intern revisoren Nr 2 / VINTER , årgang etikk risikostyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "intern revisoren Nr 2 / VINTER 2006 14, årgang etikk risikostyring"

Transkript

1 intern Nr 2 / VINTER , årgang & etikk risikostyring

2 Kjære leser Styrets leder har ordet Vi har bak oss en hektisk høst med mange aktiviteter. Jeg vil her trekke frem noen av høydepunktene. Medlemsmøtet i oktober med styrets forventninger til oss som tema satte rekord med over 100 deltakere. Det er planlagt en oppfølger til våren. For første gang er det arrangert en nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon. Konferansen kom i stand som et samarbeid mellom NKRF, Riksrevisjonen og NIRF og det kom ca 370 deltakere. Med internrevisjonskonferansen i Bergen friskt i minne konstaterer vi med glede at vi må planlegge med romslige lokaler for fremtidige arrangementer. NIRF har ambisjon om å vokse på utdanning og kunne tilby medlemmene et fullverdig utdanningsopplegg. Vi tilrettelegger nå for at det skal være mulig å planlegge utdanning over en lengre tidshorisont enn tidligere. Foreningen har utgitt en Utdanningskatalog som kom på luften i november. Den viser bredden i tilbud som foreningen nå håndterer. Utdanningsmodellen er delt opp i standardtilbud, serietilbud, årlige tilbud og mer spesielle kurs. Flere av standardkursene er satt opp allerede i høst og jeg vil foran neste år benytte anledningen til å drive litt reklame for kurset i praktisk revisjon. Det er svært relevant for alle våre medlemmer da det tar for seg planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter. Kurset er utviklet i egen regi og det i seg selv er en stor prestasjon for foreningen. Første kurs ble avholdt i november og det tegner til å bli en av bærebjelkene i vårt samlede tilbud i årene som kommer. Våre medlemmer har behov for en enkel og effektiv tilgang til relevant faglitteratur. Vi har derfor relansert NIRFs bokhandel, nå som en nettbokhandel. Vi håper dere verdsetter dette initiativet. Men likevel, den store saken vi jobber med i disse tider fra styrets side er å finne etterfølgeren til Frank. Det er løftet så mange aktiviteter og det er så mange initiativ på gang i foreningen at vi er nå mer enn noen gang avhengig av en lederressurs som kan ta seg av arbeidet. Dere har forhåpentligvis alle sett annonsen på nirf.org, NIRF søker generalsekretær. Vi håper vi kan få en rask avklaring, men vi er også innstilt på å arbeide med denne saken til vi finner en løsning som er fullt ut tilfredsstillende. Vi har som dere sikkert har merket, bedt om hjelp fra dere alle til å finne rette vedkommende og vi krysser fingrene. Det nærmer seg jul. Min erfaring som intern revisor og pappa gjennom 15 år er at vi er inne i den travleste perioden av året både på jobb og på hjemmefronten. Det er også en tid hvor vi bør ta oss tid til å stoppe opp og tenke på om det er noen som bør få en ekstra oppmerksomhet. Jeg sender en spesiell hilsen til vårt æresmedlem Knut som nettopp har rundet år og som jeg har hatt gleden av å være sammen med flere ganger i høst. Jeg har truffet han som engasjert deltaker på kurs og på konferanser. Ved to anledninger har han holdt takk for maten talen og det har vært to unike og herlig sammensatte taler med tema fra intern revisjon, historie, filosofi og mat slik som bare Knut kan gjøre det. Jeg vil ellers takke dere alle for innsatsen og interessen for NIRF i 2006 og ønske dere en riktig god og revisjonsfri jul og et godt nytt intern revisjons år. Hilsen Reidar 2 intern

3 Innhold 2 Styrets leder har ordet 4 Redaktørens spalte 6 Motstandsdyktighet mot økonomisk kriminalitet 10 Internrevisjon, forskning og etikk 12 Etiske dilemmaer ved varsling 14 Etikk levert og revidert 16 Culture Change Time on the Geologic Scale 22 Revisjon av etikk 24 Brukerundersøkelse Intern 27 NIRF-konferanse i Kristiansand 28 Ekstern revisor og misligheter 32 Internal Audit Vital component in any effective organisation 34 Personvern i praksis 38 Hvilken plass bør temaet misligheter ha i etikkarbeid 42 Intern revisjon som et virkemiddel for å ivareta departementenes kontrollannsvar 45 COSO arbeider videre med å utvikle hjelpeverktøy 46 Risikostyring i offentlig sektor 48 Medlemsnytt 51 COSO nå innarbeidet i den norske governance-koden Scanstock foto NORGES INTERNE REVISORERS FORENING President Reidar Døli DnB NOR J: M: Informasjons- og kommunikasjonskomiteen Svein Stabekk leder NIRF M: Konferansekomiteen Even Nilsen leder Fagforbundet J: / Programkomiteen Mari-Anne Teigum leder Group Internal Audit, Nordea Bank Norge ASA J: Redaksjonskomiteen Alf Eldar Bergset leder KPMG AS J: M: Høringskomiteen Lars Erik Fjørtoft leder KPMG M: Professional Practice Committee PPC Espen Uvholt leder Norsk Hydro J: Nominasjonskomiteen Einar Døssland leder Edbo risk management J: Foreningssekretariat Frank Alvern, generalsekretær M: Svein Stabekk, foreningssekretær M: Fax: Postadresse: Norges Interne Revisorers Forening Postboks 1417 Vika 0115 Oslo Besøksadresse: Munkedamsveien 3B, 4. etg. Intern: Organ for Norges Interne Revisorers Forening, NIRF Antall utgivelser pr år: 2 Opplag: 1000 Meninger og påstander som fremkommer i artikler eller innlegg er ikke nødvendigvis sammenfallende med NIRFs syn. Neste utgave: Juni 2007 Har du bidrag til bladet? Ta kontakt med redaksjonens leder for frister m.v. Årsabonnement: Kr 150,- Annonsepriser: Kr 5000,- for en helside, kr 3000,- for en halvside (mva tilkommer). Grafisk produksjon: Pr.info DM Hamar Forsidefoto: Scanstock foto

4 Den nye redaksjonskomiteen er kommet i mål med sin første utgave av Intern. På det første møte i komiteen tidlig i høst besluttet vi å sette Intern under lupen ved å invitere NIRFs medlemmer til å si sin mening om både innhold og form, gjennom en enkel QuestBack undersøkelse. REDAKTØRENS SPALTE Undersøkelsen ble besvart av 262 personer, noe vi synes var en god respons og i overkant av våre forventinger. Redaksjonskomiteen er velig godt fornøyd med tilbakemeldingene. På spørsmål om hva helhetsinntrykket er av Intern svarte 92% 4, 5 eller 6 på en skala fra 1 6 hvor 6 er best. Selv om vi fikk en gjennomgående bra score på alle spørsmål kom det fram interessante kommentarer og forbedringsforslag som tar med oss i arbeidet med å videreutvikle bladet. Når det gjelder lay-out var også tilbakemeldingene gode, men vi har nå valgt å gjøre noen små endringer som vi håper faller i smak. Undersøkelsen er nærmere presentert i en egen artikkel. Etikk er et tema som stadig omtales og diskuteres og det er dessverre mange eksempler på uetisk atferd som bidrar sterkt til dette. Nå er det også slik at grensen mellom hva som er akseptabelt og uakseptabelt er i stadig bevegelse og som følgelig endrer risikobilde for virksomheter. Derfor er etikk et område som alle virksomheter og vi som internrevisorer må ha et aktivt forhold til. Etikk vil følgelig være et tema som Intern vil omhandle regelmessig, og fordi etikk har mange fasetter. I denne utgaven har vi artikler som illustrerer hvordan virksomheter kan etablere en intern kontroll for å øke motstandskraften i forhold til økonomisk kriminalitet og korrupsjon, og hvordan det arbeides med etikk i helsetjenesten og hvordan personvern i praksis blir ivaretatt. Et viktig tiltak for å sikre at en virksomhet driver i samsvar med sine etiske retningslinjer er å etablere system for varsling. Imidlertid er det dilemmaer tilknyttet en varslingsordning og dette omtales i en egen artikkel. Etikk vil også være hovedtema på NIRF konferansen 2007 i Kristiansand hvor vi får stifte nærmere bekjentskap med Open Compliance & Ethics Group (OCEG). Du kan lese nærmere om OCEGs leder og ildsjel Scott L. Mitchell som bl.a vil holde åpningsforedraget i Kristiansand. Organisasjonen har blant annet utarbeidet OCEG Audit Guide som angir et rammeverk for tilpasning til konkrete revisjoner. Vi gir et innblikk i hva denne veiledningen inneholder. Hvordan skal vi så revidere etikk området? Vi presenter to eksempler på dette og som vi håper gir inspirasjon og ideer til å finne gode tilnærminger til dette vanskelige området. Hvilken plass temaet misligheter bør ha i etikkarbeid og hva interne revisorer kan bidra med i kampen mot misligheter er viktige spørsmål som er drøftet i denne utgaven. For å følge opp hovedtemaet fra forrige utgave av Intern om risikostyring, har vi en artikkel som drøfter om opprettelse av internrevisjon kan være et egnet virkemiddel for at departementene kan ivareta sitt oppfølgingsansvar overfor underliggende virksomheter. Risikostyring var for øvrig ett av hovedtemaene på den store fagkonferansen for offentlig revisjon på Gardermoen i høst, og hovedpunktene har vi oppsummert. Til slutt vil jeg igjen takke alle som har bidratt til å fylle denne utgaven med interessante fagartikler. Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! REDAKSJONS KOMITEEN Alf Eldar Bergset - Leder (valgt for ) KPMG AS Postboks Hamar J: , M: Karl-Helge Stjernen Storhaug (valgt for ) Helse Øst RHF Postboks Hamar J: , M: Sveinung Svanberg (valgt for ) Universitetet i Oslo Postboks 1154 Blindern 0318 Oslo J: Unni Leivestad (valgt for ) NAV Postboks 8057 Dep 0031 Oslo J: , M: Jørn A.Arnesen (valgt for ) Statens jernbanetilsyn Wergelandsveien Oslo J: , M: Tove Klokkerhaug (valgt for ) Nordea Bank Norge ASA Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo J: , M: Se mer info på Jens A. Gunvaldsen - Styrets representant Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo J: , M: intern

5 intern 5

6 Motstandsdyktighet mot økonomisk kriminalitet Motstandsdyktighet mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon det endelige målet Ifølge Transparency Internationals Corruption Perception Index for 2006 ligger Norge på åttende plass med en poengsum på 8,8. Poengskalaen går fra null til ti, der ti betyr at landet er nærmest fritt for korrupsjon. Indeksen viser at Norge blir oppfattet som et land der korrupsjon nesten ikke forekommer. Norges plassering er god, selv om vi ligger bak de andre nordiske landene, Danmark, Sverige og Finland. Cira Holm er Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og er daglig leder i Hibis Scandinavia AS. Hun har medvirket i en rekke granskninger for internasjonale selskaper og jobber til daglig med forebygging av økonomisk kriminalitet og korrupsjon i både privat og offentlig sektor. Denne oppfatningen står i kontrast med det bildet man får av Norge gjennom norske aviser som daglig har oppslag om ulike korrupsjonsskandaler eller andre økonomiske misligheter i både offentlig og privat sektor. En årsak til dette kan ligge i at etikk og etikkopplæring ikke prioriteres av norske ledere. Selv om det stadig organiseres seminarer og utdanningstilbud for bedriftsledere innen etikk og forebygging av økonomisk kriminalitet og korrupsjon, kan det se ut til at norske ledere ikke tar seg tid til å diskutere temaet. Aftenposten publiserte nylig resultater fra en undersøkelse utført av etikkforsker Jørn Bue Olsen, som påpekte at bedriftsledere er svært lite opptatt av etikk i sin rolle. Etikk er viktig, men det passer ikke nå, var et svar etikkprofessoren ble møtt med hos flere av hans intervjuobjekt. Dette er en skremmende utvikling. Det viser seg gang på gang at ledelsens engasjement og handlingsmønster er viktig for de ansattes oppfatning av hvordan man bør forholde seg til for eksempel gaver fra leverandører eller andre forretningspartnere. Dersom ledelsen ikke går foran med et godt eksempel, kan de heller ikke forvente at de ansatte følger fastsatte regler. De retningslinjer som i virkeligheten etterleves i en organisasjon er ikke de som er skrevet på glanset papir, men de som ledelsen selv etterlever. For å opparbeide motstandskraft mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon trengs det et betydelig større engasjement fra ledelsen enn det som er vanlig i dag. Hva koster økonomisk kriminalitet? Å bedømme hvor mye organisasjoner taper som en følge av økonomisk kriminalitet og korrupsjon er ingen enkel oppgave. Mange tilfeller blir aldri oppdaget, og hvis de blir oppdaget er det likevel vanskelig å beregne den totale kostnaden. Grunnen til dette er at det finnes en rekke indirekte kostnader forbundet med økonomisk kriminalitet. I tillegg til den reelle verdien som er stjålet eller underslått, medfører økonomisk kriminalitet indirekte kostnader som skadet omdømme, tapte markedsandeler, dårlig bedriftskultur, tapt tid, og så videre. Disse kostnadene kan ikke måles nøyaktig, men ifølge Association of Certified Fraud Auditors (ACFE) ble de estimert til å utgjøre 6% av omsetningen i amerikanske organisasjoner i Overført til norske forhold kan man anta at en typisk norsk organisasjon vil kunne forbedre sin omsetning med ca 3-5 % ved å drive aktiv forebygging av uetisk og / eller ulovlig atferd og mulighetene for korrupsjon. Effektiv forebygging støttes av de ansattes kunnskap om risikoene som organisasjonen står overfor. Hvordan utvikle motstandskraft mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon? Viljen til å utvikle motstand mot et problem er ikke noe nytt fenomen. På det personlige plan ønsker vi alle å utvikle motstandsdyktighet mot sykdommer som kreft, influensa eller forkjølelser. På samme måte har organisasjoner i lengre tid brukt interne systemer for å unngå feil og forsømmelser, og for å øke effektivitet og kvalitet. Fra et eksternt perspektiv blir relevansen av å måle motstand mot grådighet og dårlig ledelse stadig tydeligere. Denne motstandsdyktigheten reflekteres gjerne i organisasjonens fokus på og innlemmelse av det vi kaller god Corporate Governance og Corporate Social Responsibility. Organisasjoner bør implementere et overordnet internt system, med mål om å øke motsandskraft mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon, og med fokus på økt fortjeneste og handlingskraft. Ytterligere mål kan være å gi etiske retningslinjer økt oppmerksomhet og å imøtekomme eksterne krav og forventninger til en godt ledet og mer transparent organisasjon. The Fraud & Corruption Resistance Profile er en profil, eller et tverrsnitt, som viser hvor effektivt en gitt organisasjons retningslinjer og kontroller motvirker økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Når profilen utarbeides etter en standardisert form, vil det være mulig å identifisere og prioritere de forbedringer som må gjennomføres. Hvordan Fraud & Corruption Resistance Profile fungerer i praksis The Fraud & Corruption Resistance Profile (FCRP) er et redskap som benyttes til å måle en organisasjons, et selskaps eller en enhets motstandsdyktighet mot økonomisk kriminalitet eller korrupsjon. Den tar også hensyn til virkninger på lønnsomhet, langsiktige verdier, omdømme og intern kultur. Profilen er basert på følgende definisjoner: Økonomisk kriminalitet: En bevisst handling begått av en eller flere personer i ledelsen, personer med ansvar for kontrollfunksjoner, ansatte eller en tredje part, som ved hjelp av bedrageri tilegner seg en urettmessig eller ulovlig fordel. (International Standards on Auditing ISA 240) Korrupsjon: Misbruk av offentlige eller private midler til egen fordel (OECD / World Bank) Definisjonene omfatter de viktigste prinsippene fra UN Global Compact Principle on Anti-Corruption, OECD Business Approaches to Combating Corrupt Practices, Transparency International s Business Principles for Countering Bribery, samt COSO Internal Control Framework og Sarbanes-Oxley Act of intern

7 Motstandsdyktighet mot økonomisk kriminalitet En inngående vurdering av risiko (2) på tvers av organisasjonen er en forutsetning for effektiv forebygging. Analysen bør inkludere systematisk identifikasjon og vektlegging av risikoer som påvirker eller kan tenkes å påvirke organisasjonen på et hvilket som helst plan. I risikoanalysen inngår også en vurdering av hvor gode kontrollfunksjonene er. Når risikoanalysen er gjennomført, kan en plan for håndtering (3) av risiko innledes fra topp til bunn i organisasjonen. Deretter følger implementering av effektive kontrollmetoder (4) som forutsetter utvikling og igangsetting av et opplæringsprogram (5). Håndtering og gjenkjenning av røde flagg er en krevende prosess som kan deles i fire elementer: Figur 1: Helhetlig strategi for håndtering av risiko En Fraud & Corruption Resistance Profile bygger på en helhetlig strategi basert på seks punkter for håndtering av risiko (som vist i figur 1). Strategien kan implementeres i alle typer organisasjoner. Toppledelsen og styret bør gå foran med et godt eksempel, være bevisst på sine omgivelser og reagere på de viktigste risikoene. De bør forsikre seg om at alle tegn som indikerer muligheter for økonomisk kriminalitet og korrupsjon ( røde flagg ) følges opp. Dette gjøres ved å opprette en struktur for håndtering av potensielle tilfeller, og bruke tidligere erfaringer til å forbedre motstandsdyktigheten. Etter en slik strategi er implementert, kan den utvides til å inkludere elementer som kan benyttes til å måle vedvarende motstandsdyktighet mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon som vist i figur 2. Tone at the top (1) viser graden og effektiviteten av toppledelsens engasjement ved forebygging av økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Toppledertonen har en avgjørende effekt på resten av organisasjonen. Ledelsen bør gi beskjed om at misligheter og korrupsjon ikke vil bli tolerert og engasjementet deres bør virke troverdig og være synlig både internt og eksternt. Hvordan utpekt risiko bør følges opp (6) og oppdateres med tanke på endringer i virksomheten og blant ansatte En effektiv internrevisjon (7) med tilstrekkelig mandat Høy grad av uavhengig og effektiv kontroll av styret (8), toppledelsen og resten av ledelsen Omfang av og kvalitet på proaktiv kontroll og avdekking (9) i organisasjonen På grunn av at etterforskninger gjerne er kostbare og ubehagelige, kan det være fristende å forhandle frem en løsning, som for eksempel oppsigelse eller førtidspensjonering. Derimot er det en vellykket håndtering av tilfeller (10) som gir ledelsen troverdighet. Alle tilfeller av økonomisk kriminalitet og korrupsjon tilbyr muligheter for en organisasjon å tilegne seg ny kunnskap. Hvordan ledelsen kan lære av tilfellene (11) og hvordan de muliggjør måling av resultater og evaluering av handlinger (12) definerer organisasjonens potensial for fortsatt forbedret prestasjon. Det skraverte feltet av figur 2 er en unik mislighets- og korrupsjonsprofil for den enkelte organisasjon som granskes, mens de tomme feltene representerer muligheter for forbedringer. Hvert element er delt inn i detaljerte underelementer som inkluderer hundrevis av nøkkelspørsmål. Figur 2: Fraud & Corruption Resistance Profile intern 7

8 Motstandsdyktighet mot økonomisk kriminalitet Figur 3: Det første elementet The tone at the top. Figur 3 viser hvordan det første elementet, The tone at the top er definert og inndelt i åtte underelementer og 46 spørsmål, med en vekting på 12,5% av total vurdering. Bruk av Fraud and Corruption Resistance Profile (FCRP) vil vanligvis etterspørres av enten et uavhengig styremedlem eller en revisjonskomité, men den kan også initieres av internrevisjonen, forutsatt tilstrekkelig grad av uavhengighet. Selv om de spesifikke spørsmålene og vektingen kan variere noe avhengig av type organisasjon, er en slik rating like relevant for internasjonale selskaper, finansielle institusjoner, små og mellomstore bedrifter, offentlige selskap eller andre typer organisasjoner som kan være utsatt for økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Å oppnå motstandskraft mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon er på ingen måte enkelt. Noen av elementene beskrevet byr på store utfordringer, som for eksempel: The tone at the top er ofte definert i etiske retningslinjer (Code of Conduct), noe som er juridisk påkrevd i stadig flere selskaper. Likevel strever ledelsen ofte med å etterleve egne standarder ved vanskelige beslutninger og strategiske valg. Fokus på oppfølging av reglement blir ofte nedprioritert. Setningen å drive en åpen, ærlig og transparent virksomhet er vanligvis inkludert i etiske retningslinjer. Hvis ledelsen innser at innholdet er noe de bør etterstrebe, er de i en sterkere posisjon enn om de påstår at all virksomhet i organisasjonen allerede er transparent. All granskning; fra definering av og testing for røde flagg, til å kontrollere styrets aktiviteter, kan være politiske fallgruver. Ledelsen bør innse at selv om de ikke er eiere av selskapet har de myndighet og mulighet til å omgå kontroller og at ingen i organisasjonen kan kontrollere dem uten et tilstrekkelig mandat og ekstern støtte. I tillegg kan det være vanskelig å finne tilgjengelige ressurser i de organisasjoner der hjelpemidler og teknikker for å identifisere økonomisk kriminalitet og korrupsjon virkelig er implementert. Å avdekke og rapportere om interne misligheter og korrupsjon har vist seg ikke å være særlig karrierefremmende. Viktigheten av å ta lærdom fra tidligere hendelser er en selvfølgelighet, men det krever at det snakkes åpent om tilfeller av både økonomisk kriminalitet og korrupsjon og at dette ikke feies under teppet. En holdningsendring må til i de fleste organisasjoner, før avdekking av økonomisk kriminalitet eller korrupsjon blir ansett som en følge av sterk ledelse eller gode kontroller, og ikke som en indikasjon på at ledelsen har feilet. Å måle en organisasjons motstandskraft mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon går ut på å måle hvor god organisasjonen er til å utføre 8 intern handlinger i praksis, ikke bare oppfylle lovpålagte krav på papiret. Etter hvert som organisasjoner innfører teknikker for å avdekke og minimere de skjulte kostnadene, kan effekten bli så stor at konkurrentene blir tvunget til å følge etter. Profilen er en intern rating som utarbeides etter en standardisert modell. Eksterne målinger, som for eksempel kredittvurderinger, kan implisitt ta hensyn til økonomisk kriminalitet og korrupsjon i forsøket på å identifisere risiko for at en organisasjon kan ha betalingsvansker eller gå konkurs. Disse målingene sier likevel lite om organisasjonens reelle motstandskraft. Dette til tross for at flere selskap er gått under som følge av økonomisk kriminalitet og korrupsjon, en uærlig ledelse, eller i mange tilfeller, begge deler. I fremtiden vil forhåpentligvis slike eksterne målinger eller vurderinger også inkludere mer spesifikke elementer som omfatter organisasjonens evne til å motvirke økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Dette kan hjelpe mulige investorer og andre interessenter (som for eksempel forsikringsselskaper, offisielle myndigheter og ansatte) til å ta avgjørelser basert på riktig informasjon. Etter hvert som modellen utvikler seg, kan det være hensiktsmessig å danne egne indekser for ulike bransjer. Ingen organisasjon vil sannsynligvis bli 100 % sikret mot økonomisk kriminalitet eller korrupsjon. Bare det å være aktiv i markedet utgjør en naturlig risiko, og uærlige individer er mestere i å identifisere og utnytte nye muligheter for uærlig virksomhet. Organisasjoner som har utviklet en evne til å motvirke økonomisk kriminalitet og korrupsjon kan likevel dekke noen av de største gapene mellom teori og praksis som eksisterer i dag, og dermed betydelig øke verdien for aksjeeiere og andre interessenter. Høyere krav fra aksjeeiere og eksterne interessenter, forbedret lovgivning og økt bevissthet rundt temaet har ført spørsmålet om forebygging av økonomisk kriminalitet og korrupsjon inn i styrerommene. En toppledelse som avviser temaet som noe de ikke trenger å adressere, eller som ikke ønsker å ta på seg et problem de føler er uløselig eller, enda verre, som selv er involvert i økonomisk kriminalitet eller korrupsjon, vil forhåpentligvis oppleve at de mister sin plass ved bordet. Noter: 1. Denne artikkelen er reprodusert med tillatelse fra Det Norske Veritas (DNV), en internasjonal sertifiserings- og ratingorganisasjon. Artikkelen ble opprinnelig trykket på engelsk i februar/mars utgaven 2006 av Fraud Intelligence, skrevet av Nigel Iyer fra Hibis Scandinavia AS. Hibis Scandinavia AS, som til daglig jobber med forebygging og etterforsking av økonomisk kriminalitet og korrupsjon var en av de største eksterne bidragsyterne til et prosjekt DNV initierte i 2005, med mål om å utvikle, designe og teste en Fraud and Corruption Resistance Profile (FCRP).

9 intern 9

10 Etikkarbeid i helsetjenesten Internrevisjon, forskning og etikk Erfaring fra spesialisthelsetjenesten En godt fungerende helsetjeneste er av fundamental verdi. Det er vi villig til å betale for. Om ikke hva som helst; helsetjenesten har økonomiske rammer, og vi forventer rettferdig fordeling. Norge er av de land i verden som bruker mest på helsetjeneste. I alt 13 % av brutto nasjonalprodukt går med. Dette stiller høye krav til hvordan pengene brukes. Øystein Kruger er utdannet lege og er spesialrådgiver med spesielt ansvar for forskningsadministrasjon og medisinske kvalitetsregistre i Helse Øst. Spesialisthelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten har fire lovfestede oppgaver: Pasientbehandling Undervisning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Forskning Spesialisthelsetjenesten forholder seg til en rekke lover og forskrifter, mer enn 80 ved opptelling. Legger vi til regulering av forskning, øker tallet ytterligere. Lover og forskrifter representerer samfunnets krav og forventninger og tuftes igjen på grunnleggende etiske normer. En av disse er at ressurser til helsetjeneste skal ikke sløses med og de skal brukes til de som trenger det mest. Dette stiller store krav til ledelse, styringssystemer og til korrekt bruk av kunnskap. En uvirkelig juksehistorie fant veien til overskriftene. Samtidig startet jakten på syndebukker og ansvarsplassering. Hvordan kunne dette skje? Hvor var systemkontrollen? Forskning Forskning har ikke hatt noen fremtredende plass som tema for intern kontroll i spesialisthelsetjenesten. Inntil januar Da eksploderte forskningsskandalen på Riks-Radiumhospitalet i media. En uvirkelig juksehistorie fant veien til overskriftene. Samtidig startet jakten på syndebukker og ansvarsplassering. Hvordan kunne dette skje? Hvor var systemkontrollen? En undersøkelseskommisjon ble satt ned og la fram sin innstilling sist sommer. I sin konklusjon pekte rapporten på klare elementer av systemansvar. Millioner av forskningskroner var sløst bort, et helt fagmiljø var lurt opp i stry, og forsknings-norge befant seg midt i en omdømmekrise. Forskningsskandalen ( Sudbø-saken ) bidro til at styret for Helse Øst RHF i februar identifiserte den lokale internkontrollen med forskning i HFene som et av tre risikoområder i Derfor ble denne et av tre tema for Helse Østs egen internrevisjon i år. Internrevisjonen skulle undersøke om kontrollsystemene lokalt fungerte tilfredsstillende. Etiske sløyfer og behovet for kontroll Internrevisjon kan være en kontroll av etisk styringsstandard og styringsevne. Vanligvis forbindes etikk og forsvarlighet i forskning på sykehus med at forsøkspersoner/pasienter ikke utsettes for unødig helserisiko og at personvernet for den enkelte ikke krenkes. Kravet om informert samtykke er grunnleggende og er en forutsetning for gjennomføring av de fleste forskningsprosjekter der pasienter er involvert. Derfor er det klare formelle krav som må oppfylles før forskningsprosjekter starter. Som regel må prosjektet være vurdert av Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK) og forholdet til helseregister- og personopplysningslov/kfr Datatilsynet skal være avklart. Medisinsk forskning skal etablere ny kunnskap, som kan komme pasientene til gode. Men det er andre etiske problemstillinger: Ressurser brukt til medisinsk forskning kunne kanskje vært brukt til andre eller bedre? - formål. Medisinsk forskning skal etablere ny kunnskap, som kan komme pasientene til gode. For 2006 har Helse Øst RHF satt av 100 mill kr av egen budsjettramme til forskningsformål og de lokale helseforetakene skal bruke opp mot 1 % av sin basisbevilgning til forskning. I tillegg kommer cirka 80 mill. kr av øremerkede midler til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette betyr at om lag 300 mill.kr er avsatt i regionen til medisinsk forskning i spesialisthelsetjenesten. Er det riktig å bruke så mye? Skulle de heller vært brukt til pasientbehandling? Gjennom internrevisjon kan det ses etter om internkontrollen for forskning fungerer. Forskningsmidler skal brukes på en slik måte at forskningsprosessen ikke havarerer. Gjør den det, vil ressursene ha vært brukt til liten nytte, forskningens troverdighet rammes og oppslutningen fra pasienter og publikum svekkes. Dette vil igjen skape vanskeligheter for å realisere ny forskning. Problemet med Sudbøsaken var ikke bare at anerkjente medisinske fagtidsskrifter var villedet, men også at midler som kunne vært brukt til annen nyttig, forskning eller til pasientbehandling, var spilt, samt at oppslutningen om medisinsk forskning ble utfordret. Den grunnleggende tillit som er forutsetningen for andre forskere, var rokket ved. Riktig prioritering av ressursbruk i helsetjenesten er både vanskelig og viktig. Intern kontroll består av strukturer, aktiviteter, prosesser og systemer som hjelper ledelsen til måloppnåelsen. For forskning betyr dette at ressurser, som etter nøye vurdering er bevilget til et bestemt formål, faktisk blir brukt til dette, at forskningen skjer i henhold til lov og myndighetskrav og at kvaliteten i forskningen er forsvarlig. 10 intern

11 Etikkarbeid i helsetjenesten Individualetikk og fordelingsetikk Helsearbeidere er lært opp til å ta hånd om enkeltmennesket som har behov for helsetjeneste. Å gjøre det gode for den enkelte pasienten, står i sentrum. Dette handler ikke bare om å ha gode intensjoner, men også om å forvalte fagkunnskap på en slik måte at den enkelte får så god kvalitet på medisinsk diagnostikk, behandling, pleie og omsorg, som er mulig å gi innenfor gitte ressursrammer. Enkeltmennesket har en rekke rettigheter nedfelt i lovverket, mest eksplisitt uttrykt i pasientrettighetslov og prioriteringsforskrift, og helsearbeideren og helsetjenesten har tilsvarende en rekke lovbestemte plikter for å oppfylle pasientens rettigheter. Forskningsprosesser som havarerer på grunn av forebyggbare kvalitetsfeil og formelle feil er ikke bare ressurssluk, de demotiverer og fratar muligheter for god forskning. Internkontrollen skal legge til rette for at disse lovkravene er oppfylt. Internrevisjon kan bidra til å sikre av denne internkontrollen fungerer. Slik sett er intern revisjon individualetikkens (eller pliktetikkens) vokter. Det er et annet etisk perspektiv som ikke så lett sees i den kliniske hverdag, og det er fordelingsetikken, eller nytteetikken: Hvordan bruke ressursene på en slik måte at de kan tjene flest mulig best mulig? Dette perspektiv er implisitt i prioriteringsforskriften, men er også underliggende for myndighetenes fordeling av ressurser til de ulike fagområder/ulike pasientgrupper og ulike aktiviteter innen helsetjenesten. Dersom ledelse og styringsmekanismer ikke ivaretar ressursfordelingen, kan hele pasientgrupper lide. Et eksempel på helsepolitisk styring av ressurser er endret relativ fordeling av ressurser mellom psykiatri og somatikk. Det vil også gjelde mellom forskning og klinisk virksomhet og internt i forskning, mellom ulike aktiviteter. Fordelingsetikk er ikke bare knyttet til fordeling mellom fagområdene, men også til fordeling mellomaktiviteter, eksempelvis mellom pasientbehandling og forskning. Gjennom internrevisjon kan det ses etter om ressurser til forskning, blir brukt etter intensjonen, om den har god kvalitet og oppfyller lovkrav. Forskningsprosesser som havarerer på grunn av forebyggbare kvalitetsfeil og formelle feil er ikke bare ressurssluk, de demotiverer og fratar muligheter for god forskning. Inntrykk fra forskningsrevisjonen i Helse Øst 2006 Internrevisjon av internkontrollsystemene for forskning i Helse Øst høsten 2006 ga nyttig innsikt. Det er første gang i Norge at disse kontrollsystemene for forskning på sykehus /HF har blitt kontrollert på denne måten. For hvert helseforetak ble i alt seks forskningsprosjekter nærmere belyst, foruten HFets/sykehusets generelle styringsog kontrollsystem for forskning. Men den beste sikring av kvalitet på forskningens grunnprosesser er graden av transparens i miljøet, at forskningen i fagmiljøet er åpen, tilgjengelig aktivitet. Inntrykket er at det etter forskningsskandalen på Riks- Radiumhospitalet er vokst fram en ny bevissthet om ansvarsplassering og systemansvar. I alle ti helseforetak/sykehus som var med i årets internrevisjon var det gjennomgående at forskningsprosjektene hadde orden på søknader til REK, Datatilsyn, dataoppbevaring og samtykke fra pasient der det var nødvendig. Ikke alle steder var oppfølging av produksjon og framdrift god, og dermed var kontrollen av effektivitet i ressursbruken svekket. Styringslinjene for forskning kan også klart forbedres, det samme gjelder kontroll av datakvalitet. Ingen steder ble det avdekket graverende forhold som kunne true helseforetakets og forskningens omdømme. Men den beste sikring av kvalitet på forskningens grunnprosesser er graden av transparens i miljøet, at forskningen i fagmiljøet er åpen, tilgjengelig aktivitet. Det er nok den beste interne kontroll. Åpenheten har flere dimensjoner: forsknings tema og hensikt, ressursflyten i forskningsaktivitetene, forskningens prosess og gjennomføring, og forskningens resultater. Tiden da forskeren gjemte seg bort med sine data og med sine analyser er over. intern 11

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet?

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2014, 22. årgang Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? Lean auditing Hvordan sveve på en rosa sky Compliance beste praksis REDAKTØRENS SPALTE

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2005 13. årgang Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv Corporate Governance - internrevisjonens perspektiv Virksomheter og økonomisk kriminalitet Etikk Styrets leder

Detaljer

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang internrevisjon i krisetider REDAKTØRENS SPALTE Hovedtema i denne utgaven av Internrevisoren er internrevisjon i krisetider. Vi belyser hvilke spesielle krav

Detaljer

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken Trine S. Grande om internrevisjon Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko Intervju

Detaljer

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang Fokus på compliance Manglende hodelykt, vernebriller og hørselsvern for å beskytte mot støy fra passerende fly. Manglende hjelm,

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 4, 2015 Antikorrupsjon Korrupsjon i Norge Intervju med en korrupsjonsjeger om risikobildet for Norge og norske

Detaljer

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 4, 2015 Antikorrupsjon Korrupsjon i Norge Intervju med en korrupsjonsjeger om risikobildet for Norge og norske

Detaljer

MISLIGHETER & KORRUPSJON

MISLIGHETER & KORRUPSJON MISLIGHETER & KORRUPSJON En håndbok til bruk i spesialisthelsetjenesten Forord Helse Sør-Østs oppgave er å gi et godt helsetilbud til den enkelte med god kvalitet. Samtidig skal de store samfunnsmessige

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Eksamenskode: MAN 29521 Tittel på oppgaven: Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken

Detaljer

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon BDO INNSIKT Økonomisk kriminalitet og korrupsjon 2 BDO INNSIKT ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON MANGE SPØRSMÅL OG FÅ KLARE SVAR Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Detaljer

intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2010 17. årgang MED LUFT UNDER VINGENE

intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2010 17. årgang MED LUFT UNDER VINGENE intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2010 17. årgang MED LUFT UNDER VINGENE REDAKTØRENS SPALTE I dette nummeret av Internrevisoren fortsetter vi den røde tråden fra forrige nummer og viser noe mer av bredden

Detaljer

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 5 2 0 0 6 6 1. å r g a n g Det kan være fristende å forsyne seg av godene Korrupsjon kan ramme kommunene av Erling Grimstad, advokat side 4 Hvordan avdekke

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring Forvaltningsrevisjon Rapport Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring November 2009 Forsand kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Beskytt kommunen! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Beskytt kommunen! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Beskytt kommunen! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2013 Transparency International

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Handlingsplan mot korrupsjon

Handlingsplan mot korrupsjon Handlingsplan mot korrupsjon asker mulighetenes kommune Med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt skal vi bygge et fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst lokalsamfunn Innledning

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

www.pwc.no Styreboken 2012

www.pwc.no Styreboken 2012 www.pwc.no Styreboken 2012 2 Styreboken 2012 Innhold Styrets rolle 6 Styrets rolle i strategiarbeid 24 En effektiv styringsmodell for å realisere strategiske mål styrets involvering 32 Egenevaluering av

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko?

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang Shady business Forebygging avdekking håndtering Antikorrupsjon og internrevisor Tale fra tause tall - Benfords lov Varsling

Detaljer