Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028"

Transkript

1 Sak 3: Beretning og regnskap for perioden 1/ til 31/ Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd Innledning Fagforeningen legger frem foreningens årsberetning på foreningens årsmøte i henhold til Fagforbundets vedtekter 11.3.c. Årsberetningen er fagforeningsstyret sin tilbakemelding til medlemmene på hvilke resultater styret har oppnådd på oppdraget de fikk gjennom handlingsplanen i forrige årsmøte. Beretningen skal også svare for forhold som følger av vedtektenes 11, men som ikke nødvendigvis fremgår av foreningens handlingsplan. Årsberetningen skal innberettes til fylke Oslo, jfr. vedtektenes 13.4.b, som igjen innberetter fylkeskretsens resultater til Fagforbundet sentralt. Kostnadene som følger av gjennomførte tiltak fremkommer av fagforeningens regnskap. Kort sammendrag om aktiviteten i året som gikk Utfordringer overfor arbeidsgiver Fagforeninga har fortsatt måtte ta hensyn til at vi er tre fagforeninger i Fagforbundet i Oslo universitetssykehus (OUS). De formelle strukturene som ble opprettet for å ivareta Fagforbundet i denne sammenheng, Felles- og Foretaksutvalget, har blitt videreført i Det er i løpet av året etablert månedlige møter hvor alle tillitsvalgte i Oslo universitetssykehus inviteres. Med de store omstillingsprosessene som nå foregår i Oslo universitetssykehus, er det en stor generell utfordring å ivareta drøftingsplikten på alle nivåer i sykehuset. Fagforeninga opplever at det for noen klinikkers del er en betydelig utfordring med å organisere tillitsvalgtapparatet på en hensiktsmessig måte på grunn av størrelse og ulik lokalisering. Vi har også utfordringer med å få hovedtillitsvalgte i Medisinsk klinikk og Klinikk for diagnostikk og intervensjon. I mai 2011 ble det også gjennomført en 1

2 tillitsvalgtkonferanse for alle tillitsvalgte i Fagforbundet i Oslo universitetssykehus. Samlingen på Sundvollen hadde nær 100 deltagere og fikk svært positive tilbakemeldinger! De største sakene på overordnet nivå dette året har vært budsjettarbeid, arealtilpassninger og nedbemanningsplaner. I tillegg har sykehuset omfattende pålegg fra Arbeidstilsynet angående bygningsmessige forhold samt overtidsbruk. Økende bekymringsmeldinger knyttet til pasientbehandlingen har og ført til omfattende spørsmål om driften fra Helsetilsynet. Det er grunn til å rose innsatsen til våre tillitsvalgte på klinikk-, senter-, avdelings- og seksjonsnivå for mye flott engasjement! Høsten 2011 har det blitt lagt ned et betydelig arbeid med kompetansekartlegging av våre medlemmer i Oslo universitetssykehus. På bakgrunn av innleverte skjema, har fagforeningene dannet et tariff- og forhandlingsutvalg for å forhandle frem tillegg i de tilfellene dette er hjemlet i sentral protokoll. Det lykkes dessverre ikke for de tre fagforeningene å komme til enighet med arbeidsgiver i forhandlingene med å samle de tre gamle lokale B-delene (overenskomstene) i en ny felles. Vi antar imidlertid at dette vil være aktuelt å ta opp igjen ved neste lokale oppgjør. Gjennom året har det blitt stadig tydeligere at vi har en betydelig utfordring med å tilpasse vår egen organisasjon til virksomhetens nye organisering. Sammenslåing av de tre fagforeningene i Fagforbundet i Oslo universitetssykehus anses fortsatt derfor for å være et viktig bidrag til å løse disse utfordringene Yrkesfaglige utfordringer Fagforeninga opplever fortsatt at hjelpepleierstillinger omgjøres og at antallet hjelpepleiere synker. Samtidig har Oslo universitetssykehus vært fraværende i etablering av læreplasser for helsefagarbeidere. Det er viktig i denne sammenheng å påpeke at vi gjennom møter og dialog med ledelsen har fått lovnader om bibehold av hjelpepleierstillinger uten at dette til nå har ført frem. Dette er et område som vi fortsatt må ha et sterkt fokus på videre. På initiativ fra yrkesgruppen selv, arbeides det med å få på plass en fagutdanning innen portøryrket. Vi har engasjerte tillitsvalgte som legger ned et stort arbeid i denne saken, og fagforeninga vil støtte arbeidet med å formalisere en utdanning innen dette yrket. Det arbeides også gjennom Fagforbundet sentralt med å få på plass en utdanning innen ambulansefaget på høgskolenivå. Vi vil fortsette vårt arbeide mot denne målsettingen. Det er også grunn til å påpeke at behovet for ambulansearbeidere er svært stort og at det er utfordringer med å oppfylle forskriftens kompetansekrav innen ambulansetjenesten. Det er et stort forbruk av ekstravakter, særlig innen renhold. Denne utfordringen blir det viktig å håndtere videre fremover. Fagforeninga vil arbeide for at flere yrkesgrupper enn hjelpepleiere skal få godkjent klinisk fagstige og at det utarbeides belønningssystemer for dette. 2

3 1.3. Politiske utfordringer Styret mener en av de viktigste politiske oppgavene blir å arbeide videre med å finne en alternativ organisering av spesialisthelsetjenesten. Fagforbundet mener dagens foretaksmodell ikke er egnet til å møte utfordringene sykehusene står overfor. Det er særlig den markedsøkonomiske tankegangen og den manglende politiske styringen som er problematisk med dagens modell. Fagforeninga opplever at det er behov for politiske avklaringer vedrørende finansieringen av Oslo universitetssykehus. Fagforbundet har, sammen med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene, gjentatte ganger påpekt at det ikke er sammenheng mellom de oppgaver sykehuset er pålagt gjennom oppdragsdokumentet og de ressurser som stilles til disposisjon. Videre er det utfordrende å sikre at dagens nivå i den offentlige tjenestepensjonsordningen videreføres. Vi har medlemsgrupper med særaldersgrenser som vi mener det blir viktig å sikre i en fremtidig ny pensjonsordning. Vi mener det også er viktig med politisk fokus og oppfølging på manglende opprettelse av læreplasser innen yrkesfagene, så som kokk, elektriker, rørlegger, vekter, vaktmester osv. Fagforeninga vil særlig følge opp oppdragsdokumentet fra departementet som pålegger helseforetakene å sørge for og rapportere på opprettede læreplasser for helsefagutdanninger. Fagforeninga vil også ha et særlig fokus på oppdragsdokumentet fra departementet/rhfet og arbeide for en sterkere oppfølging av dette. Evt. fra svaret om håndtering av oppdragsdokumentet Utfordringer i egen organisasjon (faglig og organisatorisk) Vi har fortsatt store utfordringer med å organisere Fagforbundet i Oslo universitetssykehus slik at medlemmene fullt ut ivaretas i ny organisasjon. Styret har gjennom 2011 arbeidet for en sammenslåing av de tre fagforeningene i Oslo universitetssykehus. Imidlertid må styret beklage at det ikke har lykkes å slå sammen fagforeningene innen den tidsfristen som ble forespeilet årsmøtet i 2010 og gjentatt på årsmøtet i Siste halvår 2011 har Fagforbundet Oslo iverksatt et større prosjekt med å se på fagforeningsstrukturen i fylket. Dette har bidratt til noe usikkerhet i forhold til hvor aktuelt det er å slå sammen våre tre fagforeninger i Oslo universitetssykehus i forkant av en evt. ny organisering i nær fremtid. Fagforeninga har ført forhandlinger med arbeidsgiver med tanke på en felles avtale om praktiske former for samarbeid og medinnflytelse samt avtale om tillitsvalgtes arbeid i virksomheten antall fordeling ressurser. Vi har kommet til enighet med arbeidsgiver i disse spørsmålene og avtale er signert. Også dette året har vært særdeles krevende. Aktiviteten har vært svært høy og fagforeningas hovedtillitsvalgte og ansatte opplever stadig at en må prioritere arbeidsoppgavene strengt. Alt tyder på at arbeidsbelastningen vil holde seg minst like høy fremover. I tillegg har vår førstesekretær et lengre sykefravær på grunn av rekonvalesens etter operasjon. Videre har styret i fagforeninga i hele 2011 jobbet med å få på plass ny organisasjonssekretær. Dette har vi ikke lykkes med. 3

4 Fagforeninga opplever at mye ressurser settes av til møter og rapportering i egen organisasjon. 2. Tillitsvalgte Etter årsmøtet 28. januar 2010 har fagforeningen hatt følgende tillitsvalgte: Fagforeningsstyret Leder Nestleder Sekretær Kasserer Opplæringsansvarlig Seksjonsleder SHS Seksjonsleder SKKO Seksjonsleder SST Seksjonsleder SKA Ungdomstillitsvalgt Pensjonisttillitsvalgt Styremedlemmer Bjørn Wølstad-Knudsen Else Lise Skjæret Hans Martin Aase Nils Ragnar Myklebust Hans Martin Aase Laila Davan Vanessa Riviere Ole Wolden Nina Malme Gulbrandsen Bjørn Erik Hox Sissel Nesset Randi Johansen Therese Årdal Kari-Anne Knutsen Varamedlemmer Aydin Serife Abraham Jerga Teffera Organisasjonssekretæren i fagforeninga og stedfortredende foretaksverneombud har tiltrådt styret med tale og forslagsrett. Valgkomite Medlemmer: Varamedlemmer: Ole Wolden Kari-Anne Knutsen Taran Greni Turid Olestad Nils Ragnar Myklebust Hajat Ghazi Revisorer Medlemmer: Varamedlem: Tor Haugerudbråten Alf Bøhler Mona Johansson 4

5 Kontrollkomite Medlemmer: Varamedlem: Ragnar Haugnes Tove Røsten Sigmund Antonsen Fanebærer Medlem: Varamedlem: Kari-Anne Knutsen Hans Martin Aase Fanevakt Medlem: Varamedlem: Tove Røsten Kari-Anne Knutsen Representantskapet Fagforbundet Oslo Bjørn Wølstad-Knudsen Vara: Therese Årdal (har tiltrådt fast siden Bjørn er representant fra fylkesstyret) Else Lise Skjæret Vara: Ayden Serife Hans Martin Aase Vara: Kari-Anne Knutsen Nils Ragnar Myklebust Vara: Nina Malme Gulbrandsen Randi Johansen Vara: Abraham Jerga Teffera Kari-Anne Knutsen Fra SKA fylket Ole Martin Hernes Fra SHS fylket Representantskapet AOF Oslo Bjørn Wølstad-Knudsen Vara: Else Lise Skjæret Kari-Anne Knutsen Vara: Ayden Serife Hans Martin Aase Vara: Ole Wolden Nils Ragnar Myklebust Vara: Abraham Jerga Teffera Generalforsamlingen Folkets Hus Bjørn Wølstad-Knudsen Vara: Else Lise Skjæret Generalforsamlingen Klassekampen Bjørn Wølstad-Knudsen Vara: Else Lise Skjæret 5

6 Lo i Oslo Bjørn Wølstad-Knudsen Vara: Else Lise Skjæret Fylkesstyret Fagforbundet Oslo Bjørn Wølstad-Knudsen Ungdomsutvalget Fagforbundet Oslo Bjørn Erik Hox nestleder Fagforbundets faggruppe for prehospitale tjenester Hans Martin Aase leder Fagforbundets utvalgt for arbeidsmiljø Ramona Janeche E. Braanen Arbeidsmiljøsenteret Ramona Janeche E. Braanen, Fagforbundets styrerepresentant Andre verv Bjørn Wølstad-Knudsen har vært ansatterepresentant i styret i Oslo universitetssykehus HF. Else Lise Skjæret har vært vararepresentant i styret i Helse Sør-Øst RHF. Bjørn Wølstad-Knudsen er fast representant i AMU i Oslo universitetssykehus. Bjørn Wølstad-Knudsen er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i Oslo universitetssykehus. 3. Møtevirksomheten Det er i perioden avholdt 8 styremøter, 2 medlemsmøter og 1 tillitsvalgtkonferanse. Styret har behandler 59 A-saker og 3 B-saker. I tillegg kommer lokale medlemsmøter. Årsmøtet ble avholdt 31. januar 2011 i Store Auditorium, Oslo universitetssykehus, Ullevål og behandlet følgende saker: 1. Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent og to møtesekretærer, to medlemmer til å undertegne protokollen, samt 4 personer til tellekorps. 3. Beretning og regnskap for perioden 1. januar til 31. desember Godkjenning av handlingsplan for

7 5. Innkomne forslag 6. Bevilgninger 7. Veiledende budsjett for 01.januar 2011 til 31.desember Valg i henhold til vedtektene. Foreninga hadde medlemsmøte 17. mars 2011 i SUS-salen på Søsterhjemmet, Oslo universitetssykehus, Ullevål med 10 deltakere, hvorav 10 med stemmerett. Møtet behandlet følgende saker: 1. Konstituering 2. Paroler 1. mai Eventuelt Foreninga hadde medlemsmøte 28. september 2011 i SUS-salen på Søsterhjemmet, Oslo universitetssykehus, Ullevål med 12 deltakere, hvorav 12 med stemmerett. Møtet behandlet følgende saker: 1. Konstituering 2. Hovedtariffoppgjøret Status Oslo universitetssykehus. 4. Eventuelt. Foreningen gjennomførte i samarbeid med avd. 065 og avd. 651 en felles tillitsvalgtkonferanse for alle tillitsvalgte i Oslo universitetssykehus mai 2011 på Sundvollen Hotell med ca. 100 deltakere. 4. Medlemsbevegelse og verving Medlemsutviklingen har i 2011 vært: Ullevål universitetssykehus Fagforening avd. 028 Fagforbundet i Oslo universitetssykehus (avd. 028, avd. 065, avd. 651) Medlemstall totalt Medlemstall yrkesaktive : : Selv om antallet innemeldinger er relativt høyt, har utmeldingene vært litt høyere. Vi er 6 medlemmer færre en på samme tid i fjor. Likevel er det gledelig å registrere at vi for første gang på flere år ikke har en nedgang i antall yrkesaktive medlemmer. Styret ønsker å gi honnør til alle i organisasjonen for engasjement og bidrag i verveaktiviteten. Målet for fagforeninga har vært å øke medlemstallet med 200 i Fagforbundet i Oslo universitetssykehus sammenlignet med 1. januar Tallene viser imidlertid en samlet nedgang i antall medlemmer på 158 medlemmer for Fagforbundet i Oslo universitetssykehus. 7

8 Tilsvarende er nedgangen 153 yrkesaktive medlemmer. Selv om ca. 100 medlemmer i avd. 651 ble virksomhetsoverdratt til Ahus og vår fagforening har et relativt stabilt medlemstall, har Fagforbundet samlet sett en nedgang i medlemsmassen i Oslo universitetssykehus. Verving blir derfor ett av hovedfokusområdene for fagforeninga i Fagforeninga har brukt av egne midler til å frikjøpe utpekte tillitsvalgte for å drive verving. Noe av denne aktiviteten strekker seg inn i Fagforeninga håper å se resultater av dette det kommende året. Også Fagforbundet Oslo har deltatt på arbeidsplassbesøk og verveaktiviteter dette året. Fagforeninga la opp til et litt mindre omfattende program under Fagforbundsukene enn i Det ble gjennomført matpakkeutdeling på to dager. Vi hadde i tillegg stand med vaffelsteking i lunsjen en dag. Våren 2011 har det jevnlig holdt stand i sentralblokka, men denne aktiviteten har vi dessverre ikke klart å få til i høst. Vi har også innledet et samarbeid med Sparebank1 som har kontortid annenhver uke på Ullevål. Vervekonkurransen er videreført gjennom hele Fagforeningens arbeidsforhold Frikjøp Bjørn Wølstad-Knudsen leder og foretakstillitsvalgt 100 % Else Lise Skjæret nestleder og hovedtillitsvalgt 100 % Hans Martin Aase sekretær og hovedtillitsvalgt 100 % Hege Hansen HTV Akuttklinikken 100 % Kari-Anne Knutsen HTV Oslo sykehusservice 100 % Sonja Waagaard HTV Kvinne- barnklinikken 40 % Randi Johansen HTV Hjerte-, lunge- og karklinikken 20 % Ansatte Elin Stendal førstesekretær 100 % Kontorforhold Fagforningen har tilhold i bygg 37 på Ullevål. Lokalene inneholder arbeidsplasser for foreningas sentrale tillitsvalgte og ansatte. Et av rommene er innredet som møterom med mulighet for å samle et mindre antall mennesker. Arbeidsgiver har stilt pc, telefon og kopimaskin til disposisjon for foreninga. I tillegg har vi investert i eksterne faste og bærbare pcer. Foreninga holder også mobiltelefon til de tre hovedtillitsvalgte. Kontorfasilitetene anses som moderne og hensiktsmessige. Foreninga disponerer også et eget kontor i administrasjonsbygget på Dikemark. I tillegg disponerer noen av våre hovedtillitsvalgte i klinikkene kontor- eller arbeidsplasser i varierende grad. 8

9 Økonomi Fagforeninga fremstår med solid økonomi. Vår vurdering er at dette gir våre medlemmer en stor grad av handlefrihet. 6. Gjennomføring av fagforeningas handlingsplan 6.1 Kommunevalget 2011 Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal bidra til et politisk skifte i Oslo etter valget i Tiltak 1: Fagforeninga skal utarbeide en valgkampplan for Frist: Innen utgangen av februar Resultat: Valgkampplan ble utarbeidet og sendt Fagforbundet Oslo innen fristen. Tiltak 2: Fagforeninga skal gjennomføre arbeidsplassbesøk i forbindelse med medlemskampanjen og valget høsten frem til valget. Resultat: Fagforeningas tillitsvalgte deltok på arbeidsplassbesøk sammen med representanter fra Fagforbundet Oslo før valget høsten Tiltak 3: Fagforeninga skal arrangere møte/paneldebatt med helsepolitikere for å sette dette saksområdet på dagsorden. Frist: Innen valget. Resultat: Ikke gjennomført. 9

10 Tiltak 4: Fagforeninga skal ha stand for å synliggjøre sitt standpunkt i forbindelse med valget. Frist: Innen valget. Resultat: Fagforeninga hadde stand med vaffelsteking og informasjon om valget i september Internasjonal solidaritet Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal bidra økonomisk til konkrete tiltak i forhold til internasjonal solidaritet. Tiltak 1: Flere medlemmer skal bli faddere for drift av Fagforbundets barneby i Angola... Resultat: Fagforeninga har informert på møter og tillitsvalgtsamlinger. Dette har gitt noen nye faddere. Tiltak 2: Fagforeninga skal bidra økonomisk til konkrete solidaritetsprosjekter i Palestina. Ansvar: Årsmøtet Frist: Januar Resultat: Årsmøtet bevilget kroner til Sosiale institusjoners fagforening om støtte til ulike prosjekter i Palestina. Tiltak 3: Fagforeninga skal videreføre sitt ansvar for to fadderbarn. Resultat: Gjennomført. 10

11 6.3 Omstilling og kvalitet/offentlige tjenester med god kvalitet Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal ha tillitsvalgte med kompetanse til å veilede og bidra konstruktivt i omstillingsarbeidet i sykehuset. Tiltak 1: Fagforeninga skal arbeide aktivt for større bruk av partsarbeid. Resultat: Gjennomført. Fagforeninga har deltatt i partssamarbeid innenfor samhandling. Avtale om samarbeid i Oslo universitetssykehus er inngått. Tiltak 2: Fagforeninga skal sørge for nødvendig skolering av tillitsvalgte for å møte omstillingsutfordringene innen sykehuset. Resultat: Gjennomført. Fagforeninga har hatt Fase1-kurs våren Fase2-kurs er påbegynt høsten 2011 med ferdigstillelse februar Det er holdt tillitsvalgtkonferanse for alle tillitsvalgte i Oslo universitetssykehus mai 2011 og det er startet opp med månedlige tillitsvalgtforum. 6.4 Verving og organisasjonsutvidelse Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal øke medlemstallet. Tiltak 1: Fagforeninga skal videreføre og øke fokus på vervekonkurransen gjennom Resultat: Fagforeninga har fornyet og informert om vervekonkurransen. Tiltak 2: Fagforeninga skal ha stand på sykehusområdet hver måned. Resultat: Delvis gjennomført. Vi har ikke klart å ha stand hver måned høsten

12 Tiltak 3: Fagforeninga skal delta aktivt sammen med Fagforbundet Oslo i vervekampanje innenfor sykehusene og de målgruppene som er utpekt. Frist: I henhold til fylket sine planer Resultat: Gjennomført. Arbeidsplassbesøk er gjennomført sammen med fylket innen barnehagene, sekretær-, portør- og renholdsgruppene. Tiltak 4: Større aktivitet i klinikkene/klubbene skal bidra til økt medlemsverving. og klubblederne Resultat: Delvis gjennomført. Noen klubber er mer aktive enn andre. Tiltak 5: Delta på informasjon overfor nye lærlinger/studenter og elever. Resultat: Gjennomført. Deltatt på informasjon for nye lærlinger innen ambulansefaget og vervet nye medlemmer. Ungdomstillitsvalgt har deltatt på høgskolebesøk i regi av Fagforbundet Oslo. Tiltak 6: Etablere et system for å ha oversikt over alle nyansettelser i Oslo universitetssykehus for å kunne sende informasjon om Fagforbundet til disse. Resultat: Gjennomført. Alle nyansatte får e-post med informasjon om Fagforbundet i Oslo universitetssykehus. 6.5 Fagforbundsuka Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal være synlig og aktiv under Fagforbundsuka. 12

13 Tiltak 1: Det skal arrangeres stand med utdeling av matpakker og informasjonsmateriell. Frist: Fagforbundsuka Resultat: Gjennomført. Tiltak 2: Det skal gjennomføres arbeidsplassbesøk Frist: Fagforbundsuka Resultat: Gjennomført. Tiltak 3: Det skal gjennomføres medlemsmøte Frist: Fagforbundsuka Resultat: Ikke gjennomført. Tiltak 4: Fagforeninga skal arrangere kurs/konferanse for medlemmene med aktuelt tema. Frist: Fagforbundsuka Resultat: Ikke gjennomført. 6.6 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal ha kontinuerlig og god kommunikasjon med medlemmene. Tiltak 1: Fagforeninga skal bidra til aktiv bruk av medlemsportalen på Fagforbundets hjemmeside. 13

14 Ansvar: Arbeidsutvalget Resultat: Ikke gjennomført på grunn av at vi avventer noe mer funksjonalitet i medlemsportalen. Tiltak 2: Fagforeninga skal aktivt ta i bruk kommunikasjonsløsningene som Fane2 gir muligheter for. Ansvar: Arbeidsutvalget/seksjonene Resultat: Gjennomført. Forutsetter imidlertid oppdatering av det enkelte medlem i medlemsportalen. Tiltak 3: Fagforeninga skal videreføre praksisen med å lage informasjonsskriv om aktuelle tema og Fagforbundets politikk. Ansvar: Arbeidsutvalget og Fellesutvalget Resultat: Gjennomført. Har tatt i bruk egen hjemmeside med mye informasjon i tillegg til at noe informasjon er sendt ut pr. mail. 6.7 Rettferdige lønns- og arbeidsvilkår/sterke faglige rettigheter Heltid Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal arbeide for at ufrivillig deltid ikke skal forekomme i sykehuset. Tiltak 1: Arbeide aktivt for å øke forståelsen for problemene knyttet til ufrivillig deltid. Resultat: Gjennomført. Sykehuset har gjennomført en undersøkelse om heltid/deltid og omfanget. Fagforbundet deltar i arbeidsgruppe vedrørende denne problematikken på sykehusnivå. Enkelte klinikker har søkt NAV/VOX-midler til prosjekt som startes i

15 Tiltak 2: Arbeide for å øke stillingsbrøk når dette er mulig. Resultat: Gjennomført. Har utvidet stillingen for enkelte ansatte i konkrete saker. Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal arbeide for mindre bruk av midlertidig ansatte og økt bruk av fast ansatte. Tiltak 1: Fagforeninga skal bruke lov- og avtaleverk aktivt for å bidra til fast ansettelse av midlertidig ansatte. Resultat: Gjennomført. Fagforbundet har krevd og fått fast ansatt flere medlemmer i løpet av Tariff og pensjon (mellomoppgjøret 2011) Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal forberede og gjennomføre mellomoppgjør slik at medlemmene ivaretas på beste måte. Tiltak 1: Fagforeninga skal være aktiv og førende i arbeidet med forberedelse og gjennomføring av mellomoppgjøret. Frist: Innen 1. mai Resultat: Gjennomført. Fagforbundet forhandler om kompetansetillegg basert på sentrale protokoller fra mellomoppgjøret i Tiltak 2: Fagforeninga skal arbeide for å videreføre særaldersgrenser dersom dette blir satt på dagsorden i perioden. Frist: Resultat: Gjennomført. Har fremmet krav om dette i forbindelse med forberedelsene til tariffoppgjøret i

16 Tiltak 3: Fagforeninga skal arbeide for å sikre at arbeidsgiver har gjennomført kompetansekartlegging av alle ansatte i forbindelse med tariffoppgjøret. Frist: Innen 1.mai Resultat: Gjennomført innen ny frist 1. november Arbeidsmiljøaktivitet et bedre arbeidsliv for alle Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal være pådriver, delta og bidra til å legge til rette for arbeidsmiljørettede tiltak. Tiltak 1: Fagforeninga skal delta med sine tillitsvalgte i fora hvor arbeidsmiljø og ytre miljø behandles. Resultat: Gjennomført. Fagforbundet er representert i de fleste arbeidsmiljøutvalgene ved sykehuset. I tillegg er mange verneombud medlemmer i Fagforbundet. Tiltak 2: Fagforeninga skal blant annet gjennom kurs og konferanser bidra til et godt og bredt samarbeid med vernetjenesten. Resultat: Gjennomført. Vernetjenesten deltar som instruktører om arbeidsmiljø på Fase2-kurs. I tillegg deltar assisterende hovedverneombud med møte-, forslags- og talerett i styret i fagforeninga Likestillingsaktivitet et likestilt samfunn for alle Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal arbeide for et likestilt arbeidsliv som forhindrer utstøting og inkludere flere samt bidrar til økonomisk uavhengighet. 16

17 Tiltak 1: Fagforeninga skal arbeide fram avtaler med arbeidsgiver som skal ivareta målsettingen som beskrevet overfor. Resultat: Gjennomført. Fagforbundet er representert i sentrale arbeidsgrupper som blant annet ser på heltid/deltid-problematikken. Fagforbundet har deltatt i utarbeidelse av ny IA-avtale for sykehuset. Tiltak 2: Fagforeninga skal bidra til å fremme økt grunnbemanning for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og bidra til økonomisk likestilling gjennom utfasing av uønsket deltid. Resultat: Gjennomført. Fagforeninga har blant annet krevd midlertidig ansatte fast ansatt som følge av for lav grunnbemanning. Prøver også å redusere nedbemanningen som er foreslått ved blant annet å peke på at aktiviteten ikke reduseres tilsvarende. 6.8 Organisasjonsutvikling og opplæring Yrkesfaglig Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal ha som målsetting å gi alle medlemmer et yrkesfaglig tilbud. Tiltak 1: Seksjonene tar aktivt ansvar for å sondere behov, finne, utvikle og formidle yrkesfaglige tilbud. og seksjonene Resultat: Delvis gjennomført. Noen seksjoner har utarbeidet kurstilbud, mens andre ikke har særlig aktivitet. Tiltak 2: Fagforeninga skal arbeide for at real- og formalkompetanse også gir økonomisk uttelling der dette ikke automatisk fremkommer. 17

18 Resultat: Gjennomført. Fagforbundet har sammen med arbeidsgiver gjennomført kompetansekartlegging og forhandlet kompetansetillegg Organisasjonsfaglig Målsetting (ønsket resultat): Fagforeninga skal ha et tilstrekkelig antall godt kompetente tillitsvalgte. Tiltak 1: Fagforeninga skal gjennomføre 2 Fase1-kurs i Resultat: Delvis gjennomført. Har bare vært grunnlag for ett Fase1-kurs som ble holdt våren Tiltak 2: Fagforeninga skal gjennomføre ett Fase2-kurs i Resultat: Gjennomført. Tiltak 3: Fagforeninga må sikre tilstrekkelig organisatoriske ressurser slik at de organisasjonsfaglige målene nås. Resultat: Delvis gjennomført. På grunn av manglende organisatoriske ressurser og stort arbeidspress, har det vært vanskelig å nå alle organisasjonsfaglige mål. 18

19 7. Kurs og konferanser Kurs og konferanser- medlemsrettet Fagforeningen har i løpet av året gjennomført følgende kurs og konferanser: Type kurs/konferanse Tidspunkt Deltagere Internett og foreldresikring 21. mars 23. mars MSOffice for sekretærer 28. mars. 12. april Excel for videregående 24. feb. 10. mars Motivasjon 11. mai Kurs og konferanser- tillitsvalgte Gjennomført skolering for tillitsvalgte og antall tillitsvalgte som venter på skolering: Type kurs: Antall TV gjennomført : Gjennomført tid: Fase mai 2011 Fase 2 17 Oppstart november 2011 TV-Konferanse mai 2011 Styrekonferanse januar 2011 Styrekonferanse april 2011 Styrekonfranse november 2011 Det er gledelig at fagforeninga i 2011 har klart å gjenoppta samme aktivitet i skolering av tillitsvalgte som tidligere år. Fase 1 ble arrangert av fagforeninga i mai 2011 med nesten fullt kurs med tillitsvalgte fra alle tre fagforeningene i Fagforbundet i Oslo universitetssykehus. Tilsvarende deltar tillitsvalgte fra alle tre fagforeningene på Fase 2-skolering som startet opp i regi av vår fagforening i november Dette kurset avsluttes i februar Vi samlet 64 tillitsvalgte fra vår forening til en stor konferanse med overnatting for alle tillitsvalgte i Oslo universitetssykehus på Sundvollen i mai Styret i fagforeninga har hatt tre styreseminarer i løpet av Kurs og konferanser - registrert i AOF Kurs og konferanser som er meldt inn til registrering til AOF Type kurs: Antall: Antall studietimer : Gjennomført tid: 8. Sosiale aktiviteter Fagforeninga arrangerte merkeutdeling (25 år i Fagforbundet og 40 år i LO) høsten Videre ble det i år også arrangert båttur på Oslofjorden i juni. Det er også arrangert en pensjonisttur til København. I november ble høstfest for alle medlemmer arrangert. I tillegg inviterte fagforeninga medlemmene til lunsj 1. mai

20 Andre aktuelle saker Utvalgenes virksomhet Ungdomsutvalget Årsberetning for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening ungdom. Ungdomstillitsvalgte har siden forrige årsmøte fortsatt med å gjøre forsøk på å engasjere ungdom ved Oslo universitetssykehus og tilhørende avdelinger. Alle medlemmer med registrert mailadresse i Fane 2 har blitt invitert til henholdsvis LO s sommerpatrulje, Ungdomskonferansen på Stavern, dette årets Årsmøte og til å engasjere seg i fagforeningsarbeid ved sykehuset. Ingen av mailene har ført til svar foruten mailen med invitasjon Stavern og til årsmøtet. På Stavern i år var jeg også eneste deltager fra Ullevål på tross av flere påmeldte. Utover dette har jeg deltatt i Fagforbundets valgkamp, Ungdomsutvalget til Fagforbundet Oslo og styremøter og konferanser i regi av vår forening. I handlingsplanen frem mot dette årets Årsmøte sto det at jeg skulle avholde minst ett medlemsmøte. Dette er ikke blitt gjort og her tar jeg selvkritikk men valgte å ikke invitere til det pga liten om noen respons på mailer og forespørsler. Men da jeg har fått svar på invitasjonen til årsmøtet og her forventer at 2-3 stykker møter opp vil jeg forsøke å avholde et møte etter dette. Pensjonistutvalget Styret har hatt følgende sammensetning: Leder : Sissel Nesset Nestleder : Ragnar Haugnes Styremedlem: Sigmund Antonsen Valgkomite: Karen Nielsen og Sven Erik Johansen Vi startet som et nyvalgt utvalg på årskonferansen den 13. desember i Alle pensjonister ble da invitert og vi er mange over 800 og det er jo alle dere vi representerer. Vi har hatt jevnlige møter 1 gang i mnd. utenom sommermånedene. Har satt opp en handlingsplan som vi har fulgt igjennom året. I samarbeid med AU avd.28 har vi deltatt i Københavntur for alle pensjonister som ønsket å være med. Samtlige pensjonister er invitert til dagens halvdagsseminar som er i forkant av årsmøte. 20

21 Seksjonsstyret for SHS Gjennomført: Kurs våren Motivasjon Månedlige møter. Første møte Vervestand. Våren 2011 Vaffelstand i Fagforbundsuka. Høsten 2011 Konferanse. Hankø, fra styret var på samspillkonferanse høsten 2011 Vi hadde medlemsmøte med valg november 2011 Ikke gjennomført: Kurs høsten medlemsmøte med tema. MVH Laila Davan, leder for seksjonen Seksjonsstyret for SKA Følgende personer har vært i seksjonsstyret: Leder: Nina Malme Gulbrandsen lederassistent Direktørens kontor Medlem: Kari Anne Knutsen HTV Oslo sykehusservice Det har ikke vært avholdt seksjonsstyremøter. Styret har ellers hatt sporadisk løpende kontakt via mail og telefon. Deltakelse i foreningsstyrets arbeid Seksjonsleder har deltatt på de fleste styremøter, og tatt opp saker som har berørt medlemmer i seksjonen, samt deltatt på styreseminar. Deltakelse i sentrale organer Styremedlem er medlem i fylkesseksjonsstyret i Fagforbundet Oslo, og deltar i arbeidet der. Videre har styremedlemmet deltatt på møter/samlinger på fylkesplan. Gjennomførte kurs i 2011 Seksjonen har hatt ansvar for opplegg og gjennomføring av datakurs for alle foreningens medlemmer. Det har blitt avholdt kurs i excel for videregående over fire kvelder med 5 deltakere (24.02, 01.03, 08.03, 10.03), Datakurs med foreldresikring over to kvelder med 6 deltakere (21.03 og 23.03) og MSOffice for sekretærer som gikk over seks kvelder med 11 deltakere (28.03, 30.03, 06.04, 07.04, 11.04, ). Det var opprinnelig satt opp et Innføringskurs i data, som 21

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap INNHOLD SIDE Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer råd og

Detaljer