STA V ANG ER 1\'1 U S E U }\'! SRI N G ~I E R K ING S ARBEID 1952

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STA V ANG ER 1\'1 U S E U }\'! SRI N G ~I E R K ING S ARBEID 1952"

Transkript

1 STAVANGER MUSEUM ÅRBOK, ÅRG. (), S. - STA V ANG ER \' U S E U }\'! SR N G ~ E R K NG S ARBED Av HOLGER HOLGERSEN Også i viste Norges Amenvitenskapeige Forskningsråd sin forståese av ringmerkingens hetydning for trekkfugforskingen. mai heviget det et heop på kr. 4000,00 ti arheidet. Dette heop be henyttet des ti trykning av «Bird-handing in Norway >, nr. i den zooogiske serie av museets småskrifter, des - og for det meste - ti innkjop av 000 nye ringer av 4 storreiser. årets op he det sendt ut over 000 ringer ti merkerne. Sommersesongen var ikke av de heste. Fra fere andsdeer kom det meding om stor ungedodeighet p.g.a. vått og kjoig vær. Dette gikk forst og fremst ut over småfugene, men også storre fuger, som terner og måker, ed under det. På avdeingens merkestasjon på Revtangen var resutatet heer ikke så godt som året for, enten det mindre anta merkinger skydes mindre produksjon på rugestedene eer det kom av et annet forop av trekket sist host. Dessverre sapp vi også denne sommer opp for ringer av enkete av de mest anvendte storreiser og kunne derfor ikke dekke ettersporseen fra ae merkerne. hetraktning av dette er det ganske forhausende at resutatet for he så godt som det be. kke mindre enn fug er medt som ringmerket i årets o p, mot i og 0 i 0. Denne betydeige okning skydes sevsagt at det har vært fere merkere i aktivitet, men des også at enkete av dem har gått inn for oppgaven med storre kraft enn for. Dette går tydeig fram av suttsummene for dem som i merket de storste anta: Arvid Pedersen fug, Narve Henry Pedersen, Vigeik Fagertveit, Ashjorn og Per Nybo 0, Sverre M. Fjestad, Reidar Meh 00, Sverre Hadand

2 Hogcr Hogcrsen, Oav Hageund 0 osv. En fustendig oversikt vi komme i den neste ringmerkingsrapport i småskriftserien. Fest forskjeige arter har Arvid Pedersen merket, nemig 4. Deretter kommer N arve Henry Pedersen (), Reidar Meh (4), Vigeik Fagertveit (), Asbjorn Fagertun og Sverre M. Fjestad (begge ), Oa Loseth () osv. Merkingen i Vestfod har i tatt et stort oppsving, og resutatet har straks vist seg ved en rekke okae og utenandsfunn. Under museets fugetrekkundersokeser på Lista har de britiske ornitooger som arbeidet der, ringmerket fug, av arter. En engesk ekspedisjon ti Spitsbergen ringmerket 4 fug av 4 arter, derav 4 kortnebbgjess. To av disse er hitti medt som funnet, den ene på den danske Fano, den andre på den tyske Nordsjokyst. Når anta ringmerkte fuger stiger så sterkt som i ~or, er det bare rimeig at gjenfunnene oker i tisvarende grad. Antaet er gått opp ti hee 4 mot året for. seg sev er denne okning ikke så betydningsfu. Mange av gjenfunnene er nemig av iten interesse. B. a. er det en ang rekke fug, særig troster, som er omkommet ike ved merkestedet kort tid etter at de har foratt reiret. Sike gjenfunn har nok sin betydning når det gjeder undersokeser over "isse sider av de enkete arters bioogi, men for trekkforskningen har de ingen interesse. Viktigere er det at det stigende anta merkinger særig av småfug, forer ti gjenfunn avarter som vi tidigere ikke hadde noen for. er det for forste gang med Stavanger Museums ringer hitt merket furukorsnebb, hvepsevåk, kortnebbgås, svornmesnipe, isandsmåke og jerpe. - A v enkete av de arter som er merket, er antaet i ganske betydeig sammenignet med totasummen for årene 4-]. Det gjeder såedes stær, bergirisk, bokfink, trepiperke, inere, de feste meiser og troster, auvsanger, buskskvett, rodstrupe, jernspurv, gjerdesmett, åvesvae, hettemåke og fere (se tabeen). For fere arter det også medt om ganske mange funn i forhod ti tidigere, og for forste gang har vi fått funn av kornkråke, notteskrike, gronnsisik, buskskvett og kortnebbgås. er også kommet meding om de forste funn i utandet av norskmerket ringtrost (), steinskvett og rodstrupe (). Ringtrostene be merket som unger i samme reir på Nå i Hardanger av Vigeik Fagertveit, og i oktober be de begge funnet i Frankrike. Stein- 0

3 Ringmerkingsarbeid skvetten, merket på Orrestad i Heeand av Oav Øgreid, be funnet i Frankrike i august. En voksen rødstrupe, merket under trekk på Lista høsten, be i november funnet i Sor-Spania, mens den annen, en reirunge fra Nå, merket av V. Fagertveit, be medt tibake fra Frankrike i samme måned. Av interesse er videre en bokfink, merket som unge ved Sande ~ord av Einar Brun. Den be funnet ved Coimbra i Portuga i november. ngen norske bokfinker er tidigere funnet igjen enger sør enn ved Kanaen. - En stokkand fra Vestfod, merket av Oav Hageund, be skutt i Engand i januar, og den eneste fagergås som be merket i, av Tore Niesen, be i september funnet i Skottand. - Av vadere er det som vanig en ang rekke gjenfunn, og av interesse er her b. a. det første gjenfunn av norskmerket fug på Kanari-øyene (poarøper, se side 4) og på Grønand (poarsnipe, se side ), begge merket på høsttrekk på Revtangen. Nevnes bør også to Afrika-funn av makreterner, den ene fra Kinn ved Forø, den annen fra dsa i Ryfyke, begge funnet på nordsiden av Guineabukten. Detajer om disse og de andre funn vi bi å finne i det neste av småskriftene. Den videre utviking av ringmerkingsarbeidet ved museet vi het avhenge av de bidrag som kan skaffes ti innkjøp av ringer. Hvert år i det siste har vi suppet opp for fere størreser for merkesesongen har vært forbi, og vi har også måttet bremse på tigangen av nye merkere. Dette siste skydes ikke bare mange på ringer, men også at administrasjonsarbeidet etter hvert tar for mye av bestyrerens tid. Det er fremdees behov for kvaifiserte merkere i fere andsdeer som Sunnmøre, nordre de av Nordand, Troms og Finnmark og også i de feste innandsdistrikter i Sør-Norge. sike distrikter vi vi fremdees kunne anta nye merkere, og eers også sike som aerede har detatt i arbeidet sammen med andre og derved har oppnådd de rent praktiske erfaringer. Av sparehensyn må vi i øyebikket be om at merking av gråspurv og skjære ikke bir foretatt, og at merkingen av kjøttmeis, særig da reirunger, bir innskrenket. Senere kan det bi nødvendig å redusere eer innstie merkingen også av andre arter. Stvnøger usewn -

4 Hoger Hogersen Merket i Muke Gjrnf'Qu Gjenfuon 4-4- HønJed in Banded Reco.'trie~ R'C'ot'~ri~-s Orn. s. Ton ~- Ravn, Corvis corax... Kråke, Corvu cornix Kornkråke, COrvis frugiegs Kaie, Corvus moneda... Skjære, Pica piea J.t Nntteskrike. Gurruus gandarius... Lavskrike, Cruc/es infaus/us... Stær, S/urnus vugaris Grønnfink, Choris choris... "' Stiits, Cardueis eardeis..... Gronnsisik, Cardueis spinus... 0 Tomirisk, Cardeis canabina Bergirisk, Cardeis javiros/ris o 0 Gråsisik, Card'is fammea... Dompap, Pyrrhua pyrr/ua Kongebit, Pinicoa enucea/or..... Grankorsncbb, Loxia eurvirosra... Furukorsncbb, L. pytyopsitacus... Bokfink, Fringia eoeebs... " njorkefink, Fr. moifringia... Guspurv, Emberiza ei/rinea Horuan, Emberiza Orana o Sivspurv, Emberiza schoenicis... 4 Lappspurv, Caearis apponieus... Snospurv, Pecrophenax nivais.. 0 Gråspurv, Passer domesicus " 0 Pifink, Passer mon/anus Lerke, Aauda arvens is... Fjeerke, Eremophia ap. java.... Trepiperke, An/hus triviais... Heipiperke. Aihus praesis... Skjærpiperke, An/hus spi. pe/rosus Guere, MOaciafava Linerc, U o/reiea aba Trekryper, Ceriia fumiiaris O" 4 0 Spettmeis, Sita curopaea... 4 Kjottmeis, Purus major Båmeis, Pans caendeus....- Svartmeis, Parus ater " Toppmeis, Par is cris/a/us... 4 Lappmeis, Parus eine/us Lauvmeis, Parus paus/ris... 4 Granmeis, Parus a/ricapius Stjertmcis, Aegihaos cauda/is... Brunryggvarser, Lanius eoirio.. Sidensvans, Bombycia garruus..., Grå fuesnapper, i'uscicapa stria/a.. Fucsnupper, useicapa ypoeuca. 4

5 Hingmerkingsarbcid Fugekonge, Reguus Teguus..... Gru~unger, Phyoseopus eoybia... Lauvsunger, J>hyoseopus Tochius.... ' Gronnsanger, 'hyoseopus sibiattix... Sivsnger, AeToceph. schoenobaeus.. '[ Gusuger, Hippoais ieerina.... Hagesanger. Syvia botin..., Munk, Syvia arieapia... TOnsanger, Syvia communis... ' Moer. Syvia curtuea Gråtrost, Turds piaris Duetrost, Turdus viscit'orus... åtros, Turdus erie. phiomeos..... Rodvingetrost, Turdus musicus... Ringtrost, TUTdus orquaus..... Svarttrost, Turdus merua..... Steinskvett, Oenanthe oenanthe Buskskvett, Saxicoa rubera.... Rodstjert, PhocnicuTus phoenicutis.. Båstrupe, Luscinia suuiea..... Rndstrupe, Erihacus rubt'cua.... Jernspurv, PTuneia moduaris.... Gjerdesmett, TrogE. rogody's.... Fossek, Cincus cincus..... Låvesve. Hirundo rusiea Taksve, Deieho urbica... Sands vae. Riparia riparia..... Tårnsvae, Apus "pus Gronnspett, Pieus ViTidis Faggspeu, Dendroeopos major.. Dvergspett. Dendrocopos mior.... Tretåspett, Picoides ridtcyeus..... Svartspett, DTYOCOpus marfius..... Vendehs, Jynx orquia Gauk. Cucuus canotus Snouge, Nydea scandiaca Hubro, Jubo bu() Hornuge. Asio ous Jorduge. Asiofammeus.... Pereuge, Aegoius funereus... Kattuge, STix auco Tårnuge. Tyo aba gutaa Jaktfuk. Faeo rusieous Vandrerk. Faeo peregrius Dvergfuk. Faeo eoumb. a'saon.... Tårnfk. Faeo innuncuus..... Kongern. Aquia chrysaeos.... Fjevåk. Buteo agopus M.r.et 0.. L~,J 4.j JM 4 B,J 4 4 " Merket i ".nd.d in " Gi... ufud t«ot'r,i~, 'ota... J4 4 JO 0 0 4, "

6 Hoger Hogersen \usvåk. Buteo but~o Honseuk. Aecipiter gentiis... Spurvehauk. Aecipiter nisus... vepsevåk. Pemis apivorus... vorn. aiaees abid"a... Fiskeorn. Pandion raiae/us... Hegre. Ardea einerea... Grågås. Anser aser Kortnehhgis. Amer brachyrhynchu... FagergåK. Tadorna /adoma Stokkand. Anas payrhyneha... Krikkand, Anas ereeca.... Bmnnakke, Anas pcneope Stjertond. Anas aeua Toppond. Aythya fuigua Dergand. A)hya maria Kvinand. Bueepraa cangia..... hand. Cangua ryemais.... Ærfug. Somateria moissima.... Svortand Ueanitta nigra.... Sjoorre. Meania fusca.... Siand ergus serrator......appfiskand. Mt'rgrS abeus... Storskarv. Phaaerocorax carbo.... Toppskarv. Pha. /ristoteis... Havsue. Sua bassana..... Havhest. Fumarus gaciais... Storo, Coymbs arcticus... Ringduc, Comba paumbus... Skogdue. Coumba oenas... Lappspovc. Limosa apponiea.... Storspove. Numenius arquata..... Småspove. Num'ius phaeopus... Hugde. Scoopax rusienta... Dobbethekkasin. Capea media Enkethekkasin. Capea gainago.... Svocsnipe. Phaaropus obaus.... Steinvender. Arf'naria interpres. Poarsnie. CaiJris eanus.... Myrsnie. CaiJri~ apina Tundrasipe, Caidris es/aeea.... DvergHnipe. CaiJris min"ta... Temmin"ksnipe. CaiJris temmiekii. Fjærepytt. Caidris maritima Poaruper. CrDeethia aba... rushanc. Phiomchus pugax.... Strand.nipe. A,.,i,is hypoeucos..... GroDn~tik. Tring gareoa... t.rk.t 4- and'" U H0 4, GjrnrUU -- Jrroveriø. 4 ] ]00 ~.rk.t i Ja_nd'_d_,_.n ~_\ Om.,. Totu 4 Gjrnfum RftO'Crir. ----' O H H 0 4

7 Hingmcrkingsarbeid Merket 4- Bandtd Gjenfunn B S RttOvni~ _ Skogsnipe, Tringa ochropus Rodstik, 'ringa 'o.amu Sotsnipe, Tringa ery.hropus..... Gutsnipe, Tringa nebuaria..... SandJo, Charadrius hia.ieua.. Dvergo, Charadrius dubius curonieus.. Heio, Piviais apriearia Tundrao, Squa.aroa squaaroa..... Hotit, EuJromias morineus... Vie, Vane/s vaneus Tjed, Haemaopus os.racgus Trane, grus grus Makreterne, Sema hirundo Rdnebbterne, S.en'.a.maerra... Hettemåke, Larus rd.bunjus... Fi~kemåke. Larus canus Sæing, Lars argenaus... Sidemåke, Larus fseus... S, artbak. Larus marins sandsmake, Lars hyperooreus... Krykje, Rissa.riJaeya... Havsku, Caharaea skua... Tp'jo, St'rcoraris parasi.ics... -jejo, S,ereoraris ongieadus... Ake, Aea.orda Lomvi, Uria aage Teist, Uria gry'e.... Akekonge, Ae ae Lunne, Fratereua are.iea Åkerrikse, Crex ert'x Vannrikse, Raus aquaicus.... Sivhne, Gainua choropus Sothone, Fuiea ara Orrfug, Lyrurus 'erix '".... Lirype. Lagopus agopus..,.. Fjerype, Lagopus muus Jerpe, Te/rases bonas;a , J.t 4 ' 0 'O 0 erket i Cjt"nCunn Døndtd in --- RrtfW"'t. Orn. t. J. Tota M 4 arter (species) ;~~~ ~ 4 0

8 Hoger Hogersen SUMMARY n the tota of hirds marked with rings from the Stavanger Museum was.. Of these, 400 were trapped, the rest were nestings. Detaied information wi he found in the tahe above. Six speeies were ringed for the first time under the seheme, viz. Loxia pytyopsittacus, Pernis apivorus, Anser arvensis brachyrhychus, Phaaropus obats, Larus hyperbores, and Tetrastes bonasia. The first reeoveries from abroad were reported in the ease of Turdus torqatus (Franee, ), Oenanthe oenanthe (Franee), and Erithacus rubecua (Franee, Spain ). Detais on the greater part of the 4 recoveries reported wi he given in a future paper in the museum's Opuscua, Zooogiea Series.

ARBOK / STAVANGER MUSEUM, ARG. 60(1950), S. 77-85

ARBOK / STAVANGER MUSEUM, ARG. 60(1950), S. 77-85 ARBOK / STAVANGER MUSEUM, ARG. 0(90), S. - STAVANGER MUSEUMS RNGMERKNGS ARBED 90 Av OLGER HOLGERSEN Utvikingen i aret som gikk, har va;rt tifredsstiende for sa vidt som fere nye medhjepere er kommet ti

Detaljer

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste.

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. størrelser Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. Denne listen skal i utgangspunktet følges. Det finnes noen tilfeller

Detaljer

F O R V A L T N I N G S P L A N

F O R V A L T N I N G S P L A N Gårdsparken FORVALTNINGSPLAN 2004 Registrerte viltarter i Gårdsparken, Bergen 2001 Sammen med det tilstøtende Rambjøra landskapsvernområde kan Gårdsparken skilte med en av

Detaljer

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Hortulan Ill. Trond Haugskott FORSLAG OM VERN AV FLAKSTADMÅSAN I NES OG ULLENSAKER KOMMUNER Høgmyrer (torvmyrer) er en truet naturtype på grunn

Detaljer

Årsrapport 1999. Ekskursjoner:

Årsrapport 1999. Ekskursjoner: Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 1999 Haslum 20/12-1999 Styret har i 1999 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Geoffrey Acklam Styremedlem Dag

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 4-2014 Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013 Norsk ornitologisk forening John Atle Kålås, Magne Husby, Erlend B. Nilsen & Roald Vang Bestandsvariasjoner for terrestriske

Detaljer

Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008

Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008 Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008 Morten Halmrast Mjøndalen oktober 2008 Grunnlaget for denne rapporten er blitt til ved hjelp av mange års ringmerkingsaktivitet og registreringer av fuglelivet

Detaljer

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa.

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. En gjennomgang av samlingene med utstoppede dyr, samt gammel litteratur ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, er de viktigste kildene til opplysningene i dette dokumentet.

Detaljer

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Sesongrapport 2010 Nordre Øyeren Fuglestasjon Innholdsfortegnelse Metodikk - revirkartering... 2 Fautøya - oppsummering... 4 Revirplott for Fautøya...

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006 JAN INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J. I.I. 2007: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006. Natur i Østfold 26(1-2): 100-109. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2006

Detaljer

LITT OM RINGTROSTEN. STAVA'NGER MUSEUM I ÅRBOK, ÅRG. 80(1970), s. 111-116. Av HOLGER HOLGERSEN

LITT OM RINGTROSTEN. STAVA'NGER MUSEUM I ÅRBOK, ÅRG. 80(1970), s. 111-116. Av HOLGER HOLGERSEN STAVA'NGER MUSEUM ÅRBOK, ÅRG. 80(1970), s. 111-116 LTT OM RNGTROSTEN Av HOLGER HOLGERSEN Av våre seks hekkende trostearter er ringtrosten, Turdus torquatus, nest etter duetrosten den minst tallrike, selv

Detaljer

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Vedlegg 10 - Planforslag Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Naturgrunnlag registreringer og rapporter 1. Kartlegging av naturverdier på Ekeberg, Biofokus 29.10.2008 2. Naturtyperegistreringer fra naturtypebasen,

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002 J. INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2003. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002. Natur i Østfold 22(1-2): 39-46. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2002 totalt

Detaljer

FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken ARTSOMTALE

FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken ARTSOMTALE FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken FUGLEÅRET 2004 145 arter er registrert ved Fiskumvannet i 2004. Det er ingen nye arter dette året. Fra loggboka i fugletårnet leser vi: Antallet registreringsdager

Detaljer

ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S =

ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S = ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S = streif E = Direkte truet (tall angir Norges andel av europeisk

Detaljer

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT 2002 MORTEN GÜNTHER Tranefamilie i Pasvikdalen Foto: M. Günther Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat 2002 av Morten Günther Innledning Vårtellingene av vannfugl

Detaljer

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA FELTARBEID VED FOKSTUMYRA 2006 med hovudvekt på ornitologi og ringmerking Kjell Mork Soot og Karl Johan Grimstad. Januar 2007 Skogsnipe, ungfugl, 31.07.2006 (Foto: Kjell Mork Soot). INNHOLD 1. LITT OM

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

Årsrapport Karmøy RG 2005 Arnt Kvinnesland

Årsrapport Karmøy RG 2005 Arnt Kvinnesland Årsrapport Karmøy RG 2005 Arnt Kvinnesland Summary. 11 active members of Karmøy Ringing Group ringed a total of 11429 birds during the year. Our 32 nd season resulted in 3864 pulli (34 %) and 7565 adults.

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 Brunnakker og krikkender. Foto Kristin Vigander. Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Halvøya virker som en

Detaljer

ARBOKI STAVANGER MUSEUM, A_RG. 60(1960),S. 86-92

ARBOKI STAVANGER MUSEUM, A_RG. 60(1960),S. 86-92 ARBOKI STAVANGER MUSEUM, A_RG. 60(1960),S. 86-9 Sta,:"ng~r Museum. oruitoiu,;ike ",",ujon p&. Rtovtangeu. (. oto A. n.. rnhur n'1i1). RI N G~I E RKI NGSRESULT ATER FRA REV TANGEN PÅ JÆREN I 1950 MEDDELELSE

Detaljer

FRA REVTANGEN ORNITOLOGISKE STASJON 1971-1972

FRA REVTANGEN ORNITOLOGISKE STASJON 1971-1972 STAVANGER HUSEU~I / ÅRBOK, ÅRG. 83(973), s. 0-6 FRA REVTANGEN ORNITOLOGISKE STASJON 97-97 Av HOLGER HOLGERSEN Revtangen ornitologiske stasjon. Foto: Gunnar Lid, 970. De foregående rapporter fra Revtangen,

Detaljer

Årsrapport for Gjennestadvannet 2013

Årsrapport for Gjennestadvannet 2013 Årsrapport for Gjennestadvannet 2013 Totalt ble det registrert 151 arter hvor 3 var nye for området, nemlig: storlom, myrsnipe og grønlandsmåke. Artslisten for Gjennestadvannet teller nå 213 arter. Antall

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008 Norsk Ornitologisk Forening www.nofoa.no/~lag-ab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 2008 Haslum 31/12-2008 Styret 2008-2009: Leder Kasserer Styremedlem Styremedlem Vararepresentant

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001 J.INGAR I.BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2002. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001. Natur i Østfold 21(1/2): 44-50. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2001 totalt

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Årsrapport Karmøy RG 2006 Arnt Kvinnesland

Årsrapport Karmøy RG 2006 Arnt Kvinnesland Årsrapport Karmøy RG 2006 Arnt Kvinnesland Summary. 9 active members of Karmøy Ringing Group ringed a total of 7540 birds during the year. Our 33rd season resulted in 2316 pulli (31 %) and 5224 adults.

Detaljer

Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest sårbare tiden.

Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest sårbare tiden. Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Ordinært flerbruk Leveområde Spillplass Reirplass Sårbar for forstyrrelse i hekketida Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest

Detaljer

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm Søknad om dispensasjon til etablering av tilrettelagt fugleobservasjonssted med skjerming mot forstyrrelse av fuglelivet i Nesheimvann i Nesheimvann naturreservat og Nedre Skeime slåttemark Bakgrunn for

Detaljer

ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT

ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT r sm qs98.2-9 (481.18 ) A ex.2 ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 av MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 av MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT ARTSLISTE FOR LIFJELL-OMRÅDET

Detaljer

Med NoF Travel til Øland under høsttrekket 2010

Med NoF Travel til Øland under høsttrekket 2010 Med NoF Travel til Øland under høsttrekket 2010 13. 17. oktober 2010 Her fotograferes polarsvømmesnipe, på Ølands sørligste punkt. Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter med

Detaljer

Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag

Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag Foreningen for fuglevern Desember 2002 1. Forord 2. Artskommentarer 3. Utryddet som hekkefugl i Norge 4. Direkte truet 5. Sårbar

Detaljer

Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo

Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Rapport, april 2008 Sammendrag I Husebyskogen er det registrert 98 fuglearter. Det er registrert

Detaljer

Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise

Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise Jeg var så heldig å bli invitert til et kurs i Russland og takket selvsagt ja. Kurset ble holdt på et hotell inne i skogen, omtrent 25 kilometer vest for

Detaljer

Foto Jostein Myre. Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014. av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel

Foto Jostein Myre. Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014. av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014 Foto Jostein Myre av Håkan Billing, NoF Travel Håkan Billing / NoF Travel Inre Kilsviken Halleberg/ Hunneberg Hornborgasjön Introduksjon «Det var en härlig

Detaljer

Årsrapport 2004. Rapport fra ekskursjoner og årsmøte 2004

Årsrapport 2004. Rapport fra ekskursjoner og årsmøte 2004 Norsk Ornitologisk Forening www.naturnett.org/nofab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Haslum 05/01-2005 Årsrapport 2004 Styret 2004-2005: Leder Terje Bøhler Kasserer Dag Erichsrud Styremedlem

Detaljer

Hvilke arter kommer til fôringsplassen?

Hvilke arter kommer til fôringsplassen? FAKTAARK Hvilke arter kommer til fôringsplassen? Holder du til i barskog blandet med løvskog kan du se rundt 15 arter på fôringsplassen gjennom vinteren. I frodig bjørkeskog synker dette til ca 10 arter

Detaljer

Det Kgl. norske Videnskabers Selskab, Museet

Det Kgl. norske Videnskabers Selskab, Museet n. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1977-8 ORNITOLOGISKE UNDERSØKELSER I EIDSBOTN, LEVANGERSUNDET OG ALFNESFJÆRA, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG Rapporten er utført etter oppdrag fra MiljØverndepartementet

Detaljer

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter. Strategisk plassert i Østersjøen, mellom Stockholm og Falsterbo, byr øya på mange biotoper

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 6-5 Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 4 Oddvar Heggøy, Jan Erik Røer, Ola Nordsteien, Aïda López Garzía & Oskar Kenneth Bjørnstad Norsk ornitologisk forening Bestandsovervåking

Detaljer

FUGLEFAUNAEN I DRIVAS NEDBØRFELT, OPPLAND, MØRE OG ROMSDAL OG SØR-TRØNDELAG FYLKER

FUGLEFAUNAEN I DRIVAS NEDBØRFELT, OPPLAND, MØRE OG ROMSDAL OG SØR-TRØNDELAG FYLKER K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1981-7 FUGLEFAUNAEN I DRIVAS NEDBØRFELT, OPPLAND, MØRE OG ROMSDAL OG SØR-TRØNDELAG FYLKER Kjetil Bevanger og John Bjarne Jordal Universitetet i Trondheim

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Den virker som en trakt for alle trekkfugler som ønsker å fly over

Detaljer

Rapport om fuglelivet i en del av Sefjell, Nesodden kommune

Rapport om fuglelivet i en del av Sefjell, Nesodden kommune Rapport om fuglelivet i en del av Sefjell, Nesodden kommune våren og sommeren «Nesoddgruppa» Desember 2008 Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO leder@nofoa.no www.nofoa.no Innholdsfortegnelse Kart over området

Detaljer

Stavanger Museums Årshefte, Årg. 47(1936-1937), s. 89-97

Stavanger Museums Årshefte, Årg. 47(1936-1937), s. 89-97 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 47(1936-1937), s. 89-97 VINTERFUGL PÅ REVTANGEN. Der hvor Jærens milelange sandstrender skyter et nes av blankskurte ruilestein lengst ut i Nordsjøen, ligger nå Stavanger

Detaljer

Rekordår på Revtangen i 2008

Rekordår på Revtangen i 2008 Stavanger Museums. Zool. meddl. / Zool. Contribution no. 29 Rekordår på Revtangen i 2008 Tekst: Alf Tore Mjøs, Olav Runde og Morten Stokke Foto: Alf Tore Mjøs 145 STAVANGER MUSEUM ÅRBOK, ÅRG. 118 (2008),

Detaljer

Nyttårsdagen 1951 gikk Johan Schilling på jakt i skogene ved

Nyttårsdagen 1951 gikk Johan Schilling på jakt i skogene ved forbi men mor syntes visst at vi kjørte litt for fort for hver gang vi var kommet ned frå vola kom hun bortover til oss og sa at huff jeg var rent redd jeg men likevel var hun nok ikke så redd som den

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

TOPPDYKKER'N SUPPLEMENT NR3 1984 NORDRE ØYEREN RAPPORT 1977-1983 NORDRE ØVEREN FUGLESTASJON (KOORDINATER)

TOPPDYKKER'N SUPPLEMENT NR3 1984 NORDRE ØYEREN RAPPORT 1977-1983 NORDRE ØVEREN FUGLESTASJON (KOORDINATER) TOPPDYKKER'N SUPPLEMENT NR3 1984 NORDRE ØYEREN RAPPORT 1977-1983 ) NORDRE ØVEREN FUGLESTASJON (KOORDINATER) N O R D R E Ø Y E R E N R A PPORT 1 9 7 7 1 9 8 3 VED NORDRE ØVER EN FUGLEST ASJON Forsidebilde

Detaljer

Årsrapport 2003. Ekskursjoner og årsmøte

Årsrapport 2003. Ekskursjoner og årsmøte Norsk Ornitologisk Forening www.naturnett.org/nofab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Haslum 30/12-2003 Årsrapport 2003 Styret har i 2003 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Dag Erichsrud

Detaljer

Utkast til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt

Utkast til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Utkast til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning den xx. yy 2013 i medhold av lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS BLÅMEIS (Cyanistes caeruleus) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet

Detaljer

Undersøkelserav fugle- og pattedyrfaunaen Kobberbergselvasnedbørfelt, Buskerud

Undersøkelserav fugle- og pattedyrfaunaen Kobberbergselvasnedbørfelt, Buskerud Undersøkelserav fugle- og pattedyrfaunaen Kobberbergselvasnedbørfelt, Buskerud Rune Bergstrøm NORSKNSTITUTTFORNATURFORSKNNG Undersøkelserav fugle- og pattedyrraunaeni Kobberbergselvasnedbørfelt, Buskerud

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 3-2015 Bestandsovervåking ved Jomfrulandog Lista fuglestasjoner i 2013 Margrethe Wold, Oddvar Heggøy, Jan Erik Røer, Ola Nordsteien, Tomas Aarvak & Ingar Jostein Øien Norsk ornitologisk forening

Detaljer

Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 25. søndag 30.juni 2014. av Kjetil Johannessen, NoF Travel. Kjetil Johannessen / NoF Travel

Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 25. søndag 30.juni 2014. av Kjetil Johannessen, NoF Travel. Kjetil Johannessen / NoF Travel Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 25. søndag 30.juni 2014 av Kjetil Johannessen, NoF Travel Kjetil Johannessen / NoF Travel Deltakerliste: Bjørn Erik Paulsen, Ølen Anders Heien, Fyllingsdalen Svein

Detaljer

Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat

Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat Flom i gråor-heggeskogen i område Flagstadelva nord den 3. juni. Alle fotos: JB Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat Jon Bekken Oktober 2014 Biolog Jon Bekken,

Detaljer

Hekkende fugl i Slettnes naturreservat, Gamvik i 2012

Hekkende fugl i Slettnes naturreservat, Gamvik i 2012 Hekkende fugl i Slettnes naturreservat, Gamvik i 2012 En oppdatering av kunnskapsgrunnlaget Karl-Birger Strann & Vigdis Frivoll NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som

Detaljer

Pasvikdalen og Varangerhalvøya mandag 23. søndag 29. juni 2008

Pasvikdalen og Varangerhalvøya mandag 23. søndag 29. juni 2008 Turrapport NOF Travel Pasvikdalen og Varangerhalvøya mandag 23. søndag 29. juni 2008 av Morten Günther Turdeltagerne samlet ved Sortbrysttjern - Per-Arne Johansen. Morten Günther 2008 Skog og myr, klipper

Detaljer

Azorene Torsdag 13.september - Fredag 21.september 2012

Azorene Torsdag 13.september - Fredag 21.september 2012 Foto: Vegard Bunes Azorene Torsdag 13.september - Fredag 21.september 2012 av Vegard Bunes, NoF Travel Vegard Bunes / NoF Travel Denne turrapporten presenterer en fugletur til Azorene i regi av NoF Travel

Detaljer

Ekskursjonsrapport. Fugletur til Extremadura, Spania, 19.- 22. april 2007

Ekskursjonsrapport. Fugletur til Extremadura, Spania, 19.- 22. april 2007 Ekskursjonsrapport. Fugletur til Extremadura, Spania, 19.- 22. april 2007 Deltagere på NOF Travels tur til Extremadura. Foto: Roar Solheim Av Per Stensland Denne rapporten omhandler NOF Travels tur til

Detaljer

NORDRE ØVEREN RAPPORT _.- p " = _. _ -- _._

NORDRE ØVEREN RAPPORT _.- p  = _. _ -- _._ 0PPDYKKERN SUPPLEMENT 989 NRDRE ØVEREN RAPPRT 98-987 -.. --.-.----------- _. _ -- _._--- -. - - ------ - --._- - -- --- _ -.. _--- - -....: -:.- - --_ :_:::-..:: =-..::..::- =:.. -=----:::.=.:.. _...-

Detaljer

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,

Detaljer

Utredning. Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget. Magne Husby. Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 51

Utredning. Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget. Magne Husby. Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 51 Utredning Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 51 Steinkjer 2004 Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget

Detaljer

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis , frykkeristuasjond I ARBEIDERPRESSEN I... tiinc ti apresseko t.en Så angt det har v=ert muig på grunnag av de oppysninger som foreigger har jeg i tid.igere innstiinger ti ttpressekomiteentt gjort rede

Detaljer

Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden 1970 72

Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden 1970 72 Østfold-Natur nr. 45 2011 ISSN 0803-4443 Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden 1970 72 Viggo Ree (red.) ISSN 0803-4443 Rapport-serien Østfold-Natur utgis av Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Østfold

Detaljer

2 HIRKJØLEN DYR OG PLANTER

2 HIRKJØLEN DYR OG PLANTER Hirkjølen ligger i Ringebu kommune ved Friisveien mellom Atna i Østerdalen og Ringebu i Gudbrandsdalen. Se nærmere beskrivelse side 52. Kilde Statens Kartverk Forsidefotos: Elg og fjellvåk KS, Soppmygg

Detaljer

Svartehavet Lørdag 20.september lørdag 27.september 2014

Svartehavet Lørdag 20.september lørdag 27.september 2014 Foto: Harald Våge Svartehavet Lørdag 20.september lørdag 27.september 2014 av Terje Axelsen, NoF Travel Terje Axelsen / NoF Travel Reiseleder: Terje Axelsen, Stokke Guide: Minko Madzharov, Varna Deltakere:

Detaljer

UTREDNING. Terrestriske fuglearter som indikatorer for bærekraftig utvikling i Norge. Tilstanden i ulike naturtyper og effekter av klimaendring

UTREDNING. Terrestriske fuglearter som indikatorer for bærekraftig utvikling i Norge. Tilstanden i ulike naturtyper og effekter av klimaendring UTREDNING Terrestriske fuglearter som indikatorer for bærekraftig utvikling i Norge Tilstanden i ulike naturtyper og effekter av klimaendring Magne Husby John Atle Kålås Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning

Detaljer

NINA NIKUs publikasjoner. NINA NIKU utgir følgende faste publikasjoner:

NINA NIKUs publikasjoner. NINA NIKU utgir følgende faste publikasjoner: NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir følgende faste publikasjoner: NINA Fagrapport NIKU Fagrapport Her publiseres resultater av NINAs og NIKUs eget forskningsarbeid, problemoversikter, kartlegging

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai Vårtrekket 2011 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Etter en februar som på landsbasis var 1,2 C kaldere enn vanlig, steg temperaturene i mars, april og mai til 2 C over det normale,

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

ØSTFOLD-NATUR ÅRSRAPPORT 1976. Akerøya Ornitologiske Stasjon R A P P O R T S E R I E NR: 2 DISTRIBUERT AV. Postboks 1145, 1601 ~redrikstad.

ØSTFOLD-NATUR ÅRSRAPPORT 1976. Akerøya Ornitologiske Stasjon R A P P O R T S E R I E NR: 2 DISTRIBUERT AV. Postboks 1145, 1601 ~redrikstad. ØSTFOLD-NATUR R A P P O R T S E R I E NR: 2 ÅRSRAPPORT 1976 Akerøya Ornitoogiske Stasjon RED: Oe Jørgen Hanssen DISTRIBUERT AV NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ØSTFOLD Postboks 1145, 1601 ~redrikstad.

Detaljer

Årgang l 1- Nr Organ for Norsk Ornitologisk Forening- Avdeling Vest-Agder

Årgang l 1- Nr Organ for Norsk Ornitologisk Forening- Avdeling Vest-Agder Årgang 1- Nr. 2-1981 Organ for Norsk Ornitoogisk Forening- Avdeing Vest-Agder R & D A K S J O N E. h T Redaksjonen: Bernt K. Knutsen, Skjebstadvn. 37, 4500 Tf. 043-63 784. (Ansv. red.) Leif E. Gabriesen,

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Foto: Jonas Langbråten. Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014. av Jonas Langbråten, NoF Travel. Jonas Langbråten / NoF Travel

Foto: Jonas Langbråten. Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014. av Jonas Langbråten, NoF Travel. Jonas Langbråten / NoF Travel Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014 av Jonas Langbråten, NoF Travel Jonas Langbråten / NoF Travel NoF Travel-tur til Lista 8. 11. mai 2014 Lista i Farsund, Vest-Agder er definitivt et av Norges aller

Detaljer

INNHOLD. Side. Rettelse: S. 67, linje 3 nedenfra, står høststormene, skal stå havs tromene. Artikler:

INNHOLD. Side. Rettelse: S. 67, linje 3 nedenfra, står høststormene, skal stå havs tromene. Artikler: INNHOLD Artikler: Side Edv. K. Barth: Måker og andre sjøfugler... 1 Aage Wildhagen: Om forsøk på innplantning av fremmede pattedyrarter i Norge... 11 Arnold Årebrot-Olsen: Fra fuglelivet ved Haugesund

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 27 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø Siden opprettelsen av Tromsø Lokallaget av Norsk Ornitologisk Forening i 197-tallet, har medlemmene blitt oppfordret til å sende

Detaljer

Nye jakt- og fangsttider i perioden 1.april mars 2022, arter med endringer i rødt:

Nye jakt- og fangsttider i perioden 1.april mars 2022, arter med endringer i rødt: Nye jakt- og fangsttider i perioden 1.april 2017 31.mars 2022, arter med endringer i rødt: Art Område Jakttid Fra og med Til og med Skarver Toppskarv Storskarv Storskarv Andefugler Kortnebbgås* Grågås**

Detaljer

ZOOLOGISK SERIE 1975-9

ZOOLOGISK SERIE 1975-9 ZOOLOGISK SERIE 1975-9 K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport 2001. Ser. 1975-9 ORNITOLOGISKE: UNDERSØKELSER I REGULERINGSOMRÅDET FOR DE PLANLAGTE VEFSNA-VERKENE 1974 Arne Moksnes og Geir Erik Vie UndersØkelsen

Detaljer

Trekk og overvintring hos norske makrell- og rødnebbterner

Trekk og overvintring hos norske makrell- og rødnebbterner ÅRBK / STAVANGER MUSEUM, ARG. 105(1995), S. 39-50 av]. Runde Trekk og overvintring hos norske makre- og rødnebbterner 1. Innedning Fok fest forbinder ternene med eegane. an!.,rvingede kystfuger som er

Detaljer

Havsvale Hydrobates pelagicus

Havsvale Hydrobates pelagicus Havsvale Hydrobates pelagicus European Storm-petrel Merkeplasser for fugler som er gjenfunnet (n=1656) Ringing sites for birds recovered 1 2-9 10 Hekkeutbredelse Breeding distribution Havsvalen hekker

Detaljer

Utredning. Anleggsveg langs Trondheim lufthavn, Værnes. Konsekvenser for biologisk mangfold. Magne Husby Bjørg Rindal

Utredning. Anleggsveg langs Trondheim lufthavn, Værnes. Konsekvenser for biologisk mangfold. Magne Husby Bjørg Rindal Utredning Anleggsveg langs Trondheim lufthavn, Værnes Konsekvenser for biologisk mangfold Magne Husby Bjørg Rindal Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 108 Steinkjer 2009 Anleggsveg langs Trondheim

Detaljer

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV TYRIFJORDEN OG BERGSJØ VURDERING AV VERNEVERDIER OG AKTUELLE TILTAK av Bjørn Harald Larsen Utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Buskerud SAMMENDRAG Fuglelivet i sør-vestre

Detaljer

Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet

Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet 4. klassetrinn Utarbeidet av Christine Sunding (Oslo og Omland Friluftsråd) Finn A. Gulbrandsen og Audun Brekke Skrindo (foto) (Østensjøvannets Venner) Finansiert

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Hvilke arter besøker fôringsplassene i Finnmark?

Hvilke arter besøker fôringsplassene i Finnmark? Hvilke arter besøker fôringsplassene i Finnmark? WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» I Finnmark finnes

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

FULMARUS MELDINGSBLAD FOR MEDLEMENE I SUNNMØRE RG. Redaktør : Kjell Mork Soot NUMMER 25-11. MARS 2012

FULMARUS MELDINGSBLAD FOR MEDLEMENE I SUNNMØRE RG. Redaktør : Kjell Mork Soot NUMMER 25-11. MARS 2012 FULMARUS MELDINGSBLAD FOR MEDLEMENE I SUNNMØRE RG. Redaktør : Kjell Mork Soot NUMMER 25-11. MARS 2012 Leukistisk sandlo, Helgoland, Tyskland 21.08.2011. Flaggmerkt Makkevika 10.08.2011. (Foto: Gotthard

Detaljer

Fugleliste for Aust-Agder 2011

Fugleliste for Aust-Agder 2011 Fugleliste for Aust-Agder 2011 JA HELE KJØSTVEDT Det er gått mer enn 35 år siden den første lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LSK) i Aust-Agder så dagens lys. I 1975 ble de fylkesvise LSK-komiteene

Detaljer

RINGJ\fERKINGSRESULTATEH FRA REV TANGEN PÅ JÆREN I 1952

RINGJ\fERKINGSRESULTATEH FRA REV TANGEN PÅ JÆREN I 1952 STAVANGER MUSEUM / ÅRBOK, ÅRG: &"(195), S. -9 RINGJ\fERKINGSRESULTATEH FRA REV TANGEN PÅ JÆREN I 195 ~IWDELF.LSE Av A. BERNHOFT-OSA NR. FRA ORNITOLOGISK STASJON Også våren 195 arbeidet bestyreren en tid

Detaljer

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen FUGLER PÅ FLØYEN En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen 2 1 3 Opplev fuglelivet på Fløyen Rundt omkring på Fløyen, i nærheten av grindverksbygg og gapahuker (se kart), henger det fuglefôrere hvor fugler

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer