Årsmøte Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00"

Transkript

1 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl

2

3 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Valg av møteleder, bisitter og referent Sak nr: 00/12 Sak 00/12 -Valg av møteleder, bisitter og referent Som møteleder foreslås: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Som bisitter foreslås: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Som referent foreslås: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak: Som møteleder velges: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Som bisitter velges: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Som referent velges: Forslag til vedtak fremlegges på møtet

4 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Godkjenning av innkalling Sak nr: 00/12 Sak 00/12 - Godkjenning av innkalling Årsmøte ble varslet 2 ganger før vedtektsbestemt frist. Første gang med oppslag på høgskolens campus i Narvik, på høgskolens internettside under student, samt på It`s learning Andre gangen gikk det ut e-post til alle studenter E-posten var forsinket pga serverproblemer hos IT. Innkallingen ble sendt på e-post til alle studenter , og dokumenter til årsmøtet er lagt ut på it`s learning, på SPiN sin nettside. Dokumenter i papirformat var tilgjengelig på kontoret til Studentparlamentet og i Servicetorget. Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

5 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Godkjenning av saksliste Sak nr: 00/12 Sak 00/12 - Godkjenning av saksliste Sakslisten inneholder alle sakene vedtektene pålegger årsmøtet å behandle. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes slik den foreligger. Saksliste Sak 00/12 Valg av møteleder, bisitter og referent Sak 00/12 Godkjenning av innkalling Sak 00/12 Godkjenning av saksliste Sak 00/12 Godkjenning av dagsorden Sak 00/12 Godkjenning av forretningsorden Sak 00/12 Valg av protokollunderskrivere Sak 00/12 Valg av tellekorps Sak 01/12 Årsmeldinger Sak 02/12 Regnskap 2011 Sak 03/12 Arbeidsprogram 2012/2013 Sak 04/11 Vedtektsendringer Sak 05/11 Budsjett 2012 Sak 06/11 Utvidelse av styreperiode i SSIN Sak 07/11 Valg

6 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Godkjenning av dagsorden Sak nr: 00/12 Sak 00/12 - Godkjenning av dagsorden Dagsorden angir i hvilken rekkefølge sakene skal behandles, og hvor mye tid som kan brukes på hver sak. Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes slik den foreligger. Dagsorden : Åpning ved leder SPiN : Konstituering : Sak 01/12 Årsmeldinger : Sak 02/12 Regnskap : Sak 03/12 Arbeidsprogram 2012/ : Sak 04/12 Vedtektsendringer : Sak 05/12 Budsjett : Sak 06/12 Utvidelse av styreperiode i SSIN : Sak 07/12 Valg 1400: Møtet heves

7 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Godkjenning av forretningsorden Sak nr: 00/12 Sak 00/12 - Godkjenning av forretningsorden Bakgrunn: Forretningsorden omhandler hvilke regler som skal gjelde under årsmøtet. Forretningsorden for årsmøtet er til en hver tid underordnet vedtektene til SPiN. Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes slik den foreligger.

8 Forslag til forretningsorden: Konstituering - Møteledelsen består av møteleder, bisitter, referent og tellekorps (3) som velges av plenum. 1. Forhandlinger - Alle studenter i Narvik, som har betalt semesteravgift, har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. - Observatører innvilges talerett i den utstrekning plenum tillater det. - Forhandlinger i plenum foretas for åpne dører dersom ikke annet er bestemt. - Alle forslag relatert til saker, og som ikke er til dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden, skal leveres skriftlig. - Forslag/innlegg til dagsorden eller forretningsorden skal tas umiddelbart etter at vedkommende som taler har gjort seg ferdig. - Protokolltilførsler kan forlanges av møtedeltagerne. Protokolltilførsler må bekjentgjøres innen saken avsluttes og leveres skriftlig innen møtets slutt. 2. Votering - Alle valg skal foregå i samsvar med forslaget til vedtektene og ellers gjeldende lover og regler. - Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Skriftlig votering skal foretas dersom 5 % eller flere av tilstedeværende delegatene krever det. Ved personvalg skal det avholdes skriftlig votering dersom minst en delegat krever det eller hvis det er flere kandidater. Opptelling skal foretas av valgt tellekorps. - Hvis en av skolens studenter ønsker det, skal prøvevotering avholdes. Plenum voterer først over hvorvidt plenum ønsker en slik votering. Resultatet av selve prøvevoteringen får ingen konsekvenser for behandlingen av saken. - Opptellingen av skriftlig avgitte stemmer foretas av tellekorpset. - Møteleder skal gi klart til kjenne når en sak er oppe til votering. Fra da av er det ikke lenger anledning til å ta ordet i saken. - Alle skriftlige forslag skal deretter refereres og møteleder skal forvisse seg om at plenum har forstått forslagene. Møteleder redegjør så for hvordan voteringen skal foregå. - Plenum har anledning til å uttale seg om voteringsprosedyren. - Ved åpen votering anvendes håndsopprekning eller akklamasjon. - Ved skriftlig votering skal møteleder forvisse seg om at alle har fått stemmeseddel og at alle har avgitt stemme. - Etter at møteleder har spurt om alle har avgitt stemme, tilkjennegir han/hun at voteringen er avsluttet ved et slag med klubben. - Hvis det oppstår stemmelikhet, foretas omvalg. Er det etter annen gangs valg fremdeles stemmelikhet: - Parlamentets innstilling går igjennom - Personvalg avgjøres ved loddtrekning 3. Forslag om strek - Møteleder og plenum har anledning til å foreslå at strek blir satt. Dette gjøres når saken er tilstrekkelig belyst, og det tilkommer lite nytt i saken. - Når strek settes, skal talerlisten refereres og de som ønsker det skal få anledning til å tegne seg på denne.

9 - Forslag som ikke er kunngjort for plenum kan ikke framsettes etter at strek er satt. Dette gjelder så vel voteringstemaet for prøvevoteringer som endelig votering. Forslag kan heller ikke trekkes etter at strek er satt. - Det er også muligheter for å sette kontant strek. Da avsluttes debatten med en gang. 4. Mistillitsforslag - Hvis en mener at en sak er behandlet feil, kan mistillitsforslag til møteleder fremsettes, og man kan forlange at saken blir behandlet på nytt. Man har ikke anledning til å gå inn på realitetene i saken som behandles. Mistillitsforslag avgjøres ved alminnelig flertall. 5. Sluttbestemmelser - Hvis et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden, skal plenum avgjøre med alminnelig flertall hvilken praksis som skal gjelde. - 3/4 flertall av delegatene kan vedta å endre eller fravike forretningsorden under møtets gang. I forretningsorden skisseres det forskjellige flertallsformer. Disse er: Alminnelig flertall: Forslaget som blir vedtatt må få flere stemmer enn det som er avgitt mot forslaget. Når det kreves alminnelig flertall for at et forslag skal være vedtatt, teller vi kun de stemmer som avgis for eller mot, uten hensyn til de som stemmer blankt eller lar være å stemme. Det vil si at forslaget må få 50 % + 1 stemme av de avgitte stemmene for å få flertall. Blanke stemmer teller ikke. Absolutt flertall: Absolutt flertall betyr at hvis et forslag skal bli vedtatt, må forslaget få minst en stemme mer enn halvparten av stemmene til de som er stemmeberettiget. Dette kan bety at å avgi blank stemme regnes som å stemme i mot forslaget. Kvalifisert flertall: Kvalifisert flertall betyr at det kreves et flertall av en viss størrelse for at et forslag skal kunne bli vedtatt. Det må være et flertall på 3/4-deler for å forandre forretningsorden underveis i møtet. Kvalifisert flertall gjelder bare når det finnes bestemmelser om dette i vedtektene, og kun i de bestemte saker det er satt som krav. Dersom et forslag får færre stemmer enn det vedtektene krever er forslaget forkastet.

10 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Valg av protokollunderskrivere Sak nr: 00/12 Sak 00/12 - Valg av protokollunderskrivere Protokollunderskriverne har ansvar for å kontrollere at protokollen stemmer med de vedtak som ble gjort på møtet Som protokollunderskrivere foreslås: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak: Som protokollunderskrivere velges: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak fremlegges på møtet

11 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Valg av tellekorps Sak nr: 00/12 Sak 00/12 - Valg av tellekorps Tellekorpset har ansvar for å telle stemmer ved avstemninger og valg. Som tellekorps foreslås: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak: Som tellekorps velges: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak fremlegges på møtet

12 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Årsmeldinger Sak nr: 01/12 Sak 01/12 - Årsmeldinger Følgende årsmeldinger presenteres under møtet: - Årsmelding for studentparlamentet - Årsmelding fra kontrollkomiteen Kun skriftlig - Årsmelding fra avdelingene Kun skriftlig - Årsmelding fra valgkomiteen legges ut på SPiN sine nettsider og fremlegges skriftlig på årsmøtet Forslag til vedtak: Årsmeldingene tas til orientering. Vedlegg 1: Årsmelding fra Studentparlamentet i Narvik Vedlegg 2: Årsmelding fra avdeling for Helse og Samfunn og avdeling for Teknologifag. Vedlegg 3: Årsmelding fra kontrollkomiteen. Årsmelding fra valgkomiteen legges ut på SPiN sine nettsider og fremlegges skriftlig på årsmøtet

13 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Økonomiansvarlig SPiN Innstilling fra: Sekretariatet SPiN Gjelder: Regnskap 2012 Sak nr: 02/12 Sak 02/12 - Regnskap 2011 Økonomiansvarlig SPiN legger frem følgende regnskap: Regnskap SPiN med balanse Forslag til vedtak: Regnskapet til SPiN tas til etterretning. Vedlegg 4: Regnskap SPiN 2011 med balanse.

14 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Arbeidsprogram 2012/2013 Sak nr: 03/12 Sak 03/12 - Arbeidsprogram 2012/2013 Arbeidsprogrammet angir hva årsmøtet mener organisasjonen skal jobbe med den kommende periode. Forslag til vedtak: Forslaget til nytt arbeidsprogram vedtas. Vedlegg 5: Arbeidsprogram for Studentparlamentet i Narvik 2011/2012. Vedlegg 6: Arbeidsprogram for Studentparlamentet i Narvik 2012/2013.

15 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN/ Vedtektskomiteen Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Vedtektsendringer Sak nr: 04/12 Sak 04/12 -Vedtektsendringer Vedtektene er lovene for organisasjonen. Vedtektene kan kun endres av årsmøtet. Dette året foreslås noen endringer i vedtektene. Vedtektsendringsforslagene stemmes over separat, før det endelige helhetlige forslaget stemmes over. Alle forslag må aktivt stemmes inn med ¾ flertall. Jon-Inge Venvik, Sigurd S. Jakobsen og Suzanne Dahn har vært vedtektskomité dette året. Forslag til vedtak: Komitèens innstillinger vedtas ved separate avstemminger. Vedlegg 7: Gjeldende vedtekter. Vedlegg 8: Vedtektsendringsforslag.

16 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Budsjett 2012 Saksnr: 05/12 Sak 05/12 - Budsjett 2012 Forslag til budsjett legges frem av økonomiansvarlig SPiN Forslag til vedtak: Fremlagte budsjett vedtas. Vedlegg 9: Budsjett 2012

17 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Utvidelse av styreperiode i SSiN Saksnr: 06/12 Sak 06/12 - Utvidelse av styreperiode i SSiN Kunnskapsdepartementet har bedt om at styremedlemmene for SSiN får forlenget sine verv frem til fusjonsprosessen mellom samskipnadene i Narvik og Bodø er gjennomført. SSiN anmoder om det samme. Forslag til vedtak: Studentrepresentantene til styret i SSiN får forlenget sine verv frem til fusjonsprosessen mellom samskipnadene i Narvik og Bodø er gjennomført. Valg av studentrepresentanter til styret i SSiN utsettes til fusjonsprosessen mellom samskipnadene i Narvik og Bodø er gjennomført. Valg av studentrepresentanter til styret i den fusjonerte felles samskipnaden gjennomføres som suppleringsvalg ved nettvalg når fusjonsprosessen mellom samskipnadene i Narvik og Bodø er gjennomført og styresammensetningen er avklart. Valgkomiteen innstiller kandidater til suppleringsvalget. Vedlegg 10: Brev fra SSiN Vedlegg 11: Brev fra KD

18 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Valg Saksnr: 07/12 Sak 07/12 - Valg Følgende verv skal fylles (med forbehold om sak 06/12) - Leder Studentstyret - Nestleder Studentstyret - Økonomiansvarlig Studentstyret - 4 medlemmer, minst en fra hver avdeling Studentstyret - 4 varamedlemmer, minst en fra hver avdeling Studentstyret - Styremedlem, mann, med personlig vara Høgskolestyret - Styremedlem, kvinne, med personlig vara Høgskolestyret - Styremedlem i Samskipnadstyret (for to år) Samskipnadstyret(med forbehold om sak 06/12) - Styremedlem i Samskipnadstyret (for to år) Samskipnadstyret(med forbehold om sak 06/12) - Styremedlem i Samskipnadstyret (for to år) Samskipnadstyret(med forbehold om sak 06/12) - 1. vara for styremedlem i Samskipnadstyret Samskipnadstyret(med forbehold om sak 06/12) - 2. vara for styremedlem i Samskipnadstyret Samskipnadstyret(med forbehold om sak 06/12) - Medlem av kontrollkomité Kontrollkomité - Medlem av valgkomité Valgkomité Valgkomiteen innstiller alle vervene.

19 Vedlegg 1 Årsmelding for studentparlamentet i Narvik 2011/2012 Forkortelser SPiN Studentparlamentet i Narvik HiN Høgskolen i Narvik NSS Foreningen i Narvik Studentersamfunn SSU - Studentenes Samarbeidsutvalg SSiN - Studentsamskipnaden i Narvik STiNN Studenttinget i Nord-Norge SPÆP Studentenes pedagogikk ærespris LMU - Læringsmiljøutvalget NSO - Norsk Studentorganisasjon ISU - Internasjonal Students Union AfT Avdeling for teknologi AFh Avdeling for Helse og Samfunn Studentparlamentet i Narvik er det øverste studentorganet ved Høgskolen i Narvik. Studentparlamentet er ansvarlig for å ivareta interesser og rettigheter for studentene tilknyttet i Narvik, og som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Narvik. SPiN består av sekretariatet, representanter fra de forskjellige avdelingene ved HiN, samt kontrollog valgkomiteen. Parlamentet deler organisasjonskonsulent i 50% stilling med Narvik Studentersamfunn, og har i tillegg leder i 100%. Leder i SPiN har i samarbeid med organisasjonskonsulenten i sterk tilknytning til sekretariatet og studentstyret som helhet stått for den daglige driften av parlamentet og det daglige politiske arbeidet. Aktiviteter det har blitt tatt ansvar for: å kalle inn til møter, være bindeledd mot NSO, STiNN og andre høgskoler, bindeledd lokalt mot HiN og SSiN, ved behov deltatt i utvalg og arbeidsgrupper på HiN, samt orientert styret om ting som har skjedd på campus/hin. Økonomiansvarlig har tatt seg av økonomi, og har også hatt det overordnede ansvaret for økonomi i SPiN. Leder har i tillegg hatt ansvar for å kalle inn til møter i studentstyre/allmøte, utarbeide og innstille saker til studentstyremøter, sørget for den daglige driften av SPiN, arbeidet fortløpende med innkomne saker, deltatt i møter i Lederforum, representert SPiN på møter med SSiN, NSS, representert SPiN i SSU. Leder er også representant i Kriseteamet ved HiN. I perioden 2011/2012 har studentstyret fortsatt utviklet seg videre i en positiv retning som en mer dynamisk og anerkjent organisasjon. I perioden 2011/2012 har parlamentet fortsatt vært aktivt, både internt på høgskolen, lokalt, regionalt og nasjonalt. Oversikt over vervinnehavere Studentparlamentet i Narvik Studentstyre Navn Stilling Funksjonstid Suzanne Dahn Leder Juni juni 2012 Jon-Inge Venvik Nestleder Juni juni 2012 Kim Olsborg Økonomiansvarlig desember 2010-juni 2012 Diana Jensen Styremedlem AfT Juni juni 2012 Anna Pochinkova Styremedlem AfT Juni juni 2012 Sigurd Solberg Jakobsen Styremedlem AfT Juni juni 2012 Trine Lise Forsaa Styremedlem AfT Juni juni 2012

20 Kontrollkomitè Einar Fauske Håvard Bredeli Espen Stamnes Valgkomitè Stian Olufsen Mykita Konavalov Petter Møkleby Høgskolestyre Svein-Åge Martinussen Bjarne Hunstad Jeanette Solbjørg Astri Høiem Styret SSiN Erling Pettersen Mykyta Konovalov Andreas Jakobsen Kim-Eirik Karlsen Mathis Lihaug Børge Verningsen Kim Olsborg LMU Marte Holtmo Børge Verningsen Bjarne Hunstad Mads Andersen Mykyta Konovalov Suzanne Dahn Vara Vara Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem 1.Vara 2.Vara Vara Vara Landsstyrerepresentant NSO Diana Jensen Jon-Inge Venvik Klagenemd Kirsti-Line Eliassen Mads Andersen Roy Grytemark Suzanne Dahn Vara Vara Vara Nemd for skikkethetsvurdering May-Lise Williamsen Andres Iversen Anne Mari Larsen Vara Tilsettingsutvalg Jon-Inge Vanvik Suzanne Dahn Vara

21 SSU Suzanne Dahn Jon-Inge Venvik STiNN Suzanne Dahn Jon-Inge Venvik Vara Arbeidsgruppe SPÆP Trine Lise Forsaa Jon-Inge Venvik Ina Ulrichsen Suzanne Dahn Aktivitet Debatt Det ble holdt debatt i forbindelse med kommunevalget høsten Der var det bred representasjon fra alle partier til stede. Bilder fra debatten kom i nasjonal presse NRK, da et kamerateam fulgte en av debattantene. Studentenes pedagogikk ærespris Utdeling av SPÆP ble som i 2011 utdelt i februar. Prisen er med på å sette fokus på forelesernes/ veilederes pedagogiske-didaktiske kompetanse, evne til å formidle og skape større interesse blant studentene. Vi ønsket å få delt ut prisen i forbindelse med messedagen som avholdes av Narvik Studentersamfunn. Dette lyktes vi dessverre ikke med på grunn av at leder og et annet medlem av komiteen var på reise den aktuelle dagen. Næringslivsdagen SPiN har ikke deltatt i like stor grad på Næringslivsdagen som det har vært ønskelig. Det har likevel gjennom organisasjonskonsulent som har deltatt på møtene, vært referert fremgang. Det er ønskelig for årets arrangement å delta allerede fra begynnelsen. Organisasjonskurs Organisasjonskurset ble avholdt i januar med kurs fra SPiN, Kvalitetsansvarlig ved HiN, Studentenes rådgivningstjeneste og NSO. Dette kurset var en obligatorisk del av kurset Praktisk kommunikasjon og Organisasjon. Dette kurset kunne med fordel vært avholdt tidligere i 1.semester. «Vekttall for verv» Kurset Praktisk kommunikasjon og organisasjon kom i gang i begynnelsen av oktober Pga sykdom hos lærer ble kurset først avsluttet i april Kurset ble tilbydd alle studenter som er tillitsvalgt eller innehar verv. Psykisk helse Det er i denne perioden ikke satt fokus på psykisk helse gjennom en kampanje. Det har vært tett dialog mellom studentparlamentet og sosialrådgiver og sett på mulige løsninger på å gjennomføre en slik kampanje. Det er også opprettet kontakt med Råd for psykisk helse uten at man har kommet frem til noe. Det er i senere tid kommet frem konkrete forslag som tas med og bringes videre til neste styre og neste års arbeid.

22 Fusjon mellom Samskipnaden i Narvik og Bodø I forbindelse med nyheten om fusjon mellom Studentsamskipnaden i Narvik og Studentsamskipnaden i Bodø ble det i samarbeid med NSO skrevet en pressemelding. Det ble også avholdt ett allmøte der det ble tatt opp og diskutert argumentasjon mot en sammenslåing. Allmøte var i forkant av et møte med Kunnskapsdepartementet, der leder for Studentparlamentet ble invitert på vegne av studentene. Kunnskapsdepartementet hadde ingen nye opplysninger, og fikk overlevert en underskriftskampanje som ble holdt av studentene. Dette ble også fanget opp av Fremover og det kom en sak på dette i forkant av møtet med Kunnskapsdepartementet. Leder SPiN i likhet med leder Studentorganisasjonen i Bodø, ble invitert til første fusjonsmøte i Bodø der styrene fra samskipnadene i Narvik og Bodø møttes. Leder i SPiN holdt et innlegg til styrene på anmodning fra Kunnskapsdepartementet, der innholdet gikk på tanker så langt rundt sammenslåingen muligheter, utfordringer og representasjon i styret. Intern virksomhet Det er avholdt 8 studentstyremøter i perioden frem mot årsmøtet, fordelt på 5 møter før jul og 3 møter etter jul. I tillegg er det avholdt 2 arbeidsmøter. Det er avhold studentstyremøter, felles for begge avdelinger samt separate møter med Avdeling for Teknologi og Avdeling for Helse og Samfunn. Det er høsten 2011 avholdt møter i SSU, der ny samarbeidsavtale ble skrevet. Det er forsøkt avholdt et nytt møte i SSU, men har ikke lyktes. Saker som står på agenda er ny samarbeidsavtale, samt Næringslivsdagen. Leder av SPiN har ved flere anledninger deltatt på NSS sine dumamøter. Ekstern virksomhet SPiN har vært aktivt på nasjonalt nivå, og fått vist seg tydelig frem ved å sende en representant på alle 4 landsstyremøter arrangert av NSO. Samtidig deltok SPiN ved leder og styremedlem på avspark, nettverkskonferansen med leder og nestleder, fusjonsseminar med ett styremedlem, trippelkonferansen med 3 styremedlemmer. 2 delegater fra SPiN reiste på landsmøte til NSO. Disse delegatene hadde i forkant deltatt på et regionmøte der de fikk innføring i saker til LM. SPiN har i tillegg hatt representasjon i Internasjonal Komite med ett medlem fra Høgskolen i Narvik. Studenttinget i Nord-Norge kom i gang igjen våren 2011 etter å ha vært inaktivt ett år. Det har vært avholdt 3 møter dette studieåret og det er planlagt et overlappmøte i juni. I forbindelse med debatten som ble avholdt ved studiestart, ble det av politikerne invitert til et møte. I dette møtet ble det blant annet tatt opp kollektivtilbudet i kommunen, samt busstilbud på tvers av fylkesgrensene. Dette var innspill de skulle ta med seg videre i møte med fylkeskommunen. Hovedfokus på dette møtet ble den forstående fusjonen mellom samskipnadene i Narvik og Bodø. Utfordringer I det videre arbeidet er det en utfordring å få engasjerte studenter til å stille til verv. Det er ønskelig å få enda flere klassetillitsvalgte enn det allerede er. Fortsette arbeidet med å synliggjøre SPiN, se viktigheten med å være aktiv via sosiale media, styrke og holde vår posisjon i NSO ved deltakelse på landsstyremøter og følge opp det viktige arbeidet rundt fusjonsprosessen. Videreføre det administrative arbeidet slik at alle studentpolitiske organer på HiN har god innsikt i og forståelse av hverandres arbeid. Samt at man kan få til et godt samspill mellom tillitsvalgte, studentrådet, SPiN, høgskolestyret og SSiN slik at man kan arbeide mot felles mål med felles prinsipper og interesser. Med vennlig hilsen For Studentparlamentet I Narvik Suzanne Dahn Leder SPiN

23 Vedlegg 2 Årsmelding fra avdeling for Helse og Samfunn og avdeling for Teknologifag. Årsmelding for avdeling Helse og Samfunn 2011/2012 Klassene: år sykepleie Avdelingsrepresentant: Trine Lise Forsaa Det har vært avholdt tre møter for avdelingen hittil dette skoleåret og ett fjerde er planlagt. Første møtet ble avholdt sammen med avdeling for teknologi, hvor vi ble enig om at det var mest hensiktsmessig og ha separate møter for avdelingene. Det første separate møtet ble avholdt før jul, det andre i februar også er det planlagt ett møte i mai. Som teknologistudent har det vært veldig interessant og være ansvarlig for avdelingen. Jeg har hatt gleden av og delta i mange spennende diskusjoner, blant annet om: Studentenes engasjement i og for forelesningene Holdningskampanje for å øke studentenes engasjement Anerkjennelsen over at en fra avdelingen vant SPÆP Ønsket den nye dekanen for avdelingen velkommen Det nye kurset Villmarksmedisin Utstyrsmangel på praksissal Informert om SPiNs aktiviteter og mulige fremtidige aktiviteter Det var en stund litt usikkerhet om den tillitsvalgte fra tredjeklassen kom til å fortsette med vervet, og en misskommunikasjon mellom meg og nestleder, førte til at det ikke ble sendt ut innkallig til tillitsvalgt for tredjeklassen. Dette skal nå være rettet opp i før siste møtet blir avholdt. Vi er i avdelingen opptatt av at vi er en høyskole, selv om vi er delt i to avdelinger, og syns dette er viktig å fremme utad. Med vennlig hilsen Trine Lise Forsaa Avdelingsrepresentant for helse og samfunn ÅRSMELDING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I NARVIK 2012 Høstsemesteret I høstsemesteret ble ett fellesmøte avholdt mellom de tillitsvalgte ved både Avdeling for teknologi (AT) og Avdeling for helse og samfunn (AHS), den 19. oktober. Avdelingsrepresentant og SPiNnestleder Jon-Inge Venvik fungerte her som møteleder. Oppmøtet var tilfredsstillende. Vårsemesteret I vårsemesteret er det foreløpig avholdt ett slikt møte, da utelukkende for AT den 22. februar. SPiN-styremedlem og avdelingsrepresentant Sigurd S. Jakobsen fungerte her som møteleder. Det var et godt oppmøte. SPiNs arbeide i den senere tid var en orienteringssak, og blant emnene for diskusjon og orientering var den planlagte sammenslåing av studentsamskipnadene i Narvik og Bodø, hvorledes studentene kan søke om økonomiske midler for å gjennomføre velferdstiltak samt høyskolens Læringsmiljøutvalg. Et ytterligere møte er planlagt avholdt den 25. april. Skrevet den 16. april 2012 av Sigurd S. Jakobsen (styremedlem i Studentparlamentet i Narvik, SPiN).

24 Vedlegg 3 Årsmelding fra kontrollkomiteen. Årsmelding fra kontrollkomiteen 2012 Under årsmøtet til Studentparlamentet som ble avholdt våren 2011 ble det valgt en kontrollkomitè på 3 personer. Igjennom året som har gått er det kun Einar G. Fauske som har fulgt opp dette vervet og deltatt aktivt på møtene. Kontrollkomitèen er fornøyd med møtehyppigheten som har vært det siste året. Innkallingene til styremøter har stort sett blitt sendt ut innenfor en rimelig tidsfrist. Sakslister har også blitt offentliggjort i tilstrekkelig tid før møtene. Sakslistene har generelt sett vært bra utarbeidet på forhånd. Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å få tilstrekkelig nok personer til å stille opp på møtene. For fremtiden anbefales det derfor at det planlegges mer detaljert når det skal være møte i SPIN. Når møtene som regel blir lagt til de 2 timene etter lunsj om onsdagene bør så mange som mulig ha anledning til å delta Arbeidet til kontrollkomiteen har bestått av å gå igjennom innkallinger til møtene, delta på selve møtene for å kontrollere at møtene blir riktig gjennomført og å fungere som tellekorps under avstemninger. Kontrollkomiteen har også gjentatte ganger avgjort om enkeltsaker kan vedtas på en bestemt måte i henhold til vedtektene. Kontrollkomitèen er fornøyd med sammensetningen av SPIN og mener det har bestått av engasjerte studenter. Det er særdeles viktig at retningslinjene for møter i SPIN blir fulgt. For at arbeidet skal kunne videreføres er det derfor viktig at kontrollkomitèen består av personer som har en viss kompetanse innenfor organisasjonsarbeid. Totalt sett mener kontrollkomitèen at SPIN har fått gjort et bra arbeid det siste året. Det er veldig bra at også studentene har muligheten til å være med på å påvirke skolehverdagen. Det er viktige prosesser som angår studentene som skal gjennomføres i nærmeste fremtid. Det betyr derfor svært mye at SPIN består av studenter som bryr seg om skolen sin. Vennlig hilsen Einar Gutierrez Fauske Kontrollkomitèen SPIN Telefon

25 Vedlegg 4 Regnskap SPiN 2011 med balanse. Regnskap Studentparlamentet i Narvik Regnskap Budsjett 2011 Post Budsjetterte Inntekter 1.1 Tilskudd Høgskolen i Narvik (HiN) kr ,00 kr , Lønn Trainee fra Høgskolen i Narvik (HiN) kr 0,00 kr 0, Tilskudd Studentsamskipnaden i Narvik (SSiN) kr 0,00 kr 0, Refusjon Norsk studentorginasjon (NSO) kr 0,00 kr , Renteinntekter kr 198,00 kr 0, Tilskudd fra NSO - Frifondsmidler kr ,50 kr 0,00 Sum budsjetterte driftsinntekter kr ,50 kr ,00 2 Budsjetterte utgifter 2.1 Øremerkede utgifter: Fadderordningen/SSU kr 0,00 kr 0, Lønn, sos. Utgifter organisasjonskonsulent kr 0,00 kr 0, Lønn Trainee kr 0,00 kr 0, Overføring NSS kr 0,00 kr 0,00 Sum øremerkede utgifter: kr 0,00 kr 0, Driftsutgifter: Møtegodtgjørelse kr ,00 kr , Egne reiser og kurs kr ,09 kr , STiNN kr 3 157,00 kr 8 000, Utlegg NSO kr 1 000,00 kr , Kontorrekvisita kr 533,00 kr 1 500, Telefongodtgjørelse kr 5 000,04 kr 2 800, Bevertning kr 1 863,90 kr 8 000, Profilering og informasjon kr ,00 kr , Gaver og diverse utgifter kr 0,00 kr 6 500, Gebyrer kr 889,00 kr 600,00 Sum driftsutgifter: kr ,03 kr , Prosjektmidler: Organisasjonskurs kr 0,00 kr , Oppstartsseminar Studentparlamentet i Narvik kr 0,00 kr 6 000, SPÆP kr ,42 kr , Sprell og spetakkel øremerket kr ,00 Sum prosjektmidler: kr ,42 kr ,00 3 Sum budsjetterte utgifter: kr ,45 kr ,00 4 Differanse kr ,05 -kr 5 400,00 5 Kontantbeholdning pr kr ,81

26 Vedlegg 5 Arbeidsprogram for Studentparlamentet i Narvik 2011/2012. Generelt Studentparlamentet i Narvik (SPiN) er betegnelsen på hele studentdemokratiet ved Høgskolen i Narvik. Studentstyret i Narvik er navnet på det øverste organet i SPiN mellom årsmøtene. SPiN skal: alltid ha studentene i fokus være et proaktivt organ - sikre at hver klasse på HiN har sin tillitsvalgt som aktivt deltar i kvalitetssikringsarbeid på høgskolen være anerkjent lokalt og nasjonalt - være godt synlig for høgskolens studenter SPiN tar opp saker som er av interesse for studentene, enten på eget initiativ eller etter ønske fra enkelte studenter, klassene eller høgskolen/samskipnaden. SPiN skal ivareta og fremme studentenes økonomiske, faglige, sosiale og demokratiske interesser og rettigheter. SPiN mener at samordning av studentenes medbestemmelsesrett i et lokalt studentdemokrati, er det beste virkemiddel for å få gjennomslag for synspunkter og oppnå ønskede mål. SPiN søker et utstrakt og nært samarbeid med studentorganisasjonene i Narvik og andre studentpolitiske organer. Primærpunkter: Fag og forskning SPiN skal jobbe for å innføre basisgrupper på alle utdanningene på HiN jmf. sykepleierutdanningen. SPiN skal jobbe videre med arbeidet om å innføre relevant praksis på ingeniør- og økonomiutdanning. SPiN skal jobbe for å gjøre studentene kjent med kvalitetsikringssystemet og være en pådriver både for at tillitsvalgte og den øvrige studentmassen bidrar aktivt til kvalitetsarbeidet ved HiN. SPiN skal se til at pedagogisk-didaktisk kompetanse forblir et aktuelt tema ved HiN. SPÆP videreføres, og legges til slutten av høstsemesteret. SPiN skal jobbe for at forskningen ved HiN blir mer synlig, samt jobbe for at forskerne involverer studentene mer i forskningsarbeidet som foregår på HiN. SPiN skal, i samarbeid med andre studentorganisasjoner ved HiN, arrangere næringslivsdagen. Velferd SPiN skal sette fokus på studentenes psykiske helse gjennom en kampanje som kjøres i høstsemesteret. Det skal også jobbes aktivt for å øke stillingen til sosialrådgiveren fra 50% til 100%. SPiN skal, i samarbeid med SSiN og LMU, jobbe med saker som gjelder studentenes læringsmiljø. Internasjonalisering SPiN skal i samarbeid med HiN jobbe for mer synliggjøring av de internasjonale samarbeidsavtalene høgskolen har og bedre informasjonen til studentene om utvekslingsmuligheter. SPiN skal også jobbe for å sikre at studentene ikke møter unødige utfordringer ved ønske om utenlandsopphold. Arbeidet med integrering av de utenlandske studentene ved HiN skal videreføres. SPiN skal fortsette sitt arbeid for innføring av norskkurs på kveldstid for de mastergradstudentene på HiN som er interessert i å lære seg det norske språket.

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium torsdag 17. september 2015. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for. Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Vedtekter for. Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Vedtatt av Generalforsamlinga 2014, 14. september 2014 1. NAVN, FORMÅL OG OPPGAVER 2. MEDLEMSKAP 3. KONTINGENT 4. ORGANIASJON OG LEDELSE 5. STYRET 6. VALGKOMITEEN

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

ANSAs statutter

ANSAs statutter ANSAs statutter 2017-2018 Vedtatt på ANSAs 61. generalforsamling 4. - 5. august 2017 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer