Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen"

Transkript

1 Foto Google Street View Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing

2 Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus har NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) gjennomført kartlegging av fuglelivet i hekkesesongen i Nærevann naturreservat, Ski kommune. Fuglelivet i Nærevann NR har ikke vært kartlagt siden fredningen i 1992, og det var derfor behov for en ny taksering. Naturtype Nærevann NR har et totalt areal på 832 daa hvorav 177 daa er landareal. Vannet er næringsrikt med frodig sumpvegetasjon. Området regnes som en viktig biotop for fugl, og må ses i sammenheng med Rullestadtjern og Nærevann naturreservater. Side 2

3 Metode Området ble kartlagt ved punkttaksering. Fjorten punkter langs strandlinjen ble registrert, og er tenkt som faste registreringspunkter for nye takseringer i fremtiden slik at en får et godt sammenligningsgrunnlag. I tillegg er verdifulle observasjoner utenfor punktene tatt med i rapporten. Det gjelder både innover land og til vanns. Punktene ble taksert etter samme mal som TOV-E, dvs. 5 minutters registrering av par (syngende hanner) innenfor 50 meters radius fra punktet. For våtmarksfugl som ender, vadere etc. er hvert individ registrert Side 3

4 Punktbeskrivelser Vegetasjonsbeskrivelser fra første besøk Punkt Beskrivelse 1 Bussholdeplassen i nord (takrør, med tilstøtende randsone og skogsområder) 2 Pumpehuset i nordøst (løvskog, takrør) 3 Strandsone nedenfor Bjørke. Møte mellom åker og skogkant 4 Takrør med tilstøtende åkerflekk og skogplantning 5 Nedenfor Nes gård. Strandsone (takrør og krattskog, med tilstøtende åker) 6 Nedenfor Nes gård. Strandsone (takrør og krattskog, med tilstøtende åker) 7 Nedenfor Nes gård. Strandsone (takrør og krattskog, med tilstøtende åker) 8 Pumpehuset i sør (takrør og blandingsskog, med tilstøtende åker) 9 «Campingplassen». Rydning med brygge. Noe gjenværende vegetasjon 10 Utsiktspunkt i sørvest ved Nære (åker og blandingsskog) 11 Åkerflekk med tilstøtende strandsone og blandingsskog 12 Strandsone nedenfor Lunder. Møte mellom åker og skogkant 13 Løvskog med tilstøtende takrør og åker 14 Blandingsskog i nordvest Værdata Værforhold i begynnelsen av hvert besøk. Besøk # Dato Tid fra Tid til Temp. Skyer Skyhøyde Sikt Nedbør Vindstyrke Delvis skyet Høye God Ingen Helt stille Overskyet Høye Middels Lett yr Laber bris Overskyet Lave God Byger Svak vind Skyfritt God Flau vind Delvis skyet Høye God Lett bris Overskyet Lave Middels Lett sludd Svak vind Generelt om fuglelivet Totalt ble det observert 75 fuglearter under takseringsperioden. Det er et forholdsvis høyt antall, hvor toppdykker er en viktig art. For rødlistearter, se neste avsnitt. Side 4

5 Rødlistearter Norsk rødliste for arter 2010 er lagt til grunn for vurderingen. Hele 14 rødlistede fuglearter ble registrert i takseringsperioden. Elleve av disse artene har kategori NT (nær truet) og tre arter har kategori VU (sårbar). Toppdykker (NT) Nærevann er en viktig hekkelokalitet på toppdykker, som hekker med minst 2 6 par. Hønsehauk (NT) Hønsehauk har kun blitt rapportert observert ved Nærevann ved et fåtall tilfeller gjennom tidene. Fiskeørn (NT) Fiskeørn opptrer sporadisk på næringssøk. Lerkefalk (VU) Det var sterke indikasjoner på hekking i Utover dette mangler det data. Dverglo (NT) Ett individ observert i april Vipe (NT) Vipe observeres årlig med noen individer. Hekking i områdene rundt vannet er ikke usannsynlig. Strandsnipe (NT) Strandsnipe opptrer med et eller noen få par årlig, og hekker med stor sannsynlighet. Hettemåke (NT) Det observeres jevnlig hettemåke ved Nærevann, og hekking er sannsynlig, kanskje med opp til 5 par. Tidlig vår kan arten opptre i større flokker (f.eks. 75 ind. 21. april 2010). Fiskemåke (NT) Fiskemåke observeres ikke så ofte som hettemåke, og i mindre antall. På tidlig vår kan arten dog opptre i større flokker (f.eks. 100 ind. 21. april 2010). Makrellterne (VU) Nærevann er et godt fiskevann for makrellterne, og ble observert med 5 10 individer ved de fleste besøkene. Tårnseiler (NT) I takseringsperioden ble det observert rundt individer ved de fleste besøkene. Det er forholdsvis mye, noe som indikerer gode hekkeforhold i nærheten. Side 5

6 Sanglerke (VU) Sanglerke ble observert ved majoriteten av takseringspunktene, på åkrene rundt reservatet. Det er høye antall for denne arten, og det er tydelig at dette er en god biotop for arten. Stær (NT) Stær ble kun observert ved tre av besøkene, i små flokker på opp til 10 individer, utenom registreringspunktene. Tornirisk (NT) Det foreligger kun tre rapporterte funn av tornirisk ved Nærevann: 1 ind , 4 ind og 1 ind (takseringsperioden). Side 6

7 Totalliste Antall arter samt antall observasjonstilfeller per art i kartleggingsperioden. Arter i kursiv er observert utenfor tellepunktene. Art Ant. obs.dager Knoppsvane 1 Grågås 1 Kanadagås 1 Krikkand 1 Stokkand 6 Kvinand 4 Siland 1 Orrfugl 1 Toppdykker (NT) 6 Gråhegre 2 Hønsehauk (NT) 1 Fiskeørn (NT) 1 Lerkefalk (VU) 2 Dverglo (NT) 1 Vipe (NT) 4 Enkeltbekkasin 2 Strandsnipe (NT) 3 Hettemåke (NT) 5 Fiskemåke (NT) 2 Sildemåke 5 Gråmåke 1 Makrellterne (VU) 5 Skogdue 3 Ringdue 6 Gjøk 1 Tårnseiler (NT) 5 Svartspett 1 Flaggspett 4 Sanglerke (VU) 6 Sandsvale 1 Låvesvale 5 Trepiplerke 3 Heipiplerke 1 Gulerle 1 Vintererle 1 Linerle 6 Gjerdesmett 6 Jernspurv 6 Rødstrupe 6 Rødstjert 2 Svarttrost 6 Gråtrost 6 Måltrost 5 Rødvingetrost 6 Rørsanger 5 Myrsanger 2 Gulsanger 4 Munk 5 Hagesanger 5 Tornsanger 5 Gransanger 1 Løvsanger 5 Fuglekonge 3 Gråfluesnapper 4 Stjertmeis 1 Blåmeis 6 Kjøttmeis 6 Spettmeis 2 Trekryper 1 Nøtteskrike 1 Skjære 5 Kaie 3 Kråke 6 Stær (NT) 3 Pilfink 3 Bokfink 6 Grønnfink 6 Stillits 1 Grønnsisik 6 Tornirisk (NT) 1 Gråsisik 3 Grankorsnebb 3 Dompap 1 Gulspurv 6 Sivspurv 6 Totalt ant. arter 75 Side 7

8 Besøk 1 av 6, 22. mai 2009, 1/2 22. mai Utenom 1 Knoppsvane 2 Grågås 3 Kanadagås 4 Krikkand 5 Stokkand Kvinand Siland Orrfugl 9 Toppdykker (NT) Gråhegre Hønsehauk (NT) 12 Fiskeørn (NT) 13 Lerkefalk (VU) 14 Dverglo (NT) 15 Vipe (NT) Enkeltbekkasin 17 Strandsnipe (NT) Hettemåke (NT) Fiskemåke (NT) 20 Sildemåke Gråmåke Makrellterne (VU) Skogdue Ringdue Gjøk Tårnseiler (NT) Svartspett 28 Flaggspett 29 Sanglerke (VU) Sandsvale 31 Låvesvale F Trepiplerke 33 Heipiplerke 34 Gulerle Vintererle 36 Linerle Gjerdesmett Jernspurv Rødstrupe Rødstjert Svarttrost Gråtrost Måltrost Rødvingetrost Rørsanger Myrsanger Gulsanger Munk Hagesanger Tornsanger Side 8

9 Besøk 1 av 6, 22. mai 2009, 2/2 22. mai Utenom 51 Gransanger 52 Løvsanger Fuglekonge Gråfluesnapper Stjertmeis 56 Blåmeis Kjøttmeis Spettmeis 59 Trekryper 60 Nøtteskrike 61 Skjære Kaie Kråke Stær (NT) Pilfink Bokfink Grønnfink Stillits 69 Grønnsisik Tornirisk (NT) Gråsisik 72 Grankorsnebb 73 Dompap Gulspurv Sivspurv SUM ER 50 Side 9

10 Besøk 2 av 6, 26. mai 2009, 1/2 26. mai Utenom 1 Knoppsvane 2 Grågås 3 Kanadagås 4 Krikkand 5 Stokkand Kvinand Siland 8 Orrfugl 9 Toppdykker (NT) Gråhegre 11 Hønsehauk (NT) Fiskeørn (NT) 13 Lerkefalk (VU) 14 Dverglo (NT) 15 Vipe (NT) Enkeltbekkasin 17 Strandsnipe (NT) 18 Hettemåke (NT) Fiskemåke (NT) 20 Sildemåke Gråmåke 22 Makrellterne (VU) Skogdue 24 Ringdue Gjøk 26 Tårnseiler (NT) Svartspett Flaggspett 29 Sanglerke (VU) Sandsvale 31 Låvesvale Trepiplerke 33 Heipiplerke 34 Gulerle 35 Vintererle 36 Linerle Gjerdesmett Jernspurv Rødstrupe Rødstjert 41 Svarttrost Gråtrost Måltrost Rødvingetrost Rørsanger Myrsanger 47 Gulsanger Munk Hagesanger Tornsanger 2 2 Side 10

11 Besøk 2 av 6, 26. mai 2009, 2/2 26. mai Utenom 51 Gransanger 52 Løvsanger Fuglekonge 54 Gråfluesnapper Stjertmeis 56 Blåmeis Kjøttmeis Spettmeis 59 Trekryper 60 Nøtteskrike 61 Skjære 62 Kaie 63 Kråke Stær (NT) Pilfink Bokfink Grønnfink Stillits Grønnsisik Tornirisk (NT) 71 Gråsisik 72 Grankorsnebb 73 Dompap 74 Gulspurv Sivspurv 1 1 SUM ER 39 Side 11

12 Besøk 3 av 6, 11. juni 2009, 1/2 11. juni Utenom 1 Knoppsvane 2 Grågås 3 Kanadagås 4 Krikkand 5 Stokkand Kvinand Siland 8 Orrfugl 9 Toppdykker (NT) Gråhegre 11 Hønsehauk (NT) 12 Fiskeørn (NT) 13 Lerkefalk (VU) Dverglo (NT) 15 Vipe (NT) Enkeltbekkasin 17 Strandsnipe (NT) Hettemåke (NT) Fiskemåke (NT) 20 Sildemåke Gråmåke 22 Makrellterne (VU) 3F Skogdue 24 Ringdue F Gjøk 26 Tårnseiler (NT) Svartspett 28 Flaggspett Sanglerke (VU) Sandsvale Låvesvale F Trepiplerke Heipiplerke 34 Gulerle 35 Vintererle 36 Linerle Gjerdesmett Jernspurv Rødstrupe Rødstjert 41 Svarttrost Gråtrost Måltrost Rødvingetrost Rørsanger Myrsanger Gulsanger Munk Hagesanger Tornsanger Side 12

13 Besøk 3 av 6, 11. juni 2009, 2/2 11. juni <50 >50 <50 >50 <50 >50 <50 >50 <50 >50 <50 >50 <50 >50 <50 >50 <50 >50 <50 >50 <50 >50 <50 >50 <50 >50 <50 >50 SUM 51 Gransanger 52 Løvsanger Fuglekonge Gråfluesnapper Stjertmeis 56 Blåmeis Kjøttmeis Spettmeis 59 Trekryper Nøtteskrike 61 Skjære Kaie Kråke Stær (NT) 65 Pilfink Bokfink Grønnfink Stillits 69 Grønnsisik Tornirisk (NT) 71 Gråsisik 72 Grankorsnebb 73 Dompap 74 Gulspurv Sivspurv Utenom punktene SUM ER 45 Side 13

14 Besøk 4 av 6, 21. juni 2009, 1/2 21. juni Utenom 1 Knoppsvane Grågås 3 Kanadagås 4 Krikkand 5 Stokkand Kvinand 7 Siland 8 Orrfugl 9 Toppdykker (NT) Gråhegre 11 Hønsehauk (NT) 12 Fiskeørn (NT) 13 Lerkefalk (VU) 14 Dverglo (NT) 15 Vipe (NT) 16 Enkeltbekkasin 17 Strandsnipe (NT) 18 Hettemåke (NT) Fiskemåke (NT) 20 Sildemåke Gråmåke 22 Makrellterne (VU) Skogdue Ringdue Gjøk 26 Tårnseiler (NT) F 5F 2 F Svartspett 28 Flaggspett Sanglerke (VU) Sandsvale 31 Låvesvale Trepiplerke Heipiplerke 34 Gulerle 35 Vintererle 36 Linerle Gjerdesmett Jernspurv Rødstrupe Rødstjert 41 Svarttrost Gråtrost Måltrost Rødvingetrost Rørsanger Myrsanger 47 Gulsanger Munk Hagesanger Tornsanger Side 14

15 Besøk 4 av 6, 21. juni 2009, 2/2 21. juni Utenom 51 Gransanger 52 Løvsanger Fuglekonge 54 Gråfluesnapper 55 Stjertmeis 56 Blåmeis Kjøttmeis Spettmeis 59 Trekryper 60 Nøtteskrike 61 Skjære Kaie 63 Kråke Stær (NT) 65 Pilfink 66 Bokfink Grønnfink Stillits 69 Grønnsisik Tornirisk (NT) 71 Gråsisik Grankorsnebb Dompap 74 Gulspurv Sivspurv SUM ER 38 Side 15

16 Besøk 5 av 6, 18. juli 2009, 1/2 18. juli Utenom 1 Knoppsvane 2 Grågås 3 Kanadagås 4 Krikkand 5 Stokkand Kvinand 7 Siland 8 Orrfugl 9 Toppdykker (NT) Gråhegre 11 Hønsehauk (NT) 12 Fiskeørn (NT) 13 Lerkefalk (VU) Dverglo (NT) 15 Vipe (NT) 16 Enkeltbekkasin Strandsnipe (NT) Hettemåke (NT) Fiskemåke (NT) Sildemåke Gråmåke 22 Makrellterne (VU) Skogdue 24 Ringdue Gjøk 26 Tårnseiler (NT) 2 3F 20F Svartspett 28 Flaggspett Sanglerke (VU) Sandsvale 31 Låvesvale F Trepiplerke Heipiplerke 34 Gulerle 35 Vintererle Linerle Gjerdesmett Jernspurv Rødstrupe Rødstjert Svarttrost Gråtrost Måltrost 44 Rødvingetrost Rørsanger Myrsanger 47 Gulsanger 48 Munk Hagesanger Tornsanger Side 16

17 Besøk 5 av 6, 18. juli 2009, 2/2 18. juli Utenom 51 Gransanger 52 Løvsanger Fuglekonge Gråfluesnapper Stjertmeis 56 Blåmeis Kjøttmeis Spettmeis Trekryper 60 Nøtteskrike 61 Skjære Kaie 63 Kråke Stær (NT) 65 Pilfink 66 Bokfink Grønnfink Stillits 69 Grønnsisik Tornirisk (NT) 71 Gråsisik Grankorsnebb 5F 2 3F 4F 8F Dompap 74 Gulspurv Sivspurv SUM ER 43 Side 17

18 Besøk 6 av 6, 21. april 2010, 1/2 21. april Utenom 1 Knoppsvane 2 Grågås Kanadagås Krikkand Stokkand Kvinand Siland 8 Orrfugl Toppdykker (NT) Gråhegre Hønsehauk (NT) 12 Fiskeørn (NT) Lerkefalk (VU) 14 Dverglo (NT) Vipe (NT) Enkeltbekkasin Strandsnipe (NT) 18 Hettemåke (NT) F75 F75 19 Fiskemåke (NT) 1 F Sildemåke 1 F10 F11 21 Gråmåke 22 Makrellterne (VU) 23 Skogdue Ringdue F Gjøk 26 Tårnseiler (NT) 27 Svartspett 28 Flaggspett Sanglerke (VU) Sandsvale 31 Låvesvale 32 Trepiplerke 33 Heipiplerke Gulerle 35 Vintererle 36 Linerle 10 F Gjerdesmett Jernspurv Rødstrupe Rødstjert 41 Svarttrost Gråtrost F Måltrost Rødvingetrost F Rørsanger 46 Myrsanger 47 Gulsanger 48 Munk 49 Hagesanger 50 Tornsanger Side 18

19 Besøk 6 av 6, 21. april 2010, 2/2 21. april Utenom 51 Gransanger Løvsanger 53 Fuglekonge 54 Gråfluesnapper 55 Stjertmeis Blåmeis Kjøttmeis Spettmeis Trekryper 60 Nøtteskrike Skjære Kaie Kråke Stær (NT) Pilfink 66 Bokfink Grønnfink Stillits 69 Grønnsisik F Tornirisk (NT) 71 Gråsisik Grankorsnebb Dompap 74 Gulspurv Sivspurv SUM ER 43 Side 19

20 Vern Under takseringsperioden i 2009 ble det oppdaget noen tilfeller av brudd på vernebestemmelsene. Langs strandsonen nedenfor gården Nes, på østsiden, var det «ryddet» småbusker i et flere hundre meter langt belte mellom gjenværende kantvegetasjon og åker (bredde ca. 1 meter). Særlig graverende var forholdene i sydender ved pumpehuset, og ca. 150 meter opp langs vestsiden, hvor det var hugget skog (store graner og løvtrær), blant annet for å skape rom rundt en campingvogn, hvor det også er anlagt en provisorisk brygge. Se nedenstående bilder (alle foto ved Morten Gaathaug). Ved besøket 21. april 2010 var det anlagt en brygge mellom punkt 2 og 3, og en annen brygge ved punkt 5. Ved punkt 9 var det foretatt omfattende grøfting. Side 20

21 Referanser og tidligere/senere observasjoner Observasjoner fra Nærevann, registrert i Artsobservasjoner.no: Observasjoner fra Nærevann, registrert på nofoa.no: DNs naturbase, VV , Nærevann: Lovdata, Forskrift om vern av Nærevann naturreservat, Ski kommune, Akershus: Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Side 21

Årsrapport 1999. Ekskursjoner:

Årsrapport 1999. Ekskursjoner: Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 1999 Haslum 20/12-1999 Styret har i 1999 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Geoffrey Acklam Styremedlem Dag

Detaljer

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Vedlegg 10 - Planforslag Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Naturgrunnlag registreringer og rapporter 1. Kartlegging av naturverdier på Ekeberg, Biofokus 29.10.2008 2. Naturtyperegistreringer fra naturtypebasen,

Detaljer

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008 Norsk Ornitologisk Forening www.nofoa.no/~lag-ab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 2008 Haslum 31/12-2008 Styret 2008-2009: Leder Kasserer Styremedlem Styremedlem Vararepresentant

Detaljer

Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo

Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Rapport, april 2008 Sammendrag I Husebyskogen er det registrert 98 fuglearter. Det er registrert

Detaljer

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste.

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. størrelser Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. Denne listen skal i utgangspunktet følges. Det finnes noen tilfeller

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat

Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat Flom i gråor-heggeskogen i område Flagstadelva nord den 3. juni. Alle fotos: JB Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat Jon Bekken Oktober 2014 Biolog Jon Bekken,

Detaljer

Årsrapport for Gjennestadvannet 2013

Årsrapport for Gjennestadvannet 2013 Årsrapport for Gjennestadvannet 2013 Totalt ble det registrert 151 arter hvor 3 var nye for området, nemlig: storlom, myrsnipe og grønlandsmåke. Artslisten for Gjennestadvannet teller nå 213 arter. Antall

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 Brunnakker og krikkender. Foto Kristin Vigander. Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Halvøya virker som en

Detaljer

Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet

Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet 4. klassetrinn Utarbeidet av Christine Sunding (Oslo og Omland Friluftsråd) Finn A. Gulbrandsen og Audun Brekke Skrindo (foto) (Østensjøvannets Venner) Finansiert

Detaljer

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm Søknad om dispensasjon til etablering av tilrettelagt fugleobservasjonssted med skjerming mot forstyrrelse av fuglelivet i Nesheimvann i Nesheimvann naturreservat og Nedre Skeime slåttemark Bakgrunn for

Detaljer

Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010

Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010 Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010 (Fylkesmannen har utelate eller omskrive nokre element i rapporten av omsyn til sårbare artar) Stavanger, november 2010 AMBIO Miljørådgivning

Detaljer

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter. Strategisk plassert i Østersjøen, mellom Stockholm og Falsterbo, byr øya på mange biotoper

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Den virker som en trakt for alle trekkfugler som ønsker å fly over

Detaljer

Foto: Jonas Langbråten. Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014. av Jonas Langbråten, NoF Travel. Jonas Langbråten / NoF Travel

Foto: Jonas Langbråten. Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014. av Jonas Langbråten, NoF Travel. Jonas Langbråten / NoF Travel Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014 av Jonas Langbråten, NoF Travel Jonas Langbråten / NoF Travel NoF Travel-tur til Lista 8. 11. mai 2014 Lista i Farsund, Vest-Agder er definitivt et av Norges aller

Detaljer

F O R V A L T N I N G S P L A N

F O R V A L T N I N G S P L A N Gårdsparken FORVALTNINGSPLAN 2004 Registrerte viltarter i Gårdsparken, Bergen 2001 Sammen med det tilstøtende Rambjøra landskapsvernområde kan Gårdsparken skilte med en av

Detaljer

Med NoF Travel til Øland under høsttrekket 2010

Med NoF Travel til Øland under høsttrekket 2010 Med NoF Travel til Øland under høsttrekket 2010 13. 17. oktober 2010 Her fotograferes polarsvømmesnipe, på Ølands sørligste punkt. Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter med

Detaljer

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Sesongrapport 2010 Nordre Øyeren Fuglestasjon Innholdsfortegnelse Metodikk - revirkartering... 2 Fautøya - oppsummering... 4 Revirplott for Fautøya...

Detaljer

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV TYRIFJORDEN OG BERGSJØ VURDERING AV VERNEVERDIER OG AKTUELLE TILTAK av Bjørn Harald Larsen Utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Buskerud SAMMENDRAG Fuglelivet i sør-vestre

Detaljer

Årsrapport 2004. Rapport fra ekskursjoner og årsmøte 2004

Årsrapport 2004. Rapport fra ekskursjoner og årsmøte 2004 Norsk Ornitologisk Forening www.naturnett.org/nofab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Haslum 05/01-2005 Årsrapport 2004 Styret 2004-2005: Leder Terje Bøhler Kasserer Dag Erichsrud Styremedlem

Detaljer

Årsrapport 2011. NOF-AB s aktiviteter i 2011. I. Nye verneområder etter Markalovens paragraf 11

Årsrapport 2011. NOF-AB s aktiviteter i 2011. I. Nye verneområder etter Markalovens paragraf 11 Norsk Ornitologisk Forening www.nofoa.no/lag-ab Asker og Bærum Lokallag Postboks 58 1301 Sandvika Lommedalen 17/3-2012 Styret 2011: Leder Simon Rye Kasserer/styremedlem Bård Kyrkjedelen Styremedlem Johnny

Detaljer

EMNEORD Vassdragsregulering, Omnesfossen kraftverk, konsekvenser, fugl, vilt, jakt, avbøtende tiltak

EMNEORD Vassdragsregulering, Omnesfossen kraftverk, konsekvenser, fugl, vilt, jakt, avbøtende tiltak TITTEL: Fugleliv, vilt og jakt. Naturfaglige undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging av Omnesfossen kraftverk i Hjartdal kommune. FORFATTER: Ole Roer og Rune Solvang PUBLIKASJON: Arbeidsrapport

Detaljer

Norsk Hekkefugltaksering

Norsk Hekkefugltaksering Magne Husby, Steinar Stueflotten & Arild Husby Norsk Hekkefugltaksering Årsrapport for 2001 Rapport nr. 1-2002 NOF RAPPORTSERIE RAPPORT NR. 1-2002 Magne Husby, Steinar Stueflotten & Arild Husby Norsk

Detaljer

Årsrapport 2003. Ekskursjoner og årsmøte

Årsrapport 2003. Ekskursjoner og årsmøte Norsk Ornitologisk Forening www.naturnett.org/nofab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Haslum 30/12-2003 Årsrapport 2003 Styret har i 2003 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Dag Erichsrud

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 4-2014 Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013 Norsk ornitologisk forening John Atle Kålås, Magne Husby, Erlend B. Nilsen & Roald Vang Bestandsvariasjoner for terrestriske

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 3-2015 Bestandsovervåking ved Jomfrulandog Lista fuglestasjoner i 2013 Margrethe Wold, Oddvar Heggøy, Jan Erik Røer, Ola Nordsteien, Tomas Aarvak & Ingar Jostein Øien Norsk ornitologisk forening

Detaljer

Norsk Hekkefugltaksering

Norsk Hekkefugltaksering Norsk Hekkefugltaksering - Bestandsutvikling i HFT-områdene for 57 arter 1995-2008 Magne Husby & Steinar Stueflotten NOF rapport 6-2009 Norsk Hekkefugltaksering - Bestandsutvikling i HFT - o områdene for

Detaljer

Hekkefugltakseringer på Bygdøy

Hekkefugltakseringer på Bygdøy Hekkefugltakseringer på Bygdøy Sluttrapport 2007 2008 Av Geir Sverre Andersen Per Gylseth Johnny Roger Pedersen (Rapporten kan lastes ned fra www.nofoa.no/pdf/2008/hekkefugltaksering_bygdoy_07-08.pdf)

Detaljer

Norsk Hekkefugltaksering

Norsk Hekkefugltaksering Norsk Hekkefugltaksering - Bestandsutvikling i HFT-områdene for 58 arter 995-2006 Magne Husby & Steinar Stueflotten NOF rapport 4-2007 Norsk Hekkefugltaksering - Bestandsutvikling i HFT-områdene for 58

Detaljer

Ornitologisk undersøkelse i Kjellerhaugvatnet naturreservat, Vega

Ornitologisk undersøkelse i Kjellerhaugvatnet naturreservat, Vega Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 186 2012 Ornitologisk undersøkelse i Kjellerhaugvatnet naturreservat, Vega Thomas Holm Carlsen 1 og Paul Andreas Aakerøy 2 1 Bioforsk Nord, Tjøtta 2 Bioforsk

Detaljer

Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009

Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009 Zoologisk notat 2011-3 Georg Bangjord og Per Gustav Thingstad Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

ZOOLOGISK SERIE 1975-9

ZOOLOGISK SERIE 1975-9 ZOOLOGISK SERIE 1975-9 K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport 2001. Ser. 1975-9 ORNITOLOGISKE: UNDERSØKELSER I REGULERINGSOMRÅDET FOR DE PLANLAGTE VEFSNA-VERKENE 1974 Arne Moksnes og Geir Erik Vie UndersØkelsen

Detaljer

FARSUND KOMMUNE Administrasjonen

FARSUND KOMMUNE Administrasjonen FARSUND KOMMUNE Administrasjonen Arkivsaknr: 2012/1807 Arkivkode: 25/1 Dato 14.12.2012 Saksbehandler: Jan Hornung Delegert myndighet fra rådmannen Gnr/bnr 25/1 - oppføring av leskjerm i forbindelse med

Detaljer

2 HIRKJØLEN DYR OG PLANTER

2 HIRKJØLEN DYR OG PLANTER Hirkjølen ligger i Ringebu kommune ved Friisveien mellom Atna i Østerdalen og Ringebu i Gudbrandsdalen. Se nærmere beskrivelse side 52. Kilde Statens Kartverk Forsidefotos: Elg og fjellvåk KS, Soppmygg

Detaljer

FUGLEFAUNAEN I DRIVAS NEDBØRFELT, OPPLAND, MØRE OG ROMSDAL OG SØR-TRØNDELAG FYLKER

FUGLEFAUNAEN I DRIVAS NEDBØRFELT, OPPLAND, MØRE OG ROMSDAL OG SØR-TRØNDELAG FYLKER K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1981-7 FUGLEFAUNAEN I DRIVAS NEDBØRFELT, OPPLAND, MØRE OG ROMSDAL OG SØR-TRØNDELAG FYLKER Kjetil Bevanger og John Bjarne Jordal Universitetet i Trondheim

Detaljer

Årsrapport Karmøy RG 2006 Arnt Kvinnesland

Årsrapport Karmøy RG 2006 Arnt Kvinnesland Årsrapport Karmøy RG 2006 Arnt Kvinnesland Summary. 9 active members of Karmøy Ringing Group ringed a total of 7540 birds during the year. Our 33rd season resulted in 2316 pulli (31 %) and 5224 adults.

Detaljer

Årsrapport Karmøy RG 2005 Arnt Kvinnesland

Årsrapport Karmøy RG 2005 Arnt Kvinnesland Årsrapport Karmøy RG 2005 Arnt Kvinnesland Summary. 11 active members of Karmøy Ringing Group ringed a total of 11429 birds during the year. Our 32 nd season resulted in 3864 pulli (34 %) and 7565 adults.

Detaljer

Tanamunningen er et av de få urørte større elvedeltaene i Europa. Det

Tanamunningen er et av de få urørte større elvedeltaene i Europa. Det WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Tanamunningen naturreservat Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Tanamunningen er et av de få urørte

Detaljer

Siste Sjanse notat 2004-21

Siste Sjanse notat 2004-21 Ekstrakt Stiftelsen Siste Sjanse har foretatt viltkartlegging i Vestby kommune. Arbeidet har bestått av innhenting og sammenstilling av eksisterende informasjon samt noe nytt feltarbeid. All viltinformasjon

Detaljer

Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise

Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise Jeg var så heldig å bli invitert til et kurs i Russland og takket selvsagt ja. Kurset ble holdt på et hotell inne i skogen, omtrent 25 kilometer vest for

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 6-5 Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 4 Oddvar Heggøy, Jan Erik Røer, Ola Nordsteien, Aïda López Garzía & Oskar Kenneth Bjørnstad Norsk ornitologisk forening Bestandsovervåking

Detaljer

Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest sårbare tiden.

Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest sårbare tiden. Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Ordinært flerbruk Leveområde Spillplass Reirplass Sårbar for forstyrrelse i hekketida Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest

Detaljer

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør Vårtrekket 2008 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Medlemmene av Norsk Ornitologisk Forening har vært aktive siden opprettelsen av det første lokallaget i Troms midt på1970-tallet,

Detaljer

Kjetil Aadne Solbakken, Geir Rudolfsen & Magne Myklebust. Kartlegging av hvitryggspett i Trøndelag 1999

Kjetil Aadne Solbakken, Geir Rudolfsen & Magne Myklebust. Kartlegging av hvitryggspett i Trøndelag 1999 Kjetil Aadne Solbakken, Geir Rudolfsen & Magne Myklebust Kartlegging av hvitryggspett i Trøndelag 1999 Rapport nr. 3-2001 NOF RAPPORTSERIE RAPPORT NR. 3-2001 Kjetil Aadne Solbakken, Geir Rudolfsen & Magne

Detaljer

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen FUGLER PÅ FLØYEN En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen 2 1 3 Opplev fuglelivet på Fløyen Rundt omkring på Fløyen, i nærheten av grindverksbygg og gapahuker (se kart), henger det fuglefôrere hvor fugler

Detaljer

NOF Bodø lokallag Foreningen for fuglevern. Fugler i Røstlandets våtmarksystem

NOF Bodø lokallag Foreningen for fuglevern. Fugler i Røstlandets våtmarksystem NOF Bodø lokallag Foreningen for fuglevern Fugler i Røstlandets våtmarksystem Steve Baines og Martin Eggen 9.0.2008 Innholdsfortegnelse Forord...2 Om Røstlandet...3 Rødlistearter (2006) i Røstlandets våtmarker...5

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-21

Biofokus-rapport 2014-21 Anders Thylén Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Ski kommune ved Sven Veske undersøkt biologisk mangfold i Langhus, med fokus på området nord for Fosstjern-Bensekulpen i Ski kommune. Området er generelt

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 2-2014 Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2012 Margrethe Wold, Jan Erik Røer, Vidar Kristiansen, Ola Nordsteien, Ingar Jostein Øien & Tomas Aarvak Norsk ornitologisk forening

Detaljer

Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark

Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark Torstein Myhre NOF rapport 3-2009 Norsk Onitologisk Forening e-post: nof@birdlife.no Rapport til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,

Detaljer

Utvidelsesprosjektet Markbulia-Einunna. Fugl og pattedyr. Jon Bekken

Utvidelsesprosjektet Markbulia-Einunna. Fugl og pattedyr. Jon Bekken Utvidelsesprosjektet Markbulia-Einunna Fugl og pattedyr Jon Bekken November 2007 1 Biolog Jon Bekken, Fram Lille, 2360 Rudshøgda tlf. 62 34 55 30 / 47 28 44 88 E-post: JBekken@c2i.net Tittel: Utvidelsesprosjektet

Detaljer

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2014

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2014 Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2014 av Jens Erik Nygård I 2014 ble 302 dager dekket, det er en nedgang fra 2013. Det ble sett 148 arter. Det ble ikke sett nye arter, dermed er det fortsatt

Detaljer

Årsrapport 2010. NOF-AB s aktiviteter i 2010

Årsrapport 2010. NOF-AB s aktiviteter i 2010 Norsk Ornitologisk Forening www.nofoa.no/~lag-ab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 2010 Haslum 24/2-2011 Styret 2010: Leder Terje Bøhler Kasserer Dag Erichsrud - erstattet av

Detaljer

Mulige effekter på fuglelivet ved heving av kraftledning over Svelviksundet i Drammensfjorden. Terje Lislevand

Mulige effekter på fuglelivet ved heving av kraftledning over Svelviksundet i Drammensfjorden. Terje Lislevand Mulige effekter på fuglelivet ved heving av kraftledning over Svelviksundet i rammensfjorden Terje Lislevand NOF rapport 4-2006 Norsk Onitologisk Forening e-post: nof@birdlife.no Publikasjon: igitalt dokument

Detaljer

Kurs i fugl- og viltkontroll i Avinor. Pål Ranestad og Geir Havenstrøm 19 mai 2009

Kurs i fugl- og viltkontroll i Avinor. Pål Ranestad og Geir Havenstrøm 19 mai 2009 Kurs i fugl- og viltkontroll i Avinor Pål Ranestad og Geir Havenstrøm 19 mai 2009 1 Målsetting Fugl- og viltkontroll (teoretisk del) Få innsikt i Avinors prinsipper for fugl- og viltkontroll Få spesifikk

Detaljer

Kommunedelplan E6-E8 Skibotn, Storfjord kommune; konsekvenser for dyre og fuglelivet

Kommunedelplan E6-E8 Skibotn, Storfjord kommune; konsekvenser for dyre og fuglelivet Kommunedelplan E6-E8 Skibotn, Storfjord kommune; konsekvenser for dyre og fuglelivet SteinØ.Nilsen Karl-Birger Strann NINA NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning Kommunedelplan E6-E8 Skibotn, Storfjord

Detaljer

Hvilke arter kommer til fôringsplassen?

Hvilke arter kommer til fôringsplassen? FAKTAARK Hvilke arter kommer til fôringsplassen? Holder du til i barskog blandet med løvskog kan du se rundt 15 arter på fôringsplassen gjennom vinteren. I frodig bjørkeskog synker dette til ca 10 arter

Detaljer

Ekskursjonsrapport. Fugletur til Extremadura, Spania, 19.- 22. april 2007

Ekskursjonsrapport. Fugletur til Extremadura, Spania, 19.- 22. april 2007 Ekskursjonsrapport. Fugletur til Extremadura, Spania, 19.- 22. april 2007 Deltagere på NOF Travels tur til Extremadura. Foto: Roar Solheim Av Per Stensland Denne rapporten omhandler NOF Travels tur til

Detaljer

RYFYLKE FRILUFTSRÅD I SAMARBEID MED STAVANGER KOMMUNE, PARKVESENET:

RYFYLKE FRILUFTSRÅD I SAMARBEID MED STAVANGER KOMMUNE, PARKVESENET: RYFYLKE FRILUFTSRÅD I SAMARBEID MED STAVANGER KOMMUNE, PARKVESENET: Innledning Dette forslaget til skjøtselsplan er laget på grunnlag av befaring og samtaler med naturforvalter Gunnar Helliesen i parkvesenet.

Detaljer

Offshore vind og sjøfugl

Offshore vind og sjøfugl www.nina.no Cooperation and expertise for a sustainable future Offshore vind og sjøfugl Oslo 21.01.2015 Espen Lie Dahl Svein-Håkon Lorentsen Signe Christensen-Dalsgaard Roel May Offshore vind og fugl Bakgrunn

Detaljer

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsgiver Buvika brygge AS Rapporttype Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ VURDERING AV NATURMILJØ 2 (12) BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6131091 Oppdragsnavn:

Detaljer

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN FELTBEFARINGER FOR VARANGER KRAFT / NORCONSULT AS NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN Våren 2005 Morten Günther og Paul Eric Aspholm Paul Eric Aspholm under befaring ved Langfjorden 7. april 2005 Del

Detaljer

Midtfjellmosen utvidelse*

Midtfjellmosen utvidelse* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NINA Rapport 354 Midtfjellmosen utvidelse* Referansedata

Detaljer

Fuglefaunaen i et område er

Fuglefaunaen i et område er Endringer i nordnorsk fuglefauna 1973 2013 Wim Vader Jeg kom til Tromsø og Tromsø Museum i 1973, etter en del besøk før det, og jeg har på hobbybasis i alle årene siden holdt et øye med fuglene i landsdelen.

Detaljer

Utkast per november 2014

Utkast per november 2014 Forvaltningsområde 12 -Steinodden plante- og fuglefredningsområde Formålet med fredningen er å bevare en rik og variert flora med plantenes vokseplasser, det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området,

Detaljer

Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark

Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark Rapport nr. 12/97 Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark av Jon Bekken FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Statens hus Postboks 4034 2306 Hamar Telefon 62

Detaljer

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene.

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Roar Solheim Trond Vidar Vedum Fugleskole Kurshefte utviklet av Norsk Ornitologisk Forening På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Fugleskole

Detaljer

ORNITOLOGISKE UNDERSØKIWGAR I

ORNITOLOGISKE UNDERSØKIWGAR I K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport 2001. Ser. 1982-10 ORNITOLOGISKE UNDERSØKIWGAR I MEISALVASSDRAGET OG GRYTNESELVA, NESSET KOMMUNE, I SAMBAND MED PLANER OM VIDARE KRAFTUTBYGGING John Bjarne Jordal

Detaljer

Registrering av fuglelivet i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark i 2009

Registrering av fuglelivet i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark i 2009 Registrering av fuglelivet i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark i 2009 Torstein Myhre NOF rapport 3-2010 Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr 3-2010 REGISTRERING AV FUGLELIVET I BLÅFJELLA-SKJÆKERFJELLA/

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

Hvilke arter besøker fôringsplassene i Finnmark?

Hvilke arter besøker fôringsplassene i Finnmark? Hvilke arter besøker fôringsplassene i Finnmark? WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» I Finnmark finnes

Detaljer

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,

Detaljer

Bestandsovervåking ved standardisert fangst og ringmerking ved fuglestasjonene

Bestandsovervåking ved standardisert fangst og ringmerking ved fuglestasjonene Erik Edvardsen, Jan Erik Røer, Rune Solvang, Torbjørn Ergon,Trond Rafoss og Geir Klaveness Bestandsovervåking ved standardisert fangst og ringmerking ved fuglestasjonene Rapport nr. 3-2004 NOF RAPPORTSERIE

Detaljer

Naturmangfold i to planområder ved Nesodden kirke

Naturmangfold i to planområder ved Nesodden kirke Naturmangfold i to planområder ved Nesodden kirke Anders Thylén BioFokus-notat 2012-13 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Follo prosjekt kartlagt naturverdier i to planområder rundt Nesodden kirke. Det

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

FRA REVTANGEN ORNITOLOGISKE STASJON 1971-1972

FRA REVTANGEN ORNITOLOGISKE STASJON 1971-1972 STAVANGER HUSEU~I / ÅRBOK, ÅRG. 83(973), s. 0-6 FRA REVTANGEN ORNITOLOGISKE STASJON 97-97 Av HOLGER HOLGERSEN Revtangen ornitologiske stasjon. Foto: Gunnar Lid, 970. De foregående rapporter fra Revtangen,

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013.

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Arkitektkontoret Henning Karlsen AS Detaljregulering Sandviklandet Del: Naturfaglige vurderinger og innspill Dato: 08.06.2015 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr:

Detaljer

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Ecofact rapport 384 U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82 - 8262-382 - 7 Utvidelse

Detaljer

Fugler. Terje Bøhler. Et idé- og aktivitetshefte. Illustrasjoner av Rune Roalkvam. Nå med Fugleskolen!

Fugler. Terje Bøhler. Et idé- og aktivitetshefte. Illustrasjoner av Rune Roalkvam. Nå med Fugleskolen! Terje Bøhler Nå med Fugleskolen! Fugler Et idé- og aktivitetshefte Illustrasjoner av Rune Roalkvam Forslag til ulike prosjekter til bruk i skolen, ungdomsklubber, speideren etc. 2013, versjon 3.0 1814

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

PRESSEMELDING 21.04.2016

PRESSEMELDING 21.04.2016 PRESSEMELDING 21.04.2016 Foto: Jan Ingar Iversen Båtvik, Norsk Ornitologisk forening. Bildet er tatt ifb ringmerking av havørnungen i 2015. NY HAVØRNHEKKING PÅ HÅØYA FERDSELSRESTRIKSJONER 2016 Havørna

Detaljer

REGISTRERINGER I RØSTLANDET NATURRESERVAT SOMMEREN 2008

REGISTRERINGER I RØSTLANDET NATURRESERVAT SOMMEREN 2008 REGISTRERINGER I RØSTLANDET NATURRESERVAT SOMMEREN 2008 STATUS FOR FUGLEFAUNAEN; FORTID, NÅTID OG FREMTID NOF Bodø lokallag ved Martin Eggen og Steve Baines 1 Innholdsfortegnelse Forord...2 Om Røstlandet

Detaljer

FUGL SOM INDIKATORGRUPPE FOR MIUØRIKTIG UTVIKLING AV KULTURLANDSKAPET. ET FORSTUDIE AV FUGLEFAUNAEN VEDMÆRE LANDBRUKSSKOLE

FUGL SOM INDIKATORGRUPPE FOR MIUØRIKTIG UTVIKLING AV KULTURLANDSKAPET. ET FORSTUDIE AV FUGLEFAUNAEN VEDMÆRE LANDBRUKSSKOLE NOTAT FRA ZOOLOGISK AVDELING: 1995-1 FUGL SOM INDIKATORGRUPPE FOR MIUØRIKTIG UTVIKLING AV KULTURLANDSKAPET. ET FORSTUDIE AV FUGLEFAUNAEN VEDMÆRE LANDBRUKSSKOLE Per Gustav Thingstad Geir E. Vie UNIVERSITETET

Detaljer

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult).

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult). Notat Vår ref.: Leif Appelgren Dato: 27.10.14 Prosjekt Forus næringspark B5 Innledning På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact utført en kartlegging av naturmangfold i område B5 i Forus næringspark i Sandnes

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1783. Miljøoppfølging ved utbygging av nytt IKEA varehus i Åsane. Sluttrapport 2008-2012

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1783. Miljøoppfølging ved utbygging av nytt IKEA varehus i Åsane. Sluttrapport 2008-2012 Miljøoppfølging ved utbygging av nytt IKEA varehus i Åsane Sluttrapport 20082012 R A P P O R Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi T Rådgivende Biologer AS 1783 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Våren 2009. Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO www.nofoa.no

Våren 2009. Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO www.nofoa.no Våren 2009 Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO www.nofoa.no Særtrykk fra Toppdykker'n nr. 1-2009 1. 2009 Ekskursjoner våren 2009 NOF OA og NOF AB (NOF Oslo og Akershus samt Asker og Bærum lokallag) Med forbehold

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Siste Sjanse notat 2002-1

Siste Sjanse notat 2002-1 Ekstrakt Siste Sjanse har undersøkt fuglelivet på 8 av forsvarets eiendommer i Vestfold og Akershus. Totalt antall fuglearter registrert pr. eiendom varierte fra 18 til 53. Østøya og Mellomøya i Borre

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006 JAN INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J. I.I. 2007: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006. Natur i Østfold 26(1-2): 100-109. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2006

Detaljer

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk.

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltre 1, bjørk i skråning, i lokalitet 389, Geitespranget. Brukket dødt tre med kjuker. Bilde a viser hulltreet i skogen,

Detaljer

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr Notat Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag BM-notat nr 1-2011 Dato: 07.09.2011 Notat Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 07.09.2011 Røros lufthavn, Røros kommune vurderinger

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN 2. METODE NOTAT Oppdragsgiver: Rjukan Mountain Hall Tinn Energi AS Oppdrag: Del: Naturtypelokaliteter, vilthensyn. Dato: 25.05.2011 Skrevet av: Oddmund Wold Arkiv: Kvalitetskontr: Rune Solvang Oppdrag nr: 524981

Detaljer

verneområder ved Tyrifjorden

verneområder ved Tyrifjorden Utkast til forvaltningsplan for verneområder ved Tyrifjorden Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen februar 2011 Prosjektleder Kjetil Heitmann 1 Forord Dette utkastet til forvaltningsplan er utarbeidet

Detaljer

Biologisk mangfold i Mosvatnet, Mosvannsparken og Vålandsskogen

Biologisk mangfold i Mosvatnet, Mosvannsparken og Vålandsskogen Biologisk mangfold i Mosvatnet, Mosvannsparken og Vålandsskogen Stavanger, 8. desember 2005 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 95 88 00 Fax.: 51 95 88 01 E-post: post@ambio.no Biologisk mangfold i

Detaljer

Søndre Frøylandsvatnet landskapsverneområde med dyrelivsfredning

Søndre Frøylandsvatnet landskapsverneområde med dyrelivsfredning Ecofact rapport 488 Søndre Frøylandsvatnet landskapsverneområde med dyrelivsfredning Konsekvenser for naturmiljø ved etablering av tursti Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-486-2

Detaljer

Rekordår på Revtangen i 2008

Rekordår på Revtangen i 2008 Stavanger Museums. Zool. meddl. / Zool. Contribution no. 29 Rekordår på Revtangen i 2008 Tekst: Alf Tore Mjøs, Olav Runde og Morten Stokke Foto: Alf Tore Mjøs 145 STAVANGER MUSEUM ÅRBOK, ÅRG. 118 (2008),

Detaljer