Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5"

Transkript

1

2 Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Grunnstudium 300 studiepoeng 5 år Kristiansand Opptakskrav Generell studiekompetanse og ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI. Etter endt utdanning skal studentene ha tilegnet seg solide teoretiske og praktiske kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk og kunne anvende disse i praksisfeltet kunne utvikle egne ideer for undervisning og utarbeide forskningsbaserte analyser av matematikkdidaktiske problemstillinger kunne formidle forskningsresultater og -metoder til spesialister og ikke-spesialister ha undervisningskompetanse i et skolefag 2 kunne forholde seg aktivt til sosiale, vitenskapelige og etiske spørsmål som oppstår i læringssituasjoner i matematikk 1. studieår inneholder grunnleggende emner i matematikk. I 2. studieår kan studentene velge et annet skolefag (60 studiepoeng). 3. studieår utgjøres av Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), der det inngår skolepraksis. 4. og 5. studieår inneholder emner i matematikk og matematikkdidaktikk. Studieplan 1. studieår 2. studieår 3. studieår Høst 2008 Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Vår studieår 5. studieår Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013

3 I tillegg til emnene i tabellen arrangeres det faglige seminarer. Det vil også være mulig å søke opptak på enkeltemner. s- og vurderingsformer en gis som fellesundervisning, seminarer og arbeid med oppgaver i grupper og individuelt, med veiledning. En viktig del av arbeidet i emnene i matematikkdidaktikk knyttes til forskningsartikler, de fleste på engelsk. I enkelte av emnene arbeider studentene med essays og mer omfattende prosjekter med utvalgte temaer. Studentene arbeider selvstendig med den skriftlige masteroppgaven, under veiledning. Masterstudiet i matematikkdidaktikk krever normalt at studentene oppholder seg ved høgskolen hele studietida. Studentene er forpliktet til å være med på en del av undervisningen og de faglige seminarene. I spesielle tilfeller kan det godkjennes en ordning der studentene oppholder seg ved høgskolen i kortere tidsrom. Studentutveksling I 2. studieår gis det mulighet for utenlandsopphold. Vilkår for å gå videre i studiet For å starte på PPU i 3.studieår må studentene ha bestått 60 sp i matematikk og 60 sp i skolefag 2. Yrkesmuligheter og videre utdanning Studiet kvalifiserer for undervisning og som fagveileder i grunnskole og videregående skole. Det kvalifiserer også for stillinger som lærerutdannere i matematikk innen universitet- og høgskolesystemet. Det ser ut til å bli et meget stort behov for lærere med slik bakgrunn i årene framover. Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammer i matematikkdidaktikk. Andre opplysninger Før studenten starter på masteroppgaven, lages en kontrakt for veiledning og gjennomføring av denne. For mer informasjon sjekk:

4 Matematikkdidaktikk, masterprogram MASTMAT Påbyggingsstudium studiepoeng - 2 år - Kristiansand Opptakskrav Allmennlærerutdanning eller bachelorgrad og praktisk-pedagogisk utdanning - se utfyllende regler for opptak: Studenter med allmennlærerutdanning etter rammeplan av 2003, kan etter 3. studieår søke direkte på opptak til 2-årig master i matematikkdidaktikk. De må da velge matematikk i sitt 3. studieår i allmennlærerutdanninga. Det er krav til karakterer i matematikk. Etter endt utdanning skal studentene: ha tilegnet seg solide teoretiske og praktiske kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk og kunne anvende disse i praksisfeltet kunne utvikle egne ideer for undervisning og utarbeide forskningsbaserte analyser av matematikkdidaktiske problemstillinger kunne formidle forskningsresultater og -metoder til spesialister og ikke-spesialister kunne forholde seg aktivt til sosiale, vitenskapelige og etiske spørsmål som oppstår i læringssituasjoner i matematikk Studieplan for ALU studenter: 1. studieår 2. studieår Høst 2008 Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 I tillegg til emnene i tabellen arrangeres det faglige seminarer. Det vil også være mulig å søke opptak på enkeltemner.

5 Studieplan for bachelorstudenter: 1. studieår 2. studieår Høst 2008 Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 I tillegg til emnene i tabellen arrangeres det faglige seminarer. Det vil også være mulig å søke opptak på enkeltemner. s- og vurderingsformer en gis som fellesundervisning, seminarer og arbeid med oppgaver i grupper og individuelt med veiledning. En viktig del av arbeidet knyttes til forskningsartikler, de fleste på engelsk. I enkelte av emnene arbeider studentene med essays og mer omfattende prosjekter med utvalgte temaer. Studentene arbeider selvstendig med den skriftlige masteroppgaven, under veiledning. Studenter med allmennlærerbakgrunn skriver en masteroppgave på 30 sp, mens andre skriver en masteroppgave på 60 sp med større krav til omfang og fordypning. Masterstudiet i matematikkdidaktikk krever normalt at studentene oppholder seg ved høgskolen hele studietida. Studentene er forpliktet til å være med på en del av undervisningen og de faglige seminarene. I spesielle tilfeller kan det godkjennes en ordning der studentene oppholder seg ved høgskolen i kortere tidsrom. Yrkesmuligheter og videre utdanning Studiet kvalifiserer for undervisning i grunnskole og videregående skole. Det kvalifiserer også for stillinger som lærerutdannere i matematikk innen universitet- og høgskolesystemet. Det ser ut til å bli et meget stort behov for lærere med slik bakgrunn i årene framover. Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammer i matematikkdidaktikk. Andre opplysninger Før studenten starter på masteroppgaven, lages en kontrakt for veiledning og gjennomføring av denne. For mer informasjon sjekk:

6 MA-404 Læring og undervisning av matematikk 10 studiepoeng - 1 semester - Vår - Kristiansand Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig masterprogram Matematikkdidaktikk, masterprogram Anbefalte forkunnskaper MA-410. Etter å ha gjennomført dette emnet skal studentene ha utviklet en dyp forståelse av vekselvirkningen samfunn - matematikkundervisning - lærer elev ha innsikt i affektive og kognitive sider ved matematikklæring ha innsikt i matematikkdidaktikk som forskningsområde Elevers og læreres komplekse kunnskaper, holdninger og følelser, spesielt lærerens rolle i matematikkundervisningen. Klasseromsforskning om matematikk, elevers utvikling av metakognitive ferdigheter, deres evne til å ta ansvar for egen læring, og ulike sider ved matematisk kompetanse, som ferdigheter, begreper, forståelse, strategiske ferdigheter. Sosiale og kulturelle sider ved læring og undervisning av matematikk, herunder samfunnets påvirkning, kjønnsroller, og sosiale, politiske og kulturelle faktorer. en vektlegger seminarformen, med samtaler og diskusjon basert på kapitler i bøker og artikler. 10 timer obligatorisk frammøte (Detaljer oppgis ved semesterstart). Det inngår et obligatorisk, individuelt prosjektarbeid. 1. Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatorisk frammøte må være godkjent for å få avsluttende evaluering. 2. Eksamen Eksamen består av et individuelt prosjektarbeid. Det gis graderte karakterer. Studiepoengreduksjon MA-5140 med 10 studiepoeng MA-5140 med 10 studiepoeng Tilbys som enkeltemne Ja (Med forbehold om ledig plass/kapasitet)

7 MA-410 Forskningsmetoder i matematikkdidaktikk 5 studiepoeng - 1 semester - Høst - Kristiansand Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig masterprogram Matematikkdidaktikk, masterprogram Etter å ha gjennomført dette emnet skal studentene ha innsikt i og kunne bruke ulike forskningsmetoder i matematikkdidaktikk med spesiell vekt på kvalitative metoder ha en kritisk bevissthet om praktiske og etiske sider ved forskningsarbeid og metodologi Ulike kvalitative forskningsmetoder i matematikkdidaktikk og deres begrunnelser eller premisser. En oversikt over ulike forskningsperspektiver. en vektlegger seminarformen, med samtaler og diskusjon basert på kapitler i bøker og artikler. 6 timer obligatorisk frammøte (Detaljer oppgis ved semesterstart). 1. Vilkår for å gå opp til eksamen: Godkjent frammøte og deltakelse ved analyse og drøfting av artikler. Obligatoriske innleveringer må være vurdert til bestått. 2. Eksamen: Prosjektoppgave utført individuelt med gradert karakter. Studiepoengreduksjon MA-406 med 5 studiepoeng MA-5050 med 5 studiepoeng MA-5050 med 5 studiepoeng Tilbys som enkeltemne Ja (Med forbehold om ledig plass/kapasitet)

8 MA-411 Moderne teknologi i matematikkundervisningen 5 studiepoeng - 1 semester - Høst - Kristiansand Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig masterprogram Matematikkdidaktikk, masterprogram Anbefalte forkunnskaper Grunnleggende kjennskap til IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) og erfaring med standardverktøy som tekstbehandling, regneark, grafisk kalkulator og Internet. Studenten skal kunne - anvende forskningsresultater om bruk av IKT i undervisning på en bevisst og kritisk måte for å fremme læringsmål i matematikk - bruke ulike typer programvare og hjelpemidler i matematikkundervisning på en bevisst og kritisk måte - vurdere teknologiens innvirkning på undervisning og læring i matematikk Teoretisk bakgrunn og forskningsresultater om bruk av IKT i undervisning og læring av matematikk. Praktisk erfaring med enkle pedagogiske programmer, standard programvare, verktøyprogram for matematikk og grafisk/symbolsk lommeregner. Teknologiens innvirkning på matematikken i skolen. Eksempler på bruk av IKT i undervisningsopplegg og resultater fra utviklingsprosjekter. en vektlegger seminarformen, med samtaler, diskusjon og analyse av artikler, samt arbeide på datalab med demonstrasjoner og eget arbeid. Det inngår obligatorisk arbeid. Obligatorisk frammøte: to framføringer. 1. Vilkår for å gå opp til eksamen: To framføringer må være godkjent. Detaljer legges ut i Classfronter ved semesterstart. Obligatoriske innleveringer må være vurdert til bestått. 2. Eksamen: Muntlig eksamen med gradert karakter. Studiepoengreduksjon MA-406 med 5 studiepoeng MA-5120 med 5 studiepoeng MA-5120 med 5 studiepoeng Tilbys som enkeltemne Ja (Med forbehold om ledig plass/kapasitet)

9 MA-413 Arbeidsmetoder i matematikkundervisningen 10 studiepoeng - 1 semester Høst - Kristiansand Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig master Matematikkdidaktikk, 2-årig master Studenten skal kunne - bruke og vurdere ulike arbeidsmetoder i lys av gjeldende læreplaner i matematikk - demonstrere kunnskap om problemløsning og utforskning med vekt på så vel prosess som sluttprodukt - kommunisere en reflektert holdning til egen matematisk tenkemåte Emnet tar opp: - ulike arbeidsmetoder i matematikkundervisningen - individuelt arbeid og samarbeid ved problemløsning på ulike områder i matematikk - egenrefleksjon og diskusjon av litteratur i problemløsning - historisk oversikt over problemløsningens rolle i forskning og læreplaner - arbeid med sentrale begreper i matematisk tenkemåte - trening i prosessbeskrivelse, løsningsbeskrivelse og egenrefleksjon ved jevnt arbeid gjennom hele semesteret med skriving av Notatbok - studentpresentasjon av en oppgave fra Notatboka Seminarform, forelesning og gruppearbeid. Emnet har krav om frammøte. Detaljer oppgis ved semesterstart. Obligatorisk arbeid og individuelt prosjektarbeid Notatbok om problemløsning inngår. 1. Vilkår for å gå opp til eksamen: Frammøte og obligatorisk arbeid må være godkjent for å få avsluttende vurdering. 2. Eksamen: Prosjektarbeidet Notatbok om problemløsning teller 50%. Gradert karakter. Muntlig eksamen teller 50%. Gradert karakter. Studiepoengreduksjoner MA-412 med 5 sp

10 MA 414 Matematikk i utvikling 10 studiepoeng 1 semester Høst Kristiansand Studium Matematikkdidaktikk, 2-årig mastergradsstudium Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert mastergradsstudium Etter å ha fullført dette emnet skal studentene kunne: vise en dyptgående forståelse av noen fundamentale matematiske begreper på grunnlag av deres historiske opphav og utvikling se matematikkens utvikling i sammenheng med generell historisk utvikling anvende innsikten i matematikkens utvikling i forhold til undervisning ha det nødvendige grunnlaget for å fordype seg i et selvvalgt historisk område Emnet gir et innblikk i matematikkens historie med hovedvekt på fundamentale begreper som konstruksjon, direkte og indirekte bevis, rasjonale og reelle tall, Euklids algoritme, kommensurabilitet, funksjon, endelige og uendelige mengder. Det gis en oversikt over hovedlinjer i matematikken fra oldtiden til nyere tid med hovedvekt på skolematematikkens røtter, fagets kulturelle og vitenskapsteoretiske betydning, samt sosiale og politiske betingelser for matematikkfagets utvikling i nyere tid. Politisk misbruk av matematikken under flere regimer og militær bruk under verdenskrigen blir også behandlet. Forelesning og seminar. Det inngår obligatoriske oppgaver. Ved behov kan emnet undervises på engelsk 1. Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatoriske oppgaver må være vurdert til bestått. 2. Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen med gradert karakter. Tilbys som enkeltemne Ja Studiepoengreduksjoner MA-403 med 10 sp Ansvarlig fakultet

11 MA-415 Begreper i analyse 2 10 studiepoeng - 1 semester - Vår - Kristiansand Matematikkdidaktikk, 2-årig masterprogram Anbefalte forkunnskaper MA-213, MA-214, MA-300 Studenten skal kunne - gjøre rede for egenskapene til metriske rom slik som kompletthet og kompakthet og gi eksempler på anvendelser av disse begrepene. - utvikle Lebesguemålet på tallinja og kjenne Caratheodorys utvidelsesprinsipp - gjøre rede for Lebesgues integrasjonsteori, kjenne konvergensteoremene og begrunne at L 1 er komplett. - vise anvendelser av mål- og integrasjonsteori Kompletthet og kompakthet i metriske rom, målteori med anvendelser. Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. Det inngår obligatoriske oppgaver. 1. Vilkår for å gå opp til eksamen: Obligatoriske innleveringer må være vurdert til bestått. 2. Eksamen: Muntlig eksamen. Gradert karakter.

12 MA-416 Algebra 2 10 studiepoeng - 1 semester - Høst - Kristiansand Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig masterprogram Matematikkdidaktikk, 2-årig masterprogram Anbefalte forkunnskaper MA-101, MA-213. Studenten skal kunne - demonstrere innsikt i algebra med vekt på aksiomatisk teori - anvende algebraisk tenkemåte på ulike problemstillinger - kommunisere interessante algebraiske resultater og argumentere løsninger på algebraiske problemer klart og tydelig, både muntlig og skriftlig - sammenlikne egenskaper ved heltallsringen og polynomringer i en variabel over en kropp - anvende algebra på klassiske konstruksjonsproblemer og på spørsmål om løsbarhet av algebraiske likninger ved rotutdragning. Emnet tar opp begrepene grupper, ringer og kropper, herunder hovedresultater om endeliggenererte abelske grupper, Sylowteori, kropputvidelser og endelige kropper (Galoiskropper). Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. Det inngår obligatoriske oppgaver. 1. Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatoriske innleveringer må være vurdert til bestått. 2. Eksamen 5 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter. Studiepoengreduksjoner MA-202 med 10 sp

13 MA-500 Masteroppgave i matematikkdidaktikk 60 studiepoeng - 3 semestre Vår-Høst-Vår - Kristiansand Matematikkdidaktikk, masterprogram Studentene skal kunne utforme problemstillinger som er av betydning for matematikkundervisningen, analysere og utforske disse, samt presentere resultatene, på en vitenskapelig måte. Studentene arbeider ett årsverk med masteroppgaven under veiledning. Masteroppgaven kan være en analyse av en matematikkdidaktisk problemstilling, som kan inneholde utforskning i praksisfeltet. Masteroppgaven kan også være en fordypning i et matematisk eller matematikkhistorisk emne, med relevans for undervisning. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid med vanlige krav til vitenskapelig framstilling. Studentene får individuell veiledning i arbeidet med oppgaven. Masteroppgave. Gradert karakter. Tilbys som enkeltemne

14 MA-502 Masteroppgave i matematikkdidaktikk 30 studiepoeng - 1 semester - Vår - Kristiansand Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig master Matematikkdidaktikk, 2-årig master Studentene skal kunne utforme problemstillinger som er av betydning for matematikkundervisningen, analysere og utforske disse, samt presentere resultatene, på en vitenskapelig måte. Studentene arbeider ett halvt årsverk med masteroppgaven under veiledning. Masteroppgaven kan være en analyse av en matematikkdidaktisk problemstilling, som kan inneholde utforskning i praksisfeltet. Masteroppgaven kan også være en fordypning i et matematisk eller matematikkhistorisk emne, med relevans for undervisning. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid med vanlige krav til vitenskapelig framstilling. Studentene får individuell veiledning i arbeidet med oppgaven. Masteroppgave. Gradert karakter. Tilbys som enkeltemne

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 2 HISTORIKK... 2 FORMÅL... 2 PROFIL... 2 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 3 MÅLSETTING... 3 KOMPETANSE... 4 LÆRINGSFORMER... 4 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

Fagplan-/Studieplan studieåret 2013 2014. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen

Fagplan-/Studieplan studieåret 2013 2014. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen Side 1/10 Fagplan-/Studieplan studieåret Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter Kull 2013 studiested Drammen HiBu - Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer