HANNE LYDIA. belonging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011"

Transkript

1

2 HANNE LYDIA Opøien Kristoffersen belonging GRÅMØLNA TRONDHEIM KUNSTMUSEUM SPRING 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. Fra serien/from the series Belonging 152 x 157 cm 3

3 Det nakne selvportrettet i full påkledning THE NAKED SELF-PORTRAIT FULLY DRESSED Portrettering som del av den kunstneriske praksis har til enhver tid vært anerkjent i den vestlige klassiske kunsthistorien og selvportrettet kan i enkeltes kunstnerskap være en sentral del av den kunstneriske produksjon. I Hanne Lydia Opøien Kristoffersens kunstproduksjon er selvportrettet et viktig bæreelement. I moderne tid har også det fotografiske portrett fått en god posisjonering og det fotografiske selvportrettet har i senere tid også fått en noe annen kunstnerisk tilnærming enn tidligere. Kunstnere anvender nye strategier og virkemidler som gir betrakteren muligheten til nye analyser og lesbare referanser. Det selvbiografiske materialet uttrykkes enten med direkte og sterke virkemidler eller det formidler underliggende og subtile referanser. Høstutstillingen 2006, hvor jeg jobbet som kunstformidler, var mitt første møte med arbeider av Hanne Lydia Opøien Kristoffersen. Dette året var hun antatt med flere tegninger i store format som alle viste kvinneansikter delvis eller helt tildekket av herre- og dametruser. I formidlingsøyemed skapte bildene flere interessante utfordringer. For det første i form av å skulle formidles som kunstverk innen mediet tegning, da de oftest ble betraktet som manipulerte fotografier ved første øyekast. Bildene var imponerende fotorealistiske! For det andre oppstod det oftest situasjoner hvor publikum kun analyserte det kunstneriske uttrykket som en slags morsom lek med referanser til seksuelle fetisjer eller billige virkemidler fra en velkjent reklameverden. Andre, i alle aldre, opplevde bildene som urovekkende, ubehagelige og veldig nakne Portrettene ble umiddelbart satt i relasjon til ulike kulturers kvinnesyn og pågående kjønnsdebatt, som i vår tid først og fremst blir eksemplifisert gjennom kvinners bruk av hijab, slør og andre hodeplagg. Kristoffersens tegninger stiller spørsmål ved truismer, det vi alle tar som små selvfølgeligheter eller naturligheter. Hvor går egentlig de naturlige grensene mellom tildekking - nakenhet, religionsfrihet sexifisering, frivillighet tvang, og hvordan formidles eller forklares grensene mellom portrett- og karikaturtegningen? Hanne Lydia Opøien Kristoffersen setter både sitt kunstneriske uttrykk og betrakteren på prøvelser på svært ulike nivåer. For det første er hennes tegneferdigheter slående, noe som gir henne en tydelig kunstnerisk signatur. Detaljrikdom, stofflighet og fuger i hud, ansikt og formidling av ulike tekstilmaterialer understreker tydelig hennes håndverksmessige ferdigheter og talent. Kristoffersen arbeider (ironisk nok) med relativt store formater, samtidig som bildene påberoper seg noen interessante detaljstudier. Hennes kunstnerskap kan plasseres innenfor en sterk fotorealistsk retning. I tillegg er hennes gjengivelser subtilt absurde, det kreves en egeninnsats fra betrakteren for å kunne plassere den portretterte inn i en større kontekst, både kunsthistorisk og kontemporært. Hvorfor trer Kristoffersen truser med ulike logoreferanser nedover hodet? Og hva vil hun uttrykke eller fortelle oss tildekket i vinterklær og overlevelsesdrakt? Utstillingen i Gråmølna har fått tittelen Belonging og er Hanne Lydia Opøien Kristoffersens første kunstmuseale separatutstilling. Det er samtidig første gang Kristoffersen stiller ut videoarbeider og egne tekster sammen med portrettserier. Serien Belonging viser bilder av en person med relativt androgyne trekk, delvis skjult bak hodeplagg, skjerf, votter, gensere og i enkelte tilfeller solbriller. Serien Portraits of a young woman, twenty three years of age at the time viser avbildninger av en ung kvinne, delvis skjult, også her bak hodeplagg og igjen; solbriller. Gråmølna har gjennom historien skiftet identitet og funksjon av ulike årsaker Huset ble bygd i 1860-årene som moderne møllehus på industriområdet Nedre Elvehavn, kort tid etter ble mølla omgjort til gutteskole. I gamlehuset har det i tillegg vært suppekjøkken, aktivitetsstue, politihus og sykestue. I dag representerer hele mølletomta et utstillingssted for samtidskunst og Trondheim Kunstmuseums samling verk av Håkon Bleken og Inger Sitter. Gråmølnas ulike historier, identitet og tilhørighet kan leses i relasjon til den tematikken vi finner i Kristoffersens arbeider. Portrettseriene forankrer hverandre i differanser og i nyansene om at hendelser, tid og sted innenfor gitte rammer kan bidra til å gi ulike bilder av sosial og kulturell tilhørighet. Og det individuelle speilet som reflekterer vår identitet står samtidig i relasjon til samfunnet, tiden og vår kunnskap om eller forståelse av tilhørighet. Vi anerkjenner dessverre så altfor sjelden viktigheten av å reflektere og studere vår identitet og belonging på ulike nivåer. I anledning utstillingen Belonging i Gråmølna tildeles Hanne Lydia Opøien Kristoffersen Håkon Blekens Kunstnerstipend. Trondheim Kunstmuseum gratulerer! Takk til kunstneren, Hanne Lydia Opøien Kristoffersen, for et interessant samarbeid i forberedelsestiden mot utstillingen. Takk til Tommy Olsson for tekst til utstillingskatalogen. Takk til Håkon Bleken for interessante samtaler rundt arbeider og temaer som her presenteres. Merete Hovdenak Konservator i Gråmølna, Trondheim Kunstmuseum Portraiture as part of artistic practice has always been acknowledged in Western classical art history, and self-portraits, in the artistic practice of some, can constitute an important part of their artistic production. In Hanne Lydia Opøien Kristoffersen s art production, the self-portrait is an essential bearing element. In modern times the photographic portrait has attained high status, and in recent years it has also been attributed a somewhat different artistic approach than previously. Artists apply new strategies and means of expression that provide the viewer with new analytical possibilities and readable references. Autobiographical material is either expressed via direct and potent means of expression, or it communicates subtle, underlying references. During the autumn exhibition of 2006, when I was working as an art lecturer, I had my first encounter with the works of Hanne Lydia Opøien Kristoffersen. That year several of her large-format drawings were to be exhibited, all of which showed women s faces wholly or partially veiled by men s or women s undergarments. For the task of intermediating between the images and the public, several interesting challenges arose, first of all because it was a question of having to communicate works of art in the medium of drawing, whereas these were most often considered, at first glance, as manipulated photographs. The images were impressively photorealistic! Secondly, situations arose when the public most frequently only analysed the artistic expression as a kind of playful trifling with the sexual fetishes or cheap means of expression from the well-known world of commercial advertising. Other viewers, of all ages, perceived the images as disturbing, offensive and very naked... The portraits were immediately related to various cultures view of women and the current gender debate, which in our era is primarily exemplified by women s wearing of the hijab, the veil, and otherhead coverings. Kristoffersen s drawings challenge truisms, the things that all of us take for granted or that we consider natural. Where are, really, the natural boundaries between being covered and being naked, between freedom of religion sexual fixation, willingness coercion, and how can the boundaries between portraiture and caricature be communicated or explained? Hanne Lydia Opøien Kristoffersen puts both her artistic form of expression and the viewer to the test at very different levels. First of all, her drawing skills are stunning, an attainment that provides her with a distinct artistic signature. The richness of details, materiality and tones of the skin, face and rendering of various textile materials all clearly underscore her craftsmanship and talent. Kristoffersen works (ironically as it were) in relatively large formats, while at the same time the images invoke some interesting studies of detail. Her artistry can be placed within a strongly photorealistic current. In addition, her representations are subtly absurd and demand a personal effort on the part of the beholder to place what is represented into a broader context. Why does Kristoffersen pull undergarments displaying various logo references down over the heads of her subjects? And what does she aim to express or tell us, the viewers, bundled up in our winter clothing and survival suits? The exhibition in Gråmølna has been given the title Belonging and is Hanne Lydia Opøien Kristoffersen s first solo exhibition in an art museum. Likewise, this is the first time Kristoffersen exhibits video works and her own texts along with the portrait series. The series Belonging shows images of a person with relatively androgynous features partially concealed behind headwear, scarves, mittens, sweaters and, in some cases, sunglasses. The series Portraits of a young woman, twenty three years of age at the time depicts a young woman she, too, partially hidden by her headdress and, once again, by sunglasses. Gråmølna has, throughout history and for various reasons, changed identity and function. The building was raised in the 1860s as a modern mill in the Nedre Elvehavn industrial area; a short time later, the mill was transformed into a school for boys. The venerable old building has been used as a soup kitchen, and activity centre, a police station and an infirmary. Today the entire site of the mill is a place for exhibiting contemporary art as well as Trondheim Art Museum s collection of the works of Håkon Bleken and Inger Sitter. The various historical tales, identities and affiliations of Gråmølna can be seen in relation to the themes we find in Kristoffersen s works. The portrait series counterbalance one another in differences and nuances in the impression that events, time and place within given limits can contribute to creating differing reflections of social and cultural belongingness. And the individual mirror reflecting our own identity stands at the same time in relation to society, time and our knowledge about or understanding of the concept of Belonging. Unfortunately, we all too seldom acknowledge the importance of reflecting over and studying our own identity and our own belonging at different levels. In conjunction with the exhibition Belonging in Gråmølna, Hanne Lydia Opøien Kristoffersen has been named recipient of the Håkon Bleken s Artist Award. Trondheim Art Museum extends our heartfelt congratulations! Our gratitude goes to the artist, Hanne Lydia Opøien Kristoffersen, for an interesting collaboration during the preparatory phase leading up to the exhibition. Thanks also to Tommy Olsson for the text for the exhibition catalogue. Thanks are due as well to Håkon Bleken for interesting discussions on the works and themes presented here. Merete Hovdenak Curator, Gråmølna, Trondheim Art Museum 4 5

4 Nordover, ved sjøen Hit the North Manacled to the city All estate agents alive yell down the night in hysterical breath And from the back of the third eye psyche the inducement come forth Hit the North The Fall Det blir umulig ikke å si noe om Nord-Norge i denne sammenhengen, så jeg kan like så godt gjøre det til selve innkjørsporten her. Jeg har, sant å si, aldri truffet et usympatisk menneske nord for Trondheim. Jeg har heller ikke truffet en eneste som ikke har vært seriøst føkka på den ene eller andre måten. Men det lurer jeg på om det muligens er en miljøskade som kommer av de dramatiske skiftningene mellom lys og mørke, eller det like dramatiske landskapet. Eller en kombinasjon av disse faktorer. Sant er at det intenst ville blikket til nesten alle med røtter i denne delen av landet bestandig har funnet en dyp resonans i meg, som jo kommer fra radikalt annerledes omstendigheter, men det er mulig det er en felles form for bipolar psykose som følger oss gjennom hverdagen. Helt oppriktig; jeg vet ikke, jeg noterer bare hva mine erfaringer sier meg så langt. Og hva jeg tenker; kan du på noen måte undgå å bli manisk depressiv når du vokser opp i en verden som enten er lys eller mørk, sort eller hvit, og bare unntaksvis mer nyansert? Jeg tenker i hvert fall det er noe å skylle fra seg på. En slags diagnose, eller bonus, en unnskyldning for situasjoner som krever en tilbakeholdenhet som er utenfor rekkevidde. Denne unnskyldningen er noe jeg selv mangler og saktens kunne trengt noen ganger. Det er ikke helt det samme å vokse opp midt i Sverige når sosialdemokratiets formkurve fortsatt peker oppover. Jeg kan ikke peke på de samme ytre faktorene for hvorfor jeg er føkka. Det er selvfølgelig en grunn til at jeg begynner med disse spekulasjonene. Jeg forholder meg til bilder som gjør det klinkende klart at det begynner å bli kaldt ute. Men ikke bare det. Jeg har og nettopp sett tre videoarbeider fra en kunstner jeg nå har kjent i noe sånn som 22 år, uten å en eneste gang sett stå å fibble med et kamera. Dette er altså ikke det samme gamle vanlige på noen som helst måte, selv om jeg skal passe meg for å si noe om at video er et nytt og spennende medie for det har det ikke vært siden Nam June Paik knuste et fjernsynsapparat på scenen det år jeg ble født. Men her opptrer det altså for hva jeg tror er første gang. Det er definerte, nokså strengt komponerte arbeider metodiskt ikke ulikt de fotorealistiske tegninger vi allerede kjenner fra før. Narrativer som renner over av den latente vold som bestandig har fulgt dette kunstnerskapet som en subsonisk grunntone, ikke bestandig like lett å lokalisere, men alltid til stede. Nå spørs det om denne skummelt hverdagslige volden egentlig kan sies å ligge latent her, disse videoene er så tekstbaserte at det egentlig kan sies å være litterære arbeider, og ubehaglet ligger på ingen måte skjult i disse vonde historiene om mislykkede seksuelle overgrep og det nesten uutholdelig banale i det å skulle være nødt til å spise noe når man sitter på et dødsleie og venter på at noen skal trekke pusten sin for siste gang. Pizza, f.eks. Eller det jeg egentlig tok utgangspunkt i til å begynne med; en tekst om hjemmestedet, som ikke en eneste gang nevner det ved navn, men som i likhet med tegningene også skjuler et ansikt. Denne konsekvente innpakkingen av ansiktet som er ute og går her, enten det nå er et par truser eller svære solbriller som dekker mesteparten, er noe Kristoffersen har jobbet med før. Da maktet hun å gjøre det skjulte ansikt til et møtested for problemstillinger rundt både det personlige, politiske og seksuelle i en eneste fokusert manøver. Nå videreføres dette arbeidet til en synkronisert tvil rundt i hvor høy grad dette egentlig holder som grunnlag for en identitet. Og da havner vi altså i Nord-Norge et sted. Der det hele begynte, og fortsatt begynner. I det siste har jeg notert hvor mye folk jeg har rundt meg som kommer fra et annet sted. Og hvor nest inntil identisk historie de forteller om familie og barndomsvenner. Og det faktum at min egen historie er eksakt likedan. Dette med at man har beveget seg ut av kontekst, og er helt alene og tiår passerer uten at noen annen fra dette barndomslandskapet en gang vurderer å flytte over kommunegrensa. Bare en refleksjon som slår meg innimellom; det faktum at jeg trives best med de som er som meg de som en gang flyttet hjemmefra og virkelig mente business. Men det er også denne andre siden av det, hva mann så bærer med seg av spor fra dette tapte landskapet. Vi kan jo ta Hanne ut av Nord- Norge, men kan vi ta Nord-Norge ut av Hanne? Etter å ha sett Belonging et par ganger må svaret selvfølgelig bli Nei vi kan ikke radere vår egen forhistorie, den vil bestandig være fundamental for hva vi velger å være. Eller det vi tror vi velger. Det vi liker å tro, at vi velger. Stedet vi kommer fra vil uansett utøve en sterk gravitasjon på oss. Det har skjedd at jeg passert mitt eget lille høl i bil noen ganger de siste årene. Og jeg har tatt en ekstra sving rundt steder jeg ikke får ut av systemet, steder som ville gjort meg fullstendig gal hvis jeg måtte forholde meg til de på daglig basis, men som jeg likevel må oppsøke enten i hukommelsen eller rent fysisk når det går an, bare for å holde denne organismen noelunde på plass. Vi er ingenting uten denne forhistorien. Ikke sånn at vi er noe spesielt uansett, men det har vist seg være vanskelig å helt lure seg unna disse tingene vi en gang løpte fra i panikk i den sene puberteten for å komme mest mulig vekk. Men vi vet jo også dette, denne den strengeste vintern på fryktelig mange år; man må kle seg godt. Eller være tøff i trynet; et år badet jeg naken i Kirkenes de siste dagene i september. Men jeg traff også en gang en kar i Tromsø som sa han ikke badet på sommern en gang. Og her kryper tegningenes inneboende logikk over meg; er dette egentlig et spørsmål om anonymisering? Er det ikke i like høy grad sånn at svaret på spørsmålet er beskyttelse? Og hva velger vi å beskytte oss med? Og bortsett fra minusgradene; hva burde vi beskytte oss mot? Tommy Olsson 6 7

5 Northward, by the sea Hit the North Manacled to the city All estate agents alive yell down the night in hysterical breath And from the back of the third eye psyche the inducement come forth Hit the North The Fall It is impossible not to say something about Northern Norway in this context, so I might just as well say it here at the very outset. I have, it is true, never met an unpleasant person north of Trondheim. I have also never met a single person who has not been seriously fucked up in one way or another. But what I wonder is whether this is possibly an environmental maladjustment due to the dramatic changes between light and darkness, or due to the equally dramatic landscape. Or maybe a combination of these factors. It is true that the intensely wild stare of almost everyone with roots in this part of the country has found a deep resonance in me, which of course comes from radically different circumstances, but it is possible that this is a common form of bipolar psychosis that follows us through our everyday life. Quite frankly: I don t know. I simply note what my experiences tell me so far. As well as what I think: can you in any way avoid being manic-depressive when you grow up in a world that is either light or dark, black or white, and only nuanced on an exceptional basis. I think, at any rate, that it represents good grounds for making excuses. A kind of diagnosis, or a bonus, an excuse for situations that demand an attitude of reserve that is out of reach. This excuse is something I lack myself and admittedly could need on occasion. It s not the same thing to grow up in central Sweden when social democracy s degree of fitness is still on the plus side. I can t blame the same external factors to explain why I am fucked up. Of course there is a reason why I choose to start with these speculations. I am reacting to pictures that make it crystal clear that it is starting to get cold outside. But not only that. I have just seen three video works by an artist I have known for nearly 22 years and whom I have not once seen fiddling with a camera. So this is in no way the same old, usual thing, although I shall be careful not to say anything about video art being a new and exciting medium, because it has not been so ever since Nam June Paik broke a television set on stage the year I was born. But here it is encountered for what I believe is the first time. These are defined, quite strictly composed works methodically not unlike the photo-realistic drawings we already know from the past. Narratives that overflow with the latent violence that has always accompanied this artistry like a subsonic, basic tone, not always easy to localise, but ever-present. Now of course it might be asked if this sinister, everyday violence can be said to be lying latent; these videos are so text-based that they might rather be described as literary works, and the aversion is in no way veiled in these painful tales of failed sexual abuse and the almost insufferable banality of having to eat while sitting by someone s deathbed waiting for someone to draw the last breath. Pizza, for example. Or what was my starting point above: a text about a place of origin without once mentioning it by name, but like the drawings, concealing a face. The consistent covering of the face used here, whether it is a pair of knickers or large sunglasses covering most of it, is a technique Kristoffersen has worked with before. In the past she managed to make the concealed face a meeting place for issues involving the personal, the political and the sexual in a single focused manoeuvre. Now this effort is pursued to invoke a synchronised doubt about the extent to which this is a tenable basis for an identity. And then we wind up in Northern Norway somewhere. Where it all began, and is still beginning. Lately I have taken notice of how many people I have around me who come from one place or another. And how all of them have almost identical stories they tell about family and childhood friends. And the fact that my own personal history is exactly the same. The fact that one has moved out of context and is totally alone and decades pass without any other member of this childhood landscape ever even considering a move out of the confines of the municipal borders. Just a reflection that strikes me from time to time: the fact that I am most at home with those who are like me those who once left home and really meant business. But there is the other side of the coin - the traces that one brings with one from this lost landscape. We can take Hanne out of Northern Norway, but can we take Northern Norway out of Hanne? After having seen Belonging a couple of times, the answer must of course be No we cannot obliterate our own background; it will always be fundamental for what we choose to be. Or what we think we choose. What we like to think that we choose. Our place of origin will always, unavoidably, exercise a strong gravitational force on us. It has occurred that I have driven by my own little hole of a town a few times in recent years. And I have made a few rounds past places I can t get out of my system, places that would have driven me completely mad if I had to relate to them on a daily basis but which I nevertheless have an urge to revisit either through memory or physically when I can, just to keep this organism somewhat intact. We are nothing without our personal backgrounds. Not that we are special in any respect at all, but it has proven difficult to disentangle oneself from these things that we once fled in panic in our late puberty in order to get as far away as possible. But we know this the harshest winter in many, many years; one has to dress warmly. Or be tough as nails; one year I swam naked in Kirkenes in late September. But I also once met someone in Tromsø who said he didn t even go swimming in the summertime. And it is here that the inherent logic of the drawings washes over me; is this actually a question of depersonalization? Isn t the answer to the question to an equally great extent that we seek protection? And with what do we choose to protect ourselves? And aside from the sub-zero degrees on the thermometer, what should we protect ourselves from? Tommy Olsson 8 9

6 SURVIVER 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. (Fra serien/from the series Belonging ) 152 x 157 cm 10 11

7 FOLDED 2009 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. (Fra serien/from the series Belonging ) 152 x 157 cm 12 13

8 SELFCoMBustion 2009 Farveblyant på papir/coloured pencil on paper. (Fra serien/from the series Belonging ) 150 x 150 cm 14 15

9 WOOD 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. (Fra serien/from the series Belonging ) 152 x 157 cm 16 17

10 MANSWORLD 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. (Fra serien/from the series Belonging ) 152 x 157 cm 18 19

11 the iranian DINNER 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. (Fra serien/from the series Belonging ) 152 x 157 cm 20 21

12 THE STORM 2010 Video 12 min. It was building up; it could be sensed as a different light. There was pressure, a heaviness in the air. Early in the morning, warm, not yet hot. The sun was concealed behind the approaching wall of weather. The sea lay calm and crystal clear. As if it was waiting, subservient to what was approaching. They sat on a little stone jetty. He had just taken a dip in the still water. She sat with her legs tucked under her body with a hammer in her hand. They were on a headland, a majestic protrusion in the seascape. The path departed from the main road and wound its way down to the sea. The house stood at the bottom, behind large gates. She had been inside the big house and picked up the hammer. It must have been easily accessible. She was thinly dressed, the short skirt made it harder to conceal her legs, made it more difficult to draw her legs up while covering her pants. It was painful sitting on the stones. She felt that now, now that her head had cleared. She had been to bars, dancing. Had hung out with two English girls. They were younger than her, in their mid-thirties. She thinks she got too drunk, since they left. Her head was hot and her face flushed; everything was blurry. She had sat in the bar by herself; she only just got served. She was wearing a miniskirt and a sleeveless top. Suddenly she was on the street. It must have been daylight, a grey light. She sat on the pavement. A white van had stopped and she got in automatically. The van started driving. Past her hotel. It drove through long bends, the road rose up out of the landscape. She threw her sandals out the door as the car sped along; now she was barefoot. The car suddenly left the road and descended along a gravel path to the house, behind the tall gates. It was hard to make out the contours of him. It was as if he was faceless. The alcohol lay like a thin veil over the pulse, throbbing in her stomach. She had her mobile phone, tried to reach her sister at the hotel. It was a foreign country and the dialling code was not recognised. She started shivering and dropped her phone among the stones. He began touching her. It was then she got the hammer and sat with it in her hand If you come near me, I ll kill you! She tried to conduct a conversation. He did not speak English, only a little German. She knew a few words. He told her where he was from. She hated that country. It was then he took off his clothes and dived in. He came up, milky white. He sat in front of her naked. She waited for him to get bored, to take her back. She talked about her family. Her family back at the hotel. The air was still. The storm was on its way, steel grey. It was indescribably beautiful, a bitter contrast. They got in the car; it had been hours. Nothing had happened. She lay down the hammer; she did not need it anymore. The car climbed up the gravel path. It took a sharp turn and stopped abruptly in front of a small cabin. It happened so quickly, she was taken by surprise. He dragged her out of the car and into the cabin. A small room with a bed and a tiny bathroom. A frosted glass pane in the door. He locked it and flung her onto the bed. He threw himself on top of her, forced her down. She cried for help, he hit her in the face. She thought the more she fought, the harder he would become. He went down on her, lay his body the other way. His organ was by her face; he was limp. She cried, was passive. He forced himself inside her. A shadow loomed through the glass pane. Someone shouted. He dressed and went outside. She was alone, ran down the road. Her clothes still on, he had not bothered to remove them. It was sunny. On a little veranda sat an elderly couple. She cried; was asked to sit down. They covered her naked arms with a towel. They said he had done it before. They made a phone call. A car arrived. A policeman in plain clothes. He was like all men from this country. He drove her to the hotel, waited outside. Her son was still sleeping. Her sister was pale. Her parents came to see to the boy; she barely dared to look at them. She and her sister sat on the backseat on the way to the island s capital. They waited in a sparse corridor for ages. Men went in and out of offices. They typed with one finger. They talked, smoked. They said they had to find someone who could speak English. She gave evidence over the telephone. Gave details. The sister waited outside in the corridor. Many hours passed. The window of the office was open. The voices from the street were audible. She thought now everyone can hear. It was completely black outside. Thunder and lightning. A downpour. The storm had arrived. They wanted her to go to the hospital. The thought of being examined by a man was unimaginable. They wanted her to press charges. That meant returning from her homeland to witness. She declined. The police fetched her one more time before they left her alone. She stayed in the hotel room all day; her parents came to take her son out to swim. A tour guide arrived. He said this happened more frequently on the other islands. A doctor came. She gave her some pills for the swelling on her face. Gave her some tranquilisers; she did not touch them. The doctor told her to go home. She decided to stay. There were eleven days left. They hired a car. For several days they drove around the island, like the other tourists. They left the incident behind, as if it had never happened. They lay in the sun. In the evenings and at night they sat on the terrace. She and her sister. The child was asleep. They felt like someone was watching them from the darkness. They saw movements in the bushes, heard knocking on the walls. They bought a torch and shone it into the night. One morning, as they were leaving the hotel room, the maid came in. The woman examined her face did he hit you? she said. It was then she realised that the whole island knew. The return journey began at the crack of dawn. Everyone from the same hotel stood by the main road with their luggage. They were waiting for the bus to the airport. She saw him. He cycled past. She only told one friend when she returned, was talked into going to a refuge. They were discreet. Followed her up with tests and examinations. She said it had not been consummated. She said she had decided not to tell. They respected her decision. Her husband never knew. She thought of his reaction, she believed she could not have defended herself. They carried on as usual. For him it was a continuation. For her it was afterwards

13 PIZZA AND DEATH 2010 Video 3,40 min. He had been ill for a long time. Outside the window there was an enormous chimney that penetrated the layer of clouds. It reminded me of a crematorium. He was awaiting his turn. It was June, but everything was grey. The North wind was icy. Every day he became less of himself. He was becoming something else. He was gasping for breath for three days. We were on tenterhooks; we did not recognize him or ourselves. On the final day we were desperately hungry. We had to have food to follow him into death; it could take all night. The hospital was huge, but there was nothing to eat. We jumped in the car and found a random pizza place. The man behind the counter was a foreigner; he was unusually friendly. We were given garlic sauce for free. We returned to eat it in the waiting room. The staff were alone with the dying patient. We only managed a few mouthfuls. A young nurse arrived and asked us to come through. He gasped one last time; it was quick. We stood around him. This is it, said the nurse. I asked for a chair. We had promised him we would be there and made it just in time

14 belonging 2010 Video 5 min. My friend was talking about a book. Earnestly. I finally got it as a present. It was about the part of the country where I grew up. About the place I got my dialect from. Where my father was born. A place that is missing a season, where they head straight into summer. Where the icy wind from the North blows as the sun shines. Where the women swear as intensely as the men while they look you straight in the eye. Where the fog is at crotch height. Where it snows on Midsummer s Eve and it is impossible to light the bonfire. Where the sea flirts before it murderously changes its mind. Where the Midnight Sun prevents you from sleeping, and you are always tired. Where the Northern Lights dance across the darkness in August. Where nature offers you a love so cold and passionate that you never forget. From which I never get any rest, even when I am far away from home

15 invisible 2009 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. (Fra serien/from the series Portraits of a young woman, twenty three years of age at the time ) 152 x 157 cm 28 29

16 big orange 2009 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. (Fra serien/from the series Portraits of a young woman, twenty three years of age at the time ) 152 x 157 cm 30 31

17 SMOKING 2009 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. (Fra serien/from the series Portraits of a young woman, twenty three years of age at the time ) 152 x 157 cm 32 33

18 silver 2009 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. 110 x 85 cm 34 35

19 PARKING 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. 110 x 85 cm 36 37

20 THE STREET 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. 110 x 85 cm 38 39

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg.

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg. REVOLUTIONARY ROAD av Justin Haythe Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com A young couple living in a Connecticut suburb during the mid-1950s struggle to come to terms with their

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Nabolaget. The Neighbourhood

Nabolaget. The Neighbourhood Nabolaget The Neighbourhood Ord og bilder Words and pictures Elisabeth Mathisen FORORD Det som fikk meg til a skrive ned noen av mine observasjoner var at det plutselig gikk opp for meg hva jeg var vitne

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr Separatutstillinger 2016 Galleri Skallum (januar) 2014 Rikshospitalet Oslo 2014 Galleri Skallum, Stabekk 2012 Bekkestua Eldresenter, Bærum 2012 Palma, Skøyen 2007 Jeppe, Oslo 2006 Etta Place, Oslo mobil

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen 1. Hvorfor tror du at Lady Gaga har blitt så populær? 2. Hva tror du Lady Gaga ønsker å oppnå med sin sjokkerende klesstil og image? Hva synes du om måten

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen Bakgrunn Engelsk er kjedelig. Hvordan motivere elever til å ville lære engelsk?

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge U G P T ÅRPLN I NGLK FOR 3. TRINN høst 2017 Faglærer: Ingerlice Breistein Læreverk: Quest veryday practice gjennom hele året samtale om eget arbeid med å lære finne likheter mellom ord og uttrykksmåter

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure.

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. Side 1 av 8 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. 3. Vi måler oksygenmetningen i blodet. We are measuring

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT Bygdøy allé 33B 0262 Oslo, NORWAY STUDIO: Bygdøy allé 7 lillhollstedt@gmail.com +47-911 98 835 www.minportfolio.no facebook.com/minportfolio Når

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer