Program for Tjøme Venstre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Tjøme Venstre"

Transkript

1 Program for Tjøme Venstre for perioden

2 Venstres målsetting Venstre er det sosial liberale partiet. Sosial liberalismen er den fine, men ofte den vanskelige balansen mellom frihet for enkeltmennesket og ansvar for hverandre. Hvert menneske er unikt og har grunnleggende og ukrenkelige rettigheter, men også plikter og ansvar for hverandre og resten av samfunnet. For oss blir derfor åpenhet, dialog og godt teamarbeid grunnleggende. Vi som lokalpolitikere skal kjennetegnes for at vi er åpne, redelige, inkluderende og lytter til gode argumenter. Det er slik vi kommer frem til de gode løsningene. Vi skal arbeide for miljøet, ta sosialt ansvar, arbeide for full åpenhet og jobbe for nyskapning i kommunen. Vi er partiet som fremmer samfunnets helhetsinteresse, setter pris på sosiale dugnader og medvirkning. Vi er overbevist om at befolkningen selv vet best hvordan de kan leve det gode liv på Tjøme, derfor; FOLK FØRST! Fokus på miljø Venstre er partiet som alltid tenker på miljø. Å ta vare på miljøet og livs grunnlaget for kommende generasjoner ligger som grunnlag for Venstres holdninger i all politikk. Venstre vil gå inn for å støtte tiltak som stimulerer til aktiv bruk av friluftsliv, slik som kyst stier, serveringssteder ved turmål, opparbeiding ved turplasser og opparbeiding av parkeringsplasser ved turmål. Innbyggere og gjester skal ha gode muligheter til å komme ned til sjøen for bading og rekreasjon. Vi vil at flere badeplasser der vi bor må gjøres tilgjengelige og attraktive. Disse må gjøres brukervennlige for funksjons og bevegelseshemmede. Det må tilrettelegges for tilgjengelige avfallsstasjoner på disse områdene. Den strenge strandsonepolitikken opprettholdes. Ferdselsretten i strandsonen og andre friluftsområder må vernes om. Arbeide for at natur og miljøvern kommer med i all planlegging, og at byggøkonomiske prinsipper legges til grunn for byggeprosjekter. Stimulere til miljøvennlige energiløsninger. 2

3 Oppvekst og aldring Elevene i grunnskolen er fremtiden i hele samfunnet, og skole og utdannelse er den viktigste investeringen samfunnet kan foreta. Vi skal også ta godt vare på generasjonen som har sørget for vår velferd. Alderdommen skal være god på Tjøme. Vi må sørge for å ha nok kompetanse, sykehjemsplasser, omsorgsleiligheter og forebyggende tiltak til å møte samhandlingsreformen på en ukomplisert måte. Vi støtter en utbygging av sykehjem og omsorgsleiligheter for å møte eldrebølgen vi vet vil komme. Vi vil sterkt prioritere opprettelsen av en stilling som kreftsykepleier, sykehjems lege stillingen økes og det opprettes merkantil fellesstilling for pleie og omsorgsvirksomhetene. Vi vil styrke bemanningen i kommunens omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Vi vil opprette et tildelingskontor for kommunale helsetjenester som skal arbeide på tvers av alle pleie og omsorgsvirksomhetene. Venstre vil ha en kommune med gode helsetjenester og som en distriktskommune må vi se på virkemidler for rekruttering av helsepersonell. Vi skal ha fleksible arbeidstidsordninger som er besparende og attraktive. Videreutdanningstilbud og fagutviklingssykepleier stilling i hver enhet. Alle pleie og omsorgsenhetene skal være på helsenett innen Vi ser på bosetting av flyktninger som et samfunnsansvar. Venstre ønsker kvalitetssikring av alle ledd innenfor grunnskolen. Videreutdanning av lærere skal prioriteres. Vedlikeholdsetterslepet på ungdomsskolen er stort, dette er noe som må prioriteres. Venstre ønsker private og kommunale barnehager av god kvalitet på Tjøme. Foreldre skal selv velge barnehage. Alle barn på Tjøme, Brøtsø og Hvasser skal ha en trygg skolevei, og ingen barn skal være redde for å ferdes i trafikken til eller fra skolen. Vi vil opprettholde tilbudet om leirskole og og utenlandstur for skoleelevene. Ingen barn i Tjøme kommune skal oppleve og ikke få være med på aktiviteter på grunn av fattigdom. Kommunen må sørge for at skolene har utstyr til de aktivitetene de bedriver slik at alle kan være med. Megin prosjektet videreføres. Som en øykommune ser vi viktigheten av at barna får opplæring i og mulighet til maritime aktiviteter. 3

4 Bolig og nærmiljø Tjøme kommune skal preges av at folk bor og lever i et nærmiljø tilpasset alle aldersgrupper. Vi er bekymret for at hus i spesielle deler av kommunen selges til personer som ikke bosetter seg på eiendommen. Vi ønsker levende utkantstrøk, og vil følge nøye med på utviklingen som skjer spesielt på Hvasser der tilflyttingen av fastboende er liten, og mange kommunale tilbud har blitt borte siste kommunestyreperiode. Venstre vil ha et levende nærmiljø og helårsliv på Tjøme. Som et sosial liberalt parti går vi inn for en bindende folkeavstemning dersom det skal gjøres forandringer i spørsmål om boplikten. Arbeide mot innføring av eiendomsskatt. Eiendomsskatt er en usosial skatt som rammer skjevt. Oppheve boligbyggeprogrammet. Det må være infrastruktur som er førende hvor det kan bygges. Kommunal eiendom som er egnet til boligbygging selges. Kommunen har et fint område på Kviet, Hvasser samt områder på bl.a. Sundene som er velegnet til kommunale boligområder. Dette er fine arealer for bosetting av for eksempel barnefamilier. Det må tas grep om kommunal eiendom. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Kommunal eiendom skal ha en bygningsmessig standard vi kan være stolte av. Vi er stolte av at det var Venstre som fikk til en bevaring av Verdens Ende. Vi vil jobbe videre for at det skal være den naturperlen det i dag er. Vi vil arbeide for at muligheten til utfyllende bebyggelse blir inkludert i den nye kommuneplanen. Dette vil ha stor betydning for boligbygging i utkantene på Tjøme spesielt områder som Hvasser, Sundene og Utbygda. Vi vil støtte arbeidet som gjøres for å hindre gjengroing av øyer i Tjøme. Avtalen om beiting på øyene videreføres. Vi støtter og ønsker et enda bedre samarbeid med Skjærgårdstjenesten for å holde øyene våre godt vedlikeholdt. Vi vil se på muligheten for løpeområde for hunder. 4

5 Samferdsel, næringsliv og arbeidsplasser Næringsliv og arbeidsplasser Venstre vil ha en nyskapningspolitikk hvor de smã bedriftene står i sentrum. Tjøme kommune må være en foregangskommune for rask og enkel saksbehandling for gründere. Et sterkt sentrum er viktig for hele kommunen. Vi må arbeide for en videre sentrumsutvikling, samt utvikling av Sandøsund. Kartlegge nye næringsområder. Fritak for gebyrer ved behandling av byggsøknad for næringsbygg. Må også gjelde driftsbygninger i landbruket. Opprette sårt tiltrengte lærlingplasser. Arbeide for fortsatt aktiv drift av bordingstjenesten i ytre Oslofjord. Losstasjonen må forbli på Hvasser. Arbeide for fortsatt militær aktivitet på Maagerø. Dette er verdifulle arbeidsplasser for kommunen. Samferdsel Vi støtter Vestfjordforbindelsen Vi ønsker å gjøre det lettere å bruke Elbil på Tjøme. Vi vil derfor etablere flere lade stasjoner i kommunen, blant annet ved kommunehuset, Verdens Ende, Sandøsund og i sentrum. Kartlegging av allmenningskaier for korttidsbruk. Utbygging av kommunale båtplasser. Samling av brygger i fellesanlegg og jobbe for en generell økning av bryggeplasser. Arbeide for at det blir sikkert for gående og syklende å ferdes over Brøtsø. Ny sykkelsti må på plass snarest. Busslommer skal ha busskur. De busslommene som brukes av skolebarn prioriteres samt bussholdeplassen på utsiden av kommunehuset som er mye brukt. Alle barn som blir fraktet til skolen med buss skal ha et sete å sitte i og en sikkerhetssele å spenne på seg. Vi vil ikke ha bybusser til å frakte barna våre. 5

6 La kulturen blomstre Mennesket er opptatt av livskvalitet. Et mangfoldig kulturliv bidrar til trivsel og livskvalitet. Tjøme skal fremstå som en aktiv og allsidig kulturkommune. Venstre legger stor vekt på utvikling av lokalt kulturliv, både den profesjonelle og frivillige aktiviteten. Vi ønsker at det gamle Loshuset på Hvasser blir et kommunalt kulturhus med både profesjonelle og frivillige bidragsytere. Her er det plass både til et organisert overnattingstilbud, kunstutstillinger, foreningsvirksomhet og konserter. Kulturhuset skal være selvfinansiert. Skolen og det kommunale kulturlivet må samarbeide tettere, med utvikling og kunstnerisk utøvelse/læring. Venstre vil øke forståelsen av lokal historie. Vi vil støtte utgivelsen av ny bygdebok, restaurere lokale stier, bevare gamle båtbyggerier og andre historiske bygg. Vi vil føre en streng bevaringspolitikk på gamle bygg. Biblioteket skal utvikles. Fritidsklubben, kulturuka og ungdommens kulturmønstring skal bestå i nåværende eller bedre form. Venstre er kulturpartiet fremfor noen, og idrett er flott kultur. Vi ser behovet for ny flerbrukshall på Tjøme, og vil støtte dette. Vi vil også sørge for at de lokale ballslettene er i bra stand. Venstre har alltid hatt frivillighet i fokus, frivillighetssentralen på Tjøme skal styrkes, det samme skal kulturskolen. Alle barn som ønsker plass kulturskolen skal tilbys dette. Det skal opprettes et sommeråpent turistkontor. Støtte opp om frivillige organisasjoner. 6

7 Lokalt folkestyre Lokaldemokratiske rettigheter er ikke vunnet en gang for alle, men må stadig vinnes igjen. Venstre har alltid kjempet for åpenhet og innsyn, medbestemmelse og representasjon og vil fortsette med det. Så vel innbyggere som folkevalgte organ må kunne velge egne løsninger. Tjenesten må være av god kvalitet og tilgjengelig når borgerne har brukt for dem. Vi vil derfor gjenopprette de lokale valgkretsene slik at flere har tilgang til og mulighet til å bidra med sin stemme ved valget. Det skal selvfølgelig fortsatt være 17.mai tog både på Tjøme og Hvasser. Vi skal ha to fungerende kirker i vår kommune, og som flotte kulturbygg de er skal vi arbeide for at de får godt vedlikehold, og toner i orglene. Vi vil arbeide videre for at kapellet på Tjøme får en slik utsmykking at det kan brukes som et livsnøytralt seremonirom, og at kirkegårdsbetjeningen får et velfungerende vakt og spiserom i det nye sykehjemsbygget. Vi vil fronte en økonomisk moderat økonomi i kommunen. Kan kommunen spare penger på bedre samarbeid mellom virksomhetene er det en selvfølge at tiltak gjennomføres. Alle samtaler og møter som gjøres i kommunal regi av ordfører og hovedutvalgsledere med næringslivsledere, potensielle utbyggere, forslagsstillere og andre personer med kommunale ideer skal loggføres, det skal skrives referater, og de skal være tilgjengelig for offentligheten. Ingen møter som ikke behandler personalsaker eller saker som må unntas offentligheten skal være lukket for publikum. Vi vil ikke ha en ny "Buchard" sak på Tjøme. Dersom lokaldemokratiet betyr noe for DEG stem VENSTRE! Bruk stemmeretten din og følg oss på veien til et bedre nærmiljø, et nyskapende og bærekraftig samfunn og for en tryggere fremtid på Tjøme, og ikke minst: 7

8 Våre kandidater 1. Monica Hofer Hagen Jørestrandveien Anne Ellingsen 6. Kjell Alstadheim 7. Sissel Mathisen 8. Arnulf Hagen 9. Arild Strand 10. Simen Vauvle 11. Jon Didrik Reiss Jacobsen 12. Sissel Kirkvaag 13. Live Tandberg 14. Rune Breili 15. Anne Torgersen 2. Gunnar Lehne Gamleveien Paal Tandberg Nessletta 6 4. Anne Brit Grostølen Kjelsrud Krukeveien 20B Her finner du mer informasjon: Ønsker du å vite mer om Venstres politikk vil du finne dette på våre nettsider Her vil du også finne kontaktinformasjon til lokallagets styre. Sjekk

Program for Tjøme Venstre

Program for Tjøme Venstre Program for Tjøme Venstre for perioden 2015-2019 Grønn vekst på grønne øyer - i en ny kommune Tjøme står ved kommunevalget 2015 foran sitt viktigste veivalg noensinne. Vi skal bestemme om kommunen består

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 Framtidens Hobøl Hobøl har et stort potensial med nær beliggenhet til folkerike Ski og Follo i vest, Askim i øst og Moss i sør. Alle byene i Østfold og Oslo kan nås innenfor

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015

Halden Venstre For et åpnere Halden Partiprogram 2011-2015 Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015 www.halden.venstre.no 1 Venstre - for et åpnere Halden Venstre er et liberalt parti som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet.

Detaljer

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø

Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø ÅS SVs PARTIPROGRAM 2015-2019 Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø Kjære velger Politikk handler om å velge side. I politikken er det alltid noen som vinner og noen som taper. SV vil gi kommunene

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer