Med de beste ønsker for høstens og nyårets arbeid med internasjonal politikk!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med de beste ønsker for høstens og nyårets arbeid med internasjonal politikk!"

Transkript

1 Nr Kjære Partifeller med interesse for internasjonal politikk! Dette er den andre utgaven i 2005 av vårt internasjonale nyhetsbrev Global. Det er mye som skjer på den internasjonale fronten, og ikke alltid så lett å holde oversikten over informasjonsflommen. Vi håper at dette nyhetsbrevet kan være nyttig til å i holde oversikten over det som skjer på partifronten i internasjonal politikk. Denne gangen har vi ikke fått ærlig med innspill fra fylkespartiene, men vi håper at flere kan bidra ved å sende inn innspill til neste utgave. Når vi ser hva som skjer i fylkespartiene rundt omkring, kan dette virke som en inspirasjonskilde til egne arrangementer i våre egne fylker. Innspill til neste utgave kan sendes til: Med de beste ønsker for høstens og nyårets arbeid med internasjonal politikk! Hilsen fra Kathrine Raadim og María Hevzy Hva skjer framover: Det svenske sosialdemokratiets kongress 29/10-3/11 SDP-Tysklands kongress 14-16/11 Franske Parti Socialistes kongress 18-20/11 SAMAK partiledermøte 23/11 PES møte for internasjonale sekretærer 24/11 PES Presidency, november Arbeiderpartiets internasjonale seminar 2-3/12 Rådsmøte i Sosialistinternasjonalen Februar 2006 Om arbeidet framover: På grunn av valget og regjeringsskiftet har vi vært i et lite vakuum når det gjelder å få på plass organiseringen av det internasjonale arbeidet. Akkurat nå diskuteres det hvordan internasjonalt utvalg skal innrettes framover. Når utenriksfraksjonen og utvalget er på plass må den internasjonale strategien revideres og en arbeidsplan legges. Vi planlegger derfor også å oppdatere heftet: SAMMEN om internasjonal handling til neste år. Invitasjon til det internasjonale seminaret kommer i neste uke. Nettsider: På grunn av ny struktur på Arbeiderpartiets hjemmesider vil observante ha lagt merke til at man må gå nye veier for å finne internasjonalt stoff. Du kan gå inn via Velg tema: internasjonalt Om oss: internasjonalt samarbeid Flere nyheter: internasjonalt

2 Vi planlegger å utvikle sidene under Velg Tema: internasjonalt. Internasjonale utvalg i fylkene: Vi mangler fortsatt oversikt over noen internasjonal utvalg i fylkene. Det er fint om dere kan sende inn dette så fort det er klart. Vi minner om at dere gjerne må invitere partikontoret, eller få tips til andre innleder på internasjonalt. Husk for øvrig å sende oss info om hva som skjer i fylkene på internasjonalt. Med hilsen fra USA Av: Kathrine Raadim I oktober tilbrakte undertegnede en uke i Washington med Dinamo/BIs seminar for informasjonsfolk og politikere. Der skulle vi lære om amerikansk politikk og utenrikspolitikk. Det var svært interessant å få førstehånds informasjon fra sentrale folk i Washington om noe som mange mener mye om i Norge mer eller mindre vel begrunnet. Et sentralt moment er religionenes posisjon både i samfunn og politikk i USA. Dette preger amerikansk samfunnsliv mer enn mange av oss her hjemme er klar over. I den politiske sfære har partiene en svakere rolle enn i norsk demokrati. Derimot kaller mange forskere tenketankene (Think Tanks) for USAs femte statsmakt. De har stor innflytelse og ideologiserer amerikansk politikk. Samtidig kan de kritiseres for å bidra til svekkelsen av de politiske partiene. Norske korrespondenter forsøkte også å få oss til å forstå at USA mer er en idé enn et land. Alle kan bli amerikanere bare de stiller seg bak ideen. Om du lykkes i USA, er ene og alene ditt egent ansvar. Men du har alltid anledning til å starte på nytt. Både av forskere og politikere (som George Bush` tidligere taleskrivere mannen bak Axis of Evil talen) ga oss også en solid bakgrunn for amerikansk utenrikspolitikk. Interessant, men også skremmende. Vi ble satt grundig inn i årsakene til skepsisen mot FN, amerikansk eksepsjonalisme, Bush doktrinen og en rekke saker som vi dessverre får komme tilbake til ved en senere anledning. Nettopp fordi vi har et stort behov for å forstå amerikansk utenrikspolitikk og tankegang har også Party of European Socialists gått i bresjen for en transatlantisk dialog med Demokratene i USA. Vi behøver flere møteplasser, mer informasjon og kunnskap om hverandres historie, samfunn og meninger. Dette har også Arbeiderpartiet lagt vekt på i våre programmer, og med ny regjering og ny utenrikspolitikk er det viktig at vi har fokus på dette.

3 Global Progressive Forum (PES) Av: Nina Hanssen Undertegnede representerte det Norske Arbeiderpartiet på The Global Progressive Forum (sosialdemokratenes svar på Sosialt Forum) i Milano helga før stortingsvalget i Norge. Den første slike globale forum i regi av PES ble avholdt November I Milano 2005 hadde GPF følgende åtte politiske hovedtemaer: Nina Hanssen og Laila Nicolaisen 1. Kampen mot AIDS 2. FN reform og Breeton Woods reform 3. Afrika og FNs Tusenårsmål 4. Fattigdom og miljøspørsmål 5. Kvinner og globalisering 6. Handel og fattigdom 7. Globale finansielle behov 8. Den sosiale dimensjonen av globalisering Programmet var variert og spennende. Poul Nyrup Rasmussen ønsket velkommen og fortalte litt om bakgrunnen for årets GPF, etterfulgt av fire ulike paneldebatter, en AIDS-kampanje begivenhet og åtte workshops som tok for seg ulike deler ved globalisering og utviklingsspørsmål. Rundt 100 toppolitikere fra sør og nord deltok og representerte Europeiske og internasjonale sosialdemokratiske partier, NGOer, fagforeninger og andre internasjonale organisasjoner. Blant annet innledet fire partiledere, mange parlamentarikere, 18 ministere fra Europaparlamentet og leder av PES, Poul Nyrup Rasmussen. Fagbevegelsen var representert av lederen av the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), som organiserer 150 fagbevegelser. Også store organisasjoner som Amnesty International, Oxfam og Greenpeace var representert med sine ledere. I tillegg var det flere høyt profilerte innledere fra Third World Network. Det var også flere toppolitikere fra FNs Tusenårsmålskampanje og FNs utviklingsprogram som innledet på ulike arrangement. Noen av hovedinnlederne var Margot Wallström fra Europakommisjonen og Pascal Lamy, generaldirektør i WTO. Arrangørene regner med at det til sammen var over 2000 deltakere fra hele verden tilstede under disse to dagene i Milano. De fleste var fra Italia og andre europeiske land. Andre regioner, som Afrika, Sør-Asia og Latin -Amerika var også representert. Noen av konklusjonene etter Milano er at vi sosialdemokrater må samle kreftene om en ny politisk kurs for å finne svar på globale utfordringer. Vi må se mulighetene og vise at det nytter å engasjere seg. Det er den samme diskusjonen vi har hatt i Norge rundt globalisering. For mer informasjon om konferansen:

4 Andre norske representanter: Laila Nicolaisen fra Norsk Folkehjelp Noreena Hertz på Norgesbesøk Noreena Hertz gjestet nylig Norge i forbindelse med boklanseringen av den norske oversettelsen av "gjeldens Historie". Dette er hennes 2. bok og målet med boka er å skrive om u- landsgjeld og illegitim gjeld på en måte som engasjerer det brede lag av folket, og ikke bare doktorgradsstipendiater på Cambridge. I "Gjeldens historie" tar hun en nøye gjennomgang av årsakene til gjeldskrisa og kommer samtidig med forslag til en løsning på problemet. Hun skisserer 3 steg som avgjørende i denne prosessen; gjelden må slettes for at de fattige landene skal kunne komme ut av krisa. I tillegg må vi, og de andre rike landene i verden, øke bistanden slik at det kan bygges infrastruktur, helsetilbud og utdanningstilbud. Det tredje punktet er rettferdig handel. Vi må kutte på tollbarrierer og subsidier slik at de fattige landene kan komme seg inn på våre markeder. Noreena fik mye medieomtale under norgesbesøket, og hun møtte flere av Arbeiderpartiets folk deriblant både Jens Stoltenberg og internasjonal sekretær, Kathrine Raadim. Fredag 30. september deltok hun på "Først og sist" på NRK1. Der påpekte Noreena at Jens Stoltenberg kan være en viktig stemme i fattigdomsspørsmålet både nasjonalt og internasjonalt. Hun fortalte til seerne at hun hadde tilbrakt en hel dag sammen med Arbeiderpartiet på en konferanse i fjor, og at det hadde vært helt fantastisk. - Det er mye bra i Arbeiderpartiets politikk, og Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg har nå sjansen til å innta lederrollen i Europa når det gjelder kampen mot fattigdom, uttalte Noreena. - Jens kan ta over der Tony Blair feilet. Hun konstaterte at Blair er på vei ut, og Jens er på vei inn. Oppsummering av internasjonalt i den nye regjeringsplattformen. Den nye Rød- grønne regjeringa har forhandlet seg fram til en felles regjeringsplattform. Denne omhandler også et kapittel om internasjonal politikk. Under kan du lese et sammendrag at dette kapitlet. Kapitlet i sin helhet kan du lese på

5 Hovedlinjene i den internasjonale politikken vil være sterk oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS- avtalen og at Norge ikke er medlem av EU. Det er gjort 4 hovedprioriteringer i den nye platt formen for utenrikspolitikken: Legge opp en helhetlig nordområdestrategi. Føre en mer offensiv Europapolitikk. Styrke Norges innsats som fredsnasjon og arbeide aktivt for global rettferdighet og en sosial og bærekraftig globalisering. Videreutvikle FN og folkeretten som forpliktende avtaleverk for alle nasjoner Nordområdesatsingen går ut på at nordområdene skal defineres som Norges strategiske hovedinteresse, og arbeidet skal styrkes gjennom organisatoriske endringer og politisk vektlegging. Det skal legges fram en egen handlingsplan for forvaltnings- og miljøsamarbeidet i nordområdene. I tillegg skal det gjennomføres dialoger med alle de viktigste statene som har interesser i nordområdene. Forsvarets tilstedeværelse skal styrkes samt dets kunnskaper om miljøkriser. Generelt skal samarbeidet i nordområdene styrkes på de fleste områder. Europapolitikken bærer preg av et Norge utenfor EU, men med et sterkt samarbeid innenfor EØS- avtalen og en aktiv støtte til arbeidet i OSSE. Den nye plattformen fokuserer mye på miljøinitiativer. Norge vil arbeider for at EU ikke innfører et tjenestedirektiv som fører til sosial dumping. Regjeringen vil også gjennomgå erfaringene knyttet til Schengen- avtalen og omorganisere og systematisere arbeidet med EØS- relevante saker slik at Norges posisjon kan styrkes og arbeidet effektiviseres. Styrking av FN og norsk innsats for konfliktforebygging og konfliktløsning er også et av regjeringens satsningsområder. Norge vil også jobbe for at NATO- landene går foran i bekjempelsen av masseødeleggelsesvåpen. Fullstendig avskaffelse av atomvåpen er et mål. Regjeringa vil også jobbe for å begrense handelen og utbredelsen av håndvåpen ved blant annet å jobbe med en egen konvensjon om våpenhandel. Regjeringen ønsker at bevilgningene til utviklingssamarbeidet når målet om 1% av BNI for deretter å trappes videre opp. De rød- grønne ønsker også at den multilaterale bistanden forskyves fra Verdensbanken til programmer i regi av FNorganer. Norsk bistand skal ikke gå til programmer som stiller krav til liberalisering og privatisering. Norge vil lede an i arbeidet for å avvikle fattige lands utestående gjeld, dette skal ikke ramme omfanget av den norske bistanden. Bekjempelse av dødsstraff i alle land er også et mål. Når det gjelder forsvar- og sikkerhetspolitikken så er et satsingsområde å bedre forsvarets økonomistyring, i tillegg legges det opp til å nedsette et bredt sammensatt utvalg for å forberede grunnlaget for en ny langtidsplan fra Militære styrker til internasjonale operasjoner må ha forankring i FN- pakten og et klart FN- mandat. Norske stabs- og opplæringsoffiserer skal trekkes ut av Irak, mens den norske deltakelsen i ISAF i Afghanistan skal styrkes. Norge skal ikke fornye deltakelsen i

6 operasjon Enduring Freedom. Regjeringen vil i tillegg opprette et nytt rådgivende utvalg for sikkerhetspolitikk og samfunnssikkerhet. Regjeringen ønsker å fremme en mest mulig rettferdig internasjonal handelspolitikk. Det skal bli en gjennomgang av alle krav Norge har stilt til u-land om liberalisering av tjenestesektoren i GATS- forhandlingene. Norge skal også i WTO- forhandlingene arbeide for at land i sør gis tilstrekkelig handlingsrom til å velge utviklingsstrategier som tar hensyn til deres særegne behov og utviklingsnivå. Regjeringen vil også støtte utviklingslandenes krav om reforhandling av TRIPS- avtalen. Norge vil at man i WTO- forhandlingene skal anerkjenne retten til produksjon av mat for egen befolkning og bidra til å sikre fattige land tilstrekkelig politisk handlingsrom til å beskytte egen matproduksjon. Sist, men ikke minst ønsker den rød- grønne regjeringen å gå foran for internasjonale avtaler om nye globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling og styrking av FN- institusjonene. I denne sammenheng nevnes blant annet flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel og avgift på valutatransaksjoner. Presentasjon av våre folk i Utenriksdepartementet og Utenriksfraksjonen. Utenriksfraksjonen på Stortinget Olav Akselsen, komité og fraksjonsleder. Olav er fra Stord i Hordaland og er 40 år. Han har vært stortingsrepresentant fra Fra var han Olje- og energiminister. Av utdanningsbakgrunn så har han Ex.phil fra Universitetet i Bergen og Geografi mellomfag. Han har også vært leder for næringskomiteen. Vidar Bjørnstad Vidar er fra Bærum i Akershus og er 50 år gammel. Forrige periode satt han i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Av utdanning så har han en Cand. Mag- grad fra Universitetet i Oslo. Han har også gått Kommunalog Sosialhøgskolen. Han har vært leder i Bærum Ap fra , sittet i sentralstyret i AUF , politisk rådgiver i Bistandsdepartementet , hovedtillitsvalgt i Forsvaret Vidar har permisjon fra LOs internasjonale avdeling for å sitte på Stortinget Marit Nybakk Marit er fra Oslo og er 58 år gammel. Hun har vært stortingsrepresentant siden Siden 2004 har hun vært leder for Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderparti. Hun er også styremedlem i Næringspolitisk Forum. Tidligere har hun vært leder i Oslo Arbeidersamfunn, medlem i styret i Oslo Arbeiderparti og hun har sittet i Arbeiderpartiets utdanningsutvalg. Av utdanning så har hun en Cand. Mag. Grad.

7 Hill- Martha Solberg Hill- Martha er fra Reinsnes i Nordland og er 54 år gammel. Hun er nestleder i Arbeiderpartiet og lærer av utdanning. Tidligere har hun vært ordfører i Sortland. Anette Trettebergstuen Anette er 24 år og kommer fra Hamar i Hedmark. Hun ble valgt inn på stortinget nå i høst. Før det jobbet hun som politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hun har utdannelse i statsvitenskap, jus, kommunaløkonomi og kommunalkandidatfag. Anette er nestleder i Hedmark Arbeiderparti, sitter i AUFs sentralstyre og er formannskapsmedlem i Hamar Kommune. Hun har også sittet i sentralstyret i Europeisk Ungdom. I tillegg arbeider hun som DJ. Utenriksdepartementet Jonas Gahr Støre, Utenriksminister Jonas er 45 år og kommer fra Oslo. Før han ble utenriksminister jobbet han som generalsekretær i Røde Kors. Han har jobbet for flere Arbeiderparti- regjeringer. I var han stabssjef og statssekretær ved statsministerens kontor. Han var også Gro Harlem Brundtlands høyre hånd i WHO. Jonas er økonom av utdanning. Kjetil Skogrand, statssekretær Kjetil er 38 år og kommer fra Røyken i Buskerud. Han er forsker og kommer fra en jobb som leder for Seksjon for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, på Institutt for Forsvarsstudier. Av tidligere jobber har han vært forskningsstipendiat ved NUPI ( ) og sekretariatsleder for Verdenskongressen for historikere, Historisk institutt, Universitetet i Oslo ( ). Siste større arbeid er fjerde bind av Norsk forsvarshistorie ( ). I tillegg har han skrevet flere artikler for diverse tidsskrifter. Gry Larsen, rådgiver Gry er 30 år og kommer fra Jevnaker, men bor nå i Gamlebyen i Oslo. Hun er nå leder i AUF, før dette var hun nestleder og sentralstyremedlem. Hun har tatt en Cand.mag grad med fagene statsvitenskap, historie og Nord- Afrika og Midtøsten-kunnskap.

8 Sosialistinternasjonalen og valg av ny SI-president Etter en lang prosess har Sosialistinternasjonalen nå én kandidat til å ta over presidentvervet etter Antonio Guterres. Guterres har blitt FNs høgkommissær for flyktninger og går dermed av som leder. Ny president skal velges på rådsmøtet i februar og etter alt og dømme blir dette George A. Papandreou. Papandreou er president av PASOK, vår greske søsterorganisasjon, og visepresident i SI. Han har en lang liste over utdanning, arbeidserfaring og verv, vi skal nevne noe fra den. I regjering har Papandreou vært undersekretær i Kulturdepartementet, Minister for Utdanning og Religiøse saker samt Utenriksminister. Han har også sittet i parlamentet fra 1981 til i dag. Papandreou har hatt flere sentrale verv i partiet siden 70-tallet. I tillegg sitter han i flere styrer. Papandreo er en nestor i internasjonalt arbeid og det er store forventninger knyttet til hans kommende rolle som SI-president. Walden Bello til Arbeiderpartiets internasjonale seminar! Merk datoene 2-3. desember! Da har Arbeiderpartiet sitt årlige internasjonale seminar på Radisson SAS, Gardermoen. Invitasjon og program kommer i neste uke. Årets internasjonale seminar har også i år gleden av å presentere en kjempe i arbeidet for en rettferdig verdensordning. Noreena Hertz bidrag i fjor var en inspirasjon for mange. I år vil Walden Bello beære oss med sitt besøk, og det er all grunn til å glede seg til hva han har å formidle. Walden Bello er Ph. D og leder for "Focus on the Global South". Focus har sin base I Bangkok og driver med forskning støtte til viktige saker i globaliseringsproblematikken. Focus er en av organisasjonene som var med å stifte World Social Forum. Bello er også professor i sosiologi og offentlig administrasjon ved Universitetet på Filippinene. Han har utgitt en mengde bøker og artikler om Asiatisk økonomi, politiske systemer og sikkerhetsspørsmål. Man kan si at Walden Bello kombinerer rollene som både aktivist og intellektuell på en unik måte, han er en av de ledende kritikerne av dagens økonomiske modell for globalisering. Han har levert store og viktige bidrag i kampen mot at de store selskapene skal styre globaliseringen. På grunn av sin innsats på mange felt mottok Bello "alternative fredsprisen", "The Right Livelihood Award" i 2003.

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar

Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar s.3 s.6 s.10 s.15 s.16 Innhold: 2 3: Leder og nyheter 4 5: Nå er makten i nye hender 6 7: Arven, gjeldspolitikk de siste 15 årene 8 11: De borgerliges ansvar

Detaljer

Årsberetning 2012 1 Internasjonalt Forums Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 1 Internasjonalt Forums Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 1 Innhold INNLEDNING... 3 STYRETS SAMMENSETNING... 4 VÅRE REPRESENTANTER I PARTI OG FOLKEVALGTE ORGANER... 5 STYRETS ARBEID... 6 GLOBIEPRISEN... 6 REGNSKAP OG ØKONOMI... 6 SOSIALE MEDIER...

Detaljer

Nato 60 år. En allianse for vår tid

Nato 60 år. En allianse for vår tid Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 23. mars 2009 ved Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Foto: Stig Morten Karlsen, OMS Nato 60 år. En allianse for vår tid (Sjekkes mot fremføringen.) Majesteter, ambassadører,

Detaljer

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008)

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innst. S. nr. 233 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innstilling fra utenrikskomiteen om På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Innhold Del I Hovedinnledning... 1 Innledning... 11 2 Tabelloversikter over budsjettforslaget... 3 Generelle

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

Norske interesser i internasjonale finansinstitusjoner

Norske interesser i internasjonale finansinstitusjoner Norske interesser i internasjonale finansinstitusjoner Utgitt av SLUG Slett U-landsgjelda SLUG, Kirkegata 5, 0153 Oslo slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no Forfattere: Gina Ekholt, Sigurd Kihl, Ingrid

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 63. generalforsamlinga i FN (Innst. 349 S (2009 2010), jf. Meld. St.

Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 63. generalforsamlinga i FN (Innst. 349 S (2009 2010), jf. Meld. St. 2010 14. juni Dagsorden 4009 Møte mandag den 14. juni 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 95): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke

Detaljer

HVORDAN SKAL VI FINANSIERE FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI FINANSIERE FREMTIDEN? Innhold: 2: «The stars are aligned...» 3: Nyheter 4 5: og møter FNs nye utviklingsmål 6: «Last chance for good news» 8 10: Norges rolle på veien til Addis Ababa 11 12: Gjeldskriser på repeat 13 14: Zambias

Detaljer

Politisk plattform for flertallsregjeringen

Politisk plattform for flertallsregjeringen Politisk plattform for flertallsregjeringen utgått av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2009-2013 Oslo, 7. oktober 2009 Omslagsillustrasjon: Utsnitt av Theodor Kittelsen's: "Langt

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2388 10. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 51): 1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets

Detaljer

Fredspolitisk regnskap 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk

Fredspolitisk regnskap 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk regnskap 2013 - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk regnskap 2013 Fredspolitisk regnskap er en fremstilling av de partipolitiske programmene

Detaljer

Møte tirsdag den 23. mars 2010 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 23. mars 2010 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 23. mars Dagsorden 2513 Møte tirsdag den 23. mars 2010 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministeren 2. Innstilling fra finanskomiteen

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Fredspolitisk budsjett 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk

Fredspolitisk budsjett 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk budsjett 2013 - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk budsjett 2013 Fredspolitisk budsjett er en fremstilling av de partipolitiske programmene

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

bistandsaktuelt 11 mill. barn dør årlig nov. B-blad Nye rapporter: De fleste dødsfallene kunne vært unngått Tett på Afrika

bistandsaktuelt 11 mill. barn dør årlig nov. B-blad Nye rapporter: De fleste dødsfallene kunne vært unngått Tett på Afrika Utgitt av Norad nov. 2004 FLYKTNINGER: Vitnesbyrd fra Darfur Kirkens Nødhjelps informasjonsmedarbeider Hege Opseth tilbrakte tre måneder blant internflyktninger i den sudanske provinsen Darfur. Hun har

Detaljer

Begge vil gjenopprette USAs omdømme ute i verden etter åtte vanskelige år under George W. Bush og de vil bruke bistand aktivt for å oppnå dette.

Begge vil gjenopprette USAs omdømme ute i verden etter åtte vanskelige år under George W. Bush og de vil bruke bistand aktivt for å oppnå dette. bistandsaktuelt 7 nr oktober 2008 TEGNING: NATHAN MPANGALA Stort tegneserie-bilag Tegnerne Lene Ask og Nathan Mpangala har besøkt landsbygda i Tanzania for å skildre barns og kvinners levekår. Les bilaget

Detaljer

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 -ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 Lederen har ordet Aktivitet 2013 har vært preget av svært høy aktivitet. Uke Sex når ut til stadig flere elever,

Detaljer

ikke gikk til skolen? Hva hvis Lisa Nobels fredspris 2014: LOs kamp mot barnearbeid og samarbeidet med fredsprisvinner Kailash Satyarthi.

ikke gikk til skolen? Hva hvis Lisa Nobels fredspris 2014: LOs kamp mot barnearbeid og samarbeidet med fredsprisvinner Kailash Satyarthi. Nobels fredspris 2014: FOTO: COLOURBOX.COM Hva hvis Lisa ikke gikk til skolen? LOs kamp mot barnearbeid og samarbeidet med fredsprisvinner Kailash Satyarthi. «Ingen unnskyldning om fattigdom eller ditt

Detaljer

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling Denne rapporten er skrevet av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp Ansvarlig redaktør: Wenche Fone. Forsidefoto:

Detaljer

NORDEN. Inspirert av mønstret mat. Nye, nordiske kulturhus. magasinet. Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir:

NORDEN. Inspirert av mønstret mat. Nye, nordiske kulturhus. magasinet. Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir: magasinet NORDEN Nr. 4 2011 Fridtjof Nansen: Var med å stifte Foreningen Norden Nye, nordiske kulturhus Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir: Inspirert av mønstret mat Hva nå Danmark? Ane Brun norskan som

Detaljer

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Skrevet av: Tore Relling Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS Sikkerhetspolitiske

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer