Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028"

Transkript

1 Sak 3: Beretning og regnskap for perioden 1/ til 31/ Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd Innledning Fagforeningen legger frem foreningens årsberetning på foreningens årsmøte i henhold til Fagforbundets vedtekter 11.3.c. Årsberetningen er fagforeningsstyret sin tilbakemelding til medlemmene på hvilke resultater styret har oppnådd på oppdraget de fikk gjennom handlingsplanen i forrige årsmøte. Beretningen skal også svare for forhold som følger av vedtektenes 11, men som ikke nødvendigvis fremgår av foreningens handlingsplan. Årsberetningen skal innberettes til fylke Oslo, jfr. vedtektenes 13.4.b, som igjen innberetter fylkeskretsens resultater til Fagforbundet sentralt. Kostnadene som følger av gjennomførte tiltak fremkommer av fagforeningens regnskap. Kort sammendrag om aktiviteten i året som gikk Utfordringer overfor arbeidsgiver Fagforeninga har fortsatt måtte ta hensyn til at vi er tre fagforeninger i Fagforbundet i Oslo universitetssykehus (OUS). De formelle strukturene som ble opprettet for å ivareta Fagforbundet i denne sammenheng, Felles- og Foretaksutvalget, har blitt videreført i Det er i løpet av året etablert månedlige møter hvor alle tillitsvalgte i Oslo universitetssykehus inviteres. Med de store omstillingsprosessene som nå foregår i Oslo universitetssykehus, er det en stor generell utfordring å ivareta drøftingsplikten på alle nivåer i sykehuset. Fagforeninga opplever at det for noen klinikkers del er en betydelig utfordring med å organisere tillitsvalgtapparatet på en hensiktsmessig måte på grunn av størrelse og ulik lokalisering. Vi har også utfordringer med å få hovedtillitsvalgte i Medisinsk klinikk og Klinikk for diagnostikk og intervensjon. I mai 2011 ble det også gjennomført en 1

2 tillitsvalgtkonferanse for alle tillitsvalgte i Fagforbundet i Oslo universitetssykehus. Samlingen på Sundvollen hadde nær 100 deltagere og fikk svært positive tilbakemeldinger! De største sakene på overordnet nivå dette året har vært budsjettarbeid, arealtilpassninger og nedbemanningsplaner. I tillegg har sykehuset omfattende pålegg fra Arbeidstilsynet angående bygningsmessige forhold samt overtidsbruk. Økende bekymringsmeldinger knyttet til pasientbehandlingen har og ført til omfattende spørsmål om driften fra Helsetilsynet. Det er grunn til å rose innsatsen til våre tillitsvalgte på klinikk-, senter-, avdelings- og seksjonsnivå for mye flott engasjement! Høsten 2011 har det blitt lagt ned et betydelig arbeid med kompetansekartlegging av våre medlemmer i Oslo universitetssykehus. På bakgrunn av innleverte skjema, har fagforeningene dannet et tariff- og forhandlingsutvalg for å forhandle frem tillegg i de tilfellene dette er hjemlet i sentral protokoll. Det lykkes dessverre ikke for de tre fagforeningene å komme til enighet med arbeidsgiver i forhandlingene med å samle de tre gamle lokale B-delene (overenskomstene) i en ny felles. Vi antar imidlertid at dette vil være aktuelt å ta opp igjen ved neste lokale oppgjør. Gjennom året har det blitt stadig tydeligere at vi har en betydelig utfordring med å tilpasse vår egen organisasjon til virksomhetens nye organisering. Sammenslåing av de tre fagforeningene i Fagforbundet i Oslo universitetssykehus anses fortsatt derfor for å være et viktig bidrag til å løse disse utfordringene Yrkesfaglige utfordringer Fagforeninga opplever fortsatt at hjelpepleierstillinger omgjøres og at antallet hjelpepleiere synker. Samtidig har Oslo universitetssykehus vært fraværende i etablering av læreplasser for helsefagarbeidere. Det er viktig i denne sammenheng å påpeke at vi gjennom møter og dialog med ledelsen har fått lovnader om bibehold av hjelpepleierstillinger uten at dette til nå har ført frem. Dette er et område som vi fortsatt må ha et sterkt fokus på videre. På initiativ fra yrkesgruppen selv, arbeides det med å få på plass en fagutdanning innen portøryrket. Vi har engasjerte tillitsvalgte som legger ned et stort arbeid i denne saken, og fagforeninga vil støtte arbeidet med å formalisere en utdanning innen dette yrket. Det arbeides også gjennom Fagforbundet sentralt med å få på plass en utdanning innen ambulansefaget på høgskolenivå. Vi vil fortsette vårt arbeide mot denne målsettingen. Det er også grunn til å påpeke at behovet for ambulansearbeidere er svært stort og at det er utfordringer med å oppfylle forskriftens kompetansekrav innen ambulansetjenesten. Det er et stort forbruk av ekstravakter, særlig innen renhold. Denne utfordringen blir det viktig å håndtere videre fremover. Fagforeninga vil arbeide for at flere yrkesgrupper enn hjelpepleiere skal få godkjent klinisk fagstige og at det utarbeides belønningssystemer for dette. 2

3 1.3. Politiske utfordringer Styret mener en av de viktigste politiske oppgavene blir å arbeide videre med å finne en alternativ organisering av spesialisthelsetjenesten. Fagforbundet mener dagens foretaksmodell ikke er egnet til å møte utfordringene sykehusene står overfor. Det er særlig den markedsøkonomiske tankegangen og den manglende politiske styringen som er problematisk med dagens modell. Fagforeninga opplever at det er behov for politiske avklaringer vedrørende finansieringen av Oslo universitetssykehus. Fagforbundet har, sammen med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene, gjentatte ganger påpekt at det ikke er sammenheng mellom de oppgaver sykehuset er pålagt gjennom oppdragsdokumentet og de ressurser som stilles til disposisjon. Videre er det utfordrende å sikre at dagens nivå i den offentlige tjenestepensjonsordningen videreføres. Vi har medlemsgrupper med særaldersgrenser som vi mener det blir viktig å sikre i en fremtidig ny pensjonsordning. Vi mener det også er viktig med politisk fokus og oppfølging på manglende opprettelse av læreplasser innen yrkesfagene, så som kokk, elektriker, rørlegger, vekter, vaktmester osv. Fagforeninga vil særlig følge opp oppdragsdokumentet fra departementet som pålegger helseforetakene å sørge for og rapportere på opprettede læreplasser for helsefagutdanninger. Fagforeninga vil også ha et særlig fokus på oppdragsdokumentet fra departementet/rhfet og arbeide for en sterkere oppfølging av dette. Evt. fra svaret om håndtering av oppdragsdokumentet Utfordringer i egen organisasjon (faglig og organisatorisk) Vi har fortsatt store utfordringer med å organisere Fagforbundet i Oslo universitetssykehus slik at medlemmene fullt ut ivaretas i ny organisasjon. Styret har gjennom 2011 arbeidet for en sammenslåing av de tre fagforeningene i Oslo universitetssykehus. Imidlertid må styret beklage at det ikke har lykkes å slå sammen fagforeningene innen den tidsfristen som ble forespeilet årsmøtet i 2010 og gjentatt på årsmøtet i Siste halvår 2011 har Fagforbundet Oslo iverksatt et større prosjekt med å se på fagforeningsstrukturen i fylket. Dette har bidratt til noe usikkerhet i forhold til hvor aktuelt det er å slå sammen våre tre fagforeninger i Oslo universitetssykehus i forkant av en evt. ny organisering i nær fremtid. Fagforeninga har ført forhandlinger med arbeidsgiver med tanke på en felles avtale om praktiske former for samarbeid og medinnflytelse samt avtale om tillitsvalgtes arbeid i virksomheten antall fordeling ressurser. Vi har kommet til enighet med arbeidsgiver i disse spørsmålene og avtale er signert. Også dette året har vært særdeles krevende. Aktiviteten har vært svært høy og fagforeningas hovedtillitsvalgte og ansatte opplever stadig at en må prioritere arbeidsoppgavene strengt. Alt tyder på at arbeidsbelastningen vil holde seg minst like høy fremover. I tillegg har vår førstesekretær et lengre sykefravær på grunn av rekonvalesens etter operasjon. Videre har styret i fagforeninga i hele 2011 jobbet med å få på plass ny organisasjonssekretær. Dette har vi ikke lykkes med. 3

4 Fagforeninga opplever at mye ressurser settes av til møter og rapportering i egen organisasjon. 2. Tillitsvalgte Etter årsmøtet 28. januar 2010 har fagforeningen hatt følgende tillitsvalgte: Fagforeningsstyret Leder Nestleder Sekretær Kasserer Opplæringsansvarlig Seksjonsleder SHS Seksjonsleder SKKO Seksjonsleder SST Seksjonsleder SKA Ungdomstillitsvalgt Pensjonisttillitsvalgt Styremedlemmer Bjørn Wølstad-Knudsen Else Lise Skjæret Hans Martin Aase Nils Ragnar Myklebust Hans Martin Aase Laila Davan Vanessa Riviere Ole Wolden Nina Malme Gulbrandsen Bjørn Erik Hox Sissel Nesset Randi Johansen Therese Årdal Kari-Anne Knutsen Varamedlemmer Aydin Serife Abraham Jerga Teffera Organisasjonssekretæren i fagforeninga og stedfortredende foretaksverneombud har tiltrådt styret med tale og forslagsrett. Valgkomite Medlemmer: Varamedlemmer: Ole Wolden Kari-Anne Knutsen Taran Greni Turid Olestad Nils Ragnar Myklebust Hajat Ghazi Revisorer Medlemmer: Varamedlem: Tor Haugerudbråten Alf Bøhler Mona Johansson 4

5 Kontrollkomite Medlemmer: Varamedlem: Ragnar Haugnes Tove Røsten Sigmund Antonsen Fanebærer Medlem: Varamedlem: Kari-Anne Knutsen Hans Martin Aase Fanevakt Medlem: Varamedlem: Tove Røsten Kari-Anne Knutsen Representantskapet Fagforbundet Oslo Bjørn Wølstad-Knudsen Vara: Therese Årdal (har tiltrådt fast siden Bjørn er representant fra fylkesstyret) Else Lise Skjæret Vara: Ayden Serife Hans Martin Aase Vara: Kari-Anne Knutsen Nils Ragnar Myklebust Vara: Nina Malme Gulbrandsen Randi Johansen Vara: Abraham Jerga Teffera Kari-Anne Knutsen Fra SKA fylket Ole Martin Hernes Fra SHS fylket Representantskapet AOF Oslo Bjørn Wølstad-Knudsen Vara: Else Lise Skjæret Kari-Anne Knutsen Vara: Ayden Serife Hans Martin Aase Vara: Ole Wolden Nils Ragnar Myklebust Vara: Abraham Jerga Teffera Generalforsamlingen Folkets Hus Bjørn Wølstad-Knudsen Vara: Else Lise Skjæret Generalforsamlingen Klassekampen Bjørn Wølstad-Knudsen Vara: Else Lise Skjæret 5

6 Lo i Oslo Bjørn Wølstad-Knudsen Vara: Else Lise Skjæret Fylkesstyret Fagforbundet Oslo Bjørn Wølstad-Knudsen Ungdomsutvalget Fagforbundet Oslo Bjørn Erik Hox nestleder Fagforbundets faggruppe for prehospitale tjenester Hans Martin Aase leder Fagforbundets utvalgt for arbeidsmiljø Ramona Janeche E. Braanen Arbeidsmiljøsenteret Ramona Janeche E. Braanen, Fagforbundets styrerepresentant Andre verv Bjørn Wølstad-Knudsen har vært ansatterepresentant i styret i Oslo universitetssykehus HF. Else Lise Skjæret har vært vararepresentant i styret i Helse Sør-Øst RHF. Bjørn Wølstad-Knudsen er fast representant i AMU i Oslo universitetssykehus. Bjørn Wølstad-Knudsen er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i Oslo universitetssykehus. 3. Møtevirksomheten Det er i perioden avholdt 8 styremøter, 2 medlemsmøter og 1 tillitsvalgtkonferanse. Styret har behandler 59 A-saker og 3 B-saker. I tillegg kommer lokale medlemsmøter. Årsmøtet ble avholdt 31. januar 2011 i Store Auditorium, Oslo universitetssykehus, Ullevål og behandlet følgende saker: 1. Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent og to møtesekretærer, to medlemmer til å undertegne protokollen, samt 4 personer til tellekorps. 3. Beretning og regnskap for perioden 1. januar til 31. desember Godkjenning av handlingsplan for

7 5. Innkomne forslag 6. Bevilgninger 7. Veiledende budsjett for 01.januar 2011 til 31.desember Valg i henhold til vedtektene. Foreninga hadde medlemsmøte 17. mars 2011 i SUS-salen på Søsterhjemmet, Oslo universitetssykehus, Ullevål med 10 deltakere, hvorav 10 med stemmerett. Møtet behandlet følgende saker: 1. Konstituering 2. Paroler 1. mai Eventuelt Foreninga hadde medlemsmøte 28. september 2011 i SUS-salen på Søsterhjemmet, Oslo universitetssykehus, Ullevål med 12 deltakere, hvorav 12 med stemmerett. Møtet behandlet følgende saker: 1. Konstituering 2. Hovedtariffoppgjøret Status Oslo universitetssykehus. 4. Eventuelt. Foreningen gjennomførte i samarbeid med avd. 065 og avd. 651 en felles tillitsvalgtkonferanse for alle tillitsvalgte i Oslo universitetssykehus mai 2011 på Sundvollen Hotell med ca. 100 deltakere. 4. Medlemsbevegelse og verving Medlemsutviklingen har i 2011 vært: Ullevål universitetssykehus Fagforening avd. 028 Fagforbundet i Oslo universitetssykehus (avd. 028, avd. 065, avd. 651) Medlemstall totalt Medlemstall yrkesaktive : : Selv om antallet innemeldinger er relativt høyt, har utmeldingene vært litt høyere. Vi er 6 medlemmer færre en på samme tid i fjor. Likevel er det gledelig å registrere at vi for første gang på flere år ikke har en nedgang i antall yrkesaktive medlemmer. Styret ønsker å gi honnør til alle i organisasjonen for engasjement og bidrag i verveaktiviteten. Målet for fagforeninga har vært å øke medlemstallet med 200 i Fagforbundet i Oslo universitetssykehus sammenlignet med 1. januar Tallene viser imidlertid en samlet nedgang i antall medlemmer på 158 medlemmer for Fagforbundet i Oslo universitetssykehus. 7

8 Tilsvarende er nedgangen 153 yrkesaktive medlemmer. Selv om ca. 100 medlemmer i avd. 651 ble virksomhetsoverdratt til Ahus og vår fagforening har et relativt stabilt medlemstall, har Fagforbundet samlet sett en nedgang i medlemsmassen i Oslo universitetssykehus. Verving blir derfor ett av hovedfokusområdene for fagforeninga i Fagforeninga har brukt av egne midler til å frikjøpe utpekte tillitsvalgte for å drive verving. Noe av denne aktiviteten strekker seg inn i Fagforeninga håper å se resultater av dette det kommende året. Også Fagforbundet Oslo har deltatt på arbeidsplassbesøk og verveaktiviteter dette året. Fagforeninga la opp til et litt mindre omfattende program under Fagforbundsukene enn i Det ble gjennomført matpakkeutdeling på to dager. Vi hadde i tillegg stand med vaffelsteking i lunsjen en dag. Våren 2011 har det jevnlig holdt stand i sentralblokka, men denne aktiviteten har vi dessverre ikke klart å få til i høst. Vi har også innledet et samarbeid med Sparebank1 som har kontortid annenhver uke på Ullevål. Vervekonkurransen er videreført gjennom hele Fagforeningens arbeidsforhold Frikjøp Bjørn Wølstad-Knudsen leder og foretakstillitsvalgt 100 % Else Lise Skjæret nestleder og hovedtillitsvalgt 100 % Hans Martin Aase sekretær og hovedtillitsvalgt 100 % Hege Hansen HTV Akuttklinikken 100 % Kari-Anne Knutsen HTV Oslo sykehusservice 100 % Sonja Waagaard HTV Kvinne- barnklinikken 40 % Randi Johansen HTV Hjerte-, lunge- og karklinikken 20 % Ansatte Elin Stendal førstesekretær 100 % Kontorforhold Fagforningen har tilhold i bygg 37 på Ullevål. Lokalene inneholder arbeidsplasser for foreningas sentrale tillitsvalgte og ansatte. Et av rommene er innredet som møterom med mulighet for å samle et mindre antall mennesker. Arbeidsgiver har stilt pc, telefon og kopimaskin til disposisjon for foreninga. I tillegg har vi investert i eksterne faste og bærbare pcer. Foreninga holder også mobiltelefon til de tre hovedtillitsvalgte. Kontorfasilitetene anses som moderne og hensiktsmessige. Foreninga disponerer også et eget kontor i administrasjonsbygget på Dikemark. I tillegg disponerer noen av våre hovedtillitsvalgte i klinikkene kontor- eller arbeidsplasser i varierende grad. 8

9 Økonomi Fagforeninga fremstår med solid økonomi. Vår vurdering er at dette gir våre medlemmer en stor grad av handlefrihet. 6. Gjennomføring av fagforeningas handlingsplan 6.1 Kommunevalget 2011 Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal bidra til et politisk skifte i Oslo etter valget i Tiltak 1: Fagforeninga skal utarbeide en valgkampplan for Frist: Innen utgangen av februar Resultat: Valgkampplan ble utarbeidet og sendt Fagforbundet Oslo innen fristen. Tiltak 2: Fagforeninga skal gjennomføre arbeidsplassbesøk i forbindelse med medlemskampanjen og valget høsten frem til valget. Resultat: Fagforeningas tillitsvalgte deltok på arbeidsplassbesøk sammen med representanter fra Fagforbundet Oslo før valget høsten Tiltak 3: Fagforeninga skal arrangere møte/paneldebatt med helsepolitikere for å sette dette saksområdet på dagsorden. Frist: Innen valget. Resultat: Ikke gjennomført. 9

10 Tiltak 4: Fagforeninga skal ha stand for å synliggjøre sitt standpunkt i forbindelse med valget. Frist: Innen valget. Resultat: Fagforeninga hadde stand med vaffelsteking og informasjon om valget i september Internasjonal solidaritet Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal bidra økonomisk til konkrete tiltak i forhold til internasjonal solidaritet. Tiltak 1: Flere medlemmer skal bli faddere for drift av Fagforbundets barneby i Angola... Resultat: Fagforeninga har informert på møter og tillitsvalgtsamlinger. Dette har gitt noen nye faddere. Tiltak 2: Fagforeninga skal bidra økonomisk til konkrete solidaritetsprosjekter i Palestina. Ansvar: Årsmøtet Frist: Januar Resultat: Årsmøtet bevilget kroner til Sosiale institusjoners fagforening om støtte til ulike prosjekter i Palestina. Tiltak 3: Fagforeninga skal videreføre sitt ansvar for to fadderbarn. Resultat: Gjennomført. 10

11 6.3 Omstilling og kvalitet/offentlige tjenester med god kvalitet Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal ha tillitsvalgte med kompetanse til å veilede og bidra konstruktivt i omstillingsarbeidet i sykehuset. Tiltak 1: Fagforeninga skal arbeide aktivt for større bruk av partsarbeid. Resultat: Gjennomført. Fagforeninga har deltatt i partssamarbeid innenfor samhandling. Avtale om samarbeid i Oslo universitetssykehus er inngått. Tiltak 2: Fagforeninga skal sørge for nødvendig skolering av tillitsvalgte for å møte omstillingsutfordringene innen sykehuset. Resultat: Gjennomført. Fagforeninga har hatt Fase1-kurs våren Fase2-kurs er påbegynt høsten 2011 med ferdigstillelse februar Det er holdt tillitsvalgtkonferanse for alle tillitsvalgte i Oslo universitetssykehus mai 2011 og det er startet opp med månedlige tillitsvalgtforum. 6.4 Verving og organisasjonsutvidelse Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal øke medlemstallet. Tiltak 1: Fagforeninga skal videreføre og øke fokus på vervekonkurransen gjennom Resultat: Fagforeninga har fornyet og informert om vervekonkurransen. Tiltak 2: Fagforeninga skal ha stand på sykehusområdet hver måned. Resultat: Delvis gjennomført. Vi har ikke klart å ha stand hver måned høsten

12 Tiltak 3: Fagforeninga skal delta aktivt sammen med Fagforbundet Oslo i vervekampanje innenfor sykehusene og de målgruppene som er utpekt. Frist: I henhold til fylket sine planer Resultat: Gjennomført. Arbeidsplassbesøk er gjennomført sammen med fylket innen barnehagene, sekretær-, portør- og renholdsgruppene. Tiltak 4: Større aktivitet i klinikkene/klubbene skal bidra til økt medlemsverving. og klubblederne Resultat: Delvis gjennomført. Noen klubber er mer aktive enn andre. Tiltak 5: Delta på informasjon overfor nye lærlinger/studenter og elever. Resultat: Gjennomført. Deltatt på informasjon for nye lærlinger innen ambulansefaget og vervet nye medlemmer. Ungdomstillitsvalgt har deltatt på høgskolebesøk i regi av Fagforbundet Oslo. Tiltak 6: Etablere et system for å ha oversikt over alle nyansettelser i Oslo universitetssykehus for å kunne sende informasjon om Fagforbundet til disse. Resultat: Gjennomført. Alle nyansatte får e-post med informasjon om Fagforbundet i Oslo universitetssykehus. 6.5 Fagforbundsuka Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal være synlig og aktiv under Fagforbundsuka. 12

13 Tiltak 1: Det skal arrangeres stand med utdeling av matpakker og informasjonsmateriell. Frist: Fagforbundsuka Resultat: Gjennomført. Tiltak 2: Det skal gjennomføres arbeidsplassbesøk Frist: Fagforbundsuka Resultat: Gjennomført. Tiltak 3: Det skal gjennomføres medlemsmøte Frist: Fagforbundsuka Resultat: Ikke gjennomført. Tiltak 4: Fagforeninga skal arrangere kurs/konferanse for medlemmene med aktuelt tema. Frist: Fagforbundsuka Resultat: Ikke gjennomført. 6.6 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal ha kontinuerlig og god kommunikasjon med medlemmene. Tiltak 1: Fagforeninga skal bidra til aktiv bruk av medlemsportalen på Fagforbundets hjemmeside. 13

14 Ansvar: Arbeidsutvalget Resultat: Ikke gjennomført på grunn av at vi avventer noe mer funksjonalitet i medlemsportalen. Tiltak 2: Fagforeninga skal aktivt ta i bruk kommunikasjonsløsningene som Fane2 gir muligheter for. Ansvar: Arbeidsutvalget/seksjonene Resultat: Gjennomført. Forutsetter imidlertid oppdatering av det enkelte medlem i medlemsportalen. Tiltak 3: Fagforeninga skal videreføre praksisen med å lage informasjonsskriv om aktuelle tema og Fagforbundets politikk. Ansvar: Arbeidsutvalget og Fellesutvalget Resultat: Gjennomført. Har tatt i bruk egen hjemmeside med mye informasjon i tillegg til at noe informasjon er sendt ut pr. mail. 6.7 Rettferdige lønns- og arbeidsvilkår/sterke faglige rettigheter Heltid Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal arbeide for at ufrivillig deltid ikke skal forekomme i sykehuset. Tiltak 1: Arbeide aktivt for å øke forståelsen for problemene knyttet til ufrivillig deltid. Resultat: Gjennomført. Sykehuset har gjennomført en undersøkelse om heltid/deltid og omfanget. Fagforbundet deltar i arbeidsgruppe vedrørende denne problematikken på sykehusnivå. Enkelte klinikker har søkt NAV/VOX-midler til prosjekt som startes i

15 Tiltak 2: Arbeide for å øke stillingsbrøk når dette er mulig. Resultat: Gjennomført. Har utvidet stillingen for enkelte ansatte i konkrete saker. Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal arbeide for mindre bruk av midlertidig ansatte og økt bruk av fast ansatte. Tiltak 1: Fagforeninga skal bruke lov- og avtaleverk aktivt for å bidra til fast ansettelse av midlertidig ansatte. Resultat: Gjennomført. Fagforbundet har krevd og fått fast ansatt flere medlemmer i løpet av Tariff og pensjon (mellomoppgjøret 2011) Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal forberede og gjennomføre mellomoppgjør slik at medlemmene ivaretas på beste måte. Tiltak 1: Fagforeninga skal være aktiv og førende i arbeidet med forberedelse og gjennomføring av mellomoppgjøret. Frist: Innen 1. mai Resultat: Gjennomført. Fagforbundet forhandler om kompetansetillegg basert på sentrale protokoller fra mellomoppgjøret i Tiltak 2: Fagforeninga skal arbeide for å videreføre særaldersgrenser dersom dette blir satt på dagsorden i perioden. Frist: Resultat: Gjennomført. Har fremmet krav om dette i forbindelse med forberedelsene til tariffoppgjøret i

16 Tiltak 3: Fagforeninga skal arbeide for å sikre at arbeidsgiver har gjennomført kompetansekartlegging av alle ansatte i forbindelse med tariffoppgjøret. Frist: Innen 1.mai Resultat: Gjennomført innen ny frist 1. november Arbeidsmiljøaktivitet et bedre arbeidsliv for alle Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal være pådriver, delta og bidra til å legge til rette for arbeidsmiljørettede tiltak. Tiltak 1: Fagforeninga skal delta med sine tillitsvalgte i fora hvor arbeidsmiljø og ytre miljø behandles. Resultat: Gjennomført. Fagforbundet er representert i de fleste arbeidsmiljøutvalgene ved sykehuset. I tillegg er mange verneombud medlemmer i Fagforbundet. Tiltak 2: Fagforeninga skal blant annet gjennom kurs og konferanser bidra til et godt og bredt samarbeid med vernetjenesten. Resultat: Gjennomført. Vernetjenesten deltar som instruktører om arbeidsmiljø på Fase2-kurs. I tillegg deltar assisterende hovedverneombud med møte-, forslags- og talerett i styret i fagforeninga Likestillingsaktivitet et likestilt samfunn for alle Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal arbeide for et likestilt arbeidsliv som forhindrer utstøting og inkludere flere samt bidrar til økonomisk uavhengighet. 16

17 Tiltak 1: Fagforeninga skal arbeide fram avtaler med arbeidsgiver som skal ivareta målsettingen som beskrevet overfor. Resultat: Gjennomført. Fagforbundet er representert i sentrale arbeidsgrupper som blant annet ser på heltid/deltid-problematikken. Fagforbundet har deltatt i utarbeidelse av ny IA-avtale for sykehuset. Tiltak 2: Fagforeninga skal bidra til å fremme økt grunnbemanning for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og bidra til økonomisk likestilling gjennom utfasing av uønsket deltid. Resultat: Gjennomført. Fagforeninga har blant annet krevd midlertidig ansatte fast ansatt som følge av for lav grunnbemanning. Prøver også å redusere nedbemanningen som er foreslått ved blant annet å peke på at aktiviteten ikke reduseres tilsvarende. 6.8 Organisasjonsutvikling og opplæring Yrkesfaglig Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal ha som målsetting å gi alle medlemmer et yrkesfaglig tilbud. Tiltak 1: Seksjonene tar aktivt ansvar for å sondere behov, finne, utvikle og formidle yrkesfaglige tilbud. og seksjonene Resultat: Delvis gjennomført. Noen seksjoner har utarbeidet kurstilbud, mens andre ikke har særlig aktivitet. Tiltak 2: Fagforeninga skal arbeide for at real- og formalkompetanse også gir økonomisk uttelling der dette ikke automatisk fremkommer. 17

18 Resultat: Gjennomført. Fagforbundet har sammen med arbeidsgiver gjennomført kompetansekartlegging og forhandlet kompetansetillegg Organisasjonsfaglig Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal ha et tilstrekkelig antall godt kompetente tillitsvalgte. Tiltak 1: Fagforeninga skal gjennomføre 2 Fase1-kurs i Resultat: Delvis gjennomført. Har bare vært grunnlag for ett Fase1-kurs som ble holdt våren Tiltak 2: Fagforeninga skal gjennomføre ett Fase2-kurs i Resultat: Gjennomført. Tiltak 3: Fagforeninga må sikre tilstrekkelig organisatoriske ressurser slik at de organisasjonsfaglige målene nås. Resultat: Delvis gjennomført. På grunn av manglende organisatoriske ressurser og stort arbeidspress, har det vært vanskelig å nå alle organisasjonsfaglige mål. 18

19 7. Kurs og konferanser Kurs og konferanser- medlemsrettet Fagforeningen har i løpet av året gjennomført følgende kurs og konferanser: Type kurs/konferanse Tidspunkt Deltagere Internett og foreldresikring 21. mars 23. mars MSOffice for sekretærer 28. mars. 12. april Excel for videregående 24. feb. 10. mars Motivasjon 11. mai Kurs og konferanser- tillitsvalgte Gjennomført skolering for tillitsvalgte og antall tillitsvalgte som venter på skolering: Type kurs: Antall TV gjennomført : Gjennomført tid: Fase mai 2011 Fase 2 17 Oppstart november 2011 TV-Konferanse mai 2011 Styrekonferanse januar 2011 Styrekonferanse april 2011 Styrekonfranse november 2011 Det er gledelig at fagforeninga i 2011 har klart å gjenoppta samme aktivitet i skolering av tillitsvalgte som tidligere år. Fase 1 ble arrangert av fagforeninga i mai 2011 med nesten fullt kurs med tillitsvalgte fra alle tre fagforeningene i Fagforbundet i Oslo universitetssykehus. Tilsvarende deltar tillitsvalgte fra alle tre fagforeningene på Fase 2-skolering som startet opp i regi av vår fagforening i november Dette kurset avsluttes i februar Vi samlet 64 tillitsvalgte fra vår forening til en stor konferanse med overnatting for alle tillitsvalgte i Oslo universitetssykehus på Sundvollen i mai Styret i fagforeninga har hatt tre styreseminarer i løpet av Kurs og konferanser - registrert i AOF Kurs og konferanser som er meldt inn til registrering til AOF Type kurs: Antall: Antall studietimer : Gjennomført tid: 8. Sosiale aktiviteter Fagforeninga arrangerte merkeutdeling (25 år i Fagforbundet og 40 år i LO) høsten Videre ble det i år også arrangert båttur på Oslofjorden i juni. Det er også arrangert en pensjonisttur til København. I november ble høstfest for alle medlemmer arrangert. I tillegg inviterte fagforeninga medlemmene til lunsj 1. mai

20 Andre aktuelle saker Utvalgenes virksomhet Ungdomsutvalget Årsberetning for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening ungdom. Ungdomstillitsvalgte har siden forrige årsmøte fortsatt med å gjøre forsøk på å engasjere ungdom ved Oslo universitetssykehus og tilhørende avdelinger. Alle medlemmer med registrert mailadresse i Fane 2 har blitt invitert til henholdsvis LO s sommerpatrulje, Ungdomskonferansen på Stavern, dette årets Årsmøte og til å engasjere seg i fagforeningsarbeid ved sykehuset. Ingen av mailene har ført til svar foruten mailen med invitasjon Stavern og til årsmøtet. På Stavern i år var jeg også eneste deltager fra Ullevål på tross av flere påmeldte. Utover dette har jeg deltatt i Fagforbundets valgkamp, Ungdomsutvalget til Fagforbundet Oslo og styremøter og konferanser i regi av vår forening. I handlingsplanen frem mot dette årets Årsmøte sto det at jeg skulle avholde minst ett medlemsmøte. Dette er ikke blitt gjort og her tar jeg selvkritikk men valgte å ikke invitere til det pga liten om noen respons på mailer og forespørsler. Men da jeg har fått svar på invitasjonen til årsmøtet og her forventer at 2-3 stykker møter opp vil jeg forsøke å avholde et møte etter dette. Pensjonistutvalget Styret har hatt følgende sammensetning: Leder : Sissel Nesset Nestleder : Ragnar Haugnes Styremedlem: Sigmund Antonsen Valgkomite: Karen Nielsen og Sven Erik Johansen Vi startet som et nyvalgt utvalg på årskonferansen den 13. desember i Alle pensjonister ble da invitert og vi er mange over 800 og det er jo alle dere vi representerer. Vi har hatt jevnlige møter 1 gang i mnd. utenom sommermånedene. Har satt opp en handlingsplan som vi har fulgt igjennom året. I samarbeid med AU avd.28 har vi deltatt i Københavntur for alle pensjonister som ønsket å være med. Samtlige pensjonister er invitert til dagens halvdagsseminar som er i forkant av årsmøte. 20

21 Seksjonsstyret for SHS Gjennomført: Kurs våren Motivasjon Månedlige møter. Første møte Vervestand. Våren 2011 Vaffelstand i Fagforbundsuka. Høsten 2011 Konferanse. Hankø, fra styret var på samspillkonferanse høsten 2011 Vi hadde medlemsmøte med valg november 2011 Ikke gjennomført: Kurs høsten medlemsmøte med tema. MVH Laila Davan, leder for seksjonen Seksjonsstyret for SKA Følgende personer har vært i seksjonsstyret: Leder: Nina Malme Gulbrandsen lederassistent Direktørens kontor Medlem: Kari Anne Knutsen HTV Oslo sykehusservice Det har ikke vært avholdt seksjonsstyremøter. Styret har ellers hatt sporadisk løpende kontakt via mail og telefon. Deltakelse i foreningsstyrets arbeid Seksjonsleder har deltatt på de fleste styremøter, og tatt opp saker som har berørt medlemmer i seksjonen, samt deltatt på styreseminar. Deltakelse i sentrale organer Styremedlem er medlem i fylkesseksjonsstyret i Fagforbundet Oslo, og deltar i arbeidet der. Videre har styremedlemmet deltatt på møter/samlinger på fylkesplan. Gjennomførte kurs i 2011 Seksjonen har hatt ansvar for opplegg og gjennomføring av datakurs for alle foreningens medlemmer. Det har blitt avholdt kurs i excel for videregående over fire kvelder med 5 deltakere (24.02, 01.03, 08.03, 10.03), Datakurs med foreldresikring over to kvelder med 6 deltakere (21.03 og 23.03) og MSOffice for sekretærer som gikk over seks kvelder med 11 deltakere (28.03, 30.03, 06.04, 07.04, 11.04, ). Det var opprinnelig satt opp et Innføringskurs i data, som 21

Sak 4: Handlingsplan for Handlingsplan for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd

Sak 4: Handlingsplan for Handlingsplan for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd Sak 4: Handlingsplan for 2012 Handlingsplan for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028. 2012 1 1. Innledning... 3 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 4 2.1. Utfordringer

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer.

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Vest-Agder Retningslinjer 2009-2011 omtanke solidaritet samhold MÅL: skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Disse retningslinjene

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 26.07.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF

Årsberetning for. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF Årsberetning 2016 for Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF Behandlet av årsmøtet den 25.01.2017 Innledning Fagforeningens årsberetning er fagforeningsstyrets rapportering til medlemmene på i hvilken

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 11.04.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Rannveig Skaufel, Britt Austad Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Jorunn

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Karianne Hansen Heien Fagforbundet Rådgiver SST

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Karianne Hansen Heien Fagforbundet Rådgiver SST Postjournal fram til styremøte 12. mars 2009 Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader 67-2009 12.2.2009 Fra Karianne Hansen Heien Fagforbundet Rådgiver SST 2-dagers konferanse for renholdere og vaskeriansatte

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL Utvalg: Årsmøte Fagforbundet Sandnes avd. 281 Møtested: Kantinen, Sandnes rådhus Møtedato: Torsdag 28.01.2016 kl. 18.00 Det var 63 medlemmer til stede. I tillegg møtte Synnøve Haugland,

Detaljer

Handlingsplan for avd. 727 Fagforbundet teologene 2015

Handlingsplan for avd. 727 Fagforbundet teologene 2015 Handlingsplan for avd. 727 Fagforbundet teologene 2015 1 1. Innledning... 3 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 4 2.1. Utfordringer overfor arbeidsgiver... 4 2.2. Yrkesfaglige utfordringer...

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Jorunn Oddny

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim Dato: 29.01.13 Klokken: 18.00 Sted: Nova kurs og konferansesenter, 4 etg. Dagsorden: Årsberetninger. Regnskap. Innkomne

Detaljer

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet.

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet. www.fagforbundet.no FAGFORBUNDET AVD.281 Tlf. 51 97 57 94 51 97 57 94 51 97 58 23 Medlemsavis Årsmøteprotokoll Feriehytter/leiligheter Båttur Informasjon fra pensjonistgruppen Styret i Fagforbundet Sandnes

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 12. desember 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 12. desember 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Britt Austad, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønning, Ann-Mari Skomsvold Tonje Karin Kollerud Protokoll

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold Liv Ingunn Rønningen Protokoll fra styremøte

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 21. august 2013 på Fylkets Hus

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 21. august 2013 på Fylkets Hus Til stede: Forfall: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Espen S. Johnsen Protokoll

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 11. desember 2013 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 11. desember 2013 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Gerd Iren Bruås, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Forfall: Protokoll fra styremøte

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. februar 2012 kl. 13:30 16:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER Juni 2009 LEDEREN HAR ORDET Vi som har laget denne informasjonsfolderen er stolte over å være tillitsvalgte i Norges største arbeidstakerorganisasjon.

Detaljer

Fagforbundet Akershus

Fagforbundet Akershus Fagforbundet Akershus PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 2 februar 2012 Tilstede: Jorunn Iversen, Kåre Elvik, Ivar Romundstad, Ingvild Bø Moberg, Ann-Helen Engh, Nina Amundlien, Signy Maarud, Erik Hajum, Kristine

Detaljer

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsbrg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, søndag 29.8.2010 kl 1600 på The Square, København

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, søndag 29.8.2010 kl 1600 på The Square, København Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Ingen Protokoll fra styremøte Fagforbundet,

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER Mai 2013 LEDEREN HAR ORDET Vi som har laget denne informasjonsfolderen er stolte over å være tillitsvalgte i Norges største arbeidstakerorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 7.-8. mai 2012 kl. 09:00 13:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2014 I FAGFORBUNDET ØYENE

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2014 I FAGFORBUNDET ØYENE 1 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2014 I FAGFORBUNDET ØYENE Årsmøtet ble avholdt 30.januar 2014 kl.18.00, på Hellagården, Nøtterøy. 51 medlemmer møtte, 51 medlemmer hadde stemmerett. Fylkesleder Merete Dahl var

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold, Britt Austad Forfall: Protokoll

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

PROTOKOLL. Grete Yri Auestad, Kristin Sæther, Janne K. Bjørnerås, Jan Nøstberg Inger Strand, Kurt Rønning, Turid Kvalø

PROTOKOLL. Grete Yri Auestad, Kristin Sæther, Janne K. Bjørnerås, Jan Nøstberg Inger Strand, Kurt Rønning, Turid Kvalø PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Skifer hotell, Oppdal Møtedato: 13. 14.06.2016 Tid: 10:00-18:00 og 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Permisjoner: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin

Detaljer

Industri Energi Odfjell

Industri Energi Odfjell Dagsorden Årsmøte Odfjell Drilling Fagforening 15.mars 2016 Møtet starter kl. 10:00 Sak 1 Åpning ved leder Tor-Bjarte Jakobsen - Navneopprop - Godkjenning dagsorden - Valg av dirigent. Sak 2 - Konstituering

Detaljer

Dagsorden: 1. Åpning. 2. Konstituering. 3. Beretninger. 4. Regnskap. 5. Forslag til årsmøte. 6. Budsjett. 7. Handlingsplaner. 8. Valg. 9.

Dagsorden: 1. Åpning. 2. Konstituering. 3. Beretninger. 4. Regnskap. 5. Forslag til årsmøte. 6. Budsjett. 7. Handlingsplaner. 8. Valg. 9. Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretninger 4. Regnskap 5. Forslag til årsmøte 6. Budsjett 7. Handlingsplaner 8. Valg 9. Avslutning 10. Servering 11. Kulturinnslag 1 Årsberetning 2015 for Fagforbundet

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 16. januar 2012 kl. 0900 13:15 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER November 2015 LEDEREN HAR ORDET Som medlemmer i Norges største arbeidstakerorganisasjon skal vi ha trygghet og stabilitet i arbeidshverdagen vår. Fremtidsrettet

Detaljer

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms Seksjonsarbeid Samlinger i Troms Slik begynte det! 10. august 1998: Avtale mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund om utredning av grunnlaget for å etablere en ny form for organisering

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER Vedtatt i kommunestyret sak 102/13 den 31.10.2013. Gjelder fra 01.12.2013. 2 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 1.1 Målsetting for ungdomsrådet: Gi ungdom større

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte FAGFORBUNDET for bibliotekansatte omtanke solidaritet samhold Foto: mikkel@speak.st Seksjon kirke, kultur og oppvekst Fagforbundet jobber for bibliotekansatte Fagforbundet tar utfordringen med å styrke

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger:

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: ÅRSBERETNING 2010 ABC Industri Energi Avd. 043. Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: ALT leder Styremedlem nr 1: Styremedlem nr 2: Styremedlem

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Kjære tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo

Kjære tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo Kjære tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo Årets kurskatalog fra Fagforbundet Oslo inneholder et variert og omfattende kurstilbud, og vi både ønsker og tror at du finner ett eller flere kurs som du kan tenke

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 29.08.011 - kl. 09:00-14:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 18. mai 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 18. mai 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 18. mai 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Jorunn Oddny Aarsbog, Henrik Stjern

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 17.november 2015

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 17.november 2015 Dato: 17. november 2015, kl. 16.00-20.00 Sted: Laugsand bydelskafe Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Frøydis Gaare, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

Årsmøte tirsdag 26.01.16 kl 18.00. Bystyresalen i Askim

Årsmøte tirsdag 26.01.16 kl 18.00. Bystyresalen i Askim Årsmøte tirsdag 26.01.16 kl 18.00 Bystyresalen i Askim Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av sekretær Valg av 2 stykker til å undertegne protokoll 3. Beretninger 4. Handlingsplaner

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Organisasjonsutviklingsprogrammet

Organisasjonsutviklingsprogrammet Organisasjonsutviklingsprogrammet 2013 2017 1 Bakgrunn Landsmøtet 2003 Rammemodelldokumentet Landsmøteperioden 2005-2009 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Landsmøteperioden 2009 2013 Godt fagforeningsarbeid

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 PROTOKOLL Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Bente Stokker Knutsen, Gunn Korsbøen, Nina Simonsen, Erik

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 16. februar 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 16. februar 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Ann-Mari Skomsvold, Tonje Kain Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer