SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER"

Transkript

1 SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg Formann NEK NK :13

2 RISIKOVURDERINGER Det påhviler maskinleverandøren et stort ansvar for å sikre at han tar hånd om alle farlige områder allerede i konstruksjonsfasen og at maskinen blir montert sammen på en sikker måte. Leverandøren må derfor velge den løsning som gjør ham best i stand til å ivareta dette ansvaret

3 SIKKERHETSKRAV Det stilles spesielt strenge krav til dynamisk sikkerhet der den elektriske installasjonen integrerer mekaniske deler i bevegelse med motorer, pneumatikk, hydraulikk, sensorer, PLS / datasystemer og HMI systemer (Human Machine Interface). Det vil således være en total sikkerhetsvurdering på et tverrfaglig nivå der mekanisk energianalyse, operasjonsanalyse, PLS program og nødstoppsystemer er sentrale

4 RISIKOVURDERINGER Maskinprodusenten må forholde seg til følgende harmoniserte sikkerhetsstandarder (A-standarder): EN ISO X (292): Maskinsikkerhet Grunnbegreper Generelle prinsipper for prosjektering Del 1: Grunnleggende terminologi og metodikk Del 2: Tekniske prinsipper og spesifikasjoner. ISO (1050): Maskinsikkerhet Prinsipper for risikovurdering Beskriver hvordan produsenten kan vurdere risiko for personskade. Normen dekker ikke alle krav i Maskindirektivet slik at direktivets Bilag 1 må gjennomgåes sammen med normens Bilag A. (Bilag 1 finnes i forskrift om maskiner som Vedlegg I)

5 RISIKOVURDERINGER NS-EN ISO 14121: Maskinsikkerhet Risikovurdering Del1: Prinsipper (erstatter EN 1050) Risiko = Konsekvens x Skadesannsynlighet Maskinen deles opp i prosessenheter og et tverrfaglige team ser på hvilke farer som kan oppstå og hvor ofte dette er sannsynlig. Konsekvens = Alvorlighetsgrad (K) (1 ubetydelig skade 4 katastrofal skade)

6 RISIKOVURDERINGER Skadesannsynlighet (N) = Funksjon av: Frekvens (F): - 1 (aldri) 5 (hyppig). Sannsynlighet (S): - 1( svært liten) 5 (meget sannsynlig). Mulighet for å unngå faren (M): - 5 (ikke mulig ) 1 (meget stor)

7 RISIKOVURDERINGER N = F + S + M: N = = Sannsynlighetskategori = A N = = Sannsynlighetskategori = B Osv. Konsekvens K Sannsynlighetskategori A B C D E Rødt: Tiltak nødvendig Fiolett: Vurder tiltak Grønt: OK

8 RISIKOVURDERINGER Maskindirektivet og forskrift om maskiner forutsetter at sikkerhet ivaretaes ved konstruksjon. Man kan i ettertid foreta en vurdering av farer på maskinen og løse dette med deksler og overvåkning. Dette gjøres ofte men strider mot intensjonene i direktivet. Dette er også negativt for maskinens effektivitet. Tidlig i konseptdesignfasen skal man gå igjennom konstruksjonen og vurdere alle mulige farer som kan tenkes å oppstå. Prosessen må være tverrfaglig! Tiltak iverksettes og vurderes på nytt!

9 RISIKOVURDERINGER ISO : Maskinsikkerhet Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer: Del 1: Hovedprinsipper for konstruksjon Beskriver en metode basert på ISO for å definere maskinen i en bestemt farekategori : Kat B, 1, 2, 3 og 4 Kat B angir enkle krav til design. Kat 4 er strengest og krever doble nødstoppsløyfer og kontinuerlig overvåkning av kretsens funksjon. Feil gir stopp umiddelbart

10 RISIKOVURDERINGER Klassifisering av farekategori ISO for iverksetting av elektriske tiltak nødstopp osv. S Severity of injury F Frequency /exposure time to hazard P Possibility of avoiding hazard Kategori B S1 F1 P1 S2 P2 Foretrukket kategori Mulig kategori med tiltak F2 P1 P2 Overdimensjonerte tiltak ikke aktuelt

11 ANSVAR OG ROLLER Det påhviler maskinleverandøren et stort ansvar for å sikre at han tar hånd om alle farer i hele maskinens levetid. Maskinen skal monteres sammen på en sikker måte både av hensyn til sluttbruker og egne ansatte. Han må derfor velge den løsning som gjør ham best i stand til å ivareta dette ansvaret. Dette gjelder også krav til spesialkompetanse på maskinkonseptet for de som skal foreta sammenstilling, test og igangkjøring av maskinen hos leverandør og hos sluttbruker

12 ANSVAR OG ROLLER forts. Med spesialkompetanse menes ikke nødvendigvis formell kompetanse men først og fremst kompetanse på maskinprosess og dynamisk styresystem (PLS) metoder som ligger til grunn for design og dokumentasjon spesielle kablings- og bussystemer merkesystemer kunnskap om håndtering av komponenter og materialer arbeidsmetoder risikovurderinger osv

13 Sentralt i maskindirektivet står => MASKINLEVERANDØREN Ved å utstede en CE samsvarserklæring, samt påføre maskinen et CE skilt, bekrefter leverandøren at maskinen er utført ihht. til harmoniserte normer som oppfyller direktivenes sikkerhetskrav. Maskinleverandøren tar således det fulle og hele ansvar for at maskinen er utført ihht. til de direktiver og harmoniserte normer som det er erklært samsvar med. Dette gjelder også det elektriske anlegget på maskinen, inkludert all intern kabling. Grensesnittet er tilkoplingsklemmene på strømforsyningen til maskinen

14 Maskin / installasjon =>NEK 400 MASKIN =>NEK EN FORDELING 230/ 400 V TAVLE / STYRING FEL FM FEU FAST INSTALLASJON IK MSD LVD EMCD

15 SAMMENSTILLING AV MASKIN I fke er det ikke kvalifikasjonskrav til elektrisk montasje av maskin. Maskinprodusent er ansvarlig for at jobben som gjøres gir et sikkert produkt inkludert elektrisk montasje. Her stilles det også funksjonelle krav som relateres til EMC og EMI. Maskinprodusent kan velge løsning. Dersom maskinen er enkel å montere (serieproduksjon eks vaskemaskin) vil intern opplæring være aktuell. Elektrofagarbeidere vil sannsynligvis være bedre egnet, sett fra produsentens side, dersom det er produksjon av enkeltmaskiner

16 SAMMENSTILLING AV MASKIN Arbeidet utføres mellom profesjonelle parter. Sammenstillingsprosedyren er produsentens ansvar. Produsent kan velge å gjøre sammenstillingsjobben selv eller tillate at andre gjør dette. Da må det foreligge en entydig installasjonsveiledning og samtykke fra produsent

17 SAMMENSTILLING AV MASKIN Installatør skal motta informasjon om spenning, opptatt effekt, startstrømmer, krav til nettsystem, frekvens og antall faseledere. Installatør prosjekterer vern og fremføring av strømforsyning frem til hovedbryter for maskinen og står for utførelse av dette. Installatør sjekker CE merke og samsvarserklæring før forsyningen spennings settes. Han vurderer også eventuelt umiddelbare elektriske farer

18 KONSEKVENSER CE MERKING At maskinen er CE merket vil si at det er grunn til å anta at maskinen tilfredstiller minimumskravet til sikkerhet som er satt i aktuelle direktiver. Ansvaret ligger på maskinleverandøren som må oppbevare all teknisk dokumentasjon (technical file som ligger til grunn for CE merkingen) i minst 10 år. Ved en eventuell ulykke eller hendelse kan myndighetene kreve at leverandøren oversender teknisk dokumentasjon på kort varsel

19 Ansvar og roller eksempel tavler Maskinleverandøren CE merker maskinen og har det totale ansvaret for at maskinen er sikker. En maskin er sammensatt av forskjellig type utstyr og komponenter. Når disse er CE merket underletter dette maskinleverandørens risikovurdering og dokumentasjon. Anskaffer han en CE merket tavle (eller annet elektrisk utstyr) for integrasjon i maskinen har han god grunn til å anta at denne er utført slik at den ikke innebærer en (elektrisk) sikkerhetsrisiko. MEN dette gjelder bare tavlens elektriske egenskaper utført i henhold til for eksempel Tavlens funksjon vil være tett knyttet til maskinens dynamiske funksjon både som krafttilførsel - styresystem og sikkerhetssystem. Komponentene i tavlen styrer maskinen!

20 Ansvar og roller Tavlen vil bli integrert med maskinen. Utforming og design av tavlen må koordineres med utstyr plassert på maskinen. Prinsippene for hvordan en tavle skal prosjekteres og bygges er gitt i EN Dersom tavlen skal integreres i en maskin må også kravene i EN følges (hvis denne norm skal anvendes). Ved konflikt med 439 må det vurderes om 439 strider mot Maskindirektivets intensjoner beskriver hvordan systemer integrert i tavlen skal fungere i maskinsystemet. Dette gjelder for eks. nødstopp-systemer, motorstyringer, sensorer, pneumatikk ol. Normene IEC xx 8: Functional saftey of electrical / electronic/ programmable electronic safety-related system vil også gjelde for PLS systemer og lignende

21 Ansvar og roller Det er maskinleverandøren som er ansvarlig for at maskin tilfredstiller kravene til CE merking. Han må derfor sikre at alt blir utført slik at det tilfredstiller sikkerhetskravene i aktuelle direktiver. Tavleleverandøren kan involveres på flere måter i et prosjekt: 1. Bygge og levere tavle etter spesifikasjoner fra oppdragsgiver. 2. Prosjektere og levere hele eller deler av det elektriske systemet på maskinen inkludert tavler og utstyr plassert ute på maskinen. 3. Prosjektere, bygge, installere og i gang-kjøre maskinen inkludert PLS programmering test og verifikasjon

22 Ansvar og roller For alternativ 1 leveres tavle som et produkt, bestiller tar ansvar for funksjon, tavlebygger ansvar for at produktet er el-sikkert (håndverk). For alternativ 2 og 3 må tavlebygger samarbeide tett med maskinleverandør. Det bør utarbeides en funksjonsbeskrivelse. Sikkerhetssystemer løses med elektroniske komponenter noe tavleleverandøren må ta spesielt hensyn til. Internkontroll skal sikre at produktet (også tavle) holder riktig kvalitet når det blir skrudd sammen. Tavlebygger må ta hensyn til kravene i NEK Tverrfaglig samarbeid og koordinering er NØDVENDIG!

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

Når gjelder EN 60 204? Stein Kristiansen

Når gjelder EN 60 204? Stein Kristiansen Når gjelder EN 60 204? Direktiver Retter seg mot myndighetene i de respektive land Disse forplikter seg til å innføre nasjonale lover ( = forskrifter ) som avspeiler kravene i direktivene. Hvilke maskindirektiver

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Utvikling og bruk av kritiske programmerbare systemer

Utvikling og bruk av kritiske programmerbare systemer Utvikling og bruk av kritiske programmerbare systemer En kartlegging av kompetanse og behov i norsk industri. Kartleggingen er utført som et samarbeid mellom Kongsberg Simrad Det Norske Veritas Institutt

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer