Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 73 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 73 ( )"

Transkript

1 Innst. S. nr. 284 ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 73 ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2003 Til Stortinget SAMANDRAG Det blir i proposisjonen fremja forslag om regulering av grunnbeløpet i folketrygda og om auka løyvingar på statsbudsjettet for 2003 som følgje av dette. Det blir gjort greie for drøftingane mellom staten, Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Landsorganisasjonen i Noreg. Drøftingsmøta om regulering av grunnbeløpet blei haldne 27., 28. og 29. mai Møta førte ikkje fram til semje. Det blir uttala at til grunn for staten sitt tilbod ligger retningslinjene for regulering av G slik dei blei vedtatt av Stortinget 28. mai 2003, jf. Innst. S. nr. 223 ( ) og Stortingets føresetnad om at etterslepet fram til 2001 skal kompenserast med ein auke av G med 0,6 prosent svarande til ein kostnad på 572 mill. kroner i 2003, dvs. ein auke av G med 319 kroner frå 1. mai Vidare blei det tilbode ein kompensasjon for etterslepet frå perioden 2001 til 2002 på 0,5 prosent eller 266 kroner frå 1. mai 2003 rekna av gjennomsnittleg G for For perioden 2002 til 2003 var staten sitt utgangspunkt anslaget for lønnsveksten i konkurranseutsett sektor på 4 prosent som motsvarar eit tillegg i G på kroner frå 1. mai Samla tilbod blei etter dette ein auke på kroner som utgjer ein vekst frå 2002 til 2003 på 4,73 prosent. Det blei og frå staten si side foreslått ein reguleringsklausul som innebar eit tillegg i G frå 1. januar 2004 som motsvarer forskjellen mellom anslaget for lønnsveksten og veksten i G frå 2002 til Organisasjonane sitt krav var dekning av etterslep frå 2000 til 2001 på 0,6 prosent, etterslep frå 2001 til 2002 på 0,7 prosent og ei berekna årslønnsvekst frå 2002 til 2003 på 5,0 prosent. Det samla kravet til auke av G blei etter dette kroner frå 1.mai 2003, dvs. 6,70 prosent. Framlegget frå Regjeringa tyder at grunnbeløpet i folketrygda blir foreslått auka med kroner frå kroner til kroner. Det vert peika på at auken i grunnpensjon for ektepar og sambuande som Stortinget har vedteke, er kostnadsrekna til om lag 960 mill. kroner på årsbasis og slår ut med knapt 0,5 prosent i inntektsvekst frå 2002 til 2003 slik at inntektsveksten for pensjonistane i år vert om lag 5,2 prosent dersom framlegget frå Regjeringa blir vedteke. Tabellen nedanfor viser utviklinga i minstepensjonane og pensjonane for unge uføre frå 1. januar 1990 etter forslaget til pensjonsregulering. Utvikling av minstepensjonane og pensjonane for unge uføre i perioden Kroner. Minstepensjon Unge uføre fødde før 1941 Einslege Ektepar Per år Per mnd Per år Per mnd Per år Per mnd

2 2 Innst. S. nr Minstepensjon Unge uføre fødde før 1941 Einslege Ektepar Per år Per mnd Per år Per mnd Per år Per mnd Frå Frå Frå (Pga. hevinga av aldersgrensa) 4 Fødde før 1943 ( ) 5Heving av sats for særtillegget for ektepar frå Ny sats 2x60,5 prosent av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av ordinær sats og ny minstesats. 6Heving av særtilleggssatsen frå Ordinær sats utgjorde 61,55 prosent av grunnbeløpet. 7Heving av særtilleggssatsen frå Ordinær sats utgjer 63,2 prosent av grunnbeløpet (minstesats 57,5 prosent). 8 Auking av garantert poengtall frå 3 til 3,3. 9Heving av særtilleggssatsen frå Ordinær sats utgjer 79,33 prosent av grunnbeløpet, medan minstesats utgjer 74 prosent av grunnbeløpet. 10 Med atterhald om vedtak i Stortinget. 11 Utrekninga tek utgangspunkt i at grunnpensjonen for ektepar er auka frå 0,75 G til 0,8 G frå 1. mai 2003 Kjelde:Rikstrygdeverket Frå 2001 til 2002 auka grunnbeløpet, tilleggspensjonane og minstepensjonen for einslege og for ektepar med 5,2 prosent. Ifølgje Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera var lønsveksten frå 2001 til ,7 prosent for alle grupper under eitt. I Revidert nasjonalbudsjett 2003 er det lagt til grunn ein gjennomsnittleg vekst i løningane frå 2002 til 2003 på om lag 4, 5 prosent for alle grupper under eitt og ein prisvekst på om lag 2,75 prosent. Det blir i proposisjonen gjort greie for dei særlege skattereglane for pensjonistar som i 2003 i hovudsak er ei vidareføring av skattereglane frå Reguleringa har òg konsekvensar for krigspensjoneringa, og for 2003 blir det rekna med meirutgifter på 8 mill. kroner for krigspensjoneringa for militærpersonar og på 19 mill. kroner for krigspensjoneringa for heimestyrkepersonell og sivilpersonar. Krigspensjon blir samordna med pensjonar frå folketrygda. Det blir gjort framlegg om at løyvinga under kap. 660 Krigspensjonering aukar med 27 mill. kroner. På bakgrunn av at avtalefesta pensjon og pensjonstrygda for sjømenn skal regulerast i høve til ytingane frå folketrygda, blir det gjort framlegg om at statstilskottet til avtalefesta pensjon (kap. 666 post 70) aukar med 20 mill. kroner. og at løyvinga til pensjonstrygda for sjømenn (kap. 664 post 70) aukar med 13 mill. kroner i tillegg til auke som er foreslått i St.prp. nr. 65 ( ). Det blir rekna med at det er eit meirbehov under attføringspengar på 216 mill. kroner grunna auken i grunnbeløpet. Det blir derfor foreslått at løyvinga for 2003 under kap Ytingar til yrkesretta attføring post 70 Attføringspengar aukar med 216 mill. kroner. Det blir i proposisjonen gjort greie for endringar i den sjablongutrekna levekostnadsfaktoren som blir nytta ved utrekning av attføringsstønad. Endra grunnbeløp og justering av levekostnadsfaktoren reknar ein med isolert sett vil medføre eit meirbehov på om lag 3 mill. kroner under løyvinga for attføringsstønad i På bakgrunn av dette blir løyvinga for 2003 under kap.

3 Innst. S. nr Ytingar til yrkesretta attføring post 71 Attføringsstønad foreslått auka med 3 mill. kroner. 2. MERKNADER FRÅ KOMITEEN Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Bjarne Håkon Hanssen, Britt Hildeng, Asmund Kristoffersen og Gunn Olsen, fra Høyre, Beate Heieren Hundhammer, Bent Høie og Elisabeth Røbekk Nørve, fra Fremskrittspartiet, lederen John I. Alvheim og Harald T. Nesvik, fra Sosialistisk Venstreparti, Olav Gunnar Ballo og Sigbjørn Molvik, fra Kristelig Folkeparti, Åse Gunhild Woie Duesund og Per Steinar Osmundnes, og fra Senterpartiet, Ola D. Gløtvold, viser til behandlingen av St.meld. nr. 32 ( ) Om retningslinjene for trygdeoppgjøret, og Stortingets vedtak om nye retningslinjer den 28. mai Komiteen viser til at de nye retningslinjene også skulle legges til grunn ved årets drøftinger med organisasjonene. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viser til sine merknader i Innst. S. nr. 223 ( ) til St.meld. nr. 32 ( ), og vil påpeke at Regjeringens tilbud for etterreguleringen siste to år er sammenfallende med det beregnede etterslepet siste to år slik det framkommer av merknader fra komiteens flertall i Innst. S. nr. 223 ( ). Disse medlemmer vil påpeke at det i flertallets merknader til forslaget til nye retningslinjer er presisert at: "Ved drøftingene legges forventet lønnsvekst for alle grupper ("lønnstakere i alt") kommende år til grunn, slik det framkommer i Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett". Disse medlemmer vil påpeke at forventet lønnsvekst i henhold til Revidert nasjonalbudsjett 2003 er 4,5 prosent, mens Regjeringens tilbud til organisasjonene var 4,0 prosent. Selv om tilbudet korrigeres for "særlege tilhøve", slik de vedtatte retningslinjene åpner for, mener disse medlemmer at et tilbud på 4,0 prosent er så langt fra forventet lønnsvekst at det bryter med Stortingets vedtatte retningslinjer. Disse medlemmer merker seg at Regjeringen i proposisjonen gjengir anslaget for forventa lønnsvekst i Revidert nasjonalbudsjett 2003 på 4,5 prosent, og at en justering for ettervirkningen av lærerpakken gir en forventet lønnsvekst på 4,4 prosent. Disse medlemmer legger dette tallet til grunn, og mener at grunnbeløpet etter korreksjon for etterregulering siste to år skal økes med 4,4 prosent, slik at pensjonene reguleres minst på linje med forventet lønnsvekst når det er tatt hensyn til særlige forhold, i tråd med Stortingets vedtatte retningslinjer. Dette gir en gjennomsnittlig økning i grunnbeløpet fra 2002 til 2003 på 5,13 prosent, inkludert etterregulering fra 2001 på 0,6 prosent og fra 2002 på 0,5 prosent. Disse medlemmer fremmer følgende forslag: "I Grunnbeløpet i folketrygda vert sett til kr med verknad frå 1. mai II På statsbudsjettet for 2003 blir det gjort følgjande endringar: 660 Krigspensjon 70 Tilskott, militære, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilskott, sivile, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Pensjonstrygden for sjømenn 70 Tilskott, vert auka med frå kr til kr Avtalefesta pensjon 70 Tilskott, vert auka med frå kr til kr Ytingar til yrkesretta attføring 70 Attføringspengar, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Attføringsstønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Medisinsk rehabilitering mv. 70 Rehabiliteringspengar, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Uførepensjon 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr

4 4 Innst. S. nr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Førebels uførestønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tidsavgrensa uførestønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Yrkesskadetrygd, gamal lovgiving, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Alderdom 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Ventetillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Ytingar til gjenlevande ektefellar 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Stønad til einsleg mor eller far 70 Overgangsstønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr " Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at Regjeringen i forbindelse med forhandlingene for 2003 la til grunn de vedtatte retningslinjene for trygdeoppgjøret, jf. Innst. S. nr. 223 ( ). Anslaget for lønnsvekst for lønnstakere i alt i henhold til Revidert nasjonalbudsjett er 4,5 prosent, korrigert for lærerpakke i 2003 (-0,1 prosent) og etterslep for grupper av lønnstakere (-0,2 prosent), gir et anslag for lønnsveksten korrigert for "særlege høve" på 4,2 prosent Statens tilbud i årsreguleringen (eks. etterslepskompensasjon) var på 4,0 prosent pluss sikringsbestemmelser om etterregulering. Til dette må en ta høyde for en overregulering av etterslepet i 2002 på 0,13 prosent og en virkning på inntektsveksten fra 2002 til 2003 av økningen i grunnpensjonen fra 1. mai 2003 på 0,5 prosent. Disse medlemmer viser til at dette innebærer en økning i grunnbeløpet med kroner. Dette gir en gjennomsnittlig økning i grunnbeløpet fra 2002 til 2003 på 4,73 prosent, inkludert etterregulering fra 2001 på 0,6 prosent og fra 2002 på 0,5 prosent. For minstepensjonistektepar er økningen på hele kroner til , blant annet som følge av vedtaket om å øke grunnpensjonen til ektefeller og samboere. Dette forslaget vil gjøre pensjonistene til årets inntektsvinnere. På denne bakgrunn mener disse medlemmer at Regjeringen gjennom sitt tilbud til pensjonistenes organisasjoner har fulgt opp retningslinjene for trygdeoppgjøret slik de ble vedtatt 28. mai 2003 og vil dermed fremme følgende forslag i samsvar med proposisjonen: "I Grunnbeløpet i folketrygda vert sett til kr med verknad frå 1. mai Det vert gjennomført etterreguleringar av grunnbeløpet i folketrygda i samsvar med reguleringsklausulen i tilbodet frå Regjeringa i drøftingane med pensjonistanes organisasjonar, jamfør punkt 4 a og b. II På statsbudsjettet for 2003 blir det gjort følgjande endringar: 660 Krigspensjon 70 Tilskott, militære, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr

5 Innst. S. nr Tilskott, sivile, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Pensjonstrygden for sjømenn 70 Tilskott, vert auka med frå kr til kr Avtalefesta pensjon 70 Tilskott, vert auka med frå kr til kr Ytingar til yrkesretta attføring 70 Attføringspengar, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Attføringsstønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Medisinsk rehabilitering mv. 70 Rehabiliteringspengar, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Uførepensjon 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Førebels uførestønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tidsavgrensa uførestønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Yrkesskadetrygd, gamal lovgiving, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Alderdom 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Ventetillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Ytingar til gjenlevande ektefellar 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Stønad til einsleg mor eller far 70 Overgangsstønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr " Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til behandlingen av St.meld. nr. 32 ( ) og disse medlemmers merknader i Innst. S. nr. 223 ( ) der det redegjøres for disse medlemmers syn på den underregulering grunnbeløpet er blitt utsatt for de siste to årene. Disse medlemmer anser at etterslepet fra 2001 var på 0,6 prosent og etterslepet fra 2002 på 0,7 prosent. Disse medlemmer tar til etterretning at det i forslag til Revidert nasjonalbudsjett legges til grunn en lønnsvekst i 2003 på 4,5 prosent. I tråd med de retningslinjer for reguleringen av grunnbeløpet som Stortinget vedtok ved behandlingen av Innst. S. nr. 223

6 6 Innst. S. nr ( ), vil disse medlemmer foreslå en regulering av G fra 1. mai 2003 med 5,8 prosent. Disse medlemmer ønsket at etterslepet fra de to foregående trygdeoppgjør skulle utbetales pensjonistene før trygdeoppgjøret for 2003 ble iverksatt, slik at det ble gitt kompensasjon for noe av den underregulering pensjonistene er blitt utsatt for, og viser til sin merknad sammen med Senterpartiets medlemmer i Innst. S. nr. 223 ( ). Disse medlemmer vil understreke den stadige underregulering av grunnbeløpet som har foregått de fleste år siden folketrygden ble innført i Dette har etter disse medlemmers mening ført til at pensjonistenes ytelser i dag er betydelig lavere enn det som var forutsetningen ved innføringen av folketrygden. Ved innføringen i 1967 ble det lagt til grunn at full pensjon, når folketrygdens system var fullt utbygget i 2007, skulle utgjøre ca. 2/3 av lønnsinntekten. Med den underregulering som har skjedd, er det etter disse medlemmers mening ikke mulig å oppnå et slikt resultat i Full opptjening i 2003 kan ikke utgjøre mer enn i overkant av 50 prosent ifølge bl.a. Norsk Pensjonistforbunds brosjyre om folketrygden fra Disse medlemmer vil også vise til Innst. S. nr. 299 ( ) der disse medlemmer i sine merknader peker på at den generelle oppbygging av systemet som ble vedtatt i 1967 og lagt til grunn for utviklingen frem mot full utbygging, står fast og ikke er endret gjennom vedtak i Stortinget. Disse medlemmer vil derfor igjen hevde at den langsiktige utviklingen må vektlegges i større grad enn det som har vært vanlig ved de årlige trygdeoppgjør. Det historiske etterslepet gjør det ikke lenger mulig å oppnå målet om et nivå på folketrygdens alderspensjon på 2/3 av lønnsinntekt ved full opptjening i Disse medlemmer vil komme tilbake til denne utviklingen og fremme forslag om en opptrapping for å nå målet om 2/3 av lønnsinntekt ved full opptjening, på et senere tidspunkt. Disse medlemmer fremmer følgende forslag: "I Grunnbeløpet i folketrygda vert sett til kr med verknad frå 1. mai II På statsbudsjettet for 2003 blir det gjort følgjande endringar: 660 Krigspensjon 70 Tilskott, militære, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilskott, sivile, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Pensjonstrygden for sjømenn 70 Tilskott, vert auka med frå kr til kr Avtalefesta pensjon 70 Tilskott, vert auka med frå kr til kr Ytingar til yrkesretta attføring 70 Attføringspengar, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Attføringsstønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Medisinsk rehabilitering mv. 70 Rehabiliteringspengar, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Uførepensjon 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Førebels uførestønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tidsavgrensa uførestønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Yrkesskadetrygd, gamal lovgiving, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr

7 Innst. S. nr Alderdom 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Ventetillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Ytingar til gjenlevande ektefellar 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Stønad til einsleg mor eller far 70 Overgangsstønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr " Disse medlemmer vil subsidiært stemme for forslaget til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. FORSLAG FRÅ MINDRETAL Forslag frå Høgre og Kristeleg Folkeparti: Forslag 1 I Grunnbeløpet i folketrygda vert sett til kr med verknad frå 1. mai Det vert gjennomført etterreguleringar av grunnbeløpet i folketrygda i samsvar med reguleringsklausulen i tilbodet frå Regjeringa i drøftingane med pensjonistanes organisasjonar, jamfør punkt 4 a og b. II På statsbudsjettet for 2003 blir det gjort følgjande endringar: 660 Krigspensjon 70 Tilskott, militære, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilskott, sivile, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Pensjonstrygden for sjømenn 70 Tilskott, vert auka med frå kr til kr Avtalefesta pensjon 70 Tilskott, vert auka med frå kr til kr Ytingar til yrkesretta attføring 70 Attføringspengar, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Attføringsstønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Medisinsk rehabilitering mv. 70 Rehabiliteringspengar, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Uførepensjon 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr

8 8 Innst. S. nr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Førebels uførestønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tidsavgrensa uførestønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Yrkesskadetrygd, gamal lovgiving, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Alderdom 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Ventetillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Ytingar til gjenlevande ektefellar 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Stønad til einsleg mor eller far 70 Overgangsstønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Forslag frå Framstegspartiet: Forslag 2 I Grunnbeløpet i folketrygda vert sett til kr med verknad frå 1. mai II På statsbudsjettet for 2003 blir det gjort følgjande endringar: 660 Krigspensjon 70 Tilskott, militære, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilskott, sivile, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Pensjonstrygden for sjømenn 70 Tilskott, vert auka med frå kr til kr Avtalefesta pensjon 70 Tilskott, vert auka med frå kr til kr Ytingar til yrkesretta attføring 70 Attføringspengar, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Attføringsstønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr

9 Innst. S. nr Medisinsk rehabilitering mv. 70 Rehabiliteringspengar, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Uførepensjon 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Førebels uførestønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tidsavgrensa uførestønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Yrkesskadetrygd, gamal lovgiving, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Alderdom 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Ventetillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Ytingar til gjenlevande ektefellar 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Stønad til einsleg mor eller far 70 Overgangsstønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr TILRÅDING FRÅ KOMITEEN Komiteens tilråding blir fremja av Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Komiteen har elles ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjere slike v edtak: I Grunnbeløpet i folketrygda vert sett til kr med verknad frå 1. mai II På statsbudsjettet for 2003 blir det gjort følgjande endringar: 660 Krigspensjon 70 Tilskott, militære, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilskott, sivile, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr

10 10 Innst. S. nr Pensjonstrygden for sjømenn 70 Tilskott, vert auka med frå kr til kr Avtalefesta pensjon 70 Tilskott, vert auka med frå kr til kr Ytingar til yrkesretta attføring 70 Attføringspengar, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Attføringsstønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Medisinsk rehabilitering mv. 70 Rehabiliteringspengar, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Uførepensjon 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Førebels uførestønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tidsavgrensa uførestønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Yrkesskadetrygd, gamal lovgiving, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Alderdom 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Ventetillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Ytingar til gjenlevande ektefellar 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Stønad til einsleg mor eller far 70 Overgangsstønad, overslagsløyving, vert auka med frå kr til kr Oslo, i sosialkomiteen, den 13. juni 2003 John I. Alvheim leiar Olav Gunnar Ballo ordførar

11

12 Lobo Media AS

Innst. S. nr Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2000 St.prp. nr. 77 ( ) 1. SAMANDRAG ( ) Til Stortinget

Innst. S. nr Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2000 St.prp. nr. 77 ( ) 1. SAMANDRAG ( ) Til Stortinget Innst. S. nr. 218 (1999-2000) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2000 St.prp. nr. 77 (1999-2000) Til Stortinget 1. SAMANDRAG Det blir i proposisjonen fremja forslag om regulering av grunnbeløpet

Detaljer

Innst. S. nr. 299 ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2001 St.prp. nr. 89 ( )

Innst. S. nr. 299 ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2001 St.prp. nr. 89 ( ) Innst. S. nr. 299 (2000-2001) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2001 St.prp. nr. 89 (2000-2001) Til Stortinget SAMANDRAG Det blir i proposisjonen fremja forslag om regulering av grunnbeløpet

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 83 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 83 ( ) Innst. S. nr. 281 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 83 (2006-2007) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2007 Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( )

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( ) Innst. S. nr. 69 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen St.prp. nr. 17 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret St.prp. nr. 78 ( ).

Innst. S. nr ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret St.prp. nr. 78 ( ). Innst. S. nr. 235. (1998-99) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 1999. St.prp. nr. 78 (1998-99). Til Stortinget. SAMANDRAG Det blir i proposisjonen fremja forslag om regulering av grunnbeløpet

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 84 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 84 ( ) Innst. S. nr. 365 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 84 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2009 Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Innst. S. nr. 275. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2003-2004)

Innst. S. nr. 275. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2003-2004) Innst. S. nr. 275 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 74 (2003-2004) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2004 Til Stortinget SAMANDRAG Det blir i proposisjonen

Detaljer

Innst. 393 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 125 S (2011 2012)

Innst. 393 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 125 S (2011 2012) Innst. 393 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 125 S (2011 2012) Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 65 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 65 ( ) Innst. S. nr. 305 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 65 (2007 2008) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2008 Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

St.prp. nr. 74 ( ) Om trygdeoppgjeret 2004

St.prp. nr. 74 ( ) Om trygdeoppgjeret 2004 St.prp. nr. 74 (2003 2004) Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 4. juni 2004, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Bondevik II) 1 Innleiing Regjeringa legg med dette fram forslag

Detaljer

Innst. 81 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens generelle merknader. 1.

Innst. 81 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens generelle merknader. 1. Innst. 81 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 42 S (2009 2010), unntatt kap. 651, 653, 690, 3651, 3653 og 3690 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar

Detaljer

St.prp. nr. 73 ( ) Om trygdeoppgjeret 2003

St.prp. nr. 73 ( ) Om trygdeoppgjeret 2003 St.prp. nr. 73 (2002 2003) Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 6. juni 2003, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Bondevik II) 1 Innleiing Regjeringa legg med dette fram forslag

Detaljer

(Førebels utgåve) Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kapitla 660, 664, 666, 2543, 2652, 2655, 2670, 2680 og St.prp. nr.

(Førebels utgåve) Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kapitla 660, 664, 666, 2543, 2652, 2655, 2670, 2680 og St.prp. nr. (Førebels utgåve) Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kapitla 660, 664, 666, 2543, 2652, 2655, 2670, 2680 og 2683 St.prp. nr. 73 (2002-2003) Om trygdeoppgjeret 2003 Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Om trygdeoppgjeret 2007

Om trygdeoppgjeret 2007 Arbeids- og inkluderingsdepartementet St.prp. nr. 83 (2006 2007) Tilråding frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 1. juni 2007, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II) 1 Innleiing

Detaljer

St.prp. nr. 84. Om trygdeoppgjeret 2009 ( ) Kap. 660, 664, 666, 667, 2620, 2652, 2653, 2655, 2670 og 2680

St.prp. nr. 84. Om trygdeoppgjeret 2009 ( ) Kap. 660, 664, 666, 667, 2620, 2652, 2653, 2655, 2670 og 2680 St.prp. nr. 84 (2008 2009) Kap. 660, 664, 666, 667, 2620, 2652, 2653, 2655, 2670 og 2680 Innhald 1 Innleiing... 5 Vedlegg 1 Tabellar...15 2 Drøftingane med organisasjonane 2 Protokoll fra møtet 8. mai

Detaljer

Innst. 354 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 132 S (2014 2015)

Innst. 354 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 132 S (2014 2015) Innst. 354 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 132 S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2015 under Arbeids-

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003)

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innst. S. nr. 285 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera

Detaljer

St.prp. nr. 65. Om trygdeoppgjeret 2008 ( ) Kapitla 660, 664, 666, 2620, 2652, 2653, 2655, 2670 og 2680

St.prp. nr. 65. Om trygdeoppgjeret 2008 ( ) Kapitla 660, 664, 666, 2620, 2652, 2653, 2655, 2670 og 2680 St.prp. nr. 65 (2007 2008) Kapitla 660, 664, 666, 2620, 2652, 2653, 2655, 2670 og 2680 Innhald 1 Innleiing... 5 Vedlegg 1 Tabellar... 16 2 Drøftingane med organisasjonane 2 Protokoll fra møtet 14. mai

Detaljer

Prop. 137 LS. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Prop. 137 LS. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Prop. 137 LS (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Trygdeoppgjeret 2010 og endringar i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg Kap. 611,

Detaljer

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 89 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 7 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 128 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2011 Tilråding frå

Detaljer

Innst. S. nr. 272 (2001-2002)

Innst. S. nr. 272 (2001-2002) Innst. S. nr. 272 (2001-2002) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2002 St.prp. nr. 72 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMANDRAG Det blir i proposisjonen fremja forslag om regulering av grunnbeløpet

Detaljer

Prop. 125 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 125 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 125 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2012 Tilråding frå

Detaljer

Innst. O. nr. 80. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 57 (2003-2004)

Innst. O. nr. 80. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 57 (2003-2004) Innst. O. nr. 80 (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen Ot.prp. nr. 57 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven Til Odelstinget 1. INNLEDNING

Detaljer

Innst. 469 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 166 S (2012 2013)

Innst. 469 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 166 S (2012 2013) Innst. 469 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 166 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet

Detaljer

Prop. 132 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 132 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 132 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet

Detaljer

Innst. S. nr. 39. ( ) Til Stortinget.

Innst. S. nr. 39. ( ) Til Stortinget. Innst. S. nr. 39. (1998-99) Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald Tom Nesvik om at pensjonsytelser som samlet utgjør mindre enn 2G, ikke skal

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Innst. 148 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 148 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 148 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 29 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 17 ( ) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002

St.prp. nr. 17 ( ) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002 St.prp. nr. 17 (2002 2003) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002 Tilråding frå Sosialdepartementet av 15. november 2002, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa

Detaljer

Innst. S. nr. 77. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. S. nr. 77. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. S. nr. 77 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 14 (2006-2007) unntatt kap. 651, 670, 683, 690, 691, 3651, 3690 og 3691 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:62 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:62 ( ) Innst. S. nr. 220 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:62 (2007-2008) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010

OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010 OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010 For hver bostøttetermin blir det maskinelt innhentet opplysninger om ytelser fra

Detaljer

Regulering av pensjon. Kristin Alsos og Jon M. Hippe Fafo 7. desember 2016

Regulering av pensjon. Kristin Alsos og Jon M. Hippe Fafo 7. desember 2016 Regulering av pensjon Kristin Alsos og Jon M. Hippe Fafo 7. desember 2016 Prinsipper for regulering av pensjon Tjenestepensjon AFP Oppregulering Løpende pensjon Folketrygd Historien i korte trekk Før 1966

Detaljer

Innst. S. nr. 57 ( )

Innst. S. nr. 57 ( ) Innst. S. nr. 57 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2001 under Sosial- og helsedepartementet St.prp. nr. 22 (2001-2002) Til Stortinget

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader Innst. X S (2015 2016) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget slik sakens

Detaljer

Innst. O. nr. 21. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 8 ( )

Innst. O. nr. 21. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 8 ( ) Innst. O. nr. 21 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 8 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven Til Odelstinget

Detaljer

Innst. S. nr. 80. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. S. nr. 80. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. S. nr. 80 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 16 (2008 2009) unntatt kap. 651, 670, 681, 691, 3651 og 3670 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 26 ( )

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 26 ( ) Innst. S. nr. 70 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 26 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden

Detaljer

Innst. S. nr. 85 ( )

Innst. S. nr. 85 ( ) Innst. S. nr. 85 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2000 St.prp. nr. 25 (2000-2001) unntatt kap. 2530, 2540, 2541, 2542, 2543,

Detaljer

Innst. S. nr. 223. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.meld. nr. 32 (2002-2003)

Innst. S. nr. 223. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.meld. nr. 32 (2002-2003) Innst. S. nr. 223 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.meld. nr. 32 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om vurdering av retningslinjene for trygdeoppgjøret Til Stortinget

Detaljer

Innst. S. nr. 77. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen

Innst. S. nr. 77. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Innst. S. nr. 77 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 20 (2004-2005) kap. 630, 634, 642, 2541, 2543, 3630, 3634, 3635, 3640, 3642 og 5705 Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 86 ( ) og Ot.prp. nr. 102 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 86 ( ) og Ot.prp. nr. 102 ( ) Besl. O. nr. 105 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 105 Jf. Innst. O. nr. 86 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 102 (2002-2003) År 2003 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Innst. O. nr. 35. ( ) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 5 ( )

Innst. O. nr. 35. ( ) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 5 ( ) Innst. O. nr. 35 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen Ot.prp. nr. 5 (2004-2005) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 123 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 25 S (2012 2013) unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Om trygdeoppgjeret 2006

Om trygdeoppgjeret 2006 Arbeids- og inkluderingsdepartementet St.prp. nr. 70 (2005 2006) Tilråding frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 2. juni 2006, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II) 1 Innleiing

Detaljer

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( )

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( ) Innst. 132 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 21 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Til

Detaljer

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 22 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet 25.

Detaljer

Innst. O. nr. 36. ( ) Innstilling til Odelstinget frå sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 9 ( ) Del I

Innst. O. nr. 36. ( ) Innstilling til Odelstinget frå sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 9 ( ) Del I Innst. O. nr. 36 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå sosialkomiteen Ot.prp. nr. 9 (2004-2005) Del I Innstilling frå sosialkomiteen om lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover

Detaljer

St.prp. nr. 23 ( )

St.prp. nr. 23 ( ) St.prp. nr. 23 (2003 2004) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketr ygda for 2003 Tilråding frå Sosialdepartementet av 14. november 2003, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

St.prp. nr. 20 ( )

St.prp. nr. 20 ( ) St.prp. nr. 20 (2005 2006) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2005 under Arbeids- og sosialdepartementet Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet av 25. november

Detaljer

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget frå sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 94 ( )

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget frå sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 94 ( ) Innst. O. nr. 124 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå sosialkomiteen Ot.prp. nr. 94 (2004-2005) Innstilling frå sosialkomiteen om lov om endringar i folketrygdlova og alkohollova (samleproposisjon

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Innst. S. nr. 61. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. S. nr. 61. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. S. nr. 61 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 12 (2007-2008), unntatt kap. 650, 651, 683, 690, 691, 3651, 3680 og 3690 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Innst. O. nr. 50. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:68 ( )

Innst. O. nr. 50. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:68 ( ) nnst. O. nr. 50 (2007-2008) nnstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:68 (2007-2008) nnstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Ot.prp. nr. 27 ( )

Ot.prp. nr. 27 ( ) Ot.prp. nr. 27 (2001-2002) Om lov om endringer i folketrygdloven (økning av folketrygdens barnetillegg m.m.) Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 23. november 2001, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Innst. 122 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 122 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 122 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 20 S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2014 under Arbeidsog

Detaljer

Innst. 402 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 128 S (2010 2011)

Innst. 402 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 128 S (2010 2011) Innst. 402 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 128 S (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet

Detaljer

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( )

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( ) Innst. 92 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 20 S (2013 2014) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 89 (2000-2001)

St.prp. nr. 89 (2000-2001) St.prp. nr. 89 (2000-2001) Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 18. mai 2001, godkjend i statsråd same dagen. Kapitla 660, 664, 666, 2543, 2660, 2662, 2663, 2670, 2680 og 2683 Kapittel

Detaljer

Innst. S. nr. 88. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 21 ( )

Innst. S. nr. 88. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 21 ( ) Innst. S. nr. 88 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 21 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( )

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( ) Innst. 76 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 134 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 23 S (2010 2011) unntatt kap. 820, 821, 822 og 847 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 22 S (2014 2015) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Detaljer

Høyringsnotat. 30. juni Tilpassing av supplerande stønad til pensjonsreforma

Høyringsnotat. 30. juni Tilpassing av supplerande stønad til pensjonsreforma Høyringsnotat 30. juni 2010 Tilpassing av supplerande stønad til pensjonsreforma (utkast til endringar i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg) 1. Hovudinnhaldet i og bakgrunnen

Detaljer

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop.

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop. Innst. 488 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 167 S (2012 2013) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:56 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:56 ( ) Innst. S. nr. 215 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:56 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 83 Jf. Innst. O. nr. 65 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 48 (1998-1999) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:40 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:40 ( ) Innst. S. nr. 128 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:40 (2005-2006) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 33 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 33 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag Innst. 33 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 15 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 106 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer

Detaljer

Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet.

Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet. Innst. S. nr. 71. (1998-99) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet. St.prp. nr. 18 (1998-99) (unntatt kap. 666).

Detaljer

Innst. 47 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 47 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 47 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 8 S (2013 2014), unntatt kap. 820, 821, 822, 823, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Prop. 29 S ( 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet under Arbeidsdepartementet Tilråding frå Arbeidsdepartementet 16. november, godkjend i statsråd same

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) DATO: LOV-2009-12-11-112 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010)

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010) Innst. 85 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 46 S (2009 2010) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Detaljer

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for. ordningar under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for. ordningar under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet St.prp. nr. 14 ( 2007) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. S. nr. 99 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 23 (2007-2008) unntatt kap. 340, 341, 342, 3340, 3341 og 3342 Innstilling fra familie- og kulturkomiteen

Detaljer

Innst. O. nr. 23. ( ) Innstilling til Odelstinget frå sosialkomiteen. Dokument nr. 8:78 ( )

Innst. O. nr. 23. ( ) Innstilling til Odelstinget frå sosialkomiteen. Dokument nr. 8:78 ( ) Innst. O. nr. 23 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå sosialkomiteen Dokument nr. 8:78 (2003-2004) Innstilling frå sosialkomiteen om framlegg frå stortingsrepresentantane Magnhild Meltveit Kleppa

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Innst. S. nr. 82. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 22 ( )

Innst. S. nr. 82. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 22 ( ) Innst. S. nr. 82 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 22 (2004-2005) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden

Detaljer

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( )

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( ) Lovvedtak 86 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L (2009 2010), jf. Prop. 107 L (2009 2010) I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 290 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 72 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lønnsregulering

Detaljer

Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret

Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) DATO: LOV-2010-12-17-77 DEPARTEMENT:

Detaljer

Innst. O. nr. 82 ( )

Innst. O. nr. 82 ( ) Til Odelstinget Innst. O. nr. 82 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven (finansiering av visse legemidler) Ot.prp. nr. 83 (2001-2002) 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Høring Statsbudsjettet Arbeids- og sosialkomiteen

Høring Statsbudsjettet Arbeids- og sosialkomiteen Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo 18.10.2016 Høring Statsbudsjettet 2017- Arbeids- og sosialkomiteen 1. Melding til Stortinget om trygdeoppgjøret Pensjonistforbundet

Detaljer

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Prop. 40 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding

Detaljer

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 131 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 19 S (2011 2012) unntatt kap. 821, 822, 3821, 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endring av forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) Utsendt:

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008)

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innst. O. nr. 61 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskaps-

Detaljer

Meld. St. 4. ( ) Melding til Stortinget. Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold

Meld. St. 4. ( ) Melding til Stortinget. Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold Meld. St. 4 (2017 2018) Melding til Stortinget Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold Innhold 1 Innledning... 5 2 Regulering av pensjoner mv. i 2017... 6 2.1 Innledning... 6 2.2

Detaljer

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep 1. Hvordan kan inntektene komme inn? - Som vilkår - Ved utmålingen av ytelsene - Begrensninger

Detaljer

Innst. 139 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader. Prop.

Innst. 139 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader. Prop. Innst. 139 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 42 S (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 211. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. Dokument nr. 8:56 (2003-2004)

Innst. S. nr. 211. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. Dokument nr. 8:56 (2003-2004) Innst. S. nr. 211 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen Dokument nr. 8:56 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Bjarne

Detaljer