BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

2 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET PLANPROSESSEN OPPSTARTSMØTE KUNNGJØRING OG VARSLING AV OPPSTART GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FYLKESPLAN KOMMUNEPLAN REGULERINGSPLANER Gjeldende reguleringsplaner i området Pågående planarbeider i området BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET BELIGGENHET AVGRENSNING TILSTØTENDE AREALERS BRUK/ STATUS EKSISTERENDE BEBYGGELSE TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK SOLFORHOLD BIOLOGISK MANGFOLD GRØNNE INTERESSER KULTURMINNEVERDIER VEG OG TRAFIKKFORHOLD STØY OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING VANN OG AVLØP PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD RISIKO OG SÅRBARHET PRIVATRETTSLIGE BINDINGER UTREDNINGER IHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET INNLEDNING REGULERINGSFORMÅL BYGGEFORMÅL LEK/ UTEOPPHOLDSAREAL KULTURMINNE PARKERING TRAFIKKAREAL VANN OG AVLØP AVFALLSHÅNDTERING/ MILJØSTASJON STØYTILTAK RISIKO OG SÅRBARHET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER ESTETIKK TRAFIKK OG PARKERINGSFORHOLD... 51

3 3 9.5 KONSEKVENSER FOR NABOER KULTURMINNER BIOLOGISK MANGFOLD, FRILUFTSAKTIVITET, BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET PRIVATE OG OFFENTLIGE SERVICETILBUD RISIKO OG SÅRBARHET INFRASTRUKTUR KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER JURIDISKE / ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN MEDVIRKNING FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR... 63

4 4 1. SAMMENDRAG Reguleringsplanen er utarbeidet for SMF Invest AS av Opus Bergen AS. Formålet med planen er å etablere boliger på en tomt i Granveien 10, gnr. 15 bnr 88 og 101, på Årstad bydel i Bergen kommune. Her legges det til rette for inntil 39 boenheter samt tilhørende tilkomst og annen infrastruktur. Det legges til rette for høyere utnytting på tomten, med en utnyttelse på inntil 155 % BRA. Planen forutsetter at dagens bolig på eiendommene rives. Parkering skal etableres under bakken. Den nye bebyggelsen vil ha en god estetisk landskaps- og terrengtilpasning. Bygget skal plasseres øst på tomten langsmed terrengets høyde i øst. Det legges til rette uteoppholdsareal i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Kvalitetskravene for leke- og uteoppholdsarealene jf bestemmelsene i kommuneplanen er fulgt ved utarbeiding av planforslaget.

5 5 2. NØKKELOPPLYSNINGER Gårdsnavn (i sentrum) Granveien 10 Gårdsnr./bruksnr. Gnr 15 bnr 88, 101 m.fl. Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Byggeområde Forslagsstiller Grunneiere(sentrale) Plankonsulent SMF Invest AS Sonja Mari Fjell Opus Bergen AS Ny plans hovedformål Bolig Planområdets areal i daa ca 8,8 daa Grad av utnytting % BRA = 155 % Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Inntil 39 boenheter Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøgder, o. l.) Tilkomst og fortau Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) n Konsekvensutredningsplikt (j/n) n Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte holdt.(j/n) j

6 6 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN Dagens bebyggelse på tomten består av ett eldre bygg. Det er gode muligheter på tomten for å etablere et nytt bygg med flere boenheter for å få en hensiktmessig utnyttelse nær sentrumsområdene i Bergen. 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for etablering av boliger i Granveien på eiendommene 15/88 og 15/101. Det er et stort behov for boliger i Bergen. Planen legger til rette for høyere utnyttelse i området og er i tråd med kommuneplanens mål om effektiv arealutnyttelse rundt kollektivårer og bybanestopp.

7 7 4. PLANPROSESSEN 4.1 OPPSTARTSMØTE Det ble avholdt oppstartsmøte med fagetaten i Bergen kommune, forslagstiller og Opus Bergen AS den KUNNGJØRING OG VARSLING AV OPPSTART Varslingsbrev til parter, naboer og offentlige og private høringsinstanser ble sendt ut Planoppstart ble annonsert i Bergens Tidende Frist for merknader ble satt til Det ble avholdt undervegsmøte med fagetaten i Bergen kommune, forslagsstiller og Opus Bergen AS den

8 8 5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 5.1 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER Følgende statlige planretningslinjer gir føringer for planarbeidet: Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 5.2 FYLKESPLAN Fylkesplanen for Hordaland ( ), kapittel 8 om transport, areal og miljø slår blant annet fast at lokalisering av bustader, næringsverksemd og tenesteyting skal skje med omsyn til effektiv arealutnytting og energibruk og lågast mogleg transportbehov, særleg i Bergensregionen (s. 38). Arealpolitiske retningslinjer knyttet til stedsutvikling og senterstruktur sier følgende: Grønstrukturar knytt til sentrumsområde, bustadområde, skular og barnehagar må sikrast i planlegginga. I det regionale utbyggingsmønsteret i Bergensregionen skal ny arealbruk og økt transport planlegges i forhold til hverandre. Samtidig skal ny infrastruktur og byggetiltak båndlegge minst mulig areal. Fylkesdelplanen Deltaking for alle Universell utforming ( ) viser regionale og statlige krav og målsettinger for universell utforming av offentlige bygg. Planen fastslår også at det er behov for tilgjengelige, varierte og mangfoldige friområder (parker, lekeplasser) og friluftsområder (større turområder) med informasjon, parkering og toalett for alle. 5.3 KOMMUNEPLAN I arealdel til gjeldende kommuneplan for Bergen, , er planområdet avsatt til byggeområde jf kartutsnittet under.

9 9 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel Planområdet omtrentlig markert. I bestemmelsene i kommuneplanens arealdel presiseres det at: Arealkrav til privatareal skal være minimum 7m² pr boenhet for andre bygg med 4 eller flere boenheter. Fellesareal (minimumsareal beregnet pr boenhet) ved 4 eller flere enheter: 30m² utenfor senterområder. Leke- og uteoppholdsarealer som skal regnes med som nødvendige minimumsarealer skal ha følgende kvaliteter: Alle boenheter skal ha tilgang til fellesområder maksimum 50 meter fra byggets hovedadkomst. Fellesområdene skal primært ligge på bakkeplan, alternativt kan inntil 50 % legges på opparbeidet dekke med god terrengkontakt og god kontakt med hovedinngang. Arealene skal ingen steder være brattere enn 1:3. Brattere areal kan likevel medregnes dersom det har spesielle bruksverdier (for eksempel som akebakke). Arealene skal ha trafikksikker plassering og tilkomst, og skal skjermes mot støy, rasfare, stråling, forurensing og annen helsefare. Arealene skal ha hensiktsmessig form, størrelsesfordeling og plassering, og restarealer medregnes ikke. Minst 50 % av fellesarealet skal ligge samlet og sentralt i boligområdet (dette kan nyanseres i store prosjekter og planområdet). Arealene plasseres og opparbeides med sikte på best mulig utnyttelse av solforhold og lokalklima. Det skal skjermes mot vanlig vindretning og området skal ha sol på minst halvparten av arealet kl 15 vårjevndøgn. Arealene skal sikres opparbeiding med god og varig kvalitet, og skal ferdigstilles samtidig med bolig. Arealene skal både invitere til samhandling mellom ulike bruker og aldersgrupper og gi rom for skille mellom ulike typer av aktiviteter. I prosjekter med minst 8 boenheter blir det stilt krav til bruk av deler av fellesarealet for tilrettelegging for barn og unges aktiviteter. Privatareal og deler av fellesarealene skal kunne skjermes mot uheldig innsyn. Det skal legges særlig vekt på prosjektering og opparbeiding der fellesarealer legges på tak eller andre konstruksjoner.

10 10 Parkeringsplasskrav i området er: Det skal etableres minimum 1 bilparkeringsplass per boenhet. 1, 4 parkeringsplasser per 100m2 bolig 2 sykkelparkeringsplasser per 100m² BRA bolig. Av antall beregnede plasser skal minimum 5 % være utformet og reservert for bevegelseshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand til hovedatkomst og en gunstig trasé. Dette gjelder og ved parkering til boligområder med mer enn 8 boliger. Av krav til boligparkering regnes 80 % som egenparkering og 20 % som gjesteparkering. 5.4 REGULERINGSPLANER Gjeldende reguleringsplaner i området Området er regulert i Årstad, Fana, Mindereguleringen fra 1920, PlanID PlanID Årstad, Fana, Mindereguleringen. Gjeldende plan fra 1920.

11 11 Deler av planområdet, krysset fra Kirkeveien til Conrad Mohrs veg, er regulert i gjeldende plan , Årstad, gnr. 15 bnr. 7 og 107 og gnr.17 bnr. 157, Kristianborg (Televerkets anlegg). Gjeldende plan fra 1974, plan id Årstad, gnr. 15 bnr. 7 og 107 og gnr.17 bnr. 157, Kristianborg (Televerkets anlegg). Denne delen av planen, krysset fra Kirkeveien til Conrad Mohrsvei, er også del av andre pågående reguleringsplaner. I nord grenser planen til en eldre reguleringsplan fra 1950, planid Årstad. gnr.15, del av Nyhaug, gnr.13, del av Storetveit. Planene overlapper i krysset mellom Granveien og Elvebakken.

12 12 Planid Årstad gnr.15, del av Nyhaug, gnr. 13, del av Storetveit, fra I samme området, krysset mellom Granveien og Elvebakken, grenser planen også til en annen gjeldende reguleringsplan, planid Årstad, Storetveitvegen (E68), strekningen Hagerupsvei Gamle bygrensen, fra Planid Årstad, Storetveitvegen (E68), strekningen Hagerupsvei Gamle bygrensen, fra I Granveien grenser planen til en boligplan med planid Årstad gnr. 15 bnr. 94 m.fl Granveien 5D-F.

13 13 Planid Årstad gnr. 15 bnr. 94 m.fl Granveien 5D-F, fra Pågående planarbeider i området I området er det flere pågående reguleringsplaner. Planid Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl., Mindemyren Områderegulering. Planid Årstad, gnr.17 bnr. 15 og 157, Mindeporten, Conrad Mohrsveg 11 m.fl. Detaljregulering. Planid Årstad/Fana gnr.13 bnr.1045 m.fl Storetveitåsen, Detaljregulering. Planid Årstad, gnr. 15 bnr. 210, 211, 212 m.fl. Minde Allé/Kanalveien. Detaljregulering. Planid Årstad gnr. 15 bnr. 7, Kristianborg barnehage. Detaljregulering. Sør i planområdet grenser planen til det pågående planarbeidet med planid Årstad/Fana gnr.13 bnr.1045 m.fl Storetveitåsen. Denne planen grenser til Granveien i sør. I vest overlapper planene områderegulering , Årstad, del av gnr og 17, Mindemyren og detaljregulering , Årstad, gnr. 17, 15 og 157, Mindeporten, Conrad Mohrs veg 11 m.fl. i krysset mellom Kirkeveien og Conrad Mohrsvei.

14 14 6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 6.1 BELIGGENHET Planområdet er lokalisert i Granveien i Årstad bydel, i Bergen kommune. Planområdet ligger sør for Bergen sentrum, og avstanden inn til sentrum er ca 3,5 km. Fjøsangervegen E39 ligger omtrent 200 meter i luftstrekning vest for planområdet. Sørvest for planområdet ligger Kristanborgvannet i en avstand på ca 350 meter. Tveitevatnet ligger omtrent 400 meter sørøst for planområdet. Området hører til skolekretsene for Minde barneskole og Storetveit ungdomsskole. Oversiktskart (gulesider.no). Planområdet omtrentlig markert med sirkel.

15 AVGRENSNING Planområdet omfatter Granveien 10, gnr. 15 bnr 88 og 101, samt tilliggende veisystem. Avgrensningen er satt i samarbeid med Bergen kommune, og omfatter i tillegg til de aktuelle tomtene for utbygging i Granveien også deler av Kirkevegen i sør samt Granveien i nord. Planområdet utgjør til sammen ca 14,8 daa. Utsnitt av varselkart. 6.3 TILSTØTENDE AREALERS BRUK/ STATUS Planområdet ligger i et boligstrøk og grenser til flere eneboliger, samt rekkehus og leilighetsbygg. Sørvest for planområdet, like ved Kristianborgvannet ligger Kristianborg/Televerkets anlegg. Dette området er regulert i plan til offentlig

16 16 bebyggelse, industri og boliger. Nordøst for planområdet langs Kanalvegen ligger NRK og andre nærings- og kontorbygg. Langs Fjøsangervegen i nordvest ligger også flere næring/industri/kontor-bygg. 6.4 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Eiendommene (15/88 og 15/101) der det er planlagt utbygging består i dag av én stor bolig samt tilhørende garasje. Boligene rundt er hovedsakelig eneboliger samt rekkehus i nord. Bebyggelsesstruktur på og rundt eiendommene15/88 og 15/101

17 17 Boligen på tomten Garasje tilknyttet boligen. Huset til venstre

18 18 Boligen på tomten sett fra Granveien 6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Planområdets landskap er småkupert med interne terrengvariasjoner. Høydevariasjonene ligger mellom 25-40, men størstedelen av arealet ligger i hovedsak på ca 30 meter. Ved krysset Kirkevegen/Granveien er høydevariasjonen på meter. Terrenget skråner opp i fra her og eneboligene i planområdet ligger på mellom meter. Terrenget er bratt på eiendommen jf helningskartet under og bakenforliggende boliger i øst ligger mye høyere (55 meter) i terrenget i forhold til tomten for planlagte tiltak. Landskapsbildet i planområdet er preget av bebyggelse, eneboliger og leilighetsbygg. Det går et lite grøntdrag i retning nord-sør mellom boligene. Området rundt planområdet er også preget av boligbebyggelse, men med noen større næring/kontorbygg. Kristianborgvannet utgjør en åpen flate i det overordnede landskapsbildet og skaper luft mellom bebyggelsen.

19 19 Helningskart med grader og helningskart med forholdstall 6.6 SOLFORHOLD Bebyggelsen i planområdet er vendt mot vest og det er således gode solforhold. Jf figurene under. Sol/skygge- analyse for eksisterende situasjon er også vedlagt planforslaget.

20 20 Sol/skyggediagram 20. mai kl , kl , kl , og kl

21 21

22 22 Figur 1. Sol/skygge-diagram Sommersolverv kl og kl , og Vintersolverv kl Sol/skygge-diagram Vårjevndøgn kl.12.00, og kl BIOLOGISK MANGFOLD Planområde er ligger tett opp til flere tekniske inngrep, og er hovedsakelig bebygd 1. Vegetasjonen i planområdet knytter seg i hovedsak til hageareal rundt eneboligene, men den vestvendte skråningen på eiendommene gnr 15 bnr 78 og 88 består av blandingsskog som sammen med hageareal utgjør et grønt sør- nordgående vegetasjonsbelte gjennom området. Det er ikke registrert lokaliteter med lokal, regional eller nasjonal viktig naturtyper i eller i nærheten av planområdet 2. Området står ikke omtalt som en viktig eller svært viktig naturtypelokalitet i rapporten "Kartlegging av naturtyper i Bergen kommune" fra år Nærmeste lokaliteter fra planområdet, med naturverdi, som er registrert i kartleggingen er Conrads Mohrs vei (Kulturlandskap, småbiotop), Kristianborgvannet (rik kulturlandskapssjø) og Kristianborg (kulturlandskap, småbiotop). 1 Skog og Landskap, arealressurser N5 2 Miljødirektorates naturbase 3 Bergen kommune

23 23 Til venstre: arealressurskart N5 (skog og landskap). Planområdets plassering vises med sirkel (veistrekning ikke medtatt) og er ikke registrert med høy bonitet. Til høyre: Skråfoto viser at planområdet består av en vegetasjonskledd skråning (Bergen kommune) Det er ingen registreringer i verken sopp- mose eller lavbasen til Universitet i Oslo (UiO). I Artsdatabankens artskart er det heller ingen registreringer av noen rødlistede arter innenfor planområdet. Omtrent 50 meter nordøst for planområdet (nord på tomt 15/50) er det en observasjon av den nær truede (NT) hvitpestrot. Planten er registrert på tilkjørte masser i år Den svartlistede parkslirekne (svært høy risiko, SE) er registrert på tomt 15/104, like vest for planområdet. Videre er det registrert sang/spill fra dvergspett (livskraftig) i mai 2012 like øst for plangrensa ved tomt 15/461. Blandingsskog i østskråningen på eiendommene gnr 15 bnr 78 og 88. Dagens bolig helt til høyre.

24 24 Det er flere fugleobservasjoner sør for planområdet. På Elvebakken og ved Storetveitåsen er det flere registreringer av den rødlistede fuglearten tyrkerdue (VU). Det er også nylig observert overflygende hønsehauk (NT) og tårnseiler (NT) ved Storetveitåsen. 6.8 GRØNNE INTERESSER Det er ingen registrerte turstier i planområdet. Det er turstier nord for planområdet i tilknytning skogsarealet på Tveitåsen. Det er også tursti/gang og sykkelvei langs Tveitvannet, Kristianborgvannet og Storetveitvannet. Tveitvannet er mye brukt til rekreasjon, mosjon og lek av folk i alle aldere. Nærmeste ballplass/ idrettsanlegg er på Wergeland, ca 700 m å gå. Store deler av veien er internvei i boligområde, til man kommer til Storetveitveien, hvor man må krysse. Her er også bybanen og parkeringsplass for Rema1000 på Wergeland. Det er 500 m i luftlinje til Minde skole, men på grunn av Fjøsangerveien er det omtrent dobbelt så langt å gå, og hvor man må gå ved siden av trafikkert vei. Det er også ballplass på Storetveit skole og Slettebakken skole. På Slettebakken er også ishall, skatehall, fotballbaner, tennishall, turnhall og basketballhall. Alle disse anleggene ligger innenfor en radius på 1 km fra planområdet. Turkart over området (Bergenskart).

25 25 Det er kun funnet spor av lek i hagene nær boligene i planområdet. Det er heller ikke registrert annen bruk av planområdet. Grøntarealet i østskråningen på eiendommene gnr 15 bnr 78 og 88 er bratt og framkommeligheten begrenser bruken av området til lek. Lekehytte på privat tomt i planområdet. 6.9 KULTURMINNEVERDIER Det er ingen registrerte automatisk fredet kulturminner eller SEFRAK bygninger i planområdet i databasen til Riksantikvaren, Miljøstatus, eller Bergenskart. Tre av husene i planområdet er imidlertid i følge Bergenskart fra starten av 1900 tallet. Ett av disse husene er i selve tiltaksområdet (eiendommene 15/88 og 15/101). Man kan anta at det er lite potensiale for funn i området. Det er utarbeidet en egen rapport med kulturminnedokumentasjon for området.

26 26 Dagens bolig i tiltaksområdet, oppført i år 1909 i følge Bergenskart. Nærmeste registrerte fredet kulturminne til planområdet er en arkeologisk lokalitet nordøst for planområdet ca 50 meter fra Granvegen/Elvebakken-krysset. Fredede bygninger i omkringliggende områder er Storetveitkirken sør for planområdet, og Slettebakken kirke like øst for Tveitevannet. Av SEFRAK-bygninger er det registrert flere øst for Storetveit kirke, ved Storetveitvegen VEG OG TRAFIKKFORHOLD Tilkomst til planområdet er via Kirkeveien i sør eller Granveien/Elvebakken i nord. Flyfotoet under viser planområdet med eksisterende tilkomstveier.

27 27 Dagens situasjon: Utbyggingsområdet markert med ramme. Tilkomst nord = blå strek. Tilkomst sør = rød strek. Kirkeveien og Granveien benyttes som skolevei. Granveien er en tre meter bred asfaltert vei uten fortau. Veiens stigningsforhold er på det bratteste forbi planområdet 1:5. Fartsgrensen er 30 km/t. Granveiens nordlige del frem til Elvebakken betjener ca. 15 boenheter. Den sørlige delen frem til Kirkeveien betjener 8 boenheter.

28 28 Den kjørbare gangveien (Granveien), sett fra Kirkeveien. Elvebakken er en tofelts vei som leder ut til Kanalveien. Elvebakken skal oppgraderes med fortau. Første del av Kirkeveien er en enfelts vei uten fortau, ca 3 meter bred, men utvides deretter til to felt med fortau før den møter C. Mohrs vei. Opus Bergen AS utarbeidet trafikkanalyse for trafikksituasjonen i i Kirkeveien, fra krysset Conrad Mohrs vei til krysset Storetveitåsen våren Et hovedfunn i trafikkanalysen er at gjennomgangstrafikken i Kirkeveien er betydelig (85 %). Trafikkmengdene på veistrekningene er ikke kjent, men ut fra antall boenheter er den for Granveiens del og den berørte delen av Kirkeveien antatt å ligge godt under 100 ÅDT (årsdøgnstrafikk). C. Mohrs vei har en ÅDT på i overkant av 3000, Kanalveien STØY Hovedkilde til støy i planområdet er fra vegsystemet, hovedsakelig fra Fjøsangervegen, Kanalvegen og Conrad Mohrs veg vest for planområdet. Mesteparten av planområdet ligger i gul støysone jf kartutsnitt under. Gul sone der veg er støykilde tilsvarer et utendørs støynivå på Lden 55 db (T-1442/2012).

29 29 Kartutsnitt, Støyvarselkart Bergen vest (Statens Vegvesen). Planområdet omtrentlig markert med sirkel OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING Nærmeste bybanestopp er på Wergeland ca m nord-øst for planområdet. Eiendommene ligger også nær framtidig bybanetrasé på Minde. Bybanestoppet på Wergeland fra Granveien ligger i en gåavstand på ca 6 minutter. Bybanen inn til sentrum tar i underkant av 10 minutter. Det er flere busstopp i nærhet til planområdet. I Kanalveien, Storetveitvegen (Wergeland), Elvebakken og Minde allé går det flere avganger om dagen VANN OG AVLØP Det er vannledning, overvannsledning og spillvannsledning i kirkevegen og Granvegen. VA-etaten opplyste i merknad etter varsel om planoppstart at vannet i området leveres fra Espeland vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig vannledningsnett i området er maks 110 moh. Avløpet i området leveres til knappen

30 30 kommunale avløpsrenseanlegg. Under er oversikt over dagens vann og avløpsledninger i planområdet. VA-ledningkart (Bergen kommune, VA-etaten).

31 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD Det er flere barnehager i umiddelbar nærhet til planområdet. Kristianborg barnehage ligger omtrent 250 meter sør for eiendommene i planområdet. Barnehagen er kommunal og det er plass til 120 barn i alderen 0-6 år. Sørvest for planområdet ligger Espira Grønnestølen barnehage som er en privat barnehage. Her er det plass til 70 barn fra 0-6 år. Løbergstien Barnehage ligger på vestsiden av Fjøsangervegen, nordøst for planområdet. Det er en liten privat avdelingsbarnehage med plass til barn i alderen 1-6 år. Barnehagen har plass til totalt barn. Minde barnehage er en kommunal 4- avdelings barnehage som ligger i Bendixens vei ca 500 meter nordøst for planområdet. Her går det i dag 59 barn. Det er flere barnehager i området ved Slettebakken på østsiden av Tveitevannet. Det er også flere skoler i kort avstand fra planområdet. Minde barneskole ligger ca 500 meter på Løvstakksiden i sørøst. Det går ca 300 elever på skolen. Øst for planområdet finner en Slettebakken skole. Det er en barneskole som er en baseskole for morsmålslærere. Slettebakken skole hadde skoleåret ca. 290 elever. Den eldste delen rommer i dag International School of Bergen. Skolen tilbyr barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående. Det går til sammen 200 elever på skolen i dag 4. Langhaugen videregående skole er nærmeste videregående skole til planområdet. Skolen ligger i nordøstlig retning, i en avstand på ca 1 km. Skolen har 580 elever fordelt på 21 klasser. På Wergeland nord-øst for planområdet finner en flere offentlige og private tjenester. Det er dagligvarebutikk, fysioterapeut, tannlege, legesenter og apotek. På Sletten kjøpesenter er flere tjenester som dagligvarebutikk, diverse detaljhandel (bokhandel, fargehandel, bygghandel, sportsbutikk, klær, sko), spisesteder, vinmonopol, legekontor, tannlege, kiropraktor, fysioterapeut, frisør, velværetjenester og apotek. Like sør for kjøpesenteret ligger Bergenshallen. På Slettebakken finner man Slettemarken sykehjem og Slettebakken menighetseldresenter. Nord for planområdet på Storetveit finner en Storetveit sykehjem og Storetveitgården bolig og servicesenter. Her ligger også legekontor og dyreklinikk. 4 (www.isob.no).

32 32 Tjenestekart. Offentlige og private tjenestetilbud i nærhet til planområdet (Bergenskart) RISIKO OG SÅRBARHET I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering). Vurderingen er gjennomført av Opus Bergen AS som en del av planarbeidet. Metode ROS-vurderingen er basert på sjekkliste i Bergen kommunes mal for risikovurderingsskjema i planfremstilling, samt akseptkriteriene for risiko og sårbarhet vedtatt i bystyret Kunnskapsgrunnlaget er basert på foreliggende dokumentasjon, data og kunnskap om planområdet, samt informasjon fra forslagsstiller og Bergen kommune. Akseptkriterier og definisjoner Et risiko- og sårbarhetsbilde er definert som summen av sannsynlighet hvor ofte den uønskede hendelsen er forventet å inntreffe, og konsekvens hvor alvorlige konsekvenser hendelsen kan medføre. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Sannsynlighetsklasse S1: En hendelse oftere enn hvert 20. år

33 33 Sannsynlighetsklasse S2: En hendelse per år. Sannsynlighetsklasse S3: En hendelse pr år. Sannsynlighetsklasse S4: En hendelse pr år. Sannsynlighetsklasse S5: En hendelse sjeldnere enn 5000 år. Etter at årsaker og sannsynlighet er vurdert, vurderes hvilke konsekvenser en hendelse kan få for: Liv og helse Økonomiske/ materielle verdier Miljø (jord, vann og luft) Hvert av disse konsekvensområdene deles inn etter alvorlighetsgrad i fem konsekvensklasser: Konsekvensklasse K1: Ubetydelig/ufarlig Konsekvensklasse K2: Mindre alvorlig/en viss fare Konsekvensklasse K3: Betydelig/ kritisk Konsekvensklasse K4: Alvorlig/ farlig Konsekvensklasse K5: Svært alvorlig/ katastrofalt Risikomatrise: a. Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn. b. Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduser risikoen. c. Grønt indikerer akseptabel risiko. Under er definisjoner av sannsynlighets- og konsekvensnivåene for de aktuelle temaene:

34 34 KONSEKVENSER SANNSYNLIGHET Liv og helse Økonomiske/ og materielle verdier Miljø (jord, vann og luft) En hendelse oftere enn hvert 20 år En hendelse pr år En hendelse pr år En hendelse per år En hendelse sjeldnere enn 5000år KONSEKVENSER Ubetydelig/ ufarlig Mindre alvorlig/ en viss fare -ubetydelige -Mindre personskader personskade - Ingen - Sykemelding i fravær noen dager -Ubetydelig skade -< kr. -Teknisk infrastruktur påvirkes i liten grad -Ubetydelige miljøskader -Mindre utslipp -ikke registrerbar i resipient -Mindre skader mill. kr. -Teknisk infrastruktur settes ut av drift i noen timer -Mindre alvorlig, men registrerbar skade -Noe uønsket utslipp - Restaureringstid<1år Betydelig/ kritisk Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt -Betydelige -Alvorlig -Svært alvorlig personskader personskade personskade personer personer ->20 personer alvorlig skadd. alvorlig skadde alvorlig skadde Personer med personer ->10 personer sykefravær i flere døde døde uker -Betydelige skader mill. kr. -Teknisk infrastruktursettes ut av drift i flere døgn -Betydelig miljøskade -Betydelig utslipp -Restaureringstid 1-3år -Alvorlige skader mill.kr. -Teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere måneder -Andre avh. Systemer rammes midlertidig -Alvorlig miljøskade -Stort utslipp med behov for tiltak - Restaureringstid 3-10år -Svært alvorlige skader ->500 mill.kr. -Teknisk infrastruktur og avhengige systemer settes permanent ut av drift. -Svært alvorlig miljøskade -Stort ukontrollert utslipp med svært stort behov for tiltak - Restaureringstid >10år K1 K2 K3 K4 K Dersom akseptkriteriene (K1-K5) eller sannsynlighetsvurderingen til et av de tre temaene (liv og helse miljø økonomi) kommer i gul eller rød sone, vil det si at hendelsen har en betydelig risiko, og tiltak skal vurderes. For scenario som ligger i rød sone, er risikoen uakseptabel. Dette innebærer at det må iverksettes risikoreduserende tiltak for å få risikoen innenfor akseptable rammer (helst grønn sone). Dette kan innebære at et planlagt tiltak må tas ut av planen eller reduseres i omfang. Det kan og settes bestemmelser med rekkefølgekrav om sikringstiltak. Dersom man ikke har god nok kunnskap om risikoen, kan det stilles krav om nærmere undersøkelser i sammenheng med byggetiltak eller reguleringsplan, slik at risikoen kan kartlegges mer presist, og eventuelle forebyggende eller avbøtende tiltak kan planlegges.

35 35 Når det gjelder scenario i gul sone, skal det vurderes tiltak bli for å bedre tryggheten. Dersom det er kostnadsmessig og praktisk forsvarlig, skal det gjennomføres tiltak. Det skal være et mål å få risikoen så lav som praktisk mulig. Scenarioene i grønn sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterliggere risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er mulig ut ifra økonomiske og praktiske vurderinger. ROS-analysen Temaene som er risikovurdert i tabellen under er basert på Bergen kommunes mal for planarbeid. I tillegg har en vurdert om andre ROS temaer kunne være aktuelle. Tabellen under viser en oppstilling av risiko og sannsynlighet for planområdet. Hendelse/ Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Kommentar/Tiltak situasjon Menneske, liv og helse Havstigning Nei Ekstremnedbør Ja En hendelse oftere enn hvert 20 år helse. Ras/Skred Ja En hendelse pr år Flom Ja En hendelse sjeldnere enn 5000år K1: Ubetydelig Ekstremnedbør vil sjelden ha konsekvenser for menneske, liv og K1: Ubetydelig Terrenget i planområdet er stedvis bratt. Det gjelder en skråning øst for eiendommene. Denne er imidlertid dekt med tett vegetasjon, og det er ikke registrert ras eller skredhendelser her (NGU, Arealis, Miljøstatus). Det er heller ikke registrert løsmasser i området. Risikoen for skred vurderes som mindre sannsynlig, og et skred her vil ikke kunne medføre alvorlige konsekvenser for menneske, liv og helse. K1: Ubetydelig Det er ingen vassdrag i tilknyting til området. Tveitevannet og Kristianborgvannet ligger i en avstand på ca meter. Planområdet ligger høyere i terrenget enn vannene. Det er vurdert mindre sannsynlig at en flom vil ha konsekvenser for menneske, liv og helse. Sterk vind Ja En hendelse oftere enn hvert 20 år K1: Ubetydelig Selv om det er mye sannsynlig at området vil bli utsatt for sterk vind er det lite trolig at sterk vind vil ha virkninger for mennesker, liv og helse. Luftforurensing Ja En hendelse pr år K2: Mindre alvorlig Planområdet er utsatt for luftforurensing fra trafikk, og ligger i en inversjonssone som omfatter store deler av Bergensdalen, fra Fjøsanger og gjennom sentrum, til områdene ved Vågen. Det høye forurensingsnivået i Bergen sentrum fører til konsekvenser for liv og helse for personer i risikogrupper. Forverring av underliggende sykdommer kan føre til tidligere dødsfall. Planområdet ligger

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Mai 2010 Side 2 av 45 FORORD Reguleringsplanen er laget fordi

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer