LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET"

Transkript

1 LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

2 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK FORSKNING OG UTVIKLING FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA OG NÆRINGSLIV VERDIKJEDEN SKOG- OG TRE OPPLÆRING OG UTDANNING FAGOPPLÆRING YRKESUTDANNING LÆRLINGORDNING FAGSKOLEN ETTER- OG VIDEREUTDANNING OG VOKSNES MULIGHETER ANDRE FORSLAG VEDR. FAGOPPLÆRING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET NORSK FOLKEHJELP ANDRE FORSLAG VEDR. INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET... 55

3 3 4. Miljøpolitikk 4.1 Forskning og utvikling F-4001 Avd Søre Sunnmøre Forsking. Fellesforbundet skal arbeide for at det over stasbudsjettet vert avsett betydelig større midlar enn i dag til forsking og utvikling. Samtidig må meir av forskinga og utviklinga flyttes ut til bedriftene, dette vil styrke norsk industri og være med på å trygge norske arbeidsplassar. F-4002 Avd Sandnes og Omegn Fellesforbundet skal arbeide for produktivitetsfremmende tiltak, og for å styrke kompetanseheving og teknologisk utvikling i Norge, herunder utvikling av nye, grønnere industriarbeidsplasser. F-4003 Avd Glåmdal Fagforening Vi krever at Fellesforbundet jobber for at LO må tre ut av styret til LEAN-Norge LEAN. At LO sitter i styret for LEAN er med å gi legitimitet til prosjektet. Lean fører til forbigåelse av Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Kvasimedbestemmelse er et godt ord for å beskrive "innspillene" man blir bedt om å komme med Oppsummering: Det er forslag fra avd. 29, 44 og 647. Forslagene går ut på at forbundet skal arbeide for at det blir avsatt betydelig større midler over Statsbudsjettet enn i dag til forskning og utvikling (FoU), at mer av FoUen flyttes ut til bedriftene, at forbundet skal arbeide for produktivitetsfremmende tiltak, kompetanseheving og teknologisk utvikling i Norge. Et av forslaget krever at forbundet skal jobbe for at LO trekker seg ut av styret til LEAN-Norge. Representantskapets vurdering: Representantskapet viser til avsnitt 82, pkt. 5 i forbundets prinsipprogram, hvor det heter; "At det legges til rette for satsing på forskning og utvikling for å fremme vekst i norsk industri og næringsliv. Representantskapet viser også til LOs handlingsprogram, hvor det heter at; "Forskning og utvikling og etter- og videreutdanning er avgjørende for å utvikle ny teknologi og forbedre teknologiske løsninger. På den måten kan vi utvikle nye produkter og mer effektive produksjonsmåter som kan bidra til å bedre norsk konkurranseevne og løse globale klimautfordringer."

4 4 Representantskapets utgangspunkt og mål for forskningspolitikken er at forskning er et viktig element for innovasjon, som fremmer verdiskaping og bidrar til å skape gode og fremtidsrettede arbeidsplasser i Norge. Norge er et lite land med en åpen økonomi i en stor verden med økende grad av globalisering, hvor produksjon av varer og tjenester i stadig større grad blir utsatt for internasjonal konkurranse. Globalisering i ytterste forstand handler om å produsere varer og tjenester der det ligger best til rette for å gjøre det, enten det er naturgitt, økonomisk, kompetansemessig eller miljømessig. Med utgangspunkt i denne erkjennelsen mener representantskapet at vi derfor må satse på næringer hvor vi i Norge har særlige forutsetninger og fortrinn. Norge er i tillegg et velferdssamfunn med et høyt kostnads- og lønnsnivå. Da må vi sørge for å ha næringer i Norge som kan bære sysselsetting med et lønnsnivå som et høykostland og velferdssamfunn som det norske forutsetter. For representantskapet innebærer dette at vi ikke kan konkurrere globalt på timekost alene, men gjennom høy produktivitet og et høyest mulig kunnskapsinnhold i våre produkter og tjenester. Representantskapet viser til at resultatene fra det store forskningsprosjektet "Et kunnskapsbasert Norge" viser at det er innenfor bl.a. olje- og gassrelatert virksomhet, maritim, fornybar energi og sjømat, hvor Norge har ledende internasjonalt konkurransedyktige næringsklynger med kompetanse i hele verdikjeder. Et annet viktig funn i prosjektet er at nytt næringsliv langt på vei vokser frem fra gammelt næringsliv, tilsatt ny kunnskap i møte med nye markedsmuligheter. De gamle næringsklyngene synes ikke å representere noen innlåsing i gammelt næringsliv. Det er snarere slik at disse næringene også har hatt den største omstillingstakten. Den norske modellen med likeverdig dialog og samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene er etter representantskapets oppfatning et premiss for å lykkes og er vårt fremste konkurransefortrinn i utviklingen av fremtidens kunnskapsbaserte industri og næringsliv. Høy produktivitet gjør at vi kan ha et høyere lønnsnivå og bedre velferdsordninger enn vi ellers kunne hatt. Høy levestandard og gode velferdsordninger forutsetter at alle er med og bidrar etter evne, og at den samlede produksjon er godt og effektivt organisert. Norge kan de siste tiårene vise til god økonomisk vekst og høy plassering på en rekke internasjonale konkurranseevneindekser. Dette er en bekreftelse på at det er en kobling mellom økonomisk vekst, systemer for lønnsdannelse, gode velferdsordninger og partenes medbestemmelse på både bedrifts- og samfunnsnivå. Høye lønninger og gode velferdsordninger er dessuten viktige forutsetninger for at næringslivet velger strategier basert på innovasjon og produktivitet. Et viktig nøkkelord her er omstillingsevne. Avd. 647 krever at forbundet skal jobbe for at LO trer ut av styret til LEAN- Norge. Representantskapet mener at deltakelse og medvirkning i partsammensatte utvalg og trepartssamarbeid generelt er svært nyttig, viktig og en del av den norske modellen. Når internasjonale trender i organisasjon og ledelse skal implementeres i bedrifter i Norge er det imidlertid viktig at de oversettes og tilpasses den norske modellen. Representantskapet forutsetter at deltakelse i LEAN ikke medfører forbigåelse av arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Representantskapet vil fremheve at nettopp samspillet mellom fagarbeider,

5 5 funksjonær og ledelse på den enkelte bedrift og spesielt i næringsklynger hvor Norge har kompetansefortrinn i komplette verdikjeder har gitt bedre resultater sammenliknet med andre land. Denne arbeidslivskulturen hvor erfaringsbasert kompetanse spiller en stor rolle har gitt norsk næringsliv mer innovasjons- og utviklingsevne enn målinger av de midlene som årlig brukes på forskning og utvikling skulle tilsi. Norske fagarbeidere har høy kompetanse og tradisjon for å kunne arbeide selvstendig. De sier i fra når de ser at noe kan gjøres annerledes og bedre. I andre arbeidslivskulturer er det gjerne vanntette skott mellom leddene og nivåene i produksjonsprosessen. I et høykostland som Norge er produksjonsleddet særlig (konkurranse-) utsatt. Representantskapet vil fremmheve at uten produksjon blir det heller ingen innovasjon. For å styrke vår innovasjons- og konkurranseevne fremover mener representantskapet at vi, i enda større grad enn vi har klart til nå, må evne å kople den høye erfaringsbaserte kompetansen vi har med mer forskning ute i bedriftene. Næringsrettet forskning må vektes høyere og Norge må prioritere og spisse innsatsen på utvalgte strategiske næringer for å styrke kunnskap og kompetanse innenfor områder hvor vi har ledende posisjoner i dag. Hovedvekten av nye innovasjoner fremover vil etter representantskapets syn være relatert til reduksjon av klimagassutslipp eller andre miljøforbedringer i produksjonsprosesser eller produkter i allerede eksisterende næringer. På den måten vil det føre til utvikling av grønnere industriarbeidsplasser. For øvrig vises det til kap. 4.2 om forskning og utvikling for klima og næringsliv. I-4004 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Representanskapet foreslår følgende endring i prinsipprogrammet, avsnitt 13: Etter siste punktum skal det i tillegg stå: Den norske modellen, forutsatt at det er likeverdig dialog og samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, gir oss et godt utgangspunkt som vi må evne å utnytte og videreutvikle. Det foreslås endring av avsnitt 81, slik at det blir lydende: Den norske modellen med likeverdig dialog og samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, er et viktig fortrinn for å utvikle et kunnskapsbasert og konkurransedyktig næringsliv. Sammenhengen mellom økonomisk vekst, systemer for lønnsdannelse, gode velferdsordninger og partenes medbestemmelse på bedrifts- og samfunnsnivå gir god omstillingsevne og fremmer produktivitet. Gjennom å utnytte og videreutvikle våre fortrinn med en sterk produksjons- og fagkompetanse kan forskning og utvikling bidra til å styrke norsk konkurranseevne. Og at det tas inn et nytt kulepunkt (6) i avsnitt 82: At den norske modellen, med likeverdig dialog og samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, er et viktig konkurransefortrinn i norsk næringsliv

6 6 Intensjonen i forslaget fra avd. 29 om at forbundet skal arbeide for at det avsettes større midler over Statsbudsjettet til forskning og utvikling tiltres og anses dekket av forbundets løpende arbeid. Intensjonen i de øvrige deler av forslaget og intensjonen i forslaget fra avd. 44 tiltres og anses dekket i representantskapets forslag til endring i prinsipprogrammet. Forslaget fra avd. 647 tiltres ikke. 4.2 Forskning og utvikling for klima og næringsliv F-4005 Avd. 2 - Fredrikstad Fagforening Fellesforbundet må gå i fronten for opprettelsen av flere miljøarbeidsplasser. Vi må tenke nytt i Norge, og være med på å utvikle nye og mer miljøvennlige jobber i vårt samfunn. F-4006 Avd. 5 Fellesforbundet Skip - Fergeflåten: Den Norske fergeflåten må fornyes. Norge er en maritim stormakt og har verdensledende kompetanse innen nye konsepter med lave eller ingen utslipp (naturgass, batteri og brenselsceller). Maritim miljøteknologi kan bli en viktig eksportvare for Norge i framtiden. Teknologiske gjennombrudd på disse områdene bidrar direkte til utslippsreduksjoner utenfor kvotepliktig sektor i tråd med vedtatt norsk klimapolitikk. Det bør derfor etableres en helhetlig finansieringsordning for utvikling av miljøvennlige skip og det må stilles krav til lavutslippsløsninger ved fremtidige ferganbud. Fellesforbundet skal: arbeide aktivt i landsmøteperioden for fornying av den Norske fergeflåten. arbeide for at det etableres en helhetlig finansieringsordning for utvikling av miljøvennlige skip. arbeide for at fornyingen av fergeflåten blir et god referansepunkt for eksport av norsk maritim miljøteknologi. F-4007 Avd Raufoss Jern og Metall Uttalelse om klima Klimaet trues av en temperaturøkning som kan gi store negative konsekvenser for oss og våre etterkommere. Norge må være i forkant i utvikling og bruk av alternative energikilder og smarte løsninger for å redusere energibruk. Industrien har bidratt med en del tiltak, noen store som har bidratt betydelig, andre er små, men som i sum har bidratt bra. Organisasjonen må være en pådriver for at dette arbeidet fortsetter. Forskning og investering i ny teknologi bidrar til nye arbeidsplasser, og disse arbeidsplassene må skapes i Norge. Oppgradering av linjenett, samt

7 7 energireduksjon i offentlige og private bygg er eksempler på tiltak som gir arbeid lokalt. Det må forskes videre på nye og smarte fornybare energikilder for å skape framtidige arbeidsplasser. Norge ligger langt framme teknologisk, har høyt utdannelsesnivå, og har enorme mengder statlig og privat kapital som kan investeres i forskning og utvikling av smarte klimavennlige løsninger. Vi må være pådrivere for at slik utvikling og produksjon av framtidens energiteknologi skjer i Norge, slik at dette styrker norsk industri og sikrer arbeid for våre medlemmer framover. F-4008 Avd Søre Sunnmøre Samferdsel. Situasjonen for enkelte ferjesamband i Møre & Romsdal er av ein slik karakter at det grensar til det uhaldbare både for næringslivet og private. Bare på eit samband, Hareid-Sulesund, stod det i januar att bilar. På årsbasis vil det bety nærare bilar. Dette på grunn av gammalt og utslite ferjemateriell og underkapasitet. Fellesforbundet skal derfor arbeide for at det over statsbudsjettet vert avsett langt større midlar til fornying av ferjene langs kysten, og til ekstra ferjer i samband som for eksempel Hareid-Sulesund. Fornyinga må fortrinnsvis verte med gassdrivne eller batteridrivne ferjer. Norsk verftsnæring er i verdstoppen når det gjelder kompetanse på gassteknologi og bør derfor stå godt rusta til å ta på seg oppgåva med å bygge disse ferjene. Vi kan dermed oppnå både fornying av ferjer, mulig sikring av arbeidsplassar ved verfta og ikkje minst store miljømessige fordelar. F-4009 Avd. 30 Drammen og omegn Miljøovervåkning. Vi krever at Norge utvikler og tar i bruk teknologi som kan overvåke og varsle forurensning offshore tidligst mulig. Dette gjelder forurensning fra båter, oljeinstallasjoner og etc. Dette er av avgjørende betydning nå som polhavet er isfritt og handelsrutene går over polpunktet samt oljeboring i Barentshavet. Dette vil øke muligheten for miljøeksponering i sårbare miljøer. F-4010 Avd Nordre Nordland og Sør-Troms Forskning på fornybar energi Det må iverksettes en betydelig økning i arbeidet med forskning og utvikling av alternative arbeidsplasser til erstatning for de eksisterende petroleumsrelaterte energikildene vi i dag benytter. Det er viktig for fortsatt utvikling av næringslivet og samfunnet for øvrig.mange interessante arbeidsplasser kan det også skape.

8 8 Utviklingen og utvinningen av petroleumsressursene har i mange tiår tilført det norske samfunn betydelige økonomiske ressurser. Denne utviklingen har bl.a. hatt en avgjørende betydning for den teknologiske utviklingen av næringslivet og samfunnet for øvrig. Det er ressurser som i all hovedsak er benyttet til å utvikle Norge fra et av Europas fattigste samfunn til å bli et av verdens beste samfunn å bo i. For å videreutvikle dagens samfunn er det viktig at vi utnytter våre naturgitte fordeler, herunder høste av det naturen kan gi-også for prtroleumsrelaterte næringer. Likevel, petroleumsressursene er en ikke fornybar ressurs. De påviste ressursene vil en gang i fremtiden ta slutt og ressursene vil av økonomiske og samfunnsmessige grunner, også i et klimaregnskap, ikke lenger være utvinnbar. Derfor vil det av både moralske og fortsatt positiv samfunnsmessige utvikling være riktig at vi som har tjent så mye penger på olja, tar ansvar og øker innsatsen innen forskning på fornybar energi betydelig. Innen dette arbeidet må Fellesforbundet bli betydelig mer tydelig. F-4011 Avd Halden Fagforening Fellesforbundet må gå i fronten for opprettelsen av flere miljøarbeidsplasser. Vi må tenke nytt i Norge, og være med på å utvikle nye og mer miljøvennlige jobber i vårt samfunn. F-4012 Avd. 95 Kongsberg Miljøovervåkning. Vi krever at Norge utvikler og tar i bruk teknologi som kan overvåke og varsle forurensning offshore tidligst mulig. Dette gjelder forurensning fra båter, oljeinstallasjoner og etc. Dette er av avgjørende betydning nå som polhavet er isfritt og handelsrutene går over polpunktet samt oljeboring i Barentshavet. Dette vil øke muligheten for miljøeksponering i sårbare miljøer. F-4013 Avd Innherred Fagforening Nasjonal strategi for miljøteknologi Det europeiske markedet innen offshore vindkraft kan gi mange arbeidsplasser for norsk industri. For å lykkes med dette, er det viktig å etablere et nasjonalt test- og demonstrasjonsprogram for norske leverandører til offshore vind utbygginger. Et slikt fullskala test- og demonstrasjonsprogram med aktiv støtte fra myndighetene er helt nødvendig for å sikre at norsk industri kan gi de potensielle kundene de nødvendige referansene for å delta i den europeiske satsingen på offshore vind. Virkemiddelapparater i Norge er tilpasset små og mellomstore bedrifter og småskala satsing innen landbruket. Vi mangler et effektivt virkemiddelapparat for

9 9 større etablerte bedrifter som ønsker å satse i risikofylte markeder som miljøteknologi. SIVA - Selskapet for industrivekst er en nasjonal aktør, eid av Nærings- og handelsdepartementet. SIVA kan bygge f.eks. produksjonshaller, kontorbygg, men ikke ta hele eller deler av kostnaden med infrastruktur som vei, jernbane eller kaifront med nødvendige kraner for utskiping av ferdige produkter. På grunn av dette blir SIVA sine muligheter til å bli en reell støtte til industrien svært begrenset. Skal SIVA igjen bli en støttespiller til industrien må deres muligheter til å ta kostnadene ved etablering av infrastruktur endres. Fellesforbundet vil jobbe for å få etablert et fullskala nasjonalt test- og demonstrasjonsprogram for norske leverandører til offshore vind utbygginger. Fellesforbundet vil jobbe for et effektivt virkemiddelapparat som også gir større etablerte bedrifter muligheter å søke midler til å etablere seg innen markedet for miljøteknologi. Fellesforbundet vil jobbe for endrede betingelser for SIVA så de kan bli en reel støtte for de som ønsker å satse innen miljøteknologi. F-4014 Avd Fellesforbundet Sunnhordland Gasskraft/karbonfangst Norge har lenge vore blant dei leiande innan utvikling av fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2. Testanlegget på Mongstad fungerer godt, og test av CO2 fangst også frå industrianlegg gir gode resultat. Som stor eksportør av olje og gass har Norge sterke eigeninteresser i at verda lukkast med karbonfangst og lagring, for å sikra framleis utkome av vårt ressursgrunnlag, samt å unngå negativ innverknad på klima. CO2 representerer også ein resurs i seg sjølv, både brukt som trykkstøtte for auka olje og gass produksjon samt innsatsfaktor i prosessar og produkt. Dette krev også auka innsats i forsking og utvikling for å utnytta potensialet i CO2 som resurs. Regjeringa har ambisjon om å realisera minst eit fullskala anlegg for CO2 handtering innan Skal me nå våre innanlandske klimamål og samtidig bevara og vidareutvikla vår leiande rolle innan karbonfangst må denne realiseringa skje i Norge, og ikkje skje som avlat ved at Norge deltek i delfinansiering av prosjekt i anna europeisk land. Både forskingsmiljø, statlege institusjonar som Gassnova og norske teknologileverandørar har allereie gjennomført omfattande utgreiingar som gir grunnlag for å arbeida vidare med realisering av fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2. Realisering er ikkje kommersielt mogleg utan omfattande statlege løyvingar. Ut frå Norge sine interesser i både klima- og næringspolitisk samanheng må Fellesforbundet prioritere arbeidet med å sikra realisering av fullskala anlegg i Norge. F-4015 Avd Fellesforbundet Helgeland Miljøvennlig industri, grønt innkjøp Norge stiller særlig strenge miljøkrav, både når man sammenligner med EU og særlig hvis man sammenligner mot industri globalt. Fellesforbundet og mange

10 10 industribedrifter har valgt å se på dette som noe positivt. Samfunnet har forventninger og stilt krav til industrien i Norge. Industrien har innrettet seg etter dette og som resultat er norske industribedrifter blant verdens mest miljøvennlige. Mange bedrifter har investert store summer i prosessutvikling (BAT) og avansert renseteknologi. Da er det ett paradoks at dette ikke tillegges vekt i innkjøps og anbudsprosesser. Fellesforbundet Helgeland forventer at det offentlige går foran som et godt eksempel. Miljøbelastning må være et kriterium som tillegges vekt på linje med pris, kvalitet, leveringsdyktighet osv. F-4016 Avd Fellesforbundet Verdiskapning i innlandet i stedet for å sende råvarer til utlandet: Norge har lange tradisjoner med råvareproduksjon, som eks fisk- jordbruks- og skogbruks produkter. Ikke minst olje, gass og energi. Det er snakk om «det grønne gullet», verdiskapning som er miljøvennlig og bærekraftig. I stedet for å selge skogen til utlandet, la oss beholde en samlet skognæring og få anledning til å foredle råvaren til nye produkter og på den måten skape grønne arbeidsplasser og grunnlag for bosetting i distriktene. En nasjonal satsing på Bioenergi og bruken av skogens råvarer i industri og virksomheter i nærområdet er en enestående mulighet til å skape nye varige arbeidsplasser. Ved å forene de næringspolitiske og energipolitiske hensyn, med miljømessige hensyn og forpliktelser. Det er utnyttelsen av den rike tilgangen på naturressurser som har lagt grunnlaget for det bosettingsmønsteret og velferdssamfunnet vi har i Norge i dag. La oss bygge videre på dette gjennom samarbeid mellom skole, forskning og næringsliv. Bygg landet, ikke selge det for å investere i utlandet! F-4017 Avd Unionen Fagforening Klima Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse For å redusere energibehovet og bidra til å nå Norges og Europas klimamål er det viktig å lage intensiver for at bygningseiere tenker på og velger energibesparende løsninger ved rehabilitering. Støtteordninger, som gjennom bla Enova, må styrkes. Fellesforbundet må jobbe for at: Det offentlige må lage en langtidsplan med årlige mål for å energi effektivisere eksisterende bygningsmasse. Styrke støtteordningen for energibesparende tiltak i eksisterende bygningsmasse. At det stilles krav om å benytte seriøse bedrifter med fagarbeidere for å kunne få betydelig støtte til privatarbeid. På offentlige bygg må krav til fagarbeidere også kombineres med å være lærebedrift med aktive lærlinger.

11 11 Oppsummering: Det forslag fra avd. 2, 5, 23, 29, 30, 53, 75, 95, 108, 118, 143, 650, og 747. Forslagene går på omstilling til et grønnere samfunn, nye miljøarbeidsplasser, miljøteknologi, fornybar energi, utvikling av fornybare energikilder, bruk av virkemiddelapparatet og offentlige innkjøp, fornying av fergeflåten, karbonfangst og -lagring, samt energirehabilitering av eksisterende bygg. Representantskapets vurdering: Klimaproblemene er den største utfordringen menneskeheten står overfor. Ressursbruk og utslipp må reduseres, samtidig som en voksende befolknings behov for mer energi og velferd må imøtekommes Skal vi løse klimautfordringene må det etter Representantskapets syn satses på forskning og teknologiutvikling. Utvikling av miljøteknologiske tjenester og produkter bidrar ikke bare til å møte klimautfordringer, men også til å bygge nye og framtidsrettede markeder og arbeidsplasser. For at våre ambisiøse målsettinger skal være realistiske må innovasjon og klimaomstilling i næringslivet stimuleres nå. Forslagene spenner over et vidt felt av miljø- og næringsspørsmål. Den underliggende tilnærmingen i forslagene er alvoret i klimautfordringen og alle de muligheter som ligger i omstillingen til et mer miljø- og klimavennlig samfunnsog næringsliv. Representantskapet minner om prinsipprogrammets kapittel 3.8, om miljø og energi. Det vektlegger at norsk næringsliv skal ligge i forkant av utviklingen mot et bærekraftig samfunn, og at samfunnets krav til vern av miljøet må utnyttes til å utvikle ny teknologi, sikre eksisterende arbeidsplasser og legge grunnlaget for nye arbeidsplasser. De innkomne forslagene er i overensstemmelse med dette. Å ligge i forkant åpner muligheter på globale markeder. Norsk næringsliv kan gripe disse mulighetene. Satsinger må særlig gjøres på de områdene der vi allerede er sterke, som maritim sektor, effektiv utvinning av olje og gass, CO 2 - fangst og lagring, fornybar energi, klimaeffektive bygg, og skognæringa. Utviklingen i norsk industri de siste tiårene har vist at det er mulig å fjerne mange utslipp, samtidig som produktiviteten går opp. Forbundet har lenge vært engasjert for miljøteknologi, gjennom å argumentere politisk for bærekraftige teknologisatsinger innen våre næringer. Forbundet er en viktig deltaker i Forum for miljøteknologi, sammen med mange store norske industribedrifter som har nye miljøteknologiske produkter og prosesser under utvikling. Forumet har bidratt til styrking og samordning av det statlige virkemiddelapparatet for miljøteknologi, det vil si ordninger i Forskningsrådet, Innovasjon Norge (miljøteknologiordningen) og Enova. Selv om det etterhvert er betydelige ressurser tilgjengelige, er behovet ennå større. Flere bedrifter må på banen. Sivas rolle og mandat bør videreutvikles for å styrke den nasjonale satsingen på miljøteknologi ytterligere. Olje- og gassindustrien står for en stor og økende andel av Norges utslipp. Pr. produsert enhet er allikevel utslippene lave, men øker som følge av modne felt og haleproduksjon. Det er imidlertid betydelig potensiale for utslippsreduksjon, gjennom tiltak som elektrifisering, mer effektiv bruk av gassturbiner og annet. DEMO 2000-programmet har hatt stor betydning for leverandørindustrien og har

12 12 fram til i dag vist seg som svært nyttig for å oppnå industrielle ringvirkninger, også utenfor oljesektoren. Teknologi for miljøovervåking er et eksempel på dette. Leverandørindustrien bør stimuleres til å videreutvikle teknologiske olje- og gassløsninger til kommersielle og klimavennlige produkter også til andre markeder. Norge er i front i utviklingen av karbonfangst og lagring (CCS). For at verden skal nå sine klimamål er vi avhengig av at dette lykkes. CCS er aktuelt ikke bare for energiproduksjon på fossile kilder, men også for alle de industriprosesser som medfører utslipp. En vellykket kommersiell CCS-teknologi vil ha et stort globalt marked. Arbeidet med å realisere fullskala CCS-anlegg må derfor forseres. En sterkere satsing på CCS både i Norge og internasjonalt er av stor strategisk interesse for Norge som olje- og gassnasjon. Representanskapet støtter arbeidet med å drive fram internasjonale CCS-prosjekter, men vi mener regjeringens nåværende nasjonale strategi er utydelig og lite forpliktende. Framfor nye utredninger må budsjettene nå gi rom for å utarbeide og iverksette en plan for å realisere minst ett norsk fullskala renseanlegg innen Fellesforbundet mener dette er nødvendig for å bevare og videreutvikle vår kompetanse og ledende rolle innenfor CCS. En slik plan må ta utgangspunkt i det omfattende utredningsarbeidet som allerede foreligger både fra Gassnova, Oljedirektoratet, forskningsinstitusjoner og teknologileverandører i Norge. Det offentlige kjøper inn for 400 milliarder årlig, og er en viktig sluttkunde for virksomheter i de fleste bransjer. Hvilke krav stat, fylke og kommuner stiller i sine innkjøp blir dermed avgjørende for hvilke produkter som utvikles og leveres. Pris kan bare være et av flere kriterier, like viktig er det at innkjøpene bidrar til stadig mer klimavennlige løsninger. Et aktuelt eksempel er fergesamband, der situasjonen er at svært mange av våre 440 samband har et utslitt materiell. Dette er en betydelig utslippskilde som må reduseres kraftig for at Norge skal klare sine klimaforpliktelser. Norsk maritim sektor har mulighet til å utvikle og levere ferger basert på null- og lavutslippsteknologi, som batteri, brenselcelle, gass og hybride løsninger. Etter Representantskapets syn må myndighetene utforme sine anbud med så strenge utslippskrav at slike teknologier benyttes, og være villig til å ta noe av belastningen og merkostnadene ved innfasing av ny teknologi. Byggsektoren har et stort potensiale for energisparing, og nye byggforskrifter stiller høye krav til energieffektivitet. Like så viktig er den eksisterende bygningsmassen, der mange bygg med høyt energibehov er modne for renovering. Energibehovet må kraftig ned, og arbeidene må utføres på en forsvarlig måte. Hvor godt dette skal lykkes avgjøres langt på vei av de krav det offentlige stiller gjennom sine roller som myndighet, byggherre og leietaker. Dessuten er Enova som tilskuddsyter til privates energibesparende tiltak viktig. I samspill med energi- og miljøkrav må det stilles krav som fremmer kompetanse og seriøsitet i næringen, med blant annet bruk av fagarbeidere og lærlinger. Enovas tilskuddsordninger for enøk må fremme seriøsitet i byggebransjen. Norge er som vannkraftnasjon ledende på fornybar energi. Det har også vært satset mye på forskning på nye fornybare energikilder, som solenergi og offshore

13 13 vindkraft. Situasjonen i kraftmarkedet tilsier at det ikke vil være lønnsomt med noen stortstilt utbygging av ny fornybar energi som offshore vindkraft, men alt utviklingsarbeidet bør følges opp med et fullskala test- og demonstrasjonssenter som vil kvalifisere norske leverandører til å ta del i det store markedet dette har globalt. I-4018 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres. For den delen av forslaget fra avd. 29 som gjelder samferdselspolitikk vises til I-I-5468 (hefte 9). For den delen av forslaget fra avd. 747 som omhandler krav til bruk av fagarbeidere og lærlinger ved offentlige anskaffelser vises det til I-3049 (hefte 7). 4.3 Verdikjeden skog- og tre F-4019 Avd Stjørdal og Omegn Fagforening Det grønne skifte SKOG 22 beskriver skognæringene som en av de aller viktigste verdiskapingskjeder for landet, med et potensiale for bærekraftig vekst som overgår de fleste andre næringer, og at skogressursene blir avgjørende for å nå målet om et klimanøytralt samfunn. Landsmøtet støtter derfor de tiltak og anbefalinger som rapporten foreskriver og understreker behovet for rask handling. Landsmøtet oppfordrer derfor så sterkt en kan, regjeringen om å legge frem for Stortinget en helhetlig satsing med tanke å sikre skognæringskjeden konkurransedyktige rammevilkår, slik SKOG 22 beskriver. Samfunnet står her overfor en bærekraftig næring som kan få avgjørende betydning både for vårt fremtidige klima og levestandard. Overgangen fra sorte til grønne karboner er en nødvendighet om vi skal nå Stortingets målsetting om et karbonnøytralt samfunn innen 2050 Et regjeringsoppnevnt utvalg leverte i vinter skogstrategirapporten SKOG 22. Rapporten slår fast at en aktiv og bærekraftig ressurs-forvaltning gjennom planting og stell av ungskog er grunnleggende for å øke skogressursene, samt at vi har store arealer med krattskog som egner seg for skogreising. Dette gir økt karbonbinding i skogene og er positivt for klima og gir muligheter for framtidig verdiskaping. SKOG 22 beskriver flere vekstområder for skog- og trenæringen og nevner; tre som byggemateriale, tre som kjemi, tre som energi og konkluderer med at alt som kan lages av olje kan lages av tre.

14 14 Rapporten slår fast at verdiskapingen i dagens skog- og trenæringer er i overkant av 40 milliarder. Utvalget konkluderer med at det er potensialer i våre skogressurser til å firedoble verdiskapingen frem til For å sikre konkurransevilkår og skape grunnlag for nye investeringer viser SKOG 22 til behovet for en helhetlig politikk som skaper nye markeder. Skog- og trenæringen er viktig for utvikling av fastlandsindustrien, derfor er en målrettet nasjonal satsing på utvikling av bioøkonomien sentral i rapporten. F-4020 Avd Ringsaker Næringspolitikk hva skal vi leve av. Et grønt skifte i det norske samfunn er avhengig av at alle grønne resurser tas i bruk. I utvikling av en grønn økonomi vil bioøkonomien være viktig, og avhengig av alt fra gode forskningsmiljøer til en innovativ industri. Fellesforbundet vil jobbe for en sterkere satsing på utvikling av nye næringer innen for Bio, samt en styrket satsing på utvikling av bioenergi og biovarme, Innlandet (Hedmark og Oppland) vil være sentralt i satsingen på den trebaserte bioøkonomien. Satsingen på virkemiddelapparatene for teknologiutvikling og forsking må styrkes. Norsk Landbruk må gis rammer og mulighet for øke landets selvforsyning, som også vil sikre eksisterende og nye arbeidsplasser. Reiselivet er en viktig og framtidsrettet næring, som det må satses enda sterkere på over hele landet, og at det for framtiden skal være en næring med ryddige og gode arbeidsplasser. Alt som kan lages av olje kan lages av tre; er en konklusjon fra Norsk Forskingsråd. Bio-økonomi blir av EU definert som bærekraftig produksjon og bearbeiding av biomasse til matvarer, helse- og fiberprodukter, industrielle produkter og energi. Norge har sterke kompetansemiljøer og industri som ligger i front på å utnytte bio-baserte ressurser. En nasjonal satsing på bio-økonomi må videreutvikle eksisterende kompetansemiljøer og utvikle nye klynger av bedrifter og forskningsmiljøer innen utnyttelse av bio-ressursene. Innlandet har store skogressurser og har fortsatt en stor industri innen for foredling og bearbeiding av tre. Med en sterk jord- og skogbrukstradisjon bør Innlandet gis samme rolle i utvikling av den tre baserte Bio-økonomien, som Stavanger regionen fikk innen for olje og gass utviklingen. Norsk landbruk må styrkes og mer mat må lages på norske ressurser, med et klart mål om økt selvforsyning. Landbruket har vist seg som en innovativ næring, men det må fortsatt satses på forskning og kompetanseutvikling, og på gode muligheter for etterutdanning. Landbruket må også sikres gode inntektsvilkår. Noe som også er viktig for å kunne ha gode lønns og arbeidsvilkår, for de som jobber i næringen. Bare 3 % av Norsk areal er jordbruksareal, kun 1 % er egnet til kornproduksjon. Det er ca. 12, 5 millioner dekar ubenyttet dyrbar jord i Norge, som bør benyttes i fremtiden, kun 2 % av dette er egnet til kornproduksjon. I tillegg til sterkt jordvern må mest mulig matjord tas i bruk. Det innebærer at vi må fortsatt ha landbruk over hele landet, og at den geografiske produksjonsfordelingen videreføres. Nedgangen i kornarealet gir grunn til bekymring, og for å stoppe denne utviklingen må lønnsomheten i kornproduksjonen bedres. Pris, grøftetilskudd, prisnedskriving og

15 15 øvrige tilskudd er viktige elementer for å bidra til dette. Det må sikres muligheter for å drive gårdsbruk i forskjellig størrelse. Det må også sikres at melkeproduksjonen ikke flyttes til arealer man tradisjonelt har dyrka korn. Bare slik utnytter vi det norske arealet, og sikrer mest mulig bærekraftig og miljøvennlig produksjon. Effektiv melkeproduksjon, med produksjon av kjøtt og melk i kombinasjon, gir det beste klimamessige fotavtrykket. Norge har mange godt bevarte vakre hjemligheter mellom bakkar og berg. Reiselivsnæringen har fortsatt et store ubenyttet potensiale, som et eksempel fra en liten kafe på Helgøya, midt i Mjøsa, Skafferiet, har de ca.50 tusen besøkende i året, hovedsakelig p.g.a, god service, flott natur og en fin opplevelse. Utfordringen er at mange blir for små til å synes i den store verden. Det må gis enda større muligheter for at flere skal tørre å satse, og at større regioner går sammen for å synligjør alt innenfor regionen. Innovasjon Norge og Destinasjon Norge er viktig i utviklingen av næringen. Vi erfarer at det er utfordringer i bransjen vdr. lønn og arbeidsvilkår, forhold som må og kan ryddes opp i ved en utvikling av næringen. Det er en jobb som Fellesforbundet tar på alvor. F-4021 Avd Nordenfjelske Papirarbeiderforening Treforedlingsindustri og øvrig eksportindustri 1. Konkurransedyktig kraftregime på pris. 2. Støtte med videreutvikling av virkemiddelpakker fra myndighetenes som er innrettet på bransjen. Innretting av virkemidler både for utvikling av ny miljøteknologi/industri og videreutvikling av eksisterende virksomhet. Utvide rammer for bransjen når det gjelder prosjektstøtteordninger, forskningsmidler og midler til kompetansebygging. 3. Statlige investeringer i bransjen. Treforedlingsindustrien blir stadig mindre. Flere bedriftsstrukturer er økonomisk presset og er uten evne til på egen hånd å investere, det være seg kortsiktig eller langsiktig. Fellesforbundet må være pådriver for statlige investeringer i en bransje som er truet, men som er strategisk viktig både for mange norske lokalsamfunn, skognæringen og det norske samfunnet. Industriell videreforedling av skogen som fornybar ressurs er i sannhet framtidsretta miljøpolitikk. Begrunnelse Fellesforbundet skal fortsatt arbeide for å sikre framtida for norsk treforedling og eksportindustri. Dette er en kampsak for Fellesforbundets medlemmer og tillitsvalgte som har sitt virke i industrien. Fellesforbundets medlemmer og fremste tillitsvalgte må delta aktivt til å bidra for å snu denne trenden med nedleggelse av industribedrifter i fastlands-norge generelt og treforedling spesielt. Norge er i for stor grad avhengig av produksjon basert på ikke-fornybare ressurser.

16 16 Norske myndigheter og industrieiere må satse på utvikling av ny miljøteknologi og industriproduksjon som baseres på våre fornybare ressurser, for eksempel skogressursene. Fellesforbundet skal fortsette arbeidet for å utvikle treforedlingsindustrien, og ny industri, som er basert på skogen som fornybar ressurs. F-4022 Avd. 468 Follum Bruks Arbeiderforening Fellesforbundet skal arbeide faglig- politisk for å utvikle ny industri basert på naturressursene Fellesforbundet skal prioritere faglig-politisk arbeid for verdiskapning og utvikling av ny miljøteknologi /industri, basert på landets naturressurser, herunder framtidsretta skogindustri i Innlandet. I dag fraktes mye av skog-avvirkningen til industriell videreforedling og verdiskaping i utlandet. Den manglende utnyttelsen av disse fornybare ressursene strider mot nasjonale miljømål og samfunnsinteressene; fordi vi ikke evner å få til verdiskaping, miljøteknologi-utvikling og industriarbeidsplasser i Norge. Det må jobbes målretta og systematisk i et 3-partssamarbeid for å tilrettelegge med virkemidler og utvikling av verdikjeden i skogsektoren for å realisere ny, framtidsretta skogbasert industri. Oppsummering: Det er innkommet forslag fra avd. 28, 103, 461 og 468 som knytter seg til grønn sektor, verdikjeden skog og treforedlingsindustri. Representantskapets vurdering: Norge har store skogressurser, og skog- og trenæringen er en av få komplette verdikjeder i Norge. Skogen spilte en stor rolle for fremveksten av norsk industri, den gir i dag stor verdiskaping og sysselsetting i store deler av landet, og vil i fremtiden spille en ennå større rolle i vårt næringsliv. Representantskapet mener at verdikjeden skog og tre må være et satsingsområde i næringspolitikken. Representantskapet betrakter skog og tre som en ressurs både til energi, byggemateriale og som råstoff til industri. Potensialet for vekst i hele den skogbaserte verdikjeden er stort. Forbundet tok, sammen med LO, del i den store regjeringsoppnevnte strategiprosessen Skog 22, som anslår at hele verdikjeden kan firedoble sin omsetning fra dagens 43 milliarder til 180 milliarder om tretti år. Representantskapet vil også understreke den store betydningen skogen har i klimasammenheng. Gjennom fotosyntesen opptar skogen CO 2, som bindes i treet. Opptaket er så stort at den årlige netto tilveksten i norske skoger tilsvarer halvparten av Norges CO 2 -utslipp. Et veldrevet og aktivt skogbruk vil både kunne

17 17 gi høyere avvirkning og et høyt opptak og lagring av CO 2. Bruk av skog som energikilde og råstoff er klimanøytralt, fordi all CO 2 som slippes ut i forbrenningen (ved, pellets, biodiesel etc) ble tatt ut av atmosfæren i vekstfasen. Økt bruk av skogsråstoff som erstatning for fossile kilder fjerner dermed utslipp. Representantskapet minner om at alt som kan lages av olje, kan i prinsippet også lages av skog. Bruk av tre i bygg gir ennå større utslippsreduksjon, ved at det i tillegg til å spare CO 2 -belastningen fra andre byggematerialer varig lagrer 0,8 tonn CO 2 pr. kubikkmeter tre. Skogen er kort og godt en nødvendig del av løsningen dersom vi skal oppfylle Klimaforliket og nå FNs klimamål. Verdikjeden skog og tre har vært gjennom store omstillinger de siste 10-årene. Særlig treforedlingsindustrien har blitt bygget kraftig ned og antall arbeidsplasser innen treforedling er mer enn halvert. Skogbruket har behov for nye industrielle avtakere av virke. I dag eksporteres mye av tømmeret ubearbeidet ut fra Norge. Det er ingen varig verdiskapende strategi. Hele verdikjeden trenger impulser til utvikling og vekst. Alle ledd i verdikjeden er utsatt for internasjonal konkurranse, det er derfor avgjørende at rammevilkårene er konkurransedyktige i forhold til vilkårene i Sverige og Finland, og at utviklingen skjer på produktområder der vi kan være konkurransedyktige i Norge. For at ambisjonene i Skog 22 skal virkeliggjøres må aktørene i næringen samarbeide tettere, og myndighetene må bidra med konkurransedyktige rammevilkår i hele verdikjeden, inkludert transport. Det er nødvendig med mer forskning og utviklingsarbeid for å få opp kunnskap og erfaringer i bruk av tre på flere områder. Det er også nødvendig at staten medvirker på tiltakssiden med risikokapital og prosjektstøtte. Representantskapet forventer at ambisjonsnivået og forslagene i Skog 22 følges opp. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om skognæringen først i Representantskapet viser til at oppskriften allerede foreligger med tiltaksforslagene i Skog 22. Flere av forslagene kan gjennomføres nå. Representantskapet vil påpeke at det er ingen tid å miste dersom vi skal bevare den nødvendig strategisk kompetanse i hele verdikjeden. Skogbruket er viktig i seg selv, men er også en viktig del av landbruket. Landbruket trenger fortsatt videreutvikling, og er viktig for sysselsetting i distriktene og i næringsmiddelindustrien. Framtidens næringsliv vil i større grad være en bio-økonomi, som i ennå større grad utnytter råvareressursene i landbruket. Det vil også innebære produksjon av varer og energibærere som erstatter for fossile råvarer. Et viktig eksempel er biodrivstoff, som kan produseres bærekraftig på basis av skog. I-4023 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: For den delen av forslaget fra avd. 103 som omhandler reiseliv vises det til I-3028 (hefte 7). Intensjonen i de øvrige delene av forslaget og forslagene fra avd. 28 og 468 tiltres. For den delen av forslaget fra avd. 461 som omhandler statlige investeringer i bransjen vises det til I-3018 (hefte 7). For den delen av forslaget som omhandler kraftregime vises det til I-3067 hefte 7). Intensjonen i de øvrige delene av forslaget tiltres.

18 18 5. Opplæring og utdanning 5.1 Fagopplæring Yrkesutdanning F-4024 Avd. 1 - Oslo-Akershus Yrkesutdanning. Vi krever at Fellesforbundets Landsmøte må gi et helt klart mandat til forbundets ledelse i årene fremover om å jobbe aktivt for at forholdene legges til rette for at våre ungdommer skal sikres yrkesfaglig utdanning. Dagens skoleungdom må konkurrere med halve Europa om lærlingeplasser og jobber. Fortsetter det slik vil mange flere yrkesskoler måtte legges ned. Forslag til forbedringer. De økonomiske rammene for yrkesfagene må økes kraftig slik at skolene er i stand til å følge den teknologiske utviklingen i fagene. Det må følge lærlingeplass med studieplass til yrkesfagene. Statusen på yrkesfag må gis et stort løft for å hindre at våre ungdommer faller ut av yrkesskolene. Teoritrøtte ungdommer som ellers ville falle ut av skolen må gis spesielle muligheter til yrkesutdanning. Det må jobbes aktivt mot kommuner og statlige etater slik at det blir vanlig med krav om lærlinger i bedrifter som ønsker oppdrag. Dette vil gjøre det mer attraktivt å ta inn lærlinger, kanskje med økt godtgjørelse til lærlingebedriftene. Forslag på at det jobbes for at fagbrev på sveiserobot, som er det de bruker ute i industrien, modernisere fagbrevet. FF gjennomgår opplæringsplanen for sveiseyrket. F-4025 Avd. 2 - Fredrikstad Fagforening Styrke fagopplæringen. a) Det bør innføres flere løp frem til et fagbrev. En som er skolelei og ikke er motivert for teoretisk opplæring, bør kunne få starte den praktiske fagopplæringen, for så å ta den nødvendige teorien seinere. b) Den som vet hvilken retning innenfor fagopplæringen de skal ta, skal kunne gå rett inn i den retningen, uten å gå inn i et år med prøving av mange ulike fagretninger. Ser i dag at det er stort frafall i videregående opplæring, spesielt innen for de yrkesrettede fagene. Skolelei ungdom. F-4026 Avd. 8 - Telemark Yrkesutdanninga må styrkes Yrkesfag har vært kraftig nedprioritert, både i skoleverket og i samfunnet ellers. Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening er sterkt opptatt både av rekrutteringen til yrkesfaglig utdanning og at denne utdanningen får et innhold som gjør det attraktivt å søke seg slik utdanning og at våre ungdommer skal få et godt yrke å leve av. Våre bedrifter må fortsatt bygge på høy kompetanse og

19 19 kvalitet som et konkurransemoment, og for å kunne gjøre det er vi avhengige av en yrkesutdanning i verdensklasse. Fellesforbundet må jobbe aktivt for å sikre og styrke yrkesutdanninga. De økonomiske rammene for yrkesfagene må økes kraftig slik at skolene er i stand til å følge den teknologiske utviklingen i fagene Det offentlige må ta et krafttak for å øke antall lærlingeplasser, både ved å bruke lærlinger innen sine virkeområder og ved å innføre lærlingeklausuler ved offentlige innkjøp. Elever på studiespesialisering må gis lettere mulighet til å gå over til yrkesfag Det må gjøres forsøk med et fond til styrking av lærlingeordningen etter mønster fra Danmark Det må stilles krav om obligatoriske kurs for veiledere og faglige ledere i opplæringsbedriftene Bemanningsbedrifter må ikke kunne drive fagopplæring F-4027 Avd Fellesforbundet Yrkesutdanning. Verkstedklubben Pon Equipment er opptatt av yrkesfagutdanningen og at våre ungdommer skal få et godt yrke å leve av. Vi krever at Fellesforbundets Landsmøte må gi et helt klart mandat til forbundets ledelse i årene fremover om å jobbe aktivt for at forholdene legges til rette for at våre ungdommer skal sikres yrkesfaglig utdanning. Dagens skoleungdom må konkurrere med halve Europa om lærlingeplasser og jobber. Fortsetter det slik vil mange flere yrkesskoler måtte legges ned. Forslag til forbedringer. De økonomiske rammene for yrkesfagene må økes kraftig slik at skolene er i stand til å følge den teknologiske utviklingen i fagene. Det må følge lærlingeplass med studieplass til yrkesfagene. Statusen på yrkesfag må gis et stort løft for å hindre at våre ungdommer faller ut av yrkesskolene. Teoritrøtte ungdommer som ellers ville falle ut av skolen må gis spesielle muligheter til yrkesutdanning. Det må jobbes aktivt mot kommuner og statlige etater slik at det blir vanlig med krav om lærlinger i bedrifter som ønsker oppdrag. Dette vil gjøre det mer attraktivt å ta inn lærlinger, kanskje med økt godtgjørelse til lærlingebedriftene. F-4028 Avd Østfold Fagforening Yrkesutdanning. Verkstedklubben Pon Equipment er opptatt av yrkesfagutdanningen og at våre ungdommer skal få et godt yrke å leve av. Vi krever at Fellesforbundets Landsmøte må gi et helt klart mandat til forbundets ledelse i årene fremover om å jobbe aktivt for at forholdene legges til rette for at våre ungdommer skal sikres yrkesfaglig utdanning. Dagens skoleungdom må konkurrere med halve Europa om lærlingeplasser og jobber. Fortsetter det slik vil mange flere yrkesskoler måtte legges ned.

20 20 Forslag til forbedringer. De økonomiske rammene for yrkesfagene må økes kraftig slik at skolene er i stand til å følge den teknologiske utviklingen i fagene. Det må følge lærlingeplass med studieplass til yrkesfagene. Statusen på yrkesfag må gis et stort løft for å hindre at våre ungdommer faller ut av yrkesskolene. Teoritrøtte ungdommer som ellers ville falle ut av skolen må gis spesielle muligheter til yrkesutdanning. Det må jobbes aktivt mot kommuner og statlige etater slik at det blir vanlig med krav om lærlinger i bedrifter som ønsker oppdrag. Dette vil gjøre det mer attraktivt å ta inn lærlinger, kanskje med økt godtgjørelse til lærlingebedriftene. F-4029 Avd Sunnmøre Utdanning For å få fleire inn på yrkesutdanning må det bli en større vektlegging på det praktiske i yrkesopplæring enn det som er tilfellet i dag. F-4030 Avd Sandnes og Omegn Fellesforbundet vil arbeide for å redusere frafallet fra yrkesfag i skolen. Dette vil en gjøre ved å prioritere yrkesdelen og den praktiske delen av fagutdanningen. Forbundet vil også arbeide for å øke statusen for yrkesfagene generelt i samfunnet. F-4031 Avd Fellesforbundet Vestfold Nord Lærlinger Fellesforbundet skal jobbe for at lærlinger er sikret en lærlingeplass for å få fullført utdannelse. Det er for mange yrkesutdannete som ikke får fullført fagbrevet sitt. F-4032 Avd Halden Fagforening Styrke fagopplæringen. a) Det bør innføres flere løp frem til et fagbrev. En som er skolelei og ikke er motivert for teoretisk opplæring, bør kunne få starte den praktiske fagopplæringen, for så å ta den nødvendige teorien seinere. b) Den som vet hvilken retning innenfor fagopplæringen de skal ta, skal kunne gå rett inn i den retningen, uten å gå inn i et år med prøving av mange ulike fagretninger. Ser i dag at det er stort frafall i videregående opplæring, spesielt innen for de yrkesrettede fagene. Skolelei ungdom.

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Styringsgruppa har med dette gleden av å legge fram melding om kystskogbruket 2015 Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter.

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Kystskogbruket - Store muligheter De 10 kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark 45 % av Norges produktive skogareal - hvorav 42 % hogstmoden skog balansekvantum

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Teknas næringspolitikk. Vedtatt av Teknas hovedstyre _

Teknas næringspolitikk. Vedtatt av Teknas hovedstyre _ Teknas næringspolitikk Vedtatt av Teknas hovedstyre 11.5 2016_ Teknas næringspolitikk - Grønn og konkurransedyktig omstilling Tekna mener: Norge trenger en ny næringsspesifikk, nasjonal industri- og teknologipolitisk

Detaljer

Ekspertpanel: #Drømmeløftet

Ekspertpanel: #Drømmeløftet Q Norsk økonomi står ifølge statsminister Erna Solberg foran en betydelig omstilling de nærmeste årene i lys av reduserte oljeinvesteringer og oljepriser som for tiden er lave. Vi ber deg her ta stilling

Detaljer

Skogbaserte verdikjeder

Skogbaserte verdikjeder Skogbaserte verdikjeder Landbruksstrategi og Regionalt bygdeutviklingsprogram For Buskerud Andreas Sundby Fornybare ressurser i en verdikjede som omfatter både skogbruk og industri 2 Politiske dokumenter

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Kva betyr det for bonden?

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Kva betyr det for bonden? BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Kva betyr det for bonden? Aud Hove - fylkesvaraordførar Regjeringa sin bioøkonomistrategi Kjente ressurser uante muligheter Samarbeid på tvers av sektorer, næringer og

Detaljer

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet Programplanutvalget Forskning er nøkkelen til omlegging energisystemet Energiomlegging og kutt i klimagasser er vår tids største prosjekt Forskningsinnsats nå, vil gjøre totalkostnaden lere X Samling energiforskningen

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand Anders Roger Øynes AT Skog 52 ansatte NOK 640 mill i driftsinntekter 1 000 000 m3 tømmer 30 % eksportandel 2,2 mill solgte planter AT Skog selskapsstruktur

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Innlegg av adm. direktør Kristin Skogen Lund på NHOs Energi- og klimaseminar, Næringslivets Hus

Innlegg av adm. direktør Kristin Skogen Lund på NHOs Energi- og klimaseminar, Næringslivets Hus Innlegg av adm. direktør Kristin Skogen Lund på NHOs Energi- og klimaseminar, Næringslivets Hus Sjekkes mot fremføring I dag lanserer NHO-fellesskapet en viktig felles sak om et viktig felles mål; et politikkdokument

Detaljer

Administrerende direktør Heidi E.F. Kielland Hønefoss, 15.august 2013

Administrerende direktør Heidi E.F. Kielland Hønefoss, 15.august 2013 Administrerende direktør Heidi E.F. Kielland Hønefoss, 15.august 2013 1 Treindustri er primært en byggevareindustri 2 Skogressursene viktig for Norge Skogressursene er fornybare og skogbruk er en viktig

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til eller ringe

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til eller ringe Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Høringsinnspill til NOU 2015:15 Sett pris på miljøet Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune.

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Saksbehandler seminar Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Leverte 28 oktober 2016 Sekretariat med 5 department og Miljødirektoraret, leder Per Sandberg,

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Thomas Breen Bioøkonomi er den nye økonomien hvor fornybare biologiske ressurser utnyttes med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Utvalgets mandat Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet. Kartlegge behov

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Fra «Strategisk notat klima» til «Veikart Agder» Faggruppe klima v/ Kim Øvland Rådmannsgruppen - 19.januar 2017

Fra «Strategisk notat klima» til «Veikart Agder» Faggruppe klima v/ Kim Øvland Rådmannsgruppen - 19.januar 2017 Fra «Strategisk notat klima» til «Veikart Agder» Faggruppe klima v/ Kim Øvland Rådmannsgruppen - 19.januar 2017 DISPOSISJON Kunnskapsgrunnlaget Innspillene Oppdateringene Prinsippene og veikartene Prosessen

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

GASS I NORSK INDUSTRI HVA SIER INDUSTRIMELDINGEN? Bristol Sindre Finnes, Norsk Industri

GASS I NORSK INDUSTRI HVA SIER INDUSTRIMELDINGEN? Bristol Sindre Finnes, Norsk Industri GASS I NORSK INDUSTRI HVA SIER INDUSTRIMELDINGEN? Bristol 4.4.17 Sindre Finnes, Norsk Industri Disposisjon Gass i industrien Tilgang på gass Miljøvennlig skipsfart Industrimeldingen Avgiftene Oppfølging

Detaljer

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator 1. Prosessen frem til foreløpig programplan 2. Programplanutkastet hva sier den? 3. Samspill med FME Programplan prosess

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Gunn Ovesen, administrerende direktør Verdikjedekonferansen 2013 Hvordan realisere Norges potensial i bioøkonomien, Oslo 13. november 2013 Mat Vann Miljø

Detaljer

FRAMTIDAS VERDISKAPING

FRAMTIDAS VERDISKAPING FRAMTIDAS VERDISKAPING Arbeiderpartiet.no AKTIV POLITIKK MOT ØKENDE ARBEIDSLEDIGHET OG FORSTERKET INNSATS FOR GRØNN OMSTILLING. Arbeiderpartiet vil ha en aktiv politikk for å bekjempe den økende arbeidsledigheten,

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Skillelinjene i norsk politikk har blitt tydeligere med den sittende regjeringen. Regjeringen og samarbeidspartene har pekt ut omstilling

Detaljer

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs ibr1 Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs Foredrag på Mulighetskonferansen 12.februar 2007 Statssekretær Ola T. Heggem Lysbilde 1 ibr1 Ingun Therese Braanaas; 06.02.2007 Regjeringens

Detaljer

Hva gjør vi etter Mongstad?

Hva gjør vi etter Mongstad? Hva gjør vi etter Mongstad? Hvordan utvikle leverandør- og teknologiindustrien relatert til CCS? SINTEF-seminar 13. mars 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen Norsk Industri Veikart for reduksjon av klimagasser

Detaljer

Veikart for prosessindustrien Øke verdiskapingen betydelig, samtidig som klimagassutslippene reduseres til null.

Veikart for prosessindustrien Øke verdiskapingen betydelig, samtidig som klimagassutslippene reduseres til null. Veikart for prosessindustrien Øke verdiskapingen betydelig, samtidig som klimagassutslippene reduseres til null. Øyvind Slåke, Norsk Industri VERDEN I 2050 9 milliarder mennesker Økt forbruk Klimamålene

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL KLIMAKUR 2020 FRA FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI

HØRINGSINNSPILL TIL KLIMAKUR 2020 FRA FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI SiE 2010-05-18 20100518 Høringsinnspill klimakur FFM HØRINGSINNSPILL TIL KLIMAKUR 2020 FRA FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI 1. Innledning Forum for Miljøteknologi syns det er fint at Klimakur 2020 jobben er gjort.

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Dir. Svein Sundsbø, Norsk Industri Kort disposisjon Rammebetingelser for bruk av gass, intensjoner og lovverk Politisk vilje kommunikasjon

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Skogbruk og klimapolitikk

Skogbruk og klimapolitikk Skogbruk og klimapolitikk 1 Rammebetingelser: (kjapt resymert fra st.meld 9: Landbruksmeldingen fra 2009): legge til rette for økt bruk av tre legge til rette for økt bruk av skogråstoff til bioenergi

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Møte med statssekretær Eli Blakstad

Møte med statssekretær Eli Blakstad Møte med statssekretær Eli Blakstad Besøk hos Energi Norge 23.juni 2011 Energi Norges medlemmer Energi Norge Samler energiselskap i Norge Vi har medlemmer i alle landets fylker Deltar i Nordisk samarbeid

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Skog og klima. Johan C. Løken. Gimsøy Rotary, 14. mars 2017

Skog og klima. Johan C. Løken. Gimsøy Rotary, 14. mars 2017 Skog og klima Johan C. Løken Gimsøy Rotary, 14. mars 2017 Skogen og klimaregnskapet Hedmark Norge Tømmerregnskapet mill m3 Tilvekst 4.1 25 Avvirkning 2.9 11 Økning 1.2 14 Karbonregnskapet mill. tonn CO2

Detaljer

Figur 1 Avfallspyramiden

Figur 1 Avfallspyramiden Sammendrag Utgangspunktet for avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulær økonomi ligger i mandatet til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Vi ønsker gjennom

Detaljer

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Enova og ny teknologi Energiomleggingen er rettet mot kjente energiløsninger som ennå ikke er konkurransedyktige

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling?

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? JazzGass 2010 Terje Lien Aasland Leder av Næringskomiteen Energinasjonen Norge 1900 Sam Eyde: Drømmen

Detaljer

Orientering om "NTVA En nasjonal energistrategi "

Orientering om NTVA En nasjonal energistrategi Orientering om "NTVA En nasjonal energistrategi 2013-2017" Lanseringsmøte i Oslo 2013-10-14 Sverre Aam Leder NTVA's energiutvalg fra juni 2012 NTVA's energiutvalg Oppnevnt av NTVA's styre 10. desember

Detaljer

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 Norsk Industri opplever at det store flertall av norske politikere, nær sagt uansett partitilhørighet, forstår industriens betydning

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007 Stortingsmelding nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Fredag 22. juni 2007 Et foregangsland i klimapolitikken Overoppfyller Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent Norge skal i perioden 2008 2012 overoppfylle

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015 Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien 26. mars 2015 Innhold Hva er ferdigvareindustrien? - Produkter og bransjer - Størrelse og kjennetegn - Utfordringer og behov Forslag til en nasjonal ferdigvarestrategi

Detaljer

Skog og klima NORGES SKOGEIERFORBUND 1

Skog og klima NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Skog og klima NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Klimautfordringen og skog Velstandsutvikling har vært basert på en økende bruk av ikke fornybare olje-, gass og kullressurser Utslippene ved bruken av disse fossile

Detaljer

Kan vi bevare kritisk masse innan FoU på fornybar energi?

Kan vi bevare kritisk masse innan FoU på fornybar energi? Kan vi bevare kritisk masse innan FoU på fornybar energi? Rolf Jarle Aaberg Energiforskningskonferansen 2013 - FoU for et globalt marked 1 Agenda Store utfordringar for forskingsbasert innovasjon og verdiskaping

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Jostein Byhre Baardsen

Jostein Byhre Baardsen Trebruk for bedre klima og verdiskaping Jostein Byhre Baardsen Adm. direktør Treteknisk Styreleder Treforsk Medlem Scientific Council, Forest Based Technology Platform Medlem av Skognæringens forskningsgruppe

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 UMB 27.September 2011 Dagens tema Hva er Energi21 Rolle, funksjon,

Detaljer

Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen

Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen KS høstkonferanse, Gjøvik, 19. Oktober 2016 Innlandet 10 X Akershus

Detaljer

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1 Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten 30.05.12 E N E R G I U T V A L G E T 1 Utvalgets oppdrag Utvalget skal skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

INDUSTRIMELDING OG VEIKART. ICG, 31. mai 2017

INDUSTRIMELDING OG VEIKART. ICG, 31. mai 2017 INDUSTRIMELDING OG VEIKART ICG, 31. mai 2017 Industrimelding ikke Næringsmelding «Regjeringens visjon for en aktiv industripolitikk er: Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon» «I praksis

Detaljer