Driftsstøtte for apotek - veileder 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsstøtte for apotek - veileder 2014"

Transkript

1 Statens legemiddelverk Driftsstøtte for apotek - veileder 2014 Innhold 1. Generelle opplysninger 2. Veiledning for post Veiledning for post , Søknad om driftsstøtte 4. Veiledning for post A-M Regnskapsutdrag - Resultatregnskap 5. Balanse 6. Avskrivningstablå 7. Underskrift Side 1 av 13

2 Formålet med driftsstøtteordningen Driftsstøtteordningen skal tjene to formål: Den skal muliggjøre apotekdrift i strøk av landet der befolkningsstruktur og tjenestetilbud forøvrig gjør det naturlig, men hvor det økonomiske grunnlaget for drift er for svakt til at apotek med normal arbeidsinnsats kan drives lønnsomt. Den skal kunne benyttes til å fremme utøving av særlige samfunnsmessige funksjoner i utvalgte apotek. Driftsstøtteordning for distriktene Geografisk kriterium for støtte Avstanden til nærmeste apotek må være minimum 20 km eller kreve en reisetid på minimum 30 minutter med offentlige transportmidler på sommertid. Økonomiske kriterier for støtte Apotek som tilfredsstiller ovenstående geografiske kriterier må, for å være støtteberettiget, i tillegg tilfredsstille følgende økonomiske kriterier: Apotekets årsomsetning (eks. MVA) må ikke overstige NOK ,-.(Beløpet er beregnet ut fra 80% av gjennomsnittsomsetning for primærapotek med helt driftsår i 2012). Beløpet justeres årlig etter forrige års gjennomsnittomsetning for primærapotek. Apoteket må ha vært drevet faglig og økonomisk forsvarlig. Apotekets kostnader, for eksempel til varekjøp og lønn, må ikke være vesentlig høyere enn det som er vanlig for tilsvarende apotek. Apotek som søker driftsstøtte må ikke være belastet urimelige kostnader fra moderapotek eller konsern. Kun direkte henførbare kostnader kan belastes fra konsern eller moderapotek. Likeledes skal alle inntekter/gevinster/rabatter som opparbeides på kjøp av varer og tjenester fordeles til det enkelte apoteket for å få et korrekt bilde av den økonomiske driftssituasjonen av apotekdriften. Det skal dokumenteres om de geografiske kriteriene er oppfylt. Det skal videre begrunnes separat om ovennevnte økonomiske kriterier er oppfylt. Unormalt høye driftskostnader og sviktende inntekter skal begrunnes spesielt. Utmåling av støttebeløp Maksimalt støttebeløp fastsettes til NOK ,- for helt driftsår. Maksimalt støttebeløp kan bare utmåles til selvstendige apotek (hovedapotek). For apotek som er filial utgjør maksimalt støttebeløp NOK ,- For selvstendig apotek som er enkeltmannsforetak kan det ikke utmåles støttebeløp som er større enn at apotekets driftsresultat med tillegg av støttebeløpet maksimalt utgjør NOK ,- For filialapotek og for apotek som er organisert i selskapsform som innebærer at driftskonsesjonærens lønnskostnad er belastet apotekregnskapet, kan det ikke utmåles større støttebeløp enn at apotekets driftsresultat med tillegg av støttebeløpet maksimalt utgjør NOK 0. Beløpsgrensene indeksreguleres i henhold til konsumprisindeksen. For apotek som i løpet av driftsåret har endret status fra selvstendig apotek til filial eller omvendt, eller hvor organisasjonsformen er endret i driftsåret, blir maksimalbeløpene å avregne forholdsmessig som andeler av helt driftsår. Støtteperiode Side 2 av 13

3 Støtte gis normalt for ett år av gangen, men apotekkonsesjonæren kan etter begrunnet søknad, gis eksklusiv adgang til å søke driftsstøtte for en periode på inntil 3 år. I særlige tilfeller (f.eks. tilfeller der myndighetene vil ha etablert apotek i område hvor det ikke finnes apotek) kan det gis forhåndstilsagn om slik eksklusiv adgang til å søke støtte for en periode på inntil 5 år. Søknadsfrist og saksbehandling Fristen for å søke om driftsstøtte for driftsåret 2014 er 1. mars På regnskapsblankettens første side skal det gis en presisering om avstand til apotekets nærmeste apotek(oppgi hvilket) samt korteste reisetid med offentlig kommunikasjon til nærmeste apotek.. Apotekets åpningstid er tiden apoteket holdes åpent til publikumsekspedering. Søknaden skal bestå av fullstendig utfylt Regnskapsblankett ved søknad om driftsstøtte for apotek samt en separat begrunnelse for søknaden. Regnskapsblanketten skal være signert av apotekkonsesjonæren og attestert av revisor. Gjelder søknaden et apotek som er del av et konsern/kjedekonsern, skal det, i tillegg til revisorattestert regnskap (regnskapsblankett ved søknad om driftsstøtte for apotek) for apoteket det søkes om støtte til, sendes inn revisorattestert årsregnskap (Brønnøysundregnskap). Søknader skal vedlegges budsjett for påfølgende driftsår med kommentarer om hvordan apoteket vil kunne unngå fremtidige behov for driftsstøtte. I forbindelse med nye eierformer hvor driftskostnader/finanskostnader allokeres til apotek/filialer under A/S (kjede) gjelder følgende: Kun dokumenterbare overheadkostnader (driftskostnader/finanskostnader) kan allokeres fra kjede/hovedkontor og skal i slike tilfelle allokeres forholdsmessig etter størrelsen på omsetningen på apoteket/filialen. Direkte henførbare kostnader (driftskostnader/finanskostnader) fra kjede/hovedkontor skal allokeres i henhold til kontoplan. Tilsvarende gjelder for inntekter/rabatter/gevinster/fordeler som opparbeides i tilsluttede selskaper. Disse skal fordeles til det enkelte apotek i henhold til andel av omsetningen for hvert apotek. Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte også gjelder vaktapotek som søker driftsstøtte. Se også punkt over om økonomiske kriterier for driftsstøtte, herunder krav om økonomisk forsvarlig drift. Søker må begrunne søknaden om driftsstøtte og for øvrig stille til disposisjon informasjon som kreves av Legemiddelverket og eventuelt av Riksrevisjonen. Utover dette er det en forutsetning for behandling av søknaden at eventuell øvrig pålagt innrapportering av driftsdata til Legemiddelverket er foretatt. Legemiddelverket skal innen 15. mai 2015 ha sluttbehandlet alle komplette søknader og ha meddelt søkerne utfallet av søknaden. Utbetaling av innvilget støtte skal foretas senest 14 dager etter at søknaden er ferdigbehandlet. Avkorting av støtten vil kunne foretas etter skjønn. Søknadens utfall kan påklages etter Forvaltningslovens vanlige bestemmelser. Varierende driftsresultat Statens legemiddelverk kan ved tilfeldige endringer i apotekets driftsresultat ta hensyn til driftsresultatet for foregående år, før den endelige driftsstøtten fastsettes. Dersom driftsresultatet foregående år var større enn tilskuddsgrensen det året, vil støtten for siste driftsår kunne bli skjønnsmessig redusert av Statens legemiddelverk. Salgsgevinst Ved salg av apoteket i løpet av året det søkes driftsstøtte for, beregnes driftsstøtte etter gjeldende satser for den andel av året apoteket har vært drevet. Salgsgevinst ved salg av apoteket vil imidlertid ved behandling av driftstøttesøknaden være å anse som driftsinntekt for perioden det søkes støtte for. Side 3 av 13

4 Driftsstøtteordning for pålagte samfunnsoppgaver, herunder pålagt vakt Separat regnskapsførsel for vaktapotek Det vises til Lov om apotek av nr. 39 (apotekloven) kap Regnskap og annen virksomhetsregistrering og til Forskrift om apotek av nr. 178 (apotekforskriften) 28 Bokføringsplikt og 29 Apotekkonsesjonærs plikter. Det gjøres oppmerksom på at det kreves separat regnskapsførsel for vaktomsetningen og for den øvrige apotekdriften. Det skal sendes inn separate regnskapsblanketter både for vaktdelen av apoteket og for den regulære apotekdriften. Det anmodes videre om at det sendes inn vaktregnskap også for året før driftsstøtteregnskapsåret. Driften ved faste vaktapotek medfører økt administrasjon og økt ansvar for apotekeren. Dette tas det i driftsstøtteordningen hensyn til ved at det kan søkes om rimelig økonomisk kompensasjon for drift av vaktapotek. Vi gjør oppmerksom på at denne delen av driftsstøtteordningen kun gjelder for apotek som har pålagte samfunnsoppgaver, herunder pålagt vaktapotek. Støtte til vaktapotek er begrenset til å gjelde underskudd ved vaktdriften. For å begrunne en søknad om driftstøtte, må det derfor utformes egne regnskaper for vaktdelen av apotekdriften. Apotekets dag og vaktåpningstid oppgis i søknadsdokumentasjonen. Generelt bør de kostnader som klart hører til dag- eller vaktdriften føres i det relevante delregnskapet. Ut over dette skal fordelingen av kostnadene skje etter følgende kriterier: Vareforbruk, fordeles i forhold til omsetningen Personalkostnader, direkte personalkostnader belastes vaktregnskapet Lokalkostnader, fordeles etter omsetningen Diverse kostnader, finanskostnader og avskrivninger, fordeles i forhold til omsetningens fordeling Diverse Søknader skal vedlegges budsjett for vaktdelen av apoteket for påfølgende driftsår, med kommentarer om hvorledes apoteket vil kunne unngå eller evt. redusere fremtidige behov for driftsstøtte. Kriteriene for driftsstøtte Det geografiske kriteriet for driftsstøtte (til distriktsapotek) gjelder ikke for vaktapotek Det økonomiske kriteriet om omsetning under minstegrense (til distriktsapotek) gjelder ikke for vaktapotek Kravene om faglig og økonomisk forsvarlig drift gjelder ved søknad om driftsstøtte for vaktapotek. Søknad om driftsstøtte for vaktapotek (vaktdelen) skal dokumenteres i separat begrunnelse som sendes inn til Statens legemiddelverk innenfor samme frist som Regnskapsblankett ved driftsstøtte for apotek. Ved utmåling av støttebeløp for søknader begrunnet i samfunnsoppgaver, legges kun vaktdelen av apotekets driftsresultat til grunn. For vaktapotek kan det ikke utmåles større støttebeløp enn at vaktdelens driftsresultat med tillegg av støttebeløpet maksimalt utgjør NOK GENERELLE OPPLYSNINGER Regnskapsblankett ved søknad om driftsstøtte for apotek Denne regnskapsblanketten omfatter: Side 4 av 13

5 1. Søknad om driftsstøtte 2. Utdrag fra apotekets regnskap: - resultatregnskap inkl. omsetningsoppgave - balanse - avskrivningstablå Regnskapsblankett til statistikk for apotek (statistikkskjema) er kun et forenklet skjema for statistikk, og skal ikke brukes i forbindelse med søknader om driftsstøtte. Dersom det søkes om driftsstøtte for apotekdrift, skal dette skje på eget skjema Regnskapsblankett ved søknad om driftsstøtte for apotek (driftsstøtteskjema), som sendes inn til Statens legemiddelverk i tillegg til forenklet statistikkskjema. Statistikkskjema, driftsstøtteskjema, samt tilhørende veiledere og kontoplan gjøres tilgjengelig på Henvisning til kontoplan Apotekene er pålagt å benytte gjeldende kontoplan for apotek. Regnskapsblanketten er i det alt vesentlige tilpasset denne kontoplanen. De tresifrede tall, som er oppført foran beløpsfeltet i regnskapsblanketten, er kontoplanens kontonummer som inngår i vedkommende post. Dersom apoteket nytter flere kontoer enn de som er oppført i gjeldende kontoplan, plikter apoteket å påse at eventuelle regnskapsdata fra slike kontoer blir tatt med i de poster i regnskapsblanketten hvor de naturlig hører hjemme. Postnummer Foran hver tekstlinje står anført et "Post nr.". Dette nyttes som henvisning ved overføring av beløp fra et beløpsfelt til et annet i Regnskapsblanketten. Samtidig benyttes det som henvisning fra denne veileder til Regnskapsblanketten og ved Statens legemiddelverks registrering av regnskapsdata. Delsummer - to beløpskolonner Der hvor regnskapsblanketten har 2 beløpskolonner ved siden av hverandre, skal beløpene i venstre kolonne summeres. Summen skal overføres til høyre beløpsfelt. %-feltet I kolonnen merket % er de beløpsfelt som det er særlig interessant å få beregnet prosenten av, markert med heltrukket linje. Alle prosenttall beregnes automatisk ut fra netto varesalg. Side 5 av 13

6 2. VEILEDNING FOR POST Post til er selvforklarende. Post Her fylles inn samlet antall årsverk som har blitt nedlagt i apoteket i løpet av regnskapsåret. Et årsverk er stipulert til 1800 timer. Post Her føres totalt apotekareal i m2. Post Her føres kjedetilknytning, dvs. kjedens fulle navn, uavhengig av om apoteket er eid av eller bare er tilknyttet kjede i egenskap av franchise el.l. Post Her føres hvorvidt apoteket som skjemaet gjelder for er et hovedapotek (skriv H), filialapotek (skriv F) eller vaktdel av apotek (V). Post Her føres hvorvidt apoteket er organisert som et enkeltmannsforetak, A/S, avdeling under A/S, eller annen organisasjonsform Post Post Her føres navn på kontaktperson for regnskapsblankett samt dennes telefonnummer og e-postadresse Her føres opp, avstand til nærmeste apotek (i km), korteste reisetid til nærmeste apotek (i min.) og kontonummer for overføring av evt. støtte 3. VEILEDNING FOR POST SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE Statens legemiddelverk minner om at søknad om driftsstøtte skal være begrunnet. For vaktapotek som søker driftsstøtte må det utformes egne regnskaper for vaktdelen av apotekdriften. Generelt bør de kostnader som klart hører til dag- eller vaktdriften føres i det relevante delregnskapet. Ut over dette skal fordelingen av kostnadene skje etter følgende kriterier: - Vareforbruk, fordeles i forhold til omsetningen - Personalkostnader, direkte personalkostnader belastes vaktregnskapet - Lokalkostnader, fordeles etter omsetningen - Diverse kostnader, finanskostnader og avskrivninger, fordeles i forhold til omsetningens fordeling. Post Gjelder søknaden om driftsstøtte et apotek som er del av et konsern/kjedekonsern, skal revisorattestert årsregnskap (Brønnøysundregnskap) for konsernet/kjeden som helhet sendes til Statens legemiddelverk. Post Har apotekkonsesjonæren mottatt ordinære sykepenger og/eller attføringsmidler fra Rikstrygdeverket og/eller annen sykeforsikring, hvor premien blir utgiftsført i apotekets regnskap, skal beløpet føres her. Post Velger apotekkonsesjonæren å gjøre investeringer som er kostbarere enn nødvendig for å drive apotek skal den faktiske kostnaden føres i regnskapet, men ved søknad om driftsstøtte vil ikke Legemiddelverket kunne godta kostnader ut over normalinvesteringer. Apotekkonsesjonæren skal derfor redusere sin søknad med den del av kostnaden som overskrider normalinvesteringer. Side 6 av 13

7 Et eksempel er dyrere bil enn normalbehovet i et apotek. Da må søknaden om driftsstøtte reduseres med det beløpet avskrivninger utover normalavskrivninger utgjør. Post Her føres opp Sum resultat før driftsstøtte fra post F. i regnskapsblanketten. 4. VEILEDNING FOR POST A M REGNSKAPSUTDRAG - RESULTATREGNSKAP Kun dokumenterbare overheadkostnader knyttet til apotekdriften kan allokeres fra kjede/hovedkontor og skal i slike tilfelle allokeres forholdsmessig etter størrelsen på omsetningen på apoteket/ filialen. Direkte henførbare kostnader fra kjede/hovedkontor skal allokeres i henhold til kontoplan. Avskrivninger av immaterielle eiendeler (goodwill etc.) skal føres under post I i Regnskapsblankett ved søknad om driftsstøtte for apotek A. Driftsinntekter Inntektssiden er delt opp i: 1. Netto varesalg (post A. SAL) 2. Inntektsreduksjoner (post A.3) 3. Andre driftsinntekter (post A.5) Andre inntekter som renter og andre finansinntekter, føres opp under pkt. D, post nr. D Ekstraordinære inntekter som gevinst ved salg av eiendeler føres under pkt. E, post E. 001 og E Inntekter/gevinster/rabatter på kjøp av varer og tjenester skal likeledes henføres til det enkelte apotek enten dette opparbeides i apotek eller i annen del av virksomheten apoteket er tilknyttet og fordeles etter andel av samlet innkjøp på lik linje som overheadkostnader fordeles. Det forutsettes at alle vareleveranser i driftsperioden er blitt bokført som salg i vedkommende driftsperiode selv om oppgjøret ikke har funnet sted i perioden. Alt salg ved apoteket skal føres opp i årsregnskapet/regnskapsblanketten eksklusiv merverdiavgift. 1.2 Post A.1 03 Kredittsalg Rikstrygdeverket og A.1 04 Annet kredittsalg Post A.1 03 Kredittsalg Rikstrygdeverket og post A.1 04 Annet kredittsalg skal føres hver for seg. Post A.1 06 Salgsrabatter Statens legemiddelverk må i forbindelse med en vurdering av vareforbruket ha opplysninger om de rabatter apoteket har gitt sine kunder. Rabattene forutsettes enten registrert etter hvert, eller de kan bli trukket ut fra fakturaene ved årsoppgjøret. Post A.3 Salgsinntektsreduksjoner, utlegg inkl. i salgsprisen Denne posten skal kun inneholde apotekets utlegg til frakt, provisjon m.v. som er inkludert i salgsprisen og som blir betalt av kunden. Dette gjelder f.eks. håndkjøpspreparater, veterinærmedisin og eventuelt forsendelser til leger, legesenter e.l. Side 7 av 13

8 Posten skal ikke inneholde apotekets utlegg til forsendelse av legemidler forskrevet på resept til humant bruk m.v. som refunderes av Fraktrefusjonsordningen. Dersom konto 613 av praktiske grunner nyttes ved bokføringen av frakter og provisjoner som refunderes av Fraktrefusjonsordningen, må disse trekkes ut før kontoenes saldo overføres til post A.3. Eventuelle tillegg som ikke er refundert av Fraktrefusjonsordningen ved årets slutt, føres opp som utestående fordring (post K.2 04). 1.3 Post A.5 Andre driftsinntekter Det må påses at utgående merverdiavgift (konto 270) vedrørende de inntekter som her er ført, er fratrukket. Salg av varelager i forbindelse med eierskifte medtas ikke under varesalg eller andre driftsinntekter. Inntekter/gevinster/rabatter på kjøp av varer og tjenester skal likeledes henføres til det enkelte apotek enten dette opparbeides i apotek eller i annen del av virksomheten apoteket er tilknyttet og fordeles etter andel av samlet innkjøp på lik linje som overheadkostnader fordeles. B. Driftskostnader B1 Inngående og utgående varebeholdning / Varekjøp / Vareforbruk Det forutsettes at beholdningene som oppføres i regnskapsblanketten bygger på varetelling hvor verdiene er fastsatt etter følgende retningslinjer: Det er tilstrekkelig å føre samlet varebeholdning for denne konto, men en gjør likevel oppmerksom på at varebeholdningen skal være spesifisert på følgende varegrupper i Regnskapsblanketten til Statens legemiddelverk: Spesialiteter inkludert uregistrerte preparater (også homøopatmedisin og allergenekstrakter) Handelsvarer og naturmedisin i originalpakning Apotekpreparater levert fra grossist, serviceapotek eller fra andre serviceordninger, samt egenproduserte preparater Råvarer og andre varer (inkl. forbrukerpakning med innhold av slike varer) Emballasje/innpakningsmateriell Inndelingen av varegrupper er den samme som er brukt for varekjøp (kontogruppe 40) med unntak av konto 403 og 404 som her er slått sammen med egenproduserte preparater. Beholdningen skal for spesialiteter, handelsvarer i originalpakning, råvarer og emballasje føres opp med en verdi tilsvarende innkjøpsverdien (fratrukket merverdiavgift). For apotek- og sentralt fremstilte preparater i ferdigpakning føres opp 50 % av utsalgsprisen (fratrukket merverdiavgift). Galeniske preparater m.v. føres opp med 50 % av den pris som fremkommer ved utregning etter Medisinaltaksten. I kjøpskolonnen skal beløpene være fratrukket merverdiavgift. Apotekets varelager er lite utsatt for ukurans og Statens legemiddelverk følger derfor skattemyndighetenes regler om realisasjonsprinsippet. Ved eierskifte skal den apoteker som fratrer vise "beholdning ved periodens slutt" lik varelagerets takst. Side 8 av 13

9 Post B.1 03, B.1 04 og B.1 05 Kjøp av apotekpreparater fra grossister (post nr.b.1 03) og apotekpreparater fra produksjonsapotek og andre serviceordninger (post B.1 04) føres hver for seg og summeres ned på post B Varetelling for alle apotekpreparater inkludert egenproduksjon, kan av praktiske grunner gjøres under ett. Samlet verdi for beholdningen føres opp på post B Post B.1 01, B.1 02, B.1 05, B.1 06, B.1 07 og B.1 09 Vareforbruket i ovennevnte kolonner fremkommer slik: beholdning ved periodens start + varekjøp for året eksklusive merverdiavgift og rabatter - beholdningen ved periodens slutt = Periodens vareforbruk + Legemiddelomsetningsavgift (konto 480) 1.4 = Periodens vareforbruk 1.5 Post B.107 Emballasje/innpakningsmateriell Her skal føres alt materiell som nyttes i forbindelse med salg av den enkelte vare. Foruten innerog ytteremballasje til det enkelte preparat skal her også medtas for eksempel skrankepapir, kontrollnummerblokker, reseptkonvolutter, telefonreseptblokker. Øvrige småanskaffelser og kontorrekvisita føres på post B. 402 og B Post B1 SUM Beholdning/kjøp/vareforbruk Beløpet på post B.1 SUM skal være lik summen av beløpene i vareforbrukskolonnen på post B.1 01, B.1 02, B.1 05, B.1 06, B.1 07 og B Summen skal også stemme for beholdninger og varekjøp. 1.7 B.2 Personalkostnader B.2 01/ B.2 02 Lønn til ansatte Gruppen brukes til lønn for ansatte og spesifiseres etter behov. Offentlige tilskudd og refusjoner som er kostnadsreduksjoner vedrørende arbeidskraftkostnader, føres på særskilt kontokode i kontokodegruppene 57 og 58, det vil si under post B Post B.203 Annen oppgavepliktig godtgjørelse Her føres godtgjørelse ut over utbetalt lønn, f. eks. fordel arbeidsforhold, tantieme, godtgjørelse for forslag og oppfinnelser osv. Post B.2 04 Konsulenttjenester/honorarer med mer. Her kan føres regnskapshonorar og gave til ansatte samt innleid renhold. Overheadkostnader skal ikke inn her. Post B.2 06 Ansattes pensjonspremie (apotekets andel) Påse at apotekerens pensjonspremie ikke er inkludert i dette beløp. Apotekerens pensjonspremie føres på post L1 03. Post B.2 09 Husleie personalbolig Husleien som apoteket har måttet betale for eventuell personalbolig p.g.a. at boligen har stått tom i en periode, føres her. Husleie for apoteklokalene føres på post B.4 01 jfr. kontoplanens kommentarer til konto 596. Side 9 av 13

10 Apotekkonsesjonær som finner det nødvendig av hensyn til rekrutteringen å kunne tilby bolig, kan i kortere perioder, når personalboligen ikke er bebodd, føre husleien på konto 596. Det forutsettes at leien ellers i sin helhet betales av leieren og at alt vedlikehold av og anskaffelse til boligen ikke belastes apotekets driftsregnskap. Eventuell gevinst/tap ved salg/overdragelse av personalbolig skal derimot føres i apotekets driftsregnskap. 1.8 B.3 Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler Statens legemiddelverk krever lineære avskrivninger i regnskapsblanketten. Avskrivningssatsene er: Varebil 20% Alarm/Elektronisk utstyr 20% Bygningsmessige anlegg, inventar og utstyr 10% Immaterielle verdier (goodwill og lignende.) 10% Statens legemiddelverk godkjenner avskrivninger for et helt år uansett når i året anleggsmidlet er anskaffet. Det må føres egne avskrivninger overfor ligningsmyndighetene. Post B.3 01 Apotekets ordinære avskrivninger Posten inneholder kontiene og skal bare inneholde ordinære avskrivninger etter Statens legemiddelverks fastsatte regler. Merk nye konti Immaterielle verdier konti , samt avskrivninger på nevnte konti, ny konto 605. Avskrivning immaterielle verdier skal dog ikke føres sammen med ordinære avskrivninger i post B.3 01, men under pkt. I B.4 Lokalkostnader Post B.4 03 Kommunale utgifter, sikring, lys, varme med mer Forbruksartikler i forbindelse med rengjøring føres her i tillegg her. B.5 Andre driftskostnader Post B.5 03 Kontorrekvisita, telekostnader, porto og frakter Påse at denne posten ikke inneholder frakt m.v. som er utlagt og som blir refundert enten av kunden eller av Fraktrefusjonsordningen, jfr. kommentarene til post A.3. Post B.5 05 og B.5 06 Bilkostnader Apotek som har behov for bil til yrkeskjøring, kan føre kostnadene i regnskapsblanketten. Driftskostnadene skal føres i samsvar med Skattedirektoratets regelverk. Apotek som ikke fører forretningsbil, fører utgifter for nødvendig kjøring med privatbil etter kilometersatsene i Staten. Post B.5 09 Kontingenter, gaver, forsikringspremie Det skal skilles mellom fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede poster. Post B.5 10 Andre driftskostnader Kun dokumenterbare overheadkostnader (drift) tilknyttet apotekdriften kan allokeres fra kjede/hovedkontor og skal i slike tilfelle allokeres forholdsmessig etter størrelsen på omsetningen på apoteket/filialen. Direkte henførbare kostnader (drift) fra kjede/hovedkontor skal allokeres i henhold til kontoplan. Side 10 av 13

11 Post B.5 11 Tap på kundefordringer Her føres kun reelle tap, delkrederavsetninger godtas ikke. D. Finansinntekter / kostnader Post D.0 03 Andre finanskostnader Kun dokumenterbare overheadkostnader (finans) tilknyttet apotekdriften kan allokeres fra kjede/hovedkontor og skal i slike tilfelle allokeres forholdsmessig etter størrelsen på omsetningen på apoteket/filialen. Direkte henførbare kostnader (finans) fra kjede/hovedkontor skal allokeres i henhold til kontoplan. 1.9 Post D. Sum netto finanskostnader Sum netto finanskostnader omfatter både inntekter og kostnader. Vær derfor ved summering oppmerksom på at enkeltbeløpene kan ha forskjellige fortegn. E. Ekstraordinære inntekter / kostnader Sum netto ekstraordinære kostnader omfatter både inntekter og kostnader. Vær derfor ved summering oppmerksom på at enkeltbeløpene kan ha forskjellige fortegn. Post E.0 01 Gevinst ved salg av anleggsmidler og E.0 04 Nedskrivning betinget av salgsgevinst Gevinst ved salg av anleggsmidler kan benyttes til ekstraordinær nedskrivning av avskrivbare anleggsmidler. Dette er aktuelt først og fremst ved eierskifter og ved salg av dyre anleggsmidler som varebil o.l. Denne konto er ikke omtalt i kontoplanen for apotek, men Legemiddelverket anbefaler å benytte konto 858 til post E F. Sum resultat før driftsstøtte Her fremkommer apotekets resultat før evt. driftsstøtte og avskrivning av immaterielle verdier. Posten består av delsummer som kan være positive eller negative beløp G. Driftsstøtte Se pkt. 4. H. Sum resultat etter driftsstøtte Sum etter driftsstøtte og før avskrivning immaterielle verdier I. Avskrivning immaterielle verdier Her føres avskrivning av immaterielle verdier; goodwill, konsesjoner og lignende Maksimal avskrivningssats er 10% jfr. pkt. B.3. Konto 605 skal benyttes vedrørende avskrivning immaterielle verdier. Side 11 av 13

12 1.13 J. Sum resultat etter avskrivning immaterielle verdier Sum apotekets overskudd/underskudd etter avskrivning immaterielle verdier. Det er denne summen som skal overføres til balansen, som årets resultat. Summen overføres til L BALANSE Balansen skal så vidt mulig settes opp slik at den gir et uttrykk for apotekets økonomiske og likviditetsmessige situasjon. Dette gjelder også apotek som er en del av konsern/kjede. Apotekernes private eiendeler som bolig, hytte, bil, osv. samt "privat" gjeld skal ikke tas med her. Alt mellomværende driftssøkende apotek har med andre enheter i samme konsern/ kjede bes kommentert særskilt dersom forholdet ikke fremkommer direkte av regnskapsblanketten. K. Eiendeler (vedr. apotekdriften) Hvis apotekeren fratrer i regnskapsåret og umiddelbart deretter overtar nytt apotek, skal balansekonto bare utfylles i regnskapsblanketten for det/de apotek apotekeren driver ved regnskapsårets slutt Post K.101 Goodwill Verdi som fremkommer utover den bokførte verdien av enkeltaktiva, f.eks. firmanavn, kundekrets etc. Post K1.02 Varige anleggsmidler (tomter, anlegg etc.) Konti 116 og 117 anbefales å benytte vedrørende innskudd i apoteklokaler og/eller personalbolig. Post K.2 03 Merverdiavgift og antatt offentlig driftstilskudd I tillegg til tilgodehavende merverdiavgift og fraktrefusjoner, skal det her kun føres opp antatt driftstilskudd for driftsperioden, fratrukket forskudd på tilskudd mottatt i driftsperioden. L. Gjeld og egenkapital (vedr. driften) 1.15 Post L.1 01, L.1 02, L.1 03 og L.1 04 For å komme frem til L1 "Egenkapital/Underbalanse" ved periodens slutt, tar en utgangspunkt i "Egenkapital/ Underbalanse ved periodens begynnelse"(post L.1 01). Beløpet overføres fra forrige års regnskap og kan være positivt (= egenkapital) eller negativt (= underbalanse). Årsresultatet legges til/trekkes fra, og eventuelt utbytte eller privatuttak inkl. pensjonspremie og skatt trekkes fra. Det beløpet som fremkommer føres på post L.1. Eksempel på føring av egenkapital/underbalanse L1.01 L1.01 Egenkapital/underbalanse pr. 1/ L1.02 Årsoverskudd/undersk. (J.SUM) L1.03 Privatkonti/endr. EK for AS L1. Egenkapital/underbalanse pr. 31/ For aksjeselskap, skal egenkapital/underbalanse inneholde både bunden og fri egenkapital. For aksjeselskap føres endring i egenkapitalen under pkt. L Post L. SUM Apotekets gjeld og egenkapital "K. SUM Apotekets eiendeler" og "L. SUM Apotekets gjeld og egenkapital" skal alltid være lik. Side 12 av 13

13 6. AVSKRIVNINGSTABLÅ Post M.101 Opprinnelig anskaffelseskost pr. 1.1.d.å. Anskaffelseskost er lik det beløp som ble betalt ved anskaffelse, enten anleggsmidlet ved anskaffelsen var nytt eller brukt. Post M.103 Årets avgang, anskaffelseskost Dersom en del av de anleggsmidler som er ført opp i post nr M.101 er solgt/kondemnert i løpet av året, skal anskaffelseskost for angjeldende anleggsmidler føres her. Post M.104 Opprinnelig anskaffelseskost inkl. tilgang og avgang d.å. Årets avskrivningsgrunnlag fremkommer her. Post M.105 Akkumulerte ordinære avskrivninger inkl. årets avskrivning og Post M.106 Akkumulerte nedskrivninger betinget av salgsgevinst inkl. årets nedskrivning Her skal oppføres sum tidligere år + årets avskrivninger, og sum tidligere år + årets nedskrivninger etter Statens legemiddelverks regler. Vedrørende avskrivningssatsene vises til kommentaren til post B.3. Post M.2 01 Årets ordinære avskrivninger Her føres årets ordinære avskrivninger jfr. B UNDERSKRIFT Apotekkonsesjonær og revisor skal bekrefte ved sin underskrift at de oppførte data i omsetningsoppgaven og regnskapsutdraget er korrekte i forhold til de særkrav Statens legemiddelverk stiller og for øvrig er sammenfallende med regnskapet som blir presentert for ligningsmyndighetene. Regnskapet skal også være ført etter den fastsatte kontoplan for apotek og følge god regnskapsskikk, jfr. for øvrig 29 i apotekforskriften (se ovenfor). Kontaktpersoner: Helga Festøy, tel Terje Gregersen, tel Side 13 av 13

Årsregnskap apotek - veileder 2013 Innhold:

Årsregnskap apotek - veileder 2013 Innhold: Årsregnskap apotek - veileder 2013 Innhold: 1. Generelle opplysninger 2. Rutiner for elektronisk lagring og oversendelse av filer til Statens legemiddelverk 3. Utfylling av regnskapsblankett til statistikk

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2012 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK Apotekforeningen Postboks 5070 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 27.08.2012 11/12942-14 Seksjon for forvaltning/ Martin Bjerke RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB ØKONOMIHÅNDBOK For Styret, Komiteer og Avdelinger Vedtatt av styret i NBSK 18.08.2011 Gjeldende fra 2011 1 Innhold 0 INNLEDNING... 5 0.1 Formålet med økonomihåndboka... 5 0.2 Målgruppe... 5 0.3 Oppbygging...

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010. Skatt: Kjøp over kr 10.

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010. Skatt: Kjøp over kr 10. Informasjon fra Revisor nr 4/2010 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010 Skatt: Kjøp over kr 10.000

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet Grant Thornton informerer Nr. 4/2007 RISK-regulering Forberedelser til årsavslutningen MVA ved utleie av fritidseiendom Endringer i arveavgiftsloven Aktuelle satser Neste trend: Folkeskikk? Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer

Gunnar Claus, Oddbjørn Haugen, Per Morten Holt og Eirik Knutsen

Gunnar Claus, Oddbjørn Haugen, Per Morten Holt og Eirik Knutsen 2002/21 Notater 2002 Gunnar Claus, Oddbjørn Haugen, Per Morten Holt og Eirik Knutsen Notater Regnskapsstatistikk. Næringsoppgaver for ikkefinansielle aksjeselskaper, 1999 Dokumentasjon Avdeling for næringsstatistikk/seksjon

Detaljer

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND Årsregnskap 2010 4633 KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei 45 4812 KONGSHAVN Org.nr. 884460522 Utarbeidet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 17

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 17 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 17 Anleggsmidler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4 Regulering i Norge og internasjonalt...4

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer