer også mellom ANA og ISAF-avdelinger i operasjonsområdet. Det er derfor avgjørende å ha nødvendig kunnskap om, og evnen til fylle rollen som styrkemultiplikator ved å kunne rekvirere nødvendig støtte i en krisesituasjon. Norge har offiserer på korpsog brigadenivå. Ledelsen av OMLT på brigadenivå i Regional Command North (RC-N) sitt ansvarsområde, deles mellom Norge og Sverige. Den norske kontingenten er lokalisert i Camp Spann vest for Mazar-e Sharif, ca en times kjøretur fra de norske leiren Camp Nidaros. Camp Spann er samlokalisert med 209. korps leir Camp Shaheen. Seniormentor på brigadenivå leder et multinasjonalt mentoreringsteam bestående av 140 offiserer og Non Commissioned Officers (NCO) på kompani-, kandak- (bataljon) og brigadenivå. Disse kommer fra USA, Tyskland, Kroatia, Sverige, Tsjekkia og Norge. OMLT monitorerer og mentorer planlegging, organisering, koordinering og gjennomføring av trening og operasjoner samt doktrineutvikling. Konseptet bygger på gjensidig tillitt og respekt mellom mentor og adepter. I vår periode fokuserte vi i hovedsak på trening innen Military Decision Making Processs (MDMP). Mentorene gjennomførte utdanning av sine adepter innen militær beslutningsprosess. I forbindelse med en rundreise i Nord-Afghanistan ble Forsvarsdepatementet i Afghanistan oppmerksom på økt Taliban-propaganda. De ble fortalt at Taliban fremstilte ANA som en ikke-muslimsk hær. Dette ble utgangspunktet for en lang diskusjon både på brigade- og korpsnivå. Vi ble tilslutt enige om betydningen av å vise det «Afghan face» og gjennom det vise at ANA og GOA bryr seg om og er til for folket i motsetning til tidligere erfaringer med Taliban. ANA ble overbevist om at det var viktig å bruke ressurser på dette. Vi ble enige om at ingeniørene skulle brukes til å Det er en stor mangel på ren politifaglig kompetanse utbedre veier, bygge fotballbaner og rydde vekk farlige ruiner i områder hvor barn lekte. Videre ble vi enige om at de skulle arrangere «åpen leir» for å vise folket og avmystifisere virksomheten. De skulle invitere de Eldre fra landsbyene i nærområdet, Mullaher og politikkere. Det har allerede vært to politiske delegasjoner på besøk i Camp Shaheen. Fokuset ble også dreid mot Humanitarian Assistance operations (HA) og Medical Civilian Aid Program (MEDCAP). Hensikten med HA var å dele ut varme klær, tepper, sko og rent vann til den fattigste delen av befolkningen ute på landsbygda. Det viktigste med MEDCAP var å gi den samme delen av befolkningen tilgang til gratis legehjelp. Jeg kan ikke få fullrost det norske sykehuset nok for deres innsats både på MEDCAPene og etterbehandling av syke mennesker. Mang en syk afghaner har møtt opp på det norske sykehuset og fått profesjonell hjelp og behandling. Vi brukte MEDCAP og HA også for å trene hæren i selvstendig planproses-

4 hvile på laurbærene. Vitale prosesser for den videre utviklingen av ANA er at det legges til rette for en profesjonell utdannelse og etablering av kompetansesenter, karriereutvikling, modernisering av styrkene, doktrineutvikling, systemer for personellutvikling og materiellkontroll- og vedlikehold. Er vi ikke i stand til å legge forholdene til rette for en utvikling av selvstendig og uavhengig ANSF vil det internasjonale samfunn ikke oppnå sitt «end state». vesen. Disse polititjenestemenn og kvinner kan skaffes tilveie ved å omprioritere ressurser fra Police Academy (PA) i Kabul, men det er fortsatt viktig å opprettholde en viss tilstedeværelse også ved PA i fremtiden. Bakgrunn for dette er at det etter min mening er viktig å sikre tilgang til informasjon på forskjellige nivå innen trening og utvikling av ANP. Dette må selvfølgelig koordineres og drøftes med USA, Tyskland og EU i forbindelse med EUs nye politibidrag i Afghanistan. Mang en afghaner har møtt opp på det norske sykehuset og fått hjelp ser. Det er derfor hyggelig å registrere at hæren nå er i stand til å planlegge dette selv. Vårt eneste bidrag var kvinnelige leger og sykepleiere. Dette ga selvtillitt i hæren. I tillegg til å ivareta sikkerheten, gjennomførte hæren med sine egne leger medisinsk behandling av og ga generell helseopplysning til den mannlige delen av befolkningen. Norske, svenske og tyske kvinnelige leger og sykepleiere gjennomførte det samme for den kvinnelige delen. Kvinne som behandler kvinne er kulturelt betinget og noe vi må legge vekt på. Pr. i dag er det kun 209. Korps som planlegger og gjennomfører slike operasjoner med egne ressurser i hele Afghanistan. I resten av landet er det ISAF som gjør dette med leger fra de forskjellige ISAF-avdelingene. Muligheten til trening i felles operasjoner mellom hæren og politiet må også understrekes. Dette var og er meget viktig i og med at hæren har Fra jenteskolen som ble adoptert av oss. Foto: privat større tillitt og respekt i befolkningen enn politiet. Politiet er hovedsatsingsområde innen sikkerhetsstyrkene i Afghanistan for øyeblikket. Disse operasjonene er med på å øke tillitten etatene imellom. Dette bedret hærens, politiets og den afghanske regjeringens sitt omdømme i blant befolkningen ute i den fattigste og mest sårbare delen av Afghanistan. Samarbeid viktig OMLT har sammen med amerikanerne hovedansvaret for utviklingen av ANA både når det gjelder trening, doktrineutvikling og operasjoner. De skal legge til rette for økt kommunikasjon og forståelse mellom ANA og Partnering unit og støtte sistnevnte i bruken av ANA når dette er nødvendig. OMLT/ETT skal fungere som en bro mellom Partnering unit og ANA. Gjennom dette skaffe til veie verdifulle tilbakemeldinger og fungere som en informasjonsutvekslingskanal. Partnering unit skal koordinere med OMLT for å legge til rette for avdelingsutdannelse. De skal sammen med ANA og OMLT identifisere oppdrag, forutsetninger og standarder for egnet trening som er nødvendig for å kunne gjennomføre operasjoner i den grønne perioden. Derfor er det viktig at det utveksles informasjon mellom Partnering units på den ene siden og ANAs ledelse og OMLT på den andre. Viktigheten av å se sammenhengen mellom utviklingen av kompanier og kandaker på veien mot brigaden som en selvstendig enhet er viktig. Det er også viktig å være klar over RC-N og PRTenes ansvar og oppgave i forbindelse med trening og utvikling av ANA. Koordineringen mellom RC-N og PRTene på den ene siden og 1. Brigade/209. Korps representert ved OMLT på den andre må i fremtiden bli betydelig forbedret til det beste for ANA. Fremtiden Dette er meget skjørt og sårbart. Det må legges ned betydelig innsats innenfor de områdene vår OMLT hadde fremgang i de neste rotasjonene for at dette skal bli en varig endring i ANA. Her nytter det ikke å «Politi-OMLT» Jeg har lansert tanken om en norsk «Politi-OMLT». Min tanke med dette er å knytte norske polititjenestemenn til et politi-treningssenter i Mazar-e Sharif. Det er USA som finansierer det meste av utviklingen i ANP. De har tatt på seg ansvaret for rekruttering, grunnleggende utdanning og utrustning av politiet. Pr. i dag er det stor mangel på rent politifaglig kompetanse. Den politifaglige delen er meget viktig å få grep om så raskt som mulig. Dette er en viktig del av en utvikling mot et vel fungerende retts- Fra jenteskolen som ble adoptert av oss. Foto: privat Avslutning Det er viktig at vi alle, som er involvert i utviklingen i Afghanistan, innser at vi er invitert av den Afghanske regjeringen til å bidra i oppbygningen av landet. Vi må huske at vi ikke er der for å tilfredsstille egne ambisjoner. Det er viktig at vi behandler våre afghanske kollegaer med respekt og setter ANSF og den afghanske samfunnsoppbyggingen i fokus. Respekt for det afghanske folk, deres kultur og deres religiøse tro er vesentlig, og var fokus for OMLT i alt vårt samarbeid med ANA. Oberst Knut Olav Drivenes tjenestgjorde i Afghanistan i perioden september 2006 til april 2007 som den første Senior Mentor på brigadenivå i forbindelse med at ISAF og NATO tok over ansvaret for utviklingen av 209. Korps. Obersten tjenestegjør i dag som sjef for logisikk og sivilt-militært samarbeid ved Forsvarets Fellesoperative Hovedkvarter utenfor Stavanger. Fra høsten tiltrer han stillingen som forsvarsattachè i Stockholm. 6

5 Stressskadede veteraner hvorfor søker de ikke hjelp? Hvorfor benyttet bare 30% av de amerikanske soldatene i Irak som hadde stresskader, sanitetstjenester? Kanskje fordi de fleste av dem skulle vise seg å være ute av forsvaret et år senere? Av Lars Weisæth og Arnfinn Tønnessen Det er en kjennsgjerning at både soldater i felt og veteraner etter internasjonale oppdrag med tjeneste relatert til stresskader i liten grad søker hjelp for sine plager. I det følgende skal vi se på noe av årsakene til at det forholder seg slik og drøfte noen forslag for å bedre situasjonen. Frykt for stigmatisering Lenge ble stresskader påført av militær strid oppfattet som uttrykk for svakhet. Å bestå ildprøven ble av mange oppfattet som selve manndomsprøven. I NATO sees imidlertid psykiske stridsreaksjoner, jeg foretrekker selv uttrykket stresskader, på som forbigående og reversible stressreaksjoner som reduserte stridsevnen hos tidligere friske soldater. Vitenskapelige undersøkelser viser at det er stressbelastningens alvorsgrad og varighet og kvaliteten ved avdelingen snarere enn individuell tåleevne, som avgjør om den enkelte soldat ikke mestrer fullt ut de stressbelastninger som militær strid medfører. 8 Jeg foretrekker selv uttrykket stresskader Stresskadenes egenart Som vi skal se er det også noe ved stresskadenes natur som kan holde soldaten borte fra å søke hjelp. Den vanligste reaksjonen på livstruende opplevelser er såkalte posttraumatiske stressyndrom. Dette består av tre komponenter: Invaderende og ufrivillige gjenopplevelser av den kritiske hendelsen, et tilsvarende behov for å unngå alt som trigger gjenopplevelsene og økt spenning i sentralnervesystemet, noe som medfører overfladisk og ofte avbrutt søvn, skjerpet årvåkenhet, irritabilitet, skvettenhet, muskulær anspenthet osv. Av disse er det unnvikelsesbehovet som kan holde personen fra å søke hjelp: Dette forholdet ble første gang påvist ved en systematisk undersøkelse av holdningen til hjelpetilbud etter en industrikatastrofe i Norge i 1976 (Weisæth 1989). De som var rammet av katastrofen ble tilbudt en helsemessig undersøkelse av hjelpebehov. Det viste seg at 81% av de rammede straks takket ja til dette tilbudet. I løpet av noen tid lyktes det å få samtlige 246 personer til å delta i undersøkelsen, dvs. en svarprosent på 100. Det viste seg da at de 19% som hadde måtte oppfordres gjentatte ganger før de var villige til å la seg undersøke, utgjorde 40% av de stresskadene som katastrofen hadde forårsaket. Det var således et trekk ved høyrisikogruppen at mange vegret seg for å benytte seg av forebyggende helsetiltak. Hovedgrunnen til vegringen viste seg å være nettopp frykten for at undersøkelsen i seg selv skulle trigge sterke følelsesmessige reaksjoner. Mange mennesker, spesielt menn, har et sterkt behov for å beholde den følelsesmessige kontrollen og forestillingen om at legeundersøkelsen vil fokusere på selve stressbelastningen og derved rippe opp i ukontrollerbare følelser, virker skremmende. Av erfaring vet også mange stresskadede Kanskje fordi legemlige plager er lettere å akseptere? at slike gjenopplevelser for en tid kan forverre tilstanden. For øvrig er det god overensstemmelse mellom veteranens, ektefellens og legens vurdering av hvilke plage som tvinger en til lege: Irritabilitet og sinne var det stressymptom som både veteranene, ektefellene og legene anførte som viktigst. Veteranene vektla også angst og depressivitet, mens ektefellene merket seg mer observerbare atferdsproblemer sånn som relasjonsproblemer og sosial isolasjon. Det er relativt vanlig at det er partneren, ektefellen eller foreldrene som motiverer veteranen til å søke hjelp. De fleste som sliter med slike stressymptomer, har også en eller flere legemlige plager, hyppigst smerter i muskel-skjelettapparatet. Ofte er det de legemlige plagene det søkes hjelp for. Kanskje fordi legemlige plager er lettere å akseptere? Ved såkalt somatisering er de psykiske stressymptomene kanalisert over i utelukkende kroppslige symptomer, og personen vil selv ofte stille seg uforstående til at det underliggende problem er av psykologisk art. Personer som har liten evne til å oppleve eller å sette ord på følelser, vil ha en økt risiko for slik somatisering. Det viser seg at veteraner med posttraumatisk stresslidelse har et meget høyt forbruk av helsetjenester, men ikke av de psykiatriske tilbud! Negative karrierekonsekvenser Det er neppe tilfeldig at det er spesielt vanskelig å få befal til å søke militærpsykiatrisk hjelp. Bekymring for hvilke opplysninger om egen psykisk helse som kan komme ut og som fryktes å skulle gi negative karrierekonsekvenser, er høyst forståelig. De militære prestene har en fordel som sanitetspersonell kan misunne dem når de ikke har journalplikt, men absolutt taushetsplikt. Med økende grad av profesjonalisering innen Forsvaret vil frykten for det å være åpen om psykiske problemer vil kunne skade ens karriere, antagelig bli et økende problem. Det vil derfor være maktpåliggende å opparbeide en holdning og en praksis som bryter med slike forventninger. Militære holdninger versus hjelpsøkende atferd Det er et åpenbart motsetningsforhold mellom de holdninger militært personell innprentes og det som skal til for å søke hjelp. Den gode soldat er preget av selvstendighet, utholdenhet, høy terskel for både psykisk og legemlig smerte, det å ikke gi seg og aldri gi opp er selve ryggmargsrefleksen i en militær avdeling. Dette er nødvendige holdninger å ha i en organisasjon som skal mestre krigens krav. Men de er diametralt motsatte av det som altså av og til er nødvendig, nemlig å stoppe opp og endog søke hjelp. Løsningen på dette dilemmaet er likevel godt kjent: Det er det sterke indre samhold som skal prege laget og troppen. Kameratstøtten i felt er viktig for stridsevnen og helt avgjørende for at stresskader skal erkjennes tidlig og at støtte kan ytes fra en likesinnet og derved ikke oppleves som svakhetstegn. Også blant veteraner er dette likemannsprinsippet et vel utprøvd og viktig element blant norske veteraner. Forbedringspotensialet Nyere forskning på soldater i strid som er blitt stresskadet, bekrefter at det ikke dreier seg om psykologiske reaksjoner, men at det er en nevrobiologisk funksjonsforstyrrelse som ligger til grunn. Det adrenalin-rush som er nødvendig for å være en god soldat ved fronten, er ikke bare å skru av, men som kjent er det som er et hensiktsmessig reaksjonsmønster ved fronten ikke nødvendigvis hensiktsmessig i den fredelige hverdag. At mekanismene i hjernens system for deteksjon av farer og håndtering av slik risiko nå begynner å bli godt kartlagt, bør ytterligere redusere oppfatningen av at stresskader vitner om svakhet. Som allerede nevnt vil det være avgjørende at soldaten er trygg på at det å være åpen og ærlig om stressreaksjoner ikke skal føre til karrieremessige problemer. Ofte vil det å gjennomarbeide posttraumatiske stressreaksjoner føre til økt motstandskraft. Det er nettopp det som er hensikten med dette repetisjonssyndromet fra naturens side, at det skal tvinge en til å gjennomarbeide hendelsen, at opplevelsen skal bli en erfaring. Det er det sterke indre samhold som skal prege laget og troppen Det vil være avgjørende at det både i militære avdelinger i internasjonale oppdrag og i veteranorganisasjoner er god tilgang på lavterskeltilbud. Sanitetspersonell med spesiell kompetanse bør være lett tilgjengelig og bør være en integrert del av den oppsatte styrken. Det viser seg i praksis at skepsisen til psykiatere og psykologer lett overvinnes når man blir personlig kjent. En av erfaringene fra Irak-krigen er at tilbud om rådgivning og behandling av stresskader bør integreres i den vanlige sanitet. En ytterligere grunn til dette er at skadede og sårede også ofte er stresskadet. Ettersom stresskader er oppstått pga. en psykisk traumatisering, dvs. en overveldende opplevelse av hjelpeløshet og maktesløshet i en situasjon med stor fare og tilhørende tap av kontroll, er det maktpåliggende at den som søker hjelp er trygg på at behandlingen respekterer personens behov for å ha styring og kontroll. Dette betyr at det er opp til den som søker hjelp når, i hvilken grad og hvordan man vil bevege seg inn i det truende terreng og konfrontere seg Lars Weisæth med den traumatiske hendelsen. Som kjent er det i ferd med å bli lagt til rette for at også veteraner som er tilbake i det sivile liv, i en viss grad vil kunne få tilbud om militærpsykiatriske tjenester. En undersøkelse av det systematiske oppfølgingsarbeidet fra 1995 ved jegerkorpset Akershus regiment har gitt viktig informasjon: Resultatet fra undersøkelsen viser at medlemmene av de FN/NATO-personell som hadde opplevd potensielt traumatiserende situasjoner, gjennomgående var fornøyd med oppfølgingstilbudet. I den repatrierte gruppen av personell var det derimot lav grad av brukertilfredshet. Det ble påvist at repatrieringen i seg selv ble opplevd som en sterk belastning med en derav følgende skepsis til det militære system. Trolig bør oppfølgingen av denne gruppen i høyere grad baseres på ansikt-til-ansikt-samtaler eller samarbeid med sivilt hjelpeapparat (Andreassen et al. 2002). Referanser Andreassen, AL, Thoresen, S, Mehlum, L (2002). Traumeeksponert og repatriert personell fra militære FN-NATOoperasjoner. Forsvarets Overkommando/Sanitetsstaben/Kontor for psykiatri Weisæth, L (1989). Importance of high response rates in traumatic stress research. Acta Psychiatr. Scand. Suppl. 355;80:

6 Nyheter fra den norske FNdelegasjonen i New York Som den observante leser av Sjekkposten vet, har Norge en fast delegasjon til FN i New York. I denne delegasjonen, som er en UD-stasjon, har Forsvaret et kontor bestående av en militærrådgiver, en assisterende militærrådgiver og en uunnværlig sekretær. Av oberst Øyvind Dammen Militærrådgiver ved den norske FN delegasjonen Militærrådgiverne (MILRÅDene) er Forsvarsdepartementets (FDs) utsending til FN-delegasjonen og er faglig underlagt FD, men i sine relasjoner til FN er MILRÅDen underlagt UDs instruksjonsmyndighet. MILRÅD er FN-ambassadørens militærpolitiske og militærfaglige rådgiver og skal holde seg oppdatert innenfor sine fagområder og rapportere relevant og tidsriktig informasjon som bidrag til beslutningsprosessen i FD. I tillegg er MILRÅDene kontaktpunktet mellom nasjonale myndigheter og FN innenfor sitt ansvarsområde. En militærrådgivers hverdag FN delegasjonen er lokalisert på 825 Third Avenue og sitter ikke i selve FN sekretariatet som mange synes å tro. Vi har ca 15 minutters gange ned til FN, en fin liten trim vi gjennomfører opp til flere ganger pr. dag. Oppgavene som er listet over kan muligens virke byråkratiske og kjedelige, men jeg kan berolige leserne med at hverdagen er både hektisk og meget spennende. I tillegg til FNsekretariatet er jo kontakten med andre MILRÅDer fra 90 land både utfordrende og spennende. Når en jobber med disse sakene, både her og ikke minst ute i operasjonene, kan «fredsbevaringsverden» virke stor og uoverkommelig. Virkeligheten, slik jeg opplever den, er nesten det motsatte. Jeg møter igjen så mange tidligere kollegaer her borte. De kan være blant de som jobber i FN, andre lands MILRÅDer eller offiserer og sivile som er på besøk i jobbsammenheng. Dette er både morsomt, og ikke minst nyttig, å møte igjen min thailandske kollega fra to perioder i Aceh, Indonesia. Morsomt, fordi vi har opplevd noe spesielt sammen, og nyttig, ikke minst i disse dager, da Thailand møter noe av de samme utfordringene i forbindelse med en eventuell deltakelse i UNAMID-styrken i Darfur. Arbeidsdagen starter med gjennomgang av dagens elektroniske post fra Norge før delegasjonens morgenmøte starter kl 09:15. Etter morgenmøte er det gjerne møter i FN- hovedkvarteret frem til klokken 13:00 og fortsetter eller nye møter fra 15:00 til 18:00. Tidsforskjellen mellom Oslo og New York gjør at nødvendig instrukser og oppdateringer normalt er tilgjenglig om morgenen her borte, og at vi rapporterer dagens hendelser hjem på kvelden som da Oslo kan bearbeide mens natten senker seg på Manhattan. Slik sett er tidsforskjellen til alles beste. Møtene dekker både politiske problemstillinger så vel som rene militære saker innen fredsbevarende operasjoner. De politiske møtene er da i hovedsak med medlemslandene mens de militærfaglige gjerne er med avdelingen for fredsbevarende operasjoner, da i hovedsak med FNs militære offiserer og/eller med de øvrige militærrådgiverne. I tillegg til møter i FN, er hverdagen også opptatt med å tilrettelegge for besøk fra Norge og på den militære siden har vi nylig hatt besøk av forsvarsministeren hvor Darfur naturligvis tok mye av tiden. Oppfølgingen av det norsk/svenske tilbudet om ingeniøravdeling til UNAMID har vært og er hovedoppgaven for oss militære for tiden. Det gjelder både politisk oppfølging og ikke minst de forestående MoU-forhandlingene forut for deplyering av styrken. Store endringer i organiseringer FNs fredsbevarende operasjoner har over de siste år gjennomgått store endringer i organisering, oppdragenes art og kompleksitet. Som FN veteraner er kjent med, har ordet etterretning nesten vært som et «ikke ord» i FN-sammenheng. Med den virkelighet som FN møter i operasjonsområdene er dette nå endret og er ikke lenger et fremmedord. Gjennom innføring av konseptet for integrerte operasjoner, er det nå i alle FN-operasjoner opprettet noe som kalles Joint Mission Analyses Center (JMAC), hvor etterretningsopplysninger analyseres og gir verdifulle innspill til de operasjonelle tiltak operasjonen iverksetter, både på sivil og militær side. FN etterspør nå også UAVer og lignede kapasiteter fra medlemslandene. Dette har Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Operations (NORDCAPS) og Norge tatt på alvor. Forsvarets skolesenter Oberst Øyvind Dammen har siden august i år vært tilknyttet den faste norske delegasjonen til FNs hovedkvarter i New York som militærrådgiver. Gjennom Sjekkposten vil Dammen gi leserne et innblikk i dette systemet som er så viktig for verdensfreden. med seksjon for internasjonal virksomhet (Nodefic) har ansvaret for å utvikle utdanningspakker for NORD- CAPS innen FN-etterretning (NORD- CAPS UNINT). Dette arbeidet har medført oppstart av et samarbeid mellom FN og Nodefic hvor delegasjonen er involvert, i hovedsak på koordineringssiden. Sist, men ikke minst viktig, er jobben med å klarere norsk FN-personell til tjeneste i FN- operasjoner en viktig del av kontorets ansvarsområde, og her kommer kontorets sekretær inn som en nøkkelperson. Dette er en oppgave som krever nøyaktighet og rettidig arbeid både hjemme og her borte. Nyttig informasjon om norsk FN politikk, innlegg og annen informasjon finnes på FAKTA : Den Norske FN delegasjonen 825 Third Avenue 39 floor New York, NY USA Permanent representant: Ambassadør Johan L Løvald Assisterende permanent representant: Ambassadør Mona Juul Militærrådgiver: Oberst Øyvind Dammen Assisterende militærrågiver: Bent Holmen Sekretær: Sara Shah E-post: Webside:

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte. SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008 USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.no side 6 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...»

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2008 Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» Soldater som gir sitt liv for fedrelandet «Betaler den nest høyeste

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 1-2006 1-2005 Forsvarets legitimitet s. 4 5 Kameratstøtte s. 6 8 Veteran og hva så? s. 10 11 Veteranene sliter s. 13 Historien om UNIFIL

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

Forbundsstyret 2005. B-blad

Forbundsstyret 2005. B-blad Sjekkposten_01-36 19.01.05 14:58 Side 36 B-blad Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 06-10-06 07:27 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 5-2006 5-2005 Observatør på Balkan UNPREDEP s. 4 6 Erfaringer fra Afghanistan s. 8 11 Forsvarets Veteranadministrasjon

Detaljer

B-blad. Styremedlem Einar Ulleberg Blåklokkeveien 3, 9325 Bardufoss m. 97 04 80 65 eulleberg@mil.no

B-blad. Styremedlem Einar Ulleberg Blåklokkeveien 3, 9325 Bardufoss m. 97 04 80 65 eulleberg@mil.no B-blad Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adresse. Forbundsstyret

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

NR 6-2010. Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6

NR 6-2010. Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6 Sjekk NR 6-2010 posten Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Den fremtidige veteran

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Sjekk NR 6-2009 posten Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6 Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Aktuelt

Detaljer

Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12

Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12 Sjekk NR 2-2010 posten MEYMANEH: Startet stor operasjon Side 6 FN-MISJONEN Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Startet stor operasjon

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Kan Afrika hjelpe Afrika?

Kan Afrika hjelpe Afrika? Kontaktblad nr.3 2008 Kan Afrika hjelpe Afrika? Kjære leser I skrivende stund er St.prp. nr 48, Langtidsplanen for Forsvaret avlevert, og de ulike partigruppene er godt i gang med arbeidet. Selve Stortingsbehandlingen

Detaljer

Kosovo Europas nye stat

Kosovo Europas nye stat Kontaktblad nr.2 2008 Kosovo Europas nye stat Kjære leser Den store diplomatiske nøtten de siste ukene har vært Kosovos ensidige uavhengighetserklæring. En del land var raskt ute med anerkjennelse av den

Detaljer

Tjeneste i internasjonale operasjoner rapport om økonomiske rettigheter ved personskade

Tjeneste i internasjonale operasjoner rapport om økonomiske rettigheter ved personskade 2/83 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 SAMMENDRAG OG BAKGRUNN 1 SAMMENDRAG... 9 2 OM UTREDNINGEN... 10 2.1 Innledning... 10 2.2 Bakgrunn for nedsettelse av arbeidsgruppen... 10 2.3 Arbeidsgruppens sammensetning,

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11 Foto: ERIK SKJERVE Baltikum inn for LANDING med norsk hjelp side 23-3o nr. 14/15 13. august 2003 24. årgang ISSN 0332-9062 Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21 Ikke forsikret under Kfor-ferie

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus N-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Sjekk NR 4-2009 posten TEMA: Forsvarets nye utenlandsoperasjon: FNs feltsykehus i Tsjad Side 12 Krigshistoriens entusiaster War & Peace Show i UK Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

Offisersbladet. Det vi nå ser, er ansvarlig økonomistyring. Russland skeptisk til NATOutvidelser

Offisersbladet. Det vi nå ser, er ansvarlig økonomistyring. Russland skeptisk til NATOutvidelser Offisersbladet NR. 5 SEPTEMBER - 2004 ÅRGANG 21 Russland skeptisk til NATOutvidelser Side 42-43 Felles opptak og seleksjon til befalsskolene Side 46-47 Økt engasjement i Afghanistan? Side 50-51 Det vi

Detaljer

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48 nr. 5 august 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon BFO godt representert på FOS-BS 2013! Side 6-8 BFO også på plass i Nijmegen! Side 20-21 Det norske NH-90 programmet er godt i gang

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer