Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010"

Transkript

1 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeida av Arkiv: 022 Bergit Li Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010 Tid: Onsdag 10. mars 2010, kl Stad: Landbrukets hus, Gvarv Desse møtte: Kjell A. Sølverød (leiar), Tone Edland, Synne Vahl Rogn (Ikkje sak 16 og Ymse/Open post,) Jon Midtbø, Olav S. Nordbø, Borghild Hardang-Hanto (TBK), Tove BB. Hoppestad (1. vara) Forfall: Ingen Saker: Sak 01/10 Godkjenning av innkalling og sakliste. Styret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 02/10 Godkjenning av protokoll frå førre styremøte Styret godkjenner protokoll frå styremøtet , slik den ligg føre. Sak 03/10: Referatsaker 1. Samling for med lokallagsleiarane Konferanse om landbruksutdanning, NB Møte med Fylkeskommunen om kompetansemidlane Handlingsplan for bruk av BU-midlane Årsmøtet i Telemark Sau og geit Møte i VestTelemark-rådet Referatsakene vart utsett.

2 2av 6 Sak 04/10: Orienteringssaker 1. Aksjonsdag 14. april Informasjon om aksjonsopplegget låg ved sakspapira, er gått ut som sending til lokallaga. Det er aktuelt å oppmode lokallaga om å samarbeide om aksjonar på eigna stader. 2. Småkraftseminar 24. mars Programfaldar er sendt ut tidlegare. Det verkar til å vere ein del interesse for seminaret, frå grunneigarar, men også frå tilsette i kommunar. 3. Beitekonferanse 7. april På Bø hotell. Programmet i ferd med å bli ferdigstilt. men ikkje heilt avklara kven som kjem frå LMD: Velkomen til Bø Beitebruk i nasjonalt perspektiv v/landbruks og matdepartementet Strukturrasjonalisering og utviklingstrekk i landbruket v/heidi Knutsen, NILF Bergen Framtidsutsikter for grovfôrbasert husdyrnæring i Agder og Telemark v/fylkesmannen i eitt av fylka Lunsj Arealekstensive driftsformer heidi Knutsen, NILF Bergen Samarbeid om arealbruk og drift, erfaringar frå Beiteprosjektet i Agder og Telemark v/åse Ingebjørg Homme, Hans Jørgen Aase og Tone Edland Grunneigarsamarbeid og grendevis planlegging i Tinn Austbygd, Barbro Stordalen, gardbrukar og Knut Volland, Norsk Landbruksrådgiving Diskusjon og oppsummering 4. Fagmøte korn 13. april, på Søve Møtestart kl Svein Stubberud, leiar i Norges Bondelags kornutval kjem og orienterer framfor jordbruksforhandlingane. Trond Børresen professor ved UMB, vil foredra om jordpakking og jordstruktur. Det vert også arbeidd med å få til ei orientering om nye reglar for jordleige. Tone Edland vert møteleiar. Styret merkar seg dei framlagde orienteringssakene. Sak 14/10 Jordbruksforhandlingane Fråsegn frå Telemark Bondelag Forslag til fråsegn låg ved styrepapira og var også er sendt ut på e-post for nokre dagar sidan. Det er kome inn innspel frå 10 lokallag, fire færre enn i Styret gjennomgikk den samla teksten og drøfta justeringar/endringar. Frist for å sende inn fråsegna til NB er 12. mars.

3 3av 6 Styret røysta særskilt over to avsnitt i fråsegna: 1. Tilskot til prisnedskriving Tilskot til prisnedskriving skal vidareførast på dagens nivå. Vedtatt med 5 røyster. Tilskot til prisnedskriving er eit verkemiddel som reduserer kostnadene i det kraftfôrkrevjande husdyrhaldet, og det styrkjer norsk korns konkurranseevne mot import. Det er nødvendig å styrkje økonomien i husdyrhaldet, og avtalepartane må vurdere å auke dette tilskotet som ein del av ei samla pakke for husdyrhaldet. Ei styrking av økonomien i husdyrhaldet må ikkje skje ved å redusere kornprodusentanes inntekter. Dette forslaget fekk 1 røyst i styremøtet. 2. Mjølk, ku. Kvotar/samdrift Vi vil vidareføre dagens kvoteordning med dei taka som er sette for einskildbruk og samdrifter på høvesvis og liter. Det bør ikkje lenger vere tak på tal deltakarar i samdrifta. Avstandskravet må vidareførast, men med moglegheit til å få unnatak i grisgrendte strok der det er naturleg lang avstand til aktuelle samdriftspartnarar. Dette avsnittet om kvotar/samdrift vart vedtatt mot 1 røyst. Styret godkjenner den framlagde fråsegna, med endringar gjort i styremøtet. Sak 15/10 Årsmøte Telemark Bondelag Program, saker. Ansvarsdeling Fredag: Møtet denne kvelden går som eit ope møte i tilkyting til årsmøtet vårt. Tema er innspel og kommentarar til arbeidet med den nye stortingsmeldinga. Kjell ønskjer velkomen og gir ordet til Henry Mæland som ordstyrar. Mæland har på kort varsel tatt oppdraget, sidan Håvard Altern har fått sjukdomsforfall. Kjell startar med ei innleiing, og Hildegunn Gjengedal, Terje Lien Aasland og Brita Skallerud dannar eit panel som kommenterer og drøftar saka vidare. Dei tre får ca 10 min. kvar, til å gi sine innspel. Deretter debatt mellom panelet, og med innspel frå salen.

4 4av 6 Tidsramme frå kl og fram til kl Middagen vert rett etter møteavslutning. Kjell ønskjer velkomen. Det er ikkje hyra inn noko særskilt underhaldningsinnslag til middagen i år. Laurdag: Tone er vald ordstyrar, Bergit er protokollførar Konstitueringssaker Tone Opprop Tone Leiars tale - Kjell Årsmelding Amund Rekneskap Bergit Fråsegn om ny landbruksmelding Kjell Arbeidsplan Kjell Budsjett Amund Val Framlegging av Åge Vrålstad leiar i valnemnda Valet vert styra av Tone Presentasjon av Beiteprosjektet: Hans Jørgen Det er aktuelt å lukke møtet under ein sekvens med informasjon om aksjonsplanlegging framfor jordbruksforhandlingane. Brita Skallerud vil orientere om planane som er laga av arbeidsgruppe i NB som førebur aksjonsplanane. Aktuelle orienteringssaker; Aksjonsdag 14. april Småkraftseminar 24. mars Kornmøte 13. april Påminning om Open gard i august Årsmøte i Bygdevis: Rett i etterkant av TBs årsmøte. Opning og konstituering Tone Årsmelding Bergit Rekneskap Bergit Budsjett og arbeidsplan Kjell Endring av vedtekter Kjell Val Tone Styret merkar seg program og kjøreplan for fylkesårsmøtet.

5 5av 6 2. Tema for fråsegn ny stortingsmelding om landbruk Forslag til fråsegn med krav og forventningar til ny stortingsmelding var ettersendt på e-post før styremøtet. Til saka refererte ein også kort frå samrådet med LMD i Kristiansand Endeleg høyringsfråsegn i den saka vil styret måtte behandle på sitt møte i april. Som bakgrunn for saka visast det til notatet som vart laga etter styremøtet i februar, og notat frå Norges Bondelag, sendt som lokallagssending frå NB pr. 1. mars. Årsmøtefråsegna fokuserer på landbruket som ein komplett verdikjede, og rekrutteringsutfordingane for jordbruket. Omtalar punkt som er spesielt viktige for å styrkje rekrutteringa. Det er: Inntekt/lønsemd, Investeringar, Ta heile garden i bruk, Kompetanse. I si behandling av forslaget, la til styret eit punkt om rovviltforvaltning, til avsnittet som omhandlar krav om å få tilbake meir av råderetten over gardens ressursar. Framlegget til fråsegn dannar også grunnlag for Kjell si innleiing til debatten på fredagen. Styret godkjenner det framlagde forslaget til fråsegn for årsmøtet, med endringar gjort i styremøtet. Sak 16/10 Årsmøte Telemark Bygdekvinnelag 2010 (Styret behandla saka ferdig den 13. mars, etter årsmøtet). Årsmøtet skal vere på Dalen Hotel 9. og 10. april, Tokke Bygdekvinnelag er vertskap for årsmøtet. Sjølve årsmøtet er laurdag 10. april. Telemark Bondelag har to utsendingar i årsmøtet. Olav S. Nordbø sit som styremedlem i TBK for TB. I fjor var fylkesleiar i TB, og ein representant frå lokalt bondelag utsendingar i årsmøtet. På årsmøtet i Telemark Bygdekvinnelag 9. og 10. april møter Kjell A. Sølverød og ein representant frå styret i Tokke Bl, evt. ein frå eit av dei tilgrensande lokale bondelaga.

6 6av 6 Ymse Ny rovviltkontakt i Nedre Telemark SNO v/espen Marker har spurt aktuelle lag og organisasjonar om forslag på person som kan vere ny rovviltkontakt i Nedre Telemark. Primære kommunar er Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Nome. Per Arne Hoppestad, Skien, vert føreslått som rovviltkontakt for nedre Telemark. Open post Olav kommenterte innslag i NRK Telemark tidlegare i vinter, i samband med oppstart av gaupejakta. Møtet slutt kl Ved protokollen Amund Johnsrud

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2012 Vi får Telemark til å gro gjensidige.no/landbruk benytt deg av dine medlemsfordeler Årsmelding 2012 A20782/09.11/Foto: Sverre Jarild Vi kjenner bondens hverdag og følger nøye med i utviklingen

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

IPT-nettverket i Telemark

IPT-nettverket i Telemark 1 av 6 200800489 IPT-nettverket i Telemark Årsrapport 2009 Nettverket vart etablert i 2004 som resultat og oppfølging av prosjektet Grøn omsorg - grønt samarbeid i Telemark. I løpet av ein treårsperiode

Detaljer

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet Årsmelding 2005 Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse i framkant av fylkesårsmøtet på Hotell Alexandra i Molde 11. mars. Heile 19 innlegg ved bonden og dei gode hjelparane. Namn sjå side 64. (Foto:

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2012 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 3 Innhald Året då

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Onsdag 23.10.2012 Tid: Kl. 11:00 Stad: Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Florø MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent: Harry Mowatt, Laura Kvamme, Anna

Detaljer

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Arild Bustnes, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Det nærmar seg jordbruksforhandlingar.

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2003 MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER 2003 Tid: Kl 13.00 16.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Ingvar Elgesem Signe Valsø Til stades frå

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer