MASKINTAVLER SPESIELLE FORHOLD, ANSVAR, VIDERE UTVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASKINTAVLER SPESIELLE FORHOLD, ANSVAR, VIDERE UTVIKLING"

Transkript

1 MASKINTAVLER SPESIELLE FORHOLD, ANSVAR, VIDERE UTVIKLING Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Formann NEK NK :40 1

2 Oversikt EU direktiv, norsk lov og forskrifter. Hva er en maskin? Harmonisert norm NEK EN Bruk av tavlenormen i maskiner. Ansvar - hvem og hvorfor? Hva skjer videre? 2

3 1. Direktiver og forskrifter 3

4 EUs Produkt direktiver EU har innført prinsippet om fri flyt av varer og tjenester i hele EØS området (EU + Norge, Island og Lichtenstein). For at dette skal fungere har EU-kommisjonen innført rådsdirektiver som skal sikre at varer og tjenester har et akseptabelt sikkerhetsnivå. For å oppnå dette har EU innført begrepet harmoniserte standarder. Dette er standarder som EU-kommisjonen har godkjent som metode for å tilfredsstille sikkerhetskravene i direktivene. Man har kalt dette for Den nye metoden ( The new approach) - 4

5 DEN NYE METODEN The new approach bygger på fire basisprinsipper: 1. Harmonisering av medlemslandenes lovgivning ihht. Romatraktatens artikkel 100A. Dette begrenses til kun å oppfylle de vesentligste sikkerhetskravene som produktene skal oppfylle. 2. Utforming av de tekniske kravene overlates til de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC (elektrisk), ETSI (telecom) mf. 3. Produsentene kan velge å benytte standardene så fremt minimumskravene i direktivene er oppfylt. 4. Alle medlemslandene er forpliktet til å godta produkter som er produsert i hht. harmoniserte standarder.- 5

6 DIREKTIVER og normer Direktivene retter seg mot myndighetene i de respektive EØS land. Disse forplikter seg til å innføre nasjonale lover (=forskrifter) som gjennomfører direktivene i nasjonal lovgivning: Forskrift om elektrisk utstyr: LVD og EMC Forskrift om maskiner: MD (LVD) Forskrift om lavspenningsanlegg: EMC. 6

7 EU DIREKTIVER OG NORMER Info om direktiver, harmoniserte standarder og lignende kan finnes på EU kommisjonens hjemmeside. Her finnes også forklaringer på flere språk (mye på svensk og dansk). og 7

8 2. STANDARDER OG NORMER 8

9 2. Maskin??? Hva er en maskin? Hva gjelder? Hvordan? 9

10 Aktuelle EU direktiver maskin Maskindirektivet MD /42/EF (DAT/ DSB/ PTIL) Andre sentrale direktiver for maskinsikkerhet vil være: EMC direktivet EMC 2004/108/EC (DSB / PT) Lavspenningsdirektivet LVD 2006/95/EC (DSB) Andre aktuelle direktiver: ATEX utstyrsdirektiv - Utstyr og sikkerhetssystemer for bruk i eksplosjonsfarlige atmosfærer - 94/9/EC (DAT/DSB) ATEX brukerdirektiv - Minimumskrav for å bedre vernet av sikkerheten og helsen til arbeidstakere som kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer /92/EF (DAT /DSB) Trykkdirektivet - 97/23/EC - (DSB) 10

11 Maskindirektivet /42/EF Skal sikre mot skade på liv, helse og eiendom på de områder som er beskrevet i direktivet dvs. bruk av maskiner. Gjennomført i forskrift om maskiner som forvaltes av: Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT førende) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Petroleumstilsynet (PTIL) Gjelder fra 29. desember

12 EMC direktivet /108/EC EMC -- electromagnetic compatibility elektromagnetisk forenlighet Utstyr skal være konstruert på en slik måte: 1. At det ikke forstyrrer radio og telekommunikasjonsutstyr eller annet utstyr 2. At det har tilstrekkelig immunitet mot elektromagnetisk støy slik at det kan fungere etter hensikten Gjennomført i forskrift om elektrisk utstyr - forvaltes av DSB. - 12

13 LVD direktivet /95/EC Lavspenningsdirektivet 1. Sikre at elektrisk utstyr som omsettes oppfyller de tekniske sikkerhetskrav som er gitt i direktivet (blant annet gjennom harmonisert norm). 2. Sikre mot skade på liv, helse og eiendom så lenge utstyret installeres, brukes og vedlikeholdes ihht. til forutsetningene. Gjennomført i forskrift om elektrisk utstyr (feu) - forvaltes av DSB. - 13

14 Hva er en maskin? Forskrift om maskiner 2 a) Definisjoner: En enhet som er utstyrt med eller beregnet til a utstyres med et drivsystem, som ikke kommer fra direkte drivkraft fra mennesker eller dyr, og som består av sammensatte deler eller komponenter, hvor minst en del er bevegelig og som er sammensatt for et bestemt bruk. En samling av maskiner eller delvis ferdigstilte maskiner som er satt opp og styrt slik at de virker som en enhet, for a oppnå et bestemt resultat 14 14

15 3. Aktuelle normer for maskin EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO/TR EN EN ISO IEC CENELEC CEN 15

16 Standardisering - World Wide Standardiseringsorganisasjoner generelt: CEN European Committee for Standardization ISO International Standard Organisation NS Norsk Standard Elektriske standardiseringsorganisasjoner: CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization IEC International Electrical Commission NEK Norsk Elektroteknisk Komité ---- ETSI European Committee for Telecom Standardization - 16

17 Relevante standarder - ikke El. Et lite utvalg: NS EN ISO Maskinsikkerhet Grunnbegreper Prinsipper for konstruksjon A NS EN ISO Maskinsikkerhet Risikoanalyse NS EN ISO x Maskinsikkerhet Sikkerhet i kontrollsystem B2 -- NS EN ISO Maskinsikkerhet Sikkerhetsrisiko får å nå farlige soner B1 NS EN ISO Maskinsikkerhet Nødstopp-systemer 17

18 Relevante elektriske normer NEK EN Maskinsikkerhet Maskiners elektriske utrustning. Del 1 Generelle krav B1 NEK EN X Lavspennings koblings- og kontrollutstyr NEK EN Funksjonell sikkerhet i el. / programmerbare sikkerhetssystemer NEK EN X Lavspennings koblings- og kontrollanlegg (Tavlenormen). Normsamlinger: NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 420 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv. - 18

19 2. Hvordan bruke normene??? NEK EN EN X NEK 439 NEK ISO IEC CENELEC CEN 19

20 Elektrisk sikkerhet i maskiner NEK EN Maskinsikkerhet Maskiners elektriske utrustning Del 1: Generelle krav Dekker alle elektriske installasjoner og elektrisk utstyr på maskiner 5. utgave oversatt og bearbeidet av normkomité NEK NK44 Tilpasset maskinbyggere og brukere 20

21 NEK EN Maskinsikkerhet Maskiners elektriske utrustning. Del 1 - Generell del Gjelder for anvendelse av elektrisk-, elektronisk- og programmerbart elektronisk- utstyr og systemer i maskiner. Omfatter også en gruppe av maskiner som fungerer sammen på en koordinert måte. Gjelder ikke for håndholdt utstyr. Utstyret som dekkes av denne norm starter der maskinens elektriske utstyr tilkoples strømforsyningen.- 21

22 NEK EN gjelder hvor? FAST INSTALLASJON =>NEK 400 MASKIN =>NEK EN FORDELING FEL 230/ 400 V TAVLE / STYRING FM FEU IK MD LVD EMCD 22

23 NEK EN : 2006 (NEK) EN : Maskinsikkerhet og elektrisk utstyr : Normen er harmonisert med sikkerhetskrav i EU direktiv dvs. forventes å tilfredsstille kravene i: Lavspenningsdirektivet (2006/95/EC) DSB Maskindirektivet (2006/42/EF) DAT / DSB / PTIL EMC direktivet (2004/108/EC) DSB / PT Gir fri markedsadgang. Samkjørt med IEC men 2006 utgaven av EN har mange spesielle europeiske krav (common modifications). MEN - IEC utgaven er IKKE en harmonisert norm!! - 23

24 Hvor kan normen NEK EN brukes? Alt elektrisk utstyr og elektriske installasjoner i maskiner beregnet for: Bearbeiding av mat, tekstiler, plast, gummi, metall, tre og skinnvarer. Montasje, pakking og materialhåndtering Inspeksjon og prøving Varme og ventilasjon Kompressorer og pumper Løfteutstyr (kraner lift - løftebord) Transport av personer (rulletrapper og heiser) Automatiske dører

25 EN :2006 og MD EN : 2006 (ref. Annex ZZ) dekker følgende vesentligste krav gitt i Maskindirektivet - Vedlegg 1: Prinsipper for integrering av sikkerhet. 1.2 Styresystemer Elektrisk energitilførsel Statisk elektrisitet Frakopling av energikilder (frakopling av elektrisk tilførsel) Inngrep fra operatørens side (for tilgang til elektrisk utstyr) Opplysninger og informasjon Opplysninger og advarsler på maskinen Gjenværende faremomenter (lagret elektrisk energi) Bruksanvisning punkt c): Tegninger og diagrammer. - 25

26 NEK EN INNHOLD 1-4. Generelle krav referanser og definisjoner 5. Tilkoplinger til forsyningsnettet og innretninger for atskillelse og utkopling 6. Beskyttelse mot elektrisk støt HD Metoder for beskyttelse mot elektrisk støt ved direkte og indirekte berøring. (HD384 tilsvarer NEK 400) 7. Beskyttelse av utstyr HD Beskyttelse av nøytralleder 8. Utjevningsforbindelser HD Tverrsnitt og HD Unntak beskyttelseskrets - 26

27 NEK EN INNHOLD 9. Styrekretser og styrefunksjoner HD Nødutkopling - funksjon 10. Grensesnitt operatør-maskin og styreinnretninger montert på maskinen 11. Kontrollutstyr, plassering, montering og kapsling HD Adkomst til kontrollutstyr 12. Ledere og kabler HD Isolasjon Beskyttelse direkte berøring - 27

28 NEK EN INNHOLD 13. Ledningsforlegning 14. Elektriske motorer og tilhørende utstyr 15. Tilbehør og belysning 16. Merking advarselstegn og referansebetegnelser 17. Teknisk dokumentasjon 18. Prøving og verifikasjon HD Kontinuitet i beskyttende utjevningskrets - 28

29 EN MASKIN 4.4. Miljø 17. Advarselstegn, komponentbetegnelser 18. Teknisk dokumentasjon System / celle styring Se CLC HD Strømtilførsel PE 13. Ledere og kabler 14. Ledningsforlegning 18. Prøving 5.3 Skilleanordninger i strømtilførsel 6. Beskyttelse mot elektrisk støt 7. Beskyttelse av utstyr 5.2 Jord (PE) klemme 8.2 Beskyttende utjevningsforbindelser 9. Styrekretser og styrefunksjoner Nødstoppfunksjoner 12. Styreutstyr 16. Tilbehør og belysning Utstyr for motorstyring 11. Programmerbart styreutstyr Inngangs / utgangs grensesnitt Dataforbindelse 10.7 Nødstopputstyr 10. Operatørstasjon Beskyttelses og varslingsutstyr 15. Motorer og omformere Styreorganer og sensorer 29 Produksjonsutstyr

30 6. Referanser til EN EN ISO NEK EN Ed 5 og referanser til NEK EN serien MASKINPRODUSENT BRUKER ELEKTRIKER ELINSTALLATØR 30

31 4.Generelle krav Elektrisk utstyr i samsvar med NEK EN serien Elektriske utstyr i maskiner skal tilfredsstille sikkerhetskravene for maskinen som er fremkommet ved risikovurderingen. Avhengig av maskinen, dens forutsatte bruk og dens elektriske utstyr, kan konstruktøren velge å anvende elektrisk utstyr som er i samsvar med NEK EN og om nødvendig med andre relevante deler av NEK EN serien (se også Tillegg F). MERKNAD - NEK EN spesifiserer krav for utstyr som dekker et stort område av mulige anvendelser for lavspennings koblings- og kontrollanlegg (tavler). 31

32 6.2 Beskyttelse mot direkte berøring Beskyttelse ved kapslinger Spenningsførende deler skal være plassert inne i kapslinger som oppfyller relevante krav i henhold til avsnittene 4, 11 og 14 og med kapslingsgrad minst IP2X eller IPXXB (se NEK EN 60529). Åpning av en kapsling (dvs. åpning av dører, lokk, deksler o.l.) skal være mulig bare under en av følgende betingelser: a) Bruk av nøkkel eller verktøy er nødvendig for adgang. For lukkede elektriske driftsområder se IEC , eller NEK EN , hvis relevant). MERKNAD 1 Bruk av nøkkel eller verktøy er ment å begrense adgangen til sakkyndig eller instruert person (se17.2b) 12) ). 32

33 6.3 Beskyttelse mot indirekte berøring Beskyttelse ved bruk av klasse II utstyr eller ved tilsvarende isolasjon Dette tiltaket har til hensikt å forhindre at det oppstår farlige berøringsspenninger på de tilgjengelige deler ved en feil i den grunnleggende isolasjonen. Denne beskyttelsen oppnås ved ett eller flere av de følgende tiltak: Bruk av klasse II elektrisk utstyr eller apparater (dobbelt isolasjon, forsterket isolasjon eller ved tilsvarende isolasjon i henhold til NEK EN 61140); Bruk av tavler som har en total isolasjon i samsvar med NEK EN ; Anvendelse av tilleggs- eller forsterket isolasjon i samsvar med IEC , avsnitt

34 8.2 Utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål Beskyttelsesledere Beskyttelsesledere skal identifiseres i samsvar med Ledertverrsnittet for beskyttelsesledere skal fastsettes i samsvar med kravene i: 543 av HD eller av NEK EN , avhengig av hva som passer. Dette kravet er tilfredsstilt i de fleste tilfeller når forholdet mellom ledertverrsnittet av faselederne for den berørte del av utstyret og ledertverrsnittet av den tilhørende beskyttelsesleder er i samsvar med Tabell 1 (se 5.2). 34

35 12 Ledere og kabler 12.1 Generelle krav Ledere og kabler skal velges slik at de er egnet for de driftsforhold som kan forekomme (f.eks. spenning, strøm, beskyttelse mot elektrisk sjokk, forleggingsmåter) og de ytre påvirkninger som kan forekomme (f.eks. omgivelsestemperatur, vann, korrosive stoffer, mekaniske påkjenninger under montasje og drift, og brann) MERKNAD: Videre informasjon kan finnes i CENELEC HD 516 S2 Disse krav gjelder ikke for intern kabling i sammenstilt utstyr, moduler og utstyr i slike enheter som er produsert og prøvet i overensstemmelse med relevante produktnormer (for eksempel NEK EN ). 35

36 Maskintavler Maskintavler vil være CE-merket elektrisk utstyr. Produsent av tavle utsteder CE samsvars erklæring med referanse til LVD og EMC og NEK EN X som metode for å tilfredsstille sikkerhetskravene. Tar ansvar for at tavlen er sikker. Men tavlenormen er i prinsippet en elektromekanisk norm som beskriver metoder for å oppnå passiv sikkerhet. Når tavle integreres i maskin må også krav til aktiv sikkerhet og funksjon være tilfredsstilt. 36

37 Maskintavler Når tavle integreres i maskin må også krav til aktiv sikkerhet og funksjon i maskindirektivet være tilfredsstilt. Maskinprodusenten har ansvar for at hele maskinen er sikker og bekrefter dette med å utstede CE samsvarserklæring for sammenstilt fungerende maskin. Men hvem er maskinprodusenten?? 37

38 Maskintavler For maskintavler må også krav til sikkerhet mot elektrisk sjokk, overtemperatur, brann og tiltak mot feilfunksjon ivaretas. EN er harmonisert med maskindirektivet og vil ivareta disse kravene. Der EN ikke har samme sikkerhetskrav som EN må det vurderes om dette er i konflikt med sikkerhetskrav gitt i Maskindirektivet. EN beskriver hvordan systemer integrert i tavlen skal fungere i maskinsystemet. Dette gjelder for eks. nødstoppsystemer, motorstyringer, sensorer, pneumatikk og lignende. 38

39 4. Ansvar og roller MASKINPRODUSENT KONSULENT LEVERANDØR BRUKER 39

40 MASKINLEVERANDØREN Maskinleverandøren er den person som er ansvarlig for design og fremstilling og av en maskin i den hensikt å markedsføre denne maskinen i EØS området. Bruker kan også bli maskinleverandør dersom maskinen er ment for internt bruk. Hvis det er tvil om hvem som er maskinleverandør må dette avklares så tidlig som mulig. Dersom en prosjektleder hos kunde kjøper inn del-leveranser (prosess, mekanisk, automasjon, elektrisk, installasjon, igangkjøring osv.) kan denne personen ende opp som ansvarlige som maskinleverandør uten å være klar over dette. Den som monterer, importerer, idriftsetter eller eier av maskin kan bli maskinleverandør og må oppfylle kravene.

41 RISIKOVURDERINGER Det påhviler maskinleverandøren et stort ansvar for å sikre at han tar hånd om alle farlige områder allerede i konstruksjonsfasen og at maskinen blir montert sammen på en sikker måte. Dette må gjøres i henhold til maskindirektivet. Leverandøren må velge den løsning som gjør ham best i stand til å ivareta dette ansvaret.

42 Sentralt i maskindirektivet står => MASKINLEVERANDØREN Maskinleverandøren skal utstede en CE samsvarserklæring (CE declaration of conformity) og deretter montere et CE skilt på maskinen (CE merke) etter bestemt prosedyre gitt i direktiv forskrift. Maskinleverandøren tar således det fulle og hele ansvar for at maskinen er utført ihht. til de direktiver og harmoniserte normer som det er erklært samsvar med og at maskinen oppfylle alle sikkerhetskrav i maskindirektivet. Dette gjelder også det elektriske anlegget på maskinen, inkludert all intern kabling. Grensesnittet er tilkoplingsklemmene på strømforsyningen til maskinen. -

43 Ansvar og roller eksempel tavler Maskinleverandøren CE merker maskinen og har det totale ansvaret for at maskinen er sikker. En maskin er sammensatt av forskjellig type utstyr og komponenter. Når disse er CE merket underletter dette maskinleverandørens risikovurdering og dokumentasjon. Anskaffer han en CE merket tavle (eller annet elektrisk utstyr) for integrasjon i maskinen, er det god grunn til å anta at denne er utført på en sikker måte. MEN dette gjelder bare tavlens elektriske egenskaper i henhold til for eksempel EN Tavlens funksjon vil være tett knyttet til maskinens dynamiske funksjon både som krafttilførsel - styresystem og sikkerhetssystem. Komponentene i tavlen styrer maskinen! - 43

44 Ansvar og roller Det er maskinleverandøren som er ansvarlig for at maskin tilfredstiller kravene til CE merking. Han må derfor sikre at alt blir utført slik at det tilfredstiller sikkerhetskravene i aktuelle direktiver. Tavleleverandøren kan involveres på flere måter i et prosjekt: 1. Bygge og levere tavle etter spesifikasjoner fra oppdragsgiver. 2. Prosjektere og levere hele eller deler av det elektriske systemet på maskinen inkludert tavler og utstyr plassert ute på maskinen. 3. Prosjektere, bygge, installere og i gang-kjøre maskinen inkludert PLS programmering test og verifikasjon. - 44

45 Ansvar og roller For alternativ 1 leveres tavle som et produkt, bestiller tar ansvar for funksjon, tavlebygger ansvar for at produktet er el-sikkert (håndverk). For alternativ 2 og 3 må tavlebygger samarbeide tett med maskinleverandør. Det bør utarbeides en funksjonsbeskrivelse. Sikkerhetssystemer løses med elektroniske komponenter noe tavleleverandøren må ta spesielt hensyn til. Internkontroll skal sikre at produktet (også tavle) holder riktig kvalitet når det blir skrudd sammen. Tavlebygger må ta hensyn til kravene i NEK Tverrfaglig samarbeid og koordinering er NØDVENDIG!- 45

46 EMC støy og feilfunksjon 46

47 EMC støy og feilfunksjon 47

48 EMC støy og feilfunksjon 48

49 5. Veien videre Tavlebygger MASKINPRODUSENT BRUKER ELEKTRIKER ELINSTALLATØR 49

50 Veien videre EN Ed. 6 planlagt i Mindre endringer rundt trådløs styring og konsekvensen av nytt direktiv. EN X snart komplett men mangler tilpasninger til Det er fremdeles store forskjeller på sentrale områder av og normene. Dette må ryddes da utsyret monteres sammen: Considering that only few overlaps or inconsistencies have been addressed, there are many comments to review and to discuss before the maintenance works concerning, respectively, the 7th edition of IEC and the 3rd edition of IEC

51 Veien videre Mye gjenstår i bransjen for å forstå hvem som er maskinprodusent og hvem tar ansvar entrepriseformer? Forskrift om elvirksomheter og kvalifikasjoner Revisjon av forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Normkomitee NEK 301 tilkobling av elektriske anlegg til distribusjonsnettet ( inntak ) AMS utrulling av 2,2 millioner avanserte energimålere innen

52 INFORMASJON FRA DSB => AKTUELT ELSIKKERHET ELSIKKERHET LOVER OG FORSKRIFTER 52

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER REGELVERK SOM GJELDER FOR MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 17.10.2008 07:11 Oversikt Ansvar

Detaljer

Hva er en installasjon og hva er en maskin

Hva er en installasjon og hva er en maskin Hva er en installasjon og hva er en maskin Maskindirektivet Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet HVA ER INSTALLASJON OG HVA ER MASKIN Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske

Detaljer

SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg Formann NEK NK44

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap HVOR GÅR GRENSEN MELLOM EN ELEKTRISK INSTALLASJON OG MASKIN? Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet

Detaljer

Velkommen. Maskindirektivet. Når kompetanse teller.. Innhold

Velkommen. Maskindirektivet. Når kompetanse teller.. Innhold Velkommen Maskindirektivet Lillestrøm 10. nov. 2016 Foredragsholder: Navn: Jørn Erik Andersen Mob. 95 08 30 83 Når kompetanse teller.. Innhold Direktiv forskrift og norm Forskjell på elektrisk anlegg og

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Eliaden 2014 DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

AVANSERTE MÅLEM STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER?

AVANSERTE MÅLEM STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER? AVANSERTE MÅLEM LE- OG STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER? Jostein Ween Grav Sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 1 AMS

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012

Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012 Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012 1 AUTOMATISERINGSPRISEN 2008 2 De nominerte, fra venstre Svein Vatland ABB, på vegne av Norske Shell, Eric Veng Andersen Glava og

Detaljer

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Sjefingeniør Jostein Ween Grav FEL SAMSVARSERKLÆRING DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Veien videre Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet

Detaljer

Når gjelder EN 60 204? Stein Kristiansen

Når gjelder EN 60 204? Stein Kristiansen Når gjelder EN 60 204? Direktiver Retter seg mot myndighetene i de respektive land Disse forplikter seg til å innføre nasjonale lover ( = forskrifter ) som avspeiler kravene i direktivene. Hvilke maskindirektiver

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 20.09.2011 08:18 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

Elektriske biler. Hurtiglading og elektrisk sikkerhet

Elektriske biler. Hurtiglading og elektrisk sikkerhet Elektriske biler Hurtiglading og elektrisk sikkerhet Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 09.09.2011 11:36 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 1 1.

Detaljer

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM Sjefingeniør Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

ER REGELVERKET TILPASSET NYE ENERGIKILDER OG NYE FORBRUKSMØNSTRE??

ER REGELVERKET TILPASSET NYE ENERGIKILDER OG NYE FORBRUKSMØNSTRE?? Brannvernkonferansen 2014 ER REGELVERKET TILPASSET NYE ENERGIKILDER OG NYE FORBRUKSMØNSTRE?? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWI AS i Norge COWI AS Norsas AS Eier COWI A/S Selskap ca 800 ansatte omsetning 738 MNOK flerfaglig rådgiverselskap Landsdekkende - 21 kontorsteder internasjonal

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Harmonisert/Ikke harmonisert. Maskinforskriften 1 innlegg EU EØS

Harmonisert/Ikke harmonisert. Maskinforskriften 1 innlegg EU EØS Harmonisert/Ikke harmonisert PRODUKTSIKKERHETSDIREKTIV 2003/19 EN EN Trykk-direktivet EMC-direktivet Lavspenning-direktivet EN EN EN ATEX-direktivet PVU-direktivet Maskindirektivet Sektordirektiv Den Ny

Detaljer

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER NEK 439:2015 Norsk elektroteknisk norm C LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER Guide for spesifisering av tavler NEK 439:2013 NEK 439:2013 Norsk elektroteknisk norm LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

Nytt på norm- og direktivsiden. Knut Astad

Nytt på norm- og direktivsiden. Knut Astad Nytt på norm- og direktivsiden Knut Astad Hierarki Norge Lov Forskrift Veiledninger fra DSB Normer/standarder Veiledninger til standarder Brukerhåndbøker EU Forordninger Direktiv Direktiver Direktiv 2004/108/EF

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

Krav til maskintavler i hht. NEK EN 60204-1

Krav til maskintavler i hht. NEK EN 60204-1 Krav til maskintavler i hht. NEK EN 60204-1 Definisjoner Med maskin menes en sammenstilling av deler eller eller komponenter som er forbundet med hverandre, der minst en del er bevegelig, og med de nødvendige

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen COWI AS Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse 1 26.11.2011 Maskin-, styringa- og automatikktavler Firma Norge

Detaljer

NEK 400:2018. Eirik Selvik Formann NK64. Med all forbehold om endringer NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 1

NEK 400:2018. Eirik Selvik Formann NK64. Med all forbehold om endringer NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 1 NEK 400:2018 Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-21 NEK 400:2018 - Eirik Selvik, Formann NK64 1 NEK 400-2 Terminologi - Definisjoner Omarbeidet. Alfabetisk liste av termer

Detaljer

Forskrifter og regelverk elektro. Jørn Holtan

Forskrifter og regelverk elektro. Jørn Holtan Forskrifter og regelverk elektro? Jørn Holtan 27.06.2014 Forskrifter og regelverk elektro Lovregulert (utdrag) LVD/EMCD MD/EMCD 27.06.2014 Dagens forskriftskrav? FEL 16: krever risikovurdering for valg

Detaljer

Ekstra sikkerhet i tavler

Ekstra sikkerhet i tavler T N A V L E F O R N E E G N I Ekstra sikkerhet i tavler Guide for spesifisering av innvendige skiller i tavler (Form) et temahefte fra Tavleforeningen Forfatter: Hans-Petter Nybakk Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1.

Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1. Key Account Manager Tavlebyggere Styremedlem Hans-Petter Nybakk hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Side- 1 ELMÅLEDAGENE Tavleforeningen Tavlenormen Krav til montasje av målerutstyr Utfordringer

Detaljer

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG PENSUMLISTE FOR OPPLÆRING Industriens forening for elektro og automatisering Pensumliste for opplæring Side 2 av 10 FORORD Myndighetene setter krav til kvalifikasjoner

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Eirik Selvik Formann NK17D 2011-04-08 NEK 439 Implementerer NEK EN 61439 serien NEK 439:2010 NEK EN 61439-1:2009 Normens generelle

Detaljer

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.07.2016 Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav INNLEDENDE MERKNADER 1. Forpliktelser i henhold

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 19. februar om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser

RÅDSDIREKTIV. av 19. februar om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser 373L0023.NOR Council Directive of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits 373L0023.NOR/1 RÅDSDIREKTIV

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer NEK 410-2:2010 Norsk versjon Norsk elektroteknisk norm Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører

Detaljer

Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC

Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC LAVSPENNINGSANLEGG Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 20.09.2007 12:53 Oversikt Jording - utjevningsforbindelser

Detaljer

Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER

Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER DOKUMENTASJON VERIFIKASJON PRØVER 1 1 Verifikasjoner / Prøver 8 1 TYPEPRØVER 2 RUTINEPRØVER Tabell 7 beskriver obligatoriske og alternative prøver / verifikasjoner

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 9 Forholdet til maskinforskriften, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om maskiner Bestilling 522 Fastsatt av Arbeids- og inkluderings departementet

Detaljer

Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i IEC direktivet for lavspenningstavler?

Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i IEC direktivet for lavspenningstavler? Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i IEC direktivet for lavspenningstavler? Typetestet tavle-* system ihht NEK EN 60 439 Verifisere / bevise like godt som.. IKKE typetestet tavle/skap * Utføres av Systemleverandør

Detaljer

Kjøp og bruk av maskiner

Kjøp og bruk av maskiner Kjøp og bruk av maskiner Arbeidsmiljøloven og maskinforskriften stiller krav til maskiner når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Som arbeidsgiver må du alltid forsikre deg om at de maskinene du kjøper

Detaljer

Maskinsikkerhet - risikovurdering. Botnane Bedriftsutvikling AS

Maskinsikkerhet - risikovurdering. Botnane Bedriftsutvikling AS Maskinsikkerhet - risikovurdering Hva er en maskin? Et system av deler eller komponenter som er forbundet med hverandre Hvorav minst en del er bevegelig Som har de nødvendige drivanordninger, styringskretser

Detaljer

Veileder for anskaffelse av datamodem

Veileder for anskaffelse av datamodem TEMA Veileder for anskaffelse av datamodem Produkter og tjenester i Nødnett Mai 2017 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon: 978-82-7768-435-2

Detaljer

Harmoniserte standarder

Harmoniserte standarder Aktuelle standarder Harmoniserte standarder Utgis av CEN eller CENELEC Utarbeides av tekniske komitéer. Kran heter CEN/TC 147 Gyldige i hele EU/EØS fra publiseringsdato, utgis i Norge av Standard Norge

Detaljer

Endringer i NEK 400:2014

Endringer i NEK 400:2014 Endringer i NEK 400:2014 Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Innledning Kapittel IV inneholder krav til dokumentasjon og CE-merking

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Teknologidagene,

Teknologidagene, Teknologidagene, 2017-10-23 N601 Våre krav tilknyttet elektro i tunnel, her samlet på ett sted Jørn Holtan Vegdirektoratet 1 Tunnel og betong Faggrupper/Team Tunnel Elektro, Ekom, automasjon og ledninger

Detaljer

KURS i CE-merking, maskinsikkerhet, risikovurdering og tiltak

KURS i CE-merking, maskinsikkerhet, risikovurdering og tiltak KURS i CE-merking, maskinsikkerhet, risikovurdering og tiltak Ekeberg Marine AS tilbyr igjen kurs i maskinsikkerhet, risikoanalyse og CE-merking i samarbeid med JL Safety AB. Dette er et populært kurs

Detaljer

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler)

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) Ekeberg Marine AS, i samarbeid med JL Safety AB, tilbyr igjen kurs i maskinsikkerhet, risikoanalyse og CE merking. Dette er et populært kurs som JL Safety AB har avholdt

Detaljer

Dokumentasjon av byggevarer - Harmoniserte standarder og CE-merking - Hva er det?

Dokumentasjon av byggevarer - Harmoniserte standarder og CE-merking - Hva er det? April 2015 Dokumentasjon av byggevarer - Harmoniserte standarder og CE-merking - Hva er det? TOM HØSEGGEN, STANDARD NORGE Europeisk regulering (1) Ny metode (1986) Direktivene gir overordnede krav til

Detaljer

En viktig normsamling for bransjen

En viktig normsamling for bransjen NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC En viktig normsamling for bransjen Sjefingeniør Øystein Gåserud DSB 1 Hva er NEK 440 2 NEK 440 Normen NEK 440:2011 er utarbeidet av NEK/NK99.

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Notified Body number 0572 Side 1 av 5 Rev.nr 03 Dato 27.03.2014 Firmanavn: SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Postadresse: Firmaets representant/ ansvarlig: Stilling i firmaet: Merk at alle

Detaljer

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004 Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF 2008/EØS/10/6 av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg

Detaljer

NOK 435,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser

NOK 435,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser NS-EN 81-1:1998+A3:2009 NOK 1 449,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser Språk: NS-EN 474-1:2006+A4:2013 NOK 621,00 (eks. mva) Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, 389L0655.NOR/1 389L0655.NOR Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within

Detaljer

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360 En verden av standarder Fremtidens biler Kilde: Gizmag, Eagle 360 1 Rimac 1088 hk elbil Kjernevirksomhet «Drifter» norsk standardisering innen elektrofaget Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale

Detaljer

Dere skal lage en presentasjon om Maskinsikkerhet.

Dere skal lage en presentasjon om Maskinsikkerhet. GRUPPE 1 Bamsemums Dere skal lage en presentasjon om Maskinsikkerhet. Bruk videoer og bilder i presentasjonen. Presentasjonen skal presenteres for VG2 og VG3. Presentasjonen skal vare i minst 8 min ikke

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner N: NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Flectrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENE[EC Til høringsinstansene:

Detaljer

NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK

NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK 1 NEK 400 hvorfor revisjoner hvert 4. år? Siste revisjon av NEK 400 kom i sommer. Da var det gått fire år siden siste revisjon. Kan det være nødvendig

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler)

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) Ekeberg Marine AS, i samarbeid med JL Safety AB, tilbyr igjen kurs i maskinsikkerhet, risikoanalyse og CE merking. Dette er et populært kurs som JL Safety AB har avholdt

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER NEK 439:2013 Norsk elektroteknisk norm B LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER Norsk oversettelse av NEK EN 61439-4, -5, -6 og NEK IEC/TS 61439-7 NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå Behovsorientert utførelse av elektrotavler Klikk for å redigere tekststiler i KAM Tavlebyggere Hans-PetterNybakk@Eaton.com Styremedlem Medlem NK17D Tavleforum 28.okt. 2010 1 1 Klikk for å redigere tekststiler

Detaljer

Tavleforeningen - tavlemontøren

Tavleforeningen - tavlemontøren Tavleforeningen - tavlemontøren Tavlemontøren elektrofagarbeider Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) - fagbrev som tavlemontør Runar RøsbekkR DSB enhet for elektriske anlegg Et trygt

Detaljer

NEK 400 landbruk. Vi tar grep!

NEK 400 landbruk. Vi tar grep! NEK 400 landbruk Vi tar grep! Først om NEK 400 Standard for bygging av el-anlegg i Norge Hva er NEK 400? Standard for bygging av elektriske anlegg Spesifiserer beskyttelse ift. elektrisk sjokk, termiske

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

Strøm på avveie. Hvilke utfordringer skaper solcellepaneler og lading av el-biler for sikkerheten? Kjetil Solberg. Brannvernkonferansen 28.

Strøm på avveie. Hvilke utfordringer skaper solcellepaneler og lading av el-biler for sikkerheten? Kjetil Solberg. Brannvernkonferansen 28. Strøm på avveie Hvilke utfordringer skaper solcellepaneler og lading av el-biler for sikkerheten? Kjetil Solberg Brannvernkonferansen 28.april 2015 Oversikt Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Økt sikkerhet i tavleanlegg

Økt sikkerhet i tavleanlegg Økt sikkerhet i tavleanlegg Form-krav Seksjonering etter behov Hans-Petter Nybakk Krav til tavler iht EN 61439 Brukerkrav Dokumentasjon Verifikasjon KRAV Utførelse Myndighetskrav 2 2 Hvordan oppnå riktig

Detaljer

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC ARBEIDET I CEN MED MÅLEMETODE FOR PARTIKKEL UTSLIPP FRA OVNER FYRT MED FAST BRENSEL (VEDOVNER) Standardiseringsorganisasjoner

Detaljer

NEK 400:2014/AC1:2017

NEK 400:2014/AC1:2017 NEK 400:2014/AC1:2017 Norsk utgave Norsk elektroteknisk norm Corrigendum Elektriske lavspenningsinstallasjoner Norwegian electrotechnical standard Corrigendum Electrical low voltage installations NORSK

Detaljer

KURS i CE-merking, maskinsikkerhet, risikovurdering og tiltak

KURS i CE-merking, maskinsikkerhet, risikovurdering og tiltak Safety of Machinery KURS i CE-merking, maskinsikkerhet, risikovurdering og tiltak Ekeberg Marine AS tilbyr igjen kurs i maskinsikkerhet, risikoanalyse og CE-merking i samarbeid med JL Safety AB. Dette

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjoner...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 DOKUMENTASJON...5 4.1 Kompetanse...5

Detaljer

CE-merking og forfalskninger

CE-merking og forfalskninger CE-merking og forfalskninger Utleiekonferansen 2013 Knut Sollesnes Hva er CE-merking? CE-merking skal sikre at visse produkter tilfredsstiller bestemte krav til helse og sikkerhet. Merket er ikke en kvalitetsgaranti,

Detaljer

Medisinsk utstyr. Katrine S. Edvardsen Espantaleón og Bjørn Kristian Berge Avd. medisinsk utstyr og legemidler

Medisinsk utstyr. Katrine S. Edvardsen Espantaleón og Bjørn Kristian Berge Avd. medisinsk utstyr og legemidler Medisinsk utstyr Katrine S. Edvardsen Espantaleón og Bjørn Kristian Berge Avd. medisinsk utstyr og legemidler Nasjonal fagmyndighet for medisinsk utstyr Forvaltnings- og rådgivningsoppgaver Tilsynsmyndighet

Detaljer

26.mai.2008. Krav til tavler. Velkommen! Hans-Petter Nybakk. Krav til tavler

26.mai.2008. Krav til tavler. Velkommen! Hans-Petter Nybakk. Krav til tavler 26.mai.2008 Velkommen! 1 Key Account Manager Tavlebyggere Styremedlem hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D 2 Velkommen til 3 Tavlebransjen..en viktig utstyrsleverandør til Elentreprenører Industri

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer