Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015"

Transkript

1 Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker Steinar Stueflotten Drammen, Denne rapporten summerer opp status vedrørende fugleobservasjoner gjort i området på og ved den nyrestaurerte beitemarka på Hegstad i NV-enden av Fiskumvannet, Øvre Eiker per desember. Hegstad Hegstad beitemark Kart over det aktuelle området med angivelse av relevante lokaliteter på sobservasjoner. = Hm = H = Hegstad beitemark Hegstadmyra Hegstad (inkluderer området opp til gårdene Tandberg og Hegstad, samt jordet Nf jernbana) Dellokaliteten ble opprettet på sobservasjoner først i slutten av september. Det vil derfor ikke være relevant å sammenligne fugleobservasjoner kun på denne lokaliteten i med tidligere år. For å få til en mer relevant sammenligning av fuglefaunaen i området må vi sammenligne observasjoner gjort i sum på dellokalitetene Hegstad+Hegstadmyra+Hegstad beitemark i med tidligere år, primært med, samt 2013 og 2012 for noen utvalgte arter. Antall observerte arter totalt () de siste årene: : 99 arter : 88 arter 2013: 55 arter 2012: 61 arter 2011: 69 arter 1

2 Når vi sammenligner med tidligere år, er det viktig å være klar over at fokus på skjøtselstiltakene, restaureringen av beitemarka og etablering av ny kloppet sti, som ble igangsatt i, har økt observasjonsfrekvensen i det aktuelle området, spesielt etter at dellokaliteten «Hegstad beitemark» ble opprettet på sobservasjoner i september. Dette forholdet påvirker registreringene en god del, og gjør det vanskelig å sammenligne ulike år og trekke sikre konklusjoner på så kort tid. Nedenfor vises en oversikt over ulike fuglegrupper observert i området i og hentet fra sobservasjoner. Det er gitt kommentarer til endringer hos de mest interessante artene. VANLIGSTE ARTER Tabellen nedenfor viser de 22 artene med flest rapporterte observasjoner i området i og. enkeltbekkasin Gallinago gallinago linerle Motacilla alba sivspurv Emberiza schoeniclus NT vipe Vanellus vanellus EN buskskvett Saxicola rubetra pilfink Passer montanus sanglerke Alauda arvensis VU heipiplerke Anthus pratensis låvesvale Hirundo rustica svartstrupe Saxicola torquatus EN gråtrost Turdus pilaris stillits Carduelis carduelis tornirisk Carduelis cannabina steinskvett Oenanthe oenanthe nøtteskrike Garrulus glandarius ringdue Columba palumbus kråke Corvus cornix gulspurv Emberiza citrinella NT tårnseiler Apus apus rosenfink Carpodacus erythrinus VU Svartstrupe hann Sjelden art på Hegstad beitemark. Foto: S.Stueflotten 2

3 KULTURMARKAS FUGLER (jordbrukslandskapets fugler i grønt). Følgende arter er sterkt knyttet til kulturlandskapet (hekking og på trekket) og må forventes å bli påvirket av skjøtselstiltak, beitedyr (høylandsfe og sauer) og endringer i dette landskapet. Noen av disse artene ansees å være særlig sterkt knyttet til jordbrukslandskapet. Disse er markert med grønn farge. Vipe, Storspove, Sanglerke, Låvesvale, Linerle, Stær, Gulspurv, Tårnseiler, Taksvale, Heipiplerke, Buskskvett, Steinskvett, Skjære, Kråke, Gråspurv, Pilfink og Tornirisk. Storspove er ikke observert i dette området av Fiskumvannet i seinere år. Heller ikke kulturmarksartene vaktel og åkerrikse er observert i dette området i seinere år. linerle Motacilla alba vipe Vanellus vanellus EN buskskvett Saxicola rubetra pilfink Passer montanus sanglerke Alauda arvensis VU heipiplerke Anthus pratensis låvesvale Hirundo rustica svartstrupe Saxicola torquatus EN tornirisk Carduelis cannabina steinskvett Oenanthe oenanthe kråke Corvus cornix gulspurv Emberiza citrinella NT tårnseiler Apus apus taksvale Delichon urbicum NT skjære Pica pica stær Sturnus vulgaris NT SUM I sum kan det se ut som arter tilknyttet kulturlandskapet har blitt noe vanligere i jamført tidligere år. Dette er positivt da denne artsgruppen ellers er i tilbakegang i Norge. Flere av de angitte artene er rødlistearter av samme grunn. VIPE: I ble de første 2 vipene observert (L.Wam Hansson). Maks. antall på vårtrekket var 21 ind (J.Villand, E.Kristoffersen). 1-5 ind. ble jevnlig sett på Hegstad beitemark utover våren, og vellykket hekking ble konstatert da 1 ad m/3 pull ble sett på beitemarka nærmest veien (S.Stueflotten). I ble viper observert på vårtrekket , maks. 12 ind (S.Stueflotten). I tillegg gjorde 2-3 par hekkeforsøk på jordet rett Nf jernbana på Hegstad, men dette ble mislykket da jordet ble harvet i mai. I perioden ble imidlertid et varslende par observert jevnlig på Hegstadmyra utenfor parkeringa (S.Stueflotten mfl.), så trolig hekket ett par her i (omlagt kull?). I 2013 hekket 2-3 par på brakkjordet Nf jernbana og fikk fram minst 4 unger. I 2012 hekket 3 par samme sted, men reirene ble, som i, ødelagt da jordet ble pløyd i slutten av mai. 1 varslende ind. observert utenfor parkeringa i juni, kan likevel tyde på et vellykket omlagt kull her i STATUS: Uendret, men bedre forhold for vellykket hekking er nå etablert. LINERLE: : Jevnlig 1-5 ind , maks. på vårtrekket 15 ind (J.Villand), 1-2 par hekket i området. Opptil ind. på beitemarka flere dager under høsttrekket , maks. 60 ind (J.Villand, L.Wam Hansson). : Jevnlig 1-5 ind , maks. 17 ind (E.Kristoffersen), 1-2 par hekket i området. Ingen store antall observert på høsttrekket jf., heller ikke høsten 2013 eller STATUS: Uendret forekomst vår og sommer, men betydelig mer tallrik på beitemarka på høsttrekket i enn tidligere år. Mulig årsak: bedre næringstilgang pga. mer insekter sfa. beitende husdyr? 3

4 SANGLERKE: 1-2 ind. observert jevnlig i hekkesesongen og 1 par hekket på beitemarka (adult med mat til unger). 1-3 ind. observert jevnlig i, men hekking ikke påvist, heller ikke i 2013 eller STATUS: Uendret, men første påviste hekking på mange år på beitemarka utenfor parkeringa i. PILFINK: Store antall næringssøkende pilfinker på beitemarka i august-september, maks ind. flere ganger. I maks. 10 ind , heller ikke over 10 ind. i 2013 og STATUS: økt antall på beitemarka seinsommer og tidlig høst. Tidligere har disse flokkene hatt tilhold langs jernbanelinja. TORNIRISK: I ble tornirisk observert hele 17 ganger i perioden , men bare 1-2 ind. 1 par bygde trolig reir og hekket i en av kvisthaugene ute på beitemarka. Observasjoner foregående år: 1 ind. Hegstadmyra 1.8. (J.Villand), 1 ind. Hegstadmyra (A.Jahren) og 1 par Hegstad/ Tandberg 6.5. og (S.Stueflotten). STATUS: Økt observasjonsfrekvens i, men ikke antall individer. STEINSKVETT har vært sjelden å se på høsttrekket tidligere år, men opptrådte mer frekvent i, men bare med 1-2 ind. i september. SVARTSTRUPE: Både høsten og ble det observert en svartstrupe hann på Hegstad beitemark. Svartstrupe er en meget sjelden art i Buskerud. 1 hann (*O.M.Olsen, M.Jagdum, S.Stueflotten mfl.), og 1 hann (*B.T.Bollerud, S.Stueflotten mfl.). Dette var det 1. funnet av arten ved Fiskumvannet og det 4. i Øvre Eiker. Se bilde s.2. VADERE Vadefugler tiltrekkes ofte av beitemarker med lav vegetasjon nær vann og innsjøer for næringssøk under trekket vår og høst. Nedenfor har vi summert opp observasjoner av aktuelle arter. enkeltbekkasin Gallinago gallinago vipe Vanellus vanellus EN kvartbekkasin Lymnocryptes minimus skogsnipe Tringa ochropus strandsnipe Actitis hypoleucos grønnstilk Tringa glareola gråhegre Ardea cinerea heilo Pluvialis apricaria tundralo Pluvialis squatarola brushane Philomachus pugnax EN dobbeltbekkasin Gallinago media NT gluttsnipe Tringa nebularia trane Grus grus rugde Scolopax rusticola SUM Antall arter Antall vadere har økt jamført, spesielt har antall observasjoner av vipe og enkeltbekkasin økt. Flere vaderarter ble observert i enn i om enn fåtallig, bl.a. ble sjeldne arter som kvartbekkasin, tundralo og dobbeltbekkasin sett på beitemarka i (kvartbekkasin også i ): 1 ind. tundralo overflygende (J.L.Hals), 1 ind. dobbeltbekkasin (S.Stueflotten), 1-2 ind. kvartbekkasin skremt opp på fuktenga jevnlig i perioden (J.L.Hals, S.Stueflotten, J.Bærø Engdal mfl.). Storspove, rødstilk og myrsnipe er ikke observert i det aktuelle området av Fiskumvannet i seinere år. 4

5 ENKELTBEKKASIN: en har vært vanlig art på Hegstadmyra under trekket vår og høst i mange år. Noen få par hekker trolig også her årlig. I ble det jevnlig observert 1-3 ind. fra og ut august. Under høsttrekket i september-oktober ble det flere ganger skremt opp ind. fra fuktengene på Hegstad beitemark, maks. 93 ind (J.L.Hals) og 60 ind (S.Stueflotten). I ble det jevnlig observert 1-4 ind. på Hegstadmyra fra 1.4. til ut juli. Under høsttrekket i oktober ble det flere ganger skremt opp ind. på Hegstad beitemark, maks. 57 ind (P.Ø.Klunderud). Verken i 2013 eller i 2012 ble det observert mer enn 10 ind. ved Fiskumvannet. STATUS: Økt antall observasjoner i og kraftig økning i antall individer på høsttrekket etter fjerning av krattskogen. ARTER KNYTTET TIL BUSKVEGETASJON, KRATT OG SKOGKANTER Denne artsgruppen kan forventes å bli negativt påvirket av at krattskogen på Hegstadmyra er blitt fjernet. Generelt har flere av disse artene vist framgang og økte bestander i Norge i seinere år bla. som følge av gjengroingen av kulturlandskapet. buskskvett Saxicola rubetra stillits Carduelis carduelis rosenfink Carpodacus erythrinus VU gulerle Motacilla flava (såerle) løvsanger Phylloscopus trochilus tornskate Lanius collurio tornsanger Sylvia communis hagesanger Sylvia borin munk Sylvia atricapilla sivsanger Acrocephalus schoenobaenus myrsanger Acrocephalus palustris gulsanger Hippolais icterina gransanger Phylloscopus collybita møller Sylvia curruca SUM Sammenlignet med de forannevnte artsgruppene, kan det se ut som om denne artsgruppen har blitt noe sjeldnere/mindre tallrik etter at krattskogen ble fjernet. BUSKSKVETT: Antall observasjoner synes å ha vært nokså stabilt de siste årene. : 1-4 ind. observert jevnlig i perioden , minst ett par hekket. : 1-4 ind. observert jevnlig i perioden , minst 1 par hekket. 1-4 ind. observert og 1-3 ind STATUS: Uendret. ROSENFINK: : observert jevnlig , minst 2 syngende hanner, derav en 2K hann (sjelden variant med oransjefarget hode, det samme i ). : , opptil 3 syngende hanner og 1-2 hunner. 2013: , opptil 3 syngende hanner, 2012: , opptil 3 syngende hanner. Antall observasjoner synes uforandret, men muligens en svak nedgang tatt i betrakting økt observasjonsfrekvens i området. STATUS: Uforandret, muligens en svak tilbakegang. GULERLE: 1 par hekket på Hegstadmyra i, maks. 6 ind. observert på høsttrekket (M.Jagdum). 1 par hekket på Hegstadmyra også i, men arten ble ikke observert på høsttrekket da. Ikke observert i dette området i 2013, 1 par hekket på Hegstadmyra i 2012, Dette var første gang siden STATUS: Uforandret mht. hekking, men flere observasjoner er gjort på beitemarka på høsttrekket i. 5

6 STILLITS: : observert , hyppigst i september og oktober, maks. 25 ind (S.Stueflotten mfl.). Bare 2 av 5 observasjoner i ble gjort om høsten, maks. 5 ind (E.Kristoffersen). Kun en observasjon i 2013: 1 ind (J.Villand). 6 observasjoner i 2012, maks. 40 ind (A.Børset). STATUS: Økt antall observasjoner om høsten. Flere sangere som hagesanger, munk, tornsanger, møller, myrsanger, gulsanger og løvsanger er blitt sjeldnere i, trolig som følge av at krattskogen er fjernet i området. MYRSANGER: : jevnlig 1-syngende hann , 3 ind (S.Stueflotten), betydelig færre observasjoner enn året før. : jevnlig 2 syngende hanner (1-3 ind.) , maks. 3 medio juni. 2013: 1-2 syngende hanner Ingen observasjoner i STATUS: Tilsynelatende nedgang i antall observasjoner fra, men ingen sikker trend. PREDATORER er som sivhauk, musvåk, spurvehauk, hønsehauk, tårnfalk, dvergfalk, lerkefalk og varsler jakter i området og kan tenkes å bli påvirket av endringer i småfugl-, smågnager- og andre byttedyrforekomster i området. For alle de angitte artene er det registrert flere observasjoner i enn i hvert av årene, 2013 og 2012, med unntak av lerkefalk som også ble observert 3 ganger i dette området i Det kan mao. tyde på at antall observasjoner av predatorer har økt noe i området etter restaureringen av beitemarka på Hegstadmyra. VEDLEGG: Oversikt over observerte arter på lokaliteten «Hegstad beitemark» i, samt tillegg for noen relevante arter observert i det utvidete området «Hegstad» + «Hegstadmyra» + «Hegstad beitemark» i og. Bare relevante arter har data fra det utvidete området i og. sivhauk Circus aeruginosus VU musvåk Buteo buteo spurvehauk Accipiter nisus hønsehauk Accipiter gentilis NT tårnfalk Falco tinnunculus lerkefalk Falco subbuteo NT dvergfalk Falco columbarius varsler Lanius excubitor SUM Antall registrerte observasjoner. er sortert i systematisk rekkefølge. sangsvane Cygnus cygnus 5 kortnebbgås Anser brachyrhynchus grågås Anser anser kanadagås Branta canadensis (SE) krikkand Anas crecca stokkand Anas platyrhynchos skjeand Anas clypeata VU toppand Aythya fuligula 1 6

7 kvinand Bucephala clangula 1 toppdykker Podiceps cristatus NT 3 storskarv Phalacrocorax carbo 1 gråhegre Ardea cinerea vepsevåk Pernis apivorus NT 1 sivhauk Circus aeruginosus VU hønsehauk Accipiter gentilis NT spurvehauk Accipiter nisus musvåk Buteo buteo fiskeørn Pandion haliaetus NT 1 tårnfalk Falco tinnunculus dvergfalk Falco columbarius lerkefalk Falco subbuteo NT sothøne Fulica atra VU trane Grus grus heilo Pluvialis apricaria tundralo Pluvialis squatarola vipe Vanellus vanellus EN brushane Philomachus pugnax EN kvartbekkasin Lymnocryptes minimus enkeltbekkasin Gallinago gallinago dobbeltbekkasin Gallinago media NT rugde Scolopax rusticola gluttsnipe Tringa nebularia skogsnipe Tringa ochropus grønnstilk Tringa glareola strandsnipe Actitis hypoleucos ringdue Columba palumbus gjøk Cuculus canorus NT 1 tårnseiler Apus apus vendehals Jynx torquilla 3 grønnspett Picus viridis 2 svartspett Dryocopus martius 2 flaggspett Dendrocopos major 3 sanglerke Alauda arvensis VU sandsvale Riparia riparia NT låvesvale Hirundo rustica taksvale Delichon urbicum NT trepiplerke Anthus trivialis 1 heipiplerke Anthus pratensis gulerle Motacilla flava (såerle) linerle Motacilla alba gjerdesmett Troglodytes troglodytes rødstrupe Erithacus rubecula blåstrupe Luscinia svecica NT buskskvett Saxicola rubetra svartstrupe Saxicola torquatus EN steinskvett Oenanthe oenanthe svarttrost Turdus merula gråtrost Turdus pilaris måltrost Turdus philomelos

8 rødvingetrost Turdus iliacus duetrost Turdus viscivorus gresshoppesanger Locustella naevia NT sivsanger Acrocephalus schoenobaenus myrsanger Acrocephalus palustris rørsanger Acrocephalus scirpaceus gulsanger Hippolais icterina møller Sylvia curruca tornsanger Sylvia communis hagesanger Sylvia borin munk Sylvia atricapilla gransanger Phylloscopus collybita løvsanger Phylloscopus trochilus svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca skjeggmeis Panurus biarmicus NT blåmeis Cyanistes caeruleus kjøttmeis Parus major trekryper Certhia familiaris 1 tornskate Lanius collurio varsler Lanius excubitor nøtteskrike Garrulus glandarius skjære Pica pica kaie Corvus monedula kråke Corvus cornix ravn Corvus corax stær Sturnus vulgaris NT pilfink Passer montanus bokfink Fringilla coelebs bjørkefink Fringilla montifringilla grønnfink Carduelis chloris 3 stillits Carduelis carduelis grønnsisik Carduelis spinus tornirisk Carduelis cannabina gråsisik Carduelis flammea brunsisik Carduelis cabaret grankorsnebb Loxia curvirostra 2 rosenfink Carpodacus erythrinus VU dompap Pyrrhula pyrrhula 1 snøspurv Plectrophenax nivalis gulspurv Emberiza citrinella NT sivspurv Emberiza schoeniclus NT

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern Noregs vassdrags- og energidirektorat Deres ref. Deres kontaktperson Vår ref. Vår kontaktperson Dato 201202844-7 Steinar Pettersen 003/09-2015 Lars Ågren 07.09.2015, avdeling Hordaland Søknad om konsesjon

Detaljer

Årsrapport Sundåsen 2013

Årsrapport Sundåsen 2013 Årsrapport Sundåsen 2013 Foto: Terje Axelsen Totalt 127 arter observert i løpet av året. Av disse 4 nye: sandlo, skogsnipe, grønnstilk, nattergal, møller, tornsanger, lappspurv og snøspurv. Artslisten

Detaljer

F O R V A L T N I N G S P L A N

F O R V A L T N I N G S P L A N Gårdsparken FORVALTNINGSPLAN 2004 Registrerte viltarter i Gårdsparken, Bergen 2001 Sammen med det tilstøtende Rambjøra landskapsvernområde kan Gårdsparken skilte med en av

Detaljer

FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken ARTSOMTALE

FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken ARTSOMTALE FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken FUGLEÅRET 2004 145 arter er registrert ved Fiskumvannet i 2004. Det er ingen nye arter dette året. Fra loggboka i fugletårnet leser vi: Antallet registreringsdager

Detaljer

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Sesongrapport 2010 Nordre Øyeren Fuglestasjon Innholdsfortegnelse Metodikk - revirkartering... 2 Fautøya - oppsummering... 4 Revirplott for Fautøya...

Detaljer

FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE

FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) 1990-2005 MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE Arve Olsen Geithus Registreringer. Registreringene av fugler ved Vassbunn i perioden 1990-2005 er gjort med varierende antall dager

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 4-2014 Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013 Norsk ornitologisk forening John Atle Kålås, Magne Husby, Erlend B. Nilsen & Roald Vang Bestandsvariasjoner for terrestriske

Detaljer

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Av Geir S. Andersen og Håkan Billing Foto Håkan Billing Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK RESULTATER FRA 2002 OG 2003 av Morten Günther Haukugle (Surnia ulula) ved Skrøytnes, Sør-Varanger Foto Morten Günther 2002 1. Innledning I desember 2001 søkte

Detaljer

Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008

Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008 Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008 Morten Halmrast Mjøndalen oktober 2008 Grunnlaget for denne rapporten er blitt til ved hjelp av mange års ringmerkingsaktivitet og registreringer av fuglelivet

Detaljer

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Hortulan Ill. Trond Haugskott FORSLAG OM VERN AV FLAKSTADMÅSAN I NES OG ULLENSAKER KOMMUNER Høgmyrer (torvmyrer) er en truet naturtype på grunn

Detaljer

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012 NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Statens vegvesen Region øst leder@nofoa.no Medlemsrelatert: medlem@nofoa.no Økonomisk: kasserer@nofoa.no Vernesaker: naturvernkontakt@nofoa.no

Detaljer

Fugler på Tjeldstø 2003

Fugler på Tjeldstø 2003 Fugler på Tjeldstø 2003 Av Julian Bell Følgende rapport er stort sett basert på mine egne observasjoner (95 observasjonsdager) samt opplysninger fra nettsiden Fugler i Hordaland (http://cyberbirding.uib.no/nof/)

Detaljer

Årsrapport 1999. Ekskursjoner:

Årsrapport 1999. Ekskursjoner: Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 1999 Haslum 20/12-1999 Styret har i 1999 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Geoffrey Acklam Styremedlem Dag

Detaljer

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA FELTARBEID VED FOKSTUMYRA 2006 med hovudvekt på ornitologi og ringmerking Kjell Mork Soot og Karl Johan Grimstad. Januar 2007 Skogsnipe, ungfugl, 31.07.2006 (Foto: Kjell Mork Soot). INNHOLD 1. LITT OM

Detaljer

Fugler i Fossum-området 2005

Fugler i Fossum-området 2005 Fugler i Fossum-området 200 Torsten Källqvist 2006 INNHOLD BAKGRUNN... OBSERVASJONER... Storlom... Storskarv... Gråhegre...0 Stokkand...0 Krikkand... Brunnakke... Toppand...2 Bergand...2 Kvinand...2 Svartand...

Detaljer

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste.

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. størrelser Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. Denne listen skal i utgangspunktet følges. Det finnes noen tilfeller

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

Fugler i Asker og Bærum 2003

Fugler i Asker og Bærum 2003 Fugler i Asker og Bærum 2003 Område 1: Fossum-Ila Torsten Källqvist 2003 1 Beskrivelse av området...6 Metodikk... 11 Observasjoner... 11 Storskarv... 11 Gråhegre... 11 Sangsvane... 12 Grågås... 12 Stokkand...

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

Årsrapport for Gjennestadvannet 2013

Årsrapport for Gjennestadvannet 2013 Årsrapport for Gjennestadvannet 2013 Totalt ble det registrert 151 arter hvor 3 var nye for området, nemlig: storlom, myrsnipe og grønlandsmåke. Artslisten for Gjennestadvannet teller nå 213 arter. Antall

Detaljer

ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S =

ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S = ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S = streif E = Direkte truet (tall angir Norges andel av europeisk

Detaljer

ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT

ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT r sm qs98.2-9 (481.18 ) A ex.2 ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 av MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 av MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT ARTSLISTE FOR LIFJELL-OMRÅDET

Detaljer

APPORTSERIEo N[

APPORTSERIEo N[ 1.. JS'I'I~f) 1) il'i'uil APPORTSERIEo N[ 7 1980 UGLELIVET I kinnerf lo og Seutef va. Årsrapport 1979 EIR STENMARK FUGLELIVET I SIINNERFLO OG SEUTELVEN Årsrapport for 1979 Geir Stenmark ~ - - -=-----

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002 J. INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2003. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002. Natur i Østfold 22(1-2): 39-46. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2002 totalt

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 6-5 Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 4 Oddvar Heggøy, Jan Erik Røer, Ola Nordsteien, Aïda López Garzía & Oskar Kenneth Bjørnstad Norsk ornitologisk forening Bestandsovervåking

Detaljer

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa.

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. En gjennomgang av samlingene med utstoppede dyr, samt gammel litteratur ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, er de viktigste kildene til opplysningene i dette dokumentet.

Detaljer

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm Søknad om dispensasjon til etablering av tilrettelagt fugleobservasjonssted med skjerming mot forstyrrelse av fuglelivet i Nesheimvann i Nesheimvann naturreservat og Nedre Skeime slåttemark Bakgrunn for

Detaljer

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT 2002 MORTEN GÜNTHER Tranefamilie i Pasvikdalen Foto: M. Günther Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat 2002 av Morten Günther Innledning Vårtellingene av vannfugl

Detaljer

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA I 2004, med hovudvekt på ornitologi og ringmerking. Men også litt om augestikkarar, sommarfuglar, lav, sopp og planter.

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA I 2004, med hovudvekt på ornitologi og ringmerking. Men også litt om augestikkarar, sommarfuglar, lav, sopp og planter. FELTARBEID VED FOKSTUMYRA I 2004, med hovudvekt på ornitologi og ringmerking. Men også litt om augestikkarar, sommarfuglar, lav, sopp og planter. Innleiing: Blåstrupen har for oss sunnmøringar alltid verka

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 3-2015 Bestandsovervåking ved Jomfrulandog Lista fuglestasjoner i 2013 Margrethe Wold, Oddvar Heggøy, Jan Erik Røer, Ola Nordsteien, Tomas Aarvak & Ingar Jostein Øien Norsk ornitologisk forening

Detaljer

Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat

Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat Flom i gråor-heggeskogen i område Flagstadelva nord den 3. juni. Alle fotos: JB Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat Jon Bekken Oktober 2014 Biolog Jon Bekken,

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001 J.INGAR I.BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2002. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001. Natur i Østfold 21(1/2): 44-50. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2001 totalt

Detaljer

RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE. våren og sommeren Ved NOF Nesodden lokallag. NOF Nesodden lokallag

RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE. våren og sommeren Ved NOF Nesodden lokallag. NOF Nesodden lokallag RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE våren og sommeren 2009 Ved NOF Nesodden lokallag NOF Nesodden lokallag Innhold Innledning side 3 Oppsummering av naturverdier i området

Detaljer

Terrestriske fugler i Norge bestandsendringer 1996-2013

Terrestriske fugler i Norge bestandsendringer 1996-2013 Terrestriske fugler i Norge bestandsendringer 996-3 Bestandsendringene hos våre vanlig forekommende landlevende fuglearter kan bistå med å fortelle oss hvilke endringer som pågår i vår natur. I en nylig

Detaljer

Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden 1970 72

Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden 1970 72 Østfold-Natur nr. 45 2011 ISSN 0803-4443 Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden 1970 72 Viggo Ree (red.) ISSN 0803-4443 Rapport-serien Østfold-Natur utgis av Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Østfold

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 Brunnakker og krikkender. Foto Kristin Vigander. Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Halvøya virker som en

Detaljer

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010.

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010. Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010. NOF- notat 2011-15 Norsk Ornitologisk Forening E- post: nof@birdlife.no Kort rapport til: Direktoratet for naturforvaltning Publikasjonstype:

Detaljer

Avosetter på Grenen. Foto Jan Erik Haugen. Skagen Onsdag 4. søndag 8. mai av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel

Avosetter på Grenen. Foto Jan Erik Haugen. Skagen Onsdag 4. søndag 8. mai av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel Skagen Onsdag 4. søndag 8. mai 2016 Avosetter på Grenen. Foto Jan Erik Haugen av Håkan Billing, NoF Travel Håkan Billing / NoF Travel Skien Tønsberg Fredrikstad Skagen Aalbæk Introduksjon På Danmarks nordspiss

Detaljer

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Vedlegg 10 - Planforslag Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Naturgrunnlag registreringer og rapporter 1. Kartlegging av naturverdier på Ekeberg, Biofokus 29.10.2008 2. Naturtyperegistreringer fra naturtypebasen,

Detaljer

Ural, Russland Torsdag 23. juni fredag 1.juli av Vegard Bunes, NoF Travel. Vegard Bunes / NoF Travel

Ural, Russland Torsdag 23. juni fredag 1.juli av Vegard Bunes, NoF Travel. Vegard Bunes / NoF Travel Ural, Russland Torsdag 23. juni fredag 1.juli 2016 av Vegard Bunes, NoF Travel Vegard Bunes / NoF Travel Innledning I perioden 23.juni -1.juli 2016 arrangerte NoF Travel en fugletur til Uralfjellene i

Detaljer

Foto Jostein Myre. Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014. av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel

Foto Jostein Myre. Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014. av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014 Foto Jostein Myre av Håkan Billing, NoF Travel Håkan Billing / NoF Travel Inre Kilsviken Halleberg/ Hunneberg Hornborgasjön Introduksjon «Det var en härlig

Detaljer

Foto: Håkan Billing. Skagen Onsdag 8. søndag 12. mai av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel

Foto: Håkan Billing. Skagen Onsdag 8. søndag 12. mai av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel Skagen Onsdag 8. søndag 12. mai 2013 Foto: Håkan Billing av Håkan Billing, NoF Travel Håkan Billing / NoF Travel Skien Tønsberg Fredrikstad Skagen Aalbæk Introduksjon På Danmarks nordspiss ligger Skagen

Detaljer

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008 Norsk Ornitologisk Forening www.nofoa.no/~lag-ab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 2008 Haslum 31/12-2008 Styret 2008-2009: Leder Kasserer Styremedlem Styremedlem Vararepresentant

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006 JAN INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J. I.I. 2007: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006. Natur i Østfold 26(1-2): 100-109. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2006

Detaljer

Ekskursjonsrapport. Fugletur til Extremadura, Spania, 19.- 22. april 2007

Ekskursjonsrapport. Fugletur til Extremadura, Spania, 19.- 22. april 2007 Ekskursjonsrapport. Fugletur til Extremadura, Spania, 19.- 22. april 2007 Deltagere på NOF Travels tur til Extremadura. Foto: Roar Solheim Av Per Stensland Denne rapporten omhandler NOF Travels tur til

Detaljer

Uglekasse for haukugle og perleugle

Uglekasse for haukugle og perleugle Perleugle Aegolius funereus Haukugle Surnia ulula Uglekasse for haukugle og perleugle Kasse som passer for perleugle og haukugle. Husk å fylle ca 10 cm med kutterflis i kassa da uglene ikke bygger reir.

Detaljer

UTREDNING. Fugl på Langøra sør, Stjørdal kommune. Magne Husby. Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 140

UTREDNING. Fugl på Langøra sør, Stjørdal kommune. Magne Husby. Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 140 UTREDNING Fugl på Langøra sør, Stjørdal kommune Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 140 Steinkjer 2012 Fugl på Langøra sør, Stjørdal kommune Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning

Detaljer

Rekordår på Revtangen i 2008

Rekordår på Revtangen i 2008 Stavanger Museums. Zool. meddl. / Zool. Contribution no. 29 Rekordår på Revtangen i 2008 Tekst: Alf Tore Mjøs, Olav Runde og Morten Stokke Foto: Alf Tore Mjøs 145 STAVANGER MUSEUM ÅRBOK, ÅRG. 118 (2008),

Detaljer

Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo

Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Rapport, april 2008 Sammendrag I Husebyskogen er det registrert 98 fuglearter. Det er registrert

Detaljer

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS BLÅMEIS (Cyanistes caeruleus) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 2009 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Det jeg husker best fra våren 2009 er de uttallige etterlysningene av snøspurv. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ble spurt

Detaljer

Falsterbo Onsdag 9. søndag 13. september av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel. Artsliste sammensatt av Knut Eie

Falsterbo Onsdag 9. søndag 13. september av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel. Artsliste sammensatt av Knut Eie Falsterbo Onsdag 9. søndag 13. september 2015 Foto Ole Vignes av Håkan Billing, NoF Travel Artsliste sammensatt av Knut Eie Håkan Billing / NoF Travel Skanörs revlar Falsterbo fyr Hammarsnäs Hammarsnäs

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai Vårtrekket 2011 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Etter en februar som på landsbasis var 1,2 C kaldere enn vanlig, steg temperaturene i mars, april og mai til 2 C over det normale,

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Den virker som en trakt for alle trekkfugler som ønsker å fly over

Detaljer

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter. Strategisk plassert i Østersjøen, mellom Stockholm og Falsterbo, byr øya på mange biotoper

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 27 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø Siden opprettelsen av Tromsø Lokallaget av Norsk Ornitologisk Forening i 197-tallet, har medlemmene blitt oppfordret til å sende

Detaljer

Høg-Jæren Energipark:

Høg-Jæren Energipark: 1 Høg-Jæren Energipark: Fugleregistreringer ved biodammer 2013 og en sammenligning med 2012 Torgrim Breiehagen Dr. Scient. Notat til Jæren Energi AS 30. januar 2014 Side 1 av 12 2 1) Innledning. Restaurering

Detaljer

Fuglenotiser fra Bjåen i Setesdal og Norefjell i Buskerud. Av A. Bernhoft-Osa I: Stavanger Museum I Årbok, årg. 66(1956), s.

Fuglenotiser fra Bjåen i Setesdal og Norefjell i Buskerud. Av A. Bernhoft-Osa I: Stavanger Museum I Årbok, årg. 66(1956), s. Fuglenotiser fra Bjåen i Setesdal og Norefjell i Buskerud Av A. Bernhoft-Osa I: Stavanger Museum I Årbok, årg. 66(1956), s. 159-164 FUGLENOTISER FRA BJÅEN I SETESDAL OG NOREFJELL I BUSKERUD I I Stavanger

Detaljer

Turrapport Ungarn 7. 11. mai 2008. Av Per Stensland

Turrapport Ungarn 7. 11. mai 2008. Av Per Stensland Turrapport Ungarn 7. 11. mai 2008 Av Per Stensland NOF Travel arrangerte tur til Ungarn i tidsrommet 7.-11 mai 2008. Totalt deltok 13 personer samt reiseleder. 160 arter ble observert på turen. Reisen

Detaljer

Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010

Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010 Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010 (Fylkesmannen har utelate eller omskrive nokre element i rapporten av omsyn til sårbare artar) Stavanger, november 2010 AMBIO Miljørådgivning

Detaljer

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV TYRIFJORDEN OG BERGSJØ VURDERING AV VERNEVERDIER OG AKTUELLE TILTAK av Bjørn Harald Larsen Utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Buskerud SAMMENDRAG Fuglelivet i sør-vestre

Detaljer

Foto: Jonas Langbråten. Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014. av Jonas Langbråten, NoF Travel. Jonas Langbråten / NoF Travel

Foto: Jonas Langbråten. Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014. av Jonas Langbråten, NoF Travel. Jonas Langbråten / NoF Travel Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014 av Jonas Langbråten, NoF Travel Jonas Langbråten / NoF Travel NoF Travel-tur til Lista 8. 11. mai 2014 Lista i Farsund, Vest-Agder er definitivt et av Norges aller

Detaljer

Fugler i Øvre Eiker. Feltutvalget i NOF, Øvre Eiker v/anders Hals og Steinar Stueflotten

Fugler i Øvre Eiker. Feltutvalget i NOF, Øvre Eiker v/anders Hals og Steinar Stueflotten Fugler i Øvre Eiker 2014 En meget sjelden art - og ny for Øvre Eiker og Buskerud - en Svartstrupesteinskvett Oenanthe pleschanka oppdaget ved Sem av Steinar Stueflotten 16.11.2014. Foto: Vegard Bunes.

Detaljer

Årsrapport Karmøy RG 2006 Arnt Kvinnesland

Årsrapport Karmøy RG 2006 Arnt Kvinnesland Årsrapport Karmøy RG 2006 Arnt Kvinnesland Summary. 9 active members of Karmøy Ringing Group ringed a total of 7540 birds during the year. Our 33rd season resulted in 2316 pulli (31 %) and 5224 adults.

Detaljer

TOPPDYKKER'N SUPPLEMENT NR3 1984 NORDRE ØYEREN RAPPORT 1977-1983 NORDRE ØVEREN FUGLESTASJON (KOORDINATER)

TOPPDYKKER'N SUPPLEMENT NR3 1984 NORDRE ØYEREN RAPPORT 1977-1983 NORDRE ØVEREN FUGLESTASJON (KOORDINATER) TOPPDYKKER'N SUPPLEMENT NR3 1984 NORDRE ØYEREN RAPPORT 1977-1983 ) NORDRE ØVEREN FUGLESTASJON (KOORDINATER) N O R D R E Ø Y E R E N R A PPORT 1 9 7 7 1 9 8 3 VED NORDRE ØVER EN FUGLEST ASJON Forsidebilde

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

FEM ÅRS FELTARBEID VED FOKSTUMYRA,

FEM ÅRS FELTARBEID VED FOKSTUMYRA, FEM ÅRS FELTARBEID VED FOKSTUMYRA, 2004-2008. Ein studie av det biologiske mangfaldet ved Fokstugu, med hovudvekt på ornitologi og ringmerking, men også litt om andre virveldyr og virvellause dyr, frø-

Detaljer

Årsrapport Karmøy RG 2005 Arnt Kvinnesland

Årsrapport Karmøy RG 2005 Arnt Kvinnesland Årsrapport Karmøy RG 2005 Arnt Kvinnesland Summary. 11 active members of Karmøy Ringing Group ringed a total of 11429 birds during the year. Our 32 nd season resulted in 3864 pulli (34 %) and 7565 adults.

Detaljer

Utredning. Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget. Magne Husby. Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 51

Utredning. Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget. Magne Husby. Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 51 Utredning Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 51 Steinkjer 2004 Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 214 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø På landsbasis var månedene februar til mai varmere enn vanlig. Dette gjaldt særlig februar som var 6, C over normalen! Vårsesongen

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Temperatur C Nedbør mm Vårtrekket 212 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø Den norske våren (-) 212 var 1,4 C varmere enn vanlig, og den 1. varmeste siden 19. Den var også våt,

Detaljer

Årgang 13- Nr. l ULLERØY ORNITOLCGISBE STASJON. Rapport om virksomheten 1979

Årgang 13- Nr. l ULLERØY ORNITOLCGISBE STASJON. Rapport om virksomheten 1979 Årgang 13- Nr. l - 1983 Organ for Norsk Ornitologisk Forening - Avdeling Vest-Agder ULLERØY ORNITOLCGISBE STASJON Rapport om virksomheten 1979 R E. D A K S J O N E L T Redaksjonen: Bernt K. Knutsen, Skjebstadvn.

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Antal arter Temperatur C Nedbør mm Vårtrekket 215 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø 15 18 1 5 Varmere enn normalen Temperatur 16 14 12 1 Kaldere enn normalen 8 6-5 Nedbør 4 2-1

Detaljer

Utredning. Anleggsveg langs Trondheim lufthavn, Værnes. Konsekvenser for biologisk mangfold. Magne Husby Bjørg Rindal

Utredning. Anleggsveg langs Trondheim lufthavn, Værnes. Konsekvenser for biologisk mangfold. Magne Husby Bjørg Rindal Utredning Anleggsveg langs Trondheim lufthavn, Værnes Konsekvenser for biologisk mangfold Magne Husby Bjørg Rindal Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 108 Steinkjer 2009 Anleggsveg langs Trondheim

Detaljer

Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet

Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet 4. klassetrinn Utarbeidet av Christine Sunding (Oslo og Omland Friluftsråd) Finn A. Gulbrandsen og Audun Brekke Skrindo (foto) (Østensjøvannets Venner) Finansiert

Detaljer

BUSKSKVETTEN. 2005 * 21. årgang LAKSAND. Organ for Norsk Ornitologisk Forening Buskskvetten 21 (2005) Avdeling Buskerud

BUSKSKVETTEN. 2005 * 21. årgang LAKSAND. Organ for Norsk Ornitologisk Forening Buskskvetten 21 (2005) Avdeling Buskerud BUSKSKVETTEN 2005 * 21. årgang LAKSAND Organ for Norsk Ornitologisk Forening Buskskvetten 21 (2005) Avdeling Buskerud REDAKSJONELT: REDAKTØR: Jens Erik Nygård Brinken 19 3400 Lier Epost : jenygard@online.no

Detaljer

Årsrapport Karmøy RG 1997

Årsrapport Karmøy RG 1997 Årsrapport Karmøy RG 1997 Av Arnt Kvinnesland og Oskar Kenneth Bjørnstad SUMMARY: Karmøy RG had 7 active members in 1997 ringing 8882 birds with a share of 35% pullus. Constant lack of rings reduced the

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 216 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø Våren 216 ble 3 ºC varmere enn normalt, en ny rekord for Nord-Norge. Det begynte allerede i februar da temperaturene på enkelte

Detaljer

NORDRE ØYEREN RAPPORT 1976

NORDRE ØYEREN RAPPORT 1976 NORDRE ØYEREN RPPORT 1976 VED NORDRE ØYEREN FUGLESTSJON Forsidebilde: Sangsvaner. Tegner, Viggo Ree. Ettertrykk er ønskelig og tillatt på betingelse av at kilden oppgis. 2 3 FORORD : Denne rapporten bygger

Detaljer

Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden

Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden Østfold-Natur nr. 45 2011 SSN 0803-4443 Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden 1970 72 Viggo Ree (red.) SSN 0803-4443 Rapport-serien Østfold-Natur utgis av Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Østfold

Detaljer

ZOOLOGISK SERIE 1975-9

ZOOLOGISK SERIE 1975-9 ZOOLOGISK SERIE 1975-9 K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport 2001. Ser. 1975-9 ORNITOLOGISKE: UNDERSØKELSER I REGULERINGSOMRÅDET FOR DE PLANLAGTE VEFSNA-VERKENE 1974 Arne Moksnes og Geir Erik Vie UndersØkelsen

Detaljer

Fugleregistreringer i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i 2009

Fugleregistreringer i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i 2009 Fugleregistreringer i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i 2009 Andreas Winnem NOF rapport 7-2009 Norsk Ornitologisk Forening e-post: ingar@birdlife.no Publikasjon: Digitalt dokument (PDF) Forsidebilde:

Detaljer

RESULTATER FRA ÅRETS REGISTRERINGER I SØR-VARANGER OG NORDVEST-RUSSLAND

RESULTATER FRA ÅRETS REGISTRERINGER I SØR-VARANGER OG NORDVEST-RUSSLAND DVERGMÅKE 2003 RESULTATER FRA ÅRETS REGISTRERINGER I SØR-VARANGER OG NORDVEST-RUSSLAND av Morten Günther Dvergmåke (Larus minutus) på hekkeplass, Pagust, Terskij 2003 Foto Morten Günther. INNHOLD 1. INNLEDNING...3

Detaljer

EFFEKSTUDIE PÅ FUGL VED ØHF, Rapport etter første feltsesong, effekstudie på fugl ved Ørland hovedflystasjon

EFFEKSTUDIE PÅ FUGL VED ØHF, Rapport etter første feltsesong, effekstudie på fugl ved Ørland hovedflystasjon EFFEKSTUDIE PÅ FUGL VED ØHF, 2015 Rapport etter første feltsesong, effekstudie på fugl ved Ørland hovedflystasjon FUTURA 861/2015 *** Denne siden er blank *** ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... I INNHOLD...

Detaljer

FUGLEREGISTRERINGER I LOSBYDALEN

FUGLEREGISTRERINGER I LOSBYDALEN FUGLEREGISTRERINGER I LOSBYDALEN NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUS 1997 TRUDE STARHOLM, ØYVIND HAGEN OG SVEIN DALE Innhold Side Sammendrag..... 2 1. Innledning.... 3 2. Registreringsområdet...

Detaljer

Kjerrsangere i Buskerud

Kjerrsangere i Buskerud Kjerrsangere i Buskerud Steinar Stueflotten, Damenga 19, 332 Drammen, e-post: steinarstue@c2i.net Sangerne representerer en stor og tallrik familie med mange vanlige arter, men har også noen av de mest

Detaljer

Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 25. søndag 30.juni 2014. av Kjetil Johannessen, NoF Travel. Kjetil Johannessen / NoF Travel

Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 25. søndag 30.juni 2014. av Kjetil Johannessen, NoF Travel. Kjetil Johannessen / NoF Travel Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 25. søndag 30.juni 2014 av Kjetil Johannessen, NoF Travel Kjetil Johannessen / NoF Travel Deltakerliste: Bjørn Erik Paulsen, Ølen Anders Heien, Fyllingsdalen Svein

Detaljer

Rapport om fuglelivet i en del av Sefjell, Nesodden kommune

Rapport om fuglelivet i en del av Sefjell, Nesodden kommune Rapport om fuglelivet i en del av Sefjell, Nesodden kommune våren og sommeren «Nesoddgruppa» Desember 2008 Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO leder@nofoa.no www.nofoa.no Innholdsfortegnelse Kart over området

Detaljer

UTREDNING. Terrestriske fuglearter som indikatorer for bærekraftig utvikling i Norge. Tilstanden i ulike naturtyper og effekter av klimaendring

UTREDNING. Terrestriske fuglearter som indikatorer for bærekraftig utvikling i Norge. Tilstanden i ulike naturtyper og effekter av klimaendring UTREDNING Terrestriske fuglearter som indikatorer for bærekraftig utvikling i Norge Tilstanden i ulike naturtyper og effekter av klimaendring Magne Husby John Atle Kålås Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning

Detaljer

Per Gustav Thingstad

Per Gustav Thingstad Per Gustav Thingstad Zoologisk notat 2011-4 Ornitologisk statusrapport fra Øvre Forra etter feltsesongen 2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Det skapende universitet

Detaljer

Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009

Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009 Zoologisk notat 2011-3 Georg Bangjord og Per Gustav Thingstad Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1534. Miljøoppfølging utbygging nytt IKEA varehus i Åsane 2011. Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1534. Miljøoppfølging utbygging nytt IKEA varehus i Åsane 2011. Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi Miljøoppfølging utbygging nytt IKEA varehus i Åsane 2011 R A P P O R Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi T Rådgivende Biologer AS 1534 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Miljøoppfølging

Detaljer

TOV-E artsindekser på nett

TOV-E artsindekser på nett TOV-E artsindekser på nett Overvåkingen av hekkebestandene til våre vanlige fuglearter på land (TOV-E) har nå pågått i 11 år. Resultatene fra dette arbeidet gir oss ny innsikt i bestandsendringer for mange

Detaljer

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN FELTBEFARINGER FOR VARANGER KRAFT / NORCONSULT AS NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN Våren 2005 Morten Günther og Paul Eric Aspholm Paul Eric Aspholm under befaring ved Langfjorden 7. april 2005 Del

Detaljer

Ornitologisk statusrapport for Ramsarområdet Øvre Forra. Situasjonen per 2010

Ornitologisk statusrapport for Ramsarområdet Øvre Forra. Situasjonen per 2010 Zoologisk notat 2010-3 Per Gustav Thingstad NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet ISBN 978-82-7126-907-4 ISSN 1504-503X Ornitologisk statusrapport for Ramsarområdet Øvre

Detaljer

Ungarn, Hortobágy nasjonalpark NoF Travel. 21-25 oktober 2010 Turrapport Av Éric Roualet

Ungarn, Hortobágy nasjonalpark NoF Travel. 21-25 oktober 2010 Turrapport Av Éric Roualet Ungarn, Hortobágy nasjonalpark NoF Travel. 21-25 oktober 2010 Turrapport Av Éric Roualet 21 oktober Hortobàgy Avreise fra Gardermoen til Budapest. I Budapest ble vi tatt imot av Bence Kokay, vår guide.

Detaljer

Hvitvingerødstjert i Kazbegi. Foto: Vegard Bunes. Georgia Lørdag 26.april søndag 4.mai 2014. av Vegard Bunes, NoF Travel. Vegard Bunes / NoF Travel

Hvitvingerødstjert i Kazbegi. Foto: Vegard Bunes. Georgia Lørdag 26.april søndag 4.mai 2014. av Vegard Bunes, NoF Travel. Vegard Bunes / NoF Travel Georgia Lørdag 26.april søndag 4.mai 2014 Hvitvingerødstjert i Kazbegi. Foto: Vegard Bunes av Vegard Bunes, NoF Travel Vegard Bunes / NoF Travel Innledning NoF Travel arrangerte en fugletur til Georgia

Detaljer

Foto: Vegard Bunes. Andalucia, Spania. Lørdag 9.april Onsdag 13.april 2011. av Vegard Bunes, NoF Travel. Vegard Bunes / NoF Travel

Foto: Vegard Bunes. Andalucia, Spania. Lørdag 9.april Onsdag 13.april 2011. av Vegard Bunes, NoF Travel. Vegard Bunes / NoF Travel Foto: Vegard Bunes Andalucia, Spania Lørdag 9.april Onsdag 13.april 2011 av Vegard Bunes, NoF Travel Vegard Bunes / NoF Travel NoF Travel arrangerte en fugletur til Andalucía i det sørlige Spania 9.-13.april

Detaljer