MASKINTAVLER SPESIELLE FORHOLD, ANSVAR, VIDERE UTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASKINTAVLER SPESIELLE FORHOLD, ANSVAR, VIDERE UTVIKLING"

Transkript

1 MASKINTAVLER SPESIELLE FORHOLD, ANSVAR, VIDERE UTVIKLING Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Formann NEK NK :40 1

2 Oversikt EU direktiv, norsk lov og forskrifter. Hva er en maskin? Harmonisert norm NEK EN Bruk av tavlenormen i maskiner. Ansvar - hvem og hvorfor? Hva skjer videre? 2

3 1. Direktiver og forskrifter 3

4 EUs Produkt direktiver EU har innført prinsippet om fri flyt av varer og tjenester i hele EØS området (EU + Norge, Island og Lichtenstein). For at dette skal fungere har EU-kommisjonen innført rådsdirektiver som skal sikre at varer og tjenester har et akseptabelt sikkerhetsnivå. For å oppnå dette har EU innført begrepet harmoniserte standarder. Dette er standarder som EU-kommisjonen har godkjent som metode for å tilfredsstille sikkerhetskravene i direktivene. Man har kalt dette for Den nye metoden ( The new approach) - 4

5 DEN NYE METODEN The new approach bygger på fire basisprinsipper: 1. Harmonisering av medlemslandenes lovgivning ihht. Romatraktatens artikkel 100A. Dette begrenses til kun å oppfylle de vesentligste sikkerhetskravene som produktene skal oppfylle. 2. Utforming av de tekniske kravene overlates til de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC (elektrisk), ETSI (telecom) mf. 3. Produsentene kan velge å benytte standardene så fremt minimumskravene i direktivene er oppfylt. 4. Alle medlemslandene er forpliktet til å godta produkter som er produsert i hht. harmoniserte standarder.- 5

6 DIREKTIVER og normer Direktivene retter seg mot myndighetene i de respektive EØS land. Disse forplikter seg til å innføre nasjonale lover (=forskrifter) som gjennomfører direktivene i nasjonal lovgivning: Forskrift om elektrisk utstyr: LVD og EMC Forskrift om maskiner: MD (LVD) Forskrift om lavspenningsanlegg: EMC. 6

7 EU DIREKTIVER OG NORMER Info om direktiver, harmoniserte standarder og lignende kan finnes på EU kommisjonens hjemmeside. Her finnes også forklaringer på flere språk (mye på svensk og dansk). og 7

8 2. STANDARDER OG NORMER 8

9 2. Maskin??? Hva er en maskin? Hva gjelder? Hvordan? 9

10 Aktuelle EU direktiver maskin Maskindirektivet MD /42/EF (DAT/ DSB/ PTIL) Andre sentrale direktiver for maskinsikkerhet vil være: EMC direktivet EMC 2004/108/EC (DSB / PT) Lavspenningsdirektivet LVD 2006/95/EC (DSB) Andre aktuelle direktiver: ATEX utstyrsdirektiv - Utstyr og sikkerhetssystemer for bruk i eksplosjonsfarlige atmosfærer - 94/9/EC (DAT/DSB) ATEX brukerdirektiv - Minimumskrav for å bedre vernet av sikkerheten og helsen til arbeidstakere som kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer /92/EF (DAT /DSB) Trykkdirektivet - 97/23/EC - (DSB) 10

11 Maskindirektivet /42/EF Skal sikre mot skade på liv, helse og eiendom på de områder som er beskrevet i direktivet dvs. bruk av maskiner. Gjennomført i forskrift om maskiner som forvaltes av: Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT førende) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Petroleumstilsynet (PTIL) Gjelder fra 29. desember

12 EMC direktivet /108/EC EMC -- electromagnetic compatibility elektromagnetisk forenlighet Utstyr skal være konstruert på en slik måte: 1. At det ikke forstyrrer radio og telekommunikasjonsutstyr eller annet utstyr 2. At det har tilstrekkelig immunitet mot elektromagnetisk støy slik at det kan fungere etter hensikten Gjennomført i forskrift om elektrisk utstyr - forvaltes av DSB. - 12

13 LVD direktivet /95/EC Lavspenningsdirektivet 1. Sikre at elektrisk utstyr som omsettes oppfyller de tekniske sikkerhetskrav som er gitt i direktivet (blant annet gjennom harmonisert norm). 2. Sikre mot skade på liv, helse og eiendom så lenge utstyret installeres, brukes og vedlikeholdes ihht. til forutsetningene. Gjennomført i forskrift om elektrisk utstyr (feu) - forvaltes av DSB. - 13

14 Hva er en maskin? Forskrift om maskiner 2 a) Definisjoner: En enhet som er utstyrt med eller beregnet til a utstyres med et drivsystem, som ikke kommer fra direkte drivkraft fra mennesker eller dyr, og som består av sammensatte deler eller komponenter, hvor minst en del er bevegelig og som er sammensatt for et bestemt bruk. En samling av maskiner eller delvis ferdigstilte maskiner som er satt opp og styrt slik at de virker som en enhet, for a oppnå et bestemt resultat 14 14

15 3. Aktuelle normer for maskin EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO/TR EN EN ISO IEC CENELEC CEN 15

16 Standardisering - World Wide Standardiseringsorganisasjoner generelt: CEN European Committee for Standardization ISO International Standard Organisation NS Norsk Standard Elektriske standardiseringsorganisasjoner: CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization IEC International Electrical Commission NEK Norsk Elektroteknisk Komité ---- ETSI European Committee for Telecom Standardization - 16

17 Relevante standarder - ikke El. Et lite utvalg: NS EN ISO Maskinsikkerhet Grunnbegreper Prinsipper for konstruksjon A NS EN ISO Maskinsikkerhet Risikoanalyse NS EN ISO x Maskinsikkerhet Sikkerhet i kontrollsystem B2 -- NS EN ISO Maskinsikkerhet Sikkerhetsrisiko får å nå farlige soner B1 NS EN ISO Maskinsikkerhet Nødstopp-systemer 17

18 Relevante elektriske normer NEK EN Maskinsikkerhet Maskiners elektriske utrustning. Del 1 Generelle krav B1 NEK EN X Lavspennings koblings- og kontrollutstyr NEK EN Funksjonell sikkerhet i el. / programmerbare sikkerhetssystemer NEK EN X Lavspennings koblings- og kontrollanlegg (Tavlenormen). Normsamlinger: NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 420 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv. - 18

19 2. Hvordan bruke normene??? NEK EN EN X NEK 439 NEK ISO IEC CENELEC CEN 19

20 Elektrisk sikkerhet i maskiner NEK EN Maskinsikkerhet Maskiners elektriske utrustning Del 1: Generelle krav Dekker alle elektriske installasjoner og elektrisk utstyr på maskiner 5. utgave oversatt og bearbeidet av normkomité NEK NK44 Tilpasset maskinbyggere og brukere 20

21 NEK EN Maskinsikkerhet Maskiners elektriske utrustning. Del 1 - Generell del Gjelder for anvendelse av elektrisk-, elektronisk- og programmerbart elektronisk- utstyr og systemer i maskiner. Omfatter også en gruppe av maskiner som fungerer sammen på en koordinert måte. Gjelder ikke for håndholdt utstyr. Utstyret som dekkes av denne norm starter der maskinens elektriske utstyr tilkoples strømforsyningen.- 21

22 NEK EN gjelder hvor? FAST INSTALLASJON =>NEK 400 MASKIN =>NEK EN FORDELING FEL 230/ 400 V TAVLE / STYRING FM FEU IK MD LVD EMCD 22

23 NEK EN : 2006 (NEK) EN : Maskinsikkerhet og elektrisk utstyr : Normen er harmonisert med sikkerhetskrav i EU direktiv dvs. forventes å tilfredsstille kravene i: Lavspenningsdirektivet (2006/95/EC) DSB Maskindirektivet (2006/42/EF) DAT / DSB / PTIL EMC direktivet (2004/108/EC) DSB / PT Gir fri markedsadgang. Samkjørt med IEC men 2006 utgaven av EN har mange spesielle europeiske krav (common modifications). MEN - IEC utgaven er IKKE en harmonisert norm!! - 23

24 Hvor kan normen NEK EN brukes? Alt elektrisk utstyr og elektriske installasjoner i maskiner beregnet for: Bearbeiding av mat, tekstiler, plast, gummi, metall, tre og skinnvarer. Montasje, pakking og materialhåndtering Inspeksjon og prøving Varme og ventilasjon Kompressorer og pumper Løfteutstyr (kraner lift - løftebord) Transport av personer (rulletrapper og heiser) Automatiske dører

25 EN :2006 og MD EN : 2006 (ref. Annex ZZ) dekker følgende vesentligste krav gitt i Maskindirektivet - Vedlegg 1: Prinsipper for integrering av sikkerhet. 1.2 Styresystemer Elektrisk energitilførsel Statisk elektrisitet Frakopling av energikilder (frakopling av elektrisk tilførsel) Inngrep fra operatørens side (for tilgang til elektrisk utstyr) Opplysninger og informasjon Opplysninger og advarsler på maskinen Gjenværende faremomenter (lagret elektrisk energi) Bruksanvisning punkt c): Tegninger og diagrammer. - 25

26 NEK EN INNHOLD 1-4. Generelle krav referanser og definisjoner 5. Tilkoplinger til forsyningsnettet og innretninger for atskillelse og utkopling 6. Beskyttelse mot elektrisk støt HD Metoder for beskyttelse mot elektrisk støt ved direkte og indirekte berøring. (HD384 tilsvarer NEK 400) 7. Beskyttelse av utstyr HD Beskyttelse av nøytralleder 8. Utjevningsforbindelser HD Tverrsnitt og HD Unntak beskyttelseskrets - 26

27 NEK EN INNHOLD 9. Styrekretser og styrefunksjoner HD Nødutkopling - funksjon 10. Grensesnitt operatør-maskin og styreinnretninger montert på maskinen 11. Kontrollutstyr, plassering, montering og kapsling HD Adkomst til kontrollutstyr 12. Ledere og kabler HD Isolasjon Beskyttelse direkte berøring - 27

28 NEK EN INNHOLD 13. Ledningsforlegning 14. Elektriske motorer og tilhørende utstyr 15. Tilbehør og belysning 16. Merking advarselstegn og referansebetegnelser 17. Teknisk dokumentasjon 18. Prøving og verifikasjon HD Kontinuitet i beskyttende utjevningskrets - 28

29 EN MASKIN 4.4. Miljø 17. Advarselstegn, komponentbetegnelser 18. Teknisk dokumentasjon System / celle styring Se CLC HD Strømtilførsel PE 13. Ledere og kabler 14. Ledningsforlegning 18. Prøving 5.3 Skilleanordninger i strømtilførsel 6. Beskyttelse mot elektrisk støt 7. Beskyttelse av utstyr 5.2 Jord (PE) klemme 8.2 Beskyttende utjevningsforbindelser 9. Styrekretser og styrefunksjoner Nødstoppfunksjoner 12. Styreutstyr 16. Tilbehør og belysning Utstyr for motorstyring 11. Programmerbart styreutstyr Inngangs / utgangs grensesnitt Dataforbindelse 10.7 Nødstopputstyr 10. Operatørstasjon Beskyttelses og varslingsutstyr 15. Motorer og omformere Styreorganer og sensorer 29 Produksjonsutstyr

30 6. Referanser til EN EN ISO NEK EN Ed 5 og referanser til NEK EN serien MASKINPRODUSENT BRUKER ELEKTRIKER ELINSTALLATØR 30

31 4.Generelle krav Elektrisk utstyr i samsvar med NEK EN serien Elektriske utstyr i maskiner skal tilfredsstille sikkerhetskravene for maskinen som er fremkommet ved risikovurderingen. Avhengig av maskinen, dens forutsatte bruk og dens elektriske utstyr, kan konstruktøren velge å anvende elektrisk utstyr som er i samsvar med NEK EN og om nødvendig med andre relevante deler av NEK EN serien (se også Tillegg F). MERKNAD - NEK EN spesifiserer krav for utstyr som dekker et stort område av mulige anvendelser for lavspennings koblings- og kontrollanlegg (tavler). 31

32 6.2 Beskyttelse mot direkte berøring Beskyttelse ved kapslinger Spenningsførende deler skal være plassert inne i kapslinger som oppfyller relevante krav i henhold til avsnittene 4, 11 og 14 og med kapslingsgrad minst IP2X eller IPXXB (se NEK EN 60529). Åpning av en kapsling (dvs. åpning av dører, lokk, deksler o.l.) skal være mulig bare under en av følgende betingelser: a) Bruk av nøkkel eller verktøy er nødvendig for adgang. For lukkede elektriske driftsområder se IEC , eller NEK EN , hvis relevant). MERKNAD 1 Bruk av nøkkel eller verktøy er ment å begrense adgangen til sakkyndig eller instruert person (se17.2b) 12) ). 32

33 6.3 Beskyttelse mot indirekte berøring Beskyttelse ved bruk av klasse II utstyr eller ved tilsvarende isolasjon Dette tiltaket har til hensikt å forhindre at det oppstår farlige berøringsspenninger på de tilgjengelige deler ved en feil i den grunnleggende isolasjonen. Denne beskyttelsen oppnås ved ett eller flere av de følgende tiltak: Bruk av klasse II elektrisk utstyr eller apparater (dobbelt isolasjon, forsterket isolasjon eller ved tilsvarende isolasjon i henhold til NEK EN 61140); Bruk av tavler som har en total isolasjon i samsvar med NEK EN ; Anvendelse av tilleggs- eller forsterket isolasjon i samsvar med IEC , avsnitt

34 8.2 Utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål Beskyttelsesledere Beskyttelsesledere skal identifiseres i samsvar med Ledertverrsnittet for beskyttelsesledere skal fastsettes i samsvar med kravene i: 543 av HD eller av NEK EN , avhengig av hva som passer. Dette kravet er tilfredsstilt i de fleste tilfeller når forholdet mellom ledertverrsnittet av faselederne for den berørte del av utstyret og ledertverrsnittet av den tilhørende beskyttelsesleder er i samsvar med Tabell 1 (se 5.2). 34

35 12 Ledere og kabler 12.1 Generelle krav Ledere og kabler skal velges slik at de er egnet for de driftsforhold som kan forekomme (f.eks. spenning, strøm, beskyttelse mot elektrisk sjokk, forleggingsmåter) og de ytre påvirkninger som kan forekomme (f.eks. omgivelsestemperatur, vann, korrosive stoffer, mekaniske påkjenninger under montasje og drift, og brann) MERKNAD: Videre informasjon kan finnes i CENELEC HD 516 S2 Disse krav gjelder ikke for intern kabling i sammenstilt utstyr, moduler og utstyr i slike enheter som er produsert og prøvet i overensstemmelse med relevante produktnormer (for eksempel NEK EN ). 35

36 Maskintavler Maskintavler vil være CE-merket elektrisk utstyr. Produsent av tavle utsteder CE samsvars erklæring med referanse til LVD og EMC og NEK EN X som metode for å tilfredsstille sikkerhetskravene. Tar ansvar for at tavlen er sikker. Men tavlenormen er i prinsippet en elektromekanisk norm som beskriver metoder for å oppnå passiv sikkerhet. Når tavle integreres i maskin må også krav til aktiv sikkerhet og funksjon være tilfredsstilt. 36

37 Maskintavler Når tavle integreres i maskin må også krav til aktiv sikkerhet og funksjon i maskindirektivet være tilfredsstilt. Maskinprodusenten har ansvar for at hele maskinen er sikker og bekrefter dette med å utstede CE samsvarserklæring for sammenstilt fungerende maskin. Men hvem er maskinprodusenten?? 37

38 Maskintavler For maskintavler må også krav til sikkerhet mot elektrisk sjokk, overtemperatur, brann og tiltak mot feilfunksjon ivaretas. EN er harmonisert med maskindirektivet og vil ivareta disse kravene. Der EN ikke har samme sikkerhetskrav som EN må det vurderes om dette er i konflikt med sikkerhetskrav gitt i Maskindirektivet. EN beskriver hvordan systemer integrert i tavlen skal fungere i maskinsystemet. Dette gjelder for eks. nødstoppsystemer, motorstyringer, sensorer, pneumatikk og lignende. 38

39 4. Ansvar og roller MASKINPRODUSENT KONSULENT LEVERANDØR BRUKER 39

40 MASKINLEVERANDØREN Maskinleverandøren er den person som er ansvarlig for design og fremstilling og av en maskin i den hensikt å markedsføre denne maskinen i EØS området. Bruker kan også bli maskinleverandør dersom maskinen er ment for internt bruk. Hvis det er tvil om hvem som er maskinleverandør må dette avklares så tidlig som mulig. Dersom en prosjektleder hos kunde kjøper inn del-leveranser (prosess, mekanisk, automasjon, elektrisk, installasjon, igangkjøring osv.) kan denne personen ende opp som ansvarlige som maskinleverandør uten å være klar over dette. Den som monterer, importerer, idriftsetter eller eier av maskin kan bli maskinleverandør og må oppfylle kravene.

41 RISIKOVURDERINGER Det påhviler maskinleverandøren et stort ansvar for å sikre at han tar hånd om alle farlige områder allerede i konstruksjonsfasen og at maskinen blir montert sammen på en sikker måte. Dette må gjøres i henhold til maskindirektivet. Leverandøren må velge den løsning som gjør ham best i stand til å ivareta dette ansvaret.

42 Sentralt i maskindirektivet står => MASKINLEVERANDØREN Maskinleverandøren skal utstede en CE samsvarserklæring (CE declaration of conformity) og deretter montere et CE skilt på maskinen (CE merke) etter bestemt prosedyre gitt i direktiv forskrift. Maskinleverandøren tar således det fulle og hele ansvar for at maskinen er utført ihht. til de direktiver og harmoniserte normer som det er erklært samsvar med og at maskinen oppfylle alle sikkerhetskrav i maskindirektivet. Dette gjelder også det elektriske anlegget på maskinen, inkludert all intern kabling. Grensesnittet er tilkoplingsklemmene på strømforsyningen til maskinen. -

43 Ansvar og roller eksempel tavler Maskinleverandøren CE merker maskinen og har det totale ansvaret for at maskinen er sikker. En maskin er sammensatt av forskjellig type utstyr og komponenter. Når disse er CE merket underletter dette maskinleverandørens risikovurdering og dokumentasjon. Anskaffer han en CE merket tavle (eller annet elektrisk utstyr) for integrasjon i maskinen, er det god grunn til å anta at denne er utført på en sikker måte. MEN dette gjelder bare tavlens elektriske egenskaper i henhold til for eksempel EN Tavlens funksjon vil være tett knyttet til maskinens dynamiske funksjon både som krafttilførsel - styresystem og sikkerhetssystem. Komponentene i tavlen styrer maskinen! - 43

44 Ansvar og roller Det er maskinleverandøren som er ansvarlig for at maskin tilfredstiller kravene til CE merking. Han må derfor sikre at alt blir utført slik at det tilfredstiller sikkerhetskravene i aktuelle direktiver. Tavleleverandøren kan involveres på flere måter i et prosjekt: 1. Bygge og levere tavle etter spesifikasjoner fra oppdragsgiver. 2. Prosjektere og levere hele eller deler av det elektriske systemet på maskinen inkludert tavler og utstyr plassert ute på maskinen. 3. Prosjektere, bygge, installere og i gang-kjøre maskinen inkludert PLS programmering test og verifikasjon. - 44

45 Ansvar og roller For alternativ 1 leveres tavle som et produkt, bestiller tar ansvar for funksjon, tavlebygger ansvar for at produktet er el-sikkert (håndverk). For alternativ 2 og 3 må tavlebygger samarbeide tett med maskinleverandør. Det bør utarbeides en funksjonsbeskrivelse. Sikkerhetssystemer løses med elektroniske komponenter noe tavleleverandøren må ta spesielt hensyn til. Internkontroll skal sikre at produktet (også tavle) holder riktig kvalitet når det blir skrudd sammen. Tavlebygger må ta hensyn til kravene i NEK Tverrfaglig samarbeid og koordinering er NØDVENDIG!- 45

46 EMC støy og feilfunksjon 46

47 EMC støy og feilfunksjon 47

48 EMC støy og feilfunksjon 48

49 5. Veien videre Tavlebygger MASKINPRODUSENT BRUKER ELEKTRIKER ELINSTALLATØR 49

50 Veien videre EN Ed. 6 planlagt i Mindre endringer rundt trådløs styring og konsekvensen av nytt direktiv. EN X snart komplett men mangler tilpasninger til Det er fremdeles store forskjeller på sentrale områder av og normene. Dette må ryddes da utsyret monteres sammen: Considering that only few overlaps or inconsistencies have been addressed, there are many comments to review and to discuss before the maintenance works concerning, respectively, the 7th edition of IEC and the 3rd edition of IEC

51 Veien videre Mye gjenstår i bransjen for å forstå hvem som er maskinprodusent og hvem tar ansvar entrepriseformer? Forskrift om elvirksomheter og kvalifikasjoner Revisjon av forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Normkomitee NEK 301 tilkobling av elektriske anlegg til distribusjonsnettet ( inntak ) AMS utrulling av 2,2 millioner avanserte energimålere innen

52 INFORMASJON FRA DSB => AKTUELT ELSIKKERHET ELSIKKERHET LOVER OG FORSKRIFTER 52

SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg Formann NEK NK44

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 ELSIKKERHET NR. 79 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 1 Forord Som kjent har DSB brukt både mye tid og penger på å utvikle et fagsystem gjeldende for hele

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 71 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 FORORD Vårnummeret av Elsikkerhet inneholder som vanlig statistikk og omtale av de elulykkene som

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

Krav til maskintavler i hht. NEK EN 60204-1

Krav til maskintavler i hht. NEK EN 60204-1 Krav til maskintavler i hht. NEK EN 60204-1 Definisjoner Med maskin menes en sammenstilling av deler eller eller komponenter som er forbundet med hverandre, der minst en del er bevegelig, og med de nødvendige

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N Tavlesjekken Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler Forfatter: Kjell Ytterdal N L E GE N TAV En håndbok fra I FO REN Innholdsfortegnelse Forord....3 Definisjoner 4 Referanser...5

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer