E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING"

Transkript

1 repo002.docx BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING Sweco

2 repo002.docx Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast til oppdragsgiver NOSTNY NOEROL 02 Oppdatert med vestområdet NOELIS NOORAP Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO 1327 Lysaker, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Jannike Gry Bettum Jensen Cand.scient., Senior miljørådgiver Gruppe plan og miljø Mobil JJE p:\141\ e6 gardemoen\08 rapporter\sammenstillingsrapport teknisk plan\fagrapporter\r13_vann, avløp og overvannshåndtering - vest.docx

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Grunnlag overvannshåndtering Styrende dokumenter for overvannsavrenning Styrende dokumenter for vegdrenering 1 2 Overvannshåndtering Prinsipp for overvannshåndtering Funksjonsbeskrivelse Drift av anlegg 2 3 Oppsamlingssystem Teknisk beskrivelse Dimensjonering Dimensjoneringsparametere Grunnvannsnivå Resultat fra beregninger 4 4 Sedimentasjonsbassenger Data for sedimentasjonsbasseng Beliggenhet sedimentasjonsbasseng Oppsamling fra ramper rundt V23 og E Oppsamling fra rampe 121, 122 og E6 sør Oppsamling fra Fv. 174 og fv Vann og avløp 7 6 Vestområdet Innledning Dagens situasjon Ledningsnett: vann, spillvann og overvann Overvannshåndtering Kabler Fjernvarme Foreslåtte løsninger Ledningsnett: vann, spillvann og overvann Overvannshåndtering Kabler Fjernvarme Overvannsberegninger Konsekvenser Vedlegg Referanse 11

4

5 1 GRUNNLAG OVERVANNSHÅNDTERING 1.1 STYRENDE DOKUMENTER FOR OVERVANNSAVRENNING Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering. Prosjektrapport 162/2008. NORSK VANN. VA-Miljøblad 69/2006 Overvannsdammer - beregning av volum VA-Miljøblad 75/2007 Utforming av overvannsdammer I 2006 ble det fremlagt et utkast til ny veileder for overvannshåndtering: Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging, rapportutkast (versjon 7), Statens vegvesen 2006, som vil bli lagt til grunn for kvalitetssikring av de prosjekterte løsninger for overvannshåndtering. Det er foretatt en del grunnundersøkelser i forbindelse med E6 Hovinmoen Dal, for å vurdere infiltrasjonskapasiteten. Notat utarbeidet av Norconsult v/morten Quist-Hansen, benyttes til å vurdere størrelsen på rensedammer. 1.2 STYRENDE DOKUMENTER FOR VEGDRENERING Håndbok 018 Vegbygging, Utgave januar 2011, Statens vegvesen. 2 OVERVANNSHÅNDTERING 2.1 PRINSIPP FOR OVERVANNSHÅNDTERING FUNKSJONSBESKRIVELSE Oppsamling av alt overvann i tett system og overføring til rensebassenger. Rensebassenger (tørt overvannsbasseng) med fordrøyning av tilrenningstopper, med slamsone for avskilling av sandslam og rensesone for rensing av forurensningskomponenter i overvannet. Infiltrasjon til grunnen i sedimenteringsbassenger (rensebasseng) (basert på en forutsetning om høy infiltrasjonskapasitet i stedlige masser). Stedlige masser i prosjektområdet har god infiltrasjonskapasitet (se kapittel 4). Det legges til rette for et tett overvannssystem med kontroll over overvannshåndteringen fra nedslag via avrenningen til utslippspunkt. De enkelte anleggselementer består av: Oppsamling; tette sidegrøfter med sandfang. Transport; langsgående overvannsledning i hver sidegrøft med tilknytning av midtgrøft til sidegrøft. Rensing, gressbevokste grøfter, 3 mindre sedimentasjonsbassenger innenfor planområdet. 1 (11)

6 Utslipp til grunnen i rensedammer. Det er ikke nødvendig med dyp drenering på grunn av selvdrenerende grunn. På prosjektet Hovinmoen Dal ble det ikke lagt dypdrenering. Hydraulisk prinsipp for teknisk løsning: Avledning av overvann i ledningssystem dimensjonert for 200 års nedbør og klimafaktor på 20 %. Fordrøyning i sedimentasjonsbasseng ved høy tilrenning. Infiltrasjon i grunnen/til grunnvannet, med infiltrasjonsareal tilpasset aktuelle grunnforhold. Det er ikke overløp fra rensedammer og pumpestasjoner. Ved eventuelle driftsproblemer og vedlikehold av dammer, vil grøfter og sandfang fungere som buffer og fordrøye overvann. Renseprinsipp for teknisk løsning: Grøfter og sandfang; avskilling av grus og sand. Sedimentasjonsbasseng; avskilling av sandslam som kan medføre fare for nedsetting av infiltrasjonskapasiteten, utjevning av konsentrasjonsvariasjoner for forurensningskomponenter i overvannet, tilbakeholdelse av olje og annen kjemikalieforurensning ved akutt utslipp. I tillegg vil en oppnå «lavgradig» resing av forurensningskomponenter i overvannet i perioder med lav tilrenning og lang oppholdstid i sedimentasjonsbasseng. Før innløp til rensedam, etableres en sump/sandfang samt ventiler for styring av eventuelt «forurenset overvann» via oljeutskiller. Utformingsprinsipp for sedimentasjonsbasseng: Frostsikring; slik at vinterregn kan håndteres uten risiko for isdannelse. Uhellssikring; slik at kjemikalieutslipp ved trafikkulykker kan oppsamles og fjernes. Driftssikring; slik at drift og vedlikehold kan utføres med tilrettelagte prosedyrer DRIFT AV ANLEGG Følgende driftsintensitet kan påregnes: Sidegrøfter; fjerning av vegetasjon etter behov. Sandfang; fjerning av sand med intervall 2-3 år. Sedimentasjonsbasseng; fjerning av sandslam med intervall 5-10 år. 2 (11)

7 3 OPPSAMLINGSSYSTEM 3.1 TEKNISK BESKRIVELSE Det bygges langsgående overvannssystem med sluk og sandfang i grøfter og tosidig overvannsledning på hele vegstrekningen. Kryssende overvannsledninger under eksisterende veibane bores/trykkes. Oppsamlingssystemet består av: Gressbevokste grøfter for å hindre erosjon. Sluk og sandfang med c/c 20m-50m, 1000 mm sandfang og 400 mm kuppelrist, i hht notat vannhåndtering E6 Hovinmoen Dal. På grunn av dårlig fall settes avstanden mellom sandfang til maks 50m. Sandfang føres rett inn på nett uten overvannskum. Overvannskummer med c/c 120m, generelt 1000 mm overvannskummer, i hht notat vannhåndtering E6 Hovinmoen Dal. Rørledninger i PVC for DN 300 mm og betong for DN 300 mm. 3.2 DIMENSJONERING Siden nedslagsfeltet er forholdsvis lite, maksimalt 9 ha, benyttes den rasjonale metode til vurdering av størrelsen på sedimentasjonsbasseng. Den rasjonale metode brukes når nedslagsfeltet er mindre enn 50 ha. Det velges forskjellige avrenningsaktorer basert på hvilke type flater vannet renner på (asfalt, grus, gress med mer). I tillegg benyttes nedbørsdata basert på historiske regn fra målestasjon i nærområdet. Ved bruk av avrenningsfaktorer, areal (nedslagsfelt) og dimensjonerende regnintensitet, kan man ved hjelp av den rasjonale formel, finne nødvendig bassengvolum DIMENSJONERINGSPARAMETERE Nedbørintensitet Det er benyttet dimensjonerende nedbørintensitet for nedbørstasjon nr på Gardermoen sør med nedbørsdata levert av Metrologisk institutt. Vi har 40 år med nedbørsdata fra denne stasjonen frem til det er ganske godt datagrunnlag for å vurdere konsekvensen ved eventuell flomsituasjoner. Avrenningsfaktorer Generelt er det benyttet følgende avrenningsfaktorer: Vegbane Midtgrøft/Sidegrøft Skjæring 0,8 0,6 0,3 For hvert delfelt (avrenningsområde) er det beregnet en vektet avrenningsfaktor. For hele prosjektet er den gjennomsnittlige avrenningsfaktoren 0,65. 3 (11)

8 Tilrenningstid Ut fra fallet på hvert delfelt er det beregnet tilrenningstid til sedimentasjonsdam. Denne varierer mellom 4-29 minutter. First flush Alt vann som avrennes fra veg til veggrøfter føres til rensebasseng. De første 20mm med nedbør tilsvarer first flush. Dette overvannet anses for å være forurenset og må renses. Overvann utover dette, anses ikke å være forurenset og derfor kan føres via overløp til nærliggende resipienter. Men siden de fleste nærliggende resipienter er vernet, må alt overvann føres til sedimentasjonsdammer Bassengene dimensjoneres basert på 200 års nedbør og en klimafaktor på 20 % GRUNNVANNSNIVÅ Det foreligger målinger av grunnvannsnivå ved Hovinmoen (Hovinmoen grustak) i perioden , utført av Cowi. Basert på disse målinger ligger grunnvannsnivået ca. 4 m under terreng. I geoteknisk rapport, viser grunnundersøkelsene for E6 at grunnvannstand mellom kt stigende til kt mellom profil og Grunnvannstanden oppgis å være hentet fra Hydrogeologisk kart over øvre Romerike. Dette skiller ganske mye fra målinger av grunnvannsnivå foretatt av Cowi i perioden For at vi skal sikre oss nok areal i denne fasen, legges målinger utført av Cowi til grunn (gir maksimal nødvendig areal). I tillegg er Hydrogeologisk kart over øvre Romerike utarbeidet så langt tilbake som i 1976, og derfor anses for noe usikkert. Til dimensjoneringen av basseng, setter vi grunnvannsnivået til 3m under terreng for å gardere oss mot usikkerheter RESULTAT FRA BEREGNINGER Til å beregne dimensjonerende nedbørintensitet og varighet, har vi benyttet Excel. I regnearket har vi lagt inn avrenningsfaktorer, nedslagsfelt, konsentrasjonstid og kommet frem til dimensjonerende vannføring og nødvendig bassengvolum. Basseng Areal [ha] Avr.koef. Q max [l/s] A Acc. [m 2 ] Q pump. [m 3 ] Q Acc. [m 3 ] Dam sør (Rampe 121 og 122 og E6 sør for V23 8,8 0, Dam i øst (Fv174/Fv454) 4,9 0, Dam i Nord 8,7 0, Q acc. er total mengde overvann som må håndteres ved 200 års nedbør, mens Q pump. er maksimal mengde som må pumpes ved 200 års nedbør. Denne mengden inngår i Q acc. 4 (11)

9 Nødvendig areal (A Acc. )i tabellen over inkluderer skråningsutslag og driftsveg rundt rensedam. 4 SEDIMENTASJONSBASSENGER Det benyttes tørt overvannsbasseng, bassenget er tømt for vann mellom avrenningsepisodene. Rensingen i bassenget skjer ved sedimentasjon av partikulært materiale og de forurensningsstoffer som er bundet til partiklene. Renset vann infiltreres til grunnen, prinsipptegning av rensedam fremgår på tegning G010. E6 ligger veldig lavt i terrenget, noe som skaper en stor utfordring for overvannshåndteringen. Derfor graves dammene litt ned i terrenget for å unngå pumping til dammene (henholdsvis ca. 2m (dam i øst), 7m (dam i nord) og 8m (dam i sør) under dagens terreng). Det medfører at infiltrasjonskapasiteten begrenses, siden avstand til grunnvannstanden har stor innvirkning dimensjoneringen. Veggeometrien medfører at overvann fra ramper 121 og 122 (øst), øst for kryss 5 og deler av V21 må pumpes til dam. Ca. 250 m fra V23 er det et høybrekk, hvor overvann avrenner mot V23 og vestover. Overvann som genereres vestover fra dette høybrekket, må pumpes til dam, ca. 330 m 3 ved 200 års nedbør. Overvann generert mellom kryss 5 og 6 må pumpes til rensedam ved kryss 6, ca. 210 m 3 ved 200 års nedbør. For rampe 122 og 121 er det et høybrekk, hvor overvann renner hver sin retning, overvann som avrenner vestover må pumpes til dam i sør, ca. 420 m 3 ved 200 års nedbør. Det etableres et innløpsarrangement som dreper energien i innkommende vann, dette for å oppnå tilfredsstillende sedimentasjonsbetingelser i rensebassenget. I innløpskummen for anlegget føres vannet via en oljeutskiller for rensetiltak fra eventuelle trafikale uhell. Dimensjonering av sedimentasjonsbasseng er basert på beregnede infiltrasjonskapasiteter på grunnlag av data fra tidligere grunnundersøkelser. Beregnede verdier for infiltrasjonskapasitet er typisk m/d (middel ca. 100 m/d) syd for profil (E6 Hovinmoen Dal). Av NGU løsmassekart, fremgår det at prosjektområde ligger i et område med breelvavsettinger. Stedlige masser anses derfor å ha en infiltrasjonskapasitet på rundt 100 m/d. For å oppnå god renseeffekt i sedimentasjonsbassengene, benyttes det «Drain Clean» som filtermedie. Dette materialet har en infiltrasjonskapasitet på ca. 43 m/d. Hvilket medfører at det er filtermedie som er dimensjonerende og ikke infiltrasjonskapasiteten i de stedlige massene. 5 (11)

10 Inn- og utløp er dykket slik at bassengets funksjon ikke påvirkes av islegging på vinterstid. Sentrisk tilløp med energidreper vil sikre tilfredsstillende kontroll med kortslutningsstrømmer. Alle rensedammer sikres med gjerde, og det opparbeides driftsveg rundt hele dammen. 4.1 DATA FOR SEDIMENTASJONSBASSENG Rektangulær utforming med bredde/lengdeforhold < 1:4. Vanndybde i dam ca. 1,5m. For rensedam i nord er vanndybden 2,0m Forventet renseeffekt (før kontakt med grunnvannet): - Suspendert stoff: Svært høy - Fosfor: Høy - Nitrogen: Høy - Biologisk: Svært høy - Metaller: Svært høy - Salter: Lav Forventet oppsamlingseffekt ved uhellsutslipp: - Oljeprodukter: Svært høy, ved avstengning av basseng. - Andre kjemikaler: Høy, ved avstengning og tømming av basseng. 4.2 BELIGGENHET SEDIMENTASJONSBASSENG Det er meget flatt mellom ramper i sør og kryss V23. Det etableres 3 dammer i området. 4.3 OPPSAMLING FRA RAMPER RUNDT V23 OG E6 Overvann fra V21, Rampe 131, 133, 134, 135, 136 og 138 føres til dam plassert mellom rampe 134 og E6 (tegning G005). Dammen dimensjoneres til å håndtere ca m 3, hvor ca. 330 m 3 pumpes til dam OPPSAMLING FRA RAMPE 121, 122 OG E6 SØR Rampe 121 og 122 har høybrekk ved henholdsvis 816 m og 1626 m. Denne dammen skal håndtere overvann som oppsamles fra rampe 121 og 122, samt overvann fra E6 (sør for profil 2079). Dam plasseres nord for rampe 122 (tegning G002). Dammen dimensjoneres til å håndtere ca m 3, hvor ca. 420 m 3 pumpes til dam OPPSAMLING FRA FV. 174 OG FV. 454 Overvann fra fv. 174 og fv. 454 føres til dam plassert ved kryss 5 (tegning G006). Dammen dimensjoneres til å håndtere ca m 3, hvor ca. 210 m 3 pumpes til dam. 6 (11)

11 5 VANN OG AVLØP Eksisterende kommunale vann- og avløps ledninger ved kryss 5 og 6 kommer i konflikt med vegutbyggingen og må legges om. Eksisterende vann- og avløpsledninger vest for V23 må legges om, siden disse kommer i konflikt med veg utbygningen. Deler av traseen må masse oppfylles (1-2 m) for å unngå at vannledning skal ligge i dagen. Det legges trekkerør for fremtidig pumpe spillvannsledning under fv. 454 (kryss 3) og E6 (V23). 6 VESTOMRÅDET 6.1 INNLEDNING Det har blitt utført en vurdering av eksisterende anlegg, skissert typiske grøftesnitt vist på normalprofiler, plantegninger, vurdert overvannshåndtering mm., og gjort henvendelser mot Hafslund vedr. fjernvarme og Ullensaker kommune vedr. eventuelle føringer ved omlegging av VA-ledninger. I hht. Ullensaker kommune sin VA-norm, skal alt overflatevann/drensvann fra vei og andre trafikkarealer ledes bort, enten i rør eller ved lokal overvannshåndtering (infiltrasjon, fordrøyning eller bruk av naturlige vannveier). Vedlagt ligger oversiktskart over eksisterende infrastruktur i bakken (vedlagt tegning GH- 001), normalprofiltegninger med grøftesnitt (vedlagt tegning GH002), forslag med planprofil av ny V25 (vedlagt tegning GH003), prinsippskisse for infiltrasjonssluk (vedlagt tegning GH004) og grunnlaget for overvannsberegningene. Det bemerkes at det må utføres mer detaljerte undersøkelser ved detaljprosjekteringen. 6.2 DAGENS SITUASJON Regulerings-/Bebyggelsesplan for Ullensaker kommune Fra regulerings-/bebyggelsesplanen for Ullensaker kommune ser vi at området for det aktuelle prosjektet, E6 Vestområdet Gardermoen, er regulert til forretning/kontor/industri (Figur 1). 7 (11)

12 Figur 1: Regulerings-/bebyggelsesplan for Ullensaker kommune, E6 Vestområdet Gardermoen LEDNINGSNETT: VANN, SPILLVANN OG OVERVANN For eksisterende ledningsnett, se vedlagte oversiktskart over eksisterende infrastruktur i bakken (vedlagt tegning GH-001). Langs sydsiden av dagens fv. 469 (i GS-veg) går det 225 mm pumpeledning spillvann, i tillegg til 300 mm hovedvannledning. Langs eksisterende vei som erstattes av V25, ligger en overvannsledning (ukjent dimensjon), 200 mm vannledning og 200 mm selvfallsledning spillvann. Det er ukjent hvor overvannsledningen ender, men en befaring bør kunne avdekke dette. Det er ikke funnet nedmål til overvannsledninger i grunnlagsdataene OVERVANNSHÅNDTERING Det kan se ut som at det eksisterer infiltrasjonsløsninger i området, men dette kan evt. undersøkes nærmere i Statens vegvesen sine arkiver. Vi antar at overvannet fra eksisterende vei infiltreres lokalt KABLER Det eksisterer informasjon om kabler i området, både signalkabler og strømkabler, og deres beliggenhet er vist på tegning GH001. Aktuelle kabeletater som har infrastruktur i området er Hafslund og Telenor FJERNVARME Det ligger fjernvarme på sydsiden av fv. 469, og vestsiden av V25 i dag, se tegning GH001 for beliggenhet. Dimensjon 125/250 mm tur og retur ledninger- 3 stk totalt. 8 (11)

13 6.3 FORESLÅTTE LØSNINGER LEDNINGSNETT: VANN, SPILLVANN OG OVERVANN Eksisterende kommunale VA ledninger langs V25 (se tegning GH001) må legges om, siden det er mest hensiktsmessig å ha disse i fortau på østsiden av V25. Man beslaglegger da ikke området mellom ny og eksisterende vei, hvor areal frigjøres for bruk til andre formål; industri/lager etc uten å komme i konflikt med eksisterende VA. Kumgruppe i vest ved kryss 11 (fv. 469 og V25, SID 31862) kommer i konflikt med lyskryss, som skal etableres, og må flyttes ut av lyskryss, og rør må legges i varerør ut av lyskryss. Kumgruppe i vest ved kryss 8 (fv. 469 og V23, SID 59477) må legges om pga at det vil bli berørt av veiutbyggingen, og må flyttes ut av lyskryss, og rør må legges i varerør ut av lyskryss. Det må vurderes om vannledning og spillvannsledning, beliggende i rundkjøring nord for kryss 8 (fv. 469 og V23), må legges om. Dette må avklares med Ullensaker kommune. Vi har ikke fått noe svar i fra Ullensaker kommune på vår henvendelse vedr om de har noen føringer på dette pr dd. Siden det skal etableres en rundkjøring, kan det være et kritisk punkt at ledningene blir liggende i rundkjøringen. Dette er hovedvannledning med dim 300mm, som vi bør tilstrebe å ikke flytte OVERVANNSHÅNDTERING Sikring av grunnvannsforekomstene ved Gardermoen er vesentlig, der flere av vannforekomstene i området er vernet. Strategien fra hovedprosjektet (E6 Gardermoen) er at all vannmengde som renner av vei, skal samles opp i tette sidegrøfter med sandfang og føres til rensedammer. I følge Ullensaker kommunes reguleringsplan er mye av området regulert til kontor/forretning/industri (se figur 1), og en plassering av rensedammer må avklares med kommunen, men disse vil kreve areal. Man må prøve å unngå at overvannet må pumpes til rensedammene. Jfr hovedprosjektet kan det benyttes tørt overvannsbasseng, hvilket betyr at dammen vil være tom mellom regnhendelsene. Dammene vil både fungere som fordrøyningsdammer og rensedammer. Forutsetter også, som i hovedprosjektet, at rensedammer og eventuelle tilhørende overvannsrør dimensjoneres til å håndtere 200 års regn. Alternativt kan overvannet håndteres ved at det etableres infiltrasjonssluk fra veien, med infiltrasjonsgrøfter, se prinsippskisse for infiltrasjonssluk vedlagt. Ut i fra mektigheten av umettet sone og stedegne masser kan dette være en tilfredsstillende løsning. En kornfordelingsanalyse eller infiltrasjonstester vil kunne si noe mer om dette KABLER Kabler må legges om samtidig med at VA legges om. 9 (11)

14 6.3.4 FJERNVARME Vi antar at fjernvarmeanlegget langs V25 må flyttes gjennom dette aktuelle tiltaket, pga at området der det ligger i dag er regulert for kontor/forretning/industri, og dette vil påvirke arealbehovet. Endelig avgjørelse på om fjernvarmeanlegget skal flyttes nå, må tas i samråd med kommunen i forhold til gjeldende reguleringsplaner. Vi har skissert to alternative plasseringer for fjernvarme på vedlagte normalprofiltegning (se tegning GH002). Hafslund Energivarme har opplyst at fjernvarmerørene går i 90 graders vinkel eller buerør, for å ta opp termiske bevegelser i røret, med begrenset radius avhengig av dimensjonen på røret OVERVANNSBEREGNINGER Grunnlaget for overvannsberegningene ligger vedlagt. Det er hentet ut avrenningsfaktorer fra Statens vegvesen sin håndbok 018 Vegbygging, og vi har valgt å bruke 0,8 for veier og 0,3 for dyrket mark og parkområder. Vi har brukt et gjentaksintervall på 200 år. Vi har kommet frem til en midlere avrenningskoeffisient på 0,58 for V25 og 0,67 for fv. 469, og har brukt en varighet/konsentrasjonstid på 5 min. For V25 er det beregnet et grøfteareal på m 2 og et asfaltert areal på m 2. Dette utgjør et totalareal på m 2. For fv. 469 er det beregnet et grøfteareal på m 2 og et asfaltert areal på m 2. Dette utgjør et totalareal på m 2. Vi har kommet frem til en avrenning pr 100 meter vei på 159 l/s/100m for V25, og 151 l/s/100m for fv KONSEKVENSER Plassering av rensedammer vil kreve areal, og det må tilstrebes å unngå at overvannet må pumpes til rensedammene. Hvis det velges å benytte infiltrasjonssluk istedenfor rensedam, vil dette ikke kreve noe mer areal, da sluk må settes ned uansett. Hvis fjernvarmeanlegget må flyttes i dette aktuelle prosjektet vil dette kreve arealet som er vist på normalprofiltegningene, enten alternativ a eller alternativ b, se tegning GH002. Vi har antatt at nytt fjernvarmeanlegg legges enten i fortau eller sideområdet utenfor fortau langs nye V25, jfr vedlagte normalprofiltegninger (GH002). Konsekvensene av å berøre 225 mm pumpeledning spillvann og 300 mm hovedvannledning, som ligger langs sydsiden av dagens fv. 469 (i GS-veg) anses som såpass store, at det bør tilstrebes å la disse forbli uberørte av prosjektet. Bare provisorisk vannforsyning vil bli veldig kostbart, så en full omlegging vil bli vesentlig kostbart. Eksisterende VA langs V25 må legges om langs nye V25, se vedlagte normalprofiltegninger (GH002). Eksisterende kumgruppe på vestsiden av kryss 11 (fv. 469 og V25, SID 31862) må legges om pga at det vil bli berørt av veiutbyggingen og den eventuelle bruetableringen. Kumgruppen må flyttes ut av lyskrysset, og rør må legges i varerør ut av lyskrysset. Hvis 10 (11)

15 det velges undergang/kulvert istedenfor bru, vil dette påvirke eksisterende VA langs fv Eksisterende kumgruppe på vestsiden av kryss 8 (fv. 469 og FV23, SID 59477) må legges om pga at det vil bli berørt av veiutbyggingen. Kumgruppen må flyttes ut av lyskrysset, og rør må legges i varerør ut av lyskrysset. Om vannledning og spillvannsledning beliggende i rundkjøring nord for kryss 8 (fv. 469 og FV23) må legges om, må avklares med Ullensaker kommune. Siden det skal etableres rundkjøring, kan det være et kritisk punkt at ledningene blir liggende i kjørebanen. Dette er hovedvannledning med dim 300 mm, som det bør tilstrebes å ikke legge om. Det kan evt vurderes å legge varerør for senere å ha mulighet for å trekke nye ledninger igjennom. 6.5 VEDLEGG GH-001 Oversiktskart eksisterende infrastruktur i bakken GH-002 Normalprofiltegninger GH-003 Forslag planprofil av nye V25 GH-004 Prinsippskisse for infiltrasjonssluk Grunnlag for overvannsberegningene 6.6 REFERANSE VA-norm for Ullensaker kommune (med flere kommuner) Håndbok 018 Vegbygging, Utgave januar 2011, Statens vegvesen. 11 (11)

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R16 BELYSNING OG EL BERGMOEN AS 2013-11-11. Sweco. repo002.docx 2013-06-14

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R16 BELYSNING OG EL BERGMOEN AS 2013-11-11. Sweco. repo002.docx 2013-06-14 repo002.docx 2013-06-14 BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R16 BELYSNING OG EL 2013-11-11 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Første versjon til reguleringsplanen

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R14 LANDSKAP BERGMOEN AS 2013-11-11. Sweco. repo002.docx 2013-06-14

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R14 LANDSKAP BERGMOEN AS 2013-11-11. Sweco. repo002.docx 2013-06-14 repo002.docx 2013-06-14 FAGRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R14 LANDSKAP 2013-11-11 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast til oppdragsgiver

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum OPPDRAG Detaljregulering for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum Nord OPPDRAGSLEDER Anita Myrmæl DATO 12.08.2016 OPPDRAGSNUMMER 16912001 OPPRETTET AV Torbjørn Friborg KONTROLLERT AV Frank Lauritzen TIL

Detaljer

E6 GARDERMOEN R17 AVVIKSSITUASJONER, OMKJØRINGSVEIER

E6 GARDERMOEN R17 AVVIKSSITUASJONER, OMKJØRINGSVEIER repo002.docx 2013-06-14 ARBEIDSRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R17 AVVIKSSITUASJONER, OMKJØRINGSVEIER 2013-09-09 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast

Detaljer

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB Tilknytning vann og avløp Være Østre Prosjekt nr. Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Tilknytning vann og avløp Dok.nr Tittel Vegar Nordal TOBB v/ Asgeir Sandnes Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R18 SHA-PLAN BERGMOEN AS 2013-09-04. Sweco. repo002.docx 2013-06-14

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R18 SHA-PLAN BERGMOEN AS 2013-09-04. Sweco. repo002.docx 2013-06-14 repo002.docx 2013-06-14 BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R18 SHA-PLAN 2013-09-04 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast til oppdragsgiver 04.09.2013

Detaljer

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av 14.01.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune 1/6 Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Oppdragsgiver Løding Gård

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Rensing av overvann. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Rensing av overvann. Svein Ole Åstebøl, COWI AS Tekna kurs 6. 7. april 2011 Overvannshåndtering i urbane områder Rensing av overvann, COWI AS, COWI AS Rensing av urbant overvann - litteratur COWI-rapporter på oppdrag av Statens vegvesen og VA/Miljøblad

Detaljer

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan Røyken Næringspark Felt C Overvannsplan 2 Røyken Eiendomsutvikling AS Overvannsplan Felt C Røyken Næringspark COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr Versjonsnr

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 9 - LEDNINGSANLEGG OG OVERVANN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt:

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 9 - LEDNINGSANLEGG OG OVERVANN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt: VEDLEGG 9 - LEDNINGSANLEGG OG OVERVANN REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes koune Saksnuer: 200901731 Region

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET 1.5.16 Bakgrunn Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplaner i Søgne kommune også lages rammeplan for vann og avløp

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

Rensing av overvann i byområder

Rensing av overvann i byområder Norsk Vannforening seminar 23. mai 2012 Håndtering av forurensning fra overvann Rensing av overvann i byområder Svein Ole Åstebøl, COWI # 1 Svein Ole Åstebøl, COWI Thorkild Hvitved-Jacobsen, Aalborg Univ.

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R19 PRINSIPPLAN FOR RIVING AV BRUER BERGMOEN AS 2013-09-17. Sweco. repo002.docx 2013-06-14

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R19 PRINSIPPLAN FOR RIVING AV BRUER BERGMOEN AS 2013-09-17. Sweco. repo002.docx 2013-06-14 repo002.docx 2013-06-14 FAGRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R19 PRINSIPPLAN FOR RIVING AV BRUER 2013-09-17 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Innlegg for årsmøte i driftsassistansen, 25. mai 2011 Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn om industriområdet slik det ble planlagt og

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18 Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 12.05.2016 Prosjekt: Statsminister Michelsens vei 68 Rev.dato: Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring.

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring. M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: SIB Fantoft Dato: 17.10.2008 Emne: Prinsippløsning for VA Oppdr.nr.: 612088 Til: Kopi: Utarbeidet av: Jan Ove Vindenes Kontrollert av: Ruben Nordnes Sign.: Sign.:

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

E6 GARDERMOEN R11 SAMMENSTILLINGSRAPPORT TEKNISK PLAN

E6 GARDERMOEN R11 SAMMENSTILLINGSRAPPORT TEKNISK PLAN BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R11 SAMMENSTILLINGS TEKNISK PLAN 2013-11-11 Sweco Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast til oppdragsgiver 15.08.2013 NOJJEN m/fl. NOEROL 02 Innlevering

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

OVERVANNSBASSENG RV 509 SØMME-SOLA SKOLE

OVERVANNSBASSENG RV 509 SØMME-SOLA SKOLE Statens vegvesen OVERVANNSBASSENG RV 509 SØMME-SOLA SKOLE 2012-04-30 01 2012-05-22 OVERVANNSBASSENG RV 509 JNF OSI JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R10 EFFEKTBELYSNING BERGMOEN AS 2013-11-11. Sweco. repo002.docx 2013-06-14

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R10 EFFEKTBELYSNING BERGMOEN AS 2013-11-11. Sweco. repo002.docx 2013-06-14 repo002.docx 2013-06-14 FAGRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R10 EFFEKTBELYSNING 2013-11-11 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast til oppdragsgiver

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient.

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient. Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro Dato: 01.07.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: Petter Snilsberg LOKAL FLOMBEREGNING FRA NY E18 TIL BEKKENE INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

N O TA T. 1. Overordnet VA-plan for Nordre Hallsetveg 105. Erstatter foreløpig notat datert

N O TA T. 1. Overordnet VA-plan for Nordre Hallsetveg 105. Erstatter foreløpig notat datert N O TA T Oppdrag 1350014862 Nordre Hallsetveg 105 Overordnet VA-plan Kunde Sivilingeniør Godhavn AS Notat nr. VA-01 Dato 2016/03/30 Til Audun Berdal, Sivilingeniør Godhavn Fra Rune Hanssen Brattland, Rambøll

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

1 Innledning...1. 2 Eksisterende forhold...2. 3 Grunnundersøkelser...6. 4 Nedbørsforhold...9. 4.1 Nedbørfelt og forutsetninger...9

1 Innledning...1. 2 Eksisterende forhold...2. 3 Grunnundersøkelser...6. 4 Nedbørsforhold...9. 4.1 Nedbørfelt og forutsetninger...9 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Oppdrag: 535212 Overvannshåndtering Panoramavegen Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen OVERVANNSHÅNDTERING PANORAMAVEGEN INNHOLD

Detaljer

NOTAT Dato: 26.11.2012

NOTAT Dato: 26.11.2012 1 NOTAT Dato: 26.11.2012 Vår ref.: 55811d / ea Deres ref.: GB OVERVANNSBEREGNINGER FOR SAGA TERRASSE OG SAGAPARKEN Revidert 30.11.2012 ØRP har på oppdrag fra Jessheim Byutvikling as foretatt generelle

Detaljer

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri.

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. ÅSANE BYGGSENTER, GNR. 181 BNR. 5, 18 M. FL. PLANNR.: 1965.00.00 VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 6113-notat VA-rammeplan Bergen, 28.02 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann.

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann. TILTAKSNOTAT Til: Lindås Kommune Dato: 07.01.2014 Kopi til: Reigstad Bygg og Eiendom Prosjekt: VA-rammeplan Sommerro panorama Nr: Notat vedr.: VA-rammeplan - 98804001 Nr: 1 Fra: Tanja Røssevold E-post:

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: St. Johanneshjemmet VA-rammeplan Dato: 11.06.2014 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 164/336 m.fl. Oppdr.nr.: 94073001 Utarbeidet av: Karoline Stabell

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

VELDE PUKK AS REGULERINGSPLAN VELDE VA NOTAT 14. APRIL 2016

VELDE PUKK AS REGULERINGSPLAN VELDE VA NOTAT 14. APRIL 2016 VEDE PUKK AS REGUERINGSPAN VEDE VA NOTAT 14. APRI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan Velde VA notat Oppdragsnummer: 2390 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: 14. april 2016

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

Norsk vannforening 19. januar 2015. Hvordan bør vi håndtere forurensninger fra veg i urbane områder fremover?

Norsk vannforening 19. januar 2015. Hvordan bør vi håndtere forurensninger fra veg i urbane områder fremover? Norsk vannforening 19. januar 2015. Hvordan bør vi håndtere forurensninger fra veg i urbane områder fremover? «Forurensningstilførsler fra veg og betydningen av å tømme sandfang» Oddvar Lindholm Kg per

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato:

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato: Reguleringsplan 6172000, VA rammeplan Raa Utgave: 01 Dato: 2014-02-21 Reguleringsplan 6172000, VA_rammeplan_Raa 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: mfl, Bergen Tomteselskap, Svein Raa Rapportnavn: Reguleringsplan

Detaljer

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS VURDERING AV INFRASTRUKTUR ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no TEMADOKUMENT FOR REGULERINGSPLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av eksisterende

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

Håndtering av overflatevann i bymiljøet Vi ser på løsninger for overflatevann

Håndtering av overflatevann i bymiljøet Vi ser på løsninger for overflatevann Håndtering av overflatevann i bymiljøet Vi ser på løsninger for overflatevann Sivilingeniør Torstein Dalen, Norconsult AS torstein.dalen@norconsult.com 1 Dagskonferanse «Vann- og trebyen Bergen», arrangert

Detaljer

INNSPILL TIL OMRÅDEPLAN/KU FORUS ØST

INNSPILL TIL OMRÅDEPLAN/KU FORUS ØST Oppdrag: 2020park Innspill til områdeplan/ku Dato: 17.03.2014 Emne: Notat overvannshåndtering og VA Oppdr.nr.: 99830001 Utarbeidet av: Trond Hjellbakk Kontrollert av: Bengt Clausen Godkjent av: Bengt Clausen

Detaljer

Solør Renovasjon IKS

Solør Renovasjon IKS Grunnundersøkelser - dokumentasjon 105-6 I ÅSNES KOMMUNE Test ref.: 2012-043 Dato: 19.07.2012 Rev.: A Solør Renovasjon IKS Dokumentasjonen er utarbeidet med bakgrunn i befaring og grunnundersøkelser på

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

Hvordan sikre tilstrekkelig drenskapasitet

Hvordan sikre tilstrekkelig drenskapasitet Hvordan sikre tilstrekkelig drenskapasitet Krav vedrørende drenering i revidert håndbok 018 Norsk Vannforening, fagtreff 14. feb. 2011, UMB, Ås Øystein Myhre, Vegdirektoratet, TMT-avd. Hvordan sikre tilstrekkelig

Detaljer

FORSLAG - PÅKOBLING VA

FORSLAG - PÅKOBLING VA Oppdragsgiver: Oppdrag: 603680-01 Figgjo skole Bistand planprogram og KU Dato: 31.10.2016 Skrevet av: Bjørn Salte Kvalitetskontroll: Anna Mellgren Revisjon: Revisjon 1 etter innkomne merknader fra høring

Detaljer

VA-PLAN OG OVERVANNSHÅNDTERING PÅ TOMT FOR FERDIGBETONGFABRIKK PÅ HAUKÅS INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Innledning 2

VA-PLAN OG OVERVANNSHÅNDTERING PÅ TOMT FOR FERDIGBETONGFABRIKK PÅ HAUKÅS INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Innledning 2 UNICON AS VA-PLAN OG OVERVANNSHÅNDTERING PÅ TOMT FOR FERDIGBETONGFABRIKK PÅ HAUKÅS ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 Sammendrag 1 2 Innledning

Detaljer

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave/dato: 1

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 VA-BESKRIVELSE 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Osterøy kommune, Vann- og avløpsetaten Ard Arealplan

Osterøy kommune, Vann- og avløpsetaten Ard Arealplan SWECO AS A VD. BERGEN N o t a t Oppdrag: Fugledalen, Osterøy, gnr. 13, bnr. 3,4 Dato: 30.04.2013 Emne:. Plan nr 1253 2012 001 Oppdr.nr.: 99118001 Til: Kopi: Osterøy kommune, Vann- og avløpsetaten Ard Arealplan

Detaljer

Vann og drenering. Kurs i Vegteknologi. Trondheim 3. november Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet. Kurs i Vegteknologi

Vann og drenering. Kurs i Vegteknologi. Trondheim 3. november Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet. Kurs i Vegteknologi Kurs i Vegteknologi Trondheim 3. november 2016 Vann og drenering 3. nov. 2016 Kurs i Vegteknologi Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS.

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS. Borg Næring og Eiendom AS med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

VA-etaten, Bergen Kommune

VA-etaten, Bergen Kommune Notat Oppdrag: VA-rammeplan Dato: 10. aug 2010 Emne: Oppdr.nr.: 612853 Til: VA-etaten, Bergen Kommune Kopi: Cubus, ved Henning Stakseng Utarbeidet av: Terje Eithun Kontrollert av: Gunnar Grønningsæter

Detaljer

VAR-prinsipper ved utbygging av Gystadmyra B4

VAR-prinsipper ved utbygging av Gystadmyra B4 GYSTADMYRA B4 VAR-prinsipper ved utbygging av Gystadmyra B4 23.juni 2014 Revidert 16.10.2014 Carsten Hartig CH Consult AS 1 1. Generelt Som et grunnlag for detaljreguleringen for Gystadmyra B4 har Romeriksåsen

Detaljer

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport VA - Rammeplan Apalen Rapport 18.06.2013 Tittel: Rammeplan for vann, avløp Apalen RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Lindås kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Detaljer

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460 Innhold Forklaring av dimensjoneringsprogrammet... 3 Værdata... 3 Gjentaksintervall... 3 Klimafaktor... 3 Nedslagsfelt... 4 Vis nedbørsdata... 4 Beregne nødvendig Fordrøyningsvolum... 4 Maks tillatt utslippsmengde...

Detaljer

Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 Tvedestrand. Dear [Name] NOTAT - OVERORDNET OVERVANNSHÅNDTERING FOR GRENSTØL OMRÅDEPLAN

Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 Tvedestrand. Dear [Name] NOTAT - OVERORDNET OVERVANNSHÅNDTERING FOR GRENSTØL OMRÅDEPLAN Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 Tvedestrand Dear [Name] NOTAT - OVERORDNET OVERVANNSHÅNDTERING FOR GRENSTØL OMRÅDEPLAN Nedslagsfeltet til Vennevann nord (betrakningspunkt sør for planlagt massedeponi),

Detaljer

1 Innledning Hydrologiske vurderinger Den rasjonelle formel Beregninger Løsninger og avbøtende tiltak...

1 Innledning Hydrologiske vurderinger Den rasjonelle formel Beregninger Løsninger og avbøtende tiltak... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-29 Endret versjon 5.5.2015 Skrevet av: Nina Lønmo og Nina Syversen Kvalitetskontroll: Nina Syversen OVERVANNSPLAN

Detaljer

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei Oppdrag: P09025 - VA-rammeplan Dato: 2011-04-20 Skrevet av: AO VA-RAMMEPLAN for Cappesvei INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 EKSISTERENDE ANLEGG... 4 3 PLANLAGT SITUASJON...

Detaljer

Fordrøyning i betongrør

Fordrøyning i betongrør Foto: Jan Erik Skau, Fredriksstad Blad Fordrøyning i betongrør Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. Dette krever nytenking ved prosjektering av nye ledningsanlegg. Utbygging

Detaljer

Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer. - Robuste overvannsløsninger i betong

Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer. - Robuste overvannsløsninger i betong Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer - Robuste overvannsløsninger i betong Basal 2001-2014 2000 1800 1600 1400 1200 Omsetning 1000 Pipelife 800 Wavin 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

VEDLEGG A10 Flomrapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A10 Flomrapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A10 Flomrapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

Avrenning fra veger. Jørn Arntsen. Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal vannmiljøkonferanse 10/11.03.2010

Avrenning fra veger. Jørn Arntsen. Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal vannmiljøkonferanse 10/11.03.2010 Avrenning fra veger Jørn Arntsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal vannmiljøkonferanse 10/11.03.2010 Avrenning fra veger Hva renner av vegene? Hvilke mengder? Er avrenningen et problem? Hvilke

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Desember 2010 Side 1 av 8 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. 61170000 Tittel:

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n Oppdrag: Ny legevakt Solheimsviken Dato: 22.01.2014 Emne: VA-rammeplan for gnr/bnr 158/837 m.fl. Oppdr.nr.: 99434001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Beregnet til Reguleringsplan massedeponi Torp Dokument type Notat Dato Juli 2014 REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Revisjon 0 Dato 2014/07/25 Utført av jsm Kontrollert

Detaljer

Haakon Hallingstad. Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt. Utgave: Foreløpig Dato: 2014-11-28

Haakon Hallingstad. Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt. Utgave: Foreløpig Dato: 2014-11-28 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Utgave: Foreløpig Dato: 2014-11-28 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt

Detaljer

Simsin AS. Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan. Utgave: 01 Dato: 2013-12-18

Simsin AS. Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan. Utgave: 01 Dato: 2013-12-18 Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan Utgave: 01 Dato: 2013-12-18 Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan Utgave/dato: 01

Detaljer

Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19

Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS Oppdrag: 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand og Arne

Detaljer

Fordrøyningsmagasin. Prinsippskisse av rørmagasin

Fordrøyningsmagasin. Prinsippskisse av rørmagasin Prinsippskisse av rørmagasin Fordrøyningsmagasin Behovet for fordrøyning er størst i urbane områder som er fortettet av bygg, parkeringsarealer og andre tekniske installasjoner. Betongrør kan installeres

Detaljer

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS VA-konferansen Møre og Romsdal 2011 Årsmøte Driftsassistansen Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter Svein Ole Åstebøl, COWI AS Overvann som ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer

Detaljer

Andrea Stigsson / Johan Sabel Dato:

Andrea Stigsson / Johan Sabel Dato: NOTAT Skrevet / Kontrollert av: Andrea Stigsson / Johan Sabel Dato: 19.05.2015 Prosjekt nr. / Prosjekt: 2700025-RE/BYGGEPLAN E16 BAGN - BJØRGO Tittel: FUNKSJONSBESKRIVELSE SEDIMENTERINGSBASSENG KJERRINGSVINGEN

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer