Driftsstøtte for apotek - veileder 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsstøtte for apotek - veileder 2014"

Transkript

1 Statens legemiddelverk Driftsstøtte for apotek - veileder 2014 Innhold 1. Generelle opplysninger 2. Veiledning for post Veiledning for post , Søknad om driftsstøtte 4. Veiledning for post A-M Regnskapsutdrag - Resultatregnskap 5. Balanse 6. Avskrivningstablå 7. Underskrift Side 1 av 13

2 Formålet med driftsstøtteordningen Driftsstøtteordningen skal tjene to formål: Den skal muliggjøre apotekdrift i strøk av landet der befolkningsstruktur og tjenestetilbud forøvrig gjør det naturlig, men hvor det økonomiske grunnlaget for drift er for svakt til at apotek med normal arbeidsinnsats kan drives lønnsomt. Den skal kunne benyttes til å fremme utøving av særlige samfunnsmessige funksjoner i utvalgte apotek. Driftsstøtteordning for distriktene Geografisk kriterium for støtte Avstanden til nærmeste apotek må være minimum 20 km eller kreve en reisetid på minimum 30 minutter med offentlige transportmidler på sommertid. Økonomiske kriterier for støtte Apotek som tilfredsstiller ovenstående geografiske kriterier må, for å være støtteberettiget, i tillegg tilfredsstille følgende økonomiske kriterier: Apotekets årsomsetning (eks. MVA) må ikke overstige NOK ,-.(Beløpet er beregnet ut fra 80% av gjennomsnittsomsetning for primærapotek med helt driftsår i 2012). Beløpet justeres årlig etter forrige års gjennomsnittomsetning for primærapotek. Apoteket må ha vært drevet faglig og økonomisk forsvarlig. Apotekets kostnader, for eksempel til varekjøp og lønn, må ikke være vesentlig høyere enn det som er vanlig for tilsvarende apotek. Apotek som søker driftsstøtte må ikke være belastet urimelige kostnader fra moderapotek eller konsern. Kun direkte henførbare kostnader kan belastes fra konsern eller moderapotek. Likeledes skal alle inntekter/gevinster/rabatter som opparbeides på kjøp av varer og tjenester fordeles til det enkelte apoteket for å få et korrekt bilde av den økonomiske driftssituasjonen av apotekdriften. Det skal dokumenteres om de geografiske kriteriene er oppfylt. Det skal videre begrunnes separat om ovennevnte økonomiske kriterier er oppfylt. Unormalt høye driftskostnader og sviktende inntekter skal begrunnes spesielt. Utmåling av støttebeløp Maksimalt støttebeløp fastsettes til NOK ,- for helt driftsår. Maksimalt støttebeløp kan bare utmåles til selvstendige apotek (hovedapotek). For apotek som er filial utgjør maksimalt støttebeløp NOK ,- For selvstendig apotek som er enkeltmannsforetak kan det ikke utmåles støttebeløp som er større enn at apotekets driftsresultat med tillegg av støttebeløpet maksimalt utgjør NOK ,- For filialapotek og for apotek som er organisert i selskapsform som innebærer at driftskonsesjonærens lønnskostnad er belastet apotekregnskapet, kan det ikke utmåles større støttebeløp enn at apotekets driftsresultat med tillegg av støttebeløpet maksimalt utgjør NOK 0. Beløpsgrensene indeksreguleres i henhold til konsumprisindeksen. For apotek som i løpet av driftsåret har endret status fra selvstendig apotek til filial eller omvendt, eller hvor organisasjonsformen er endret i driftsåret, blir maksimalbeløpene å avregne forholdsmessig som andeler av helt driftsår. Støtteperiode Side 2 av 13

3 Støtte gis normalt for ett år av gangen, men apotekkonsesjonæren kan etter begrunnet søknad, gis eksklusiv adgang til å søke driftsstøtte for en periode på inntil 3 år. I særlige tilfeller (f.eks. tilfeller der myndighetene vil ha etablert apotek i område hvor det ikke finnes apotek) kan det gis forhåndstilsagn om slik eksklusiv adgang til å søke støtte for en periode på inntil 5 år. Søknadsfrist og saksbehandling Fristen for å søke om driftsstøtte for driftsåret 2014 er 1. mars På regnskapsblankettens første side skal det gis en presisering om avstand til apotekets nærmeste apotek(oppgi hvilket) samt korteste reisetid med offentlig kommunikasjon til nærmeste apotek.. Apotekets åpningstid er tiden apoteket holdes åpent til publikumsekspedering. Søknaden skal bestå av fullstendig utfylt Regnskapsblankett ved søknad om driftsstøtte for apotek samt en separat begrunnelse for søknaden. Regnskapsblanketten skal være signert av apotekkonsesjonæren og attestert av revisor. Gjelder søknaden et apotek som er del av et konsern/kjedekonsern, skal det, i tillegg til revisorattestert regnskap (regnskapsblankett ved søknad om driftsstøtte for apotek) for apoteket det søkes om støtte til, sendes inn revisorattestert årsregnskap (Brønnøysundregnskap). Søknader skal vedlegges budsjett for påfølgende driftsår med kommentarer om hvordan apoteket vil kunne unngå fremtidige behov for driftsstøtte. I forbindelse med nye eierformer hvor driftskostnader/finanskostnader allokeres til apotek/filialer under A/S (kjede) gjelder følgende: Kun dokumenterbare overheadkostnader (driftskostnader/finanskostnader) kan allokeres fra kjede/hovedkontor og skal i slike tilfelle allokeres forholdsmessig etter størrelsen på omsetningen på apoteket/filialen. Direkte henførbare kostnader (driftskostnader/finanskostnader) fra kjede/hovedkontor skal allokeres i henhold til kontoplan. Tilsvarende gjelder for inntekter/rabatter/gevinster/fordeler som opparbeides i tilsluttede selskaper. Disse skal fordeles til det enkelte apotek i henhold til andel av omsetningen for hvert apotek. Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte også gjelder vaktapotek som søker driftsstøtte. Se også punkt over om økonomiske kriterier for driftsstøtte, herunder krav om økonomisk forsvarlig drift. Søker må begrunne søknaden om driftsstøtte og for øvrig stille til disposisjon informasjon som kreves av Legemiddelverket og eventuelt av Riksrevisjonen. Utover dette er det en forutsetning for behandling av søknaden at eventuell øvrig pålagt innrapportering av driftsdata til Legemiddelverket er foretatt. Legemiddelverket skal innen 15. mai 2015 ha sluttbehandlet alle komplette søknader og ha meddelt søkerne utfallet av søknaden. Utbetaling av innvilget støtte skal foretas senest 14 dager etter at søknaden er ferdigbehandlet. Avkorting av støtten vil kunne foretas etter skjønn. Søknadens utfall kan påklages etter Forvaltningslovens vanlige bestemmelser. Varierende driftsresultat Statens legemiddelverk kan ved tilfeldige endringer i apotekets driftsresultat ta hensyn til driftsresultatet for foregående år, før den endelige driftsstøtten fastsettes. Dersom driftsresultatet foregående år var større enn tilskuddsgrensen det året, vil støtten for siste driftsår kunne bli skjønnsmessig redusert av Statens legemiddelverk. Salgsgevinst Ved salg av apoteket i løpet av året det søkes driftsstøtte for, beregnes driftsstøtte etter gjeldende satser for den andel av året apoteket har vært drevet. Salgsgevinst ved salg av apoteket vil imidlertid ved behandling av driftstøttesøknaden være å anse som driftsinntekt for perioden det søkes støtte for. Side 3 av 13

4 Driftsstøtteordning for pålagte samfunnsoppgaver, herunder pålagt vakt Separat regnskapsførsel for vaktapotek Det vises til Lov om apotek av nr. 39 (apotekloven) kap Regnskap og annen virksomhetsregistrering og til Forskrift om apotek av nr. 178 (apotekforskriften) 28 Bokføringsplikt og 29 Apotekkonsesjonærs plikter. Det gjøres oppmerksom på at det kreves separat regnskapsførsel for vaktomsetningen og for den øvrige apotekdriften. Det skal sendes inn separate regnskapsblanketter både for vaktdelen av apoteket og for den regulære apotekdriften. Det anmodes videre om at det sendes inn vaktregnskap også for året før driftsstøtteregnskapsåret. Driften ved faste vaktapotek medfører økt administrasjon og økt ansvar for apotekeren. Dette tas det i driftsstøtteordningen hensyn til ved at det kan søkes om rimelig økonomisk kompensasjon for drift av vaktapotek. Vi gjør oppmerksom på at denne delen av driftsstøtteordningen kun gjelder for apotek som har pålagte samfunnsoppgaver, herunder pålagt vaktapotek. Støtte til vaktapotek er begrenset til å gjelde underskudd ved vaktdriften. For å begrunne en søknad om driftstøtte, må det derfor utformes egne regnskaper for vaktdelen av apotekdriften. Apotekets dag og vaktåpningstid oppgis i søknadsdokumentasjonen. Generelt bør de kostnader som klart hører til dag- eller vaktdriften føres i det relevante delregnskapet. Ut over dette skal fordelingen av kostnadene skje etter følgende kriterier: Vareforbruk, fordeles i forhold til omsetningen Personalkostnader, direkte personalkostnader belastes vaktregnskapet Lokalkostnader, fordeles etter omsetningen Diverse kostnader, finanskostnader og avskrivninger, fordeles i forhold til omsetningens fordeling Diverse Søknader skal vedlegges budsjett for vaktdelen av apoteket for påfølgende driftsår, med kommentarer om hvorledes apoteket vil kunne unngå eller evt. redusere fremtidige behov for driftsstøtte. Kriteriene for driftsstøtte Det geografiske kriteriet for driftsstøtte (til distriktsapotek) gjelder ikke for vaktapotek Det økonomiske kriteriet om omsetning under minstegrense (til distriktsapotek) gjelder ikke for vaktapotek Kravene om faglig og økonomisk forsvarlig drift gjelder ved søknad om driftsstøtte for vaktapotek. Søknad om driftsstøtte for vaktapotek (vaktdelen) skal dokumenteres i separat begrunnelse som sendes inn til Statens legemiddelverk innenfor samme frist som Regnskapsblankett ved driftsstøtte for apotek. Ved utmåling av støttebeløp for søknader begrunnet i samfunnsoppgaver, legges kun vaktdelen av apotekets driftsresultat til grunn. For vaktapotek kan det ikke utmåles større støttebeløp enn at vaktdelens driftsresultat med tillegg av støttebeløpet maksimalt utgjør NOK GENERELLE OPPLYSNINGER Regnskapsblankett ved søknad om driftsstøtte for apotek Denne regnskapsblanketten omfatter: Side 4 av 13

5 1. Søknad om driftsstøtte 2. Utdrag fra apotekets regnskap: - resultatregnskap inkl. omsetningsoppgave - balanse - avskrivningstablå Regnskapsblankett til statistikk for apotek (statistikkskjema) er kun et forenklet skjema for statistikk, og skal ikke brukes i forbindelse med søknader om driftsstøtte. Dersom det søkes om driftsstøtte for apotekdrift, skal dette skje på eget skjema Regnskapsblankett ved søknad om driftsstøtte for apotek (driftsstøtteskjema), som sendes inn til Statens legemiddelverk i tillegg til forenklet statistikkskjema. Statistikkskjema, driftsstøtteskjema, samt tilhørende veiledere og kontoplan gjøres tilgjengelig på Henvisning til kontoplan Apotekene er pålagt å benytte gjeldende kontoplan for apotek. Regnskapsblanketten er i det alt vesentlige tilpasset denne kontoplanen. De tresifrede tall, som er oppført foran beløpsfeltet i regnskapsblanketten, er kontoplanens kontonummer som inngår i vedkommende post. Dersom apoteket nytter flere kontoer enn de som er oppført i gjeldende kontoplan, plikter apoteket å påse at eventuelle regnskapsdata fra slike kontoer blir tatt med i de poster i regnskapsblanketten hvor de naturlig hører hjemme. Postnummer Foran hver tekstlinje står anført et "Post nr.". Dette nyttes som henvisning ved overføring av beløp fra et beløpsfelt til et annet i Regnskapsblanketten. Samtidig benyttes det som henvisning fra denne veileder til Regnskapsblanketten og ved Statens legemiddelverks registrering av regnskapsdata. Delsummer - to beløpskolonner Der hvor regnskapsblanketten har 2 beløpskolonner ved siden av hverandre, skal beløpene i venstre kolonne summeres. Summen skal overføres til høyre beløpsfelt. %-feltet I kolonnen merket % er de beløpsfelt som det er særlig interessant å få beregnet prosenten av, markert med heltrukket linje. Alle prosenttall beregnes automatisk ut fra netto varesalg. Side 5 av 13

6 2. VEILEDNING FOR POST Post til er selvforklarende. Post Her fylles inn samlet antall årsverk som har blitt nedlagt i apoteket i løpet av regnskapsåret. Et årsverk er stipulert til 1800 timer. Post Her føres totalt apotekareal i m2. Post Her føres kjedetilknytning, dvs. kjedens fulle navn, uavhengig av om apoteket er eid av eller bare er tilknyttet kjede i egenskap av franchise el.l. Post Her føres hvorvidt apoteket som skjemaet gjelder for er et hovedapotek (skriv H), filialapotek (skriv F) eller vaktdel av apotek (V). Post Her føres hvorvidt apoteket er organisert som et enkeltmannsforetak, A/S, avdeling under A/S, eller annen organisasjonsform Post Post Her føres navn på kontaktperson for regnskapsblankett samt dennes telefonnummer og e-postadresse Her føres opp, avstand til nærmeste apotek (i km), korteste reisetid til nærmeste apotek (i min.) og kontonummer for overføring av evt. støtte 3. VEILEDNING FOR POST SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE Statens legemiddelverk minner om at søknad om driftsstøtte skal være begrunnet. For vaktapotek som søker driftsstøtte må det utformes egne regnskaper for vaktdelen av apotekdriften. Generelt bør de kostnader som klart hører til dag- eller vaktdriften føres i det relevante delregnskapet. Ut over dette skal fordelingen av kostnadene skje etter følgende kriterier: - Vareforbruk, fordeles i forhold til omsetningen - Personalkostnader, direkte personalkostnader belastes vaktregnskapet - Lokalkostnader, fordeles etter omsetningen - Diverse kostnader, finanskostnader og avskrivninger, fordeles i forhold til omsetningens fordeling. Post Gjelder søknaden om driftsstøtte et apotek som er del av et konsern/kjedekonsern, skal revisorattestert årsregnskap (Brønnøysundregnskap) for konsernet/kjeden som helhet sendes til Statens legemiddelverk. Post Har apotekkonsesjonæren mottatt ordinære sykepenger og/eller attføringsmidler fra Rikstrygdeverket og/eller annen sykeforsikring, hvor premien blir utgiftsført i apotekets regnskap, skal beløpet føres her. Post Velger apotekkonsesjonæren å gjøre investeringer som er kostbarere enn nødvendig for å drive apotek skal den faktiske kostnaden føres i regnskapet, men ved søknad om driftsstøtte vil ikke Legemiddelverket kunne godta kostnader ut over normalinvesteringer. Apotekkonsesjonæren skal derfor redusere sin søknad med den del av kostnaden som overskrider normalinvesteringer. Side 6 av 13

7 Et eksempel er dyrere bil enn normalbehovet i et apotek. Da må søknaden om driftsstøtte reduseres med det beløpet avskrivninger utover normalavskrivninger utgjør. Post Her føres opp Sum resultat før driftsstøtte fra post F. i regnskapsblanketten. 4. VEILEDNING FOR POST A M REGNSKAPSUTDRAG - RESULTATREGNSKAP Kun dokumenterbare overheadkostnader knyttet til apotekdriften kan allokeres fra kjede/hovedkontor og skal i slike tilfelle allokeres forholdsmessig etter størrelsen på omsetningen på apoteket/ filialen. Direkte henførbare kostnader fra kjede/hovedkontor skal allokeres i henhold til kontoplan. Avskrivninger av immaterielle eiendeler (goodwill etc.) skal føres under post I i Regnskapsblankett ved søknad om driftsstøtte for apotek A. Driftsinntekter Inntektssiden er delt opp i: 1. Netto varesalg (post A. SAL) 2. Inntektsreduksjoner (post A.3) 3. Andre driftsinntekter (post A.5) Andre inntekter som renter og andre finansinntekter, føres opp under pkt. D, post nr. D Ekstraordinære inntekter som gevinst ved salg av eiendeler føres under pkt. E, post E. 001 og E Inntekter/gevinster/rabatter på kjøp av varer og tjenester skal likeledes henføres til det enkelte apotek enten dette opparbeides i apotek eller i annen del av virksomheten apoteket er tilknyttet og fordeles etter andel av samlet innkjøp på lik linje som overheadkostnader fordeles. Det forutsettes at alle vareleveranser i driftsperioden er blitt bokført som salg i vedkommende driftsperiode selv om oppgjøret ikke har funnet sted i perioden. Alt salg ved apoteket skal føres opp i årsregnskapet/regnskapsblanketten eksklusiv merverdiavgift. 1.2 Post A.1 03 Kredittsalg Rikstrygdeverket og A.1 04 Annet kredittsalg Post A.1 03 Kredittsalg Rikstrygdeverket og post A.1 04 Annet kredittsalg skal føres hver for seg. Post A.1 06 Salgsrabatter Statens legemiddelverk må i forbindelse med en vurdering av vareforbruket ha opplysninger om de rabatter apoteket har gitt sine kunder. Rabattene forutsettes enten registrert etter hvert, eller de kan bli trukket ut fra fakturaene ved årsoppgjøret. Post A.3 Salgsinntektsreduksjoner, utlegg inkl. i salgsprisen Denne posten skal kun inneholde apotekets utlegg til frakt, provisjon m.v. som er inkludert i salgsprisen og som blir betalt av kunden. Dette gjelder f.eks. håndkjøpspreparater, veterinærmedisin og eventuelt forsendelser til leger, legesenter e.l. Side 7 av 13

8 Posten skal ikke inneholde apotekets utlegg til forsendelse av legemidler forskrevet på resept til humant bruk m.v. som refunderes av Fraktrefusjonsordningen. Dersom konto 613 av praktiske grunner nyttes ved bokføringen av frakter og provisjoner som refunderes av Fraktrefusjonsordningen, må disse trekkes ut før kontoenes saldo overføres til post A.3. Eventuelle tillegg som ikke er refundert av Fraktrefusjonsordningen ved årets slutt, føres opp som utestående fordring (post K.2 04). 1.3 Post A.5 Andre driftsinntekter Det må påses at utgående merverdiavgift (konto 270) vedrørende de inntekter som her er ført, er fratrukket. Salg av varelager i forbindelse med eierskifte medtas ikke under varesalg eller andre driftsinntekter. Inntekter/gevinster/rabatter på kjøp av varer og tjenester skal likeledes henføres til det enkelte apotek enten dette opparbeides i apotek eller i annen del av virksomheten apoteket er tilknyttet og fordeles etter andel av samlet innkjøp på lik linje som overheadkostnader fordeles. B. Driftskostnader B1 Inngående og utgående varebeholdning / Varekjøp / Vareforbruk Det forutsettes at beholdningene som oppføres i regnskapsblanketten bygger på varetelling hvor verdiene er fastsatt etter følgende retningslinjer: Det er tilstrekkelig å føre samlet varebeholdning for denne konto, men en gjør likevel oppmerksom på at varebeholdningen skal være spesifisert på følgende varegrupper i Regnskapsblanketten til Statens legemiddelverk: Spesialiteter inkludert uregistrerte preparater (også homøopatmedisin og allergenekstrakter) Handelsvarer og naturmedisin i originalpakning Apotekpreparater levert fra grossist, serviceapotek eller fra andre serviceordninger, samt egenproduserte preparater Råvarer og andre varer (inkl. forbrukerpakning med innhold av slike varer) Emballasje/innpakningsmateriell Inndelingen av varegrupper er den samme som er brukt for varekjøp (kontogruppe 40) med unntak av konto 403 og 404 som her er slått sammen med egenproduserte preparater. Beholdningen skal for spesialiteter, handelsvarer i originalpakning, råvarer og emballasje føres opp med en verdi tilsvarende innkjøpsverdien (fratrukket merverdiavgift). For apotek- og sentralt fremstilte preparater i ferdigpakning føres opp 50 % av utsalgsprisen (fratrukket merverdiavgift). Galeniske preparater m.v. føres opp med 50 % av den pris som fremkommer ved utregning etter Medisinaltaksten. I kjøpskolonnen skal beløpene være fratrukket merverdiavgift. Apotekets varelager er lite utsatt for ukurans og Statens legemiddelverk følger derfor skattemyndighetenes regler om realisasjonsprinsippet. Ved eierskifte skal den apoteker som fratrer vise "beholdning ved periodens slutt" lik varelagerets takst. Side 8 av 13

9 Post B.1 03, B.1 04 og B.1 05 Kjøp av apotekpreparater fra grossister (post nr.b.1 03) og apotekpreparater fra produksjonsapotek og andre serviceordninger (post B.1 04) føres hver for seg og summeres ned på post B Varetelling for alle apotekpreparater inkludert egenproduksjon, kan av praktiske grunner gjøres under ett. Samlet verdi for beholdningen føres opp på post B Post B.1 01, B.1 02, B.1 05, B.1 06, B.1 07 og B.1 09 Vareforbruket i ovennevnte kolonner fremkommer slik: beholdning ved periodens start + varekjøp for året eksklusive merverdiavgift og rabatter - beholdningen ved periodens slutt = Periodens vareforbruk + Legemiddelomsetningsavgift (konto 480) 1.4 = Periodens vareforbruk 1.5 Post B.107 Emballasje/innpakningsmateriell Her skal føres alt materiell som nyttes i forbindelse med salg av den enkelte vare. Foruten innerog ytteremballasje til det enkelte preparat skal her også medtas for eksempel skrankepapir, kontrollnummerblokker, reseptkonvolutter, telefonreseptblokker. Øvrige småanskaffelser og kontorrekvisita føres på post B. 402 og B Post B1 SUM Beholdning/kjøp/vareforbruk Beløpet på post B.1 SUM skal være lik summen av beløpene i vareforbrukskolonnen på post B.1 01, B.1 02, B.1 05, B.1 06, B.1 07 og B Summen skal også stemme for beholdninger og varekjøp. 1.7 B.2 Personalkostnader B.2 01/ B.2 02 Lønn til ansatte Gruppen brukes til lønn for ansatte og spesifiseres etter behov. Offentlige tilskudd og refusjoner som er kostnadsreduksjoner vedrørende arbeidskraftkostnader, føres på særskilt kontokode i kontokodegruppene 57 og 58, det vil si under post B Post B.203 Annen oppgavepliktig godtgjørelse Her føres godtgjørelse ut over utbetalt lønn, f. eks. fordel arbeidsforhold, tantieme, godtgjørelse for forslag og oppfinnelser osv. Post B.2 04 Konsulenttjenester/honorarer med mer. Her kan føres regnskapshonorar og gave til ansatte samt innleid renhold. Overheadkostnader skal ikke inn her. Post B.2 06 Ansattes pensjonspremie (apotekets andel) Påse at apotekerens pensjonspremie ikke er inkludert i dette beløp. Apotekerens pensjonspremie føres på post L1 03. Post B.2 09 Husleie personalbolig Husleien som apoteket har måttet betale for eventuell personalbolig p.g.a. at boligen har stått tom i en periode, føres her. Husleie for apoteklokalene føres på post B.4 01 jfr. kontoplanens kommentarer til konto 596. Side 9 av 13

10 Apotekkonsesjonær som finner det nødvendig av hensyn til rekrutteringen å kunne tilby bolig, kan i kortere perioder, når personalboligen ikke er bebodd, føre husleien på konto 596. Det forutsettes at leien ellers i sin helhet betales av leieren og at alt vedlikehold av og anskaffelse til boligen ikke belastes apotekets driftsregnskap. Eventuell gevinst/tap ved salg/overdragelse av personalbolig skal derimot føres i apotekets driftsregnskap. 1.8 B.3 Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler Statens legemiddelverk krever lineære avskrivninger i regnskapsblanketten. Avskrivningssatsene er: Varebil 20% Alarm/Elektronisk utstyr 20% Bygningsmessige anlegg, inventar og utstyr 10% Immaterielle verdier (goodwill og lignende.) 10% Statens legemiddelverk godkjenner avskrivninger for et helt år uansett når i året anleggsmidlet er anskaffet. Det må føres egne avskrivninger overfor ligningsmyndighetene. Post B.3 01 Apotekets ordinære avskrivninger Posten inneholder kontiene og skal bare inneholde ordinære avskrivninger etter Statens legemiddelverks fastsatte regler. Merk nye konti Immaterielle verdier konti , samt avskrivninger på nevnte konti, ny konto 605. Avskrivning immaterielle verdier skal dog ikke føres sammen med ordinære avskrivninger i post B.3 01, men under pkt. I B.4 Lokalkostnader Post B.4 03 Kommunale utgifter, sikring, lys, varme med mer Forbruksartikler i forbindelse med rengjøring føres her i tillegg her. B.5 Andre driftskostnader Post B.5 03 Kontorrekvisita, telekostnader, porto og frakter Påse at denne posten ikke inneholder frakt m.v. som er utlagt og som blir refundert enten av kunden eller av Fraktrefusjonsordningen, jfr. kommentarene til post A.3. Post B.5 05 og B.5 06 Bilkostnader Apotek som har behov for bil til yrkeskjøring, kan føre kostnadene i regnskapsblanketten. Driftskostnadene skal føres i samsvar med Skattedirektoratets regelverk. Apotek som ikke fører forretningsbil, fører utgifter for nødvendig kjøring med privatbil etter kilometersatsene i Staten. Post B.5 09 Kontingenter, gaver, forsikringspremie Det skal skilles mellom fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede poster. Post B.5 10 Andre driftskostnader Kun dokumenterbare overheadkostnader (drift) tilknyttet apotekdriften kan allokeres fra kjede/hovedkontor og skal i slike tilfelle allokeres forholdsmessig etter størrelsen på omsetningen på apoteket/filialen. Direkte henførbare kostnader (drift) fra kjede/hovedkontor skal allokeres i henhold til kontoplan. Side 10 av 13

11 Post B.5 11 Tap på kundefordringer Her føres kun reelle tap, delkrederavsetninger godtas ikke. D. Finansinntekter / kostnader Post D.0 03 Andre finanskostnader Kun dokumenterbare overheadkostnader (finans) tilknyttet apotekdriften kan allokeres fra kjede/hovedkontor og skal i slike tilfelle allokeres forholdsmessig etter størrelsen på omsetningen på apoteket/filialen. Direkte henførbare kostnader (finans) fra kjede/hovedkontor skal allokeres i henhold til kontoplan. 1.9 Post D. Sum netto finanskostnader Sum netto finanskostnader omfatter både inntekter og kostnader. Vær derfor ved summering oppmerksom på at enkeltbeløpene kan ha forskjellige fortegn. E. Ekstraordinære inntekter / kostnader Sum netto ekstraordinære kostnader omfatter både inntekter og kostnader. Vær derfor ved summering oppmerksom på at enkeltbeløpene kan ha forskjellige fortegn. Post E.0 01 Gevinst ved salg av anleggsmidler og E.0 04 Nedskrivning betinget av salgsgevinst Gevinst ved salg av anleggsmidler kan benyttes til ekstraordinær nedskrivning av avskrivbare anleggsmidler. Dette er aktuelt først og fremst ved eierskifter og ved salg av dyre anleggsmidler som varebil o.l. Denne konto er ikke omtalt i kontoplanen for apotek, men Legemiddelverket anbefaler å benytte konto 858 til post E F. Sum resultat før driftsstøtte Her fremkommer apotekets resultat før evt. driftsstøtte og avskrivning av immaterielle verdier. Posten består av delsummer som kan være positive eller negative beløp G. Driftsstøtte Se pkt. 4. H. Sum resultat etter driftsstøtte Sum etter driftsstøtte og før avskrivning immaterielle verdier I. Avskrivning immaterielle verdier Her føres avskrivning av immaterielle verdier; goodwill, konsesjoner og lignende Maksimal avskrivningssats er 10% jfr. pkt. B.3. Konto 605 skal benyttes vedrørende avskrivning immaterielle verdier. Side 11 av 13

12 1.13 J. Sum resultat etter avskrivning immaterielle verdier Sum apotekets overskudd/underskudd etter avskrivning immaterielle verdier. Det er denne summen som skal overføres til balansen, som årets resultat. Summen overføres til L BALANSE Balansen skal så vidt mulig settes opp slik at den gir et uttrykk for apotekets økonomiske og likviditetsmessige situasjon. Dette gjelder også apotek som er en del av konsern/kjede. Apotekernes private eiendeler som bolig, hytte, bil, osv. samt "privat" gjeld skal ikke tas med her. Alt mellomværende driftssøkende apotek har med andre enheter i samme konsern/ kjede bes kommentert særskilt dersom forholdet ikke fremkommer direkte av regnskapsblanketten. K. Eiendeler (vedr. apotekdriften) Hvis apotekeren fratrer i regnskapsåret og umiddelbart deretter overtar nytt apotek, skal balansekonto bare utfylles i regnskapsblanketten for det/de apotek apotekeren driver ved regnskapsårets slutt Post K.101 Goodwill Verdi som fremkommer utover den bokførte verdien av enkeltaktiva, f.eks. firmanavn, kundekrets etc. Post K1.02 Varige anleggsmidler (tomter, anlegg etc.) Konti 116 og 117 anbefales å benytte vedrørende innskudd i apoteklokaler og/eller personalbolig. Post K.2 03 Merverdiavgift og antatt offentlig driftstilskudd I tillegg til tilgodehavende merverdiavgift og fraktrefusjoner, skal det her kun føres opp antatt driftstilskudd for driftsperioden, fratrukket forskudd på tilskudd mottatt i driftsperioden. L. Gjeld og egenkapital (vedr. driften) 1.15 Post L.1 01, L.1 02, L.1 03 og L.1 04 For å komme frem til L1 "Egenkapital/Underbalanse" ved periodens slutt, tar en utgangspunkt i "Egenkapital/ Underbalanse ved periodens begynnelse"(post L.1 01). Beløpet overføres fra forrige års regnskap og kan være positivt (= egenkapital) eller negativt (= underbalanse). Årsresultatet legges til/trekkes fra, og eventuelt utbytte eller privatuttak inkl. pensjonspremie og skatt trekkes fra. Det beløpet som fremkommer føres på post L.1. Eksempel på føring av egenkapital/underbalanse L1.01 L1.01 Egenkapital/underbalanse pr. 1/ L1.02 Årsoverskudd/undersk. (J.SUM) L1.03 Privatkonti/endr. EK for AS L1. Egenkapital/underbalanse pr. 31/ For aksjeselskap, skal egenkapital/underbalanse inneholde både bunden og fri egenkapital. For aksjeselskap føres endring i egenkapitalen under pkt. L Post L. SUM Apotekets gjeld og egenkapital "K. SUM Apotekets eiendeler" og "L. SUM Apotekets gjeld og egenkapital" skal alltid være lik. Side 12 av 13

13 6. AVSKRIVNINGSTABLÅ Post M.101 Opprinnelig anskaffelseskost pr. 1.1.d.å. Anskaffelseskost er lik det beløp som ble betalt ved anskaffelse, enten anleggsmidlet ved anskaffelsen var nytt eller brukt. Post M.103 Årets avgang, anskaffelseskost Dersom en del av de anleggsmidler som er ført opp i post nr M.101 er solgt/kondemnert i løpet av året, skal anskaffelseskost for angjeldende anleggsmidler føres her. Post M.104 Opprinnelig anskaffelseskost inkl. tilgang og avgang d.å. Årets avskrivningsgrunnlag fremkommer her. Post M.105 Akkumulerte ordinære avskrivninger inkl. årets avskrivning og Post M.106 Akkumulerte nedskrivninger betinget av salgsgevinst inkl. årets nedskrivning Her skal oppføres sum tidligere år + årets avskrivninger, og sum tidligere år + årets nedskrivninger etter Statens legemiddelverks regler. Vedrørende avskrivningssatsene vises til kommentaren til post B.3. Post M.2 01 Årets ordinære avskrivninger Her føres årets ordinære avskrivninger jfr. B UNDERSKRIFT Apotekkonsesjonær og revisor skal bekrefte ved sin underskrift at de oppførte data i omsetningsoppgaven og regnskapsutdraget er korrekte i forhold til de særkrav Statens legemiddelverk stiller og for øvrig er sammenfallende med regnskapet som blir presentert for ligningsmyndighetene. Regnskapet skal også være ført etter den fastsatte kontoplan for apotek og følge god regnskapsskikk, jfr. for øvrig 29 i apotekforskriften (se ovenfor). Kontaktpersoner: Helga Festøy, tel Terje Gregersen, tel Side 13 av 13

Årsregnskap apotek - veileder 2013 Innhold:

Årsregnskap apotek - veileder 2013 Innhold: Årsregnskap apotek - veileder 2013 Innhold: 1. Generelle opplysninger 2. Rutiner for elektronisk lagring og oversendelse av filer til Statens legemiddelverk 3. Utfylling av regnskapsblankett til statistikk

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Apotekstatistikk 2007

Apotekstatistikk 2007 Apotekstatistikk 2007 30. januar 2009 Apotekstatistikk 2007 Innhold 1. Innledning...2 2. Konklusjoner 2007...3 3. Regnskapsstatistikk 2007 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste...3 4. Omsetning

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF Til: Landets apotek og grossister Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF RUNDSKRIV 1-2006 STATISTIKK 2005 LANDETS PRIVATE APOTEK Innledning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

KORRIGERT STATISTIKK 1999 OG 2000 LANDETS PRIVATE APOTEK

KORRIGERT STATISTIKK 1999 OG 2000 LANDETS PRIVATE APOTEK Til: alle landets apotek Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 21-11-9 1/9357 SL/Kim Sveen RUNDSKRIV 8/21 KORRIGERT STATISTIKK 1999 OG 2 LANDETS PRIVATE APOTEK ERSTATTER

Detaljer

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2003-10-01 200300002-12 LØLO/TOF

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2003-10-01 200300002-12 LØLO/TOF Til: Landets apotek og grossister Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2003-10-01 200300002-12 LØLO/TOF RUNDSKRIV 12-2003 STATISTIKK 2002 LANDETS PRIVATE APOTEK Innledning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2004-08-11 200400002-6 LØ/LO/TOF

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2004-08-11 200400002-6 LØ/LO/TOF Til Landets apotek og grossister Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2004-08-11 200400002-6 LØ/LO/TOF RUNDSKRIV 6 2004 STATISTIKK 2003 - LANDETS PRIVATE APOTEK Innledning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK Apotekforeningen Postboks 5070 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 27.08.2012 11/12942-14 Seksjon for forvaltning/ Martin Bjerke RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Billetter - Sesongkort / Dagskort mv. 4 388 640 4 781 967 Offentlig tilskudd 7 102 020 116 045 Annen driftsinntekt 1 264 744 960 281 Sum

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Apotekstatistikk 2012. 24. januar 2014

Apotekstatistikk 2012. 24. januar 2014 24. januar 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Konklusjoner 2012... 3 3. Regnskapstatistikk 2012 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste... 3 4. Omsetning og nøkkeltall... 6 5. Antall apotek...

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 910651625 LAUVSTAD OG OTTA Røyselia 25 3033 DRAMMEN 1.1.6 E-postadresse Feltet skal fylles

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Sak nr 13, 14 og 17. Økonomidokumenter. Regnskap 2008-2009 Rammebudsjett 2011-2012

Sak nr 13, 14 og 17. Økonomidokumenter. Regnskap 2008-2009 Rammebudsjett 2011-2012 Sak nr 13, 14 og 17 Økonomidokumenter Regnskap 2008-2009 Rammebudsjett 2011-2012 Generalforsamlingen i Oslo 13.-16.mai 2010 Innholdsfortegnelse Resultatregnskap side 2 Balanserapport side 4 Noter til regnskapet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 1.1.6 E-postadresse 1.1.7 Behandler foretaket klientmidler? Gjelder for rapporteringsperioden.

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Siden ferdigmodellen har en mer spesifisert kontoplan enn læreboka, er det i noen tilfeller brukt andre kontoer

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Noter til sesongregnskap 2014-15 (Årsregnskap 2014)

Noter til sesongregnskap 2014-15 (Årsregnskap 2014) Noter til sesongregnskap 2014-15 (Årsregnskap 2014) Narvik Slalåmklubb Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet med årsberetning og noter er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer