Årsmøte Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00"

Transkript

1 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl

2

3 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Valg av møteleder, bisitter og referent Sak nr: 00/12 Sak 00/12 -Valg av møteleder, bisitter og referent Som møteleder foreslås: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Som bisitter foreslås: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Som referent foreslås: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak: Som møteleder velges: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Som bisitter velges: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Som referent velges: Forslag til vedtak fremlegges på møtet

4 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Godkjenning av innkalling Sak nr: 00/12 Sak 00/12 - Godkjenning av innkalling Årsmøte ble varslet 2 ganger før vedtektsbestemt frist. Første gang med oppslag på høgskolens campus i Narvik, på høgskolens internettside under student, samt på It`s learning Andre gangen gikk det ut e-post til alle studenter E-posten var forsinket pga serverproblemer hos IT. Innkallingen ble sendt på e-post til alle studenter , og dokumenter til årsmøtet er lagt ut på it`s learning, på SPiN sin nettside. Dokumenter i papirformat var tilgjengelig på kontoret til Studentparlamentet og i Servicetorget. Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

5 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Godkjenning av saksliste Sak nr: 00/12 Sak 00/12 - Godkjenning av saksliste Sakslisten inneholder alle sakene vedtektene pålegger årsmøtet å behandle. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes slik den foreligger. Saksliste Sak 00/12 Valg av møteleder, bisitter og referent Sak 00/12 Godkjenning av innkalling Sak 00/12 Godkjenning av saksliste Sak 00/12 Godkjenning av dagsorden Sak 00/12 Godkjenning av forretningsorden Sak 00/12 Valg av protokollunderskrivere Sak 00/12 Valg av tellekorps Sak 01/12 Årsmeldinger Sak 02/12 Regnskap 2011 Sak 03/12 Arbeidsprogram 2012/2013 Sak 04/11 Vedtektsendringer Sak 05/11 Budsjett 2012 Sak 06/11 Utvidelse av styreperiode i SSIN Sak 07/11 Valg

6 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Godkjenning av dagsorden Sak nr: 00/12 Sak 00/12 - Godkjenning av dagsorden Dagsorden angir i hvilken rekkefølge sakene skal behandles, og hvor mye tid som kan brukes på hver sak. Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes slik den foreligger. Dagsorden : Åpning ved leder SPiN : Konstituering : Sak 01/12 Årsmeldinger : Sak 02/12 Regnskap : Sak 03/12 Arbeidsprogram 2012/ : Sak 04/12 Vedtektsendringer : Sak 05/12 Budsjett : Sak 06/12 Utvidelse av styreperiode i SSIN : Sak 07/12 Valg 1400: Møtet heves

7 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Godkjenning av forretningsorden Sak nr: 00/12 Sak 00/12 - Godkjenning av forretningsorden Bakgrunn: Forretningsorden omhandler hvilke regler som skal gjelde under årsmøtet. Forretningsorden for årsmøtet er til en hver tid underordnet vedtektene til SPiN. Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes slik den foreligger.

8 Forslag til forretningsorden: Konstituering - Møteledelsen består av møteleder, bisitter, referent og tellekorps (3) som velges av plenum. 1. Forhandlinger - Alle studenter i Narvik, som har betalt semesteravgift, har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. - Observatører innvilges talerett i den utstrekning plenum tillater det. - Forhandlinger i plenum foretas for åpne dører dersom ikke annet er bestemt. - Alle forslag relatert til saker, og som ikke er til dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden, skal leveres skriftlig. - Forslag/innlegg til dagsorden eller forretningsorden skal tas umiddelbart etter at vedkommende som taler har gjort seg ferdig. - Protokolltilførsler kan forlanges av møtedeltagerne. Protokolltilførsler må bekjentgjøres innen saken avsluttes og leveres skriftlig innen møtets slutt. 2. Votering - Alle valg skal foregå i samsvar med forslaget til vedtektene og ellers gjeldende lover og regler. - Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Skriftlig votering skal foretas dersom 5 % eller flere av tilstedeværende delegatene krever det. Ved personvalg skal det avholdes skriftlig votering dersom minst en delegat krever det eller hvis det er flere kandidater. Opptelling skal foretas av valgt tellekorps. - Hvis en av skolens studenter ønsker det, skal prøvevotering avholdes. Plenum voterer først over hvorvidt plenum ønsker en slik votering. Resultatet av selve prøvevoteringen får ingen konsekvenser for behandlingen av saken. - Opptellingen av skriftlig avgitte stemmer foretas av tellekorpset. - Møteleder skal gi klart til kjenne når en sak er oppe til votering. Fra da av er det ikke lenger anledning til å ta ordet i saken. - Alle skriftlige forslag skal deretter refereres og møteleder skal forvisse seg om at plenum har forstått forslagene. Møteleder redegjør så for hvordan voteringen skal foregå. - Plenum har anledning til å uttale seg om voteringsprosedyren. - Ved åpen votering anvendes håndsopprekning eller akklamasjon. - Ved skriftlig votering skal møteleder forvisse seg om at alle har fått stemmeseddel og at alle har avgitt stemme. - Etter at møteleder har spurt om alle har avgitt stemme, tilkjennegir han/hun at voteringen er avsluttet ved et slag med klubben. - Hvis det oppstår stemmelikhet, foretas omvalg. Er det etter annen gangs valg fremdeles stemmelikhet: - Parlamentets innstilling går igjennom - Personvalg avgjøres ved loddtrekning 3. Forslag om strek - Møteleder og plenum har anledning til å foreslå at strek blir satt. Dette gjøres når saken er tilstrekkelig belyst, og det tilkommer lite nytt i saken. - Når strek settes, skal talerlisten refereres og de som ønsker det skal få anledning til å tegne seg på denne.

9 - Forslag som ikke er kunngjort for plenum kan ikke framsettes etter at strek er satt. Dette gjelder så vel voteringstemaet for prøvevoteringer som endelig votering. Forslag kan heller ikke trekkes etter at strek er satt. - Det er også muligheter for å sette kontant strek. Da avsluttes debatten med en gang. 4. Mistillitsforslag - Hvis en mener at en sak er behandlet feil, kan mistillitsforslag til møteleder fremsettes, og man kan forlange at saken blir behandlet på nytt. Man har ikke anledning til å gå inn på realitetene i saken som behandles. Mistillitsforslag avgjøres ved alminnelig flertall. 5. Sluttbestemmelser - Hvis et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden, skal plenum avgjøre med alminnelig flertall hvilken praksis som skal gjelde. - 3/4 flertall av delegatene kan vedta å endre eller fravike forretningsorden under møtets gang. I forretningsorden skisseres det forskjellige flertallsformer. Disse er: Alminnelig flertall: Forslaget som blir vedtatt må få flere stemmer enn det som er avgitt mot forslaget. Når det kreves alminnelig flertall for at et forslag skal være vedtatt, teller vi kun de stemmer som avgis for eller mot, uten hensyn til de som stemmer blankt eller lar være å stemme. Det vil si at forslaget må få 50 % + 1 stemme av de avgitte stemmene for å få flertall. Blanke stemmer teller ikke. Absolutt flertall: Absolutt flertall betyr at hvis et forslag skal bli vedtatt, må forslaget få minst en stemme mer enn halvparten av stemmene til de som er stemmeberettiget. Dette kan bety at å avgi blank stemme regnes som å stemme i mot forslaget. Kvalifisert flertall: Kvalifisert flertall betyr at det kreves et flertall av en viss størrelse for at et forslag skal kunne bli vedtatt. Det må være et flertall på 3/4-deler for å forandre forretningsorden underveis i møtet. Kvalifisert flertall gjelder bare når det finnes bestemmelser om dette i vedtektene, og kun i de bestemte saker det er satt som krav. Dersom et forslag får færre stemmer enn det vedtektene krever er forslaget forkastet.

10 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Valg av protokollunderskrivere Sak nr: 00/12 Sak 00/12 - Valg av protokollunderskrivere Protokollunderskriverne har ansvar for å kontrollere at protokollen stemmer med de vedtak som ble gjort på møtet Som protokollunderskrivere foreslås: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak: Som protokollunderskrivere velges: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak fremlegges på møtet

11 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Valg av tellekorps Sak nr: 00/12 Sak 00/12 - Valg av tellekorps Tellekorpset har ansvar for å telle stemmer ved avstemninger og valg. Som tellekorps foreslås: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak: Som tellekorps velges: Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak fremlegges på møtet Forslag til vedtak fremlegges på møtet

12 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Årsmeldinger Sak nr: 01/12 Sak 01/12 - Årsmeldinger Følgende årsmeldinger presenteres under møtet: - Årsmelding for studentparlamentet - Årsmelding fra kontrollkomiteen Kun skriftlig - Årsmelding fra avdelingene Kun skriftlig - Årsmelding fra valgkomiteen legges ut på SPiN sine nettsider og fremlegges skriftlig på årsmøtet Forslag til vedtak: Årsmeldingene tas til orientering. Vedlegg 1: Årsmelding fra Studentparlamentet i Narvik Vedlegg 2: Årsmelding fra avdeling for Helse og Samfunn og avdeling for Teknologifag. Vedlegg 3: Årsmelding fra kontrollkomiteen. Årsmelding fra valgkomiteen legges ut på SPiN sine nettsider og fremlegges skriftlig på årsmøtet

13 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Økonomiansvarlig SPiN Innstilling fra: Sekretariatet SPiN Gjelder: Regnskap 2012 Sak nr: 02/12 Sak 02/12 - Regnskap 2011 Økonomiansvarlig SPiN legger frem følgende regnskap: Regnskap SPiN med balanse Forslag til vedtak: Regnskapet til SPiN tas til etterretning. Vedlegg 4: Regnskap SPiN 2011 med balanse.

14 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Arbeidsprogram 2012/2013 Sak nr: 03/12 Sak 03/12 - Arbeidsprogram 2012/2013 Arbeidsprogrammet angir hva årsmøtet mener organisasjonen skal jobbe med den kommende periode. Forslag til vedtak: Forslaget til nytt arbeidsprogram vedtas. Vedlegg 5: Arbeidsprogram for Studentparlamentet i Narvik 2011/2012. Vedlegg 6: Arbeidsprogram for Studentparlamentet i Narvik 2012/2013.

15 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN/ Vedtektskomiteen Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Vedtektsendringer Sak nr: 04/12 Sak 04/12 -Vedtektsendringer Vedtektene er lovene for organisasjonen. Vedtektene kan kun endres av årsmøtet. Dette året foreslås noen endringer i vedtektene. Vedtektsendringsforslagene stemmes over separat, før det endelige helhetlige forslaget stemmes over. Alle forslag må aktivt stemmes inn med ¾ flertall. Jon-Inge Venvik, Sigurd S. Jakobsen og Suzanne Dahn har vært vedtektskomité dette året. Forslag til vedtak: Komitèens innstillinger vedtas ved separate avstemminger. Vedlegg 7: Gjeldende vedtekter. Vedlegg 8: Vedtektsendringsforslag.

16 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Budsjett 2012 Saksnr: 05/12 Sak 05/12 - Budsjett 2012 Forslag til budsjett legges frem av økonomiansvarlig SPiN Forslag til vedtak: Fremlagte budsjett vedtas. Vedlegg 9: Budsjett 2012

17 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Utvidelse av styreperiode i SSiN Saksnr: 06/12 Sak 06/12 - Utvidelse av styreperiode i SSiN Kunnskapsdepartementet har bedt om at styremedlemmene for SSiN får forlenget sine verv frem til fusjonsprosessen mellom samskipnadene i Narvik og Bodø er gjennomført. SSiN anmoder om det samme. Forslag til vedtak: Studentrepresentantene til styret i SSiN får forlenget sine verv frem til fusjonsprosessen mellom samskipnadene i Narvik og Bodø er gjennomført. Valg av studentrepresentanter til styret i SSiN utsettes til fusjonsprosessen mellom samskipnadene i Narvik og Bodø er gjennomført. Valg av studentrepresentanter til styret i den fusjonerte felles samskipnaden gjennomføres som suppleringsvalg ved nettvalg når fusjonsprosessen mellom samskipnadene i Narvik og Bodø er gjennomført og styresammensetningen er avklart. Valgkomiteen innstiller kandidater til suppleringsvalget. Vedlegg 10: Brev fra SSiN Vedlegg 11: Brev fra KD

18 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet i Narvik Gjelder: Valg Saksnr: 07/12 Sak 07/12 - Valg Følgende verv skal fylles (med forbehold om sak 06/12) - Leder Studentstyret - Nestleder Studentstyret - Økonomiansvarlig Studentstyret - 4 medlemmer, minst en fra hver avdeling Studentstyret - 4 varamedlemmer, minst en fra hver avdeling Studentstyret - Styremedlem, mann, med personlig vara Høgskolestyret - Styremedlem, kvinne, med personlig vara Høgskolestyret - Styremedlem i Samskipnadstyret (for to år) Samskipnadstyret(med forbehold om sak 06/12) - Styremedlem i Samskipnadstyret (for to år) Samskipnadstyret(med forbehold om sak 06/12) - Styremedlem i Samskipnadstyret (for to år) Samskipnadstyret(med forbehold om sak 06/12) - 1. vara for styremedlem i Samskipnadstyret Samskipnadstyret(med forbehold om sak 06/12) - 2. vara for styremedlem i Samskipnadstyret Samskipnadstyret(med forbehold om sak 06/12) - Medlem av kontrollkomité Kontrollkomité - Medlem av valgkomité Valgkomité Valgkomiteen innstiller alle vervene.

19 Vedlegg 1 Årsmelding for studentparlamentet i Narvik 2011/2012 Forkortelser SPiN Studentparlamentet i Narvik HiN Høgskolen i Narvik NSS Foreningen i Narvik Studentersamfunn SSU - Studentenes Samarbeidsutvalg SSiN - Studentsamskipnaden i Narvik STiNN Studenttinget i Nord-Norge SPÆP Studentenes pedagogikk ærespris LMU - Læringsmiljøutvalget NSO - Norsk Studentorganisasjon ISU - Internasjonal Students Union AfT Avdeling for teknologi AFh Avdeling for Helse og Samfunn Studentparlamentet i Narvik er det øverste studentorganet ved Høgskolen i Narvik. Studentparlamentet er ansvarlig for å ivareta interesser og rettigheter for studentene tilknyttet i Narvik, og som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Narvik. SPiN består av sekretariatet, representanter fra de forskjellige avdelingene ved HiN, samt kontrollog valgkomiteen. Parlamentet deler organisasjonskonsulent i 50% stilling med Narvik Studentersamfunn, og har i tillegg leder i 100%. Leder i SPiN har i samarbeid med organisasjonskonsulenten i sterk tilknytning til sekretariatet og studentstyret som helhet stått for den daglige driften av parlamentet og det daglige politiske arbeidet. Aktiviteter det har blitt tatt ansvar for: å kalle inn til møter, være bindeledd mot NSO, STiNN og andre høgskoler, bindeledd lokalt mot HiN og SSiN, ved behov deltatt i utvalg og arbeidsgrupper på HiN, samt orientert styret om ting som har skjedd på campus/hin. Økonomiansvarlig har tatt seg av økonomi, og har også hatt det overordnede ansvaret for økonomi i SPiN. Leder har i tillegg hatt ansvar for å kalle inn til møter i studentstyre/allmøte, utarbeide og innstille saker til studentstyremøter, sørget for den daglige driften av SPiN, arbeidet fortløpende med innkomne saker, deltatt i møter i Lederforum, representert SPiN på møter med SSiN, NSS, representert SPiN i SSU. Leder er også representant i Kriseteamet ved HiN. I perioden 2011/2012 har studentstyret fortsatt utviklet seg videre i en positiv retning som en mer dynamisk og anerkjent organisasjon. I perioden 2011/2012 har parlamentet fortsatt vært aktivt, både internt på høgskolen, lokalt, regionalt og nasjonalt. Oversikt over vervinnehavere Studentparlamentet i Narvik Studentstyre Navn Stilling Funksjonstid Suzanne Dahn Leder Juni juni 2012 Jon-Inge Venvik Nestleder Juni juni 2012 Kim Olsborg Økonomiansvarlig desember 2010-juni 2012 Diana Jensen Styremedlem AfT Juni juni 2012 Anna Pochinkova Styremedlem AfT Juni juni 2012 Sigurd Solberg Jakobsen Styremedlem AfT Juni juni 2012 Trine Lise Forsaa Styremedlem AfT Juni juni 2012

20 Kontrollkomitè Einar Fauske Håvard Bredeli Espen Stamnes Valgkomitè Stian Olufsen Mykita Konavalov Petter Møkleby Høgskolestyre Svein-Åge Martinussen Bjarne Hunstad Jeanette Solbjørg Astri Høiem Styret SSiN Erling Pettersen Mykyta Konovalov Andreas Jakobsen Kim-Eirik Karlsen Mathis Lihaug Børge Verningsen Kim Olsborg LMU Marte Holtmo Børge Verningsen Bjarne Hunstad Mads Andersen Mykyta Konovalov Suzanne Dahn Vara Vara Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem 1.Vara 2.Vara Vara Vara Landsstyrerepresentant NSO Diana Jensen Jon-Inge Venvik Klagenemd Kirsti-Line Eliassen Mads Andersen Roy Grytemark Suzanne Dahn Vara Vara Vara Nemd for skikkethetsvurdering May-Lise Williamsen Andres Iversen Anne Mari Larsen Vara Tilsettingsutvalg Jon-Inge Vanvik Suzanne Dahn Vara

21 SSU Suzanne Dahn Jon-Inge Venvik STiNN Suzanne Dahn Jon-Inge Venvik Vara Arbeidsgruppe SPÆP Trine Lise Forsaa Jon-Inge Venvik Ina Ulrichsen Suzanne Dahn Aktivitet Debatt Det ble holdt debatt i forbindelse med kommunevalget høsten Der var det bred representasjon fra alle partier til stede. Bilder fra debatten kom i nasjonal presse NRK, da et kamerateam fulgte en av debattantene. Studentenes pedagogikk ærespris Utdeling av SPÆP ble som i 2011 utdelt i februar. Prisen er med på å sette fokus på forelesernes/ veilederes pedagogiske-didaktiske kompetanse, evne til å formidle og skape større interesse blant studentene. Vi ønsket å få delt ut prisen i forbindelse med messedagen som avholdes av Narvik Studentersamfunn. Dette lyktes vi dessverre ikke med på grunn av at leder og et annet medlem av komiteen var på reise den aktuelle dagen. Næringslivsdagen SPiN har ikke deltatt i like stor grad på Næringslivsdagen som det har vært ønskelig. Det har likevel gjennom organisasjonskonsulent som har deltatt på møtene, vært referert fremgang. Det er ønskelig for årets arrangement å delta allerede fra begynnelsen. Organisasjonskurs Organisasjonskurset ble avholdt i januar med kurs fra SPiN, Kvalitetsansvarlig ved HiN, Studentenes rådgivningstjeneste og NSO. Dette kurset var en obligatorisk del av kurset Praktisk kommunikasjon og Organisasjon. Dette kurset kunne med fordel vært avholdt tidligere i 1.semester. «Vekttall for verv» Kurset Praktisk kommunikasjon og organisasjon kom i gang i begynnelsen av oktober Pga sykdom hos lærer ble kurset først avsluttet i april Kurset ble tilbydd alle studenter som er tillitsvalgt eller innehar verv. Psykisk helse Det er i denne perioden ikke satt fokus på psykisk helse gjennom en kampanje. Det har vært tett dialog mellom studentparlamentet og sosialrådgiver og sett på mulige løsninger på å gjennomføre en slik kampanje. Det er også opprettet kontakt med Råd for psykisk helse uten at man har kommet frem til noe. Det er i senere tid kommet frem konkrete forslag som tas med og bringes videre til neste styre og neste års arbeid.

22 Fusjon mellom Samskipnaden i Narvik og Bodø I forbindelse med nyheten om fusjon mellom Studentsamskipnaden i Narvik og Studentsamskipnaden i Bodø ble det i samarbeid med NSO skrevet en pressemelding. Det ble også avholdt ett allmøte der det ble tatt opp og diskutert argumentasjon mot en sammenslåing. Allmøte var i forkant av et møte med Kunnskapsdepartementet, der leder for Studentparlamentet ble invitert på vegne av studentene. Kunnskapsdepartementet hadde ingen nye opplysninger, og fikk overlevert en underskriftskampanje som ble holdt av studentene. Dette ble også fanget opp av Fremover og det kom en sak på dette i forkant av møtet med Kunnskapsdepartementet. Leder SPiN i likhet med leder Studentorganisasjonen i Bodø, ble invitert til første fusjonsmøte i Bodø der styrene fra samskipnadene i Narvik og Bodø møttes. Leder i SPiN holdt et innlegg til styrene på anmodning fra Kunnskapsdepartementet, der innholdet gikk på tanker så langt rundt sammenslåingen muligheter, utfordringer og representasjon i styret. Intern virksomhet Det er avholdt 8 studentstyremøter i perioden frem mot årsmøtet, fordelt på 5 møter før jul og 3 møter etter jul. I tillegg er det avholdt 2 arbeidsmøter. Det er avhold studentstyremøter, felles for begge avdelinger samt separate møter med Avdeling for Teknologi og Avdeling for Helse og Samfunn. Det er høsten 2011 avholdt møter i SSU, der ny samarbeidsavtale ble skrevet. Det er forsøkt avholdt et nytt møte i SSU, men har ikke lyktes. Saker som står på agenda er ny samarbeidsavtale, samt Næringslivsdagen. Leder av SPiN har ved flere anledninger deltatt på NSS sine dumamøter. Ekstern virksomhet SPiN har vært aktivt på nasjonalt nivå, og fått vist seg tydelig frem ved å sende en representant på alle 4 landsstyremøter arrangert av NSO. Samtidig deltok SPiN ved leder og styremedlem på avspark, nettverkskonferansen med leder og nestleder, fusjonsseminar med ett styremedlem, trippelkonferansen med 3 styremedlemmer. 2 delegater fra SPiN reiste på landsmøte til NSO. Disse delegatene hadde i forkant deltatt på et regionmøte der de fikk innføring i saker til LM. SPiN har i tillegg hatt representasjon i Internasjonal Komite med ett medlem fra Høgskolen i Narvik. Studenttinget i Nord-Norge kom i gang igjen våren 2011 etter å ha vært inaktivt ett år. Det har vært avholdt 3 møter dette studieåret og det er planlagt et overlappmøte i juni. I forbindelse med debatten som ble avholdt ved studiestart, ble det av politikerne invitert til et møte. I dette møtet ble det blant annet tatt opp kollektivtilbudet i kommunen, samt busstilbud på tvers av fylkesgrensene. Dette var innspill de skulle ta med seg videre i møte med fylkeskommunen. Hovedfokus på dette møtet ble den forstående fusjonen mellom samskipnadene i Narvik og Bodø. Utfordringer I det videre arbeidet er det en utfordring å få engasjerte studenter til å stille til verv. Det er ønskelig å få enda flere klassetillitsvalgte enn det allerede er. Fortsette arbeidet med å synliggjøre SPiN, se viktigheten med å være aktiv via sosiale media, styrke og holde vår posisjon i NSO ved deltakelse på landsstyremøter og følge opp det viktige arbeidet rundt fusjonsprosessen. Videreføre det administrative arbeidet slik at alle studentpolitiske organer på HiN har god innsikt i og forståelse av hverandres arbeid. Samt at man kan få til et godt samspill mellom tillitsvalgte, studentrådet, SPiN, høgskolestyret og SSiN slik at man kan arbeide mot felles mål med felles prinsipper og interesser. Med vennlig hilsen For Studentparlamentet I Narvik Suzanne Dahn Leder SPiN

23 Vedlegg 2 Årsmelding fra avdeling for Helse og Samfunn og avdeling for Teknologifag. Årsmelding for avdeling Helse og Samfunn 2011/2012 Klassene: år sykepleie Avdelingsrepresentant: Trine Lise Forsaa Det har vært avholdt tre møter for avdelingen hittil dette skoleåret og ett fjerde er planlagt. Første møtet ble avholdt sammen med avdeling for teknologi, hvor vi ble enig om at det var mest hensiktsmessig og ha separate møter for avdelingene. Det første separate møtet ble avholdt før jul, det andre i februar også er det planlagt ett møte i mai. Som teknologistudent har det vært veldig interessant og være ansvarlig for avdelingen. Jeg har hatt gleden av og delta i mange spennende diskusjoner, blant annet om: Studentenes engasjement i og for forelesningene Holdningskampanje for å øke studentenes engasjement Anerkjennelsen over at en fra avdelingen vant SPÆP Ønsket den nye dekanen for avdelingen velkommen Det nye kurset Villmarksmedisin Utstyrsmangel på praksissal Informert om SPiNs aktiviteter og mulige fremtidige aktiviteter Det var en stund litt usikkerhet om den tillitsvalgte fra tredjeklassen kom til å fortsette med vervet, og en misskommunikasjon mellom meg og nestleder, førte til at det ikke ble sendt ut innkallig til tillitsvalgt for tredjeklassen. Dette skal nå være rettet opp i før siste møtet blir avholdt. Vi er i avdelingen opptatt av at vi er en høyskole, selv om vi er delt i to avdelinger, og syns dette er viktig å fremme utad. Med vennlig hilsen Trine Lise Forsaa Avdelingsrepresentant for helse og samfunn ÅRSMELDING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I NARVIK 2012 Høstsemesteret I høstsemesteret ble ett fellesmøte avholdt mellom de tillitsvalgte ved både Avdeling for teknologi (AT) og Avdeling for helse og samfunn (AHS), den 19. oktober. Avdelingsrepresentant og SPiNnestleder Jon-Inge Venvik fungerte her som møteleder. Oppmøtet var tilfredsstillende. Vårsemesteret I vårsemesteret er det foreløpig avholdt ett slikt møte, da utelukkende for AT den 22. februar. SPiN-styremedlem og avdelingsrepresentant Sigurd S. Jakobsen fungerte her som møteleder. Det var et godt oppmøte. SPiNs arbeide i den senere tid var en orienteringssak, og blant emnene for diskusjon og orientering var den planlagte sammenslåing av studentsamskipnadene i Narvik og Bodø, hvorledes studentene kan søke om økonomiske midler for å gjennomføre velferdstiltak samt høyskolens Læringsmiljøutvalg. Et ytterligere møte er planlagt avholdt den 25. april. Skrevet den 16. april 2012 av Sigurd S. Jakobsen (styremedlem i Studentparlamentet i Narvik, SPiN).

24 Vedlegg 3 Årsmelding fra kontrollkomiteen. Årsmelding fra kontrollkomiteen 2012 Under årsmøtet til Studentparlamentet som ble avholdt våren 2011 ble det valgt en kontrollkomitè på 3 personer. Igjennom året som har gått er det kun Einar G. Fauske som har fulgt opp dette vervet og deltatt aktivt på møtene. Kontrollkomitèen er fornøyd med møtehyppigheten som har vært det siste året. Innkallingene til styremøter har stort sett blitt sendt ut innenfor en rimelig tidsfrist. Sakslister har også blitt offentliggjort i tilstrekkelig tid før møtene. Sakslistene har generelt sett vært bra utarbeidet på forhånd. Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å få tilstrekkelig nok personer til å stille opp på møtene. For fremtiden anbefales det derfor at det planlegges mer detaljert når det skal være møte i SPIN. Når møtene som regel blir lagt til de 2 timene etter lunsj om onsdagene bør så mange som mulig ha anledning til å delta Arbeidet til kontrollkomiteen har bestått av å gå igjennom innkallinger til møtene, delta på selve møtene for å kontrollere at møtene blir riktig gjennomført og å fungere som tellekorps under avstemninger. Kontrollkomiteen har også gjentatte ganger avgjort om enkeltsaker kan vedtas på en bestemt måte i henhold til vedtektene. Kontrollkomitèen er fornøyd med sammensetningen av SPIN og mener det har bestått av engasjerte studenter. Det er særdeles viktig at retningslinjene for møter i SPIN blir fulgt. For at arbeidet skal kunne videreføres er det derfor viktig at kontrollkomitèen består av personer som har en viss kompetanse innenfor organisasjonsarbeid. Totalt sett mener kontrollkomitèen at SPIN har fått gjort et bra arbeid det siste året. Det er veldig bra at også studentene har muligheten til å være med på å påvirke skolehverdagen. Det er viktige prosesser som angår studentene som skal gjennomføres i nærmeste fremtid. Det betyr derfor svært mye at SPIN består av studenter som bryr seg om skolen sin. Vennlig hilsen Einar Gutierrez Fauske Kontrollkomitèen SPIN Telefon

25 Vedlegg 4 Regnskap SPiN 2011 med balanse. Regnskap Studentparlamentet i Narvik Regnskap Budsjett 2011 Post Budsjetterte Inntekter 1.1 Tilskudd Høgskolen i Narvik (HiN) kr ,00 kr , Lønn Trainee fra Høgskolen i Narvik (HiN) kr 0,00 kr 0, Tilskudd Studentsamskipnaden i Narvik (SSiN) kr 0,00 kr 0, Refusjon Norsk studentorginasjon (NSO) kr 0,00 kr , Renteinntekter kr 198,00 kr 0, Tilskudd fra NSO - Frifondsmidler kr ,50 kr 0,00 Sum budsjetterte driftsinntekter kr ,50 kr ,00 2 Budsjetterte utgifter 2.1 Øremerkede utgifter: Fadderordningen/SSU kr 0,00 kr 0, Lønn, sos. Utgifter organisasjonskonsulent kr 0,00 kr 0, Lønn Trainee kr 0,00 kr 0, Overføring NSS kr 0,00 kr 0,00 Sum øremerkede utgifter: kr 0,00 kr 0, Driftsutgifter: Møtegodtgjørelse kr ,00 kr , Egne reiser og kurs kr ,09 kr , STiNN kr 3 157,00 kr 8 000, Utlegg NSO kr 1 000,00 kr , Kontorrekvisita kr 533,00 kr 1 500, Telefongodtgjørelse kr 5 000,04 kr 2 800, Bevertning kr 1 863,90 kr 8 000, Profilering og informasjon kr ,00 kr , Gaver og diverse utgifter kr 0,00 kr 6 500, Gebyrer kr 889,00 kr 600,00 Sum driftsutgifter: kr ,03 kr , Prosjektmidler: Organisasjonskurs kr 0,00 kr , Oppstartsseminar Studentparlamentet i Narvik kr 0,00 kr 6 000, SPÆP kr ,42 kr , Sprell og spetakkel øremerket kr ,00 Sum prosjektmidler: kr ,42 kr ,00 3 Sum budsjetterte utgifter: kr ,45 kr ,00 4 Differanse kr ,05 -kr 5 400,00 5 Kontantbeholdning pr kr ,81

26 Vedlegg 5 Arbeidsprogram for Studentparlamentet i Narvik 2011/2012. Generelt Studentparlamentet i Narvik (SPiN) er betegnelsen på hele studentdemokratiet ved Høgskolen i Narvik. Studentstyret i Narvik er navnet på det øverste organet i SPiN mellom årsmøtene. SPiN skal: alltid ha studentene i fokus være et proaktivt organ - sikre at hver klasse på HiN har sin tillitsvalgt som aktivt deltar i kvalitetssikringsarbeid på høgskolen være anerkjent lokalt og nasjonalt - være godt synlig for høgskolens studenter SPiN tar opp saker som er av interesse for studentene, enten på eget initiativ eller etter ønske fra enkelte studenter, klassene eller høgskolen/samskipnaden. SPiN skal ivareta og fremme studentenes økonomiske, faglige, sosiale og demokratiske interesser og rettigheter. SPiN mener at samordning av studentenes medbestemmelsesrett i et lokalt studentdemokrati, er det beste virkemiddel for å få gjennomslag for synspunkter og oppnå ønskede mål. SPiN søker et utstrakt og nært samarbeid med studentorganisasjonene i Narvik og andre studentpolitiske organer. Primærpunkter: Fag og forskning SPiN skal jobbe for å innføre basisgrupper på alle utdanningene på HiN jmf. sykepleierutdanningen. SPiN skal jobbe videre med arbeidet om å innføre relevant praksis på ingeniør- og økonomiutdanning. SPiN skal jobbe for å gjøre studentene kjent med kvalitetsikringssystemet og være en pådriver både for at tillitsvalgte og den øvrige studentmassen bidrar aktivt til kvalitetsarbeidet ved HiN. SPiN skal se til at pedagogisk-didaktisk kompetanse forblir et aktuelt tema ved HiN. SPÆP videreføres, og legges til slutten av høstsemesteret. SPiN skal jobbe for at forskningen ved HiN blir mer synlig, samt jobbe for at forskerne involverer studentene mer i forskningsarbeidet som foregår på HiN. SPiN skal, i samarbeid med andre studentorganisasjoner ved HiN, arrangere næringslivsdagen. Velferd SPiN skal sette fokus på studentenes psykiske helse gjennom en kampanje som kjøres i høstsemesteret. Det skal også jobbes aktivt for å øke stillingen til sosialrådgiveren fra 50% til 100%. SPiN skal, i samarbeid med SSiN og LMU, jobbe med saker som gjelder studentenes læringsmiljø. Internasjonalisering SPiN skal i samarbeid med HiN jobbe for mer synliggjøring av de internasjonale samarbeidsavtalene høgskolen har og bedre informasjonen til studentene om utvekslingsmuligheter. SPiN skal også jobbe for å sikre at studentene ikke møter unødige utfordringer ved ønske om utenlandsopphold. Arbeidet med integrering av de utenlandske studentene ved HiN skal videreføres. SPiN skal fortsette sitt arbeid for innføring av norskkurs på kveldstid for de mastergradstudentene på HiN som er interessert i å lære seg det norske språket.

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga.

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga. Organisasjonslære Organisasjonslære Organisasjonslæra er sjølve basiskunnskapen for alle tillitsvalte. Kunnskap om drift av lokallaga, rollefordeling i styresamarbeidet og reglar for møteavvikling er nødvendig

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer