ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT"

Transkript

1 r sm qs ( ) A ex.2 ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 av MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 av MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT ARTSLISTE FOR LIFJELL-OMRÅDET AJOUR 1981 etter JON BEKKEN

2

3

4 INNLEDNING - l - relemark r cr J,) RIKTSH0.r::"" Blol/OTf:-, I relema MidTelemark er ingen veldefinert region i Telemark. Kort fortalt dekker begrepet det området som Norsk Ornitologisk Forening - BØ lokallag sa som sitt "naturlige arbeidsfelt". Det rommer derfor hele BØ og Sauherad deler av kommunene Nome, Kviteseid, Seljord, Hjartdal og Notodden (se fig. 1). Arslistene for 1984 og 1989 forsøker å dekke hele dette området. Innenfor "MidTelemark" ligger sa "Lifjell-området" (se fig. 1) som defineres av Bekken i sitt arbeid (se innledning artsliste 1981). Bekkens rapport i 1981 fra Lifjell-området var første samlede oversikt over fugle-faunaen for et større område i MidTelemark. I 1984 utarbeidet Morten Rask Arnesen og Erlend Rugtveit en samlet oversikt over fuglefaunaen i hele "MidTelemark". Denne var i hovedsak ment til internt bruk i BØ lokallag for å tjene 2 formål: 1) vise status for alle artene i regionen og 2) fungere som en rapporterings-liste over interessante observasjoner til arkivet i lokallaget. I 1989 så undertegnede behovet for en ny og ajourført artsliste for MidTelemark. Mye skyldtes en undersøkelse i Skiensvassdraget sommeren 1988 (Arnesen, M.R Skiensvassdraget. Ornitologiske registreringer sommeren Fylkesmannen i Telemark - Miljøvernavdelingen) som brakte for en dag mange nye opplysninger fra regionen. Til mitt manus har jeg også fått flere kommentarer og korreksjoner fra Arild Lindgaard som for tiden er student ved Telemark Distriktshøgskole, BØ i Telemark. Bergen, mai 1989 Morten Rask Arnesen Figur l. Regionen Mid Telemark og Lifj ell- om r ådet (skravur).

5 - 2 - ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR PR. MAI av Morten Rask Arnesen Totalt 226 arter 3 underarter er observert. Nye arter siden 1984 er understreket. Det gjelder følgende arter: DVERGSVANE, MANDARINAND, SIVHAUK, POLARSNIPE, DVERGMAKE OG HÆRFUGL. Dessuten er en art strøket fra 1984-listen. Det gjelder arten: HJELMFISKAND Symbol: H = påvist hekkende ved funn av reir eller unger, eller sannsynlig hekkende pga. gjentatte observasjoner eller spesiell atferd i t = = = = = hekkesesongen. observert på trekk. forekommer tallrikt. forekommer regelmessig, men relativt fåtallig. forekommer sporadisk og fåtallig. forekommer sjelden eller tilfeldig (mindre enn 3 observasjoner). () = usikker status. SMALOM STORLOM DVERGDYKKER TOPPDYKKER GRASTRUPEDYKKER HORNDYKKER HAVSULE STORSKARV GRAHEGRE STORK KNOPPSVANE DVERGSVANE SANGSVANE SÆDGAS KORTNEBBGAS TUNDRAGAS GRAGAS SNØGAS KANADAGAS HVITKINNGAS RINGGAS GRAVAND MANDARINAND BRUNNAKKE SNADDERAND KRIKKAND STOKKAND STJERTAND KNEKKAND SKJEAND SYMBOL Gavia stellata Gavia arctiea Tachybaptus ruficollis Podiceps cristatus Podiceps griseigena Podiceps auritus Sula bassana Phalacrocorax carbo Ardea cinera Ciconia ciconia Cygnus olor Cygnus columbianus Cygnus cygnus Anser fabilis Anser brachyrhynchus Anser albifrons albifrons Anser anser Anser caerulescens Branta canadensis Branta leucopsis Branta bernicla bernicla Tadorna tadorna Aix geliruculata Anas penelope Anas strepera Anas crecca ( ) Anas platyrhyncos Anas acuta Anas querquedula Anas clypeata ~ t) ()

6 - 3 - TAFFELAND TOPPAND BERGAND ÆRFUGL HAVELLE SVARTAND SJØORRE KVINAND LAPPFISKAND SILAND LAKS AND VEPSEVAK SVARTGLENTE GLENTE HAVØRN SIVHAUK MYRHAUK STEPPE-/ENGHAUK HØNSEHAUK SPURVEHAUK MUSVAK FJELLVAK KONGEØRN FISKEØRN TARNFALK DVERGFALK LERKEFALK JAKTFALK VANDREFALK JERPE LIRYPE FJELLRYPE ORRFUGL STORFUGL FASAN VANNRIKSE MYRRIKSE SIVHØNE SOTHØNE TRANE TJELD DVERGLO SANDLO BOLTIT HEILO TUNDRALO VIPE POLAR SNIPE DVERGSNIPE TEMMINCKSNIPE TUNDRASNIPE FJÆREPLYTT MYRSNIPE FJELLMYRLØPER BRUSHANE KVARTBEKKASIN ENKELTBEKKASIN DOBBELTBEKKASIN Aythya ferina Aythya fuligula Aythya marila Somateria mollissima Clangula hyemalis Melanitta nigra Melanitta fusea Bueephala elangula Mergus albellus Mergus serrator Mergus merganser Pernis apivorus Milvus migrans Milvus milvus Haliaeetus albieilla Circus aeruginosus Circus eyaneus Circus maerourus/pygargus Aeeipiter gentilis Aeeipiter nisus Buteo buteo Buteo lagopus Aquila ehrysaetos Pandio halietus Faleo tinnuneulus Faleo eolumbarius Faleo subbuteo Faleo rustieolis Faleo peregrinus Bonasa bonasia Lagopus lagopus Lagopus mutus Tetrao tetrix Tetrao urogallus Phasanius eolehieus Rallus aquatieus Porzana porzana Gallinula ehloropus Fuliea atra Grus grus Haematopus ostrelegus Charadrius dubius Charadrius hiatieula Charadrius morinellus Pluvialis apriearis Pluvialis squatarola Vanellus vanellus Calidris canutus Calidris minuta Calidris temminckii Calidris ferruginea Calidris maritima Calidris alpina Limieola falcinellus Philomaehus pugnax Lymnocryptes minimus Gallinago gallinago Gallinago media () () () () () () H () () () () ()

7 - 4 - RUGDE SVARTHALESPOVE LAPPSPOVE SMASPOVE STORSPOVE SOTSNIPE RØDSTILK GLUTTSNIPE SKOGSNIPE GRØNNSTILK STRANDSNIPE SVØMMESNIPE DVERGMAKE HETTEMAKE FISKEMAKE SILDEMAKE GRAMAKE GRØNLAND SMAKE SVARTBAK MAKRELLTERNE RØDNEBBTERNE STEPPEHØNE KLIPPEDUE (BYDUE) SKOGDUE RINGDUE TYRKERDUE TURTELDUE GJØK HUBRO SNØUGLE HAUKUGLE SPURVEUGLE KATTUGLE SLAGUGLE HORNUGLE JORDUGLE PERLEUGLE NATTRAVN TARNSEILER ALPESElLER ISFUGL HÆRFUGL VENDEHALS GRASPETT GRØNNSPETT SVARTSPETT FLAGGSPETT HVITRYGGSPETT DVERGSPETT TRETASPETT TRELERKE SANGLERKE SANDSVALE LAVESVALE TAKSVALE TREPIPLERKE HEIPIPLERKE LAPPIPLERKE Scolopax rustieola Limosa limosa Limosa lapponica Numenius minutus Nemenius arquata Tringa erythropus Tringa totanus Tringa nebularia Tringa ochropus Tringa glareola Tringa hypoleucos Phalaropus lobatus Larus minutus Larus ridibundus Larus canus Larus fuseus Larus argentatus Larus glaucoides Larus marinus Sterna hirundo Sterna paradisaea Syrrhaptes paradoxus Columba livia Columbia oenas Columbia palumbus Streptopelia decacto Streptopelia turtur Cuculus canorus Bubo bubo Nyctea scandica Surnia ulula Glaucidium passeridum Strix aluco Strix uralensis Asio otus Asio flarnrneus Aegolius funereus Caprimulgus europa eus Apus apus Apus melba Alcedo atthis Upupa epops Jynx torquilla Picus canus Picus viridis Dryocopus martius Dendrocopos major Dendrocopos leucotos Dendrocopos minor Picoides tridactylus Lullula arborea Alauda arvens is Riparia riparia Hirundo rustiea Delichon urbica Anthus trivialis Anthus pratensis Anthus cervinus () () () {) {} {) () {) () {) {)

8 - 5 - SKJÆRPIPLERKE Anthus spinoletta GULERLE a)sørlig b)saerle VINTERERLE LINERLE a)linerle b)svartryggerle SIDENSVANS FOSSEKALL GJERDESMETT JERNSPURV RØDSTRUPE NATTERGAL BLASTRUPE RØDSTJERT BUSKSKVETT STEINSKVETT RINGTROST SVARTTROST GRATROST MALTROST RØDVINGETROST DUETROST GRESSHOPPESANGER SIVSANGER RØRSANGER GULSANGER RØDSTRUPESANGER HAUKSANGER MØLLER TORNSANGER HAGESANGER MUNK BØKSANGER GRANSANGER LØVSANGER FUGLEKONGE GRA FLUESNAPPER SVARTHVIT FLUESNAPPER STJERTMEIS LØVMEIS GRANMEIS TOPPMEIS SVARTMEIS BLAMEIS KJØTTMEIS SPETTMEIS TREKRYPER PIROL TORNSKATE VARSLER NØTTESKRIKE LAVSKRIKE SKJÆRE NØTTEKRAKE KAIE KORNKRAKE GULERLE Motacilla flava flava Motacilla f. thunbergi Motacilla cinera Motacilla alba alba Motacilla a. yarrellii Bombycilla garrululus Cinclus cinelus Troglodytes troglodytes Prunella modularis Erithacus rubecula Luscinia luscinia Luscinia sveciea Phoenicurus phoenicurus Saxicola rubetra Oenanthe oenanthe Turdus torquatus Turdus merula Turdus pilaris Turdus philomelos Turdus iliacus Turdus viscivorus Locustella naevia Acrocephalus schoenobaenus Acrocephalus scirpaceus Hippolais icterina Sylvia cantillans Sylvia nisoria Sylvia curruca Sylvia communis Sylvia borin Sylvia atricapilla Phylloscopus sibilatrix a)vl.gransanger Phylloscopus collybita b)sibirgransanger Phylloscopus c.tristis Phylloscopus trochilus Regulus regulus Muscicapa striata Ficedula hypoleucos Aegithalos caudatus Parus palustris Parus montanus Parus cristatus Parus ater Parus caeruleus Parus major Sitta europaea Certhia familiaris Oriolus oriolus Lanius collurio Lanius excubitor Garrulus glandarius Perisoreus infaustus Pica pica Nucifraga caryocatctes Corvus monedula Corvus frugilegus () () () () () -: ()

9 - 6 - KRAKE Corvus corone cornix RAVN Corvus corax STÆR Sturnus vulgaris ROSENSTÆR Sturnus roseus GRASPURV Passer domestieus PILFINK Passer montanus {) BOKFINK Fringilla coelebs BJØRKEFINK Fringilla montifringilla GRØNNFINK Carduelis chloris STILLITS Carduelis carduelis GRØNNSISIK Carduelis spinus TORNIRISK Carduelis cannabina BERGIRISK Carduelis flavirostris GRASISIK Carduelis flammea () POLARSISIK Carduelis hornemanni GRANKORSNEBB Loxia curvirostra FURUKORSNEBB Loxia pytyopsittacus ROSENFINK Carpodaeus erythrinus KONGLEBIT Pinicola enucleator DOMPAP Pyrrhula pyrrhula KJERNEBITER Coccothraustes coccothr. LAPPSPURV Calcarius lapponicus {) SNØSPURV Plectrophenax nivalis { ) GULSPURV Emberiza citrinella HORTULAN Emberiza hortulana SIVSPURV Emberiza schoeniclus Totalt 226 arter 3 underarter LEMARK O\STR'KTS~ BIBLl01E c ø I H:Lf.MII Ø r-cl'

10 - 7 - ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR PR av Morten Rask Arnesen og Erlend Rugtveit Tilsammen 221 fuglearter 3 underarter er påvist i Telemark, hvorav ca 133 hekker eller har hekket i området. 2 avartene. havsule og steppehøne, er bare observert før Nye arter siden 1981 er understreket. Det gjelder følgende arter: HVITKINNGAS, LAPPFISKAND, HJELMFISKAND, SVARTGLENTE, GLENTE, STEPPE-/ENGHAUK,LERKEFALK, MYRRIKSE, TUNDRASNIPE, FJELLMYRLØPER, KVARTBEKKASIN, LAPPSPOVE, SOTSNIPE, GRØNLANDSMAKE, RØDNEBBTERNE, ALPESEILER, HVITRYGGSPETT, TRELERKE, LAPPIPLERKE,NATTERGAL, GRESSHOPPESANGER, RØRSANGER, RØDSTRUPESANGER, HAUKSANGER, PIROL, STILLITS, POLARSISIK OG KJERNEBITER. og følgende underarter: SØRLIG GULERLE, SVARTRYGGERLE OG SIBIRGRANSANGER. Symbol: H = påvist hekkende ved funn av reir eller unger, eller sannsynlig hekkende pga. gjentatte observasjoner eller spesiell atferd i t = = = = - = hekkesesongen. observert på trekk. forekommer tallrikt. forekommer regelmessig, men relativt fåtallig. forekommer sporadisk og fåtallig. forekommer sjelden eller tilfeldig (mindre enn 3 observasjoner). (?) = usikker status. SYMBOL SMALOM STORLOM DVERGDYKKER TOPPDYKKER GRASTRUPEDYKKER HORNDYKKER HAVSULE STORSKARV GRAHEGRE STORK KNOPPSVANE SANGSVANE SÆDGAS KORTNEBBGAS TUNDRAGAS GRAGAS SNØGAS KANADAGAS HVITKINNGAS Gavia stellata Gavia arctica Tachybaptus ruficollis Podiceps cristatus Podiceps griseigena Podiceps auritus Sula bassana Phalacrocorax carbo Ardea cinera (?) Ciconia ciconia Cygnus olor Cygnus cygnus Anser fabalis Anser brachyrhynchus Anser albifrons albifrons Anser anser Anser caerulescens Branta canadensis Branta leucopsis

11 - 8 - RINGGAS GRAVAND BRUNNAKKE SNADDERAND KRIKKAND STOKKAND STJERTAND KNEKKAND SKJEAND TAFFELAND TOPPAND BERGAND ÆRFUGL HAVELLE SVARTAND SJØORRE KVINAND LAPPFISKAND HJELMFISKAND SILAND LAKS AND VEPSEVAK SVARTGLENTE GLENTE HAVØRN MYRHAUK STEPPE-!ENGHAUK HØNSEHAUK SPURVEHAUK MUSVAK FJELLVAK KONGEØRN FISKEØRN TARNFALK DVERGFALK LERKEFALK JAKTFALK VANDREFALK JERPE LIRYPE FJELLRYPE ORRFUGL STORFUGL FASAN VANNRIKSE MYRRIKSE SIVHØNE SOTHØNE TRANE TJELD DVERGLO SANDLO BOLTIT HEILO TUNDRALO VIPE DVERGSNIPE TEMMINCKSNIPE Branta bernicla Tadorna tadorna Anas penelope Anas strepera Anas crecca Anas platyrynchos Anas acuta Anas querquedula Anas clypeata Aythya ferina Aythya fuligula Aythya marila Somateria mollissima Clangula hyemalis Melanitta nigra Melanitta fusca Bucephala clangula Mergus albellus Mergus cucullatus Mergus serrator Mergus merganser Pernis apivorus Milvus migrans Milvus milvus Haliaeetus albicilla Circus cyaneus Circus macrourus!pygargus Accipiter gentilis Accipiter nisus Buteo buteo Buteo lagopus Aquila chrysaetos Pandion halietus Falco tinnunculus Falco columbarius Falco subbuteo Falco rusticolis Falco peregrinus Tetrastes bonasia Lagopus lagopus Lagopus mutus Tetrao tetrix Tetrao urogallus Phasanius colchicus Rallus aquaticus Porzana porzana Gallinula choloropus Fulica atra Grus grus Haematopus ostralegus Charadrius dubius Charadrius hiaticula Charadrius morienileus Pluvialis apricaria Pluvialis squatarola Vanellus vanellus Calidris minuta Calidris temminckii (? )

12 - 9 - TUNDRASNIPE Calidris ferruginea FJÆREPLYTT Calidris maritima MYRSNIPE Calidris alpina FJELLMYRL~PER Limicola falcinellus BRUSHANE Philomachus pugnax KVARTBEKKASIN Lymnocryptes minimus ENKELTBEKKASIN Gallinago gallinago DOBBELTBEKKASIN Gallinago media RUGDE Scolopax rustieola SVARTHALESPOVE Limosa limosa LAPPSPOVE Limosa lapponica SMASPOVE Numenius phaeopus STORSPOVE Nemenius arquata SOTSNIPE Tringa erythropus RØDSTILK Tringa totanus GLUTTSNIPE Tringa nebularia SKOGSNIPE Tringa ochropus GRØNNSTILK Tringa glareola (?) STRANDSNIPE Tringa hypoleucos SVØMMESNIPE Phalaropus lobatus HETTEMAKE Larus ridibundus FISKEMAKE Larus canus SILDEMAKE Larus fuseus GRAMAKE Larus argentatus GR~NLANDSMAKE Larus glaucoides SVARTBAK Larus marinus MAKRELLTERNE Sterna hirundo R~DNEBBTERNE Sterna paradisaea STEPPEHØNE Syrrhaptes paradoxus BYDUE Columbia livia SKOGDUE Columbia oenas RINGDUE Columba palumbus TYRKERDUE Streptopelia decaocto TURTELDUE Streptopelia turtur GJØK Cuculus canorus HUBRO Bubo bubo SNØUGLE Nyctea scandica HAUKUGLE Surnia ulula KATTUGLE Strix aluco SLAGUGLE Strix nebulosa HORNUGLE Asio otus JORDUGLE Asio flammeus SPURVEUGLE Glaucidium passerinum PERLEUGLE Aegolius funerus NATTRAVN Caprimulgus europa eus TARNSEILER Apus apus ALP ESEl LER Apus melba ISFUGL Alcedo atthis VENDEHALS Jynx torquilla GRASPETT Picus canus GRØNNSPETT Picus viridis SVARTSPETT Dryocopus martius FLAGGSPETT Dendroeopus major HVITRYGGSPETT Dendroeopus leucotos DVERGSPETT Dendroeopus minor TRETASPETT Picoides cridactylus TRELERKE Lullula arborea SANGLERKE Alauda arvensis

13 SANDSVALE LAVESVALE TAKSVALE TREPIPLERKE LAPPIPLERKE HEIPIPLERKE SKJÆRPIPLERKE GULERLE a) SØRLIG GULERLE b) SAERLE VINTERERLE LINERLE a) LINERLE b) SVARTRYGGERLE SIDENSVANS FOSSEKALL GJERDESMETT JERNSPURV RØDSTRUPE NATTERGAL BLASTRUPE RØD STJERT BUSKSKVETT STEINSKVETT RINGTROST SVARTTROST GRATROST MALTROST RØDVINGETROST DUETROST GRESSHOPPESANGER SIVSANGER RØRSANGER GUL SANGER RØDSTRUPESANGER HAUKSANGER MØLLER TORNSANGER HAGESANGER MUNK BØKSANGER GRANSANGER a)gransanger b)sibirgransanger LØVSANGER FUGLEKONGE GRAFLUESNAPPER SVARTHVIT FLUESNAPPER STJERTMEIS LØVMEIS GRANMEIS TOPPMEIS SVARTMEIS BLAMEIS KJØTTMEIS SPETTMEIS TREKRYPER PIROL TORNSKATE VARSLER NØTTESKRIKE Riparia riparia Hirundo rustiea Delichon urbica Anthus trivialis Anthus cervinus Anthus pratensis Anthus spinoletta Motacilla flava flava Motacilla f. thunbergi Motacilla cinerea Motacilla alba alba Motacilla a. yarrellii Bombycilla garrulus Cinclus cinclus Troglodytes troglodytes Prunella modularis Erithacus rubecula Luscinia luscinia Luscinia svecica Phoenicurus phoenicurus Saxicola rubetra Oenanthe oenanthe Turdus torquatus Turdus merula Turdus pilaris Turdus philomelos Turdus iliacus Turdus viscivorus Locustella naevia Acrocephalus schoenobaenus Acrocephalus scirpaceus Hippolais icterina Sylvia canitalians Sylvia nisoria Sylvia curruca Sylvia communis Sylvia bor in Sylvia atricapilla Phylloscopus sibilatrix Phylloscopus collybita c. Phylloscopus c. tristis Phylloscopus trochilus Regulus regulus Muscicapa striata Ficedula hypoleuca Aegithalos caudatus Parus palustris Parus montanus Parus cristatus Parus ater Parus caeruleus Parus major Sitta europaea Certhia familiaris Oriolus oriolus Lanius cullorio Lanius excubitor Garrulus glandarius

14 - Il - LAVSKRIKE SKJÆRE NØTTEKRAKE KAIE KORNKRAKE KRAKE RAVN STÆR ROSENSTÆR GRASPURV PILFINK BOKFINK BJØRKEFINK GRØNNFINK STILLITS GRØNNSISIK TORNIRISK BERGIRISK GRASISIK POLARSISIK GRANKORSNEBB FURUKORSNEBB ROSENFINK KONGLEBIT DOMPAP KJERNEBITER LAPPSPURV SNØSPURV GULSPURV HORTULAN SIVSPURV Perisoreus infaustus Pica pica Nucifraga caryocatactes Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone cornix Corvus corax Sturnus vulgaris Sturnus roseus Passer domesticus Passer montanus Fringilla coelebs Fringilla montifringilla Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis cannabina Carduelis flavirostris Carduelis flammea Carduelis hornemanni Loxia curvirostra Loxia pytyopsittacus Carpodacus eythrinus Pinicola enucleator Pyrrhula pyrrhula Coccothraustes cocco. Calcarius lapponicus Plectrophenax nivalis Emberiza citrinella Emberiza rustica Emberiza aureola (?) (?) Totalt 221 arter 3 underarter A (r I B'BllOfE J ø rele: '(TS (?'r:.~i'

15 ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK (LIFJELL-OMRADET) AJOUR PR etter Jon Bekken Lifjell. Fugl og pattedyr. Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Univ. i Oslo. Denne framstillingen dekker egentlig bare Lifjell-området som er en noe mindre geografisk enhet enn for de andre status-rapportene under MidTelemark (se kartskisse). Imidlertid er Bekkens oversikt den første som finnes fra regionen, slik at jeg mener det likevel har verdi å se den i sammenheng med de to påfølgende i 1984 og Tilsammen 194 (Bekken har 192, se under) fuglearter er påvist i Lifjellområdet, hvorav ca. 120 av disse hekker. I Bekkens opprinnelige liste er det følgende mangler: nøtteskrike mangler status og artskommentar, men står på artsliste; skjære er uteglemt fra artsliste, status og artskommentar; nøttekrake er uteglemt fra artsliste og status, men er med under artskommentar. Korreksjonene står for MRA sin regning! Symbol: ART H = påvist hekkende ved funn av reir eller unger, eller gjentatte observasjoner eller spesiell adferd sannsynliggjør hekking. t = observert på trekk = forekommer tallrikt = forekommer regelmessig, men relativt fåtallig = forekommer sporadisk og fåtallig = forekommer sjelden eller tilfeldig (mindre enn 3 observasjoner)? = usikker status SYMBOL Smålom Gavia stellata Storlom Gavia arctica Dvergdykker Tachybaptes ruficollis Toppdykker Podiceps cristatus Gråstrupedykker Podiceps griseigena Horndykker Podiceps auritus Havsule Sula bassana Storskarv Phalacrocorax carbo Gråhegre Ardea cinera Stork Ciconia ciconia Knoppsvane Cygnus olor Sangsvane Cygnus cygnus Sædgås Anser fabalis Kortnebbgås Anser brachyrhynhcus Tundragås Anser albifrons Grågås Anser anser Snøgås Anser caerulescens Kanadagås Branta canadensis Ringgås Branta bernicla Gravand Tadorna tadorna Brunnakke Anas penelope Snadder and Anas strepera Krikkand Anas crecca Stokkand Anas platyrhyncos

16 Stjertand Anas acuta Knekkand Anas querquedula Skjeand Anas clypeata Taffeland Aythya ferina Toppand Aythya fuligula Bergand Aythya marila Ærfugl Somateria mollissima Havelle Clangula hyemalis Svartand Melanitta nigra Sjøorre Melanitta fusca Kvinand Bucephala clangula Siland Mergus serrator Laksand Mergus merganser Vepsevåk Pernis apivorus Glente/svartglente Milvus milvus/migrans Havørn Haliaeetus albicilla Myrhauk Circus cyaneus Hønsehauk Accipiter gentilis Spurvehauk Accipiter nisus Musvåk Buteo buteo Fjellvåk Buteo lagopus Kongeørn Aquila chrysaetos? Fiskeørn Pandion haliaetus Tårnfalk Falco tinnunculus Dvergfalk Falco columbarius Jaktfalk Falco rusticolus Vandrefalk Falco peregrinus Jerpe Tetrastes bonasia Lirype Lagopus lagopus Fjellrype Lagopus mutus Orrfugl Tetrao tetrix Storfugl Tetrao urogallus Fasan Phasanius colchicus Vannrikse Rallus aquaticus Sivhøne Gallinula chloropus Sothøne Fulica atra Trane Grus grus Tjeld Heaemtopus ostralegus Dverglo Charadrius dubius Sandlo Charadrius hiaticula Boltit Eudromias morinellus Heilo Pluvialis apricaria Tundralo Pluvialis squatarola Vipe Vanellus vanellus Dvergsnipe Calidris minuta Temmincksnipe Calidris temminckii Fjæreplytt Calidris maritima Myrsnipe Calidris alpina Brushane Philomachus pugnax Enkeltbekkasin Gallinago gallinago Dobbeltbekkasin Gallingaog media Rugde Scolopax rusticola Svarthalespove Limosa limosa Småspove Numenius phaeopus Storspove Numenius arquata Rødstilk Tringa totanus? Gluttsnipe Tringa nebularia Skogsnipe Tringa ochropus

17 Grønnstilk Strandsnipe Svømmesnipe Hettemåke Fiskemåke Sildemåke Gråmåke Svartbak Makrellterne Steppehøne Bydue Skogdue Ringdue Tyrkerdue Turteldue Gjøk Hubro Snøugle Haukugle Kattugle Slagugle Hornugle Jordugle Spurveugle Perleugle Nattravn Tårnseiler Isfugl Vendehals Gråspett Grønnspett Svartspett Flaggspett Dvergspett Tretåspett Sanglerke Sandsvale Låvesvale Taksvale Trepiplerke Heipiplerke Skjærpiplerke Såerle Vintererle Linerle Sidensvans Fossekall Gjerdesmett Jernspurv Rødstrupe Blåstrupe Rødstjert Buskskvett Steinskvett Ringtrost Svartrost Gratrost Måltrost Tringa glareola Tringa hypoleucos Phalaropus lobatus Larus ridibundus Larus canus Larus fuseus Larus argentatus Larus marinus Sterna hirundo Syrrhaptes paradoxus Columbia livia Columba oenas Columba palumbus Streptopelia decaocto Streptopelia turtur Cuculus canorus Bubo bubo Nyctea scandica Syrnia ulula Strix aluco Strix uralensis Asio otus Asio flammeus Glaucidium passerinum Aegolius funereus Caprimulgus europaeus Apus apus Alcedo atthis Jynx torquilla Picus canus Picus viridis Dryocopus martius Dendroeopus major Dendroeopus minor Picoides tridactylus Alauda arvensis Riparia riparia Hirundo rustiea Delichon urbica Anthus trivialis Anthus pratensis Anthus spinoletta Motacilla flava thunbergi Motacilla cinera Motacilla alba Bombacilla garrulus Cinclus cinelus Troglodytes troglodytes Prunella modularis Erithacus rubecula Luscinia luscinia Phoenicurus phoenicurus Saxicola rubetra Oenanthe oenanthe Turdus torquatus Turdus merula Turdus pilaris Turdus philomelos? H?

18 Rødvingetrost Turdus iliacus Duetrost Turdus viscivorus Sivsanger Acrocephalus schoenobaeunus Gulsanger Hippolais icterina Møller Sylvia curruca Tornsanger Sylvia communis Hagesanger Sylvia borin Munk Sylvia atricapilla Bøksanger Phylloscopus sibilatrix Gransanger Phylloscopus collybita Løvsanger Phylloscopus trochilus Fuglekonge Regulus regulus Gråfluesnapper Muscicapa striata Svarthvit fluesnapper Ficedula hypleuca Stjertmeis Aegithalos caudatus Løvmeis Parus palustris Granmeis Parus montanus Toppmeis Parus cristatus Svartmeis Parus ater Blåmeis Parus caeruleus Kjøttmeis Parus major Spettmeis Sitta europaea Trekryper Certhia familiaris Tornskate Lanius collurio Varsler Lanius excubitor Nøtteskrike Garrulus glandarius Lavskrike Perisoreus infaustes Skjære Pica pica Nøttekråke Nucifraga caryocatactes Kaie Corvus monedula Kornkråke Corvus frugilegus Kråke Corvus corone cornix Ravn Rosenstær Stær Gråspurv Pilfink Bokfink Bjørkefink Grønnfink Grønnsisik Tornirisk Bergirisk Gråsisik Grankorsnebb Furukorsnebb Corvus corax Sturnus roseus Sturnus vulgaris Passer domesticus Passer domesticus Fringilla coelebs Fringilla montifringilla Carduelis chloris Carduelis spinus Carduelis cannabina Carduelis flavirostris Carduelis flammea Loxia curvirostra Loxia pytopsittacus Rosenfink Carpodacus erythrinus Konglebit Pinicola enucleator Dompap Pyrrhula pyrrhula Lappspurv Calcarius lapponicus Snøspurv Plectrophenax nivalis Gulspurv Emberiza citrinella Hortulan Emberiza hortulana Sivspurv Emberiza aureola Totalt 194 arter

19 ,

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern Noregs vassdrags- og energidirektorat Deres ref. Deres kontaktperson Vår ref. Vår kontaktperson Dato 201202844-7 Steinar Pettersen 003/09-2015 Lars Ågren 07.09.2015, avdeling Hordaland Søknad om konsesjon

Detaljer

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK RESULTATER FRA 2002 OG 2003 av Morten Günther Haukugle (Surnia ulula) ved Skrøytnes, Sør-Varanger Foto Morten Günther 2002 1. Innledning I desember 2001 søkte

Detaljer

Årsrapport Sundåsen 2013

Årsrapport Sundåsen 2013 Årsrapport Sundåsen 2013 Foto: Terje Axelsen Totalt 127 arter observert i løpet av året. Av disse 4 nye: sandlo, skogsnipe, grønnstilk, nattergal, møller, tornsanger, lappspurv og snøspurv. Artslisten

Detaljer

F O R V A L T N I N G S P L A N

F O R V A L T N I N G S P L A N Gårdsparken FORVALTNINGSPLAN 2004 Registrerte viltarter i Gårdsparken, Bergen 2001 Sammen med det tilstøtende Rambjøra landskapsvernområde kan Gårdsparken skilte med en av

Detaljer

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste.

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. størrelser Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. Denne listen skal i utgangspunktet følges. Det finnes noen tilfeller

Detaljer

Artsliste for Verdal kommune

Artsliste for Verdal kommune Artsliste for Verdal kommune utgitt av NOF, Verdal Lokallag foreningen for fuglevern september 1999 Tegnforklaring H Påvist hekkende ved funn av reir eller unger h Antatt hekkende p.g.a. hekkeadferd T

Detaljer

NOTAT. 1. Borg 2 - Konsekvensutredning verdisetting. I Konsekvensviften skal naturtypene verdisettes, til «liten, middels, stor» jf.

NOTAT. 1. Borg 2 - Konsekvensutredning verdisetting. I Konsekvensviften skal naturtypene verdisettes, til «liten, middels, stor» jf. NOTT Oppdrag 1110438 Kunde Kystverket Notat nr. 00 Dato 2014/01/14 Til Fra Kopi Rambøll Dato 2014/01/14 Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen N-0213 Oslo T +47 2251 8000 www.ramboll.no 1. org 2 - Konsekvensutredning

Detaljer

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern.

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern. Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu Tilleggsdata Gjersrudtjern Stensrudtjern Maurtu Alle foto Håkan Billing Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing Tillegg til kartlegging i 2011 I 2011 foretok

Detaljer

FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE

FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) 1990-2005 MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE Arve Olsen Geithus Registreringer. Registreringene av fugler ved Vassbunn i perioden 1990-2005 er gjort med varierende antall dager

Detaljer

FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken ARTSOMTALE

FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken ARTSOMTALE FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken FUGLEÅRET 2004 145 arter er registrert ved Fiskumvannet i 2004. Det er ingen nye arter dette året. Fra loggboka i fugletårnet leser vi: Antallet registreringsdager

Detaljer

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT 2002 MORTEN GÜNTHER Tranefamilie i Pasvikdalen Foto: M. Günther Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat 2002 av Morten Günther Innledning Vårtellingene av vannfugl

Detaljer

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015 Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker Steinar Stueflotten Drammen, 04.12.15 sstuef@broadpark.no Denne rapporten summerer opp status vedrørende fugleobservasjoner gjort i

Detaljer

FUGLER VED FISKUMVANNET 2005 Av Terje Bakken

FUGLER VED FISKUMVANNET 2005 Av Terje Bakken FUGLER VED FISKUMVANNET 2005 Av Terje Bakken FUGLEÅRET 2005 Dette er nå 12. året på rad vi gir ut en rapport om fuglelivet på/ved Fiskumvannet. Ingen av observasjonene har vært behandlet av LRSK. 164 arter

Detaljer

NOF Øvre Eiker Lokallag Krokstadelva i mars 2008 Terje Bakken

NOF Øvre Eiker Lokallag Krokstadelva i mars 2008 Terje Bakken FUGLER VED FISKUMVANNET 2007 FUGLEÅRET 2007 Dette er nå 14. året på rad vi gir ut en rapport om fuglelivet på/ved Fiskumvannet. Ingen av observasjonene har vært behandlet av LRSK. 155 arter er registrert

Detaljer

ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S =

ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S = ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S = streif E = Direkte truet (tall angir Norges andel av europeisk

Detaljer

Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008

Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008 Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008 Morten Halmrast Mjøndalen oktober 2008 Grunnlaget for denne rapporten er blitt til ved hjelp av mange års ringmerkingsaktivitet og registreringer av fuglelivet

Detaljer

Bonnkonvensjonens liste 2

Bonnkonvensjonens liste 2 Bonnkonvensjonens liste 2 Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/internasjonale-konvensjoner/bonnkonvensjonen/bonnkonvensjonens-liste-2/ Side 1 / 6 Bonnkonvensjonens liste 2 Publisert

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 4-2014 Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013 Norsk ornitologisk forening John Atle Kålås, Magne Husby, Erlend B. Nilsen & Roald Vang Bestandsvariasjoner for terrestriske

Detaljer

Fugler på Tjeldstø 2003

Fugler på Tjeldstø 2003 Fugler på Tjeldstø 2003 Av Julian Bell Følgende rapport er stort sett basert på mine egne observasjoner (95 observasjonsdager) samt opplysninger fra nettsiden Fugler i Hordaland (http://cyberbirding.uib.no/nof/)

Detaljer

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tjeldstø 2004 Følgende rapport er basert stort sett på mine egne observasjoner (123 observasjons dager) samt opplysninger fra nettsiden fugler i Hordaland, Egil Frantzen s liste over Tjeldstø observasjoner

Detaljer

Årsrapport 1999. Ekskursjoner:

Årsrapport 1999. Ekskursjoner: Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 1999 Haslum 20/12-1999 Styret har i 1999 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Geoffrey Acklam Styremedlem Dag

Detaljer

FUGLELISTE FOR AUST-AGDER PR. 1. JANUAR 2014

FUGLELISTE FOR AUST-AGDER PR. 1. JANUAR 2014 FUGLELISTE FOR AUST-AGDER PR. 1. JANUAR 2014 Knoppsvane Dvergsvane... G Sangsvane... GH Sædgås Anser fabalis fabalis... R Anser fabalis rossicus... R Kortnebbgås Tundragås Anser albifrons albifrons...

Detaljer

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012 NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Statens vegvesen Region øst leder@nofoa.no Medlemsrelatert: medlem@nofoa.no Økonomisk: kasserer@nofoa.no Vernesaker: naturvernkontakt@nofoa.no

Detaljer

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Sesongrapport 2010 Nordre Øyeren Fuglestasjon Innholdsfortegnelse Metodikk - revirkartering... 2 Fautøya - oppsummering... 4 Revirplott for Fautøya...

Detaljer

Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009

Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009 Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009 Ill. Trond Haugskott Det takserte området sommeren 2009 Trond Aspelund, Rune Christensen, Espen Støtterud-Christensen Tilleggsdata av Svein

Detaljer

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm Søknad om dispensasjon til etablering av tilrettelagt fugleobservasjonssted med skjerming mot forstyrrelse av fuglelivet i Nesheimvann i Nesheimvann naturreservat og Nedre Skeime slåttemark Bakgrunn for

Detaljer

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA FELTARBEID VED FOKSTUMYRA 2006 med hovudvekt på ornitologi og ringmerking Kjell Mork Soot og Karl Johan Grimstad. Januar 2007 Skogsnipe, ungfugl, 31.07.2006 (Foto: Kjell Mork Soot). INNHOLD 1. LITT OM

Detaljer

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa.

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. En gjennomgang av samlingene med utstoppede dyr, samt gammel litteratur ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, er de viktigste kildene til opplysningene i dette dokumentet.

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007.

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Året 2007 har vært meget bra for stasjonen. Vi har hatt en god bemanning, spesielt på høsten, og vi har fått gjort en del ting som har stått på tapetet i en del

Detaljer

Årsrapport for Gjennestadvannet 2013

Årsrapport for Gjennestadvannet 2013 Årsrapport for Gjennestadvannet 2013 Totalt ble det registrert 151 arter hvor 3 var nye for området, nemlig: storlom, myrsnipe og grønlandsmåke. Artslisten for Gjennestadvannet teller nå 213 arter. Antall

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 2007 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er derfor

Detaljer

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Hortulan Ill. Trond Haugskott FORSLAG OM VERN AV FLAKSTADMÅSAN I NES OG ULLENSAKER KOMMUNER Høgmyrer (torvmyrer) er en truet naturtype på grunn

Detaljer

Fugler i Fossum-området 2005

Fugler i Fossum-området 2005 Fugler i Fossum-området 200 Torsten Källqvist 2006 INNHOLD BAKGRUNN... OBSERVASJONER... Storlom... Storskarv... Gråhegre...0 Stokkand...0 Krikkand... Brunnakke... Toppand...2 Bergand...2 Kvinand...2 Svartand...

Detaljer

Bonnkonvensjonen. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 10

Bonnkonvensjonen. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 10 Bonnkonvensjonen Innholdsfortegnelse 1) Bonnkonvensjonens liste 1 2) Bonnkonvensjonens liste 2 http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/internasjonale-konvensjoner/bonnkonvensjonen/ Side 1 / 10 Bonnkonvensjonen

Detaljer

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Av Geir S. Andersen og Håkan Billing Foto Håkan Billing Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002 J. INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2003. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002. Natur i Østfold 22(1-2): 39-46. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2002 totalt

Detaljer

TOPPDYKKER'N SUPPLEMENT NR3 1984 NORDRE ØYEREN RAPPORT 1977-1983 NORDRE ØVEREN FUGLESTASJON (KOORDINATER)

TOPPDYKKER'N SUPPLEMENT NR3 1984 NORDRE ØYEREN RAPPORT 1977-1983 NORDRE ØVEREN FUGLESTASJON (KOORDINATER) TOPPDYKKER'N SUPPLEMENT NR3 1984 NORDRE ØYEREN RAPPORT 1977-1983 ) NORDRE ØVEREN FUGLESTASJON (KOORDINATER) N O R D R E Ø Y E R E N R A PPORT 1 9 7 7 1 9 8 3 VED NORDRE ØVER EN FUGLEST ASJON Forsidebilde

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2011

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2011 Store Færder Ornitologiske Stasjon 2011 Av Per Kristian Slagsvold Blåtykknebb Guiraca caerulea hunn ringmerket på Store Færder 10 juli 2011. Foto: Stig Eide Her følger en generell gjennomgang av fugleåret

Detaljer

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand 2010 Løvsanger. Foto Per Morten Groth Feltarbeid ved Ståle Dahlberg og Per Morten Groth

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 01.01.20015 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001 J.INGAR I.BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2002. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001. Natur i Østfold 21(1/2): 44-50. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2001 totalt

Detaljer

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1998

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1998 1 VETERINÆRINSTITUTTET Oslo FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1998 OVERSIKT OVER INNKOMMET FALLVILT OG FALLVILTETS DØDSÅRSAK Av KJELL HANDELAND ASTRID STOVNER OG TURID VIKØREN OSLO 1999 2 Innhold

Detaljer

Årgang 14 -Nr ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON

Årgang 14 -Nr ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON Årgang 14 -Nr.4-1984 Organ for Norsk Ornitologisk Forening - Avdeling Vest-Agder --- ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON Rapport om virksomheten 1981 R E. D A K S J O N E. L T Redaksjonen: Bernt K. Knutsen,

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2000

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2000 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2000 J.INGAR I.BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2001. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2000. Natur i Østfold 20(1/2):63-70. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2000 totalt

Detaljer

Østfold ringmerkegruppes aktivitet for 1998

Østfold ringmerkegruppes aktivitet for 1998 Østfold ringmerkegruppes aktivitet for 1998 J. INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2000. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 1998. Natur i Østfold 19(1): 84-90. Østfold Ringmerkegruppe merket i 1998 totalt

Detaljer

Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag

Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag Foreningen for fuglevern Desember 2002 1. Forord 2. Artskommentarer 3. Utryddet som hekkefugl i Norge 4. Direkte truet 5. Sårbar

Detaljer

Utredning. Status for fugl i områdene Halsøen, Langøra og sjøen utenfor, Stjørdal kommune. Magne Husby Per Inge Værnesbranden

Utredning. Status for fugl i områdene Halsøen, Langøra og sjøen utenfor, Stjørdal kommune. Magne Husby Per Inge Værnesbranden Utredning Status for fugl i områdene Halsøen, Langøra og sjøen utenfor, Stjørdal kommune Magne Husby Per Inge Værnesbranden Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 111 Steinkjer 2009 Status for fugl i

Detaljer

Årsrapport for Gjennestadvannet 2012

Årsrapport for Gjennestadvannet 2012 Årsrapport for Gjennestadvannet 2012 Totalt ble det registrert 144 arter hvor 4 var nye for området, nemlig: ærfugl, svartstork, svarthalespove og lappspove. Artslisten for Gjennestadvannet teller nå 210

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Den virker som en trakt for alle trekkfugler som ønsker å fly over

Detaljer

Fugler i Asker og Bærum 2003

Fugler i Asker og Bærum 2003 Fugler i Asker og Bærum 2003 Område 1: Fossum-Ila Torsten Källqvist 2003 1 Beskrivelse av området...6 Metodikk... 11 Observasjoner... 11 Storskarv... 11 Gråhegre... 11 Sangsvane... 12 Grågås... 12 Stokkand...

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 En oppfølging av undersøkelsene fra 1995 og 2000 Makrellterne. Foto Michael Hilditch Av Trond Aspelund Forord Undertegnede har på oppdrag

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009 Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009 Av Per Kristian Slagsvold Her følger en liten gjennomgang av fugleåret på Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009. Dette var det 47`ende året med ornitologiske undersøkelser

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 Brunnakker og krikkender. Foto Kristin Vigander. Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Halvøya virker som en

Detaljer

Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern

Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern Vedlegg 3-2 TILLEGGSUTREDNING: Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern Vedlegg nr. 3-2 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: Norsk Ornitologisk Forening Kartlegging

Detaljer

Fugler i Fossum-området, Bærum

Fugler i Fossum-området, Bærum Fugler i Fossum-området, Bærum 00-01 Torsten Källqvist 0 BAKGRUNN 7 OBSERVASJONSOMRÅDET 7 OBSERVASJONER Storlom Smålom Toppdykker Storskarv Gråhegre 13 Stokkand 13 Krikkand 1 Brunnakke 1 Toppand 1 Kvinand

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2003

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2003 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2003 JAN INGAR I.BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2004. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2003. Natur i Østfold 23(1-2):28 Østfold Ringmerkegruppe merket i 2003 totalt

Detaljer

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1995 OVERSIKT OVER INNKOMMET FALLVILT OG FALLVILTETS DØDSÅRSAK

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1995 OVERSIKT OVER INNKOMMET FALLVILT OG FALLVILTETS DØDSÅRSAK FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1995 OVERSIKT OVER INNKOMMET FALLVILT OG FALLVILTETS DØDSÅRSAK Av GUDBRAND STUVE TURID VIKØREN OG ASTRID STOVNER VETERINÆRINSTITUTTET 1996 2 Innhold Side 1.

Detaljer

Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat

Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 36 2006 Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat Årsrapport 2004 og 2005 Morten Günther Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm Hovedkontor

Detaljer

APPORTSERIEo N[

APPORTSERIEo N[ 1.. JS'I'I~f) 1) il'i'uil APPORTSERIEo N[ 7 1980 UGLELIVET I kinnerf lo og Seutef va. Årsrapport 1979 EIR STENMARK FUGLELIVET I SIINNERFLO OG SEUTELVEN Årsrapport for 1979 Geir Stenmark ~ - - -=-----

Detaljer

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1996

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1996 VETERINÆRINSTITUTTET Oslo FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1996 OVERSIKT OVER INNKOMMET FALLVILT OG FALLVILTETS DØDSÅRSAK Av KJELL HANDELAND GUDBRAND STUVE THORBJØRN REFSUM TURID VIKØREN OG

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 6-5 Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 4 Oddvar Heggøy, Jan Erik Røer, Ola Nordsteien, Aïda López Garzía & Oskar Kenneth Bjørnstad Norsk ornitologisk forening Bestandsovervåking

Detaljer

STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON 2013

STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON 2013 STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON 2013 Bjørn Linnehol Blåstjert.30/9 Sesongen 2013 var det 51. året i stasjonens historie. Totalt ble 189 arter registrert i løpet av 2013, herav fire nye arter for stasjonen

Detaljer

Øsfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2004

Øsfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2004 Øsfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2004 JAN INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2005. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2004. Natur i Østfold 24(1-2): 65-74. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2004 totalt

Detaljer

Uglekasse for haukugle og perleugle

Uglekasse for haukugle og perleugle Perleugle Aegolius funereus Haukugle Surnia ulula Uglekasse for haukugle og perleugle Kasse som passer for perleugle og haukugle. Husk å fylle ca 10 cm med kutterflis i kassa da uglene ikke bygger reir.

Detaljer

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at:

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at: Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro E18 Retvet - Vinterbro Dato: 2.10.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng NOTAT GLENNETJERN INNHOLD Innledning... 1 Metode...

Detaljer

Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat, Telemark 2010

Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat, Telemark 2010 Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat, Telemark 21 Jon Trygve Johnsen 21 Forord Børsesjø er et viktig våtmarksområde i Telemark fylke med et spesielt rikt fugleliv, og som et viktig utfartsted for

Detaljer

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter. Strategisk plassert i Østersjøen, mellom Stockholm og Falsterbo, byr øya på mange biotoper

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 11-2016 Fugleregistreringer i Kvænangsbotn, Navitdalen og Reisa nasjonalpark Paul Shimmings & Dag Gjerstad Norsk ornitologisk forening Fugleregistreringer i Kvænangsbotn, Navitdalen og Reisa nasjonalpark

Detaljer

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Lars Erik Johannessen Foto Svein Dale Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Foto Jostein Myre. Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014. av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel

Foto Jostein Myre. Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014. av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014 Foto Jostein Myre av Håkan Billing, NoF Travel Håkan Billing / NoF Travel Inre Kilsviken Halleberg/ Hunneberg Hornborgasjön Introduksjon «Det var en härlig

Detaljer

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010.

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010. Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010. NOF- notat 2011-15 Norsk Ornitologisk Forening E- post: nof@birdlife.no Kort rapport til: Direktoratet for naturforvaltning Publikasjonstype:

Detaljer

Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden 1970 72

Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden 1970 72 Østfold-Natur nr. 45 2011 ISSN 0803-4443 Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden 1970 72 Viggo Ree (red.) ISSN 0803-4443 Rapport-serien Østfold-Natur utgis av Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Østfold

Detaljer

ARTSLISTE FUGL I SJØOMRÅDER H

ARTSLISTE FUGL I SJØOMRÅDER H ARTSLISTE FUGL I SJØOMRÅDER H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S = streif E = Direkte truet (tall angir Norges andel av europeisk h = antatt

Detaljer

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1999

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1999 1 VETERINÆRINSTITUTTET Oslo FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1999 OVERSIKT OVER INNKOMMET FALLVILT OG FALLVILTETS DØDSÅRSAK Av KJELL HANDELAND ASTRID STOVNER TURID VIKØREN OG JOHAN ÅKERSTEDT

Detaljer

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 2001

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 2001 1 VETERINÆRINSTITUTTET Oslo FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 2001 OVERSIKT OVER INNKOMMET FALLVILT OG FALLVILTETS DØDSÅRSAK Av KJELL HANDELAND ASTRID STOVNER OG TURID VIKØREN OSLO 2002 2 Innhold

Detaljer

Hekkende fugl i Slettnes naturreservat, Gamvik i 2012

Hekkende fugl i Slettnes naturreservat, Gamvik i 2012 Hekkende fugl i Slettnes naturreservat, Gamvik i 2012 En oppdatering av kunnskapsgrunnlaget Karl-Birger Strann & Vigdis Frivoll NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som

Detaljer

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Vedlegg 10 - Planforslag Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Naturgrunnlag registreringer og rapporter 1. Kartlegging av naturverdier på Ekeberg, Biofokus 29.10.2008 2. Naturtyperegistreringer fra naturtypebasen,

Detaljer

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA I 2004, med hovudvekt på ornitologi og ringmerking. Men også litt om augestikkarar, sommarfuglar, lav, sopp og planter.

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA I 2004, med hovudvekt på ornitologi og ringmerking. Men også litt om augestikkarar, sommarfuglar, lav, sopp og planter. FELTARBEID VED FOKSTUMYRA I 2004, med hovudvekt på ornitologi og ringmerking. Men også litt om augestikkarar, sommarfuglar, lav, sopp og planter. Innleiing: Blåstrupen har for oss sunnmøringar alltid verka

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006 JAN INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J. I.I. 2007: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006. Natur i Østfold 26(1-2): 100-109. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2006

Detaljer

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008 Norsk Ornitologisk Forening www.nofoa.no/~lag-ab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 2008 Haslum 31/12-2008 Styret 2008-2009: Leder Kasserer Styremedlem Styremedlem Vararepresentant

Detaljer

Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 25. søndag 30.juni 2014. av Kjetil Johannessen, NoF Travel. Kjetil Johannessen / NoF Travel

Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 25. søndag 30.juni 2014. av Kjetil Johannessen, NoF Travel. Kjetil Johannessen / NoF Travel Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 25. søndag 30.juni 2014 av Kjetil Johannessen, NoF Travel Kjetil Johannessen / NoF Travel Deltakerliste: Bjørn Erik Paulsen, Ølen Anders Heien, Fyllingsdalen Svein

Detaljer

Foto: Jonas Langbråten. Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014. av Jonas Langbråten, NoF Travel. Jonas Langbråten / NoF Travel

Foto: Jonas Langbråten. Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014. av Jonas Langbråten, NoF Travel. Jonas Langbråten / NoF Travel Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014 av Jonas Langbråten, NoF Travel Jonas Langbråten / NoF Travel NoF Travel-tur til Lista 8. 11. mai 2014 Lista i Farsund, Vest-Agder er definitivt et av Norges aller

Detaljer

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 2000

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 2000 1 VETERINÆRINSTITUTTET Oslo FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 2000 OVERSIKT OVER INNKOMMET FALLVILT OG FALLVILTETS DØDSÅRSAK Av KJELL HANDELAND ASTRID STOVNER TURID VIKØREN OG JOHAN ÅKERSTEDT

Detaljer

FARSUND KOMMUNE Administrasjonen

FARSUND KOMMUNE Administrasjonen FARSUND KOMMUNE Administrasjonen Arkivsaknr: 2012/1807 Arkivkode: 25/1 Dato 14.12.2012 Saksbehandler: Jan Hornung Delegert myndighet fra rådmannen Gnr/bnr 25/1 - oppføring av leskjerm i forbindelse med

Detaljer

Utredning. Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget. Magne Husby. Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 51

Utredning. Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget. Magne Husby. Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 51 Utredning Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 51 Steinkjer 2004 Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget

Detaljer

Turrapport Ungarn 7. 11. mai 2008. Av Per Stensland

Turrapport Ungarn 7. 11. mai 2008. Av Per Stensland Turrapport Ungarn 7. 11. mai 2008 Av Per Stensland NOF Travel arrangerte tur til Ungarn i tidsrommet 7.-11 mai 2008. Totalt deltok 13 personer samt reiseleder. 160 arter ble observert på turen. Reisen

Detaljer

Terje Kolaas Svolvær - november 2009

Terje Kolaas Svolvær - november 2009 Terje Kolaas Svolvær - november 2009 In-coming turoperatør Leverandører over hele landet Sjøfiskedestinasjoner og aktive feriehus 16 ansatte Kontor i Tyskland og England Omsatte for 60 mill. i 2008 Startet

Detaljer

VANNFUGLREGISTRERINGER I PASVIK NATURRESERVAT OG OMLIGGENDE VÅTMARKSOMRÅDER 1996 OG 1997

VANNFUGLREGISTRERINGER I PASVIK NATURRESERVAT OG OMLIGGENDE VÅTMARKSOMRÅDER 1996 OG 1997 ZOOLOGISK NOTAT 1 997-5 VANNFUGLREGISTRERINGER I PASVIK NATURRESERVAT OG OMLIGGENDE VÅTMARKSOMRÅDER 1996 OG 1997 Per Gustav Thingstad, Steinar Wikan, Paul E. Aspholm, Morten Gunter og Geir E. Vie SVANHOVD

Detaljer

UTREDNING. Konsekvenser for fuglelivet ved eventuell gjenfylling av det gamle elveløpet på Sandfærhus, Stjørdal kommune.

UTREDNING. Konsekvenser for fuglelivet ved eventuell gjenfylling av det gamle elveløpet på Sandfærhus, Stjørdal kommune. UTREDNING Konsekvenser for fuglelivet ved eventuell gjenfylling av det gamle elveløpet på Sandfærhus, Stjørdal kommune Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 156 Steinkjer 214 Konsekvenser

Detaljer

Foto: Håkan Billing. Skagen Onsdag 8. søndag 12. mai av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel

Foto: Håkan Billing. Skagen Onsdag 8. søndag 12. mai av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel Skagen Onsdag 8. søndag 12. mai 2013 Foto: Håkan Billing av Håkan Billing, NoF Travel Håkan Billing / NoF Travel Skien Tønsberg Fredrikstad Skagen Aalbæk Introduksjon På Danmarks nordspiss ligger Skagen

Detaljer

Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest sårbare tiden.

Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest sårbare tiden. Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Ordinært flerbruk Leveområde Spillplass Reirplass Sårbar for forstyrrelse i hekketida Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest

Detaljer

VANNFUGLREGISTRERINGER I PASVIK NATURRESERVAT OG OMKRINGLIGGENDE VATMARKSOMRÅDER. RESULTATER FRA 1998 OG 1999 OG OPPSUMMERINGER FRA PERIODEN

VANNFUGLREGISTRERINGER I PASVIK NATURRESERVAT OG OMKRINGLIGGENDE VATMARKSOMRÅDER. RESULTATER FRA 1998 OG 1999 OG OPPSUMMERINGER FRA PERIODEN ZOOLOGISK NOTAT 2000-1 VANNFUGLREGISTRERINGER I PASVIK NATURRESERVAT OG OMKRINGLIGGENDE VATMARKSOMRÅDER. RESULTATER FRA 1998 OG 1999 OG OPPSUMMERINGER FRA PERIODEN 1996-1999 Per Gustav Thingstad, Morten

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 2009 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Det jeg husker best fra våren 2009 er de uttallige etterlysningene av snøspurv. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ble spurt

Detaljer

Avosetter på Grenen. Foto Jan Erik Haugen. Skagen Onsdag 4. søndag 8. mai av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel

Avosetter på Grenen. Foto Jan Erik Haugen. Skagen Onsdag 4. søndag 8. mai av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel Skagen Onsdag 4. søndag 8. mai 2016 Avosetter på Grenen. Foto Jan Erik Haugen av Håkan Billing, NoF Travel Håkan Billing / NoF Travel Skien Tønsberg Fredrikstad Skagen Aalbæk Introduksjon På Danmarks nordspiss

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 27 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø Siden opprettelsen av Tromsø Lokallaget av Norsk Ornitologisk Forening i 197-tallet, har medlemmene blitt oppfordret til å sende

Detaljer

NORDRE ØYEREN RAPPORT 1976

NORDRE ØYEREN RAPPORT 1976 NORDRE ØYEREN RPPORT 1976 VED NORDRE ØYEREN FUGLESTSJON Forsidebilde: Sangsvaner. Tegner, Viggo Ree. Ettertrykk er ønskelig og tillatt på betingelse av at kilden oppgis. 2 3 FORORD : Denne rapporten bygger

Detaljer

Fugler i Øvre Eiker og 2016

Fugler i Øvre Eiker og 2016 Buskskvetten 33 (2017) NOF avd. Buskerud Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016 Ørkensteinskvett Oenanthe deserti - en nasjonalt meget sjelden art og ny art for Øvre Eiker og Buskerud. Oppdaget av Erlend Landsverk

Detaljer