Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet."

Transkript

1 Innst. S. nr. 71. ( ) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet. St.prp. nr. 18 ( ) (unntatt kap. 666). Til Stortinget. SAMMENDRAG dater, og inndragning av 1,8 mill. kroner av midler som var overført fra 1997 til 1998 til dugnadsprosjekt. Sosial- og helsedeparte mentet legger i proposisjonen fram forslag om endringer under enkelte kapitler i Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, statsbudsjettet for Proposisjonen omfatter: merutgift på 1,0 mill. kroner. Statlige stimuleringstiltak for psykisk helsevern, Handlingsplan for redusert bruk av rusmiddel, mindreutgift på 1,0 mill. kroner til spesielle driftsutgifter som brukes til tilskudd til grunnkapital i mindreutgift på 13,0 mill. kroner i forhold til tidligere foreslått, men ikke vedtatt bevilgning. Stiftelsen Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri for helseregion I og II, overføring av 11,8 Forsøks-/opplysningsvirksomhet i sosialsektoren, mindreutgift på 0,9 mill. kroner. mill. kroner til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og mindreutgift på 1,0 mill. Krigspensjon, mindreutgift på 20,0 mill. kroner. Tiltak for funksjonshemmede, overdragelse av kroner til utbygging av psykisk helsevern for barn Vensmoen og merutgift på 19,0 mill. kroner. og unge. Utskriving av unge funksjonshemmede, forslag Tilskudd til apotek, merutgift på 8,5 mill. kroner. om å gjøre bevilgningen overførbar. Tilskudd til fraktrefusjon av legemidler, mindreutgift på 3,5 mill. kroner. Forsøks- og utviklingsvirksomhet, mindreutgift på 4,5 mill. kroner. Kursvirksomhet og stipendier, mindreutgift på 7,4 mill. kroner. KOMITEENS MERKNADER Statens helseundersøkelser, bestillingsfullmakt for innkjøp av mammografibuss. Når det gjelder de kapitlene som ikke er omtalt Andre forebyggende tiltak, merutgift på 1,5 mill. nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter kroner. seg til de framlagte forslagene. Rehabilitering, mindreutgift på 4,0 mill. kroner. Fylkeskommunenes helsetjeneste, mindreutgift på Kap. 610 Rusmiddeldirektoratet/kap ,2 mill. kroner til tilskudd til regionsykehusene, Tiltak for rusmiddelmisbrukere merutgift på 3,5 mill. kroner til helseberedskap på Komiteens flertall, medlemmene fra Gardermoen og mindreutgift på 1,0 mill. kroner til Arbeiderpartiet, Arnesen, Gravdahl, satsing på helseøkonomi. Hildeng, Kristoffersen, Skogholt og Andre utgifter, mindreutgift på 5,2 mill. kroner til Øyangen, medlemmene fra Kristelig ulike prosjekter med forsøk og utvikling i sykehussektoren, merutgift på 1,0 mill. kroner til lemmene fra Høyre, Høegh og Sjøli og Folkeparti, Næss og Woie Duesund, med- helseøkonomi, merutgift på 4,0 mill. kroner til medlemmet fra Senterpartiet, Løvlien, tilskudd til driftsavtaler, forslag om å gjøre bevilgningen til kreftbehandling overførbar, mindreutgift kr som tilføres kap. 610 post 70. Beløpet ønsker å yte et tilskudd til avholdsorganisasjonene med på 1,4 mill. kroner til reiseutgifter for turnuskandi-

2 2 Innst. S. nr skal kunne overføres til Kap. 614 post 63 reduseres tilsvarende. kr » For øvrig er f le r t a ll e t enig i de prioriteringer for omdisponeringer som Regjeringen har foretatt, og m- fre mer følgende forslag: Komiteens medlem fra Sosialistisk V e n st r e p a r t i, Ba ll o, vil anmerke at Regjeringen «På statsbudsjettet for 1998 gjøres følgende i sine kommentarer viser til St.prp. nr. 58 ( ) og det forslag til økte bevilgninger som departe mentet der kom med for kap. 610 og 614 på til sammen 20 mill. a. kroner i St.prp. nr. 58 ( ) ble imidlertid Under kap. 610 Rusmiddeldirektoratet post 70 først behandlet i høstesjonen, med sluttbehandling i Tilskudd til avholdsorganisasjoner m.m. tilføyes stikkordet kan overføres. mmene le fra Fre mskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Stortinget den 1. dese mber Komiteens flertall, med- Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti uttrykte i b. forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 58 ( ) i Innst. S. nr. 40 ( ) at man ville komme tilbake til bevilgingsforslag ved behandlingen av Kap. 610 Rusmiddeldirektoratet St.prp. nr. 18 ( ). D e tt e m e d le m noterer seg 70 Tilskudd til avholdsorganisasjoner, at Regjeringen forutsetter tilslutning til bevilgningen på 20 mill. kroner, og at Regjeringen foreslår at 13 mill. kroner benyttes som inndekning til andre formål ø k es med... kr som omtalt i proposisjonen. Det te me d lem er enig fra kr til i de prioriteringer for omdisponeringer som Regjeringen har foretatt, og mmer fre følgende forslag: kr «På statsbudsjettet for 1998 gjøres følgende ø k es med... kr ø k es med... kr ø k es med... kr kr Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, lederen Alvheim og Nesv ik, viser til at tilbud om metadonbehandling skal gis i alle fylker. Dette arbeidet går etter d is se m e d le m- mers mening for sent, og disse medlemmer vil derfor foreslå at midler som er innspart på kap. 610 gjennom at St.prp. nr. 58 ( ) ikke ble behandlet i vårsesjonen, nå bevilges til metadonbehandling over kap. 614 post 63, som er en post der midler kan overføres til neste år. Dermed kan metadonbehandling bli tilbudt tungt narkomane over hele landet. Disse medlemmer mmer fre følgende forslag: «På statsbudsjettet for 1998 gjøres følgende Kap. 614 Tiltak for rusmiddelmisbrukere ø k es med... kr ø k es med... kr kr » På bakgrunn av behandlingen av St.prp. nr. 58 ( ) mmer fre ikke k o m it een forslagene i St.prp. nr. 18 ( ) om endringer på kap. 610 postene 01 og 60 og kap. 614 post 70. Kap. 673 Tiltak for funksjonshemmede Komiteens medlemmer fra Frems k r it ts p a r t ie t viser til at Saltdal kommune skal overta eiendommen Vensmoen med 314 daa grunn, en hovedbygning på m 2 og 20 andre bygninger samt innbo og utstyr som inngår i den daglige drift av eiendommen. D i s se m e d l e m me r betrakter en vederlagsfri overdragelse av eiendommen som en verdifull gave til Saltdal kommune og kan ikke støtte forslaget om at staten i tillegg til vederlagsfri overtakelse skal bidra med midler til oppussing og rehabilitering. Dette må etter di s se m ed le m me rs mening være opp til kommunen å ta seg av etter evne og behov.

3 D i ss e m e d le m m e r vil gå imot forslaget om å bevilge 19 mill. kroner til nødvendig bygningsmessig rehabilitering på kap. 673 post 61. Kap. 739 Andre utgifter Post 61 Tilskudd til driftsavtaler Komiteens medlemmer fra Fremsk r i tt sp a r t ie t viser til at Fre mskrittspartiets gruppe gikk imot det forslaget til endring i folketrygdloven som gjorde refusjon fra folketrygden avhengig av at legen har driftsavtale med kommunen. D is s e m e d - lem m er vil igjen understreke at det er pasienten som har retten til refusjonen, ikke legen, og d is se m e d - le m m e r er av den oppfatning at legetilbudet til befolkningen blir dårligere når mange leger ikke har rett til å motta refusjon fra folketrygden på vegne av pasienten. D i ss e m e d le m m e r mener det er opprettet altfor få driftsavtaler på landsbasis og viser til at to fylker ikke har opprettet noen nye avtaler. Altfor mange spesialister i somatiske sykehus har ikke oppnådd driftsavtale med kommunen. Di ss e m ed l em me r vil også understreke at i et land som Norge, med svært mange ledige legestillinger og lange ventetider er det vanskelig å forstå at leger over 62 år ikke skal kunne få driftsavtale og utnytte sin kompetanse fullt ut. Som kjent har leger lisens til fylte 70 år. Det er d is se m ed l em me rs mening at mangel på avtalehje mler for spesialister vil føre til enda lengre helsekøer. D is se m ed l em m er beklager en helsepolitikk der det er viktigere å styre og rasjonere enn å Innst. S. nr sørge for full utnyttelse av kapasiteten til pasientenes beste. FO RSLAG FRA MINDRETALL Forslag fra Fremskrittspartiet: På statsbudsjettet for 1998 gjøres følgende endring: øk es med... kr kr Forslag fra Sosialistisk Venstreparti: På statsbudsjettet for 1998 gjøres følgende endring: øk es med... kr øk es med... kr kr KOMITEENS TILRÅDING K o m it e e n viser for øvrig til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak: I. På statsbudsjettet for 1998 gjøres følgende a. Under kap. 610 Rusmiddeldirektoratet post 70 Tilskudd til avholdsorganisasjoner m.m. tilføyes stikkordet kan overføres. b. Kap. 610 Rusmiddeldirektoratet: 70 Tilskudd til avholdsorganisasjoner, fo rh ø ye s med... kr fra kr til kr : fo rh øy e s med... kr

4 4 Innst. S. nr forhøyes med... kr kr Kap. 651 Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet m.v. i sosialsektoren: n ed s ett es med... kr fra kr til kr Kap. 660 Krigspensjon: 70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, n ed s ett es med... kr fra kr til kr Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, ne d set te s med... kr fra kr til kr Kap. 673 Tiltak for funksjonshemmede: 61 Oppfølging av ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklingshemming, fo rh ø ye s med... kr fra kr til kr Kap. 701 Forsøks- og utviklingsvirksomhet: n ed s ett es med... kr fra kr til kr Kap. 705 Kursvirksomhet og stipendier: 61 Utdanningstiltak, turnustjeneste m.m., n e d s e t te s med... kr fra kr til kr Kap. 719 Andre forebyggende tiltak: 61 Mammografiscreening, forhøyes med... kr fra kr til kr Kap. 720 Rehabilitering: 62 Rehabilitering, n e d s e tt e s med... kr fra kr til kr Kap. 730 Fylkeskommunenes helsetjeneste: 62 Tilskudd til regionsykehus, n e d se tte s med... kr fra kr til kr Andre tilskudd, f o r hø y e s med... kr fra kr til kr Kap. 739 Andre utgifter (jf. kap. 3739): 21 Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan nyttes under post 65, n ed set te s med... kr fra kr til kr Tilskudd til driftsavtaler, f o r hø y e s med... kr fra kr til kr Reiseutgifter, turnuskandidater, n ed s ett es med... kr fra kr til kr Kap. 740 Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri 1 Driftsutgifter, forhøyes med... kr fra kr til kr Kap. 743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helsevern: n ed s ett es med... kr fra kr til kr Utredninger og utviklingsarbeid, kan nyttes under post 70, n ed set te s med... kr fra kr til kr Utbygging av psykisk helsevern for barn og ungdom, n ed se tt es med... kr fra kr til kr (Ny) Tilskudd til grunnkapital til opprettelse av stiftelse, be vi lg e s med kr Kap. 751 Apotekvesenet (jf. kap og 5577): 70 Tilskudd til apotek, f or hø y e s med... kr fra kr til kr Tilskudd til fraktrefusjon av legemidler, n e d s e t te s med... fra kr til kr kr

5 II. Stortinget samtykker i at eiendommen Vensmoen overdras vederlagsfritt fra staten v/sosial- og helsedeparte mentet til Saltdal kommune i samsvar med vedlagte avtale i St.prp. nr. 18 ( ). III. Bestillingsfullmakt Stortinget samtykker i at Sosial- og helsedeparte mentet kan foreta bestilling for inntil 6 mill. kroner utover gitt bevilgning under kap. 712 Statens helseundersøkelser post 45 Større nyanskaffelser og vedlikehold. Innst. S. nr IV. Stortinget samtykker i at bevilgningene under kap. 673 Tiltak for funksjonshe mmede post 62 Tilskudd til utskriving av unge funksjonshe mmede og under kap. 739 Andre utgifter post 65 Kreftbehandling tilføyes stikkordet kan overføres for budsjetterminen V. Stortinget samtykker i at kr av overført beløp fra 1997 til 1998 under kap. 739 Andre utgifter post 76 Pasientbro inndras i Oslo, i sosialkomiteen, den 7. dese mber John I. Alvheim, Olav Gunnar Ballo, Are Næss, leder. Ordfører. sekretær.

Innst. S. nr. 101. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 10 (2007-2008)

Innst. S. nr. 101. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 10 (2007-2008) Innst. S. nr. 101 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 10 (2007-2008) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2007 under

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005)

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innst. S. nr. 85 (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om bevilgninger

Detaljer

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II Innst. S. nr. 51 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593,

Detaljer

Innst. S. nr. 196 (2000-2001)

Innst. S. nr. 196 (2000-2001) Innst. S. nr. 196 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentanten Olav Gunnar Ballo om en offentlig tannhelsereform Dokument nr. 8:60 (1999-2000) Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2006-2007) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007) pkt. 3.3 Innstilling fra helse-

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 511 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 178 S (2012 2013)

Innst. 511 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 178 S (2012 2013) Innst. 511 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 178 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap til Cermaq ASA Til Stortinget Sammendrag Cermaq ASA (Cermaq)

Detaljer

Innst. 264 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:58 S (2011 2012)

Innst. 264 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:58 S (2011 2012) Innst. 264 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:58 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 250 (2000-2001)

Innst. S. nr. 250 (2000-2001) Innst. S. nr. 250 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Valgerd Svarstad Haugland, Siv Jensen, Per-Kristian Foss og Terje Johansen om å fjerne beskatningen

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008)

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innst. O. nr. 61 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskaps-

Detaljer

Innst. S. nr. 53. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:1 (2006-2007) og Dokument nr.

Innst. S. nr. 53. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:1 (2006-2007) og Dokument nr. Innst. S. nr. 53 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:1 (2006-2007) og Dokument nr. 8:2 (2006-2007) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 10

Budsjett-innst. S. nr. 10 Budsjett-innst. S. nr. 10 (2005-2006) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Innstilling fra kontroll-

Detaljer

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Innst. 186 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 186 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 186 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:1 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde,

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 2

Budsjett-innst. S. nr. 2 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1, 5 og 8 (2003-2004) Innstilling

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 325 (2000-2001)

Innst. S. nr. 325 (2000-2001) Innst. S. nr. 325 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001 St.prp. nr. 84 (2000-2001) og St.prp. nr. 94 (2000-2001)

Detaljer

Innst. O. nr. 98. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003)

Innst. O. nr. 98. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Innst. O. nr. 98 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om alternativ behandling av sykdom mv. Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Møte torsdag den 27. mai kl. 13.35. President: Jorunn Ringstad. Dagsorden (nr. 31): Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten

Møte torsdag den 27. mai kl. 13.35. President: Jorunn Ringstad. Dagsorden (nr. 31): Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten 518 27. mai Lov om spesialisthelsetjenesten mv. 1999 Møte torsdag den 27. mai kl. 13.35 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 31): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Innst. S. nr. 271 (2001-2002)

Innst. S. nr. 271 (2001-2002) Innst. S. nr. 271 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Harald T. Nesvik om skattelettelse ved tegning av privat behandlingsforsikring for å redusere

Detaljer

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl.

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl. 2001 Em. 5. april Pasientskadeloven 383 Møte torsdag den 5. april kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om erstatning ved pasientskader mv.

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 12

Budsjett-innst. S. nr. 12 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2000-2001) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 vedkommende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Nærings-

Detaljer

Innst. O. nr. 46. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 103 (2005-2006)

Innst. O. nr. 46. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 103 (2005-2006) Innst. O. nr. 46 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 103 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr.

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer