STA V ANG ER 1\'1 U S E U }\'! SRI N G ~I E R K ING S ARBEID 1952

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STA V ANG ER 1\'1 U S E U }\'! SRI N G ~I E R K ING S ARBEID 1952"

Transkript

1 STAVANGER MUSEUM ÅRBOK, ÅRG. (), S. - STA V ANG ER \' U S E U }\'! SR N G ~ E R K NG S ARBED Av HOLGER HOLGERSEN Også i viste Norges Amenvitenskapeige Forskningsråd sin forståese av ringmerkingens hetydning for trekkfugforskingen. mai heviget det et heop på kr. 4000,00 ti arheidet. Dette heop be henyttet des ti trykning av «Bird-handing in Norway >, nr. i den zooogiske serie av museets småskrifter, des - og for det meste - ti innkjop av 000 nye ringer av 4 storreiser. årets op he det sendt ut over 000 ringer ti merkerne. Sommersesongen var ikke av de heste. Fra fere andsdeer kom det meding om stor ungedodeighet p.g.a. vått og kjoig vær. Dette gikk forst og fremst ut over småfugene, men også storre fuger, som terner og måker, ed under det. På avdeingens merkestasjon på Revtangen var resutatet heer ikke så godt som året for, enten det mindre anta merkinger skydes mindre produksjon på rugestedene eer det kom av et annet forop av trekket sist host. Dessverre sapp vi også denne sommer opp for ringer av enkete av de mest anvendte storreiser og kunne derfor ikke dekke ettersporseen fra ae merkerne. hetraktning av dette er det ganske forhausende at resutatet for he så godt som det be. kke mindre enn fug er medt som ringmerket i årets o p, mot i og 0 i 0. Denne betydeige okning skydes sevsagt at det har vært fere merkere i aktivitet, men des også at enkete av dem har gått inn for oppgaven med storre kraft enn for. Dette går tydeig fram av suttsummene for dem som i merket de storste anta: Arvid Pedersen fug, Narve Henry Pedersen, Vigeik Fagertveit, Ashjorn og Per Nybo 0, Sverre M. Fjestad, Reidar Meh 00, Sverre Hadand

2 Hogcr Hogcrsen, Oav Hageund 0 osv. En fustendig oversikt vi komme i den neste ringmerkingsrapport i småskriftserien. Fest forskjeige arter har Arvid Pedersen merket, nemig 4. Deretter kommer N arve Henry Pedersen (), Reidar Meh (4), Vigeik Fagertveit (), Asbjorn Fagertun og Sverre M. Fjestad (begge ), Oa Loseth () osv. Merkingen i Vestfod har i tatt et stort oppsving, og resutatet har straks vist seg ved en rekke okae og utenandsfunn. Under museets fugetrekkundersokeser på Lista har de britiske ornitooger som arbeidet der, ringmerket fug, av arter. En engesk ekspedisjon ti Spitsbergen ringmerket 4 fug av 4 arter, derav 4 kortnebbgjess. To av disse er hitti medt som funnet, den ene på den danske Fano, den andre på den tyske Nordsjokyst. Når anta ringmerkte fuger stiger så sterkt som i ~or, er det bare rimeig at gjenfunnene oker i tisvarende grad. Antaet er gått opp ti hee 4 mot året for. seg sev er denne okning ikke så betydningsfu. Mange av gjenfunnene er nemig av iten interesse. B. a. er det en ang rekke fug, særig troster, som er omkommet ike ved merkestedet kort tid etter at de har foratt reiret. Sike gjenfunn har nok sin betydning når det gjeder undersokeser over "isse sider av de enkete arters bioogi, men for trekkforskningen har de ingen interesse. Viktigere er det at det stigende anta merkinger særig av småfug, forer ti gjenfunn avarter som vi tidigere ikke hadde noen for. er det for forste gang med Stavanger Museums ringer hitt merket furukorsnebb, hvepsevåk, kortnebbgås, svornmesnipe, isandsmåke og jerpe. - A v enkete av de arter som er merket, er antaet i ganske betydeig sammenignet med totasummen for årene 4-]. Det gjeder såedes stær, bergirisk, bokfink, trepiperke, inere, de feste meiser og troster, auvsanger, buskskvett, rodstrupe, jernspurv, gjerdesmett, åvesvae, hettemåke og fere (se tabeen). For fere arter det også medt om ganske mange funn i forhod ti tidigere, og for forste gang har vi fått funn av kornkråke, notteskrike, gronnsisik, buskskvett og kortnebbgås. er også kommet meding om de forste funn i utandet av norskmerket ringtrost (), steinskvett og rodstrupe (). Ringtrostene be merket som unger i samme reir på Nå i Hardanger av Vigeik Fagertveit, og i oktober be de begge funnet i Frankrike. Stein- 0

3 Ringmerkingsarbeid skvetten, merket på Orrestad i Heeand av Oav Øgreid, be funnet i Frankrike i august. En voksen rødstrupe, merket under trekk på Lista høsten, be i november funnet i Sor-Spania, mens den annen, en reirunge fra Nå, merket av V. Fagertveit, be medt tibake fra Frankrike i samme måned. Av interesse er videre en bokfink, merket som unge ved Sande ~ord av Einar Brun. Den be funnet ved Coimbra i Portuga i november. ngen norske bokfinker er tidigere funnet igjen enger sør enn ved Kanaen. - En stokkand fra Vestfod, merket av Oav Hageund, be skutt i Engand i januar, og den eneste fagergås som be merket i, av Tore Niesen, be i september funnet i Skottand. - Av vadere er det som vanig en ang rekke gjenfunn, og av interesse er her b. a. det første gjenfunn av norskmerket fug på Kanari-øyene (poarøper, se side 4) og på Grønand (poarsnipe, se side ), begge merket på høsttrekk på Revtangen. Nevnes bør også to Afrika-funn av makreterner, den ene fra Kinn ved Forø, den annen fra dsa i Ryfyke, begge funnet på nordsiden av Guineabukten. Detajer om disse og de andre funn vi bi å finne i det neste av småskriftene. Den videre utviking av ringmerkingsarbeidet ved museet vi het avhenge av de bidrag som kan skaffes ti innkjøp av ringer. Hvert år i det siste har vi suppet opp for fere størreser for merkesesongen har vært forbi, og vi har også måttet bremse på tigangen av nye merkere. Dette siste skydes ikke bare mange på ringer, men også at administrasjonsarbeidet etter hvert tar for mye av bestyrerens tid. Det er fremdees behov for kvaifiserte merkere i fere andsdeer som Sunnmøre, nordre de av Nordand, Troms og Finnmark og også i de feste innandsdistrikter i Sør-Norge. sike distrikter vi vi fremdees kunne anta nye merkere, og eers også sike som aerede har detatt i arbeidet sammen med andre og derved har oppnådd de rent praktiske erfaringer. Av sparehensyn må vi i øyebikket be om at merking av gråspurv og skjære ikke bir foretatt, og at merkingen av kjøttmeis, særig da reirunger, bir innskrenket. Senere kan det bi nødvendig å redusere eer innstie merkingen også av andre arter. Stvnøger usewn -

4 Hoger Hogersen Merket i Muke Gjrnf'Qu Gjenfuon 4-4- HønJed in Banded Reco.'trie~ R'C'ot'~ri~-s Orn. s. Ton ~- Ravn, Corvis corax... Kråke, Corvu cornix Kornkråke, COrvis frugiegs Kaie, Corvus moneda... Skjære, Pica piea J.t Nntteskrike. Gurruus gandarius... Lavskrike, Cruc/es infaus/us... Stær, S/urnus vugaris Grønnfink, Choris choris... "' Stiits, Cardueis eardeis..... Gronnsisik, Cardueis spinus... 0 Tomirisk, Cardeis canabina Bergirisk, Cardeis javiros/ris o 0 Gråsisik, Card'is fammea... Dompap, Pyrrhua pyrr/ua Kongebit, Pinicoa enucea/or..... Grankorsncbb, Loxia eurvirosra... Furukorsncbb, L. pytyopsitacus... Bokfink, Fringia eoeebs... " njorkefink, Fr. moifringia... Guspurv, Emberiza ei/rinea Horuan, Emberiza Orana o Sivspurv, Emberiza schoenicis... 4 Lappspurv, Caearis apponieus... Snospurv, Pecrophenax nivais.. 0 Gråspurv, Passer domesicus " 0 Pifink, Passer mon/anus Lerke, Aauda arvens is... Fjeerke, Eremophia ap. java.... Trepiperke, An/hus triviais... Heipiperke. Aihus praesis... Skjærpiperke, An/hus spi. pe/rosus Guere, MOaciafava Linerc, U o/reiea aba Trekryper, Ceriia fumiiaris O" 4 0 Spettmeis, Sita curopaea... 4 Kjottmeis, Purus major Båmeis, Pans caendeus....- Svartmeis, Parus ater " Toppmeis, Par is cris/a/us... 4 Lappmeis, Parus eine/us Lauvmeis, Parus paus/ris... 4 Granmeis, Parus a/ricapius Stjertmcis, Aegihaos cauda/is... Brunryggvarser, Lanius eoirio.. Sidensvans, Bombycia garruus..., Grå fuesnapper, i'uscicapa stria/a.. Fucsnupper, useicapa ypoeuca. 4

5 Hingmerkingsarbcid Fugekonge, Reguus Teguus..... Gru~unger, Phyoseopus eoybia... Lauvsunger, J>hyoseopus Tochius.... ' Gronnsanger, 'hyoseopus sibiattix... Sivsnger, AeToceph. schoenobaeus.. '[ Gusuger, Hippoais ieerina.... Hagesanger. Syvia botin..., Munk, Syvia arieapia... TOnsanger, Syvia communis... ' Moer. Syvia curtuea Gråtrost, Turds piaris Duetrost, Turdus viscit'orus... åtros, Turdus erie. phiomeos..... Rodvingetrost, Turdus musicus... Ringtrost, TUTdus orquaus..... Svarttrost, Turdus merua..... Steinskvett, Oenanthe oenanthe Buskskvett, Saxicoa rubera.... Rodstjert, PhocnicuTus phoenicutis.. Båstrupe, Luscinia suuiea..... Rndstrupe, Erihacus rubt'cua.... Jernspurv, PTuneia moduaris.... Gjerdesmett, TrogE. rogody's.... Fossek, Cincus cincus..... Låvesve. Hirundo rusiea Taksve, Deieho urbica... Sands vae. Riparia riparia..... Tårnsvae, Apus "pus Gronnspett, Pieus ViTidis Faggspeu, Dendroeopos major.. Dvergspett. Dendrocopos mior.... Tretåspett, Picoides ridtcyeus..... Svartspett, DTYOCOpus marfius..... Vendehs, Jynx orquia Gauk. Cucuus canotus Snouge, Nydea scandiaca Hubro, Jubo bu() Hornuge. Asio ous Jorduge. Asiofammeus.... Pereuge, Aegoius funereus... Kattuge, STix auco Tårnuge. Tyo aba gutaa Jaktfuk. Faeo rusieous Vandrerk. Faeo peregrius Dvergfuk. Faeo eoumb. a'saon.... Tårnfk. Faeo innuncuus..... Kongern. Aquia chrysaeos.... Fjevåk. Buteo agopus M.r.et 0.. L~,J 4.j JM 4 B,J 4 4 " Merket i ".nd.d in " Gi... ufud t«ot'r,i~, 'ota... J4 4 JO 0 0 4, "

6 Hoger Hogersen \usvåk. Buteo but~o Honseuk. Aecipiter gentiis... Spurvehauk. Aecipiter nisus... vepsevåk. Pemis apivorus... vorn. aiaees abid"a... Fiskeorn. Pandion raiae/us... Hegre. Ardea einerea... Grågås. Anser aser Kortnehhgis. Amer brachyrhynchu... FagergåK. Tadorna /adoma Stokkand. Anas payrhyneha... Krikkand, Anas ereeca.... Bmnnakke, Anas pcneope Stjertond. Anas aeua Toppond. Aythya fuigua Dergand. A)hya maria Kvinand. Bueepraa cangia..... hand. Cangua ryemais.... Ærfug. Somateria moissima.... Svortand Ueanitta nigra.... Sjoorre. Meania fusca.... Siand ergus serrator......appfiskand. Mt'rgrS abeus... Storskarv. Phaaerocorax carbo.... Toppskarv. Pha. /ristoteis... Havsue. Sua bassana..... Havhest. Fumarus gaciais... Storo, Coymbs arcticus... Ringduc, Comba paumbus... Skogdue. Coumba oenas... Lappspovc. Limosa apponiea.... Storspove. Numenius arquata..... Småspove. Num'ius phaeopus... Hugde. Scoopax rusienta... Dobbethekkasin. Capea media Enkethekkasin. Capea gainago.... Svocsnipe. Phaaropus obaus.... Steinvender. Arf'naria interpres. Poarsnie. CaiJris eanus.... Myrsnie. CaiJri~ apina Tundrasipe, Caidris es/aeea.... DvergHnipe. CaiJris min"ta... Temmin"ksnipe. CaiJris temmiekii. Fjærepytt. Caidris maritima Poaruper. CrDeethia aba... rushanc. Phiomchus pugax.... Strand.nipe. A,.,i,is hypoeucos..... GroDn~tik. Tring gareoa... t.rk.t 4- and'" U H0 4, GjrnrUU -- Jrroveriø. 4 ] ]00 ~.rk.t i Ja_nd'_d_,_.n ~_\ Om.,. Totu 4 Gjrnfum RftO'Crir. ----' O H H 0 4

7 Hingmcrkingsarbeid Merket 4- Bandtd Gjenfunn B S RttOvni~ _ Skogsnipe, Tringa ochropus Rodstik, 'ringa 'o.amu Sotsnipe, Tringa ery.hropus..... Gutsnipe, Tringa nebuaria..... SandJo, Charadrius hia.ieua.. Dvergo, Charadrius dubius curonieus.. Heio, Piviais apriearia Tundrao, Squa.aroa squaaroa..... Hotit, EuJromias morineus... Vie, Vane/s vaneus Tjed, Haemaopus os.racgus Trane, grus grus Makreterne, Sema hirundo Rdnebbterne, S.en'.a.maerra... Hettemåke, Larus rd.bunjus... Fi~kemåke. Larus canus Sæing, Lars argenaus... Sidemåke, Larus fseus... S, artbak. Larus marins sandsmake, Lars hyperooreus... Krykje, Rissa.riJaeya... Havsku, Caharaea skua... Tp'jo, St'rcoraris parasi.ics... -jejo, S,ereoraris ongieadus... Ake, Aea.orda Lomvi, Uria aage Teist, Uria gry'e.... Akekonge, Ae ae Lunne, Fratereua are.iea Åkerrikse, Crex ert'x Vannrikse, Raus aquaicus.... Sivhne, Gainua choropus Sothone, Fuiea ara Orrfug, Lyrurus 'erix '".... Lirype. Lagopus agopus..,.. Fjerype, Lagopus muus Jerpe, Te/rases bonas;a , J.t 4 ' 0 'O 0 erket i Cjt"nCunn Døndtd in --- RrtfW"'t. Orn. t. J. Tota M 4 arter (species) ;~~~ ~ 4 0

8 Hoger Hogersen SUMMARY n the tota of hirds marked with rings from the Stavanger Museum was.. Of these, 400 were trapped, the rest were nestings. Detaied information wi he found in the tahe above. Six speeies were ringed for the first time under the seheme, viz. Loxia pytyopsittacus, Pernis apivorus, Anser arvensis brachyrhychus, Phaaropus obats, Larus hyperbores, and Tetrastes bonasia. The first reeoveries from abroad were reported in the ease of Turdus torqatus (Franee, ), Oenanthe oenanthe (Franee), and Erithacus rubecua (Franee, Spain ). Detais on the greater part of the 4 recoveries reported wi he given in a future paper in the museum's Opuscua, Zooogiea Series.

Kommunedelplan E6-E8 Skibotn, Storfjord kommune; konsekvenser for dyre og fuglelivet

Kommunedelplan E6-E8 Skibotn, Storfjord kommune; konsekvenser for dyre og fuglelivet Kommunedelplan E6-E8 Skibotn, Storfjord kommune; konsekvenser for dyre og fuglelivet SteinØ.Nilsen Karl-Birger Strann NINA NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning Kommunedelplan E6-E8 Skibotn, Storfjord

Detaljer

Fugler. Terje Bøhler. Et idé- og aktivitetshefte. Illustrasjoner av Rune Roalkvam. Nå med Fugleskolen!

Fugler. Terje Bøhler. Et idé- og aktivitetshefte. Illustrasjoner av Rune Roalkvam. Nå med Fugleskolen! Terje Bøhler Nå med Fugleskolen! Fugler Et idé- og aktivitetshefte Illustrasjoner av Rune Roalkvam Forslag til ulike prosjekter til bruk i skolen, ungdomsklubber, speideren etc. 2013, versjon 3.0 1814

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen UTVALGTE FUGLEARTERS BRUK AV LISTASTRENDENE Sandløper Gunnar Gundersen Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder M. Wold, J.E. Røer, V. Bunes 23. mars 2012! INNHOLD Forord!... 2 Konklusjon!... 4 Listastrendene

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

VIRING. Tidsskrift for norrøri arkeologi. Bind LI - 1988. Oslo 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP

VIRING. Tidsskrift for norrøri arkeologi. Bind LI - 1988. Oslo 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP VIRING Tidsskrift for norrøri arkeoogi Bind LI - 1988 Oso 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP o Jørgen H.Q nsenius «Kirkene ingen kunne måbinde» Undersøkeser om propors j onssystemer i norske kirker

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Noen iakttagelser over hubro (Bubo Bubo L.) i Rogaland

Noen iakttagelser over hubro (Bubo Bubo L.) i Rogaland Noen iakttagelser over hubro (Bubo Bubo L.) i Rogaland Av Yngvar Hagen I: Stavanger Museums årbok årg. 60(1950), s. 93-109 NOEN IAKTTAGELSER OVER HUBRO (BUBO BUBO L.) I ROGALAND,411 YIVGt--AR IIAGEN e

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Å bli forstått - og forstå seg selv:

Å bli forstått - og forstå seg selv: MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 31 Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg Oslo Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling

Detaljer

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers Marius Martinussen (1978) er en produktiv maler, som bruker media- og reklamespråket i sine bilder. Han har en lang rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg både i Norge og utlandet, er innkjøpt av

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal)

Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal) 626 Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal) Supplerende naturtypekartlegging Egil Bendiksen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

SVENSKA VÅXTGEOGRAFISKA SÅLLSKAPET.

SVENSKA VÅXTGEOGRAFISKA SÅLLSKAPET. SVENSKA VÅXTGEOGRAFISKA SÅLLSKAPET. Stijtat den 20 apri 1923 Adress: UPPSALA UNIVERSITETS V ÅXTBIOLOGISKA INSTITUTION, UPPSALA 5, Sverige Styrese: Ord{. Prof. G. Einar Du Rietz, v. ord{. Prof. Hugo Osvad,

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Hvem bryr seg om valgmuligheter?

Hvem bryr seg om valgmuligheter? www.purmo.no Hvem bryr seg om vagmuigheter? Produktkataog Purmo Norge, Bondasåsen 9, 1400 Ski, Norge. Te +47 64 86 86 98, Faks +47 64 86 86 99, www.thewarmsociety.com Produktkataog 05.2007 / NO Vi bryr

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Ditt barn er ikke alene om å reise alene - side 2 Hvilken reisemåte skal man velge? - side2 Når kan barn reise alene? - side 3 Hovedanbefalinger for ulike

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

En bauta i norsk geologi

En bauta i norsk geologi En bauta i norsk geologi Foto: Jan Mangerud Bjørn G. Andersen ved bysten av professor Olaf Holtedahl i vestibylen ved Institutt for geofag på Blindern. Det var Holtedahl som tidlig på 1950-tallet satte

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer