BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

2 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET PLANPROSESSEN OPPSTARTSMØTE KUNNGJØRING OG VARSLING AV OPPSTART GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FYLKESPLAN KOMMUNEPLAN REGULERINGSPLANER Gjeldende reguleringsplaner i området Pågående planarbeider i området BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET BELIGGENHET AVGRENSNING TILSTØTENDE AREALERS BRUK/ STATUS EKSISTERENDE BEBYGGELSE TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK SOLFORHOLD BIOLOGISK MANGFOLD GRØNNE INTERESSER KULTURMINNEVERDIER VEG OG TRAFIKKFORHOLD STØY OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING VANN OG AVLØP PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD RISIKO OG SÅRBARHET PRIVATRETTSLIGE BINDINGER UTREDNINGER IHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET INNLEDNING REGULERINGSFORMÅL BYGGEFORMÅL LEK/ UTEOPPHOLDSAREAL KULTURMINNE PARKERING TRAFIKKAREAL VANN OG AVLØP AVFALLSHÅNDTERING/ MILJØSTASJON STØYTILTAK RISIKO OG SÅRBARHET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER ESTETIKK TRAFIKK OG PARKERINGSFORHOLD... 51

3 3 9.5 KONSEKVENSER FOR NABOER KULTURMINNER BIOLOGISK MANGFOLD, FRILUFTSAKTIVITET, BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET PRIVATE OG OFFENTLIGE SERVICETILBUD RISIKO OG SÅRBARHET INFRASTRUKTUR KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER JURIDISKE / ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN MEDVIRKNING FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR... 63

4 4 1. SAMMENDRAG Reguleringsplanen er utarbeidet for SMF Invest AS av Opus Bergen AS. Formålet med planen er å etablere boliger på en tomt i Granveien 10, gnr. 15 bnr 88 og 101, på Årstad bydel i Bergen kommune. Her legges det til rette for inntil 39 boenheter samt tilhørende tilkomst og annen infrastruktur. Det legges til rette for høyere utnytting på tomten, med en utnyttelse på inntil 155 % BRA. Planen forutsetter at dagens bolig på eiendommene rives. Parkering skal etableres under bakken. Den nye bebyggelsen vil ha en god estetisk landskaps- og terrengtilpasning. Bygget skal plasseres øst på tomten langsmed terrengets høyde i øst. Det legges til rette uteoppholdsareal i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Kvalitetskravene for leke- og uteoppholdsarealene jf bestemmelsene i kommuneplanen er fulgt ved utarbeiding av planforslaget.

5 5 2. NØKKELOPPLYSNINGER Gårdsnavn (i sentrum) Granveien 10 Gårdsnr./bruksnr. Gnr 15 bnr 88, 101 m.fl. Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Byggeområde Forslagsstiller Grunneiere(sentrale) Plankonsulent SMF Invest AS Sonja Mari Fjell Opus Bergen AS Ny plans hovedformål Bolig Planområdets areal i daa ca 8,8 daa Grad av utnytting % BRA = 155 % Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Inntil 39 boenheter Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøgder, o. l.) Tilkomst og fortau Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) n Konsekvensutredningsplikt (j/n) n Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte holdt.(j/n) j

6 6 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN Dagens bebyggelse på tomten består av ett eldre bygg. Det er gode muligheter på tomten for å etablere et nytt bygg med flere boenheter for å få en hensiktmessig utnyttelse nær sentrumsområdene i Bergen. 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for etablering av boliger i Granveien på eiendommene 15/88 og 15/101. Det er et stort behov for boliger i Bergen. Planen legger til rette for høyere utnyttelse i området og er i tråd med kommuneplanens mål om effektiv arealutnyttelse rundt kollektivårer og bybanestopp.

7 7 4. PLANPROSESSEN 4.1 OPPSTARTSMØTE Det ble avholdt oppstartsmøte med fagetaten i Bergen kommune, forslagstiller og Opus Bergen AS den KUNNGJØRING OG VARSLING AV OPPSTART Varslingsbrev til parter, naboer og offentlige og private høringsinstanser ble sendt ut Planoppstart ble annonsert i Bergens Tidende Frist for merknader ble satt til Det ble avholdt undervegsmøte med fagetaten i Bergen kommune, forslagsstiller og Opus Bergen AS den

8 8 5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 5.1 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER Følgende statlige planretningslinjer gir føringer for planarbeidet: Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 5.2 FYLKESPLAN Fylkesplanen for Hordaland ( ), kapittel 8 om transport, areal og miljø slår blant annet fast at lokalisering av bustader, næringsverksemd og tenesteyting skal skje med omsyn til effektiv arealutnytting og energibruk og lågast mogleg transportbehov, særleg i Bergensregionen (s. 38). Arealpolitiske retningslinjer knyttet til stedsutvikling og senterstruktur sier følgende: Grønstrukturar knytt til sentrumsområde, bustadområde, skular og barnehagar må sikrast i planlegginga. I det regionale utbyggingsmønsteret i Bergensregionen skal ny arealbruk og økt transport planlegges i forhold til hverandre. Samtidig skal ny infrastruktur og byggetiltak båndlegge minst mulig areal. Fylkesdelplanen Deltaking for alle Universell utforming ( ) viser regionale og statlige krav og målsettinger for universell utforming av offentlige bygg. Planen fastslår også at det er behov for tilgjengelige, varierte og mangfoldige friområder (parker, lekeplasser) og friluftsområder (større turområder) med informasjon, parkering og toalett for alle. 5.3 KOMMUNEPLAN I arealdel til gjeldende kommuneplan for Bergen, , er planområdet avsatt til byggeområde jf kartutsnittet under.

9 9 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel Planområdet omtrentlig markert. I bestemmelsene i kommuneplanens arealdel presiseres det at: Arealkrav til privatareal skal være minimum 7m² pr boenhet for andre bygg med 4 eller flere boenheter. Fellesareal (minimumsareal beregnet pr boenhet) ved 4 eller flere enheter: 30m² utenfor senterområder. Leke- og uteoppholdsarealer som skal regnes med som nødvendige minimumsarealer skal ha følgende kvaliteter: Alle boenheter skal ha tilgang til fellesområder maksimum 50 meter fra byggets hovedadkomst. Fellesområdene skal primært ligge på bakkeplan, alternativt kan inntil 50 % legges på opparbeidet dekke med god terrengkontakt og god kontakt med hovedinngang. Arealene skal ingen steder være brattere enn 1:3. Brattere areal kan likevel medregnes dersom det har spesielle bruksverdier (for eksempel som akebakke). Arealene skal ha trafikksikker plassering og tilkomst, og skal skjermes mot støy, rasfare, stråling, forurensing og annen helsefare. Arealene skal ha hensiktsmessig form, størrelsesfordeling og plassering, og restarealer medregnes ikke. Minst 50 % av fellesarealet skal ligge samlet og sentralt i boligområdet (dette kan nyanseres i store prosjekter og planområdet). Arealene plasseres og opparbeides med sikte på best mulig utnyttelse av solforhold og lokalklima. Det skal skjermes mot vanlig vindretning og området skal ha sol på minst halvparten av arealet kl 15 vårjevndøgn. Arealene skal sikres opparbeiding med god og varig kvalitet, og skal ferdigstilles samtidig med bolig. Arealene skal både invitere til samhandling mellom ulike bruker og aldersgrupper og gi rom for skille mellom ulike typer av aktiviteter. I prosjekter med minst 8 boenheter blir det stilt krav til bruk av deler av fellesarealet for tilrettelegging for barn og unges aktiviteter. Privatareal og deler av fellesarealene skal kunne skjermes mot uheldig innsyn. Det skal legges særlig vekt på prosjektering og opparbeiding der fellesarealer legges på tak eller andre konstruksjoner.

10 10 Parkeringsplasskrav i området er: Det skal etableres minimum 1 bilparkeringsplass per boenhet. 1, 4 parkeringsplasser per 100m2 bolig 2 sykkelparkeringsplasser per 100m² BRA bolig. Av antall beregnede plasser skal minimum 5 % være utformet og reservert for bevegelseshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand til hovedatkomst og en gunstig trasé. Dette gjelder og ved parkering til boligområder med mer enn 8 boliger. Av krav til boligparkering regnes 80 % som egenparkering og 20 % som gjesteparkering. 5.4 REGULERINGSPLANER Gjeldende reguleringsplaner i området Området er regulert i Årstad, Fana, Mindereguleringen fra 1920, PlanID PlanID Årstad, Fana, Mindereguleringen. Gjeldende plan fra 1920.

11 11 Deler av planområdet, krysset fra Kirkeveien til Conrad Mohrs veg, er regulert i gjeldende plan , Årstad, gnr. 15 bnr. 7 og 107 og gnr.17 bnr. 157, Kristianborg (Televerkets anlegg). Gjeldende plan fra 1974, plan id Årstad, gnr. 15 bnr. 7 og 107 og gnr.17 bnr. 157, Kristianborg (Televerkets anlegg). Denne delen av planen, krysset fra Kirkeveien til Conrad Mohrsvei, er også del av andre pågående reguleringsplaner. I nord grenser planen til en eldre reguleringsplan fra 1950, planid Årstad. gnr.15, del av Nyhaug, gnr.13, del av Storetveit. Planene overlapper i krysset mellom Granveien og Elvebakken.

12 12 Planid Årstad gnr.15, del av Nyhaug, gnr. 13, del av Storetveit, fra I samme området, krysset mellom Granveien og Elvebakken, grenser planen også til en annen gjeldende reguleringsplan, planid Årstad, Storetveitvegen (E68), strekningen Hagerupsvei Gamle bygrensen, fra Planid Årstad, Storetveitvegen (E68), strekningen Hagerupsvei Gamle bygrensen, fra I Granveien grenser planen til en boligplan med planid Årstad gnr. 15 bnr. 94 m.fl Granveien 5D-F.

13 13 Planid Årstad gnr. 15 bnr. 94 m.fl Granveien 5D-F, fra Pågående planarbeider i området I området er det flere pågående reguleringsplaner. Planid Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl., Mindemyren Områderegulering. Planid Årstad, gnr.17 bnr. 15 og 157, Mindeporten, Conrad Mohrsveg 11 m.fl. Detaljregulering. Planid Årstad/Fana gnr.13 bnr.1045 m.fl Storetveitåsen, Detaljregulering. Planid Årstad, gnr. 15 bnr. 210, 211, 212 m.fl. Minde Allé/Kanalveien. Detaljregulering. Planid Årstad gnr. 15 bnr. 7, Kristianborg barnehage. Detaljregulering. Sør i planområdet grenser planen til det pågående planarbeidet med planid Årstad/Fana gnr.13 bnr.1045 m.fl Storetveitåsen. Denne planen grenser til Granveien i sør. I vest overlapper planene områderegulering , Årstad, del av gnr og 17, Mindemyren og detaljregulering , Årstad, gnr. 17, 15 og 157, Mindeporten, Conrad Mohrs veg 11 m.fl. i krysset mellom Kirkeveien og Conrad Mohrsvei.

14 14 6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 6.1 BELIGGENHET Planområdet er lokalisert i Granveien i Årstad bydel, i Bergen kommune. Planområdet ligger sør for Bergen sentrum, og avstanden inn til sentrum er ca 3,5 km. Fjøsangervegen E39 ligger omtrent 200 meter i luftstrekning vest for planområdet. Sørvest for planområdet ligger Kristanborgvannet i en avstand på ca 350 meter. Tveitevatnet ligger omtrent 400 meter sørøst for planområdet. Området hører til skolekretsene for Minde barneskole og Storetveit ungdomsskole. Oversiktskart (gulesider.no). Planområdet omtrentlig markert med sirkel.

15 AVGRENSNING Planområdet omfatter Granveien 10, gnr. 15 bnr 88 og 101, samt tilliggende veisystem. Avgrensningen er satt i samarbeid med Bergen kommune, og omfatter i tillegg til de aktuelle tomtene for utbygging i Granveien også deler av Kirkevegen i sør samt Granveien i nord. Planområdet utgjør til sammen ca 14,8 daa. Utsnitt av varselkart. 6.3 TILSTØTENDE AREALERS BRUK/ STATUS Planområdet ligger i et boligstrøk og grenser til flere eneboliger, samt rekkehus og leilighetsbygg. Sørvest for planområdet, like ved Kristianborgvannet ligger Kristianborg/Televerkets anlegg. Dette området er regulert i plan til offentlig

16 16 bebyggelse, industri og boliger. Nordøst for planområdet langs Kanalvegen ligger NRK og andre nærings- og kontorbygg. Langs Fjøsangervegen i nordvest ligger også flere næring/industri/kontor-bygg. 6.4 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Eiendommene (15/88 og 15/101) der det er planlagt utbygging består i dag av én stor bolig samt tilhørende garasje. Boligene rundt er hovedsakelig eneboliger samt rekkehus i nord. Bebyggelsesstruktur på og rundt eiendommene15/88 og 15/101

17 17 Boligen på tomten Garasje tilknyttet boligen. Huset til venstre

18 18 Boligen på tomten sett fra Granveien 6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Planområdets landskap er småkupert med interne terrengvariasjoner. Høydevariasjonene ligger mellom 25-40, men størstedelen av arealet ligger i hovedsak på ca 30 meter. Ved krysset Kirkevegen/Granveien er høydevariasjonen på meter. Terrenget skråner opp i fra her og eneboligene i planområdet ligger på mellom meter. Terrenget er bratt på eiendommen jf helningskartet under og bakenforliggende boliger i øst ligger mye høyere (55 meter) i terrenget i forhold til tomten for planlagte tiltak. Landskapsbildet i planområdet er preget av bebyggelse, eneboliger og leilighetsbygg. Det går et lite grøntdrag i retning nord-sør mellom boligene. Området rundt planområdet er også preget av boligbebyggelse, men med noen større næring/kontorbygg. Kristianborgvannet utgjør en åpen flate i det overordnede landskapsbildet og skaper luft mellom bebyggelsen.

19 19 Helningskart med grader og helningskart med forholdstall 6.6 SOLFORHOLD Bebyggelsen i planområdet er vendt mot vest og det er således gode solforhold. Jf figurene under. Sol/skygge- analyse for eksisterende situasjon er også vedlagt planforslaget.

20 20 Sol/skyggediagram 20. mai kl , kl , kl , og kl

21 21

22 22 Figur 1. Sol/skygge-diagram Sommersolverv kl og kl , og Vintersolverv kl Sol/skygge-diagram Vårjevndøgn kl.12.00, og kl BIOLOGISK MANGFOLD Planområde er ligger tett opp til flere tekniske inngrep, og er hovedsakelig bebygd 1. Vegetasjonen i planområdet knytter seg i hovedsak til hageareal rundt eneboligene, men den vestvendte skråningen på eiendommene gnr 15 bnr 78 og 88 består av blandingsskog som sammen med hageareal utgjør et grønt sør- nordgående vegetasjonsbelte gjennom området. Det er ikke registrert lokaliteter med lokal, regional eller nasjonal viktig naturtyper i eller i nærheten av planområdet 2. Området står ikke omtalt som en viktig eller svært viktig naturtypelokalitet i rapporten "Kartlegging av naturtyper i Bergen kommune" fra år Nærmeste lokaliteter fra planområdet, med naturverdi, som er registrert i kartleggingen er Conrads Mohrs vei (Kulturlandskap, småbiotop), Kristianborgvannet (rik kulturlandskapssjø) og Kristianborg (kulturlandskap, småbiotop). 1 Skog og Landskap, arealressurser N5 2 Miljødirektorates naturbase 3 Bergen kommune

23 23 Til venstre: arealressurskart N5 (skog og landskap). Planområdets plassering vises med sirkel (veistrekning ikke medtatt) og er ikke registrert med høy bonitet. Til høyre: Skråfoto viser at planområdet består av en vegetasjonskledd skråning (Bergen kommune) Det er ingen registreringer i verken sopp- mose eller lavbasen til Universitet i Oslo (UiO). I Artsdatabankens artskart er det heller ingen registreringer av noen rødlistede arter innenfor planområdet. Omtrent 50 meter nordøst for planområdet (nord på tomt 15/50) er det en observasjon av den nær truede (NT) hvitpestrot. Planten er registrert på tilkjørte masser i år Den svartlistede parkslirekne (svært høy risiko, SE) er registrert på tomt 15/104, like vest for planområdet. Videre er det registrert sang/spill fra dvergspett (livskraftig) i mai 2012 like øst for plangrensa ved tomt 15/461. Blandingsskog i østskråningen på eiendommene gnr 15 bnr 78 og 88. Dagens bolig helt til høyre.

24 24 Det er flere fugleobservasjoner sør for planområdet. På Elvebakken og ved Storetveitåsen er det flere registreringer av den rødlistede fuglearten tyrkerdue (VU). Det er også nylig observert overflygende hønsehauk (NT) og tårnseiler (NT) ved Storetveitåsen. 6.8 GRØNNE INTERESSER Det er ingen registrerte turstier i planområdet. Det er turstier nord for planområdet i tilknytning skogsarealet på Tveitåsen. Det er også tursti/gang og sykkelvei langs Tveitvannet, Kristianborgvannet og Storetveitvannet. Tveitvannet er mye brukt til rekreasjon, mosjon og lek av folk i alle aldere. Nærmeste ballplass/ idrettsanlegg er på Wergeland, ca 700 m å gå. Store deler av veien er internvei i boligområde, til man kommer til Storetveitveien, hvor man må krysse. Her er også bybanen og parkeringsplass for Rema1000 på Wergeland. Det er 500 m i luftlinje til Minde skole, men på grunn av Fjøsangerveien er det omtrent dobbelt så langt å gå, og hvor man må gå ved siden av trafikkert vei. Det er også ballplass på Storetveit skole og Slettebakken skole. På Slettebakken er også ishall, skatehall, fotballbaner, tennishall, turnhall og basketballhall. Alle disse anleggene ligger innenfor en radius på 1 km fra planområdet. Turkart over området (Bergenskart).

25 25 Det er kun funnet spor av lek i hagene nær boligene i planområdet. Det er heller ikke registrert annen bruk av planområdet. Grøntarealet i østskråningen på eiendommene gnr 15 bnr 78 og 88 er bratt og framkommeligheten begrenser bruken av området til lek. Lekehytte på privat tomt i planområdet. 6.9 KULTURMINNEVERDIER Det er ingen registrerte automatisk fredet kulturminner eller SEFRAK bygninger i planområdet i databasen til Riksantikvaren, Miljøstatus, eller Bergenskart. Tre av husene i planområdet er imidlertid i følge Bergenskart fra starten av 1900 tallet. Ett av disse husene er i selve tiltaksområdet (eiendommene 15/88 og 15/101). Man kan anta at det er lite potensiale for funn i området. Det er utarbeidet en egen rapport med kulturminnedokumentasjon for området.

26 26 Dagens bolig i tiltaksområdet, oppført i år 1909 i følge Bergenskart. Nærmeste registrerte fredet kulturminne til planområdet er en arkeologisk lokalitet nordøst for planområdet ca 50 meter fra Granvegen/Elvebakken-krysset. Fredede bygninger i omkringliggende områder er Storetveitkirken sør for planområdet, og Slettebakken kirke like øst for Tveitevannet. Av SEFRAK-bygninger er det registrert flere øst for Storetveit kirke, ved Storetveitvegen VEG OG TRAFIKKFORHOLD Tilkomst til planområdet er via Kirkeveien i sør eller Granveien/Elvebakken i nord. Flyfotoet under viser planområdet med eksisterende tilkomstveier.

27 27 Dagens situasjon: Utbyggingsområdet markert med ramme. Tilkomst nord = blå strek. Tilkomst sør = rød strek. Kirkeveien og Granveien benyttes som skolevei. Granveien er en tre meter bred asfaltert vei uten fortau. Veiens stigningsforhold er på det bratteste forbi planområdet 1:5. Fartsgrensen er 30 km/t. Granveiens nordlige del frem til Elvebakken betjener ca. 15 boenheter. Den sørlige delen frem til Kirkeveien betjener 8 boenheter.

28 28 Den kjørbare gangveien (Granveien), sett fra Kirkeveien. Elvebakken er en tofelts vei som leder ut til Kanalveien. Elvebakken skal oppgraderes med fortau. Første del av Kirkeveien er en enfelts vei uten fortau, ca 3 meter bred, men utvides deretter til to felt med fortau før den møter C. Mohrs vei. Opus Bergen AS utarbeidet trafikkanalyse for trafikksituasjonen i i Kirkeveien, fra krysset Conrad Mohrs vei til krysset Storetveitåsen våren Et hovedfunn i trafikkanalysen er at gjennomgangstrafikken i Kirkeveien er betydelig (85 %). Trafikkmengdene på veistrekningene er ikke kjent, men ut fra antall boenheter er den for Granveiens del og den berørte delen av Kirkeveien antatt å ligge godt under 100 ÅDT (årsdøgnstrafikk). C. Mohrs vei har en ÅDT på i overkant av 3000, Kanalveien STØY Hovedkilde til støy i planområdet er fra vegsystemet, hovedsakelig fra Fjøsangervegen, Kanalvegen og Conrad Mohrs veg vest for planområdet. Mesteparten av planområdet ligger i gul støysone jf kartutsnitt under. Gul sone der veg er støykilde tilsvarer et utendørs støynivå på Lden 55 db (T-1442/2012).

29 29 Kartutsnitt, Støyvarselkart Bergen vest (Statens Vegvesen). Planområdet omtrentlig markert med sirkel OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING Nærmeste bybanestopp er på Wergeland ca m nord-øst for planområdet. Eiendommene ligger også nær framtidig bybanetrasé på Minde. Bybanestoppet på Wergeland fra Granveien ligger i en gåavstand på ca 6 minutter. Bybanen inn til sentrum tar i underkant av 10 minutter. Det er flere busstopp i nærhet til planområdet. I Kanalveien, Storetveitvegen (Wergeland), Elvebakken og Minde allé går det flere avganger om dagen VANN OG AVLØP Det er vannledning, overvannsledning og spillvannsledning i kirkevegen og Granvegen. VA-etaten opplyste i merknad etter varsel om planoppstart at vannet i området leveres fra Espeland vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig vannledningsnett i området er maks 110 moh. Avløpet i området leveres til knappen

30 30 kommunale avløpsrenseanlegg. Under er oversikt over dagens vann og avløpsledninger i planområdet. VA-ledningkart (Bergen kommune, VA-etaten).

31 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD Det er flere barnehager i umiddelbar nærhet til planområdet. Kristianborg barnehage ligger omtrent 250 meter sør for eiendommene i planområdet. Barnehagen er kommunal og det er plass til 120 barn i alderen 0-6 år. Sørvest for planområdet ligger Espira Grønnestølen barnehage som er en privat barnehage. Her er det plass til 70 barn fra 0-6 år. Løbergstien Barnehage ligger på vestsiden av Fjøsangervegen, nordøst for planområdet. Det er en liten privat avdelingsbarnehage med plass til barn i alderen 1-6 år. Barnehagen har plass til totalt barn. Minde barnehage er en kommunal 4- avdelings barnehage som ligger i Bendixens vei ca 500 meter nordøst for planområdet. Her går det i dag 59 barn. Det er flere barnehager i området ved Slettebakken på østsiden av Tveitevannet. Det er også flere skoler i kort avstand fra planområdet. Minde barneskole ligger ca 500 meter på Løvstakksiden i sørøst. Det går ca 300 elever på skolen. Øst for planområdet finner en Slettebakken skole. Det er en barneskole som er en baseskole for morsmålslærere. Slettebakken skole hadde skoleåret ca. 290 elever. Den eldste delen rommer i dag International School of Bergen. Skolen tilbyr barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående. Det går til sammen 200 elever på skolen i dag 4. Langhaugen videregående skole er nærmeste videregående skole til planområdet. Skolen ligger i nordøstlig retning, i en avstand på ca 1 km. Skolen har 580 elever fordelt på 21 klasser. På Wergeland nord-øst for planområdet finner en flere offentlige og private tjenester. Det er dagligvarebutikk, fysioterapeut, tannlege, legesenter og apotek. På Sletten kjøpesenter er flere tjenester som dagligvarebutikk, diverse detaljhandel (bokhandel, fargehandel, bygghandel, sportsbutikk, klær, sko), spisesteder, vinmonopol, legekontor, tannlege, kiropraktor, fysioterapeut, frisør, velværetjenester og apotek. Like sør for kjøpesenteret ligger Bergenshallen. På Slettebakken finner man Slettemarken sykehjem og Slettebakken menighetseldresenter. Nord for planområdet på Storetveit finner en Storetveit sykehjem og Storetveitgården bolig og servicesenter. Her ligger også legekontor og dyreklinikk. 4 (www.isob.no).

32 32 Tjenestekart. Offentlige og private tjenestetilbud i nærhet til planområdet (Bergenskart) RISIKO OG SÅRBARHET I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering). Vurderingen er gjennomført av Opus Bergen AS som en del av planarbeidet. Metode ROS-vurderingen er basert på sjekkliste i Bergen kommunes mal for risikovurderingsskjema i planfremstilling, samt akseptkriteriene for risiko og sårbarhet vedtatt i bystyret Kunnskapsgrunnlaget er basert på foreliggende dokumentasjon, data og kunnskap om planområdet, samt informasjon fra forslagsstiller og Bergen kommune. Akseptkriterier og definisjoner Et risiko- og sårbarhetsbilde er definert som summen av sannsynlighet hvor ofte den uønskede hendelsen er forventet å inntreffe, og konsekvens hvor alvorlige konsekvenser hendelsen kan medføre. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Sannsynlighetsklasse S1: En hendelse oftere enn hvert 20. år

33 33 Sannsynlighetsklasse S2: En hendelse per år. Sannsynlighetsklasse S3: En hendelse pr år. Sannsynlighetsklasse S4: En hendelse pr år. Sannsynlighetsklasse S5: En hendelse sjeldnere enn 5000 år. Etter at årsaker og sannsynlighet er vurdert, vurderes hvilke konsekvenser en hendelse kan få for: Liv og helse Økonomiske/ materielle verdier Miljø (jord, vann og luft) Hvert av disse konsekvensområdene deles inn etter alvorlighetsgrad i fem konsekvensklasser: Konsekvensklasse K1: Ubetydelig/ufarlig Konsekvensklasse K2: Mindre alvorlig/en viss fare Konsekvensklasse K3: Betydelig/ kritisk Konsekvensklasse K4: Alvorlig/ farlig Konsekvensklasse K5: Svært alvorlig/ katastrofalt Risikomatrise: a. Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn. b. Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduser risikoen. c. Grønt indikerer akseptabel risiko. Under er definisjoner av sannsynlighets- og konsekvensnivåene for de aktuelle temaene:

34 34 KONSEKVENSER SANNSYNLIGHET Liv og helse Økonomiske/ og materielle verdier Miljø (jord, vann og luft) En hendelse oftere enn hvert 20 år En hendelse pr år En hendelse pr år En hendelse per år En hendelse sjeldnere enn 5000år KONSEKVENSER Ubetydelig/ ufarlig Mindre alvorlig/ en viss fare -ubetydelige -Mindre personskader personskade - Ingen - Sykemelding i fravær noen dager -Ubetydelig skade -< kr. -Teknisk infrastruktur påvirkes i liten grad -Ubetydelige miljøskader -Mindre utslipp -ikke registrerbar i resipient -Mindre skader mill. kr. -Teknisk infrastruktur settes ut av drift i noen timer -Mindre alvorlig, men registrerbar skade -Noe uønsket utslipp - Restaureringstid<1år Betydelig/ kritisk Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ katastrofalt -Betydelige -Alvorlig -Svært alvorlig personskader personskade personskade personer personer ->20 personer alvorlig skadd. alvorlig skadde alvorlig skadde Personer med personer ->10 personer sykefravær i flere døde døde uker -Betydelige skader mill. kr. -Teknisk infrastruktursettes ut av drift i flere døgn -Betydelig miljøskade -Betydelig utslipp -Restaureringstid 1-3år -Alvorlige skader mill.kr. -Teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere måneder -Andre avh. Systemer rammes midlertidig -Alvorlig miljøskade -Stort utslipp med behov for tiltak - Restaureringstid 3-10år -Svært alvorlige skader ->500 mill.kr. -Teknisk infrastruktur og avhengige systemer settes permanent ut av drift. -Svært alvorlig miljøskade -Stort ukontrollert utslipp med svært stort behov for tiltak - Restaureringstid >10år K1 K2 K3 K4 K Dersom akseptkriteriene (K1-K5) eller sannsynlighetsvurderingen til et av de tre temaene (liv og helse miljø økonomi) kommer i gul eller rød sone, vil det si at hendelsen har en betydelig risiko, og tiltak skal vurderes. For scenario som ligger i rød sone, er risikoen uakseptabel. Dette innebærer at det må iverksettes risikoreduserende tiltak for å få risikoen innenfor akseptable rammer (helst grønn sone). Dette kan innebære at et planlagt tiltak må tas ut av planen eller reduseres i omfang. Det kan og settes bestemmelser med rekkefølgekrav om sikringstiltak. Dersom man ikke har god nok kunnskap om risikoen, kan det stilles krav om nærmere undersøkelser i sammenheng med byggetiltak eller reguleringsplan, slik at risikoen kan kartlegges mer presist, og eventuelle forebyggende eller avbøtende tiltak kan planlegges.

35 35 Når det gjelder scenario i gul sone, skal det vurderes tiltak bli for å bedre tryggheten. Dersom det er kostnadsmessig og praktisk forsvarlig, skal det gjennomføres tiltak. Det skal være et mål å få risikoen så lav som praktisk mulig. Scenarioene i grønn sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterliggere risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er mulig ut ifra økonomiske og praktiske vurderinger. ROS-analysen Temaene som er risikovurdert i tabellen under er basert på Bergen kommunes mal for planarbeid. I tillegg har en vurdert om andre ROS temaer kunne være aktuelle. Tabellen under viser en oppstilling av risiko og sannsynlighet for planområdet. Hendelse/ Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Kommentar/Tiltak situasjon Menneske, liv og helse Havstigning Nei Ekstremnedbør Ja En hendelse oftere enn hvert 20 år helse. Ras/Skred Ja En hendelse pr år Flom Ja En hendelse sjeldnere enn 5000år K1: Ubetydelig Ekstremnedbør vil sjelden ha konsekvenser for menneske, liv og K1: Ubetydelig Terrenget i planområdet er stedvis bratt. Det gjelder en skråning øst for eiendommene. Denne er imidlertid dekt med tett vegetasjon, og det er ikke registrert ras eller skredhendelser her (NGU, Arealis, Miljøstatus). Det er heller ikke registrert løsmasser i området. Risikoen for skred vurderes som mindre sannsynlig, og et skred her vil ikke kunne medføre alvorlige konsekvenser for menneske, liv og helse. K1: Ubetydelig Det er ingen vassdrag i tilknyting til området. Tveitevannet og Kristianborgvannet ligger i en avstand på ca meter. Planområdet ligger høyere i terrenget enn vannene. Det er vurdert mindre sannsynlig at en flom vil ha konsekvenser for menneske, liv og helse. Sterk vind Ja En hendelse oftere enn hvert 20 år K1: Ubetydelig Selv om det er mye sannsynlig at området vil bli utsatt for sterk vind er det lite trolig at sterk vind vil ha virkninger for mennesker, liv og helse. Luftforurensing Ja En hendelse pr år K2: Mindre alvorlig Planområdet er utsatt for luftforurensing fra trafikk, og ligger i en inversjonssone som omfatter store deler av Bergensdalen, fra Fjøsanger og gjennom sentrum, til områdene ved Vågen. Det høye forurensingsnivået i Bergen sentrum fører til konsekvenser for liv og helse for personer i risikogrupper. Forverring av underliggende sykdommer kan føre til tidligere dødsfall. Planområdet ligger

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Risiko og sårbarhetsvurdering

Risiko og sårbarhetsvurdering Risiko og sårbarhetsvurdering 05.0.00 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 7 og 5 bnr 5 og 57 m.fl Mindeporten Plannr 6040 0000. . Risiko og sårbarhetsvurdering ROS vurderingen er gjennomført i tilknytning til utarbeiding

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer - Dato: 10.02.2014 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer Ristunet AS (Tidligere Herta EiendomAS) Orgnr: 997295927 Ølvegata 24-26 7715 Steinkjer Karl Moen Arkitekt Prosjektpartner

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

BESTEMMELSER STRANDVEGEN TERRASSE

BESTEMMELSER STRANDVEGEN TERRASSE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR STRANDVEGEN TERRASSE Plandato: 19.05.2014 Sist revidert: 28.10.2014 Godkjent: 27.11.2014 Planid: 05020356 1 PLANENS FORMÅL Hensikten med planarbeidet er å regulere området

Detaljer

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Boligpartner Straume AScY UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Postboks 310, 5343 Straume - www.bp-straume.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Prosjektopplysninger

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Reguleringsendring for Nordsetervegen 279

Reguleringsendring for Nordsetervegen 279 Planbeskrivelse Reguleringsendring for Nordsetervegen 279 Endring av reguleringsplan for Olympiaparken Plan-id 2016P114E06 Gnr./Bnr. 48/13 Forslagsstiller Heme AS Konsulent Areal + AS Utskriftsdato 04.05.2016

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Breivikhaugen, Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Breivikhaugen, Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Breivikhaugen, Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser Harstad 10.4.2013 hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri VEDLEGG 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri FORSLAGSTILLER: ADVOKATFIRMAET OWE HALVORSEN & CO AS KONSULENT: PLANCONSULT AS Den 15.02.2014

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 11-15 Emnekode 5121 Arkivsak 200913927 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140 m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan Byrådssak 176/15 Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan MASR ESARK-5120-201301595-97 Hva saken gjelder: Rambøll

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262 Foreløpig planbeskrivelse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103, bnr. 262 Foto av området sett fra Kyvannsveien 1 INNHOLD: 1. Bakgrunn 3 2. Kartgrunnlag og planfremstilling

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28.

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28. Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 15 Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144 Detaljert reguleringsplan 28. februar 2011 Utarbeidet av: ARK19 arkitektkontor

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Planprogram for Fana, Gnr. 95 bnr. 2 m.fl., Sagavika boliger, Bergen kommune

Planprogram for Fana, Gnr. 95 bnr. 2 m.fl., Sagavika boliger, Bergen kommune Planprogram for Fana, Gnr. 95 bnr. 2 m.fl., Sagavika boliger, Bergen kommune 30.03.2016 Saksnr. 201516017 Innhold Del 1 Planen sitt formål, innhold og rammeverk... 3 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer