Statistikken er innhentet og utarbeidet av rådgiver Dag Rune Arntsen og førstesekretær Brita Schmidt Pedersen ved NBBLs samfunnsavdeling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikken er innhentet og utarbeidet av rådgiver Dag Rune Arntsen og førstesekretær Brita Schmidt Pedersen ved NBBLs samfunnsavdeling."

Transkript

1 Mai 2002 Forord NBBL utgir med dette vårt statistiske årshefte for Heftet er basert på opplysninger fra medlemslagene om deres organisasjon, boligforvaltning, boligbygging og boligomsetning pr Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet. Andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag, med summer for hvert enkelt fylke, og endelig sum for hele landet. Publikasjonen med statistiske opplysninger om NBBLs medlemslag har blitt utgitt årlig siden 1960, og representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en stor og viktig del av boligsektoren. Statistikken er innhentet og utarbeidet av rådgiver Dag Rune Arntsen og førstesekretær Brita Schmidt Pedersen ved NBBLs samfunnsavdeling. Vi takker boligbyggelagene for arbeidet som er nedlagt i å hente frem de opplysningene som benyttes i statistikken. Fra Modum Boligbyggelag mangler vi opplysninger på enkelte områder, her har vi brukt tallene pr

2 Innhold Sammendrag 5 1. Organisasjon Medlemsutvikling Administrasjon 7 2. Forvaltningsvirksomhet Boligbyggelagenes størrelse Geografisk spredning Eierform Boligtype Boligstørrelse Forvaltning gjennom datterselskap Byggevirksomhet Igangsatte boliger Ferdigstilte boliger Bygging etter boligtype Bygging etter boligstørrelse Bygging av omsorgsboliger De ti mest byggeaktive lagene Husbankens finansieringsandel Planer om igangsetting i Boligomsetning Omsatte brukte boliger Omsetningskanal Utvikling i bruktboligpriser Regionale kvadratmeterpriser Opplysninger om de enkelte boligbyggelag 19 2

3 Sammendrag Organisasjon NBBL hadde pr medlemslag, fordelt på 100 boligbyggelag og 2 andre boligselskaper. Av de 102 medlemslagene hadde 82 lag egen administrasjon, 9 lag ble administrert av andre boligbyggelag, mens 11 lag ble administrert av kommunen, et regnskapskontor e.l. Medlemslagene hadde ved utgangen av året ansatte som utførte årsverk. Boligsamvirkets medlemstall var ved årsskiftet I løpet av 2001 meldte det seg inn personer, mens personer meldte seg ut eller ble strøket fra lagenes medlemsregistre. Forvaltningsvirksomhet Ved utgangen av 2001 forvaltet boligbyggelagene i alt boliger. Av disse var boliger under direkte forvaltning. I tillegg hadde 11 boligbyggelag datterselskap som til sammen forvaltet boliger. I forvaltningsmassen var det tilknyttede borettslag, dvs borettslag som er stiftet av boligbyggelagene. Disse organiserte boliger. Den øvrige boligmassen var frittstående borettslag, sameier eller hadde andre eierformer. Byggevirksomhet Boligbyggelagene igangsatte bygging av boliger i Det var 6 prosent færre enn i I 2001 utgjorde dette 12,2 prosent av den samlede igangsetting av boliger i Norge. Boligbyggelagene fullførte boliger i Dette var 5 prosent færre enn i 2000, og utgjorde 12,9 prosent av den totale ferdigstillingen av boliger i Norge. Boligomsetning Det ble omsatt brukte boliger i boligsamvirkets tilknyttede borettslag i Av disse var (69%) blokkleiligheter, mens (31%) var småhus. Gjennomsnittsprisen på en brukt bolig i boligsamvirket var kr i Dette var en økning på 9 prosent fra

4 1. Organisasjon De statistiske opplysningene i dette heftet baserer seg på innhentede opplysninger fra NBBLs medlemslag. Ved utgangen av 2001 var 100 boligbyggelag samt LHL Boligselskap og Østli Borettslag medlemmer av NBBL. Antallet var én mer enn i 2000; den 10. desember 2001 ble Melhus Boligbyggelag medlem i NBBL. 1.1 Medlemsutvikling Boende medlemmer Ikke-boende medlemmer Figur 1. Antall medlemmer i boligsamvirket, Ved utgangen 0 av 2001 var det registrert medlemmer i NBBLs medlemslag. Til sammen personer meldte seg inn i et boligbyggelag i 2001, mens meldte seg ut eller ble strøket av medlemsarkivene. Siden 1997 har antall medlemmer økt med over personer. Vi må tilbake til slutten av 1970-tallet for å finne en tilsvarende vekstperiode. I alt 83 av de 100 boligbyggelagene hadde nettovekst eller uendret antall medlemmer i Målt i antall medlemmer var veksten størst i OBOS, som ved slutten av året hadde flere medlemmer enn ved starten på året. Av boligbyggelagenes medlemmer var ikke-boende medlemmer, dvs at de ikke er andelseier i noen av boligsamvirkets tilknyttede borettslagsboliger. Antall nye medlemmer har vokst vesentlig mer enn boligsamvirkets tilbud av boliger i de senere år, og dette har ført til at andelen av ikke-boende medlemmer har blitt større. I 2001 var andelen 64 prosent mot 59 prosent i NBBL antar at det også i 2002 vil finne sted en betydelig medlemstilgang, noe som vil forsterke dette bildet. Av de boende medlemmene var juridiske medlemmer. Det er flere forhold som forklarer økningen i medlemsmassen. I 2001 ble det omsatt flere boliger i tilknyttede borettslag enn før. (jfr avsn 4.1). Mange har derfor blitt medlemmer som følge av boligkjøp. I 2001 ble forkjøpsretten dessuten benyttet ved ca 30 prosent av boligomsetningene. Opparbeidelse av ansiennitet er således en sentral begrunnelse for innmelding i boligbyggelag. Boligbygging i Syden i regi av boligbyggelag har også bidratt mye til tilstrømningen. Enda en forklaring er at mange boligbyggelag tilbyr gunstige medlemsrabatter på områder som telefoni og forsikring. Dette er ofte rabatter som mer enn kompenserer for utgiftene til kontingenten. 4

5 1.2 Administrasjon Ansatte Årsverk Figur 2: Antall ansatte og årsverk i boligbyggelag, Av NBBLs 102 medlemslag i 2001 hadde 82 lag egen administrasjon. 9 medlemslag ble administrert av andre boligbyggelag, mens 11 lag ble administrert av kommunen, et regnskapskontor eller lignende. Ved utgangen av 2001 var det i boligbyggelagene ansatte som i løpet av året utførte årsverk. Av disse var 219 årsverk på lagenes tekniske avdelinger. Av figur 2 ser vi at etter noen år med stabile ansatte-tall tidlig på 90-tallet har virksomheten tatt seg betydelig opp i de senere år. Antall ansatte i 2001 var 570 (47 prosent) flere enn i

6 2. Forvaltningsvirksomhet Ved utgangen av 2001 hadde NBBLs 102 medlemslag til sammen boliger under direkte forvaltning. I tillegg forvaltet 11 boligbyggelag boliger gjennom datterselskap. Boligsamvirkets tilknyttede borettslagsboliger utgjør ca 12 prosent av total boligmasse. 2.1 Boligbyggelagenes størrelse Boliger under forvaltning Over Antall medlemslag 9 Antall boliger Prosentvis andel av antall boliger 51,5% Gj.snittlig ant. bol. pr medlemslag ,9% Under ,5% 335 TOTALT % Tabell 1. Forvaltede boliger fordelt etter boligbyggelagenes størrelse Tabell 1 avspeiler den store spredningen i boligbyggelagenes størrelse. De ni største boligbyggelagene forvalter over halvparten av den totale boligmassen, mens de 50 minste lagene forvalter mindre enn 7 prosent av boligene. Fra 2000 til 2001 har gruppen med de mellomstore lagene vokst mest med i overkant av boliger. 2.2 Geografisk spredning Fylke Ant. komm. med BBLforvaltede boliger Totalt antall kommuner Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt Tabell 2. Forvaltede boliger fordelt etter fylker/kommuner Ved utgangen av 2001 forvaltet boligbyggelagene boliger i 224 av landets 435 kommuner. Dette er 5 flere kommuner enn i 2000 og 11 flere kommuner enn i Boligsamvirkets boliger er representert i samtlige fylker. Til tross for denne spredningen har borettslagsboliger generelt en urban tilhørighet. Nesten 28 prosent av forvaltningsmassen ligger i Oslo, og 51 prosent er å finne i landets seks største byer. 6

7 2.3 Eierformer Eierform Antall selskaper Antall boliger Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Boligsameie Stiftelser fin. med utleielån/-tilsk. Stiftelser med annen finansiering Annet TOTALT Tabell 3. Forvaltede boliger fordelt etter eierform Den dominerende forvaltningsoppgaven er relatert til boligbyggelagenes tilknyttede borettslag, dvs borettslag som er stiftet av boligbyggelagene. Av de boligene som ved utgangen av 2001 ble forvaltet direkte av boligbyggelagene var (91%) organisert i denne eierformen. Den øvrige boligmassen hadde andre eier- og tilknytningsformer som vist i tabellen ovenfor. Utover boligmassen som er direkte forvaltet av boligbyggelagene forvalter også 11 boligbyggelag boliger gjennom datterselskap (se avsn. 2.6). 2.4 Boligtype Blokk Småhus Figur Forvaltede boliger i boligsamvirket fordelt etter boligtype 0 Av de direkte forvaltede boligene i 2001 var ca 63% blokkboliger og 37% småhus (rekkehus, manns boliger, eneboliger o.l.). Til tross for at småhus har hatt en overvekt i boligbyggelagenes boligbygging i de siste 20 år, er altså blokkleilighetene i klart flertall i lagenes forvaltningsmasse. 7

8 2.5 Boligstørrelse 4 rom 93 kvm 33 % 5 rom 107 kvm 3 % 1 rom 33 kvm 4 % 3 rom 73 kvm 35 % 2 rom 54 kvm 25 % Figur 4. Forvaltede boliger fordelt etter antall rom og areal Av boligsamvirkets totale forvaltningsmasse består mer enn to tredjedeler av boligene av 3- og 4-roms boliger. Blant blokkleilighetene er 3-roms boligen dominerende, mens 4-roms boligen dominerer blant småhus. Gjennomsnittlig boligareal for boligsamvirkets boliger er etter NBBLs beregninger 69 kvm. 2.6 Forvaltning gjennom datterselskap Eierform Antall selskaper Antall boliger Frittstående borettslag Boligsameie Stiftelser fin. med utleielån/-tilsk. Stiftelser med annen finansiering Annet TOTALT Tabell 4. Forvaltede boliger gjennom datterselskaper Boligbyggelagene forvalter i det vesentlige boliger direkte. 11 boligbyggelag har i tillegg datterselskap som forvalter boliger. Ved utgangen av 2001 forvaltet disse datterselskapene til sammen boliger. Et flertall av boligene (82%) er organisert i frittstående borettslag eller boligsameie. I kategorien annet inngår boligaksjeselskap, grendelag med mer. Datterselskapene tilknyttet OBOS stod for over 80 prosent av forvaltningsmassen. Disse tallene innebærer at samlet forvaltning i boligsamvirket - når vi inkluderer datterselskap - er boliger. I de foregående tabellene over boligsamvirkets forvaltningsmasse inngår imidlertid bare boligene som boligbyggelagene forvalter direkte. 8

9 3. Byggevirksomhet I boligsamvirket ble det i 2001 satt i gang bygging av boliger. Dette var en nedgang på ca 6 prosent fra året før. Videre fullførte lagene bygging av boliger, og det var en nedgang på 5 prosent fra Igangsatte boliger År Igangsatte boliger - Norge totalt* Igangsatte boliger boligsamvirket Boligsamvirkets andel av total igangsetting ,6% 8,0% 5,5% 5,3% 7,3% 7,6% 11,1% 11,6% 16,8% 13,9% 12,2% Tabell 5. Igangsatte boliger i boligsamvirket og i hele landet, (*Kilde: SSB) Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det på landsbasis ble registrert igangsatt boliger i Dette er det høyeste antallet siden I alt boliger ble igangsatt i regi av boligbyggelagene, noe som ga en byggeandel på i overkant av 12 prosent. 3.2 Ferdigstilte boliger År Ferdigstilte boliger Norge totalt* Ferdigstilte boliger boligsamvirket Boligsamvirkets andel av ferdigstilte boliger ,5% 8,2% 7,4% 5,9% 6,4% 7,4% 7,1% 10,4% 10,8% 16,3% 12,9% Tabell 6. Ferdigstilte boliger i boligsamvirket og i hele landet, (*Kilde: SSB) Boligbyggelagene kunne tilby sine medlemmer nye boliger i Dette var 5 prosent færre enn i På landsbasis var det en økning i antall fullførte boliger på nesten 20 prosent. Økningen på landsbasis og nedgangen i boligsamvirket førte til at boligsamvirkets andel av ferdigstilte boliger ble redusert med over 3 prosentenheter fra 2000 til

10 3.3 Bygging etter boligtype Blokk Småhus Figur 5. Ferdigstilte boliger fordelt etter boligtype Av de ferdigstilte boligene i boligsamvirket i 2001 var (54%) blokkleiligheter, mens var boliger i småhus. Vi må tilbake til 1979 for å finne en så sterk blokkandel i lagenes boligbygging. Dette til tross for at 63 prosent av boligsamvirkets boligmasse er blokkleiligheter. I mange år, særlig tidlig på 1990-tallet, var småhus den dominerende typen innen byggingen, mens fordelingen har vært ganske lik siden Den økte andelen blokkboliger skyldes at de siste årenes byggevirksomhet i boligsamvirket i sterk grad har kommet i de store byene og tettstedene. Også på landsbasis er tendensen klar. I 2001 ble det igangsatt nesten blokkleiligheter og dette var det høyeste tallet siden Bygging etter boligstørrelse 4-rom 105 kvm 16 % 5-rom 129 kvm 5 % 1-rom 31 kvm 4% 3-rom 79 kvm 40 % 2-rom 59 kvm 35 % Figur 6. Ferdigstilte boliger i 2001 fordelt etter antall rom og areal Figur 6 viser de ferdigstilte boligene fordelt etter rom og gjennomsnittlig bruksareal for hver enkelt romtype. Gjennomsnittsstørrelsen på alle de fullførte boligene i boligsamvirket i 2001 var 76 kvm. Dette var 5 kvm lavere enn i Splitter vi opp for de enkelte rom var endringene små, men de store boligene utgjorde en mindre andel i 2001 enn året før. Gjennomsnittlig areal i boligsamvirkets totale forvaltningsmasse er ca 69 kvm (jfr avsn 2.5). 10

11 3.5 Bygging av omsorgsboliger År Antall omsorgsboliger Ferdigstilte boliger i boligsamvirket Andel omsorgsboliger ,9% 13,5% 47,1% 36,0% 28,5% 41,7% 37,4% 32,7% Tabell 7. Ferdigstilte omsorgsboliger i boligsamvirket Handlingsplanen for eldreomsorgen har pågått siden Allerede i 1994 ble det imidlertid innført et eget oppstartingstilskudd for bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og det har i denne perioden pågått en betydelig bygging av denne typen boliger. Tabell 7 viser at over av omsorgsboligene er ferdigstilt i regi av boligbyggelagene. I 2001 fullførte boligbyggelagene 988 omsorgsboliger. Dette var 233 boliger færre enn i 2000, men likevel det nest høyeste antallet NBBL har registrert for et år. 3.6 De ti mest byggeaktive lagene Boligbyggelag Romerike BBL OBOS Bergen og Omegn BBL Larvik BBL Bodø BBL Horten BBL Stor-Bergen BBL Tromsø BBL Nittedal BBL Gjøvik BBL Antall ferdigstilte boliger TOTALT Tabell 8. Boligbyggelagene med høyest antall ferdigstilte boliger i 2001 Over halvparten av boligsamvirkets bygging i 2001 skjedde i regi av de ti mest byggeaktive boligbyggelagene. Ni boligbyggelag fullførte et tresifret antall boliger. Likevel var det stor geografisk spredning, i alt 54 av NBBLs medlemslag ferdigstilte boliger i fjor. 11

12 3.7 Husbankens finansieringsandel 100 % Husbanken Annen finansiering 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Figur 7. Husbankens andel av grunnfinansieringen på ferdigstilte boliger i boligsamvirket Av de ferdigstilte boligene i 2001 ble (50 prosent) grunnfinansiert gjennom Husbankens oppføringslån. Dette er 13 prosentenheter lavere enn i 2000 og den klart laveste andelen NBBL har registrert siden vi begynte å undersøke disse forhold i En grunn til nedgangen er at de ferdigstilte omsorgsboligene har blitt finansiert gjennom tilskudd fra Husbanken, mens lånene har vært gitt av Kommunalbanken eller andre finansieringsinstitusjoner. Videre har Husbanken frem til 2001 vært lite inne i pressområdene, som følge av at bygge- og tomtekostnadene har vært høyere enn Husbanken har kunnet godkjenne. I 2001 fikk Husbanken økte lånerammer til bl.a. å kunne godkjenne høyere anleggskostnader i pressområdene. NBBL antar derfor at Husbankens finansieringsandel vil øke noe blant de ferdigstilte boligene i Planer om igangsetting i Faktisk igangsatte Planlagt igangsatte Figur 8. Planlagt og faktisk igangsetting i boligsamvirket, Ved inngangen til 2002 hadde boligbyggelagene planer om å igangsette bygging av 216 ulike byggeprosjekter med til sammen boliger i løpet av året. Dette er ca 900 færre boliger enn det lagene hadde som plantall for I alt 69 boligbyggelag hadde planer om å igangsette bygging i

13 Selv om det er en klar nedgang i plantallene fra 2001 til 2002 har NBBL ikke tro på at alle prosjektene blir realisert i løpet av året. I figur 7 har vi sammenlignet boligbyggelagenes faktiske og planlagte igangsettingstall år for år siden I hele perioden har det vært betydelig sprik mellom planlagt og faktisk igangsetting, og i de siste to årene har dette vært ekstra stort. Også i 2002 vil vi få et betydelig frafall, men NBBL antar at dette blir noe mindre enn i 2001, og anslår et omtrent uendret igangsettingstall, dvs ca boliger. 13

14 4. Boligomsetning I 2001 skiftet av boligsamvirkets boliger i tilknyttede borettslag eier. Dette var 3 prosent flere enn i 2000, og det høyeste antallet NBBL har registrert for et år. Tallet innebærer at mer enn hver 10 borettslagsbolig tilknyttet boligbyggelag ble omsatt i løpet av året. I dette tallet ligger overdragelser, arv etc, i tillegg til vanlige markedssalg. Samtidig viser tall fra NBBLs omsetningsstatistikk at gjennomsnittsprisen på en brukt borettslagsbolig økte med nærmere 9 prosent fra 2000 til Omsatte brukte boliger Blokk Småhus Figur 9. Antall omsatte brukte boliger i boligsamvirket, I 2001 fant det sted eierskifter i boligbyggelagenes tilknyttede borettslagsboliger. Antallet er det høyeste NBBL har registrert for et år, og i forhold til bunnåret 1992 representerer tallet en fordobling (69%) av de omsatte boligene var blokkleiligheter, mens (31%) var småhus. Boligbyggelagenes forvaltningsmasse består av 63 prosent blokkboliger og 37 prosent småhus (jfr kap. 2.3). Eierskifter forekommer altså hyppigere i blokkboliger enn i småhus. 4.2 Omsetningskanal Omsetningskanal Gjennom boligbyggelaget Gjennom eget eiendomsmeglerfirma eid/deleid av boligbyggelaget Gjennom eiendomsmeglerfirmaer, adv.kont., etc. utenfor boligbyggelaget Antall omsetninger Prosentfordeling 58,5% 7,2% ,2% TOTALT % Tabell 9. Antall omsatte borettslagsboliger i 2001 fordelt etter omsetningskanal 14

15 I de senere år har mange boligbyggelag opplevd en sterk konkurranse fra andre meglerforetak i forbindelse med omsetning av borettslagsboliger. I 2001 utgjorde omsetningene av tilknyttede borettslagsboliger hvor lagene (eller selskap eid/deleid av lagene) var megler ca 66 prosent av det totale omsetningstallet. Dette var ca 4 prosentenheter lavere enn i 2000 og 13 prosentenheter lavere enn i Hos 17 boligbyggelag skjedde samtlige omsetninger i 2001 gjennom lagene selv, mens hos 11 boligbyggelag skjedde under halvparten av omsetningene gjennom lagene. 4.3 Utvikling i bruktboligpriser Fellesgjeld Kjøpesum Figur 10. Gjennomsnittlige priser på brukte boliger i boligsamvirket, Figur 10 har NBBLs omsetningsstatistikk som kilde. I etterkant av hvert kvartal samler NBBL inn omsetningsdata fra 38 boligbyggelag som til sammen forvalter nærmere 80 prosent av boligsamvirkets boligmasse. Figuren viser gjennomsnittsprisen for en omsatt borettslagsbolig for de enkelte år, landet sett under ett. Tallene er fordelt etter kjøpesum pluss andel av borettslagets fellesgjeld var niende år på rad at prisene på boligsamvirkets boliger gikk opp. Gjennomsnittsprisen i 2001 var kroner og det var nesten 9 prosent høyere enn i I forhold til bunnåret 1992 har det for hele landet vært en nominell prisvekst på 185 prosent. Korrigert for inflasjonen har økningen vært på 132 prosent. I den regionale inndelingen som er gjort i NBBLs omsetningsstatistikk var prisveksten fra 2000 til 2001 størst i Trondheim med 12,9 prosent mens den var lavest i Stavanger med 0,6 prosent. Prisutviklingen tidlig i 2002 tyder på at det blir prisoppgang også i år. I første kvartal passerte gjennomsnittsprisen for en borettslagsbolig for første gang én million kroner. 15

16 4.4 Regionale kvadratmeterpriser Fellesgjeld Kjøpesum 0 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Akershus Øvrige Østland Øvrige Vestland Nord-Norge Figur 11. Gjennomsnittlig kvadratmeterpriser på omsatte boliger i 2001 I figuren har vi satt opp gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle omsatte boliger i 2001 i hver av regionene fra NBBLs omsetningsstatistikk. Det er store geografiske forskjeller i prisnivået. Oslo var i særklasse dyrest med ca kroner, mens Nord-Norge hadde det laveste nivået med kroner. 16

17 Total ORGANISASJON Antall medlemmer pr Nye medlemmer Strøkne/utmeldte medlemmer Årskontingent boende medlemmer - Årskontingent ikke-boende medlemmer - Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i ,3 FORVALTNINGSVIRKSOMHET Boliger Boliger i tilknyttede borettslag Boliger i frittstående borettslag Utleiebol. fin. m/utleielån/-tilskudd Utleieboliger m/ annen finansiering Boliger i boligsameie Annet Sum forvaltningsmasse Av disse 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom Boliger i småhus Boliger i blokk Selskaper Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag 316 Stiftelser fin. m/utleielån/-tilskudd 98 Stiftelser med annen finansiering 64 Boligsameie 217 Annet 59 BYGGEVIRKSOMHET Boliger igangsatt i Boliger ferdigstilt i Av disse 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom 158 Andre boliger 32 Ferdigstilt småhusboliger Ferdigstilt blokkboliger BOLIGOMSETNING Antall brukte boliger omsatt Nesodden BBL og Stavanger BBL mangler tall for romfordeling og fordeling etter boligtype på boligmassen. 17

18 Østfold Askim Eidsberg Fredrik- Halden Moss stad ORGANISASJON Medlemstall pr Nye medlemmer Strøkne/utmeldte medlemmer Årskontingent boende medlemmer Årskontingent ikke-boende medlemmer Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i ,6 11,5 13 FORVALTNINGSVIRKSOMHET Boliger Boliger i tilknyttede borettslag Boliger i frittstående borettslag Utleiebol. fin. m/utleielån/-tilskudd Utleieboliger med annen finansiering Boliger i boligsameie Annet Sum forvaltningsmasse rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom Boliger i småhus Boliger i blokk Selskaper Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser fin. m/utleielån/-tilskudd Stiftelser med annen finansiering Boligsameie Annet BYGGEVIRKSOMHET Boliger igangsatt i Boliger ferdigstilt i rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom Andre boliger Ferdigstilt småhusboliger Ferdigstilt blokkboliger BOLIGOMSETNING Antall brukte boliger omsatt

19 Østfold Rakkestad Rygge Sarpsborg SUM ORGANISASJON Medlemstall pr Nye medlemmer Strøkne/utmeldte medlemmer Årskontingent boende medlemmer Årskontingent ikke-boende medlemmer Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i ,6 24,4 95,1 FORVALTNINGSVIRKSOMHET Boliger Boliger i tilknyttede borettslag Boliger i frittstående borettslag Utleiebol. fin. m/utleielån/-tilskudd Utleieboliger med annen finansiering Boliger i boligsameie Annet Sum forvaltningsmasse rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom Boliger i småhus Boliger i blokk Selskaper Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser fin. m/utleielån/-tilskudd Stiftelser med annen finansiering Boligsameie Annet BYGGEVIRKSOMHET Boliger igangsatt i Boliger ferdigstilt i rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom Andre boliger Ferdigstilt småhusboliger Ferdigstilt blokkboliger BOLIGOMSETNING Antall brukte boliger omsatt

20 Akershus Drøbak Eidsvoll Lørenskog Nannestad ORGANISASJON Medlemstall pr Nye medlemmer Strøkne/utmeldte medlemmer Årskontingent boende medlemmer Årskontingent ikke-boende medlemmer Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i , FORVALTNINGSVIRKSOMHET Boliger Boliger i tilknyttede borettslag Boliger i frittstående borettslag Utleiebol. fin. m/utleielån/-tilskudd Utleieboliger med annen finansiering Boliger i boligsameie Annet Sum forvaltningsmasse rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom Boliger i småhus Boliger i blokk Selskaper Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser fin. m/utleielån/-tilskudd Stiftelser med annen finansiering Boligsameie Annet BYGGEVIRKSOMHET Boliger igangsatt i Boliger ferdigstilt i Av disse 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom Andre boliger Ferdigstilt småhusboliger Ferdigstilt blokkboliger BOLIGOMSETNING Antall brukte boliger omsatt

21 Akershus Nesodden Nittedal Oppegård/Ski Romerike ORGANISASJON Medlemstall pr Nye medlemmer Strøkne/utmeldte medlemmer Årskontingent boende medlemmer Årskontingent ikke-boende medlemmer Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i ,5 10, FORVALTNINGSVIRKSOMHET Boliger Boliger i tilknyttede borettslag Boliger i frittstående borettslag Utleiebol. fin. m/utleielån/-tilskudd Utleieboliger med annen finansiering Boliger i boligsameie Annet Sum forvaltningsmasse rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom Boliger i småhus Boliger i blokk Selskaper Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser fin. m/utleielån/-tilskudd Stiftelser med annen finansiering Boligsameie Annet BYGGEVIRKSOMHET Boliger igangsatt i Boliger ferdigstilt i rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom Andre boliger Ferdigstilt småhusboliger Ferdigstilt blokkboliger BOLIGOMSETNING Antall brukte boliger omsatt Nesodden BBL mangler tall for romfordeling og fordeling etter boligtype på sine forvaltede boliger 21

22 Akershus Skedsmo Ullensaker Østli brl Ås SUM ORGANISASJON Medlemstall pr Nye medlemmer Strøkne/utmeldte medlemmer Årskontingent boende medlemmer Årskontingent ikke-boende medlemmer Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i ,8 2, ,4 FORVALTNINGSVIRKSOMHET Boliger Boliger i tilknyttede borettslag Boliger i frittstående borettslag Utleiebol. fin. m/utleielån/-tilskudd Utleieboliger med annen finansiering Boliger i boligsameie Annet Sum forvaltningsmasse rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom Boliger i småhus Boliger i blokk Selskaper Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser fin. m/utleielån/-tilskudd Stiftelser med annen finansiering Boligsameie Annet BYGGEVIRKSOMHET Boliger igangsatt i Boliger ferdigstilt i rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom Andre boliger Ferdigstilt småhusboliger Ferdigstilt blokkboliger BOLIGOMSETNING Antall brukte boliger omsatt

Sammendrag 5 1. Boligbyggelagenes organisasjon 6 1.1 Administrasjon 6 1.2 Medlemsutvikling 6 1.3 Boende og ikke-boende medlemmer 7

Sammendrag 5 1. Boligbyggelagenes organisasjon 6 1.1 Administrasjon 6 1.2 Medlemsutvikling 6 1.3 Boende og ikke-boende medlemmer 7 Mai 2001 Forord NBBL utgir årlig et statistisk årshefte på bakgrunn av opplysninger fra alle medlemslagene om deres organisasjon, boligforvaltning, boligbygging og boligomsetning. I denne publikasjonen

Detaljer

Forord. Mai Statistikken er innhentet og utarbeidet av rådgiver Dag Rune Arntsen og førstesekretær Brita Schmidt Pedersen i NBBL.

Forord. Mai Statistikken er innhentet og utarbeidet av rådgiver Dag Rune Arntsen og førstesekretær Brita Schmidt Pedersen i NBBL. Mai 2003 Forord NBBL utgir med dette vårt statistiske årshefte for 2002. Heftet er basert på opplysninger fra medlemslagene om deres organisasjon, boligforvaltning, boligbygging og boligomsetning pr 31.12.2002.

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

702 244 medlemmer 329 286 forvaltede boliger 240 498 tilknyttede boliger 4 593 borettslag 92 boligbyggelag. Årsstatistikk 2004

702 244 medlemmer 329 286 forvaltede boliger 240 498 tilknyttede boliger 4 593 borettslag 92 boligbyggelag. Årsstatistikk 2004 702 244 medlemmer 329 286 forvaltede boliger 240 498 tilknyttede boliger 4 593 borettslag 92 boligbyggelag Årsstatistikk 2004 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er blitt utgitt årlig

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Årsstatistikk 2007 1

Årsstatistikk 2007 1 Årsstatistikk 2007 1 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Årsstatistikk 2003. 685 280 medlemmer 320 074 forvaltede boliger 237 740 tilknyttede boliger 4 463 borettslag 94 boligbyggelag

Årsstatistikk 2003. 685 280 medlemmer 320 074 forvaltede boliger 237 740 tilknyttede boliger 4 463 borettslag 94 boligbyggelag Årsstatistikk 2003 685 280 medlemmer 320 074 forvaltede boliger 237 740 tilknyttede boliger 4 463 borettslag 94 boligbyggelag Juni 2004 Forord NBBL utgir med dette vårt statistiske årshefte for 2003.

Detaljer

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag.

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag. Årsstatistikk 2008 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk boligsektor.

Detaljer

Årsstatistikk. Norske Boligbyggelags Landsforbund. Statistikk 2012ny.indd 1 13.05.13 12:33

Årsstatistikk. Norske Boligbyggelags Landsforbund. Statistikk 2012ny.indd 1 13.05.13 12:33 2012 Årsstatistikk Norske Boligbyggelags Landsforbund Statistikk 2012ny.indd 1 13.05.13 12:33 Statistikk 2012ny.indd 2 13.05.13 12:33 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Forord. Statistikken er innhentet og utarbeidet av rådgiver Christian Frengstad Bjerknes.

Forord. Statistikken er innhentet og utarbeidet av rådgiver Christian Frengstad Bjerknes. ÅRSST ATI STI KK Nor s kebol i gby ggel agi t al l Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger

Detaljer

Forord. Statistikken er innhentet og utarbeidet av rådgiver Christian Frengstad Bjerknes.

Forord. Statistikken er innhentet og utarbeidet av rådgiver Christian Frengstad Bjerknes. NBBLs ÅRSST ATI STI KK 2015 Nor s kebol i gby ggel agi t al l Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med

Detaljer

Årsstatistikk. Norske Boligbyggelags Landsforbund

Årsstatistikk. Norske Boligbyggelags Landsforbund 2011 Årsstatistikk Norske Boligbyggelags Landsforbund Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger

Detaljer

NBBLs byggestatistikk for 2013 er basert på innhenting av tall innhentet fra NBBLs medlemslag.

NBBLs byggestatistikk for 2013 er basert på innhenting av tall innhentet fra NBBLs medlemslag. BYGGEST ATI STI KK Nor s kebol i gby ggel ag by gger Forord NBBLs byggestatistikk har informasjon boligbyggelagenes virksomhet knyttet til å fremskaffe nye boliger til medlemmene. Denne statistikken er

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK 9 NBBLs BOLIGSTATISTIKK 213 Norske Boligbyggelag Om statistikken Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Per 31.12.213 var 5 boligbyggelag

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK NBBLs BOLIGSTATISTIKK 2016 Om statistikken Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for norske boligbyggelag. Per 31.12.2016 var 42 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse har

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK NBBLs BOLIGSTATISTIKK 215 Om statistikken Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for norske boligbyggelag. Per 31.12.215 var 43 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse har om

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

NBBLs FOU-virksomhet. hva betyr FOU-tilskuddet. Seniorrådgiver Kristin H. Amundsen

NBBLs FOU-virksomhet. hva betyr FOU-tilskuddet. Seniorrådgiver Kristin H. Amundsen NBBLs FOU-virksomhet hva betyr FOU-tilskuddet Seniorrådgiver Kristin H. Amundsen ka@nbbl.no www.nbbl.no Norske Boligbyggelag nøkkeltall pr 31.12 År 2005 2009 2013 Antall boligbyggelag 93 75 50 Antall ansatte

Detaljer

Byggestatistikk. Norske Boligbyggelags Landsforbund

Byggestatistikk. Norske Boligbyggelags Landsforbund 211 212 Byggestatistikk Norske Boligbyggelags Landsforbund Innhold Innledning 4 Hovedtall for 212 5 Igangsatte boliger i 212 5 Samarbeidspartnere 6 Eierform 6 Boliger skaffet til veie uten byggherreansvar

Detaljer

Vi takker boligbyggelagene for arbeidet som er gjort for å hente frem de opplysningene som benyttes i statistikken.

Vi takker boligbyggelagene for arbeidet som er gjort for å hente frem de opplysningene som benyttes i statistikken. 2014 Forord NBBLs byggestatistikk viser detaljert statistikk over boligbyggelagenes byggeaktivitet. Statistikken representerer dermed en verdifull tidsserie med opplysninger om byggevirksomheten i Norske

Detaljer

Innhold. 1. Innledning 2. 2. Sammendrag 3. 3. Kilder 5

Innhold. 1. Innledning 2. 2. Sammendrag 3. 3. Kilder 5 Innhold 1. Innledning 2 2. Sammendrag 3 3. Kilder 5 4. Bruktboligomsetning i boligsamvirket 7 4.1 Antall omsatte boliger 7 4.2 Nominelt boligprisnivå 8 4.3 Nominell boligprisutvikling 9 4.4 Reell boligprisutvikling

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Byggestatistikk 2008

Byggestatistikk 2008 Byggestatistikk 28 Hovedtall for 28 Antall ferdigstilte boliger: 2 355 Antall igangsatte boliger: 526 Antall igangsatte boliger skaffet til veie uten byggherreansvar: 739 NBBLs prognose for 29: ca. 7 igangsatte

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Eldre og bolig 2015. Gøteborg 19. - 20. oktober 2015. www.nbbl.no

Eldre og bolig 2015. Gøteborg 19. - 20. oktober 2015. www.nbbl.no Eldre og bolig 2015 Gøteborg 19. - 20. oktober 2015 NBBL er interesseorganisasjonen for boligbyggelagene Boligbyggelagene har: 925 000 medlemmer 450 000 forvaltede boliger 10 400 forvaltede selskaper,

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Byggestatistikk 2009 NBBL

Byggestatistikk 2009 NBBL Byggestatistikk 29 NBBL Hovedtall for 29 Antall igangsatte boliger: 449 Antall ferdigstilte boliger: 1224 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 293 NBBL sin prognose

Detaljer

Boligbyggelagenes arbeid for å tilrettelegge for gode bomiljøer og hvordan møte støyutfordringer

Boligbyggelagenes arbeid for å tilrettelegge for gode bomiljøer og hvordan møte støyutfordringer Boligbyggelagenes arbeid for å tilrettelegge for gode bomiljøer og hvordan møte støyutfordringer Konferansen Støy og gode bomiljøer Seniorrådgiver Kristin H. Amundsen ka@nbbl.no Å bo. «bua» å holde til

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Vi takker boligbyggelagene for arbeidet som er gjort for å hente frem de opplysningene som benyttes i statistikken.

Vi takker boligbyggelagene for arbeidet som er gjort for å hente frem de opplysningene som benyttes i statistikken. NBBLs BYGGEST ATI STI KK 2016 Nor s kebol i gby ggel ag by gger Forord NBBLs byggestatistikk viser detaljert statistikk over boligbyggelagenes byggeaktivitet. Statistikken representerer dermed en verdifull

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK NBBLs BOLIGSTATISTIKK 214 Norske Boligbyggelag Om statistikken Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Per 31.12.214 var 47 boligbyggelag

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Byggestatistikk. Norske Boligbyggelags Landsforbund

Byggestatistikk. Norske Boligbyggelags Landsforbund 211 Byggestatistikk Norske Boligbyggelags Landsforbund Innhold Innhold Innledning 4 Hovedtall for 211 5 Ferdigstilte boliger i 211 5 Igangsatte boliger i 211 6 Geografisk fordeling 7 Boligstørrelse 8

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001.

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001. Hvem bor i borettslag? NBBL-undersøkelse av data fra Folke- og Boligtellingen 2001 Innledning Hvem bor i borettslag? Det har vært et ønske å få en bedre dokumentasjon om beboere i borettslag. Det har vært

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Vi takker boligbyggelagene for arbeidet som er gjort for å hente frem de opplysningene som benyttes i statistikken.

Vi takker boligbyggelagene for arbeidet som er gjort for å hente frem de opplysningene som benyttes i statistikken. NBBLs BYGGEST ATI STI KK 2015 Nor s kebol i gby ggel ag by gger Forord NBBLs byggestatistikk viser detaljert statistikk over boligbyggelagenes byggeaktivitet. Statistikken representerer dermed en verdifull

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene.

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene. BUTIKKHANDELEN 2010 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2010. Rapporten tar også for seg utviklingen i de største bransjene og ser også litt nærmere på sommerhandelens

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer